Znalecký posudek č. 259/4/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 259/4/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres Karlovy Vary). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní Loket Účel posudku: Odhad ceny obvyklé pro účely exekutorské Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v účinném znění, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Jana Gruntová Škroupova Ústí nad Labem Posudek obsahuje 23 stran včetně příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Ústí nad Labem,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalci se ukládá, aby ocenil spoluvlastnický podíl ve vlastnictví povinné v míře 1507/10000 na této nemovitosti nacházející se v katastrálním území Rybáře, obci Karlovy Vary, části obce Rybáře a okrese Karlovy Vary: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314, pozemek p.č.314. Znalec ocení zvlášť spoluvlastnický podíl na nemovitostech uvedených výše a jednotlivá práva a závady, která jsou se spoluvlastnickým podílem a s nemovitostmi uvedenými výše spojeny. Znalci se ukládá ocenit tento spoluvlastnický podíl a tyto nemovitosti, jejich příslušenství a jednotlivá práva a závady se spoluvlastnickým podílem a nemovitostmi spojeným cenou obvyklou a ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení zaslat soudnímu exekutorovi znalecký posudek ve trojím vyhotovení. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spolumajitele dané nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku - Usnesení soudního exekutora Mgr. M.Dvořáka č.j. 041 EX 417/ ze dne výpis z KN ze dne snímek z katastrální mapy pořízený na internetu - informace a údaje poskytnuté majitelem nemovitosti - znalecký posudek č /11 vypracovaný Ing. Romanou trnkovou ze dne vlastní prohlídka současného stavu včetně fotodokumentace 4. Vlastnické a evidenční údaje Vlastnické údaje byly převzaty z LV č pro katastrální území Rybáře (663557). Dům je užívaný jako bytový dům. 5. Dokumentace a skutečnost K oceňované nemovitosti je znalci k dispozici výpis z KN, vlastní prohlídka domu a znalecký posudek č /11 od Ing. Romany Trnkové. Ocenění bude provedeno na základě podkladů a zjištěných skutečností při místním šetření. Dle výpisu z katastru nemovitostí je budova určená k bydlení a i ve skutečnosti je objekt užívaný jako bytový dům vždy se dvěma byty na jednom podlaží. Bytový dům je v ideálním podílovém spoluvlastnictví, není rozdělen dle zákona č na jednotlivé jednotky. 2

3 6. Celkový popis nemovitosti Ing. Jana Gruntová Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl v míře 1507/10000 na budově č.p.328 postavené na pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře. Jedná se zděný řadový netypový bytový dům o jednom podzemním podlaží a 4 nadzemních podlažích (NP) a podkrovím. Oceňovaný dům je z roku 1901 se zanedbatelnou přístavbou z roku V bytě je celkem 7 bytů o různých velikostech a různém technickém stavu. Okna jsou prakticky ve všech bytech plastová, stropy jsou trámové, schodiště kamenné. V roce 2008 byl v domě požár, který poničil dva byty tak, že do roku 2013 nebyly obyvatelné. Spoluvlastnický podíl na daném bytovém domě vlastně spočívá v užívání bytu o velikosti 2+1 v 1.NP tohoto domu včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a pozemku. Byt je udržovaný s rekonstruovanou koupelnou a kuchyní (před 6 lety). V 1.pokoji je vestavěna galerie určená po spaní. Pozemek p.č.314 je v katastru nemovitostí zapsán jako zastavěná plocha a nádvoří a ve skutečnosti je zastavěn domem č.p.328. V zadním traktu za domem je malý neužívaný dvorek se zbytkem zpevněné plochy. Dům se nachází v městské části Rybáře v Karlových Varech v ulici celní, která je kolmou ulicí na hlavní komunikaci Sokolovkou. Občanská vybavenost je zde kompletní, centrum města je v docházkové vzdálenosti cca 15 min., v blízkosti je i zastávka MHD. Z hlediska technické infrastruktury je lokalita kompletně zainvestovaná. Z hlediska občanské vybavenosti je daná lokalita příznivá. Z hlediska technické infrastruktury je předmětná lokalita zainvestovaná. Z hlediska polohy nemovitosti vzhledem k účelu užití je daná lokalita příznivá. Poloha nemovitosti 3

4 Katastrální mapa 7. Popis způsobu ocenění Úkolem znalce je určit cenu obvyklou dle zákona č.151/1997 Sb. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Oceňovanou nemovitostí je spoluvlastnický podíl v míře 1507/10000 na bytovém domě č.p.328. Tento podíl spočívá v užívání bytu v 1.NP o velkosti 2+1 o ploše 55 m 2. V bytě je zrekonstruovaná koupelna a nové obklady v kuchyni. Byt je vytápěn ústředním plynovým kotlem. Obvyklá cena bude určena na základě ceny zjištěné dle cenového předpisu a porovnávací metodou. Hlavní důraz při zjišťování ceny nemovitosti je dáván porovnávací metodě při dostatečném množství porovnávaných obdobných nemovitostí tak, jak je popsáno v zákoně č.151/1997 Sb. ve znění zákona č.303/

5 B. Ocenění dle oceňovací vyhlášky č.441/2012 Sb. Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. o oceňování majetku. Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1: V dané lokalitě je v nabídkách realitních kanceláří bytů 2+1 dostatek, nabídka převyšuje poptávku. Vliv právních vztahů - na oceňovaném podílu je omezení vlastnického práva. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Situace na dílčím (segmentu) II. Poptávka nižší než nabídka 0,03 trhu s nemovitými věcmi 2 Vlastnické vztahy IV. Nezastavěný pozemek nebo pozemek, 0,00 jehož součástí je stavba (stejný vlastník) 3 Změny v okolí III. Bez vlivu 0,00 4 Vliv právních vztahů na I. Negativní 0,02 prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) 5 Povodňové riziko IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav 1,00 Index trhu:i T = P 5 (1 + P i) = 0,950 i = 1 4 Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4: Jedná se o bytový dům v lokalitě zastavěné převážně bytovými domy a drobnou řemeslnou výrobou. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném 1,00 funkčním celku 2 Převažující zástavba v okolí I. Rezidenční zástavba 0,02 pozemku a životní prostředí 3 Poloha pozemku v obci II. Navazující na střed (centrum) obce 0,00 4 Možnost napojení pozemku na I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v 0,00 inženýrské sítě, které má obec obci nebo obec bez sítí 5 Občanská vybavenost v okolí I. V okolí nemovité věci je dostupná 0,00 pozemku občanská vybavenost obce 6 Dopravní dostupnost V. Komunikace (zpevněná) ke hranici 0,02 pozemku, špatné parkovací možnosti 7 Hromadná doprava V. Zastávka hromadné dopravy do 200 m 0,00 (MHD, příměstské linky měst) 8 Poloha pozemku z hlediska I. Bez možnosti komerčního využití 0,00 komerční využitelnosti 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0,00 5

6 Index polohy: I P = P 1 (1 + P i) = 1,000 i = 2 11 a) Budova č.p Budova č.p.328 je zděný řadový bytový dům o 1PP, 3NP a obytným podkrovím. Dům je cihelný s dřevěnými trámovými stropy, se sedlovou střechou s trámovým krovem, krytinou jsou azbestocementové šablony. V roce 2004 byl v domě ve 3.NP požár, který poškodil strop nad bytem v 2.NP, stejně jako stěny, které i v bytě v 1.NP jsou stále vlhké. Dům byl postaven na začátku 20.století Dům má veškeré přípojky, vytápění má řešené každý byt samostatně a to většinou plynovým kotlem, případně plynovými wafkami. Okna v celém domě jsou plastová, pouze v chodbě jsou okna dřevěná zdvojená. Dům vykazuje mírně zanedbanou údržbu společných prostor. Byty o velikosti 1+1 v 2.NP a 3.NP byly poškozeny zmiňovaným požárem, v bytech probíhá rekonstrukce. V bytovém domě je celkem 7 bytů, technický stav jednotlivých bytů je různý. 2 byty po požáru uvažuji ve stavu neobyvatelném, podkrovní byty jsou se společným WC a bez kuchyně - podstandardní bydlení. Spoluvlastnický podíl v míře 1507/10000 spočívá v užívání bytu v 1.NP o velikosti 2+1 včetně příslušenství o ploše 55 m 2. S ohledem na tyto skutečnosti uvažuji technické a morální opotřebení dané nemovitosti na úrovni, která snižuje kvalitu bytu. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova: K 1. domy vícebytové (netypové, tří a vícebytové) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové netypové Koeficient změny ceny stavby: 2,112 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1.NP 3,75 m ,6 1,1 = 126,06 m 2 2.NP 3,65 m ,6 1,1 = 126,06 m 2 3.NP 3,65 m ,6 1,1 = 126,06 m 2 podkroví 3,00 m ,6 1,1 = 126,06 m 2 1.PP 3,35 m 7, ,55 1,1 = 89,16 m 2 Součet: 17,40 m 593,40 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,49 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 118,68 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.NP 3,75 ( ,6 1,1) = 472,73 m 3 2.NP 3,65 ( ,6 1,1) = 460,12 m 3 3.NP 3,65 ( ,6 1,1) = 460,12 m 3 podkroví 3,00 ( ,6 1,1) = 378,18 m 3 1.PP 3,35 (7, ,55 1,1) = 298,67 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 2 069,82 m 3 6

7 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy včetně zemních prací původní, značná vlhkost 6,00 % Podstandardní 2. Svislé konstrukce zděné, po požáru vlhké 18,80 % Podstandardní 3. Stropy trámové s rovným podhledem, částečně poškozené 8,20 % Podstandardní 4. Krov, střecha dřevěný, střecha sedlová - původní 5,30 % Podstandardní 5. Krytiny střech azbestocememntové 2,40 % Standardní 6. Klempířské konstrukce standard 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů standard 6,90 % Standardní 90 % chybí - u bytů po požáru Nevyskytuje se 10 % 8. Úprava vnějších povrchů standard 3,10 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické převážně původní 2,10 % Podstandardní 90 % chybí - byty po požáru Nevyskytuje se 10 % 10. Schody kamenné 3,00 % Standardní 11. Dveře standard 3,20 % Standardní 90 % chybí - byty po požáru Podstandardní 10 % 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna plastová 5,40 % Standardní 14. Povrchy podlah částečně podstandard 3,10 % Podstandardní 90 % chybí - byty po požáru Nevyskytuje se 10 % 15. Vytápění lokální pro jednotlivé byty 4,70 % Podstandardní 90 % chybí - byty po požáru Nevyskytuje se 10 % 16. Elektroinstalace podstandard 5,20 % Podstandardní 17. Bleskosvod ano 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod standard 3,30 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace standard 3,20 % Standardní 20. Vnitřní plynovod standard 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody podstandard - pro jednotlivé byty 2,10 % Podstandardní 22. Vybavení kuchyní podstandard 1,80 % Podstandardní 80 % v podkrovních bytech a bytech po požáru Nevyskytuje se 20 % 23. Vnitřní hygienické vybavení standard 3,80 % Standardní 24. Výtahy není 1,30 % Nevyskytuje se 25. Ostatní není 5,60 % Nevyskytuje se 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 6,00 % 0, Svislé konstrukce 0,54 18,80 % 0, Stropy 0,54 8,20 % 0, Krov, střecha 0,54 5,30 % 0, Úprava vnitřních povrchů 0,54 1,852 6,90 % 10 % 0, Vnitřní obklady keramické 0,54 2,10 % 90 % 0,0102 0,54 1,852 2,10 % 10 % 0, Dveře 0,54 3,20 % 10 % 0, Povrchy podlah 0,54 3,10 % 90 % 0,0151 0,54 1,852 3,10 % 10 % 0, Vytápění 0,54 4,70 % 90 % 0,0228 7

8 0,54 1,852 4,70 % 10 % 0, Elektroinstalace 0,54 5,20 % 0, Ohřev vody 0,54 2,10 % 0, Vybavení kuchyní 0,54 1,80 % 80 % 0,0078 0,54 1,852 1,80 % 20 % 0, Výtahy 0,54 1,852 1,30 % 0, Ostatní 0,54 1,852 5,60 % 0,0560 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,6068 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 150, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9756 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,9017 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,6068 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1120 Základní jednotková cena upravená: = 2 503,63 Kč/m 3 Základní cena upravená: 2 069,82 m ,63 Kč/m 3 = ,45 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1. Základy včetně zemních prací podstandardní 110 / ( ) 100 = 68,750 % 68,750 % 6,00 % 0,46 / 0, ,127 % 2. Svislé konstrukce podstandardní 110 / ( ) 100 = 68,750 % 68,750 % 18,80 % 0,46 / 0, ,798 % 3. Stropy podstandardní 110 / ( ) 100 = 68,750 % 68,750 % 8,20 % 0,46 / 0, ,274 % 4. Krov, střecha podstandardní 110 / ( ) 100 = 68,750 % 68,750 % 5,30 % 0,46 / 0, ,762 % 5. Krytiny střech standardní 15 / ( ) 100 = 37,500 % 37,500 % 2,40 % / 0, ,483 % 6. Klempířské konstrukce standardní 15 / ( ) 100 = 37,500 % 37,500 % 0,70 % / 0, ,433 % 7. Úprava vnitřních povrchů standardní 90 % 20 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 6,90 % 90 % / 0, ,094 % 8. Úprava vnějších povrchů standardní 50 / ( ) 100 = 83,333 % 83,333 % 3,10 % / 0, ,257 % 9. Vnitřní obklady keramické podstandardní 90 % 10 / ( ) 100 = 33,333 % 33,333 % 2,10 % 90 % 0,46 / 0, ,478 % 10. Schody standardní 8

9 110 / ( ) 100 = 68,750 % 68,750 % 3,00 % / 0, ,399 % 11. Dveře standardní 90 % 20 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 3,20 % 90 % / 0, ,898 % 11. Dveře podstandardní 10 % 45 / (45 + 5) 100 = 90,000 % 90,000 % 3,20 % 10 % 0,46 / 0, ,218 % 13. Okna standardní 10 / ( ) 100 = 20,000 % 20,000 % 5,40 % / 0, ,780 % 14. Povrchy podlah podstandardní 90 % 110 / ( ) 100 = 84,615 % 84,615 % 3,10 % 90 % 0,46 / 0, ,790 % 15. Vytápění podstandardní 90 % 15 / ( ) 100 = 30,000 % 30,000 % 4,70 % 90 % 0,46 / 0, ,962 % 16. Elektroinstalace podstandardní 40 / ( ) 100 = 80,000 % 80,000 % 5,20 % 0,46 / 0, ,154 % 17. Bleskosvod standardní 40 / ( ) 100 = 80,000 % 80,000 % 0,40 % / 0, ,527 % 18. Vnitřní vodovod standardní 20 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 3,30 % / 0, ,175 % 19. Vnitřní kanalizace standardní 20 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 3,20 % / 0, ,109 % 20. Vnitřní plynovod standardní 20 / ( ) 100 = 50,000 % 50,000 % 0,40 % / 0, ,330 % 21. Ohřev vody podstandardní 12 / ( ) 100 = 40,000 % 40,000 % 2,10 % 0,46 / 0, ,637 % 22. Vybavení kuchyní podstandardní 80 % 20 / ( ) 100 = 66,667 % 66,667 % 1,80 % 80 % 0,46 / 0, ,728 % 23. Vnitřní hygienické vybavení standardní 15 / ( ) 100 = 37,500 % 37,500 % 3,80 % / 0, ,348 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 52,771 % Odpočet opotřebení: ,45 Kč 52,771 % ,70 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,75 Kč Výpočet ceny stavby dle 10: Index trhu: I T = 0,950 Index polohy: I P = 1,000 Cena stavby určená nákladovým způsobem: CS N = ,75 Kč 9

10 Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = I T I P 0,950 Cena stavby: CS = CS N pp = ,91 Kč Budova č.p.328 určená cena: ,91 Kč b) Pozemek p.č Pozemek p.č.314 je v katastru evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. Ve skutečnosti je pozemek zastavěný bytovým domem č.p.328 a dvorkem se zpevněnou betonovou plochou bez údržby, což je zanedbatelné. Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle 3 Název obce: Karlovy Vary - oblast 2 Základní cena pozemku: ZC = 2 400, Kč/m2 Index trhu: I T = 0,950 Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2: Pozemek je rovinatý, zastavěný bytovým domem. Vlivem snižujícím cenu je omezení vlastnického práva pro danou nemovitost. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Svažitost pozemku a expozice IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; 0,00 ostatní orientace 2 Ztížené základové podmínky III. Neztížené základové podmínky 0,00 3 Ochranná pásma I. Mimo ochranná pásma 0,00 4 Omezení užívání pozemku I. Bez omezení užívání 0,00 5 Geometrický tvar pozemku II. Tvar bez vlivu na využití 0,00 6 Ostatní neuvedené 6 I. Vlivy snižující cenu 0,05 Index omezujících vlivů: I O = 1 + P i = 0,950 i = 1 Index polohy: I P = 1,000 Index cenového porovnání dle 4: I = I T I O I P = 0,903 4 odst. 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří Základní cena upravená: ZCU = ZC I = 2 167,2000 Kč/m 2 Parc. č. Název Výměra [m 2 ] Cena [Kč] 314 zastavěná plocha a nádvoří ,60 Pozemek p.č.314 určená cena: ,60 Kč Rekapitulace nákladových cen: a) Budova č.p ,75 Kč b) Pozemek p.č ,60 Kč Rekapitulace nákladových cen celkem: ,35 Kč c) Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu 31 a 32 Vzhledem k tomu, že se jedná o bytový dům se 7 byty, lze tyto byty pronajmout. 1.byt 2+1 v 1.NP má plochu 55 m 2 - standardní. 2.byt 3+1 v 2.NP má plochu 76,7 m 2 - mezonet standardní. 10

11 3.byt 1+1 v 2.NP má plochu 52,1 m 2 - byt po požáru - nepronajímatelný. 4.byt 2+1 v 3.NP má plochu 61,2 m 2 - standardní. 5.byt 1+1 v 3.NP má plochu 39,1 m 2 - byt po požáru - nepronajímatelný. 6.byt 2+0 v podkroví má plochu 43,6 m 2 - WC mimo byt, podstandard 7.byt 3+0 v podkroví má plochu 45,5 m 2 - WC mimo byt, podstandard Obvyklé nájemné u standardních bytů se v dané lokalitě pohybuje v rozmezí ,-Kč/měsíc, což za 1 m 2 činí cca 100,-Kč. U podstandardu (byt č.6 a 7) je obvyklé nájemné cca 25,-Kč/m 2 /měsíc. Lze očekávat rozvoj nemovitosti a to po dokončení oprav bytů po požáru a rekonstrukce bytů v podkroví. Roční nájemné: Výměra Roční nájemné 1.byt 55,00 m , Kč/m , Kč 2.byt 76,70 m , Kč/m , Kč 4.byt 61,20 m , Kč/m , Kč 6.byt 43,60 m 2 300, Kč/m , Kč 7.byt 45,50 m 2 300, Kč/m , Kč Roční nájemné celkem: , Kč Snížení ročního nájemného: Snížení nájemného o 40 %: Odpočet ročního nájemného celkem: , Kč , Kč Výpočet výnosové ceny: Upravené roční nájemné: , Kč , Kč = , Kč Účel užití stavby: Bytové domy netypové Míra kapitalizace: 4,5 % +0,5 % na pokrytí zvýšeného rizika spojeného s docílením pronájmu celkové podlahové plochy u staveb oceňovaných podle 22 odst. 2 / 5,00 % Cena určená výnosovým způsobem (CV): , Kč Stanovení ceny nemovitosti kombinací nákladového a výnosového způsobu: Skupina nemovitosti: D bez zásadních změn - stabilizovaná oblast, nemovitost nemá rozvojové možnosti Cena určená nákladovým způsobem (CN): = ,35 Kč Vzorec pro výpočet ceny: CV Cena určená kombinací nákladového a výnosového způsobu: , Kč Cena nemovitosti činí ke dni odhadu celkem: Cena pozemku p.č.314 Cena zjištěná dle cen.předpisu celé budovy po zaokrouhlení podle 50: ,- Kč , Kč ,- Kč Cena zjištěná dle cenového předpisu spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 činí: ,-Kč. 11

12 C. Ocenění práv a závad s nemovitostí spojených Ing. Jana Gruntová Oceňovaná nemovitost je dle výpisu z katastru nemovitostí zatížena omezeními vlastnického práva. Jedná se o zástavní práva smluvní a exekuční příkazy k prodeji nemovitosti. Vzhledem k účelu ocenění nemají tato omezení vliv na ocenění nemovitostí. D. Odhad ceny obvyklé dle zákona č.151/1997 Spoluvlastnický podíl v míře 1507/10000 spočívá v užívání bytu č.1 v 1.NP o dispozici 2+1. Při porovnávací metodě budu porovnávat obdobné byty s tím, že přihlédnu na druh vlastnictví. a) Porovnávací metoda Vhodný model ocenění nemovitosti Za nejvhodnější model ocenění nemovitosti v současných podmínkách považujeme využití skutečných kupních cen obdobných nemovitostí (obdobných lokalitou, velikostí stavby i pozemku, stavem). Databázi skutečných kupních cen však často znalec ke dni ocenění nemá. Pro srovnání situace na realitním trhu byly znalci k dispozici nabídky obdobných nemovitostí inzerovaných na internetových stránkách realitních kanceláří a databáze znalce. Pro odhad obvyklé ceny porovnávací metodou je určen medián odvozený ze současné nabídky a poptávky na realitním trhu v čase a místě obdobného charakteru. Odhad předpokládané dosažitelné tržní ceny se řídí odbornou úrovní realitní kanceláře, obvykle je výsledná tržní cena cca o 10 15% nižší. Oceňovaný byt 2+1 je menší plošné kategorie s podlahovou plochou 55 m 2 ve zděném bytovém domě, v 1.NP. Byt je v původním stavu udržovaný s rekonstruovanou koupelnou, která je společná s WC. Okna v bytě jsou plastová, podlahy obytných místností parkety. Vytápění je řešené plynovým kotlem s deskovými radiátory. Výběr nabídky a poptávky na realitním trhu (jednotlivé nabídky realit jsou v příloze daného odhadu) v dané lokalitě Karlovy Vary - Rybáře: upravená Porovnávaná Plocha Celková koef. koef. koef. zdroje cena jednot. č. nemovitost - popis /m2/ cena /Kč/ vybavenosti polohy ceny /Kč/ Sokolovská, Rybáře, byt v OV původní (plastová okna do ulice, dům má novou střechu) v cihlovém 1 domě ,00 0,95 0, ,8 2 Rohová, Rybáře, byt 2+1v OV v původním stavu s plastovými okny v cihlovém domu ,00 0,9 0, ,1 12

13 3 4 5 Sokolovská, Rybáře, byt v OV má nová plastová okna, částečná rekonstrukce koupelny, rekonstruované podlahy ,10 0,9 0, ,7 Nákladní, Rybáře - byt ve podíl.spoluvlastnictví, po rekonstrukci, dům se zateplením ,00 0,9 0, ,2 Sokolovská, Rybáře, byt v OV, udržovaný s novými plastovými okny ,00 0,95 0, ,3 Průměrná cena upravená Průměrná cena upravená bude vzhledem k druhu vlastnictví oceňované nemovitosti (viz popis výše) ponížena o 10% x 0,9 = ,-Kč/m 2 Cena porovnávací metodou bytu v 1.NP domu č.p.328 v Karlových Varech Rybářích určená porovnávací metodou je určena ve výši ,-Kč. b) odhad ceny obvyklé Cena obvyklá ve smyslu 2 zák.č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku je odhadnuta na základě v tomto odhadu zjištěných hodnot s tím, Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním : Cena nemovitostí zjištěná dle cenového předpisu ,-Kč Cena zjištěná porovnávací metodou ,-Kč Cena obvyklá odhadnuta znalcem vzhledem ke stavu a k poloze bytu a domu a vzhledem k nabídce a poptávce na realitním trhu v dané lokalitě ve výši ,-Kč. 13

14 E. Rekapitulace Cena obvyklá spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres Karlovy Vary) byla znalcem ke dni ocenění určena ve výši ,-Kč Cena slovy: šestsetosmtisícosmsetpadesát Kč Ústí nad Labem, Ing. Jana Gruntová Škroupova Ústí nad Labem F. Údaje o znaleckém posudku Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne pod č.j. Spr 1330/2008, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 259/4/2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 259/4/2014 podle připojené likvidace. G. Seznam příloh 1. Výpis z katastru nemovitostí 5 stran 2. Fotodokumentace 1 strana 3. Nabídky realitních kanceláří 3 strany 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 14/10/139

Znalecký posudek č. 14/10/139 Znalecký posudek č. 14/10/139 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 1910/7 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - jiná st.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 3029/139/2014

Znalecký posudek č. 3029/139/2014 Znalecký posudek č. 3029/139/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.791/1 s podílem na společných částech domu č.p.791 a pozemku parc.č. st.876 v k.ú.nejdek, obec Nejdek, okres Karlovy Vary. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 133ř0-504/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 475/12, součástí je stavba: Rumburk-Horní Jindřichov, č.e. 67, garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2239, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839-15/14 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Vrbice u Valče, obec Vrbice - pozemku parc.č. st.29/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m 2 ) s budovou bývalé zájezdní

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 1872/1 a podílu 37/11802 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Východní Předměstí, č.p. 1869, 1870, 1871,

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 33/2012

Znalecký posudek č. 33/2012 1 Znalecký posudek č. 33/2012 O ceně stavby bez čp/če na st.p.č. 7276 včetně příslušenství, v obci a k.ú. Cheb. Objednatel posudku: Mgr. Marcela Petrošová Exekutorský úřad Břeclav U Tržiště 9 690 02 Břeclav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ ev.č. 1-1498-15 Předmět posudku: o obvyklé ceně oploceného areálu v k.ú. Liboc u Kynšperka, obci Kynšperk nad Ohří, sestávající z par. č 7/1, 7/2, 7/3 a 123/2 a budov včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

Znalecký posudek č. 15/04/91

Znalecký posudek č. 15/04/91 Znalecký posudek č. 15/04/91 O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 663/10, v budově č.p. 663, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 501/60 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 501/454

Více

Znalecký posudek č. 14/09/122

Znalecký posudek č. 14/09/122 Znalecký posudek č. 14/09/122 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1609, pro k.ú. Krnov-Horní

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1102/11/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 601/2, Bytová jednotka č. 601/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Bílina, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

Odborný posudek č. 0638/001/2016

Odborný posudek č. 0638/001/2016 Odborný posudek č. 0638/001/2016 O ceně rodinného domu č.p. 194, obec Rychnov na Moravě, stojící na pozemku parc. č. 309/1, dále pozemkové parcely 2286/5 zahrada a pozemková parcela č. 2288/2 ostaní plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé Znalecký posudek zjištění ceny obvyklé č. 2305-95/2015 o ceně nemovitosti - bytu 2 + 1 č. 392/4, Jarní 11, LV č. 1745, s podílem na společných částech domu a pozemku 5069/219368, obec a okres Jihlava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

Znalecký posudek č. 980-90/2014

Znalecký posudek č. 980-90/2014 Znalecký posudek č. 980-90/2014 č.j. 180 EX 10446/09 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4824-194/15 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č.1729/10 v bytovém domě č.p.1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.3328, 3329, 3330, 3331, 3332,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 3932-2/2016

Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Znalecký posudek č. 3932-2/2016 Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ivana Kozáková Bráfova 825/53 674 01 Třebíč č. obj.: 042 EX 1989/07-81 ze dne: 20. 10. 2015 vystavil: JUDr. Vladimíra Frendlovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 O ceně bytové jednotky č.1835/11 v Litoměřicích, Revoluční č.p.1835/14, vč.příslušenství a podílu o velikosti 25/1000 na společných částech domu a pozemku p.č.3736/6, zastavěná

Více