Mateřská škola Hořiněves. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Hořiněves. Školní řád"

Transkript

1 Mateřská škola Hořiněves Školní řád Aktualizace

2 Základní údaje: Název: Základní škola a mateřská škola, Hořiněves 4 Adresa: Mateřská škola, Na Špuku 120, Hořiněves Webové stránky:www.zshorineves.cz Telefon MŠ + ŠJ: Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem Kapacita: 40 dětí Provozní doba: 6:00 16:00 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. II. Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 6 let věku na základě správního řízení. 1. Zřizovatel stanovuje po dohodě s ředitelkou termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. 2. Žádost pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podají rodiče vedoucí učitelce v mateřské školy. S nástupem dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci povinni doložit vyplněný evidenční list s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o řádném očkování.

3 3. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ činí ve správním řízení ředitelka školy a vydává je do 30 dnů. 4. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci. 5. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání dle kritérií pro přijímání dětí do MŠ. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. 6. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy. 7. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 8. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly navštěvovat školu pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle než 3 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. III. Evidence dítěte Při zápisu do MŠ předají rodiče vedoucí učitelce evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: - jméno a příjmení dítěte - datum narození - státní občanství - jméno zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte - místo trvalého pobytu - adresa pro doručování písemností - telefonní spojení - potvrzení o zdravotním stavu dítěte a jeho řádném očkování Zdravotní stav a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu výše uvedených údajů. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4 IV. Provoz mateřské školy 1. Provoz mateřské školy je s celodenní od 6.00 hodin do hodin. 2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.00 hod. Děti mohou přicházet do 8.00 hod., výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud to nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. 3. Děti je možné vyzvednout po obědě od hod. do hod. nebo po odpolední svačině od hod., dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce. 4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob, než zákonných zástupců, musí být výslovně uveden v evidenčním listu (jméno a příjmení konkrétní osoby, resp. vztah k dítěti teta, babička apod.). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě a podpis zákonného zástupce. 5. Nepřítomnost dítěte omlouvají rodiče tentýž den nejpozději do 7.30 hod. osobně nebo telefonicky. Na následující den se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne, osobně nebo telefonicky. 6. Veškeré informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 7. Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě nevyzvedne do stanovené doby, je pedagogický pracovník povinen telefonicky kontaktovat pověřené osoby a následně informovat ředitelku školy. V. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Dítě má právo: - na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji jeho schopností a dovedností - na volný čas a hru, na stýkání se s jinými dětmi i dospělými - na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví - užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství - na zvláštní péči a výchovu v případě postižení Povinnosti dítěte: - při příchodu do školky pozdravit, zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem - udržovat své věci v pořádku - dodržovat školní řád a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s kterými bylo přijatelnou formou seznámeno -

5 Práva pedagogů a zaměstnanců mateřské školy: - pedagogové a zaměstnanci přispívají svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte - má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci - rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy Povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy: - učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem - učitelka je povinna zabývat se každým dotazem či podnětem ze strany dítěte a přiměřeně na něj reagovat - učitelky zodpovídají za dodržování pitného režimu po celou dobu pobytu dítěte v MŠ - učitelky zodpovídají za dodržování hygienických norem a pravidel, přiměřeného větrání, přizpůsobení pobytu dětí venku vzhledem k počasí. Práva rodičů (zákonných zástupců): - rodič má právo na diskrétnosti a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - rodič má právo na poradenskou pomoc školy týkající se vzdělávání svých dětí - rodič má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu - rodič má právo vznášet připomínky k provozu mateřské školy Povinnosti rodičů (zákonných zástupců): - rodiče zodpovídají za bezpečnosti věcí vnesených dětmi do MŠ (vyloučí ostré předměty, hračky typu meče, pušky apod., léky) - rodiče odpovídají za vhodné oblečení a obutí dětí, připraví do šatny dostatek variabilního oblečení, aby učitelky mohly reagovat na změny počasí a zajistily přiměřené oblečení dětí - v letním období zajistí rodiče dítěti vhodnou pokrývku hlavy, brýle proti slunci, případně opalovací krém s ochranným faktorem - pokud se koná akce školy ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, odpovídají za bezpečnost dětí jejich rodiče, v případě odchodu oznámí toto učitelce, aby měla přehled o odchodu dítěte z prostor MŠ. - rodiče jsou povinni zajistit, aby dítě docházelo řádně do školky a u nových dětí dodržovat adaptační program - rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se účastnit projednávání závažných otázek týkajících se jejich dítěte

6 - dodržovat školní řád, předpisy a pokyny o ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli seznámeni Pravomoci ředitelky: Ředitelka může ve správním řízení ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění rodiče dítěte, jestliže: - se dítě bez omluvy rodičem (zákonným zástupcem) nedostaví do mateřské školy po dobu delší než 3 týdny - zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - ukončení doporučí lékař dítěte nebo školské poradenské zařízení - dítě nezvládne adaptační program MŠ VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání - pedagogické pracovnice vykonávají dohled nad dětmi po celou dobu vzdělávání v mateřské škole od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě - při běžném pobytu mimo území mateřské školy může zajišťovat bezpečnost pedagog nejvýše nad 20 dětmi - při zajišťování výletů, exkurzí, popř. zotavovacích akcí pro děti určí ředitelka ZŠ a MŠ počet pedagogických pracovníků, aby byla zajištěna výchova, bezpečnost a ochrana zdraví dětí Zásady bezpečnosti při práci s dětmi - při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích - děti se přesouvají ve skupině a to v zástupu ve dvojicích - zvýšený dohled nad dětmi zajišťují minimálně 2 pedagogické pracovnice, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci - skupiny k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky - vozovku přechází skupina, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny - pedagogický doprovod používá k přecházení vozovky zastavovací terč - reflexní vesty nosí děti na začátku a konci skupiny

7 Pobyt dětí v přírodě - využívají se pouze bezpečná a známá místa s vymezeným prostorem pro pobyt, který děti nesmí opustit bez vědomí učitelky - pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky v prostoru (sklo, hřebíky,plechovky, plechy, ostré velké kameny, apod.) - důvodem vynechání pobytu venku je silný vítr, déšť, mlha, náledí, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 C - pokud se pobyt venku nemůže uskutečnit, informuje vedoucí učitelka ředitelku školy Sportovní činnosti a pohybové aktivity - před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami probíhající ve třídě nebo venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci prostory, zda jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny (odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost - pedagogové dbají na to, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí Pracovní a výtvarné činnosti - děti používají pouze bezpečné nástroje přizpůsobené jejich věku a schopnostem při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, o které by se mohly děti zranit- nůžky, nože, kladívka, apod. (děti používají nůžky a nože pouze zakulacené) - v případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě ohrožení života volat lékařskou záchrannou službu- rodiče jsou okamžitě vyrozuměni - školní úraz je úraz, který se stal dítěti při výchově, vzdělávání a související činnosti nebo při akcích konaných mimo školu za dozoru zodpovědné osoby ( výlety, exkurze, vycházky,..) - z bezpečnostních důvodů není dětem dovoleno nosit do MŠ nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky, náramky, řetízky, ) a zákonní zástupci za tuto skutečnost odpovídají Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života - v rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální

8 závislosti ( počítače, televize, video),vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování - zároveň jsou dětem vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu - v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy již v jejich počátcích ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízení - důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu navzájem mezi dětmi, dětmi a pedagogy, zaměstnanci školy a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí VII. Zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí - po dobu vzdělávání a pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagogické pracovnice šetrné zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami ze strany dětí a dbají na to, aby děti nepoškozovaly majetek školy - v případě poškozování bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci dítěte a bude požadována oprava nebo náhrada způsobené škody zákonnými zástupci dětí VIII. Organizace provozu školy v měsících červenec a srpen Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Rodiče mohou podat vedoucí učitelce nejpozději 30 dnů předem žádost o poskytnutí náhradní péče v jiné mateřské škole. Provoz může být omezen i v jiném období např. vánočních svátků. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka školy neprodleně po projednání se zřizovatelem. IX. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonných zástupců až do doby předání zástupci nebo jím pověřené osobě. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuální adaptační režim, rodiče se mohou s učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu.

9 Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost k ostatním dětem i k personálu školy. Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy, případně učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě pouze s potvrzením od lékaře, že dítě již nepředstavuje riziko přenosu infekce na další děti. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, déšť, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady). Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, papuče, teplákovou soupravu, holínky a pláštěnku pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, aby nedošlo k záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně ve skříňkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do skříňky i náhradní spodní prádlo. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, který je potřeba po půl roce vyměnit za nový. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Látkové ručníky byly po rekonstrukci vyměněny za papírové.

10 X. Školné Ve zdejší mateřské škole se žádné školné nevybírá. XI. Stavování Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Rodič si přihlásí stravování dítěte v kanceláři školní jídelny. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování nejpozději do 7.30 hod. předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do mateřské školy přijato. Pokud rodič své dítě včas ze stravy neodhlásí, je povinen stravu zaplatit. Přihlášky či odhlášky provádí rodič osobně nebo telefonicky. Změnu způsobu stravování (např. přidání odpolední svačiny) je možno uskutečnit od nového měsíce či po dohodě s vedoucí školní jídelny. Rodiče uhradí stravu buď hotovostně či bezhotovostně, způsob úhrady si domluví s vedoucí školní jídelny. Je doporučeno bezhotovostní placení. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Závěrečná ustanovení - všichni zaměstnanci mateřské školy (pedagogové i nepedagogové) byli vedoucí učitelkou řádně seznámeni s obsahem školního řádu - s obsahem školního řádu byli zákonní zástupci prokazatelně seznámeni na schůzce rodičů. Nepřítomní zákonní zástupci budou informováni dodatečně (následný den nástupu dítěte do školky) - výtisk školního řádu je umístěn rodičům k dispozici v šatnách dětí - kopie je umístěna i na stránkách školy Aktualizovaný školní řád nabývá platnosti dnem Mgr.N.Petrusová ředitelka Základní a mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více