ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy PODSAĎÁČEK v Praze 12 Pod Sady 170/2, Praha 4 - Modřany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy PODSAĎÁČEK v Praze 12 Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy PODSAĎÁČEK v Praze 12 Pod Sady 170/2, Praha 4 - Modřany Příspěvková organizace IČO: tel.č.: mateřská škola školní jídelna www: mspodsady.cz Vydala : ředitelka /statutární zástupce mateřské školy : Anna Kitzbergerová Schválila : pedagogická rada ze dne Účinnost : dnem

2 -1- Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání A/ Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1. Mateřská škola se v rámci předškolního vzdělávání podílí na zdravém citovém,rozumovém a tělesném rozvoji podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na osvojování základních pravidel chování, hygieny, návyků podporuje u dítěte získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 2. školní vzdělávací program ( dále jen ŠVP) upřesňuje cíle,zaměření,formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy, Posláním naší MŠ je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické dovednosti a samostatnosti, naučit ho základním schopnostem a dovednostem důležitých pro celý další život. 1.Při plnění výchozích cílů vzdělávání a realizace ŠVP pro daný školní rok nese název : Země- Planeta tisíce ostrovů je tvořen 7 integrovanými bloky s podtématy, která jsou jednotlivými třídami realizována v průběhu celého školního roku ( viz samostatná příloha ŠVP).Podmínky školy umožňují posilovat kladné vnímání přírody a povzbuzovat zájem o přírodu a její ochranu ekologický

3 -2- program,posilovat tělesnou zdatnost,estetické zájmy,programy navazující na tradici lidové tvořivosti a zvyky. 2. Děti se mohou účastnit zájmových kroužků, které probíhají nad rámec výchovné činnosti v mateřské škole v období říjen červen daného šk.roku na základě vyplněných přihlášek zákonnými zástupci dítěte. Kroužky probíhají v dopoledním a odpoledním čase. B/Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní práva a povinnosti dětí - při vzdělávání mají všechny děti stejná práva na kvalitní předškolní vzdělávání - na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními - na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí mateřské školy - vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou, - rozhodnout se,vyjadřovat vlastní názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení, podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití, - nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost - šetrně zacházet s hračkou, materiálem 2.Základní práva a povinnosti zákonných zástupců 1.Práva rodičů /zákonných zástupců / při předškolním vzdělávání dětí - po dohodě s pedagogy mohou pobývat ve třídách, školních prostorách - účastnit se akcí a aktivit školy -zapojit se do činnosti klubu rodičů. - mají právo na informace o dětech (konzultační hodiny, poradenská služba)

4 být informováni o mimořádných školních i mimoškolních akcích (vývěskové tabule) - podílet se na tvorbě Školního vzdělávacího programu (ŠVP) svými náměty,doplňujícími aktivitami -spolupracovat s pedagogy na třídách - být informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí 2.Povinnosti rodičů /zákonných zástupců - oznamovat škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky - zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, bylo vhodně a čistě upraveno - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné - informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte - po nemoci dítěte, při infekčním onemocnění dítěte, rodič předkládá potvrzení od lékaře že dítě je zdravé / na vlastní náklady / -prohlášením o bezinfekčnosti /tiskopis školy /potvrzuje zdravotní stav dítěte při výjezdech na školy v přírodě (,zimní,jarní), -nepožaduje po pedagogovi podávání léků během provozu školy, které jsou dětem podávány k doléčení po nemoci, nebo začínající nemoci apod.!!

5 informovat mateřskou školu o důvodu nepřítomnosti dítěte telefonicky, osobně, elektronicky - nedávat dětem nebezpečné předměty ( příliš drobné- hrozí spolknutí a předměty z vysoce hořlavých materiálů- masky,ostré předměty, ) - plně zodpovídají ** : za oblečení a obuv svých dětí a za věci,které si dítě bere s sebou do mateřské školy ( mohou např. zapříčinit úraz dítěte i svému okolí v kolektivu../ - nesou část odpovědnosti ** za své dítě i po dobu, kdy je dítě v mateřské škole (odpovídají za to, co mají děti ve svých úložných prostorech v šatnách, pedagogové nejsou povinni kontrolovat obsah kapsářů a poliček, zda neobsahují nebezpečné věci( různé parfémy,krémy apod.) - v případě konání akce a po vymezené době trvání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, za dítě plně odpovídají. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce,dítě,které je již předáno rodiči/ zákonnému zástupci - škola již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl.č.64/2005 Sb. - po domluvě s pedagogy lze uložit v prostoru, kde nezatěžujete přístupovou cestu, jiné osobní předměty ( boby, koloběžky) ale škola neručí za jejich uložení! a odškodnění - důsledně zavírat bránu zahrady a záklopku na nich z důvodu bezpečnosti dětí /pobyty na zahradě - seznámit se a respektovat provozní řád zahrady MŠ - neporušovat školní řád pozdními ranními příchody a odpoledními odchody (narušuje se tím organizační řád a práce pedagoga s dětmi, včetně bezpečnosti příchozích- úklid prostorů namokro ) V případě, že si rodiče nevyzvednou dítě z MŠ jednu hodinu po ukončení provozu mateřské školy,bude prvořadě zvažována možnost péče o dítě ze strany osoby blízké či příbuzné,která má souhlas rodiče pro vyzvedávání dítěte. Pokud taková osoba neexistuje, informuje pedagog ředitelku školy a následně Policii ČR, která zjistí důvod nevyzvednutí ( nehoda, hospitalizace v nemocnici..) a zda je možné získat souhlas se zajištěním péče o dítě určitou osobou po dobu, než bude sám schopen opět převzít péči o dítě. Pokud se nepodaří získat souhlas rodiče či zákonného zástupce dítěte, řeší Policie ČR další opatření. V případě prokázané nedbalosti rodičů, při vyzvedávání dítěte, jde o porušení řádu školy.

6 -5- C/ Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání Provoz mateřské školy bývá přerušovaný v měsíci červenci a srpnu dle dohody a pokynů zřizovatele. Ostatní omezení provozu oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně jeden měsíc předem. V naléhavých případech dle situace řešení. 1.Přijímací řízení - zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci březnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku pokud není naplněna kapacita školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka mateřské školy nebo jí pověřený zástupce školy. Přihlášku dítěte do mateřské školy a její součást Evidenční list dítěte, si zákonný zástupce může vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy pod registračním číslem v souladu se Správním řádem a školským zákonem.mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Evidenční list je součástí přihlášky dítěte. Adaptační doba přijatého dítěte činí 3 měsíce od data nástupu do mateřské školy.individuelně lze dohodnout adaptační režim dítěte. U dětí s odkladem školní docházky je nutno předat kopii o odkladu z kmenové ZŠ,která jej vystavila. 2. Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění 1.Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání : Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte,pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel tohoto školního řádu 2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují stanovená pravidla školního řádu. 3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době pokud byla při přijetí dítěte stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním 4.Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

7 -6- V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání a stravného a nedohodne si jiný termín, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení stanovení úplaty a porušení řádu školy. 5.Ukončení vzdělávání v průběhu roku je nutno podat písemnou formou ředitelce školy, lze i elektronicky. D/ Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky mateřské školy 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v mateřské škole a způsob rozsahu jeho stravování Při nástupu dítěte do mateřské školy předají rodiče na kmenové třídě tiskopis Pracovní doby zákonných zástupců a předpokládaný odchod dítěte z mateřské školy se jmény zástupců, kteří budou dítě vyzvedávat. Zdravotní stav a ostatní data, rozhodující o péči a možnosti kontaktů s dítětem a zákonných zástupců, bude při změně v průběhu docházky aktualizován. Informace jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů / zákon č. 101/2000Sb./ Pokud je dítě v mateřské škole přítomno, je povinno se zde i stravovat. Mateřská škola nemá specielně zaměřené stravování, ale v rámci možnosti stravovacích zkušeností zaměstnanců ŠJ, po dohodě s rodiči, může být jídelníček upraven v rámci alergie dítěte / zdravotní důvody /. Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutno dané změny dohodnout s ředitelkou školy vždy písemně /formou Žádosti /. 2. Upřesnění podmínek pro předávání dětí od zákonných zástupců a pro jejich předávání zákonným zástupcům : Mateřská škola má 5 smíšených tříd. Provoz mateřské školy je od hod. Budova je zabezpečena : elelektr.vrátny- zákonní zástupci využívají zvonky na jednotlivé třídy. Ranní příchody- děti se obvykle scházejí v rozmezí hod.ve třídě Beruška. Jinak po dohodě s třídními pedagogy podle naléhavosti příchodu a potřeby rodičů od 7.30 do 8.30 hod. na kmenových třídách. Z bezpečnostních důvodů se škola uzamyká od 8.30 hod. V naléhavých a mimořádných situacích bezpečnosti budovy budou pravidla upravena. Třída Koťata: v provozu od 7.00 hod hod.

8 Odchody dětí : po obědě odchází děti v rozmezí od hod. -7- odpoledne od hod. / zahrada v případě pěkného počasí od hod. nebo za nepříznivého počasí třída Beruška hod. Provoz jednotlivých tříd může být operativně přizpůsoben interním potřebám školy. Vždy tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 1).Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé.vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění dítěte nebo v rodině,ohlásí rodiče neprodleně tuto skutečnost mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole ( teplota,zvracení,bolesti břicha, zavšivení aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Pedagog může požádat po domluvě s rodiči dítěte o lékařské vyjádření ukončení nemoci dítěte a souhlas s jeho návratem do kolektivu zdravých dětí, bez náhrady finanční částky za potvrzení. 2).Pedagog odpovídá za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. Rodiče nedovolují samostatný příchod dětí do mateřské školy, vyčkají na výsledek ranního filtru. Děti jsou v mateřské škole vedeny k dodržování hygienických návyků, jsou vedeny k ochraně svého zdraví i zdraví kamarádů. Na třídách spolu vytváří pravidla soužití v kolektivu. Při nových aktivitách a činnostech jsou děti poučeny o bezpečnostních pravidlech při jejím konání.tyto informace jsou během školního roku připomínány a upevňovány.zápisy jsou uváděny v přehledu výchovné činnosti. Při pobytu venku se řídí bezpečnostními pokyny pedagoga dle místa pohybu bezpečnost na ulici,silniční provoz,přeprava dopravními prostředky,bezpečnost s neznámými lidmi,zvířaty nebezpečnými pohozenými lahvemi,omamnými látkami apod. Při pobytu na zahradě bezpečnostní pravidla na průlezkách, s hrovými předměty, apod. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy je stanoven počet dětí 20 na jednoho pedagogického pracovníka. Při specifických činnostech nebo při pobytu venku v náročném prostředí určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického nebo jiného způsobilého pracovníka mateřské školy / výjezdy plavání,sportovní a kulturní akce,výlety apod./ Děti jsou vedeny k dennímu pobytu venku za příznivého počasí. Důvodem vynechání je silný déšť,smogová situace,teploty pod -10st.C nebo tropické počasí / kdy může být upravena časová doba pobytu dětí venku/.děti jsou vedeny k ochraně svého těla.

9 -8- Pokud se rodiče nechají zastupovat nezletilou osobou při vyzvedávání dítěte je nutná písemná Dohoda o vyzvedávání dítěte na předepsaném formuláři s vedením mateřské školy. Pokud dítě navštěvuje doplňkový kroužek nese odpovědnost za dítě vedoucí pedagog kroužku. Rodič je informován a schvaluje svým podpisem na Přihlášce zájmového kroužku, 3).Všechny děti jsou pojištěny proti ztrátě osobních věcí, úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných u Pojišťovny Kooperativa. Při ztrátě osobních věcí, rodiče / zákonní zástupci / hlásí ředitelce školy pojistnou událost.pojištění se nevztahuje na šperky a předměty,které nejsou potřebné pro pobyt v mateřské škole. Případné úrazy dětí jsou vedeny v Knize úrazů. Dle závažnosti úrazu dítěte v době pobytu v mateřské škole je škola povinna zajistit ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 1)Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti předškolního věku- zaměřené na zdravý způsob života,který je zařazen ve II.pololetí samostatným Projektem Zdravíčko pro děti 5-6 let,pod vedení pedagoaga. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou,/ přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice/ seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismem, kouřením, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 2) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi ve třídě. Cílem je řešit případné nepříznivé vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 3) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. E/ Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole 1.Úplata předškolního vzdělávání se řídí zákonem č.561/2004 Sb.a prováděcí vyhláškou č.14/2005 Sb. a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Přeplatky příspěvků jsou vráceny na základě písemné žádosti rodičů/zákonných zástupců na účet nebo hotově pokladním dokladem. U dětí 3-5 let a dětí s odkladem školní docházky v daném školním roce je stanovena

10 měsíční částkou 700,- Kč,která je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce i v případě nepřítomnosti dítěte a to : = převodem platby na hl.účet mateřské školy, /0800 VS registrační číslo dítěte = platba hotově v den výběru předem stanoveného data Osvobozeny od úplaty za vzdělávání jsou děti, ve věku od 5-6 let, které jsou v posledním ročníku MŠ před vstupem do základní školy. Předpokladem snížení úplaty je pouze omluvená nepřítomnost dítěte po celý měsíc /např.pobyt v nemocnici, sociální podmínky rodiny./ Při snížení úplaty vychází ředitelka poměrem dnů docházejícího dítěte. O osvobození, snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců. 2.Úplata za školní stravování dětí Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.jeho vyúčtování probíhá dle dnů,kdy se dítě stravovalo a čtvrtletně se vrací přeplatky na účet zákonných zástupců. Způsob platby: Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem nebo v hotovosti. Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně. výše stravného se řídí věkovou kategorií strávníků : celodenní stravování polodenní stravování celodenní stravování polodenní stravování 3-6 let..726,- Kč/ 33,- den ( svačina, oběd, odp.svačina..572,- Kč / 26,- den ( svačina, oběd 6-7 let 836,- Kč / 38,- den ( svačina,oběd, odp.svačina 660,- Kč /30,- den ( svačina, oběd

11 -10- Platby obou příspěvků je nutno v daných termínech zákonnými zástupci dodržovat. V případě opakovaně opožděných plateb je situace považována za porušení řádu školy. Závěrečná ustanovení 1. Dodržováním ustanovení této směrnice je odpovědna řed.školy 2. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Praze dne Anna Kitzbergerová statutární zástupce Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více