Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006"

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření Příjmová část rozpočtu Výdajová část rozpočtu Neinvestiční výdaje 5-9 Investiční výdaje Fondy MO Neštěmice (Sociální fond) Finanční vypořádání hlavní činnosti Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice Fond obnovy a rozvoje (FOR) Vypořádání zisku z vedlejší hospodářské činnosti MO Vedlejší hospodářská činnost správa bytového fondu Přehled zisku z vedlejší hospodářské činnosti správy bytů.. 15 T a b u l k y: č. 1 Plnění příjmů roku 2006 č. 2/1 Plnění výdajové neinvestiční části rozpočtu roku 2006 č. 2/2 Plnění výdajové investiční části rozpočtu roku 2006 č. 3 Rozpočtová opatření v roce 2006 * č. 4 Příspěvky organizacím v roce 2006 * č. 5 Čerpání účelových prostředků v roce 2006 * č. 6 Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice za rok 2006 č. 7 Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu TOMMI- SEVER, s.r.o. za rok 2006 č. 8 Prodej nemovitostí v roce 2006 * č. 9 Prodej bytů v roce 2006 * Příloha č. 1: Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti - TOMMI-SEVER, s.r.o. P r o j e d n á n o : 1/ ve finanční komisi dne FK doporučila schválit závěrečný účet hospodaření 2/ ve finančním výboru dne FV doporučil schválit závěrečný účet hospodaření 3/ v RMO dne viz. usnesení č. 98/07 Tabulky označené *, příloha č. 1 a zpráva auditora jsou k nahlédnutí na finančním odboru. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

2 Důvodová zpráva 1. Úvod Radě městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice je, v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládán závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok V závěrečném účtu je předkládán souhrn informací o hospodaření městského obvodu v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2006, včetně jeho fondů. Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2006 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Neštěmice dne , usn. číslo Z/412//05, oprava schváleného rozpočtu byla provedena dne , usn. číslo Z/454/06. V průběhu roku 2006 byl rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v RMO a ZMO Neštěmice v celkové výši 8.751,14 tis. Kč ( viz rozpočtová opatření - tab.č. 3). SR UR Příjmy ,00 tis. Kč ,13 tis. Kč Výdaje ,00 tis. Kč ,14 tis. Kč Financování 226,00 tis. Kč 2.638,01 tis. Kč 2. Výsledek hospodaření Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 skončilo kladným saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 784,49 tis. Kč: Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2006 (v tis Kč) % plnění Rozdíl Druhové třídění SR 2006 UR 2006 SK 2006 k UR SK UR Celkové příjmy , , ,69 98, ,44 třída 1 - daňové příjmy 7 300, , ,71 108,95 666,71 třída 2 - nedaňové příjmy 225,00 225,00 268,56 119,36 43,56 třída 3 - kapitálové příjmy 700,00 700,00 700,00 100,00 0,00 třída 4 - přijaté dotace , , ,51 97, ,18 třída 4 - přijaté dotace z VHČ 4 771, , ,91 100,11 6,47 Celkové výdaje , , ,20 95, ,94 třída 5 - neinvestiční výdaje , , ,04 95, ,74 třída 6 kapitálové výdaje 9 585, , ,16 98,03-287,20 Saldo příjmů a výdajů -226, ,01 784,49-29, ,50 třída 8 - financování 226, ,01-784,49-29, ,50 splátky půjček FRB a úvěru , , ,00 100,00 0,00 změna stavu účtů - prostředky minulých let 2 126, , ,51 24, ,50

3 Kladné saldo příjmů a výdajů je výsledkem nižšího čerpání celkových rozpočtových výdajů v roce Stav finančních prostředků na účtech městského obvodu se od 1.1. do ve skutečnosti snížil pouze o částku 1.115,51 tis. Kč proti plánovanému snížení 4.538,01 tis. Kč. Potřeba zdrojů byla nižší o částku 3.422,50 tis. Kč, což koresponduje s úsporou ve výdajové části rozpočtu o částku 4.953,94 tis. Kč a nižší příjmovou částí rozpočtu o 1.531,44 tis. Kč. Stav finanční prostředků na účtech městského obvodu k byl 3.435,27 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací ( v tis. Kč ): Stav finančních prostředků na účtech MO k počáteční stav k ,78 příjmy celkem ,69 výdaje celkem ,20 Splátky půjček FRB a úvěru ,00 stav na účtech k ,27 finanční vypořádání roku 2006 dle tab.č. 5 odvod nevyčerpaných účelových prostředků -503,02 Ostatní odvody z roku 2006 FÚ Ústí nad Labem + ÚMO Střekov -124,00 volné zdroje do rozpočtu roku ,25 z toho: zdroje SF 65,30 zdroje investičních výdajů 138,00 ostatní volné zdroje 2 604,95 3. Příjmová část rozpočtu - viz. tabulky č. 1, 3 Schválený rozpočet příjmů byl během sledovaného období navýšen o 6.339,13 tis. Kč a dosáhl výše ,13 tis. Kč. Skutečně dosažené celkové příjmy činily ,69 tis. Kč, t.j. 98,56 % UR, tzn. nižší o 1.531,44 tis. Kč. Nenaplnění rozpočtu příjmů je u třídy 4 - přijaté dotace o částku 2.248,18 tis. Kč z důvodu nižšího počtu zaměstnanců VPP. Naopak překročeny jsou daňové příjmy o 666,71 tis. Kč, nedaňové o 43, 56 tis. Kč a převody z vlastních fondů o 6,47 tis.kč. Tab. č. 1 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2006 údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Druh příjmů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR SR SK-UR D A Ň O V É PŘÍJMY 7 300, , ,71 108,95 150,00 666,71 Celkové plnění těchto příjmů vykazuje, mimo poplatků za užívání veřejného prostranství, překročení celkem 666,71 tis. Kč, a to i přes skutečnost, že FÚ Ústí n/labem bude odvedena částka 84,00 tis. Kč. (50% za vydaná povolení k provozování VHP z platby, došlé poslední den v roce 2006). Navýšené příjmy za odvod z výtěžku provozování VHP byly zapojeny do výdajů viz. Ro č. 17/2006, 30/2006.

4 Druh příjmů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR N E D A Ň O V É PŘÍJMY 225,00 225,00 268,56 119,36 0,00 43,56 Vzhledem ke skutečnosti, že částku 40,00 tis. Kč (50% chybně zaplacených poplatků za povolení provozu VHP) bude nutné převést na ÚMO Střekov, je celkové plnění těchto příjmů v souladu se schváleným rozpočtem. Překročeny jsou příjmy na úseku pokut, udělených odborem OKT - přestupky. Ostatní příjmy a náhrady se týkají vrácených nákladů soudních řízení, vrácení cestovného při ukončení PP, úhrady faktury, náhrady škod, příjmu za známky za psy apod. Druh příjmů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR K A P I T Á L O V É PŘÍJMY 700,00 700,00 700,00 100,00 0,00 0,00 Jedná se o příjmy z prodeje plynárenských zařízení dle schválených smluv (usn. Z/42/03 splátka 700 tis. Kč). Druh příjmů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR NEINVESTIČNÍ DOTACE , , ,51 97, , ,18 v tis. Kč dotace na zajištění voleb do parlamentu ČR a ZSÚC.. 903, dotace ze StR na sociální dávky ve výši SR , dotace ze StR na výkon státní správy ve výši SR , dotace účelová ze StR celkem ,17 z toho: na zaměstnance veřejně prospěšných prací ve výši skutečně vyplacených mezd a odvodů z mezd 3.154,82 tis. Kč dotace na výdaje spojené s odstraněním škod po povodni ve výši 206,35 tis. Kč viz. Ro č. 16/ dotace neúčelová z MmÚ ve výši SR a UR celkem ,19 z toho: účelová dotace na úhradu energií fotbal.stadionu TJ Český Lev za období 1-2/2006 ve výši 81,03 tis. Kč dle Ro č. 15/2006 účelová dotace na výdaje spojené s odstraněním škod po povodni ve výši 217,16 tis. Kč viz. Ro č. 21/2006, 22/ dotace z Krajského úřadu ÚK na výdaje jednotek SHD ,37 Ro č. 37/2006 Druh příjmů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR INVESTIČNÍ DOTACE 7 500, , ,00 100, ,00 0,00 Dotace dle SR a UR na realizaci plánovaných investičních akcí roku 2006, rozpočet upraven o 1.000,00 tis. Kč na vybudování dětských koutků viz. Ro č. 4/2006 a o 2.823,00 tis. Kč na Regeneraci panelového sídliště V Oblouku, Kr. Březno viz Ro č 40/2006.

5 Druh příjmů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK-UR PŘEVODY z vlastních fondů 4 771, , ,91 100,11 943,44 6, celkem převody z VHČ MO Neštěmice 3.612,86 Zapojení zisku z prodejů FOR celkem.1.965,67 ( z HV roku ,46 tis., zálohové zapojení zisku r ,21 tis. - tab.č.6 ) Zapojení zisku z ostatní činnosti celkem ,19 ( z HV roku ,00 tis., zálohové zapojení zisku r ,19 tis. - tab.č.6) celkem převody z VHČ správce bytového fondu 2.091,00 dle SR převod zisku z r Do upraveného rozpočtu byly zapojeny prostředky z finančního vypořádání roku 2005 a prostředky vytvořené nad rámec schváleného rozpočtu v celkové výši 943,44 tis. Kč viz. Ro č. 5/2006, 6/2006, 20/2006, 29/2006, 32/ převod z DÚ - zůstatek z finanční částky převedené koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2005 ve výši 17,05 tis. Kč 4. Výdajová část rozpočtu - viz. tabulky č. 2/1, 2/2, 3 Během roku 2006 byl rozpočet výdajů navýšen o 8,751,14 tis. Kč a dosáhl celkem výše ,14 tis. Kč. Celkové výdaje byly vyčerpány ve výši ,20 tis. Kč, tj. 95,46 % UR, což představuje úsporu ve výši 4.953,94 tis. Kč. V neinvestiční části se jedná o částku 4.666,74 tis. Kč. V oblasti investičních výdajů činí úspora 287,20 tis. Kč Tab. č. 2/1 a 2/2 dávají ucelený přehled o výdajích, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku Čerpání neinvestičních výdajů dle jednotlivých oblastí tab. č. 2/1 (v tis. Kč) Rozpočet neinvestiční části byl během sledovaného období upraven o 3.745,78 tis. Kč dle schválených rozpočtových opatření a dosáhl výše ,78 tis. Kč. Čerpání výdajů ve výši ,04 tis. Kč se týká těchto úseků: Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK UR 22 Doprava 2 860, , ,82 97, ,79-99,97 UR Ro č. 6/2006, 32/2006, 41/2006 úklid chodníků ve správě MO Neštěmice, čištění chodníků, údržba, posypový materiál, pohonné hmoty 1.467,55 opravy chodníků 2.433,27 ul. Přemyslovců 18 a 22, Výstupní, Keplerova 2 24, Peškova u MHD, ul. Dvojdomí 1-4, Žežická 1-3, Na Výšině za , Mlýnská za zdrav.střediskem, Seifertova u Květu I bezbariery, ul. Hlavní spojka k MHD, schodiště Na Výšině, A.České u ZŠ, Neštěmická hlavní část u Piv.zahr., Přemyslovců 6-12, V Háji 9, Výstupní, přechod u DD Neštěmická

6 Plnění k UR Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 v% UR - SR SK UR 33 Kultura 155,00 214,00 183,12 85,57 59,00-30,88 UR Ro č.14/2006, 18/2006 Občanské obřady 40,49 dárek a květina ke zlaté svatbě, divadelní představení a dáreček prvňáčkům, příspěvek na zájmovou činnost v jeslích a MŠ Sdělovací prostředky - vydány 3 výtisky obvodního zpravodaje ( z plánovaných čtyř) 85,68 Obnova památek čistění sochy u ZŠ A.České 56,95 provedena oprava kapličky v parčíku ul. Sibiřská Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 34 Tělovýchova a zájmová činnost 150,00 281,03 266,67 94,89 131,03-14,36 UR Ro č.15/2006, 17/2006 Nákup, opravy, likvidace sportovních a dětských zařízení celkem 185,64 nákup 5ks houpadel 43,98 opravy a údržba (horolezecká stěna, úpravy prostoru pro dětské hřiště v ul. A.České 25) 78,95 ostatní služby (demontáž 7 ks poškozených pískovišť, roční revize dětských hracích prvků) 62,71 Převod dotace do VHČ na úhradu energií fotbal. stadionu TJ Český Lev za 1 2/ ,03 od stadion převzal MmÚ Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 36 Bydlení,komunální služby, ÚR 1 197, ,19 976,49 77,06 70,19-290,70 UR Ro č. 18/2006, 29/2006 Bytové hospodářství 270,66 úhrada úroků z úvěru na"reko obvodových plášťů KB"a půjček z FRB 181,47 (Národní 200,Veslařská 134,Opletalova 276) vrácení příspěvku dle smlouvy o sdružení FP z důvodu ukončení nájmu v Národní ,19 Nebytové hospodářství el. energie TV signál, oprava elektropřípojky v parku před radnicí 6,42 Veřejné osvětlení spotřeba energie, instalace a opravy vánočního osvětlení, 179,84 dokoupení nových prvků Komunální služby a územní rozvoj celkem 519,57 Životní prostředí celkem 478,74 nákup nářadí a materiálu pro zaměstnance VPP na opravu městského mobiliáře a ochranných pomůcek pro zaměstnance VPP 287,10 oprava a údržba vysavače psích exkrementů, mopedu, nákup PH do mopedu 28,54 pojištění vozů 36,01

7 nákup DDHM okružní pila, bubnová sekačka, nádoby na posypový materiál, motorové a el.nůžky, el. sekačka, svářečka, žebřík, koše odpadkové a na psí exkrementy 104,31 různé služby (zhotovení cedulí, informačních tabulek, instalace sloupku, aj.) 22,78 OSOM - právní služby, znalecké posudky, zabezpečení objektů v ul. Pekařská 238, 40,83 Nový Svět 8 a garáže v ul. Svádovská proti vandalismu Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK UR 37 Ochrana životního prostředí 8 975, , ,31 85,07 0, ,69 Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 772,14 úklid objemného odpadu v okolí odpadových nádob, vývoz odpadkových košů + košů na psí exkrementy, vývoz kontejnerových van (úklid odpadu v obvodu zaměstnanci VPP) + uložení odpadu na skládku Ostatní nakládání s odpady (likvidace skládky v lokalitě Nový Svět, nad točnou ul. Žežická, skládka v zeleni Skalka) 77,74 Veřejná zeleň celkem 6.785,43 údržba veřejné zeleně dle uzavřených smluv, posekání ploch zvláštního režimu 5.561,73 kácení + prořezy stromů 532,49 výsadba letniček, dvouletek, výsadba stromů 129,00 chemické ošetření výsadeb a trávníků 313,33 zálivka + rostlinný materiál 58,64 opravy zařízení v zeleni (lavičky, oplocení hřiště) 190,24 Při zajišťování odstraňování odpadů v obvodě bylo výrazně využito období pravidelných svozů objemného odpadu, které hradí OŽP MmÚ. Na úseku zeleně bylo méně prostředků vynaloženo na posekání ploch zvláštního režimu a chemické ošetření (suché léto, méně sečí). Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 41 Sociální věci , , ,88 99,16 0,00-463,12 Odbor sociálních věcí vyplácel dávky sociální pomoci nezaměstnaným, rodinám s dětmi, starým občanům, dále příspěvek při péči o osobu blízkou a příspěvek na zvláštní pomůcky. Čerpání je nižší o 463,12 tis. Kč a je předmětem finančního vypořádání roku Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 52 Civilní připravenost na KS 425,15 425,14 100,00 425,15-0,01 UR Ro č. 5/2006, 9/2006, 16/2006, 19/2006, 21/2006, 22/2006, 26/2006 V souladu s upraveným rozpočtem byly vyplaceny peněžité dary obyvatelům postiženým povodněmi ve výši 190,00 tis Kč, peněžité dary členům SDH Mojžíř za práci při odstraňování následků povodní ve výši 38,00 tis. Kč, zaplacena refundace mezd a odvodů členů SDH ve výši 27,16 tis. Kč a dále uhrazeny výdaje za materiál, nářadí, oděvy hasičů a ochranné pomůcky zaměstnanců VPP, pohonné hmoty, občerstvení a odvoz naplavenin na skládku ve výši 164,98 tis. Kč. Dále byl poskytnut dar na odstranění následků škod, způsobených požárem bytového domu Družstevní 11, Krásné Březno, ve výši 5,00 tis. Kč.

8 Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 55 Požární ochrana 260,00 274,37 256,39 93,45 14,37-17,98 UR Ro č. 37/2006 Běžné výdaje celkem 256,39 záloha na plyn, el. energie, voda, pohonné hmoty 68,54 pojištění 17,31 materiál, oděvy, vybavení 136,49 refundace, školení, cestovné 8,44 služby (preventivní a lékařské prohlídky hasičů, měření emisí, STK aj.),revize plyn.kotle 10,96 provedena oprava hasičského vozu AVIA 14,65 Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 61 Stát.správa,územní samospráva , , ,11 90, , ,07 UR Ro č. 10/2006, 19/2006, 24/2006, 33/2006, 38/2006, 39/2006 Zastupitelstva obcí 1.691,12 odměny uvolněných a neuvolněných čl. ZMO v souladu s nař.vl. 37/2003Sb., povinné sociální a zdravotní pojištění, cestovné, školení Místní správa celkem ,77 Celkové rozdělení výdajů místní správy je uvedeno v tab.č. 2/1 Čerpání provozních výdajů v celkové výši 3.264,10 tis. Kč zahrnuje: nákup materiálu ( kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, 463,98 knihy, časopisy, noviny, sbírky zákonů, apod.), DDHM do 40 tis.kč nákup vody, paliv, energie (vodné,pára, el.energie, pohonné hmoty) 429, nákup služeb 1.647,86 (poštovné,telefonní a bankovní popl., pojištění majetku, poradenské,právní služby, školení, zhotovení tiskopisů, stravné zaměstnanců, inzerce, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, revize a další služby) ostatní nákupy 638,80 (opravy a udržování kancelářské a počítačové techniky, budov,opravy vývěsních a informačních skříněk, služebního vozidla, cestovné, pohoštění, servis směšovací stanice ÚMO, účesy při obřadech, ošatné pro zaměstnance, apod. ) fond starosty ( věcné dary) 48, soudní poplatky 0, peněžní dary za práci členům komisí, kteří nejsou členy ZMO 13, zůstatek finančních prostředků z odhadu mezd a odvodů za prosinec ,85 Objem prostředků, stanovený na platy zaměstnanců pro rok 2006 v absolutní výši dle usnesení RMO č. 25/06 ze dne , č. 127/06 ze dne a č. 184/06 ze dne , činil ,00 tis. Kč Skutečné čerpání (7.668,62- Hl.činnost, 1.294,00 -VHČ, 3.133,78 - VPP) ,40 tis. Kč

9 Výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění (v tab.povinné pojistné) ve výši 3.889,54 tis. Kč odpovídá vyplacenému objemu mzdových prostředků za rok Součástí je i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace ve výši 52,97 tis. Kč. Celkově výdaje na činnost místní správy vykazují úsporu ve výši 2.474,17 tis. Kč, z toho nejvyšší částka 2.173,75 tis. Kč se týká nečerpaných mezd a povinných odvodů z mezd zaměstnanců VPP (nižší počet zaměstnanců). Objem prostředků, stanovený na platy zaměstnanců pro rok 2006, nebyl překročen. Volby do PS Parlamentu ČR a ZÚSC 1.136,76 Z poskytnutých záloh ve výši 903,78 tis. Kč byly uhrazeny výdaje spojené se zabezpečením voleb.vyúčtování výdajů bylo včetně fotokopií všech dokladů v termínu předloženo MmÚ. Konečné vyúčtování bude provedeno při finančním vypořádání roku 2006 viz. tab. č. 5 Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR Příspěvky organizacím,stipendium 110,00 110,00 97,00 88,18 0,00-13,00 UR Ro č. 8/2006, 26/2006 V souladu se schváleným a upraveným rozpočtem byly poskytnuty příspěvky organizacím v celkové výši 82,00 tis. Kč dle usnesení RMO - viz. tab. č 4 a stipendium starosty v částce 15,00 tis. Kč. Druh výdajů SR 2006 UR 2006 SK 2006 Plnění k UR v% UR - SR SK - UR 64 Ostatní činnost 0,00 253,07 195,11 77,10 253,07-57,96 UR Ro č. 6/2006, 8/ /2006, 19/2006, 24/2006, 33/2006 V souladu se schváleným finančním vypořádáním roku 2005 byly vráceny na účet MmÚ nevyčerpané prostředky (sociální dávky 130,44 tis. Kč a účelové prostředky z MmÚ 64,67 tis. Kč) a volné prostředky zapojeny do neinvestiční rezervy. Po provedených změnách rozpočtu činí zůstatek neinvestiční rezervy 57,96 tis. Kč. Čerpání investičních výdajů dle jednotlivých oblastí - tab. č.2/2 (v tis. Kč) Schválený rozpočet investiční části byl během roku 2006 navýšen o 5.005,36 tis. Kč dle schválených rozpočtových opatření č. 1/2006 4/2006, 6/2006, 7/2006, 12/ /2006, 16/2006, 20/2006, 23/2006, 25/2006, 27/2006, 28/2006, 30/2006, 31/2006, 34/ /2006, 40/2006, 41/2006 a dosáhl výše ,36 tis. Kč. Výdaje k datu byly vyčerpány ve výši ,16 tis. Kč, přehled akcí je uveden v tabulce.

10 Komentář odborů (OSOM + OŽP) k plnění výdajové investiční části rozpočtu 2006: 22. Doprava 1. Parkovací plocha v ul. V Oblouku pod čp , KB - stavba dokončena, není pravomocné kolaudační rozhodnutí (do majetku bude zařazeno v r.2007) 2. Rozšíření příjezdové komunikace v čp. 609/1 a 610/3 v ul. Dvojdomí, KB s možností rozšíření parkovacích míst - zpracována PD, požádáno o územní rozhodnutí ke stavbě, řeší se převedení pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Ústí nad Labem 3. Parkoviště v ul. Neštěmická u čp. 689/3, KB - stavba dokončena, není pravomocné kolaudační rozhodnutí (do majetku bude zařazeno v r.2007) 4. Parkoviště ul.přemyslovců projekt B - stavba dokončena, není pravomocné kolaudační rozhodnutí (do majetku bude zařazeno v r.2007) 5. Parkoviště J.Plachty, Mojžíř - dopracována PD,vydáno stavební povolení,dosud není převeden pozemek z Pozemkového fondu 7. Příjezdová komunikace na fotbalové hřiště TJ Mojžíř (dokončena a zařazena do majetku) 8. Parkoviště u hřbitova Mojžíř rozšíření krajnice (dokončeno a zařazeno do majetku) 9. Rozšíření manipulační plochy u hřbitova Kr. Březno zpracována PD, akce zařazena do návrhu rozpočtu na rok Tělovýchova a zájmová činnost 1. TJ Mojžíř - zatravnění hřiště přírodní trávou (dokončeno a zařazeno do majetku) 2. Chodník pro bruslaře + hřiště ul. Neštěmická čp. 1, KB (dokončeno a zařazeno do majetku) 3. Hokejbalové hřiště Mojžíř - veřejná soutěž vypsána 07/2006, zrušena RMO dne , usn.č. 58/07 (v rozpočtu města na r nejsou prostředky na realizaci) 4. Dětské kouty - Železná ul., Skalka 1 a 2, Neštěmice (dokončeny a zařazeny do majetku) 5. Regenerace panelového sídliště V Oblouku, KB veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby 6. Regenerace panelového sídliště V Oblouku, KB - proinvestovány finanční prostředky z dotace MMR, akce pokračuje v roce Ochrana životního prostředí 1. Rekonstrukce a zpevnění cest v parku U Pivovarské zahrady, KB (dokončeno a zařazeno do majetku)

11 5. Fondy MO Neštěmice - Sociální fond ( SF ) Výdaje fondu jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu městského obvodu, jsou zařazeny dle funkčního třídění na Místní správa. v Kč Počáteční stav SF k ,82 Tvorba SF v roce 2006 schválený příděl dle usn.z/412/06 ze dne ,00 Úroky z účtu 1 725,44 Celkem zdroje SF na rok ,26 Převody ze SF celkem na úhradu výdajů v roce ,85 z toho: příspěvek zaměstnancům na stravování ,25 dary u příležitosti pracovního a životního výročí ,00 peněžní dary bezpříspěvkovým dárcům krve 1 000,00 příspěvek zaměstnancům na rekreaci ,00 ambulantní zdravotní péče (nákup vitamínů, očkování) 7 087,00 příspěvek na penzijní a důchodové pojištění ,00 vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce,rehabilitace ,00 bankovní poplatky 1 460,60 Zůstatek fondu k v návrhu rozpočtu na rok 2007 je zapojeno ,00 Kč ,41 6 Finanční vypořádání hlavní činnosti za rok 2006 Součástí závěrečného účtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu města Ústí nad Labem a ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Předmětem finančního vypořádání roku 2006 bude vyúčtování účelových prostředků, které byly městskému obvodu v roce 2006 poskytnuty. Finanční vypořádání za rok 2006 dle tab. č. 5 bylo předloženo finančnímu odboru MmÚ. Městsky obvod obdržel v roce 2006 účelové prostředky v celkové výši ,60 Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši celkem ,20 Kč budou v roce 2007 vráceny MmÚ a naopak na účet městského obvodu budou poukázány finanční prostředky ve výši ,30 Kč. v Kč Zdroje pro finanční vypořádání (tabulka na str. 3) ,40 Přijaté vratky z finančního vypořádání (volby) ,30 Celkem výdaje ,20 Z toho: nevyčerpané prostředky ze StR (sociální dávky) ,00 vyčerpané prostředky poskytnuté MmÚ ,20 ostatní převody ,00 Zůstatek (použitelný výsledek hospodaření hlavní činnosti z r.2006) v Kč ,50 z toho: zdroje pro investiční rozpočet ,94 ostatní volné finanční zdroje ,56 Do návrhu rozpočtu na rok 2007 jsou volné finanční prostředky zapojeny v plné výši 3.041,00 tis. Kč, z toho 138,00 tis. Kč (oblast financování) do investiční části rozpočtu a 2.903,00 tis. Kč do provozní části rozpočtu ( 233,00 v příjmech pol. 2222, 65,00 sociální fond ,00 ostatní v oblasti financování).

12 7. Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice - viz tab. č. 6 Výnosy a náklady z hospodářské činnosti zahrnují především výnosy z prodeje a pronájmu majetku města a dále výnosy, které mají charakter podnikání, včetně nákladů na dosažení těchto výnosů. Oddělená evidence hospodářské činnosti od činnosti z poslání je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob, která je dle zákona č.586/92sb.,o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem rozpočtu města. Výnosy - celkové předepsané dosáhly výše ,82 tis. Kč, tzn. navýšení o 4.939,13 tis. Kč. Ze zpracovaných tabulek je zřejmé, že celkové plnění výnosů v roce 2006 je v souladu s upraveným plánem nebo je překročeno (nejvíce na úseku prodejů). 602 nájem z pozemků - předpis ve výši 2.847,93 tis. Kč Skutečně zaplacený nájem je nižší o 33,69 tis. Kč (9 dlužníků). Naopak z minulých let bylo uhrazeno 26,66 tis. Kč. 602 nájem z pozemků (hřiště) - předpis ve výši 57,91 tis. Kč (skutečně i zaplaceno) 602 nájem nebytových prostor - předpis ve výši 2.385,36 tis. Kč Skutečně zaplacený nájem je nižší o 15,07 tis. Kč (5 dlužníků). Naopak z minulých let bylo uhrazeno 13,58 tis.kč. 602 ostatní služby - 191,35 tis. Kč předpis faktur za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování 23,90 tis., poplatky za sepsání kupních a nájemních smluv 44,45 tis., výběrová řízení 112,00 tis., krátkodobý nájem a ostatní výnosy podléhající DPH (věcné břemeno, atd.) celkem 11,00 tis. 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení - 145,77 tis. Kč smluvní pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, úroky z prodlení dle soudních usneseních o zaplacení pohledávek nájemného 644 úroky z BÚ - 155,84 tis. Kč - odpovídá stavu prostředků na účtu 649 jiné ostatní výnosy - v celkové výši 1.172,98 tis. Kč předpis úhrady nákladů za energie nájemcům 340,87 tis (z toho částka 308,12 tis.byla zahrnuta v nákladech roku 2005 ), vrácené náklady soudních řízení 394,63 tis., získání práva na uzavření nájemní smlouvy 432,00 tis., úhrada nákladů za zřízení věcného břemene 5,48 tis. 651 prodej nemovitostí - předpis prodeje 4.241,55 tis. Kč plánovaný výnos byl překročen, nad rámec byl realizován prodej obj. Podmokelská 6/18, Svádovská 166/29 a dalších pozemků - viz. Tvorba a čerpání FOR 2006 a tab. č prodej bytů - předpis prodeje 3.255,35 tis. Kč plánovaný výnos z prodeje bytů byl překročen - viz. Tvorba a čerpání FOR 2006 a tab. č prodej ostatní -6,72 tis. Kč storno odprodeje skladu materiálu z roku dotace z MmÚ - 81,03 tis. Kč převod poskytnuté dotace na úhradu energií TJ Český Lev dle Ro č. 15/2006

13 Náklady - čerpány ve výši 3.605,06 tis. Kč, tzn. čerpáni nižší o 1.365,44 tis. Kč. Ze zpracovaných tabulek je zřejmé, že celkové čerpání nákladů je na všech položkách nižší. 501 materiál, DDHM - celkem ve výši 2,74 tis. Kč nákup materiálu na nově otevřené víceúčelové hřiště TJ Český Lev 502 energie - celkem 459,30 tis. Kč vyúčtování energií v pronajatých objektech 383,25 tis.( z toho z roku 2005 je částka 82,97 tis.), dále platby za leden a únor 2006 na fotbalovém hřišti TJ Český Lev Neštěmice ve výši 76,05 tis. (od bylo převedeno do vybraného majetku města - viz. dotace na úhradu energií) 511 opravy - celkem 221,21 tis. Kč bylo opraveno schodiště v obj. Horní 194, střecha v obj. Na Sklípku 36/54, provedena revize hromosvodu a oprava schodiště + opěrné zídky v Národní 186, oprava ústředního topení DZS Hluboká 33, nátěr oplocení areálu, oprava oplocení a zábradlí po vichřici v areálu TJ Mojžíř 518 ostatní služby - v celkové výši 792,49 tis. Kč rozpis nákladů je uveden v tab. č. 5, ostatní služby se týkají poštovného, stočného na fotbalovém hřišti TJ Český Lev Neštěmice a obj. Drážďanská 25, posekání parcely (částka 9,87 tis. přeúčtována nájemci ) a dále odvozu odpadu a dopravy zeminy nového hřiště 52. osobní náklady 1.746,90 tis. Kč mzdové náklady, odvod povinného sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, zabývajících se vedlejší hospodářskou činností Odvod z prodeje a zúčtování s MmÚ - celkem 6.042,51 tis.kč ( viz. tab. č. 6,8,9 ) předpis odvodů 80% ve výši 5.817,53 tis. Kč (neodvedeno 82,73 tis.) předpis odvodů na daň z převodu nemovitostí ve výši 224,98 tis. Kč (neodvedeno 3,20 tis.) - do konce roku nebyly převedeny finanční prostředky z kupních smluv za bytové jednotky, které byly předány na KÚ v prosinci 2006 a do konce roku nebyly z KÚ vráceny Výsledkem hospodaření za rok 2006 na úseku vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice (po provedených odvodech MmÚ) je zisk ve výši 4.895,25 tis. Kč (zlepšený hospodářský výsledek vyšší výnosy, nižší čerpání nákladů ). Část zlepšeného hospodářského výsledku byla již zapojena na realizaci rozpočtových opatření č. 20/2006 a 32/2006 v investiční části rozpočtu a č. 29/2006 v neinvestiční části rozpočtu. Do příjmu rozpočtu roku 2006 bylo zálohově zapojeno celkem 1.742,40 tis. Kč.

14 8. Tvorba a čerpání FOR MO Neštěmice za rok 2006 v Kč Stav k ,84 Celkem prodej nemovitostí (viz. tab.č. 8) ,00 Prodej bytů r.2006 (viz.tab.č. 9) ,20 Celkem tvorba FOR v roce ,20 Celkem čerpání FOR ,00 Výdaje fondu jsou uvolňovány v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem prostřednictvím výdajové části rozpočtu městského obvodu, jsou zařazeny dle funkční ho třídění na úseku investičního rozpočtu (část) a neinvestičního rozpočtu (část oprav chodníků): 22 - budování parkovišť , příjezdová komunikace , opravy chodníků , zatravnění hřiště TJ Mojžíř (IČ) , výkup pozemkových parcel ,00 Zůstatek FOR k ,04 Z toho: převedeno v roce 2006 do rozpočtu a nevyčerpáno ,44 v hospodářském výsledku VHČ ,60 9. Vypořádání zisku z vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice Hospodářský výsledek - zisk z roku 2006 viz tab.č ,20 odvod 80% MmÚ + prostředky na daň v roce ,80 ( z kupních smluv předaných na KÚ v prosinci 2006 viz tab. č. 8, 9 nebylo MmÚ odvedeno ,20 Kč ) odvod v lednu 2007 Účetní zisk z roku 2006 viz tab. č ,40 zálohově převedeno do rozpočtu roku ,60 Účetní zisk z roku 2006 k zapojení do rozpočtu roku ,80 nerozdělený zisk do roku ,20 fond hospodářské činnost (HV do roku 1995) ,50 Celkem zisk z VHČ ,50 pohledávky, které znemožňují zapojení celého zisku v VHČ celkem ,82 z toho: vydané faktury ,70 nájem za nebytové prostory ,88 nájem z pozemků ,24 prodej nemovitostí z roku ,00 příspěvek za právo na uzavření nájemní smlouvy v roce 2006, dle usn. ZMO bude ,00 tato částka započtena na úhradu kupní ceny bytové jednotky - jedná se o 10 b.j. týká se schválených záměrů prodeje b.j. v ul. Přemyslovců, Čechova, Železná, Mlýnská Celkem zisk, použitelný k zapojení do rozpočtu roku ,68 z toho: zisk z prodeje -prostředky FOR ,60 ostatní zisk ,08

15 Do návrhu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2007 je zapojen použitelný zisk celkem ve výši 2.945,00 tis. Kč (příjmy pol. 4131). Z toho 840,00 tis. Kč do investiční části rozpočtu a 2.105,00 tis. Kč do provozní části rozpočtu. 10. Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu Plán hospodaření správy bytového fondu pro rok 2006 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dne , usnesením č. Z/413/05. Od roku 2003 spravuje bytový fond městského obvodu jeden správce TOMMI - SEVER, s.r.o. Ústí n/labem. Výsledkem hospodaření za rok 2006 je ztráta ve výši 1.171,66 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily následující skutečnosti: provedené proúčtování záloh, poskytovaných dle zákona do fondu oprav jednotlivých společenství za neprodané bytové jednotky v prodaných objektech, překročilo plánovanou výši 1.500,00 tis. Kč (v těchto objektech byly provedeny větší opravy) a dále schválené odpisy nedobytných pohledávek. Přehled hospodaření na úseku bytového fondu zobrazuje tabulka č.7. V příloze č. 1 je uveden podrobnější komentář k jednotlivých položkám hospodaření, který zpracoval a předložil správce. 11. Přehled zisku z hospodaření s bytovým fondem ROK účetní zisk v Kč , , , , , , ,38 Celkem ,70 pohledávky, které znemožňují zapojení celého zisku v VHČ (nájemné + služby) ,52 zaplacené zálohy do fondu oprav za neprodané byty v prodaných objektech ,27 Celkem použitelný zisk ,91 Do návrhu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2007 je zapojena část použitelného zisku celkem ve výši 1.662,00 tis. Kč. Z toho 1.410,00 tis. Kč do investiční části rozpočtu a 252,00 tis. Kč na splátky jistin a úroků z úvěru a půjček z FRB. V roce 2007 budou tímto všechny závazky městského obvodu splaceny.

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město

R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU OBSAH: Městský obvod Ústí nad Labem město. na rok 2008. Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město R O Z P O Č ET MĚSTSKÉHO OBVODU Ústí nad Labem město na rok 2008 Pro zasedání ZMO ÚL - město dne 26. února 2008 OBSAH: Str. I. Používané zkratky 3 II. Úvod: 4 III. Struktura

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 2.12.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 22.6.2016 věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 250/2000 Sb.,

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh

Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh Tabulka č.1 Bilance - Návrh rozpočtu MO Neštěmice na rok 2018 ( v tis. Kč ) SR UR Návrh 2017 2017 2018 I. P Ř Í J M Y C E L K E M 52 685,00 61 796,74 63 667,00 1. daňové příjmy 1 570,00 1 570,00 1 280,00

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014

Závěrečný účet města Jílové za rok 2014 Závěrečný účet města Jílové za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, předkládá odbor finanční zastupitelstvu města

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013

Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013 Obsah 1. Údaje o plnění rozpočtu ( včetně plnění plánu hospodářské činnosti ) 1.1 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 1.2 Údaje o plnění plánu hospodářské činnosti

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007

Město Horní Planá. Města Horní Planá. za rok 2006. vyvěšeno dne: 30.4.2007 Město Horní Planá Města Horní Planá za rok 2006 vyvěšeno dne: 30.4.2007 sejmuto dne: 15.5.2007 O B S A H : 1. Základní charakteristiky finančního hospodaření obce 2. Bilance příjmů a výdajů obce 3. Analýza

Více

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 60 40 66,67 116 500 147 000 126,18 0 9 0,00 0 186 0,00 CELKEM 116 560 147 235 126,32 ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Název Příjmy ze vstupního vzdělávání Příjmy od PO za elektřinu a plyn Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele SPZ Triangle PO - odvod Příjmy Schválený

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu)

Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2013 Souhrnný komentář k hospodaření města za rok 2013 (viz souhrnná tabulka plnění příjmů a výdajů rozpočtu) I. plnění příjmů (zdrojů) a výdajů (plateb,rezerv) rozpočtu

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2014

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 10/9 ze dne 12. prosince 2012 v celkové výši 82 500 tis. Kč. Změny schváleného rozpočtu se

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2011

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2011 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2011 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 12. 6. 2012 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2014 K 1. lednu 2014 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank ČNB KB Česká spořitelna Sberbank

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2012 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2012 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2012 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

Závěrečný účet obce Loukov za 2011

Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Závěrečný účet obce Loukov za 2011 Rozpočet na rok 2011 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 23.2.2011 v příjmech 11 230 tis. Kč a výdajích 14 758 tis. Kč s financováním schodku zůstatkem finančních

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis.

Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Město Šumperk návrh závěrečného účtu za rok 2005 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XXV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 236 475 15 326 251 801 272 973 108 sdílené a výlučné

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta

Rozpočet 2010. K návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010. Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Rozpočet 2010 K návrhu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 20 na rok 2010 Předkladatel: Bc. Ivan Liška, starosta Komentář k návrhu m.č. Praha 20 - Horní Počernice na rok 2010 městské

Více