Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní řád mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Č.j. 113/2014 platnost od Školní řád mateřské školy Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze : zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Školní řád upravuje : a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky b) provoz a vnitřní režim školy c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH Práva a povinnosti dětí Dítě má právo na svobodu projevu Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti Dítě má právo na svobodnou hru K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku, a to: Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo Samostatně používat WC Být samostatné při hygieně (mytí rukou, použití kapesníků) Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc) Říci učitelce, když chtějí opustit třídu Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči Neničit práci druhých Chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit) Konflikty se snažit řešit ústní domluvou (starší děti) Dodržovat další pravidla stanovená pro chování na chodbách, v jídelně, na školní zahradě Dodržovat ostatní pravidla dohodnutá pro chování ve třídě Práva a povinnosti zaměstnanců Kompetence pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních Práva všech pracovnic: Na 0,5 h přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin Vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávací práci Možnost zapůjčení inventáře (zejména odborné literatury) se souhlasem vedoucí MŠ Povinnosti všech pracovnic: Plnit příkazy ředitelky školy a vedoucí učitelky mateřské školy Dodržovat pracovní kázeň Plně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod evidovat ( Docházka )

2 Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární předpisy Ohlašovat ředitelce neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ Telefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě k soukromým účelům Uchovávat služební tajemství Respektovat práva dětí i rodičů Ředitelka: Rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy Rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 34, o ukončení předškolního vzdělávání podle 35 Rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání Jmenuje vedoucí učitelku MŠ Pedagogický personál: Jeho práce vychází z pracovní náplně, zákoníku práce, Školního vzdělávacího programu MŠ, závěrů pedagogických rad Dodržuje školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění posledních předpisů Odpovídá za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jemu svěřenému, tak v MŠ jako celku Je osobně zodpovědný za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracuje až do doby, kdy je předá jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům Provozní pracovnici: Jejich povinnosti vyplývají z pracovních náplní Pracovnice školní kuchyně: Podléhají vedoucí školní kuchyně, která je přímo podřízená ředitelce školy Pracují podle pracovních náplní Řídí se Vyhláškou č. 107/2003 Sb. o školním stravování v platném znění Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva Být informováni o záměrech a koncepci MŠ Vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem v době počáteční adaptace Informovat se o chování dítěte v MŠ Účastnit se akcí pořádaných MŠ Půjčovat si knihy a odbornou literaturu ze školní knihovny Promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit schůzku Povinnosti Respektovat tento Školní řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ

3 Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.) Informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě v součinnosti s rodinou, seznamovat se s informacemi na nástěnkách Omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď osobně, telefonicky, SMS. Podepsat všechny věci. Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ neručí. Na vyžádání přinést po návratu dítěte po nemoci potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích Na vyzvání ředitelky nebo vedoucí školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte Platit úhrady týkající se stravného i úplaty za předškolní vzdělávání v daných termínech PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Zápis a přijímací řízení Do mateřské školy mohou být děti přijímány po celý rok. Hlavní přijímací řízení probíhá vždy v termínu stanoveném ředitelkou školy a po dohodě se zřizovatelem. O přesném termínu a pravidlech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, veřejným rozhlasem a na internetových stránkách školy. Rodiče si před zápisem vyzvednou Přihlášku k zápisu, kterou přinesou potvrzenou lékařem, spolu s rodným listem dítěte a OP jednoho z rodičů k zápisu. Přijímány jsou děti zpravidla ve věku od 3 let do 6 let dodržující základní hygienické návyky. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, dle zákona č. 258/2000 Sb. 50. Rodiče musí též doložit vyjádřením pediatra o zdravotním stavu dítěte a způsobilosti k jeho zařazení do MŠ. Před zápisem vydává ředitelka kritéria pro přijímání, dle kterých je určeno pořadí při přijímání dětí. Prvním kritériem je vždy zákonem stanovené přijímání dětí v posledním roce před zahájením školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí zřizovatel, Obec Lužná, umístění do jiné mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ vydává ředitelka školy, a to do 30 dnů od přijetí žádosti. V rozhodnutí o přijetí lze stanovit zkušební lhůtu, která nesmí přesáhnout délku 3 měsíců. Výsledek přijímacího řízení bude k nahlédnutí na nástěnce v hale mateřské školy a na internetových stránkách školy, po dobu 15 dnů ode dne vyhlášení a tímto dnem se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené. Rozhodnutí o nepřijetí bude současně zasláno do vlastních rukou zákonnému zástupci. O zařazení dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře a na základě stávajících místních podmínek. Dnem přijetí dítěte je zákonný zástupce povinen platit měsíční úplatu za vzdělávání.

4 Adaptační a zkušební doba nově přijatých dětí bude stanovena individuálně podle potřeb jednotlivých dětí. Pokud to bude situace vyžadovat, může být přítomen jeden z rodičů. Ukončení docházky do MŠ Žádost o ukončení docházky dítěte ze strany zákonných zástupců je nutné podat písemně. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Úplata za předškolní vzdělávání a stravu Ředitelka školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata") na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. V době hlavních prázdnin /v červenci a v srpnu/ se snižuje, a to v závislosti na délce provozu v těchto měsících. Její výše je stanovena před zahájením prázdninového provozu a rodiče jsou s ní seznámeni. Výše úplaty a pravidla k prominutí či snížení měsíční úplaty jsou podrobně stanovena ve vnitřním předpisu školy Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ vydaném ředitelkou školy. Informace o placení stravného a stravování dětí jsou uvedeny ve Stravovacím řádu MŠ. Vnitřní režim V mateřské škole jsou 2 třídy s celodenním provozem pro 56 dětí a 1 třída pro 14 dětí, která je využívána pro nejstarší děti. Kapacita školy je 70 míst. Svoz dětí z Lužné II zajišťuje Obec Lužná svojí zaměstnankyní a je nutné se dohodnout přímo s ní. Děti jsou přiváděny do MŠ ráno do 8:30 hodin a odváděny odpoledne ve 14,30 hodin zaměstnankyní OÚ, která předává děti učitelce ve třídě a při odchodu dětí, opět děti vyzvedává od pedagogických pracovnic. Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.30hodin. Pobyt dítěte v MŠ (jeho pravidelná docházka) se domlouvá před nástupem do MŠ s vedoucí MŠ. Doporučená doba přivádění a vyzvedávání dětí: - přivádění do 8.30 hodin, děti 3. vzdělávacího ročníku do 8.00 hodin (výjimku mají děti, které jsou přiváženy do MŠ autobusem), pozdější příchod je možný (nejpozději do 9.30 hod) a je nutné ho předem ohlásit, totéž platí i v případě dřívějšího odchodu Dítě smí od rodičů převzít pouze pedagogická pracovnice nebo pověřená osoba MŠ, která je nadále odpovědná za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s dětmi pracuje až do doby, kdy je předá jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. Odchod dětí:

5 -po obědě ze třídy Slůňat od do hodin, ze třídy Medvíďat od do hodin - odpoledne ze třídy Slůňat od do hodin, ze třídy Medvíďat od do hodin - pouze se zák. zástupci a s osobami uvedenými v evidenčním listě dítěte, nebo na základě písemné žádosti s datem a podpisem zák. zástupce Omluvy pobytu během prvního dne nepřítomnosti, nejlépe do 8.00 hodin (telefon, SMS, osobně) Telefonní čísla: třída Slůňat třída Medvíďat třída Školáků Nebude-li dítě řádně omluveno po dobu 2 týdnů, může ředitelka školy ukončit jeho docházku. Podrobný režim dne jednotlivých tříd je uveden ve Školním vzdělávacím programu. Uzavření mateřské školy Provoz mateřské školy je celoroční s výjimkou uzavření v době hlavních prázdnin, a to na dobu nejvýše 7 týdnů. Uzavření mateřské školy bude rodičům oznámeno vždy nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Každé dítě, které bude MŠ navštěvovat, by mělo umět: Samostatně chodit nepoužívat kočárek Umět držet lžíci a jíst samo Pít z hrníčku a sklenice Samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit plíny Umývat se Smrkat Nepoužívat dudlík Snažit se samo oblékat a obouvat Potřeby do MŠ bačkory (ne pantofle, bez zavazování) oblečení do třídy - tepláčky nebo punčocháče, děvčata mohou mít zástěrku náhradní oblečení na pobyt venku náhradní oblečení do MŠ: spodní prádlo, tričko, tepláky nebo punčocháče, ponožky pyžamo pláštěnka (je-li mokro gumáky) kelímek, pasta, kartáček na zuby a hřeben s úchytkou na zavěšení 1x balení papírových kapesníčků, ubrousků, tekutého mýdla a toaletního papíru (na každé pololetí)

6 Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, učí je pozdravit, poprosit, poděkovat, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě. PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ Bezpečnost Každé dítě má svůj evidenční list, kde jsou mimo jiné uvedeny osoby, které budou dítě z MŠ vyzvedávat tzv. pověřené osoby Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do MŠ předávat dítě učitelce, teprve momentem osobního předání dítěte pedagogickému či jinému pověřenému pracovníkovi MŠ přebírá MŠ a její pracovník za dítě odpovědnost. Není možné dítě posílat do MŠ či do třídy samotné! Rodiče jsou povinni sledovat termíny chystaných akcí a přivádět děti včas. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř. pověřené osobě. Rodiče mají povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech! Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla (chování ve třídě, na chodbách, na školní zahradě, při vycházkách, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích), se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku, aby neohrozily svoje zdraví ani zdraví svých kamarádů. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Při náhlém onemocnění dítěte, či úrazu jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ: - odpovídají za to, co mají děti v šatních přihrádkách a sáčcích, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.) - rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte) Ochrana zdraví Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ. K zamezení šíření nákaz a s ohledem na druhé děti není vhodné posílat do mateřské školy dítě s počátečními příznaky nemoci nebo dítě nedoléčené. Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz ). Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo vedoucí MŠ. Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, voda, barvy atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

7 Učitelky přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven. Rodiče si odnáší na vyprání pyžamo i ostatní oblečení. MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za tři týdny, výměnu ručníků týdně, v případě potřeby i častěji. Každé dítě má svůj ručník, hřeben a potřeby k čištění zubů na místě se svojí značkou v umývárně. Záznam o školním úrazu Kniha úrazů je uložena v MŠ v kanceláři učitelek. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazu provádí službu konající učitelka, která v té době vyučovala. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Důležitým prvkem ochrany a prevence je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Projevy násilí, ubližování kamarádovi, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), je třeba přísně sledovat a vhodně vysvětlovat nesprávnost jejich jednání. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití. Jejich respektováním předcházíme projevům nepřátelství či násilí. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ Pro zacházení s hračkami, materiály jsou dohodnutá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat. K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí (např. šetření vodou, papírem.) V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců. V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Všichni zainteresovaní mají při pobytu v mateřské škole práva a povinnosti vytyčené tímto Školním řádem. Školní řád je volně přístupný v hale mateřské školy, na internetových stránkách školy a rodiče jsou povinni ho respektovat. Nerespektování tohoto Školního řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. V Lužné dne PaedDr. Miroslava Pechová ředitelka školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD č. j.: Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Hrotovice (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více