VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní Zruč nad Sázavou č.org VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007 Zpracovala: Mgr.Jana Marečková ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne:

2 8, odst. 1) a) Cíle stanovené školou v koncepčním záměru rozvoje školy, jejich reálnost a stupeň důležitosti: I. Základní cíle: byly plněny a) Socializace: plněna: Rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a studium pro talentované žáky. Získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro život. b) Integrace: splněna o Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov pomocné školy, rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. o Pro zdravotně postižené žáky s těžkou mentální retardací a zároveň tělesným a řečovým postižením zajistit vzdělání podle osnov rehabilitační třídy. Pomocí integrace zajistit pro žáky jejich maximální rozvoj. c) Klíčové dovednosti žáků: byly naplňovány. o Dovednost vhodné komunikace. o Spolupracovat s ostatními spolužáky. o Naučit se řešit vznikající problémy. o Využívat informační technologie. d) Vize školy: byla částečně naplňována. Všichni se společnými silami snažili docílit splnění následujících bodů: do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci tento bod byl narušen závažnými poruchami chování žáků 8. ročníku všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené v tomto bodě jsou dosud nedostatky, žáci odhazují odpadky a nedopalky v okolí školy, na školní zahradě i hřišti následně však při pracovním vyučování dle pokynů vyučujících uklízejí. Jakým způsobem škola plní cíle: Prostředky k dosažení cíle: 1. Vzdělávací program zvláštní školy a Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy byl v plné míře využíván. Zahájen byl Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Při výuce bylo postupováno podle Aktualizovaných učebních plánů vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením. Učební plán vzdělávacího programu zvláštní školy, č.j.: /97-22 platný od Byly vyučovány 4 disponibilní hodiny od 6. do 9. ročníku v pracovním vyučování. Zde byly zařazeny Základy informatiky. 2

3 Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy, č.j.:24 035/97-22 platný od Učební plán pro Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, č.j.: / platný od Plán výchovně vzdělávací práce školy byl vypracován, projednáván s pedagogy a pravidelně kontrolováno jeho plnění na pedagogických radách. 3. Tematické plány jednotlivých vyučovacích předmětů byly vypracovány a kontrolovány při hospitacích. 4. DVPP probíhalo podle plánu, který byl vypracován podle zájmů a zaměření pedagogů. Hlavní oblasti DVPP byly: EVVO,výuka anglického jazyka, protidrogová prevence a prevence šikany, výchovné poradenství a oblast informačních technologií. 5. Exkurze a výlety probíhaly podle plánu a byly zaměřeny na doplnění teoretické výuky. Celý rok probíhalo projektové vyučování. Byly zpracovány dva celoroční projekty nazvané Dny významné pro životní prostředí a Roční období paleta barev. Při plnění projektu byly zařazeny i prvky kooperativního vyučování. Byl vypracovaný školní systém soutěží s návazností na okresní. Při plnění vzdělávacích programů byly vedle cílů poznávacích plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků. 6. Klima školy: Zaměření bylo na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejenom ředitelka školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Byla rozvíjena loajalita ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací školy souvisí. 7. Organizace školy: Ředitelka školy zpracovala směrnice organizace výchovně vzdělávacího procesu, jejíž součástí je organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentací školy (Školní řád, náplně práce, pracovní řád ), vše bylo inovováno, aby odpovídalo skutečným potřebám školy. Při vlastním organizování byla prosazována osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autorita, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti byly uplatňovány i další formy komunikace (informace, konzultace, rady, výměny názorů, apod.) Vytvářel se prostor pro všechny žáky. Umožněno bylo slovní hodnocení u žáků vyučovaných podle osnov pomocné školy (celkem byli 4). Funkce asistenta pedagoga přispěla k lepšímu začlenění žáků se zdravotním postižením do třídního kolektivu. Asistentka pedagoga byla a je nezbytná (viz. výroční zpráva školy. str11). Zřízením funkce asistenta pedagoga vzrostla kvalita výuky individuálně integrovaných žáků, ale i výuka zbývajících žáků ve třídě. Výchovná poradkyně pečovala o všechny žáky vzhledem k jejich zvláštnostem a problémům. Viz. výroční zpráva školy, bod 16. Výchovné a kariérní poradenství. 3

4 Při vyučování byly zavedeny další výchovy: protidrogová, sexuální, dopravní, předprofesní, environmentální a ochrana člověka za mimořádných situací. Vyučoval se nepovinný předmět: zdravotní tělesná výchova a volitelný: výtvarné činnosti a základy informatiky 8. Mimotřídní a zájmová činnost: Byla přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu, zaměřena především na práci školní družiny, zřízení přestávkových hracích koutů, využívání venkovních hřišť a zahrady. Využití počítačové techniky ( INDOŠ ). Projekty uskutečněné ve školní družině viz. výroční zpráva školy str. 11. V rámci školní družiny byly dětem nabídnuty zájmové kroužky: pohybové a sportovní aktivity, základy anglického jazyka konverzace a základy informatiky. a) 1. Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků: tělesná výchova: Na Vánoční turnaji ve stolním tenise v Uhlířských Janovicích XI. Ročník -1. místo Na Sportovních hrách mládeže (Lehkoatletický čtyřboj) v Kutné Hoře, okr. kolo získal jeden žák (7.roč.) 3. místo a 1 žákyně (5.roč.) 2. místo Na dopravní soutěži v Kolíně oblastní kolo získali žáci 1. místo. environmentální výuka a výchova: Škola pokračovala v celostátním projektu M.R.K.E.V., akci Ukliďme svět žáci uklízeli svoje město. Opět se zapojila se do celostátního projektu Živá zahrada. V rámci 8. ročníku soutěží ke Dni Země pro mateřské školy ze Zruče n.s. se škola účastnila projektu Miliarda stromů pro planetu Zemi se škola registrovala do Projektu Jaro Evropy 2007 školy slaví Evropu a do projektu Zahrady základních škol ve Středočeském kraji (vyplněn dotazník a přihláška do slosování). Projekt M.R.K.E.V., akce Ukliďme svět, Živá zahrada vše je pořádáno ČSOP bez finančních prostředků. Na základě těchto projektů se škola orientuje na ekologii. V jarních, letních a podzimních měsících je na školní zahradě vytvořena naučná stezka. Na té žáci poznávají rostliny. Během školního roku učitelky vytvářely školní vzdělávací program nazvaný Škola jako zahrada, který bude zaměřen na EVVO. 2. Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, návrhy opatření: Zlepšení oproti školnímu roku 2005/2006 Oproti minulému školnímu roku došlo ke zlepšení nedostatků: 1. Žáci byli vedeni všemi vyučujícími k samostatné práci: vyplňováním pracovních sešitů, zadáváním individuálních úkolů. Toto zlepšení nastalo díky sjednocení pedagogického sboru. Přestože školu opustil speciální pedagog a na jeho místo nastoupila začínající, nekvalifikovaná učitelka, došlo ke zkvalitnění týmové spolupráce pedagogického sboru. 2. Vyučující důsledně vyžadovaly připravené pomůcky na vyučovací hodinu Nedostatky ve školním roce 2006/ Z hospitací vyplynulo, že v mnoha případech klesá aktivita a zájem žáků o výuku. To je způsobeno poruchami chování žáků. Někteří žáci jsou nesprávně zařazeni, měli by být umístěni ve výchovném zařízení, jejich přeřazení se nedaří. Jedna žákyně byla často odesílána na DPL do Havlíčkova Brodu a odtud byla vždy vrácena, jelikož si s jejím chováním nevěděli ani psychiatři rady. DDÚ Dobřichovice neměl zájem o rediagnostiku jiného žáka. Oba zmínění byli umístěni každý v jiné třídě, ale jelikož škola je malotřídní (3 třídy, v každé 3 ročníky) byla tak narušena výuka žáků 6 ročníků. 4

5 Návrh na opatření ke zlepšení: a) 1 žákyně (9.roč.) vychází vše se vyřeší. b) 1 žák (8.roč.) bylo jednáno s DD Zruč n.s. a etopedy DDÚ Dobřichovice a byla přislíbena rediagnostika. c) 1 žák (8.roč.) jednáno s rodiči, ale bez úspěchu. Bylo podáno oznámení na Polici ČR na zmíněné 2 žáky za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy. Oba žáci velice sprostě a vulgárně oslovují vyučující, svoje asociální chování nemají snahu napravit. Obdrželi 3. stupeň z chování Na základě výše zmíněných nedostatků vázne úklid a pořádek v celé budově školy. Žáci neustále pohazují odpadky, neuklízí si oděvy a obuv na určené místo. Oproti minulému školnímu roku došlo ke zlepšení. Žáci již tak často neodkládají oblečení na okna. Návrh na opatření ke zlepšení: Důsledně pokračovat v učení žáků uskladnění pomůcek a oblečení na určené místo Z hospitací dále vyplynulo, že vázne týmová spolupráce žáků, kooperace a vzájemná tolerance, někdy v hodině chybí potřebné vyučovací pomůcky a vázne zhodnocení práce žáků celé třídy na konci vyučovací hodiny, jelikož by nebylo dodrženo časové rozvržení. Návrh na opatření ke zlepšení: Nenechat se odradit chováním některých žáků a pracovat s pedagogickým optimismem. Důsledně pokračovat v rozvíjení kooperace a vzájemné spolupráce a tolerance mezi žáky. Pozitivním hodnocením na konci vyučovací hodiny prohlubovat zájem a aktivitu při získávání nových poznatků. Neopomíjet ani individuální přístup a hodnocení. 8, odst. 2) Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: Ve školním roce 2006/2007 ředitelka školy uskutečnila ve vyučovacích předmětech celkem 21 hospitaci za období I. a II. pololetí. Pro vyhodnocení silných a slabých stránek školy bylo sledováno: a) podmínky ke vzdělávání: Hlavní struktura vyučovací hodiny. Plánování,příprava výuky. Materiálně technické podmínky výuky. Psychohygienické podmínky. b) průběh vzdělávání: Metody a formy výuky. Motivace a hodnocení. c) podpora školy žákům: Interakce a komunikace. Hodnocen byl celkový dojem. Cílem hospitací bylo sledovat plnění následujících aktivit: Kontrola zavedení dokumentace: TK,TV; ŠD zápis.lístky,plány,docházkový sešit, Katalog. listy nově zařazených žáků vyskytly se nepatrné nedostatky, ředitelka školy při kontrole projednala s pedagogy a ti okamžitě učinili nápravu Plány učiva, individuální plány vypracovány kvalitně. Pořádek v šatně, přezouvání žáků důslednou kontrolou dozírajících učitelů byly odstraňovány nedostatky. Hygienické podmínky jsou v celé budově dobré. Celkově je málo prostor na uskladnění pomůcek. Pořádek ve třídě na konci vyučování důslednou kontrolou vyučujících docházelo ke zlepšení. 5

6 Osobnost učitele u speciálních pedagogů se projevuje často pedagogické mistrovství. Nekvalifikované učitelky se výborně zapojují do týmové spolupráce a výuky. Z 21 hospitací bylo 10 hodin (47,6%) celkově hodnoceno jako dokonalé a 11 hodin (52,4 %) jako výborné. Průměr hodnocení hospitovaných vyučovaných hodin vychází na 1,26, což je podle naší hodnotící škály výborné. Obsah vyučovací hodiny byl vždy přizpůsoben tematickému plánu a individuálním schopnostem žáků. Podnětné prostředí pro výuku v učebně zajišťovaly vystavené práce žáků a barevné vymalování školy asistentkou pedagoga. Organizace práce ve vyučovací hodině velice se osvědčila práce asistentky pedagoga, individuální vzdělávací plány, skupinová práce, celoškolní akce a soutěže. Motivace a stimulace žáků vyučující vždy seznamují žáky s cílem vyučovací hodiny a pokud vybavení školy dovolí, používají názorné pomůcky. Vánoční a velikonoční výzdoba byla zajišťována vychovatelkou školní družiny a vyučujícími výtvarnou výchovu a pracovní vyučování. Na celkové výzdobě školy se celoročně podílely všechny vyučující. Kontrola a hodnocení práce žáků. Zde vázne někdy zhodnocení práce celé třídy. To znamená všech 3 ročníků. Často proběhne zhodnocení jednotlivých ročníků nebo individuální práce žáků, ale je nutno hodnotit práci celé třídy. Tento bod bude aktuální pro příští školní rok, aby byl odstraněn nedostatek. BOZP zimní sporty, sportovní aktivity vyučující dbají na sportovní vyžití žáků a vždy je dodržována bezpečnost. Podle následující hodnotící škály byly stanoveny silné a slabé stránky: Hodnotící škála: 1 dokonalé,vynikající 2 výborné 3 dobré 4 vyhovující 5 nevyhovující Pomocná hodnotící škála Hodnotící škála číselná Hodnotící škála slovní Hodnocená stránka školy 1,00 1,20 1 dokonalé Nejsilnější 1,21 2,00 2 výborné Silná 2,01 3,49 3 dobré Slabší 3,50 4,49 4 vyhovující Slabá 4,50-5,00 5 nevyhovující Nejslabší Vlastní vyhodnocení: Sledovaný jev 2005/ /2007 zlepšení vyhodnocení stránka Hlavní struktura vyučovací hodiny --- 1, dokonalé nejsilnější Plánování,příprava výuky Materiálně technické podmínky výuky 1,0 1,0 = dokonalé nejsilnější 1,85 1,2 + dokonalé nejsilnější 6

7 Psychohygienické podmínky 1,37 1,15 + dokonalé nejsilnější Metody a formy výuky 1,41 1,21 + výborné silná Motivace a hodnocení 1,83 1,33 + výborné silná Interakce a komunikace 1,67 1,39 + výborné silná Celkový dojem 1,38 1,26 + výborné silná Z tabulky je patrné vyhodnocení: celkově došlo ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu na škole. Nejsilnější stránkou školy, dokonalou je: plánování a příprava výuky (1,0), hlavní struktura vyučovací hodiny (1,07), materiálně technické podmínky (1,2) a psychohygienické podmínky (1,15). Ke zlepšení došlo vlivem na tvorby školního vzdělávacího programu. Vyučující si uvědomily nutnost změny ve škole. Silné stránky školy, výborné, jsou ostatní sledované jevy: metody a formy výuky 1,21 motivace a hodnocení 1,33 interakce a komunikace 1,39 celkový dojem 1,26. Slabší, slabé a nejslabší nevyhovující stránky se v celkovém hodnocení nevyskytují. Přestože je výchovně vzdělávací proces velmi kvalitní, mohlo by nastat zlepšení. Při dílčím hodnocení výuky jednotlivých pedagogů dobrá, slabší stránka 2,01 3,49 byla: 3,00 - zhodnocení práce celé třídy, kvalita hodnocení, individuální přístup (u začínající učitelky po upozornění nastalo zlepšení), časové rozvržení vyhovující, slabá stránka 3,50 4,49: 4,00 kooperace a vzájemná tolerance mezi žáky nevyhovující, nejslabší stránka 4,50 5,00 5,00 rozhovory mezi žáky, verbální a neverbální komunikace mezi žáky Závěry z hospitací: Nutno podotknout, že ve všech 3 třídách školy jsou vyučovány 3 ročníky a někdy je dalším oddělením žák nebo žáci vyučovaní podle osnov pomocné školy. Toto je pro vyučující velice náročné. Příprava a realizace vyučovací hodiny je velmi náročná. Práce vyučujících se nedá srovnávat s výukou ve třídě pouze s jedním ročníkem. Ne vždy se podaří zrealizovat vše, co si učitel naplánuje. K velkému zlepšení došlo ve druhém pololetí. Z pedagogického sboru se stal stmelený tým. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání: Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Účast na třídních schůzkách: Za školní rok proběhly 2 třídní schůzky: Účast: ,4 % ,6 % ( zástupci dětského domova se nezúčastnili) 7

8 Spolupráce s dětským domovem někdy vázne, nedochází k předávání informací týkajících se školní docházky dětí. Překvapivá byla neúčast vychovatelů na třídní schůzce dne Někteří vychovatelé v té době nesloužili u dětí a zeptali se v jiném termínu. S lékaři je velmi dobrá spolupráce, vždy pomohou při řešení obtížných situací. Sociální pracovníci školu buď navštěvují nebo si vyžádají posudky na žáky. Někdy chybí zpětná informace. Policie se školou velmi dobře spolupracuje. Buď školu navštíví nebo si vyžádá posudky na žáky, podává zpětné informace a ochotně pořádá výchovné besedy pro žáky. d) Výsledky vzdělávání žáků: Ze 32 žáků prospělo s vyznamenáním 6 žáků a 26 žáků prospělo. Proběhly ředitelské prověrky ve 3., 6. a 9.ročníku v českém jazyce a matematice. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce: ročník Matematika průměrný prospěch Český jazyk průměrný prospěch 2005/ / / / ,0 2,7 3,0 2,7 6. 3,0 2,5 3,0 2,5 9. 2,3 2,2 1,66 2,4 Matematika Český jazyk Školní rok 3. roč. 6. roč. 9. roč. 3. roč. 6. roč. 9. roč. 2003/ ,4 3,2 1 1,5 3,2 2004/ ,5 2,5 1,5 2,5 2, / , , /2007 2,7 2,5 2,2 2,7 2,5 2,4 7 žáků ukončilo povinnou školní docházku. V 9. ročníku 6 žáků a všichni získali základní vzdělání. V 8. ročníku ukončila školní docházku 1 žákyně a nezískala základní vzdělání. Všichni vycházející jsou přijati do OU, z toho 1 žákyně do praktické školy při VÚM. 1 žákyně (7.roč.) bude pokračovat ve školní docházce 10. rokem z důvodu péče o malé dítě. e) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Řízení školy: Řízení školy probíhá na základě koncepce, dílčích plánů, delegování pravomocí a v souladu s platnými právními předpisy. Kontrolní činností je zjišťována úroveň výchovně vzdělávacího procesu na škole, ale i ekonomická oblast (hospodaření). Velice se osvědčilo pravidelné pořádání pracovních porad vždy první pondělí v měsíci, kde se projednával měsíční plán akcí pořádaných ve škole. Z důvodu tvorby školního vzdělávacího programu probíhaly pracovní porady častěji i v jiné dny. 8

9 Ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na škole přispívá činnost metodického sdružení. Zde je projednávána metodika výuky jednotlivých vyučovacích předmětů, individuální přístup k žákům, problémoví žáci. Personální práce: Jsou dodržovány závazné ukazatele. Z přepočteného počtu 5, 98 pedagogických pracovníků je 3,58 speciálních pedagogů. V tomto školním roce byla opět zavedena funkce asistenta pedagoga pro 4 žáky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu profesionálního růstu a podle zájmů a zaměření pedagogů. Jednotlivé vzdělávací akce jsou obsaženy ve výroční zprávě školy. Se zaměřením a obsahem jednotlivých vzdělávacích seminářů zúčastnění vyučující vždy seznamovali své kolegy na pracovních poradách nebo pedagogických radách a získané poznatky byly použity v praxi při výuce a výchově žáků. f) Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Škola obdržela v roce 2006 na provoz celkem Kč, v této částce byla částka Kč na vybavení tabule, dále v této částce byly účelové finanční prostředky na stravování žáků ve výši Kč, nájemné ve výši Kč, odpisy ve výši Kč. Na chod školy byla částka Kč využita na zaplacení energií, byly provedeny drobné opravy, dále byly zaplaceny nezbytné služby a materiál. Škola čerpala rezervní fond na opravu zahradního domku ve výši 730 Kč, částku Kč za opravu střechy zahradního domku uhradila škola z provozních prostředků, které obdržela od kraje jako posílení provozu. Z rezervního fondu byly pokryty finanční náklady na projekt HODINA za 1.čtvrtletí 2006 ve výši Kč, tyto finanční prostředky škola převedla do rez.fondu z roku K měla škola kladný výsledek hospodaření ve výši 7 528,25 Kč. Tyto finanční prostředky budou přiděleny v roce 2007 po schválení zřizovatelem do rezervního fondu. V organizaci byly k závazky vůči zaměstnancům a závazky ze sociálního a zdravotního pojištění. Jednalo se o výplatu mezd za 12/2006 dne , tyto závazky byly výše uvedeného dne vyrovnány. V roce 2006 škola hospodařila s finančními prostředky, které obdržela formou dotací. K skončila škola kladným výsledkem hospodaření ve výši 7 528,25 Kč. V roce 2007 škola hospodařila s finančními prostředky, které obdržela formou dotací, dále s finančními prostředky, které obdržela jako grant od Města Zruč nad Sázavou. K skončila škola kladným výsledkem hospodaření ve výši ,09 Kč. Tělesná výchova byla zajišťována za nepříznivého počasí návštěvou tělovýchovného sálu na školní družině. Platilo se nájemné na základě smlouvy o výpůjčce (za 1 hodinu 50,00Kč). Jiskra Zruč ochotně bezplatně zapůjčila hřiště házené a 1 tenisový kurt. Město Zruč nad Sázavou zrekonstruovalo dopravní hřiště, škola Městu převedla auta a může navštěvovat i nadále dopravní hřiště a celé dětské hřiště. Zlepšila se práce na zahradě. Činnost žáků při pracovním vyučování byla rozšířena o zelinářské práce. Pokračuje se ve výsadbě živého plotu a okrasných keřů v zákoutí školy. Všichni pedagogové jsou nuceni přizpůsobit svoji práci stavu žáků a finančních prostředků poskytovaných škole. 9

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Zpracovala:

Více

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 ( do 31. 8. 2005 ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU) vlastní hodnocení Ve Zruči nad Sázavou 1. 9. 2006 Projednáno a schváleno na pedagogické

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS -91/12 -S. Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS -91/12 -S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník nám. J. Žižky 186 Sídlo: nám. J.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracoval: Mgr. Lubomír Bienert ředitel školy Projednáno dne 14. 10. 2015 ve Školské radě A) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola praktická Bojkovice

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola a Mateřská škola Milešovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Milešovice 112, 683 54 p. Otnice, tel.: 544 240 013, e-mail: zs.milesovice@seznam.cz Vlastní hodnocení školy Školní rok

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Základní škola Huntířov nad Jizerou, okres Jablonec nad Nisou Huntířov nad Jizerou 63 468 22 Železný Brod Identifikátor školy: 600078337

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ludslavice, okres Kroměříž Ludslavice 90, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 363

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace 739 85 Bukovec 66, tel.: 558 358 641, IČO: 750 272 91 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZA OBDOBÍ 2010/2011, 2011/2012,

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

, ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště. okresní pracoviště Ústí nad Labem. Inspekční zpráva. Základní škola Dobkovice, okres Děčín , ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště okresní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Dobkovice, okres Děčín Adresa: 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Zřizovatel:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-101/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-101/12-M Název kontrolované osoby: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Sídlo: Jurikova 588, 753 01 Hranice IČO: 61986038

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-715/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-715/11-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Trhové Sviny, Nové Město

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-113/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-113/12-U Název právnické osoby Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s. vykonávající činnost: Sídlo: U Nových lázní 1286/9,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2563/11-S. Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2563/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302 Jana

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO)

CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE, ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE CELOROČNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) Zpracoval: Ing. Jan Krejza Schválila: Marcela

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-02039/08-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-02039/08-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-02039/08-06 Adresa: 431 58 Místo 66 Identifikátor: 650 002 733 IČ: 61 345 741 Místo inspekce: Místo 66

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-115/11-Z. Mgr. Radomírem Válkem ředitelem školy. Salašská 300, 687 06 Velehrad Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-115/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště Salašská 300, 687 06 Velehrad IČ: 46 956

Více