Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: Úvod. Obsah Strana Úvod Účel použití šroubováku Účel použití šroubováku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku"

Transkript

1 Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V Obj. č.: Obsah Strana Úvod Účel použití šroubováku Bezpečnostní předpisy Obecné poznámky k obsluze akumulátorového šroubováku...4 Doplňující pokyny k bezpečnostním předpisům Důležité poznámky k nabíjení akumulátoru Nabíjení akumulátoru...5 Nabíjení akumulátoru bez použití stolní nabíječky...5 Nabíjení akumulátoru pomocí stolní nabíječky Akumulátorový šroubovák (jeho součásti) Výměna šroubovákových nástavců (bitů) a vrtáků Vlastní práce s akumulátorovým šroubovákem...8 Nastavení směru otáčení (pravý a levý chod)...8 Nastavení utahovacího (kroutícího) momentu...8 Zapnutí a vypnutí šroubováku (provádění šroubování či vrtání) Demontáž (výměna) sklíčidla Údržba a čištění šroubováku Případné závady a jejich odstranění Technické údaje, recyklace a záruka Účel použití šroubováku Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup mini akušroubováku MD6U, 6 V. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Tento akumulátorový šroubovák je určen k utahování a k povolování šroubů (vrutů) a k vrtání otvorů do dřeva, umělých hmot, kovů nebo do keramiky. K tomuto účelu použijete vhodné nástavce (bity) a vrtáky. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými a národními normami jakož i se směrnicemi. Doklady o této shodě jsou uloženy u výrobce. Jiný způsob používání tohoto akumulátorového šroubováku, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození či k zničení. Kromě jiného by toto mohlo být spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 2. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto šroubovákem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech rovněž zaniká jakýkoliv nárok na záruku. 2

2 Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Tento šroubovák není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí. POZOR! Při práci s elektrickými nástroji dodržujte předpisy proti úrazu elektrickým proudem (předpisy úrazové zábrany) a protipožární předpisy. Dříve než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím následující pokyny: K šroubováku přiložená nabíječka odpovídá svojí konstrukcí ochranné třídě 2 a lze ji napájet pouze ze řádně zapojené síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V / 50 Hz. Udržujte své pracoviště v čistotě a pořádku. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu. Dávejte pozor na okolní podmínky. Nevystavujte elektrické nástroje dešti (stříkající vodě). Nepoužívejte tyto nástroje ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Zajistěte dostatečné větrání pracoviště. Nepoužívejte elektrické nástroje v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Zajistěte, aby se na pracovišti nezdržovaly děti. Zajistěte, aby se nástrojů nebo kabelů nedotýkaly jiné osoby a nedovolte nepovolaným osobám přístup na pracoviště. Ukládejte nástroje na bezpečná místa. Nástroje, které nepoužíváte, skladujte v suchých, uzavřených místnostech, do kterých nemají přístup děti. Nepřetěžujte nástroje. Zatěžujte nástroje jen podle jejich uvedených výkonů. Používejte pouze správné nástroje (podle účelu použití). Nepoužívejte slabé nástroje pro těžké práce. Nepoužívejte nástroje k účelům, pro které nejsou určeny. Při práci používejte vhodné pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Nemějte na sobě žádné volné součásti oděvů nebo ozdoby (šperky). Tyto mohou být zachyceny pohybujícími se součástmi. Při práci venku Vám doporučujeme používat pracovní rukavice a neklouzavou obuv. Dlouhé vlasy si zakryjte síťkou na vlasy. Používejte ochranné brýle. Při práci, při které dochází k vývinu prachu, používejte protiprachovou masku. Používejte ochranu sluchu (proti hluku). Nepoužívejte elektrické kabely k jinému nežli ke stanovenému účelu. Nepřenášejte nástroje za elektrické kabely. Při vypínání přístrojů (odpojování ze síťové zásuvky) nikdy netahejte za síťové kabely. Chraňte kabely před vysokými teplotami, oleji a zajistěte, aby nedošlo k jejich poškození o ostré hrany. Udržujte stále bezpečnou polohu těla. Vaše tělo nesmí být při práci v nenormální poloze. Při práci udržujte stále rovnováhu. Udržujte nástroje stále v dobrém stavu. Abyste mohli dobře a bezpečně pracovat, musejí být nástroje ostré a čisté. Dodržujte pokyny, které se týkají údržby a výměny nástrojů. Kontrolujte pravidelně stav kabelů (prodlužovacích kabelů) a síťových zástrček a v případě jejich poškození je dejte opravit kvalifikovanému elektrikáři. Rukojeti, držadla, násady a nástroje musejí být suché a nesmějí být potřísněny olejem nebo zamaštěny tuky. Buďte stále opatrní a pozorní. Sledujte svou práci. Postupujte při práci racionálně. Nepracujte s elektrickými nástroji, nemůžete-li se dostatečně na práci soustředit. Kontrolujte pravidelně přístroje, zda nedošlo k jejich poškození. Před použitím nástroje zkontrolujte pečlivě ochranná zařízení, zda bezvadně fungují. Zkontrolujte správnou funkci pohybujících se součástí, zda se nezasekávají nebo zda nejsou poškozeny. Veškeré součásti a díly musejí být správně namontovány a musejí splňovat všechny podmínky k zajištění bezvadného provozu přístroje. Poškozená ochranná zařízení a poškozené součásti musejí být odborně opraveny (v autorizovaném servisu) nebo vyměněny, pokud v návodu k obsluze není uvedena jiná možnost. Nepoužívejte žádné nástroje, které nelze vypínat a zapínat spínačem. Ke své vlastní bezpečnosti používejte pouze takové příslušenství nebo doplňující nástroje (přístroje), které jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze nebo které jsou doporučeny výrobcem. Použití jiných nástrojů, než které jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze nebo v katalogu, může znamenat pro Vás nebezpečí úrazu. Případné opravy svěřte pouze odborníkům. Tato sada nástrojů splňuje platná bezpečnostní ustanovení. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál (servisu), neboť neodborně provedené opravy znamenají zvýšené nebezpečí úrazu pro uživatele zařízení. 3. Obecné poznámky k obsluze akumulátorového šroubováku Doplňující pokyny k bezpečnostním předpisům Tento akumulátorový šroubovák lze používat pouze k následujícím k následujícím účelům: Zašroubování (utahování) a vyšroubování (povolování) šroubů a vrutů jakož i vrtání otvorů do dřeva, umělých hmot, kovů nebo do keramiky. Při práci na šroubovák příliš netlačte a zvolte vhodný utahovací moment. Příliš velký tlak nezvyšuje výkon, nýbrž poškozuje samotný přístroj. Pokud dojde k poškození síťového napájecího kabelu nebo krytu nabíječky, nabíječku v žádném případě nepoužívejte, poškozený kabel nebo kryt nabíječky nechte opravit nebo vyměnit v autorizované opravně. 4. Důležité poznámky k nabíjení akumulátoru Před připojením síťového kabelu k nabíječce nebo ke šroubováku zkontrolujte, zda střídavé napětí ve Vaší síťové zásuvce souhlasí s napětím, které je uvedeno na typovém štítku síťového napájecího adaptéru (230 V / 50 Hz). Akumulátor NiCd, který je pevně zabudován do šroubováku nelze vyměnit a lze jej nabíjet pouze přiloženým síťovým nabíjecím adaptérem nebo přiloženou stolní nabíječkou propojenou s tímto adaptérem. Jiné nabíječky by mohly způsobit poškození akumulátoru a mohly by být dále příčinou úrazu. Nestrkejte do otvorů nabíječky žádné předměty. Nabíječku akumulátoru používejte pouze v uzavřených prostorách, v žádném případě ji nevystavujte stříkající vodě (dešti). Akumulátor šroubováku nabíjejte pouze při okolní teplotě cca 10 C až 30 C. Tento akumulátor není zcela nabit. Po zakoupení sady musíte před prvním použitím šroubováku nechat tento akumulátor nabíjet pomocí přiložené nabíječky cca 6 až 8 hodin. Pokud dojde k silnému zahřátí akumulátoru při intenzivní práci, nechte jej dostatečně vychladnout, než jej začnete znovu nabíjet. Akumulátor nabíjejte až po jeho úplném vybití. Opakované dobíjení zcela nevybitého akumulátoru zkracuje jeho životnost a může způsobit ztrátu jeho kapacity (takzvaný paměťový efekt akumulátorů NiCd). U tohoto akumulátoru, pokud jej nebudete delší dobu používat, dochází k jeho samovybíjení. Z tohoto důvodu jej nabijte každé cca 3 měsíce, pokud po tuto dobu nebudete šroubovák používat. Životnost akumulátoru zkracují i nevhodné okolní podmínky příliš nízká nebo vysoká teplota a dopad přímého slunečního záření. Nezkratujte v žádném případě kontakty akumulátoru, neboť v těchto případech hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu Již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 3 4

3 5. Nabíjení akumulátoru Před prvním použitím šroubováku proveďte nabití do něho vloženého akumulátoru. Tento akumulátor získá svoji maximální kapacitu (svůj plný výkon) teprve až po jeho cca 5 úplných vybití a nabití. K nabíjení akumulátoru (vloženého do přístroje) nepoužívejte žádnou jinou než k přístroji přiloženou nabíječku (síťový napájecí adaptér). Nabití akumulátoru proveďte v následujících případech: Jakmile se začne jeho motor (sklíčidlo) velmi pomalu otáčet (bez zatížení). Dojde-li k automatickému zastavení šroubováku, pak dále netlačte na spínač zapnutí / vypnutí šroubováku. Toto by mohlo způsobit poškození do něho vloženého akumulátoru. Každé 3 měsíce, nebudete-li šroubovák delší dobu používat. Nabíjení akumulátoru bez použití stolní nabíječky Zapojte konektor (jack) kabelu síťového napájecího adaptéru do příslušné zdířky na přední straně stolní nabíječky [4]. Zapojte síťový nabíjecí adaptér [1] do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz). Vložte šroubovák do nabíječky. Na rukojeti akumulátoru se rozsvítí kontrolka (svítivá dioda) [3], která signalizuje zapnutí nabíjení akumulátoru. Kromě toho můžete zjistit stav nabití akumulátoru pomocí dalších tří různobarevných kontrolek (LED) [A], které se nacházejí na boční straně stolní nabíječky, a to stisknutím tlačítka [B], které se nachází na stolní nabíječce pod těmito svítivými diodami. Svítí zelená a žlutá LED: Akumulátor je zcela nabit. Svítí žlutá LED: Akumulátor je nabit na cca polovinu své kapacity. Svítí žlutá a červená LED: Akumulátor je vybit (je již velmi slabý). Svítí červená LED: Akumulátor je zcela vybit a musíte jej nabít. Zapojte síťový nabíjecí adaptér [1] do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz). Zapojte konektor (jack) kabelu síťového napájecího adaptéru do příslušné zdířky na spodní straně rukojeti šroubováku [2]. Na rukojeti akumulátoru se rozsvítí kontrolka (svítivá dioda) [3], která signalizuje zapnutí nabíjení akumulátoru. Po uplynutí 6 až 8 hodin vytáhněte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru ze zdířky na spodní straně rukojeti šroubováku a tento adaptér vytáhněte ze síťové zásuvky. Po úplném nabití akumulátoru totiž nedojde k automatickému vypnutí síťového nabíjecího adaptéru. Při provádění nabíjení akumulátoru se zahřívá rukojeť šroubováku. Toto je normální jev, který neznamená žádnou závadu. Po uplynutí 6 až 8 hodin (po úplném nabití akumulátoru) vyndejte šroubovák z nabíječky, vytáhněte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru ze zdířky na přední straně stolní nabíječky a tento adaptér vytáhněte ze síťové zásuvky. Po úplném nabití akumulátoru nedochází k automatickému vypnutí síťového nabíjecího adaptéru. Nabíjení akumulátoru pomocí stolní nabíječky Pokud budete k nabíjení akumulátoru používat stolní nabíječku, pak nezapojujte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru do zdířky na spodní straně rukojeti šroubováku. 5 6

4 6. Akumulátorový šroubovák (jeho součásti) 7. Výměna šroubovákových nástavců (bitů) a vrtáků Abyste zablokovali tlačítko zapnutí a vypnutí šroubováku [7] (aby se nemohlo sklíčidlo otáčet), přepnete z bezpečnostních důvodů přepínač pravého a levého chodu (směru otáčení sklíčidla) [4] do střední polohy. Abyste mohli ze šroubováku vyndat nástroj, otevřete úplně otvor sklíčidla následujícím způsobem: Podržte pevně v jedné ruce prstenec sklíčidla [D] a druhou rukou otočte sklíčidlem [C] směrem doleva (směr otáčení [A] z pohledu z přední strany na sklíčidlo). Do otevřeného sklíčidla zasuňte příslušný nástroj (na vyobrazení se jedná o vrták). Tento nástroj musí být zastrčen do sklíčidla alespoň 1 cm. Utáhněte pevně sklíčidlo. Podržte pevně v jedné ruce prstenec sklíčidla [D] a druhou rukou otočte sklíčidlem [C] směrem doprava (směr otáčení [B] z pohledu z přední strany na sklíčidlo). 8. Vlastní práce s akumulátorovým šroubovákem 1 Rychloupínací úchytka nástavců (držák bitů, sklíčidlo). 2 Otočný regulátor nastavení utahovacího (kroutícího) momentu. 3 Magnetický držák pro malé šroubky (vruty). 4 Přepínač pravého a levého chodu (směru otáčení sklíčidla) s funkcí zablokování zapnutí šroubováku (střední poloha). 5 Kontrolka (LED) signalizující nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru. 6 Zdířka pro připojení konektoru kabelu síťového nabíjecího adaptéru. 7 Tlačítko zapnutí a vypnutí šroubováku. 8 Tlačítko ke zjištění stavu nabití do šroubováku vloženého akumulátoru. 9 Kontrolky (LED) signalizující stav nabití do šroubováku vloženého akumulátoru. 10 Odnímatelný držák nástavců (bitů). 11 Zdířka pro připojení konektoru kabelu síťového nabíjecího adaptéru. 12 Otvory pro nástěnnou montáž stolní nabíječky. Nastavení směru otáčení (pravý a levý chod) Pomocí přepínače [4] můžete změnit směr otáčení sklíčidla doleva nebo doprava, podle toho jestli budete chtít povolit nebo utáhnout šrouby. Tento přepínač je vybaven funkcí zablokování zapnutí šroubováku (střední poloha) pomocí tlačítka [7]. Přepínání směru otáčení neprovádějte nikdy, jestliže se bude sklíčidlo ještě otáčet (motor šroubováku musí být v absolutním klidu). Dříve než začnete vrtat (nebo šroubovat), zkontrolujte ještě jednou nastavený směr otáčení (pravý nebo levý chod), abyste nepoškodili akumulátorový šroubovák nebo nástroj, který jste uchytili do sklíčidla. Nastavení utahovacího (kroutícího) momentu Pomocí otočného regulátoru (kolečka) [2] za sklíčidlem (jeho otočením do příslušné polohy) nastavíte potřebný točivý (utahovací) moment v několika stupních, při kterém se vypne bezpečnostní kluzná třecí spojka šroubováku. Tím zabráníte přílišnému utažení šroubů. Při správně nastaveném momentu utažení šroubu se otáčení sklíčidla (vřetene) přístroje zastaví, jakmile bude šroub pevně zašroubován do materiálu nebo jakmile přístroj zaregistruje dosažený stupeň nastaveného utahovacího momentu. Při povolování šroubů však můžete nastavit vyšší stupeň kroutícího momentu (poloha regulátoru označená symbolem vrtáku ). Pro provádění vrtání můžete otočit tímto regulátorem do speciální polohy, která je označena symbolem vrtáku. V této poloze nastavení regulátoru nedochází k vypnutí bezpečnostní kluzné třecí spojky šroubováku. Kroutící moment je v tomto případě nastaven na nejvyšší úroveň. 7 8

5 Nízký stupeň utahovacího momentu: Měkké materiály, malé šrouby (vruty). Vyšší stupeň utahovacího momentu: Tvrdé materiály, velké šrouby (vruty). Symbol vrtáku: Nejvyšší stupeň kroutícího momentu. Zapnutí a vypnutí šroubováku (provádění šroubování nebo vrtání) Dříve než začnete pracovat (šroubovat či vrtat), zajistěte, aby se součást, do které budete vrtat (do které budete šroubovat šrouby či vruty nebo je povolovat), nemohla pohybovat. Použijte k tomuto účelu vhodnou šroubovou stolařskou svorku, svěrák nebo jiný upínací přípravek. Abyste mohli stisknout tlačítko [7] a zapnut šroubovák, nesmí být přepínač pravého a levého chodu (směru otáčení sklíčidla) [4] přepnut do střední polohy (= zablokování zapnutí šroubováku). Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (spínač) zapnutí přístroje [7]. Otáčení sklíčidla vypnete uvolněním stisknutí tlačítka [7]. Počet otáček sklíčidla (vřetene) zvýšíte nebo snížíte silnějším nebo mírnějším stisknutím spínače [7] na rukojeti (držadle) šroubováku. Mírné (lehké) stisknutí tlačítka [7] znamená cca 200 ot. / min. (naprázdno). Úplné stisknutí tlačítka [7] znamená cca 550 ot. / min. (naprázdno). Tento šroubovák je určen pouze pro vrtáky o průměru od 0,8 mm až do cca 9 mm. 9. Demontáž (výměna) sklíčidla Pro uchycení určitých nástrojů je někdy nutné provést demontáž sklíčidla. V tomto případě nejprve přepněte přepínač pravého a levého chodu (směru otáčení sklíčidla) [4] do střední polohy (= zablokování zapnutí šroubováku a jeho náhonu). Otevřete zcela otvor sklíčidla a vyšroubujte vhodným křížovým šroubovákem šroubek, který se nachází uvnitř sklíčidla a vyndejte tento šroubek ze sklíčidla (viz obr. 1). Pozor: Tento šroubek má levý závit, jeho povolení provedete otáčením šroubováku směrem doprava. Pak můžete sklíčidlo vyšroubovat jeho otáčením směrem doleva (viz obr. 3). Zpětnou montáž sklíčidla provedete v obráceném pořadí. Nezapomeňte na to, že šroubek sklíčidla má levý závit, jeho utažení provedete otáčením šroubováku směrem doleva. 10. Údržba a čištění šroubováku V tomto šroubováku se nenacházejí žádné díly, které byste mohli sami opravovat. V případě potřeby opravy šroubováku se prosím spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí jeho opravu v příslušném autorizovaném servisu. Čistě pravidelně tento šroubovák například pomocí štětečku nebo vysavačem prachu. K jeho důkladnějšímu vyčištění postačí mírně navlhčený hadřík bez žmolků a chloupků. K čištění šroubováku nepotřebujete v normálním případě žádné speciální čistící prostředky! Před čištěním šroubováku nejprve přepněte přepínač pravého a levého chodu (směru otáčení sklíčidla) [4] do střední polohy (= zablokování zapnutí šroubováku a jeho náhonu). Před čištěním stolní nabíječky ji odpojte od síťového napájení. Dejte při čištění šroubováku a nabíječky pozor na to, aby se do nich nedostala žádná voda nebo jiná kapalina. Nevhodné čistící prostředky mohou způsobit změnu zabarvení povrchu šroubováku a nabíječky z umělé hmoty. K čištění šroubováku a nabíječky nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (které obsahují sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky. Mohli byste tak porušit povrch přístrojů. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění akumulátorového šroubováku, nabíječky akumulátoru a síťového nabíjecího adaptéru nepoužívejte v žádném případě nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. Po vyčištění nechte šroubovák dokonale vyschnout, dříve než jej začnete znovu používat. Toto platí zvláště pro stolní nabíječku a pro síťový nabíjecí adaptér. 11. Případné závady a jejich odstranění Tento akumulátorový šroubovák byl zkonstruován podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto se však mohou objevit problémy nebo závady. Z tohoto důvodu popisujeme v následující tabulce, jak některé z těchto poruch sami a poměrně snadno odstraníte. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Závada Možná příčina závady a její odstranění Vložte do sklíčidla šestihranný klíč a sklíčidlo utáhněte. Otočte regulátorem nastavení kroutícího momentu do polohy vrtání (symbol vrtáku ). Pomocí gumové paličky (kladívka) udeřte jednou opatrně na šestihranný klíč (směrem doleva, dolů). Tím uvolníte sklíčidlo (viz obr. 2). Šroubovák nefunguje nebo se otáčí velmi pomalu: Nelze stisknout spínač zapnutí šroubováku: Šroubovák se při práci otřásá a rachotí: Sklíčidlo se otáčí, nástroj však nikoliv (prokluzuje): Není již vybitý akumulátor? Přepínač pravého a levého chodu nesmí být přepnut do střední polohy (= zablokování zapnutí šroubováku a jeho náhonu). Snižte kroutící (utahovací) moment. Utáhněte pevně sklíčidlo. Zastrčte zcela nástavec (vrták) do sklíčidla. Tento šroubovák je určen pouze pro vrtáky o průměru od 0,8 mm až do cca 9 mm. 9 10

6 12. Technické údaje Provozní napětí nabíječky: Doba trvání nabíjení akumulátoru: Akumulátor: Počet otáček (naprázdno): Max. utahovací moment: Max. průměr dříků vrtáků: Hmotnost přístroje: 230 V AC / 50 Hz cca 6 až 8 hodin při plně vybitém akumulátoru 6 V DC (akumulátorová baterie NiCd / 800 mah) 2 stupně: 200 ot. / min. a 550 ot. / min. 4,4 Nm (18 stupňů nastavení) 0,8 mm až cca 9 mm 870 g Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Záruka Na mini akušroubovák poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/7/

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 02 28 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Akuvrtačka DD18-18 V. Obj. č.: 82 09 44

Akuvrtačka DD18-18 V. Obj. č.: 82 09 44 Vysvětlivky k symbolům Symbol s bleskem v trojúhelníku označuje nebezpečí pro Vaše zdraví, např. nebezpečí úderu elektrickým proudem. Symbol vykřičníku odkazuje na možná nebezpečí při manipulaci, provozu

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Vrtací bruska Uživatelský manuál

Vrtací bruska Uživatelský manuál Vrtací bruska Uživatelský manuál Důležité! Pečlivě si prosím přečtěte instrukce v tomto manuálu, stejně jako základy bezpečnosti, než přístroj použijete. Tento manuál uchovejte na dostupném místě pro pozdější

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX018 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL. NÁŘADÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

Vždy kontrolujte, zda napájecí soustava odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny

Originální návod k použití. 1 Symboly. 2 Bezpečnostní pokyny Originální návod k použití 1 Symboly Symbol Význam Varování před všeobecným nebezpečím Varování před úrazem elektrickým proudem Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní pokyny! Noste chrániče sluchu!

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

POWX049 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 3.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd

POWERmini šroubovák. Návod k obsluze LI1. Innovation from. C Enterprise Ltd POWERmini šroubovák Návod k obsluze LI1 Innovation from C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL Šroubovák byl vyvinut a vyroben s dùrazem na splnìní vysokých norem kvality. Jednoduchost

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám!

ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! 504606-17 CZ D21520 2 3 ROTAČNÍ VRTAČKA / MÍCHAČ Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších

Více

UHE 20 Multi. UHE 22 Multi UHE 28 Multi. Návod k použití

UHE 20 Multi. UHE 22 Multi UHE 28 Multi. Návod k použití UHE 20 Multi UHE 22 Multi UHE 28 Multi Návod k použití UHE 20 Multi UHE 22 Multi UHE 28 Multi Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí obrátili na značku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 48 06 02 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

POW1820. Fig A. Fig B

POW1820. Fig A. Fig B POW1820 Fig A Fig B Fig C1 Fig C2 FIG C3 Fig C4 Fig D FIG E POW1820 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

Více

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229

Aku nýtovací pistole 10,8 V č. výr. 132229 č. výr. 132229 Návod k použití Preventivní opatření v provozu Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA 1. Uvažované pracovní prostředí. Nástroje nevystavujte dešti. Nepoužívejte nástroje v páře nebo ve vlhkém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH:

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 OBSAH: NÁVOD K POUŽITÍ Mini šroubovák 4,8V Model: A167010 Přečíst návod Aktuální pro exempláře zakoupené po: 1. ledna 2015 1. Určení mini šroubováku 2. Omezení použití 3. Technická data 4. Bezpečnost práce 5.

Více

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5

POWX0480 CS 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TIPY PRO PRÁCI S BRUSKOU... 5 7 OBSLUHA... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Děkujeme, že jste si zakoupili vrtací brusku PT-5501. Přečtěte si prosím pečlivě tento manuál

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ -1- Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz Bazénový ruční aku vysavač Návod k použití Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více