Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav"

Transkript

1 Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace Školní řád Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav Č.j.: MSL 549/ Účinnost od Projednáno na pedagogické radě dne: Spisový znak:1.2 Změny: Skartační znak: A5 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Obsah školního řádu je vymezen Zák. č. 561/2004 Sb. (školským zákonem), Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a její novelizací Vyhlášky č. 43/2006 Sb. a dalšími souvisejícími normami, např. Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Dnem účinnosti Školního řádu č.j.: MSL 549// se ruší platnost předcházejícího školního řádu čj.: MSL 555/ Články školního řádu: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných rodičů 2. Provoz a vnitřní režim školy 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 4. Podmínky zacházení s majetkem školy Přílohy školního řádu: Režim dne Vnitřní předpis ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Ad 1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Děti Mateřské školy Laurinka mají všechna práva dítěte, daná Úmluvou o právech dítěte. Děti mají právo na: předškolní vzdělávání a školské služby rozvoj schopností a nadání poskytnutí ochrany a bezpečí uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu) respektování individuality každého jedince výběr činností na základě vlastní volby dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně) na adaptaci a ochranu před sociálně patologickými jevy Rodiče mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, případně i s ředitelkou školy 1

2 přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP) požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkáních o prospívání svého dítěte seznámit se s vlastním hodnocením školy zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole informace a poradenskou pomoc školy v rozsahu profesních kompetencí pedagogických pracovnic Rodiče jsou povinni: zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy předávat dítě osobně pedagogické pracovnici včas nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě včas nahlásit případné změny v údajích vedených ve školní matrice (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny, ) v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy, například nekouřit či nepřivádět zvířata do areálu školy (Vyhláška Města Mladá Boleslav č ze dne 13. prosince 2001) respektovat dopravní značení, které umožňuje vjezd motorového vozidla pouze k pavilonu Kytička na vyzvání ředitelky se zúčastnit osobně závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte případné opakované závažné porušování školního řádu může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Ad 2 Provoz a vnitřní režim školy Přijímání dětí do mateřské školy Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí ve třídách mateřské školy. Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Maximální počet dětí přijímaných do mateřské školy stanoví ředitel podle ust. 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 2

3 Kritéria k přijímání dětí: Termín zápisu určuje zřizovatel Statutární město Mladá Boleslav K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhnou-li věku 6 let v období od kalendářního roku, v němž probíhá zápis, do kalendářního roku následujícího) a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Kritéria 1. Rok před předpokládaným zahájením povinné školní 2. Trvalé bydliště Mladá Boleslav 3. Sourozenec dítěte, které již navštěvuje Mateřskou školu Laurinka Mladá Boleslav 4. Věk dítěte leté leté Do mateřské školy mohou být dle stejných kritérií přijímány i děti cizinců s povolením k pobytu na území obce, která zřizuje mateřskou školu. Rodič může využít předadaptační nebo adaptační program školy může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou nebo ředitelkou školy). Dítě, které začíná mateřskou školu navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo skleničky, zvládat základní hygienické návyky. 3

4 Vnitřní režim předškolního vzdělávání 1. Mateřská škola je typem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. 2. Vyučovacím jazykem je jazyk český. 3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP PV) Dětský rok v Laurince, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na internetových stránkách. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet. 5. Ve škole vzděláváme děti v oblastech daných RVP PV přiměřeně jejich individuálním možnostem a potřebám. Klademe důraz na přípravu dětí k zahájení povinné školní docházky. Učitelky doporučují na základě pedagogické diagnostiky zákonným zástupcům v některých případech odklad školní docházky. Rodiče předloží Rozhodnutí o odkladu školní docházky ředitelce mateřské školy nejpozději do konce května školního roku, který předchází zahájení povinné školní docházky. Zaměřujeme se také na oblast prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchovy. 6. Délka denního pobytu dětí venku v rozsahu dvou hodin se realizuje s ohledem na klimatické podmínky, většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, centrum). Starší děti mohou vyjíždět na zotavovací pobyty do přírody. 7. Škola organizuje podle zájmu rodičů i další aktivity, které zajišťují jiné subjekty za úplatu (předplavecký výcvik, výcvik bruslení). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. 8. Škola spolupracuje s psychologem, pedagogicko-psychologickou poradnou, Městskou policií, základními školami v okolí a dalšími institucemi ve městě. Organizace předškolního vzdělávání 1. Zapsané děti jsou rozděleny do tříd převážně podle věku: třídy v pavilonu Laurinka: kuřátka, motýlci, lištičky, berušky, třídy v pavilonu Kytička: veverky, koťata, žabičky, medvíďata. 2. Celodenní provoz MŠ probíhá od 6:00 do 17:00 hodin (škola se v 6:00hodin otevírá a v 17:00 hodin uzavírá, rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 17:00 hodin uzavřena. 3. Rodiče mohou přivádět dítě do mateřské školy do 8:30 hodin. Dítě lze přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy.v 8:30 hodin se budovy školy z bezpečnostních důvodů zamykají. 4

5 4. Po obědě je možné vyzvednout dítě v době od 12:00 do 12:30 hodin, poté je škola opět uzamčena, a to do 14:00 hodin. 5. V době hlavních prázdnin je provoz přerušen či omezen. Škola je na dobu 4 5 týdnů zcela uzavřena z důvodu nutné údržby mateřské školy a čerpání dovolených zaměstnanců. Provoz pro děti zaměstnaných rodičů zajišťují další mateřské školy ve městě, rodiče jsou včas informováni. 6. Žádoucí je pravidelná docházka do mateřské školy, zejména v období adaptace. V případě, že dítě bez omluvy nechodí do mateřské školy po dobu delší než dva týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte. 7. Předem známou nepřítomnost dítěte musí rodič včas nahlásit a dítě omluvit ústně, em nebo telefonicky. Rodič musí také stejným způsobem předem nahlásit odchod dítěte z mateřské školy v jinou dobu, než je stanovena tímto řádem. 8. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit podle činností a potřeb dětí. Trvale je stanovena pouze doba oběda a odpočinku. Režim dne tvoří přílohu tohoto školního řádu. 9. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby bylo co nejvíce samostatné při oblékání a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv by měla být pevná a bezpečná (ne pantofle). Veškeré oblečení a obutí prosíme označit. Doporučujeme volit jeden oděv do třídy a jiný na pobyt venku, v šatně uložit náhradní prádlo. V pátek děti dostávají domů pyžamo na vyprání. 10. Doba odpočinku je přizpůsobována potřebám jednotlivců. Úplata za předškolní vzdělávání 1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy,tedy ani za děti s odkladem školní docházky. Dle novely školského zákona 472/2011 Sb., kterou se mění zákon 561/2004 Sb., se bezúplatnost posledního ročníku MŠ omezuje na dobu nejvýše 12 měsíců. Zákonní zástupci dětí, které mají odklad povinné školní docházky, a které vyčerpaly dvanáct bezúplatných měsíců (12 bezúplatných měsíců se počítá až od ), budou platit úplatu za předškolní vzdělávání po 12 měsících, tj. od ledna Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem vnitřním předpisem, vydaným do 30. června vždy na další školní rok a zveřejněným v šatnách dětí. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok: od 1. září do 31. srpna. 3. Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Může být hrazena bezhotovostně (trvalým příkazem z účtu k 10. dni v měsíci na účet školy) nebo v hotovosti vedoucí školní jídelny, kdykoliv do 15. dne v měsíci. 4. O osvobození od úplaty či o snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. 5

6 Písemná žádost musí obsahovat: adresáta, datum žádosti, druh žádosti (osvobození) odůvodnění, jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, telefonní kontakt, podpis + doložení odůvodnění. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká. Září je posledním měsícem 3. čtvrtletí žádost musí být podána v září. Na období říjen prosinec musí být podána do 15. října atd. 5. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než pět vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu. 6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Stravování 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 2. Stravu připravujeme v naší školní jídelně. Stravné činí: celodenní 29,- Kč, děti z třetího ročníku 32,- Kč. 3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit předem, nejpozději téhož dne do 8:00 hodin - ústně, telefonicky či em. Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den nepřítomnosti, a to v době od 12:00 do 12:30 hodin. 4. V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě není přítomno, přihlašujeme stravu ještě na první následující den, poté dítě sami odhlásíme. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí, jsou povinni tuto nahlášenou stravu uhradit. 5. Stravné musí být placeno včas v určeném termínu buď bezhotovostně převodem z účtu (svolení k inkasu) nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny. Ředitelství školy žádá zákonné zástupce o složení zálohy určené k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v celkové výši 1000,- Kč, a to nejpozději do 20. září příslušného školního roku. Vedoucí školní jídelny provede vyúčtování zálohy vždy v měsíci červenci příslušného školního roku po odečtení posledního stravného měsíce. 6. Rodiče si vyřizují záležitosti ohledně stravování především s vedoucí školní jídelny. 7. Opakované nezaplacení stravného v daném termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 8. Při ukončení docházky dítěte do mateřské školy na konci školního roku je třeba nechat k dispozici trvalý příkaz až do září z důvodu doúčtování. 6

7 Ad 3 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Pavilon Kytička je v době provozu z bezpečnostních důvodů uzavřen, rodiče mají k dispozici zvonky na danou třídu. Pavilon Laurinka se uzavírá v 8:30 hodin, následně od 12:30 do 14:00 hodin. 2. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy nebo vedením školy samostatně pohybovat v prostorách školy. Výjimku tvoří šatny dětí. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy. Rodič, který přijal předadaptační nebo adaptační program, se musí vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Rodiče a jiné osoby se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím vedení školy (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči). 3. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců souhlas obou zákonných zástupců- (celoroční svolení na evidenčním listu, eventuálně na listině ve třídě, pro ojedinělé případy potvrzení s datem, jménem a datem narození osoby, kterou zmocňuje k převzetí dítěte). 4. Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu z důvodu ochrany ostatních dětí před nákazou. Při náhlém onemocnění či úrazu dítěte jsou zákonní zástupci informováni telefonicky. V případě souhlasu rodiče je dítěti následně zajištěno i vyšetření lékařem. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte (alergie, mdloby, nevolnost, úraz ) a podat zprávu v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice, žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu pedikulózy u dětí. Pro případ podávání léků a léčebných prostředků v mateřské škole (kapky, masti, léky) vyžadujeme řádné projednání s rodiči, případně i s lékařem. 5. Rodiče odpovídají za věci uložené v šatních skříňkách dětí. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.) Mateřská škola neručí za mobilní telefony, kola a jiné cennosti. 6. Definování školního úrazu: Školním úrazem je úraz, ke kterému došlo v rámci vzdělávání, a to i při činnostech s ním souvisejícím. Školním úrazem je rovněž úraz způsobený při akcích organizovaných mimo školu i uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy či na jiné určené místo mimo školní areál a zpět. 7

8 Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy: Zvýšenou pozornost věnujeme vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí. Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace. Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí. Ad 4 Zacházení s majetkem ze strany dětí Učitelky a zaměstnanci vedou děti k šetrnému zacházení s hračkami a ostatním majetkem školy. Převážně již otevřené skříňky ve třídě umožňují dětem samostatný výběr hraček i dalšího materiálu. Jejich dostupnost zároveň podporuje vedení dětí k samostatnosti při úklidu. V případě úmyslného poškození nebo zničení majetku bude projednán s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) způsob opravy či adekvátní náhrady škody v co nejkratším termínu. Stanovená pravidla společného soužití zahrnují požadavek šetrného a ohleduplného zacházení s vybavením školy. Telefonní kontakty: Omlouvání dětí: Pavilon Laurinka: Pavilon Kytička: Ředitelka školy a účetní: Zástupkyně řed. školy: Školní jídelna: Internetové stránky: ová adresa: V Mladé Boleslavi dne 31. srpna Ludmila Burianová ředitelka školy 8

9 9

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více