ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ"

Transkript

1 Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, Vyskytná IČO: , číslo účtu: /0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná Č.j: 93/2014 Účinnost od: Spisový znak: 5-6 Skartační znak: S-10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Vydala: Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Vyskytná Vypracovala: Bc. Miroslava Koutníková Projednáno na pedagogické radě Účinnost: od Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Informace podána: Zákonným zástupcům dětí

2 Obsah: 1. Zřizovatel mateřské školy Cíle předškolního vzdělávání Podmínky provozu MŠ a vnitřní režim Práva dítěte Práva zákonných zástupců Povinnosti zákonných zástupců Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí před patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství a násilí Přijímací řízení do MŠ Úplata za předškolní vzdělávání Stravování v MŠ Kapacita MŠ Spolupráce s rodiči Přerušení provozu MŠ Závěrečná ustanovení...11

3 Školský řád je zpracovaný podle vyhlášky č.14/2015 o předškolním vzdělávání ze dne 29. prosince 2004 novela č. 43/2006 Sb., ze dne 9. února 2006, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Vyskytná. 1. Zřizovatel mateřské školy Zřizovatelem mateřské školy je obec Vyskytná. 2. Cíle předškolního vzdělávání Předškolní výchova vychází z potřeb dítěte, kdy je podporován zdárný tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho osobnostní rozvoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvyšování sociálně kulturní péče o dítě a vytváří základní předpoklady dalšího vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá dítěti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje před vstupem do základní školy. 3. Podmínky provozu mateřské školy a vnitřní režim Provoz mateřské školy je od hodin. Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8 hodin, po dohodě učitelky se zákonným zástupcem dítěte lze přivádět dítě kdykoli dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášeno na stravování. Zák. zástupce dítěte je povinen předat zdravé dítě osobně učitelce, teprve potom může opustit školu. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jiné pověřené osobě.

4 Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (sourozenec, prarodiče aj.). Bez písemného pověření učitelka nevydá dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci. Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. U všech akcí v mateřské škole pořádané s rodiči nebo i se sourozenci (mimo provozní dobu MŠ) za bezpečnost svých dětí i sourozenců odpovídají sami rodiče. Rodiče odpovídají také za to, co mají děti uloženo v sáčcích v šatně (ostré nebezpečné předměty). Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy, zástupkyni mateřské školy a zákonné zástupce dítěte. Provoz mateřské školy bývá zpravidla přerušen v měsíci červenci a srpnu. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci nejméně 2 měsíce předem. Režim dne v MŠ : příchod dětí do MŠ, volné i řízené hry s dětmi, individuální výchovná a vzdělávací práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové chvilky, jazykové chvilky : dopolední svačina, upevňování hygienických návyků, stolování : cílená činnost : pobyt venku, tělovýchovná činnost v tělocvičně

5 : hygiena, oběd : odpočinek a spánek, předškoláci příprava pro vstup do ZŠ : odpolední svačina, volné hry v MŠ, hry na školní zahradě, školním hřišti 4. Práva dítěte Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by mohly fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo na někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých). Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravé tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí aj.). Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se sním, stane, právo na chování přiměřené věku). 5. Práva zákonných zástupců Být informováni pravidelně a včas o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích a učení, o všem, co se v mateřské škole děje (výlety,

6 exkurze, div. a filmová představení, besídky aj.). Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky. Na diskrétnost a ochranu informací o dítěti, týkajících se jeho osobního a rodinného života. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů. Projevit připomínky k provozu mateřské školy, k učitelce. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, dle zájmu vstupovat do her v adaptačním období dítěte. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha aj.) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Konzultační hodiny lze předem domluvit se všemi zaměstnanci školy. 6. Povinnosti zákonných zástupců dětí Zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečností. Oznamovat mateřské škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (osobní data, změna telefonu aj.) v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí

7 jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pracovníkovi mateřské školy. 7. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí Ve vzdělávacím obsahu ŠVP jsou zahrnuty integrované bloky, které jsou zaměřeny na prevenci, seznámení s danými pravidly, které napomáhají k předcházení úrazů. Učitelka nedovolí nosit dětem do MŠ nebezpečné předměty a hračky. Nedává dětem bez náležitého dozoru nůžky, štětce, tužky nebo jiné ostré a špičaté předměty. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně. Děti nosí do MŠ vhodnou obuv. Upozorňuje děti na případná nebezpečí, bývá vždy na nejrizikovějším místě. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti. Při vycházce dbá, aby děti nesbíraly nevhodné nebo ostré předměty. K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území MŠ a při specifických činnostech (výletech, divadla) zajistí vedoucí učitelka školy počet pedagogických pracovníků, aby byla dodržena všechna pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, která stanoví pro tuto oblast platná školská legislativa a pracovně právní legislativa. 8. Přijímací řízení do mateřské školy Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (bývá převážně od dubna do května předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno), o

8 termínech je veřejnost informována prostřednictvím místního rozhlasu, webových stránek, vývěsky obce. " Žádost " o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a " Evidenční list (musí obsahovat potvrzení praktického registrujícího lékaře o stanoveném pravidelném očkování) jsou k vyzvednutí přímo v mateřské škole. Děti jsou přijímány do mateřské školy během celého roku podle přání rodičů. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonnými zástupci dítěte délku jeho pobytu a zároveň se dohodne o způsobu a rozsahu jeho stravování po dobu jeho pobytu v MŠ. Zařazení dítěte do mateřské školy informuje ředitel školy zákonného zástupce dítěte Rozhodnutím" o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnout o přijetí dítěte může ředitelka i na dobu určitou. Zkušební dobou na 3 měsíce a to v případě, není-li při zápisu zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. V případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu maximálního počtu dětí podle 2 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb. v pl. znění o předškolním vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání". Ředitelka školy může rozhodnout po písemném upozornění zákonnému zástupci o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla neúspěšná - v průběhu zkušební doby, na základě doporučení pediatra, PPP - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu

9 za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3-6 let. Do mateřské školy se mohou za určitých podmínek zařazovat také děti mladší a děti zdravotně postižené (vyjádření pediatra a PPP) s předpokladem pro plnění podmínek ŠVP (školní vzdělávací program). Mateřská škola může přijmout pouze: - dítě, které je zdravé a má potvrzení o pravidelném očkování - dítě se zdravotním postižením na základě žádosti pedagogickopsychologické poradny a vyjádření lékaře Učitelka má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním. Zák. zástupci dítěte jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení onemocnění, dítě do mateřské školy přinese potvrzení od lékaře, že je zdrávo a může do kolektivu dětí (zákon ). 9. Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s ustanovením 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. a ustanovením 6 vyhlášky MŠMT číslo 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní pro období do činí 300,-Kč měsíčně. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Úplata za předškolní vzdělávání se nesnižuje ani v případě, že dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

10 Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 20. dne následujícího měsíce, z vážných důvodů lze dohodnout s vedoucí učitelkou jiný termín. Osvobození úplaty rozhoduje v konkrétních případech ředitel školy. V případě přerušení provozu mateřské školy o prázdninách se úplata snižuje. 10. Stravování stravování je zajištěno 3x denně, rodiče mají možnost přihlásit dětem pouze dopolední stravu (1x svačina a oběd) přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem, nebo ráno do 8.00 hod., neodhlášené obědy propadají do MŠ je jídlo přenášeno ve várnicích z přilehlé kuchyně ZŠ jídelníček je sestavován vedoucí školní jídelny 11. Kapacita školy Kapacita MŠ je 40 dětí, vzdělávání má 3 ročníky, děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. 1. třída Kaštánci: třída Sluníčka : Spolupráce s rodiči Mateřská škola spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte a prohloubení vzájemného výchovného působení.

11 13. Přerušení provozu MŠ Omezení nebo přerušení provozu MŠ Vyskytná v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka ZŠ a MŠ Vyskytná po dohodě se zřizovatelem (OÚ) a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. 14. Závěrečná ustanovení Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy. Veškeré dodatky nebo změny Školního řádu mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku. Projednáno na pedagogické radě dne: Vypracovala: Bc. Miroslava Koutníková Ředitelka školy Mgr. Lenka Linhartová

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více