Příspěvková organizace Mateřská škola Příšovice okres Liberec Příšovice 162 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvková organizace Mateřská škola Příšovice okres Liberec - 463 46 Příšovice 162 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 Příspěvková organizace Mateřská škola Příšovice okres Liberec Příšovice 162 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 95/10 Účinnost: od Spisový znak: 2-1 Skartační znak: S 5 Tento Vnitřní řád mateřské školy je vydáván v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Příšovice. Přijímání dětí 1.Do MŠ se podle zákona č.561/2004., 34 odst.1 přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let. 2.Zápis dětí do MŠ se provádí v měsíci únoru.při zápisu ředitelka předá zákonnému zástupci formulář - Přihlášku do mateřské školy.zákonný zástupce ji řádně vyplní a svým podpisem potvrdí,že uvedené údaje jsou pravdivé,že nezatajil žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit přijetí dítěte do MŠ / zdravotní stav dítěte,pravidelné povinné očkování aj./. Nejpozdějí do konce března vyplněnou přihlášku vrátí do mateřské školy. Nejdéle do 30 dnů po předání Přihlášky do mateřské školy obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení. Evidenční list si zákonný zástupce vyzvedne před nástupem do MŠ,zpravidla poslední týden v srpnu, řádně jej vyplní a nechá 3 dny před nástupem potvrdit dětským lékařem /vyjádření, že je dítě zdravé a schopné navštěvovat MŠ a že je řádně očkováno/. 3.Před nástupem dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ spolu se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu dítěte v MŠ / Vyhláška č.14/2005 SB., 1 odst.10/. 4.O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení dle správního řádu. 5.Před nástupem dítěte do kolektivu může být podle dohody s rodiči určena adaptační doba, kdy si dítě zvyká na kolektiv dětí za dodržení všech zákonných podmínek předškolního vzdělávání / zpravidla pobyt s dětmi na školní zahradě za příznivého počasí/. 6.O zařazení dítěte se zdravotním postižením do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 7.Rozhodnout o přijetí může ředitelka vyjímečně i na dobu zkušební nejdéle 3 měsíců,a to v případě,není-li při zápisu zcela zřejmé,do jaké míry bude dítě schopno se přizpůsobit podmínkám mateřské školy. 8.Každé dítě má v MŠ svou značku,kterou používá zpravidla po celou dobu docházky do MŠ. 9.Dítě,které začíná MŠ navštěvovat,by mělo již samostatně chodit - nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžicí,pít z hrnečku i skleničky, samostatně používat WC /ne nočník/, umývat se,nenosit plíny,umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se samo snažit svlékat,oblékat a nazouvat obuv. 10.Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování,sebeobsluze,hygieně,uklízení hraček,oblékání a obouvání,vedou děti k používání kapesníku.pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u dětí,vedou děti k úctě k dospělým /zdravení,zdvořilost,kázeň/ a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí. Provoz mateřské školy 1.Provoz v mateřské škole je zajištěn od 6,30 do 16,30 hod.s ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu prosíme rodiče,aby děti nenechávali v MŠ zbytečně

2 dlouho,i když se snažíme vytvářet pro děti co nejlepší podmínky,přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodičích. 2.Děti se zpravidla scházejí od 6,30 do 8,00 hod.je ale možné domluvit s rodiči pozdější příchod s tím,že je dítě přihlášeno ke stravování. 3.Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd, sourozenci vždy v jedné třídě. 4.Omlouvání a absence dětí: rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud dítě onemocní nebo zůstane doma s rodiči,je třeba tuto skutečnost nahlásit do 8,00 hod. nebo neprodleně / telefon do MŠ: /. 5.Ukončení docházky: Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zák.č.561/ odst.1, písm.a) Sb.,rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. Ředitelka MŠ může ukončit předškolní vzdělávání podle zák.č.561/ odst.1sb., po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte i v těchto případech: - podle písmena b) v případě,kdy zákonný zástupce opakovaně závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy - podle písmena c) ukončit po doporučení lékaře nebo poradenského zařízení v průběhu zkušební doby dítěte - podle písmena d) pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a pokud se s ředitelkou MŠ nedohodne na jiném termínu úhrady. 6.Vyzvedávání dětí po obědě: Zákonní zástupci si vyzvedávají děti mezi 12,00 a 12,15 hod. Bezpečnost dětí 1.Podle 29 zák.č.561/2004 Sb.,odpovídá za bezpečnost dětí pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku,kdy mu zákonný zástupce dítěte předá osobně dítě a to do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne. 2.Při zajišťování akcí školy /výlety,divadelní představení/ rozhodně ředitelka školy o počtu pracovníků tak,aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví /vyhláška č.14/ odst.1-5 Sb./. Děti jsou pojištěny proti úrazu v MŠ i při pořádání různých akcí mateřskou školou. 3.Předávání dětí: Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně paní učitelce.jestliže přijde dítě do MŠ samotné pedagogický pracovník za něj nezodpovídá. 4.Rodiče jsou povinni hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo jeho zdravotního stavu.onemocní-li dítě v průběhu dne,učitelka oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout,aby se nemoc nešířila mezi ostatní děti.trvalý kašel, průjem,zvracení,přetrvávající zelená rýma,červené spojivky očí a pod. jsou příznaky nemoci,i když děti nemají teplotu!škola není na izolaci nemocného dítete od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně. Rodiče mají povinnost podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině / neštovice,žloutenka,mononukleóza, virový zapal plic aj./ či v případě výskytu vší u dětí. Léky a léčebné prostředky /kapky,masti,léky/ ve škole nepodáváme. 5.Vyzvedávání dětí: Dítě z MŠ vyzvedávají rodiče, dítě může být vydáno i sourozenci či jiné pověřené osobě,kterou rodiče uvedou v písemném pověření vystaveném spolu s datumem. 6.V případě,že si zákonný zástupce či jiná pověřená osoba v provozní době bez udání důvodu dítě nevyzvedne, může pedagogická pracovnice uvědomit Policii ČR a ta pomůže s předáním dítěte zákonným zástupcům či najde jiné řešení. 7.MŠ doporučuje,aby děti nenosily cenné věci,které nesouvisí se vzděláváním, zejména náušnice, řetízky,prstýnky aj. Přetržením delších náušnic,řetízku může dojít k úrazu.

3 Zároveň škola neručí za ztrátu cenných věcí. 8.Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu v mateřské škole: - odpovídají za to,co mají jejich děti v taškách v šatně,učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah tašek,zda neobsahují nebezpečné věci/ostré předměty,léky apod./, - rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci,které si dítě bere s sebou do MŠ /mohou zavinit úraz/. Stravování dětí 1.Podle Vyhláčky č.14/2005 Sb.,odst.1 se dítě,které je přítomno v době podávání hlavního jídla,stravuje vždy. 2.Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku,oběd,svačinu. 3.Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. 4.Stravné se platí v hotovosti vždy v první dva dny v měsící a to tak, že se obědy předplácí a v příštím měsíci se odhlášené obědy odečtou.stravné vybírá vedoucí stravování. 5.Cena stravného je předem stanovena dle Vyhlášky č.107/2005 Sb.,dle finančního normativu podle 5. 6.Pokud dojde během roku ke zdražení potravin,vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na zvýšení cen stravného v souvislosti výše uvedenou vyhláškou. 7.Vyúčtování stravného,vrácení částky za nepřítomnost v MŠ: - jestliže dítě nedocházelo do MŠ v určité dny,přeplatek za stravné je použit v měsíci následujícím, - přeplatky za absenci při ukončení docházky do MŠ se vracejí oproti podpisu zákonným zástupcům. Úplata za předškolní vzdělávání 1.Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání je vyvěšena na informativní nástěnce v šatně dětí. 2.Úplata se platí rovněž v první dva dny v měsíci pověřené pracovnici MŠ. Uzavření mateřské školy Provoz mateřské školy se podle místních podmínek přeruší v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 6 týdnů.po dohodě s rodiči a zřizovatelem se uzavře i o Vánocích.Uzavření bude vždy včas rodičům oznámeno.podle Vyhlášky č.14/2005 sb., 3 odst.2 omezení či přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci nejméně 2 měsíce předem nebo neprodleně. Organizace života v mateřské škole 1.Režim dne je v naší mateřské škole uvolněný a variabilní,pouze se dodržuje doba jídla, odpočinku a pobytu venku.vše se upravuje dle potřeb dětí. 2.V MŠ se dodržuje pitný režim, pití je zajištěno po celý den. 3.Spolupráce s rodiči se uskutečňuje prostřednictvím setkání,informacemi na nástěnkách, individuálními pohovory,při akcích školy. 4.Organizaci při činnostech během dne zajišťuje vždy příslušná učitelka,která zároveň ručí za bezpečnost dětí a mění si organizaci dle činností. 5.Zájmová činnost: kroužek hry na flétnu kroužek anglického jazyka Odborná činnost: logopedická poradna 6.Všechny pracovnice mateřské školy se snaží vytvářet co nejlepší pohodu pro děti tak, aby se děti cítily co nejlépe. 7.Po dohodě s ředitelkou či učitelkou je možný pohovor či poradenská pomoc rodičům

4 dítěte. 8.Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle daného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vlastního Školního vzdělávacího programu Poznáváme svět kolem nás a třídních vzdělávacích programů.švp vydává ředitelka školy a je zveřejněn na informační nástěnce v šatně dětí. V mateřské škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy:rovnoměrně zařazujeme tělesné, pracovní, estetické /výtvarné,hudební,literární/, rozumové / poznávací,jazykové,matematické/ činnosti přiměřené jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti,které od nás odcházejí do základní školy,jsou na vstup do ní po všech stránkách připraveny.pokud není dítě na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno,učitelky zákonným zástupcům doporučí odklad školní docházky. Dále působíme na děti v oblasti preventivní výchovy /prevence negativních jevů - drobné krádeže, záměrné poškozování majetku,hraček, ubližování slabším kamarádům a pod./ a environmentální výchovy /ochrana životního prostředí/. 9.Děti si mohou přinést z domova hračku na odpočinkovou činnost. Za přinesené věci si zodpovídá jejich vlastník sám,tj. dítě. 10.Spojování tříd se uskutečňuje z provozních důvodů na odpolední činnost,v době prázdnin,při menším počtu dětí v MŠ,z důvodu nemoci pedagogů, při čemž zůstává v dopoledních hodinách zachována výchovně vzdělávací činnost. 11.Díky přístupu obce se neustále vylepšuje prostředí mateřské školy i obměňují hračky a pomůcky ke vzdělávání. Z výše uvedeného řádu vyplývá: Zákonný zástupce dítěte má právo 1.přihlásit dítě do MŠ dle svého výběru, 2.po domluvě s ředitelkou školy či učitelkou vstoupit do MŠ a být přítomen výchovně vzdělávací činnosti svého dítěte za dodržení příslušných hygienických podmínek, 3.spolupracovat s MŠ, 4.informovat se o organizaci činností a režimu dne v MŠ, 5.informovat se na chování a prospívání svého dítěte, 6.podávat náměty a připomínky pedagogickým pracovnicím, 7.pověřit jinou zletilou osobu k vyzvedávání dítěte z MŠ za dodržení předem stanovených podmínek školy / vyplnění pověření o vyzvedávání dítěte/, 8.nahlédnout do dokumentace školy - vzdělávací program, týdenní plán 9.přihlásit své dítě do kroužku hry na flétnu ve spolupráci s vyučující učitelkou, 10.zák.zástupce má právo respektovat osobnost dítěte, 11.rodič je oprávněn obrátit se v případě potřeby na ředitelku školy, 12.vyjadřovat se ke všem rozhodnutí týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, 13.na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zák.č.561/2004 Sb.,školský zákon. 14.přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady,návrhy,připomínky a kritiku Zákonný zástupce je povinen 1.po zápisu do MŠ odevzdat řádně vyplněnou Přihlášku dítěte do MŠ,dohodnout s ředitelkou dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ /Vyhl.č.14/ odst.10, 2.ihned hlásit uvedené změny v Evidenčním listě dítěte /telefon,změna bydliště,zdravotní stav, zdravotní pojišťovna aj/

5 3.oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte, 4.přivést dítě do MŠ ve stanovenou dobu, v případě potřeby pozdějšího příchodu přihlásit ke stravování, 5.předat dítě naprosto zdravé, 6.hlásit učitelce jakékoliv změny v chování dítěte nebo změnu zdravotního stavu, 7.vyplnit Pověření v případě vyzvedávání dítěte jinou osobou, 8.dbát pokynů a informací mateřské školy, 9.zaplatit úplatu za vzdělávání i poplatky za stravné ve stanovené dny a ve stanovenou dobu, 10.na požádání ředitelky či učitelky se dostavit do školy a projednat jakoukoliv záležitost týkající se dítěte, např.i náhrada škody za úmyslné poškození majetku, 11.respektovat provozní dobu, 12.zajistit,aby dítě docházelo řádně do mateřské školy, 13.dodržovat řád školy, 14.na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, 15.informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech,které by mohly ovlivnit vzdělávání dítěte, 16.oznamovat škole údaje podle zákona č.561/2004., 28 odst.2 /údaje do školní matriky/ a další údaje,které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích Pracovník školy je povinen 1.pozorně vyslechnout dotaz,přání,či stížnost kteréhokoliv rodiče,vhodným způsobem na ně odpovědět a zachovat důvěrnost informací, 2.poskytovat dětem pozitivní atmosféru,úctu a pocit významnosti jejich podnětů, 3.připravovat děti k odpovědnému životu,vést je k porozumění,snášenlivosti,toleranci a respektu k rovnoprávnosti a uspokojovat potřeby a zájmy dětí, 4.spolupracovat s rodiči,získávat je k plnění vzdělávacích úkolů dětí/ přinést přírodniny../, 5.hledat vhodné řešení vzniklých problémů a situací, 6.na požádání rodiče s ním projednat jakoukoliv záležitost týkající se jeho dítěte, 7.učitelky vytvářejí ve třídách příjemnou,vlídnou atmosféru a vycházejí z potřeb dětí, 8.převzít dítě naprosto zdravé, 9.přizpůsobit organizaci dle možnostem a potřebám dětí a vycházet z jejich individuality, 10.řešit problémy s rodiči včas,věcně a informovat ředitelku MŠ o výsledku, 11.ped.pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí a do doby předání zástupci dítěte nebo jiné pověřené osobě, 12.předat dítě jiné pověřené osobě je na základě písemného Pověření, 13.řídit se v péči o zdraví a bezpečnost dětí obecně závaznými platnými předpisy, 14.dodržovat tento řád školy, 15.vychovávat a vzdělávat děti podle RVP PV, ŠVP a TVP PV. Pracovnice školy má právo 1.vyžádat si od zákonného zástupce veškeré informace o dítěti, 2.požadovat od rodičů a ostatních zákonných zástupců dodržování vnitřního řádu MŠ. 3.nepřijmout dítě,pokud jeví známky nemoci,pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, učitelka má právo požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti 4.ve spolupráci s rodiči nechat dítě vyšetřit v odborných zařízeních - pedagogickopsychologická poradna, foniatrie aj., pokud se dítě po adaptační době jeví jinak

6 Práva dětí 1.právo si hrát, 2.právo svobodně myslet a právo říct svůj názor, 3.právo na samostatnost, 4.právo na volbu činnosti, 5.právo na potřeby,které potřebuje k životu, 6.právo na to,aby mu nikdo neubližoval, 7.právo sdružovat se s ostatními nebo zůstat sám - právo na soukromí 8.právo na ochranu před nebezpečím, 9.právo na odpočinek, 10.právo na získávání vhodných a dětem přiměřených informací. Závěrečná ustanovení: 1. Tento Školní řád MŠ nabývá účinnost od Tímto se ruší Školní řád MŠ čj.:53/07 ze dne V Příšovicích,dne Dana Žďárská,řed.MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Měnín 376, 664 57 Měnín IČO: 70997047 Zřizovatel mateřské školy: Obec Měnín Ředitelka mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více