Školní řád. 2. Přijímání a ukončování docházky dětí do MŠ. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. 2. Přijímání a ukončování docházky dětí do MŠ. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání"

Transkript

1 Školní řád 1. Úvodní ustanovení Školní řád na školní rok 2014/2015 (dále jen školní řád) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí Mateřské školy Přezletice, Kaštanová 417. Dále obsahuje podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, zacházení se školním majetkem a další skutečnosti důležité pro chod školy. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Řídí se vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a vyhlášky č. 214/2012 Sb. a dalšími souvisejícími normami. Například zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., v platném znění. 2. Přijímání a ukončování docházky dětí do MŠ Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí zejména jednotlivými ustanoveními 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 6 let věku a děti s odkladem školní docházky na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Zápis do mateřské školy Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok zveřejněn na webových stránkách MŠ,úřední desce a v budově školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo si je vytisknout z webových stránek MŠ. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy, případně rozhoduje o stanovení zkušební doby, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a dle kritérií o přijímání dětí do MŠ stanovené ředitelkou MŠ. Do MŠ lze zařadit i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud není MŠ kapacitně naplněna, je možné přijímat děti i během školního roku. Ředitelka má právo si ověřit pravdivost všech údajů uvedených v žádosti. Zařazování dětí do tříd je v kompetenci ředitelky školy. Dohoda o docházce do školy Stránka 1 z 10

2 Docházka dítěte do mateřské školy je dána dohodou školy se zákonným zástupcem dítěte podle 1 a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., (dále jen dohoda o docházce). Zákonný zástupce navrhne docházku v žádosti o přijetí ke vzdělávání ve škole, a to určením požadovaného typu docházky dítěte do školy celodenní, polodenní. Dohoda o docházce vzniká bezpodmínečným přijetím návrhu zákonného zástupce školou a je podmíněna právní mocí rozhodnutí o přijetí dotčeného dítěte ke vzdělávání ve škole. Právo vzdělávání dítěte v mateřské škole není dáno existencí dohody o docházce, nýbrž je založeno správním rozhodnutím. Nástup dítěte do mateřské školy, adaptační doba Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Adaptační doba u nově přijatých dětí může být až 3 měsíce. Ukončení docházky dítěte do mateřské školy se řídí zejména jednotlivými ustanoveními 35 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady dítě způsobuje opakované úrazy jiným dětem (kousání, agresivita, ). Docházku do MŠ lze ukončit na vlastní žádost rodičů. Docházka dítěte do MŠ je automaticky ukončena při odchodu do ZŠ. Při odkladu povinné školní docházky dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen předat řediteli MŠ nejpozději příslušného školního roku rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu. V opačném případě nemůže dítě MŠ navštěvovat. Provoz mateřské školy a zahradního areálu MŠ Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí pokud mají potřebu, mohou se uchýlit do klidových koutků. Omezení nebo uzavření provozu MŠ ( 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) provoz mateřské školy lze po dohodě se zřizovatelem přerušit v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 7 týdnů Stránka 2 z 10

3 informace o přerušení nebo omezení provozu je písemně zveřejněna nejméně dva měsíce předem na přístupném místě školy provoz bývá také zpravidla přerušen v době vánočních svátků při uzavření nebo omezení provozu vychází MŠ z potřeb rodičů školy a ekonomiky provozu provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit v jiném období než je uvedeno výše - za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání Při nemoci učitelek, provozních zaměstnanců, prázdninách či jiných provozních problémech se mohou děti spojovat. Informace jsou zveřejněny na nástěnkách MŠ a vchodových dveří. Podmínky provozu MŠ Provozní doba MŠ: 7:00 do 17:00 hodin. Nástup dětí do MŠ 7: hodin. Ve výjimečných případech lze domluvit příchod i během celého dopoledne. (např. z důvodu návštěvy lékaře). Budova MŠ se uzavírá v 8.15 hodin. Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc apod.) jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem, a to buď ústně nebo telefonicky, Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod dítěte v jinou než obvyklou dobu. Nenastoupí-li dítě do MŠ do 8.15 hod. bude počítáno do stavu a rodiče za tento příslušný den stravné hradí. Zákonný zástupce nebo jiné pověřené osoby vyčkají v šatně až do doby převzetí dítěte učitelkou. Učitelce předávají dítě osobně. Rovněž je povinen si dítě vyzvedávat pouze s osobním souhlasem učitelky. Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tato jiná pověřená osoba musí mít písemné zmocnění od rodičů ( Formulář pro vyzvedávání dětí ). Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál mateřské školy. délku provozu mateřské školy stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka rozsah a způsob stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy ( 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) nově příchozím dětem umožní MŠ po dohodě se zákonným zástupcem postupnou adaptaci na nové prostředí mateřská škola vytváří podmínky a nabízí různé možnosti a aktivity pro děti se speciálními potřebami a pro děti mimořádně nadané pedagogové a ostatní zaměstnanci chrání soukromí rodin dětí, zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech a informacích Stránka 3 z 10

4 MŠ může organizovat výlety a další akce související se vzdělávací činností školy režim dne je stanoven dle specifických podmínek jednotlivých tříd, učitelka může režim dne uzpůsobit potřebám dětí, výchovným záměrům, probíhajícím činnostem, případně počasí, přičemž by měla dodržet stanovený režim jídel a délku pobytu venku, dostatečný pohyb a relaxaci, dopolední činnosti mohou být plněny při pobytu venku cenné předměty (zlaté náušnice, řetízky, přívěsky apod.), nevhodné předměty (mobily, ostré a drobné předměty, apod.), ale i vlastní hračky zbytečně dětem nedávejte. Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno: děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od pět a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné po dobu 12 měsíců, toto neplatí pro děti se zdravotním postižením (školský zákon, 123 odst. 2). Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2014/2015 je pro dané období stanovena na 1200,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, 6, odst. 2). Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Osvobozen od úplaty bude fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, 164, odst. a). Úplata za předškolní stravování dětí Předškolní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Z hygienických důvodů není možné, aby si děti nosily do MŠ vlastní jídlo a pití. Výjimkou jsou děti se speciální dietou, kterým se po domluvě s ředitelkou školy a zaměstnancemi ŠJvýdejny, umožní individuální stravování. Zákonný zástupce omluví své dítě a odhlásí stravu do 8.00 předchozího dne. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být přihlášeno ke stravování den dopředu, nejpozději do 8.00 hodin. Stravování zajišťuje firma Ertus školní jídelny, spol. s. r. o. Strava se do mateřské školy dováží, ve školní jídelně-výdejně se pouze upravuje a vydává. stravování zabezpečuje školní jídelna-výdejna při mateřské škole. Stránka 4 z 10

5 stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a výší finančních normativů na nákup potravin. V souladu s celkovou koncepcí školy je kladen důraz na ozdravění výživy dětí. týdenní jídelníček je vyvěšen na nástěnce v šatně pro děti jsou zajištěna tři jídla (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), dopolední svačina nemůže nahrazovat snídani, kterou by měli rodiče poskytnout dítěti doma. Celodenní stravné pro děti 40,- Kč /den Způsob platby Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku můžou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Všechny platby za stravné probíhají bezhotovostně a každé dítě má přidělen variabilní symbol 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí MŠ vytváří dětem takové podmínky, které zajišťují jejich bezpečnost a ochranu před úrazy nebo negativními jevy všechny děti mají rovnocenné postavení, MŠ vytváří u dětí povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí a o skutečnostech, kde v případě potřeby hledat pomoc pedagogové se snaží ovlivňovat vztahy ve třídě nenásilně prosociálním směrem prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů, snaží se zachycovat rizikové faktory v chování dětí, podněcují děti ke zdravému životnímu stylu, podporují sociální vazby, vysvětlují dětem přiměřeným způsobem některé prvky xenofobie, nesnášenlivosti, škola se snaží předcházet nežádoucím projevům především dostatečně širokou nabídkou činností pro děti v rámci ŠVP PV a ve spolupráci s rodinou MŠ svým vybavením zajišťuje optimální podmínky pro pobyt dětí, režim dne respektuje individuální potřebu aktivity a odpočinku dětí dětem je poskytována zdravá plnohodnotná a vyvážená strava, děti nejsou do jídla nuceny, alespoň ochutnávají děti mají ve třídách po celý den zajištěn pitný režim (voda, šťáva, čaj) zahrada MŠ je vybavena zařízením, které je vhodné pro pohybové a relaxační aktivity předškolních dětí a splňuje platné bezpečnostní a hygienické normy i předpisy Zdravotní stav dětí zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zdravé zákonní zástupci se snaží předcházet rozšiřování především respiračních a jiných infekčních onemocnění dětí nemocné děti se necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu i na pracovníky školy Stránka 5 z 10

6 pokud přichází do kolektivu dítě po vyléčené běžné nemoci jako je např.angína, chřipka apod., nevyžaduje škola potvrzení od lékaře, plná odpovědnost za zdraví dítěte je na zákonných zástupcích pokud bude zákonný zástupce trvat na přijetí evidentně nemocného dítěte např. teplota, průjem, silná rýma, silný kašel, bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti dítěte v případě akutních onemocnění a infekcí nepodáváme dětem žádné medikamenty, jako jsou kapky proti kašli, rýmě apod. v případě zjištění nemoci v průběhu dne si škola vyhrazuje právo kontaktovat zákonné zástupce k odvedení dítěte ze školy, MŠ nemá k dispozici prostorové ani personální podmínky pro izolaci nemocného dítěte v případě onemocnění závažnější přenosnou chorobou v rodině (např.žloutenka, příušnice, neštovice, mononukleóza, apod.) je nutné, aby zákonný zástupce informoval školu, respektoval případnou karanténu dítěte, aby nedošlo k přenosu nemoci na jiné děti v případě, že má dítě sníženou zdravotní způsobilost např. poúrazový stav sádra, ortéza na některé končetině, medikace, omezené vidění zakrytí oka a v podobných případech, kdy je zdravotní způsobilost snížena nebo omezena, si mateřská škola vyhrazuje právo toto dítě k docházce do MŠ nepřijmout, pokud bude zákonný zástupce i přes tento handicap chtít dítě do MŠ dávat, musí záležitost projednat s ředitelkou školy a učitelkami ve třídě, (pokud bude dítě přijato k docházce, pak pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce s dodatkem, že si je plně vědom možných rizik a následků, které mohou vyplynout ze snížené zdravotní způsobilosti dítěte, např. psychická a fyzická zátěž pro dítě, zvýšené riziko úrazu, apod.), v těchto případech bude žádáno písemné doporučení pediatra o tom, že dítě může mateřskou školu navštěvovat, případně s jakým omezením Vyzvedávání dětí za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci/učitelky, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními pravidly jak se chovat v prostorách MŠ, při pobytu na školní zahradě a mimo objekt školy při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. rodiče se mohou s ředitelkou a učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku (mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání výlety, akce školy) je stanoven počet pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí běžné třídy, nebo 12 dětí se zdravotním postižením rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost vyzvednout si dítě do skončení provozu školy Předat dítě pověřené osobě lze pouze na základě písemného pověření zákonným zástupcem dítěte. Dospělé osoby pověřené předáváním dítěte zákonný zástupce jmenovitě uvede na daném formuláři. Pověření k vyzvedávání dítěte nezletilým sourozencem může udělit zákonný zástupce. V případě, že si rodiče chtějí vyzvednout dítě mimo stanovené doby vyzvedávání, oznámí to pedagogické pracovnici. Stránka 6 z 10

7 Po převzetí dítěte od učitelky přebírají zákonní zástupci či pověřené osoby odpovědnost za bezpečnost dítěte v celém areálu školy včetně školní zahrady.po převzetí dítěte tak neprodleně opustí areál MŠ. Při pobytu cizích dětí na zahradě školy v době jejího provozu za jejich bezpečnost odpovídají zákonní zástupci nebo pověřené osoby, které tyto děti doprovázejí. Bezpečnost v areálu MŠ Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí je zakázáno vjíždět do areálu MŠ motorovými vozidly (mimo zásobování, či s povolením ředitelky školy) vodit do areálu MŠ psy nepovolaným osobám vstupovat do areálu MŠ Školní úrazy Mateřská škola vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo v době jejich pobytu v MŠ. V případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Úrazy, které se stanou doma, nahlásí rodič při příchodu do mateřské školy na třídě učitelce. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady), a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb. 4. Podmínky pro zacházení s majetkem školy Učitelky i zaměstnanci školy, ve spolupráci s rodiči, vedou děti k ochraně majetku školy. V odůvodněném případě poškozování majetku (opakovaném nebo úmyslném) bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu. Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se zdržují v areálu MŠ po dobu nezbytně nutnou. V případě, že rodiče doprovází jiná osoba, dbají na to, by i tato osoba předcházela poškozování majetku školy. V případě pohybu neznámých či podezřelých osob v objektu MŠ či nejbližším okolí informují rodiče (zákonní zástupci) neprodleně zaměstnance MŠ. Stránka 7 z 10 Potřeby pro pobyt dětí v MŠ

8 Co děti potřebují do mateřské školy Do třídy přezůvky - nejlépe bačkory bez zavazování (ne cvičky a pantofle) praktické a pohodlné oblečení, náhradní oblečení (v šatně), pyžamo zubní kartáček,pastu, kelímek na každé pololetí 2 velká balení papírových kapesníků Na zahradu převlečení na pobyt venku (dle aktuálního počasí) Vše musí být řádně označené Rodiče si jednou týdně odnesou domů pyžama na vyprání vždy v pátek. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků 1x týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj kelímek a hřeben v přihrádce označené značkou. 5. Ostatní V případě, že má dítě hrazenou celodenní stravu a odchází z MŠ po obědě, odnáší si odpolední svačinu s sebou domů při odchodu z MŠ. Zahradní areál MŠ je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ. Z bezpečnostních důvodů není povoleno, aby si dítě, případně jeho sourozenec, při příchodu do MŠ a při jeho odchodu z MŠ, hrálo dále v zahradním areálu MŠ, využívalo herní prvky a podobně. Při opouštění areálu MŠ je povinností rodiče zavírat branku. Pokud přijede dítě do MŠ na kole, koloběžce apod., lze tyto prostředky ponechat v kolostavu v areálu zahrady až do vyzvednutí dítěte. MŠ však za případné zcizení nenese zodpovědnost. Děti chrání a udržují zařízení a majetek MŠ. Zjistí-li jeho poškození, oznámí toto učitelce nebo jinému zaměstnanci MŠ. Děti do školky nenosí nebezpečné věci (např. nože, špendlíky, malé předměty jako řetízky, prstýnky, mince apod.) ani hračky ve tvaru zbraní, žvýkačky. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy oznamovány na nástěnce a na webových stránkách MŠ. Doporučujeme rodičům pravidelně tyto nástěnky nebo web sledovat. Nevyzvedne-li si zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě do doby ukončení provozu MŠ a nebudou-li zákonní zástupci opakovaně k zastižení na telefonu, bude pedagogický pracovník kontaktovat ředitelku školy a bude se řídit postupem doporučeným MŠMT obrátí se na Obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR s žádostí o pomoc. V areálu MŠ je zákaz parkování, povolení k vjezdu a parkování uděluje ředitelka školy. Stránka 8 z 10

9 6. Další práva a povinnosti zákonných zástupců Práva zákonných zástupců dětí Práva zákonných zástupců se řídí 21, odst. (1) b) e) f) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě v ředitelně. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí. Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu. Finanční příspěvek na kulturní akce pro děti je pravidelně odsouhlasen na třídní schůzce na počátku školního roku. Vybrané finance obhospodařuje zástupce z řad rodičů, který je na schůzce zvolen. Do účtování jednotlivých akcí mají rodiče právo kdykoliv nahlédnout. Částka je ke každého roku vyčerpána. Povinnosti zákonných zástupců Zákonný zástupce je povinen poskytnout škole informace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění do školní matriky. Jde především o následující informace: - jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu - údaje o předchozí návštěvě MŠ - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání v MŠ - údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte poskytnut - údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání v MŠ - datum ukončení vzdělávání v MŠ - jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení seznámit se a dodržovat ustanovení školního řádu mateřské školy Stránka 9 z 10

10 zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ kontaktovat MŠ v případě, že zákonný zástupce nemůže včas do skončení stanovené provozní doby vyzvednout dítě v MŠ (dopravní kalamita) hradit za dítě poplatek za školní stravování a úplatu za předškolní vzdělávání v dohodnutých termínech (Zákonný zástupce je povinen uhradit stravné na příslušný měsíc vždy k 9.dni den v daném měsíci a vždy uvádět variabilní symbol. Nebudeli stravné včas průkazně zaplaceno (viz výše), nemůže být dítě následující den do MŠ přijato. Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za předškolní vzdělávání za daný měsíc vždy nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce a vždy uvést jméno dítěte. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba je povinna zúčastnit se třídních schůzek a spolupracovat s MŠ, jakákoliv rozhodnutí z těchto schůzek jsou pro všechny závazná Řád mateřské školy je závazný pro všechny rodiče a pověřené zástupce, ti jsou povinni se s ním do seznámit, a toto stvrdit svým podpisem. Školní řád může být během roku doplněn o dodatky. Tento Školní řád MŠ nabývá účinnosti dne a zároveň ruší účinnost Školního řádu MŠ ze V Přezleticích Michaela Spěváčková ředitelka školy Stránka 10 z 10

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více