Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, Hluboká n. Vlt. Účinnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013"

Transkript

1 Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, Hluboká n. Vlt. Účinnost od: Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání: 1. Podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte. 2. Podílí se na osvojování základních pravidel chování dětí v dětském kolektivu. 3. Rozvíjí citovou, tělesnou i rozumovou stránku osobnosti dítěte a tím vytváří předpoklady k dalšímu vzdělávání. 4. Podporuje svými činnostmi nadané děti. 5. Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého občana ČR ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu pleti, pohlaví, jazyka, víry, národnosti, etnického nebo sociálního původu, zdravotního stavu. DÍTĚ MÁ PRÁVO: /vybráno z Úmluvy o právech dítěte/ 1. Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi, kteří by je mohli psychicky nebo fyzicky zranit). 2. Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). 3. Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých ). 4. Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo hrát si, mít své soukromí, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, víru, ). 5. Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku,.). ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MAJÍ PRÁVO: 1. Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. 2. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou či ředitelkou MŠ. 3. Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. 4. Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. 5. Získávat informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání svého dítěte.

2 POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 1. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy. 2. Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti a o zdravotních obtížích dítěte. 3. Osobně se dostavit k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte, na vyzvání ředitelky MŠ. 4. Poskytnout do školní matriky údaje o dítěti ( ŠZ 28, odst. 2). 5. Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné. 6. Dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní režim. 7. Řídit se školním řádem mateřské školy. 8. Dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném kontaktu se zaměstnanci školy a ostatními rodiči. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ: Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. 1. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. 2. O termínu přijímání žádostí informuje mateřská škola veřejnost prostřednictvím Informačních letáků, vývěsek, článku v Hlubockém zpravodaji, na web. stránkách mateřské školy. 3. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. 4. Pro přijetí dětí jsou stanovena kritéria na základě 34 odst. 3 a 4 č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. 5. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 6. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, pokud splňují kritéria pro přijetí a pokud to dovolí kapacita MŠ. 7. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení. 8. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. 9. Při převzetí Rozhodnutí o přijetí do MŠ obdrží rodiče Evidenční list dítěte a informační leták o provozu mateřské školy. 10. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně, zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. 11. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonnými zástupci zkušební pobyt v MŠ na dobu nejvýše 3 měsíců. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud: 1. Dítě se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než 2 týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem. 2. Zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla školního řádu.

3 3. Při přijetí dítěte ke vzdělávání v MŠ byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě a vzdělávání v MŠ odložit. 4. Zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky a termíny stanovené pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání nebo za stravné. Vzdělávání cizinců: Vzdělávání cizích státních příslušníků v MŠ probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění - v souladu s 20. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ: Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte v MŠ, oznámí tuto skutečnost pedagogické pracovnici před započetím nepřítomnosti. V případě, že dítě onemocní nebo došlo k úrazu, omluví zákonný zástupce dítě bez zbytečného odkladu buďto osobně třídní učitelce nebo na telefonním čísle jednotlivých odloučených pracovišť MŠ školy: MŠ Ruská MŠ Masarykova MŠ Masarykova 56

4 PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE: Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ a platba stravného jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte v MŠ ( zákon č. 561/2004 Sb., 35 odst.1d). 1. Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno: - děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné - výši úplaty stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem - úplatu je třeba uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci - osvobození od úplaty: všechny podmínky pro osvobození od úplaty jsou stanovené ve Směrnici o úplatě pro předškolní vzdělávání - úplatu za předškolní vzdělávání hradí i děti s odkladem školní docházky 123 odst.2 Školského zákona ve znění pozdějších předpisů 2. Úplata za školní stravování dětí Placení stravného vyplývá ze zákona o rodině. V MŠ jsou dětem předkládány 2 svačiny a oběd. Rodiče hradí náklady na stravné vždy předem, nejpozději do 15. dne v měsíci. Stravné mohou rodiče hradit formou inkasa nebo v hotovosti u pedagogických pracovnic na jednotlivých odloučených pracovištích. Obědy se odhlašují a přihlašují do 13 hodin den předem. Podle vyhlášky č. 107/2005 si mohou rodiče pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ vyzvednout oběd ve školní kuchyni, výdejně stravy na odloučených pracovištích MŠ. Oběd se vydává do 12 hod. do vlastních nádob. Jídlo je určeno ke přímé spotřebě. Telefonní číslo do školní kuchyně:

5 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 1. Provoz mateřské školy je od 6,00 do 16,00 hodin. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8,15 hodin, jinak po dohodě s pedagogickou pracovnicí podle aktuální potřeby rodičů. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby v 16,00 hod. mohla být budova uzamčena. 2. Děti docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně si nesmí rodič vyzvednout později z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Je evidována doba pobytu dítěte v MŠ, příchod-odchod. 3. Zabezpečení budovy-budova se po příchodu dětí na dopoledne uzamyká. 4. Nepřítomnost dítěte by měl zákonný zástupce, pokud je známa- předem, pokud není známa-neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky). Zákonný zástupce musí též nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu. 5. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě od rodičů nebo jimi pověřených zástupců převezmou, až do doby, kdy je rodičům opět předají. Předat dítě pověřené osobě lze pouze na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem. 6. Provozní pracovníci nejsou odpovědní za převzetí dítěte. 7. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. 8. Provoz mateřské školy bývá přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 4-5 týdnů z důvodů údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. 9. Přerušení provozu mateřské školy je oznámeno rodičům nejméně 2 měsíce předem. 10. Provoz MŠ může být omezen i v jiném období např. období vánočních svátků, jarních prázdnin. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení provozu. 11. Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do konce provozní doby, pedagogický pracovník - telefonicky kontaktuje rodiče - informuje telefonicky ředitelku školy - řídí se postupem MŠMT tj. obrátí se na MÚ, který je povinen dítěti zajistit neodkladnou péči (zákon č. 359/1999Sb., 15 o sociálně právní ochraně dětí) nebo na Policii ČR. 12. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou děti i zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy. 13. Konzultace s učitelkami si zákonní zástupci domluví osobně ve třídě. S ředitelkou školy mohou řešit problémy, připomínky, nesrovnalosti telefonicky na tel. č nebo si s ní domluví schůzku. 14. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v MŠ déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál MŠ.

6 ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: 1. Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se k majetku školy ohleduplně a zaházet s ním šetrně. 2. Bez svolení vedoucích pracovnic si nikdo neodnáší ani nepůjčuje domů vybavení a inventář školy. 3. Na jednotlivých pracovištích vedeme děti i jejich zákonné zástupce k úspornému využívání energie, vody i ostatního materiálu. 4. Při vstupu do šatny a následně do třídy jsou rodiče povinni se přezouvat nebo používat návleky. 5. Pro zacházení s hračkami, výtvarným materiálem, učebními pomůckami a chování v herních koutcích jsou dohodnuta na třídách pravidla a všechny pracovnice MŠ vedou děti k jejich dodržování. 6. V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení (pokreslené zdi, stoly, rozbitá lehátka ) Pokud děti nezvládnou vyřešit situaci samy nebo s pomocí zaměstnanců MŠ, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. 7. V případě poškození majetku většího rozsahu (okno, skříňka, umyvadlo, hračky..), podílí se na opravě zákonní zástupci. 8. Zákonní zástupci nedávají dětem do MŠ drahé oblečení, šperky, nebezpečné hračky a předměty. 9. Zákonní zástupci, popřípadě osoby pověřené k převzetí dítěte, se po vyzvednutí dítěte nezdržují v areálu MŠ déle než je nutné a opustí školní zahradu.

7 ZDRAVOTNÍ PÉČE A BEZPEČNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE: 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci nebo jím pověřené osobě. 2. Rodiče předávají dítě do mateřské školy pouze zdravé, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. 3. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění nebo v rodině, rodiče tuto skutečnost neprodleně nahlásí MŠ (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). 4. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče, jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. 5. Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 6. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. 7. Děti denně tráví venku nejméně 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou silný vítr a déšť, hustá mlha, náledí, inverze, teplota pod -10 C. Děti by měly být vždy vhodně a hlavně účelně oblečeny a obuty. 8. Pedagogické pracovnice nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání. Dbají na dodržování pitného režimu dětí. 9. Všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu v MŠ a při akcích organizovaných školou. 10. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s ním přímo souvisejí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné soby. Jedná se o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 11. V budově i celém areálu školy je zakázané kouřit, požívat alkohol a omamné látky. 12. Zákonní zástupci jsou povinni chránit své děti před možným úrazem, proto je zakázané jezdit v areálu školy na kole a využívat při odchodu z MŠ průlezky a zahradní vybavení. 13. Dětem není vhodné dávat do MŠ cenné věci. 14. Rodiče neponechávají děti v šatně samotné, ale vždy je předají osobně učitelce. 15. V MŠ nepodáváme dětem žádné léky. Pokud dítě potřebuje pravidelně dostávat lék (např. alergici, děti s febrilními křečemi, ), zákonní zástupci doloží nutnost podávání léku lékařskou zprávou - zde je přesně určeno, kdy a kolik léku dítěti podat. 16. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo areál školy stanoví ředitelka MŠ počet dětí, na 1 pedagogického pracovníka tj. 20 dětí z běžných tříd. 17. Na výlety a větší akce, pořádané mimo školu, jsou pravidla bezpečnosti rozpracována v Pokynu k organizaci výletů.

8 18. Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace a násilí 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti už předškolního věku, zaměřené na zdravý životní styl. 2. V rámci ŠVP jsou pro děti přiměřenou formou připraveny akce, kde jsou nenásilně seznamovány s problematikou drog, kouření, alkoholismu, s vandalismem, ale i s virtuální závislostí. 3. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring vztahů ve třídě s cílem řešit případné deformující se vztahy hned od počátku ve spolupráci se zákonnými zástupci. Proto je i v tomto směru nutná úzká spolupráce rodiny a školy.

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více