Mateřská škola Vsetín, Luh I Školní řád. č.1/2011 čj MŠ/178. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Luh I Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní řád. č.1/2011 čj MŠ/178. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832. Mgr."

Transkript

1 Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní řád č.1/2011 čj MŠ/178 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832 Mgr. Lenka Navrátilová Účinnost: od Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, zákonné zástupce a děti Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832 Informace podána: Zákonným zástupcům dětí

2 Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832 v souladu s 30 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon)vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle, konkrétních podmínek, uplatněných v Mateřské škola Vsetín, Luh I ZÁKLADNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - Podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte v oblasti rozumové, emoční a tělesné - Podpora a osvojování základních pravidel chování a jednání dítěte - Získávání základních životních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů - Vytváření základních předpokladů pro vzdělávání v primárním stupni vzdělávacího procesu - Vyrovnávání a odstraňování nerovností vývoje před vstupem do primárního vzdělávání - Poskytování speciálně pedagogické péče dětem se speciálně pedagogickými vzdělávacími potřebami - Vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - upřesňuje cíle, zaměření formy a obsah vzdělávání v konkrétních podmínkách mateřské školy - je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (dále jen RVP), sleduje rámcové cíle (záměry), vytváří elementární základy klíčových kompetencí (výstupy) - Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu, postupuje mateřská škola v souladu se zásadami, uvedenými v 2 odst.1 Školského zákona a řídí se platnou legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanovením vyhlášky č. 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání (Vyhláška o MŠ) v platném znění - PRÁVA DĚTÍ, PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání aplikovaného ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání - právo na zajištění hmotného zabezpečení dle Školského zákona - právo na zajištění činnosti a služeb, poskytovaných školskými poradenskými zařízeními rozsahu, který je stanoven ve Školském zákoně - na bezpečné, radostné a psychicky pohodové prostředí při pobytu v mateřské škole - všechny děti mají práva zaručena Listinou lidských práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte

3 PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. - mohou požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu školy - zákonní zástupci mají svobodný přístup k informacím týkajících se průběhu a výsledků předškolního vzdělávání svých dětí - rodiče mohou kdykoliv, pokud je to nutné hovořit s učitelkami na třídě, je-li zajištěna bezpečnost dětí - rodiče mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života; delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy není u dětí - mají právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, projevit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci školy - osobní jednání s ředitelkou školy je možné kdykoliv po předchozí domluvě - další formou informací jsou schůzky rodičů, společná odpoledne s rodiči a informační nástěnky v šatně dětí - rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajícím se vzdělávání dětí, přispívat svými náměty a nápady k obohacení vzdělávacího programu školy POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ - zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, - vybavit dítě potřebným oblečením pro různé činnosti dle pokynů učitelek v jednotlivých třídách - na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, - dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem - oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky), - ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. - povinnost sledovat nástěnky termíny a časy všech chystaných akcí v MŠ - nesou odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty šperky, hračky - v případě poškozování majetku školy dítětem mají rodiče povinnost projednat s ředitelkou školy opravu či náhradu škody

4 PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGŮ - pedagog přispívá svou činností k naplnění práv dítěte - pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci - je povinen odpovídat rodičům na jejich dotazy a připomínky vhodným způsobem - má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené (kašel, rýma) či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí - rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy - ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte ZMĚNA STANOVENÝCH PODMÍNEK POBYTU DÍTĚTE, ZPŮSOBU A ROZSAHU JEHO STRAVOVÁNÍ Ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte stanoví dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole Případné změny v rozsahu docházky a stravování dítěte je nutno opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy - Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. Není přípustné, aby dítě zákonný zástupce pouze doprovodil ke dveřím školy a nepředal jej učitelce ve třídě. V tomto případě mateřská škola nenese odpovědnost za bezpečí dítěte do doby předání pedagogickému pracovníkovi - Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy v určené třídě, případně na zahradě mateřské školy, v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci - V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. - Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce v příslušné třídě, kde dochází - Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby,což je hod. příslušný pedagogický pracovník: se pokusí kontaktovat telefonicky pověřené osoby informuje telefonicky ředitelku školy,

5 řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Učitelka si v nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době je povinna s dítětem setrvat na území mateřské školy. Finanční náhradu přesčasové práce učitelky v tomto případě poskytují zákonní zástupci dítěte. INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ O MIMOŘÁDNÝCH ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH - Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně. - V případě, že součástí akcí uvedených výše bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy. ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ DĚTÍ ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI Z KAŽDODENNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O JEJICH ZDRAVOTNÍM STAVU - Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, zápisem do sešitu omlouvání v šatně dětí jednotlivých tříd nebo osobně učiteli ve třídě mateřské školy - V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky. - Předpokládanou nepřítomnost dítěte při vzdělávání, která přesáhne dobu 5 dnů projedná zákonný zástupce osobně s ředitelkou školy - Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších

6 zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání ( drobná poranění, sezónní alergické reakce pod.) - Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ÚHRADU ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVNÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ - Podmínky úhrady úplaty za vzdělávání u rodičů, kteří nejsou od úplaty osvobozeni dle vyhlášky MŠMT 14/2005 o Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. Dne příslušného kalendářního měsíce o Ze závažných důvodů může mimořádně ředitelka MŠ dohodnout jiný termín úhrady o Úhrada v hotovosti může být provedena ve výjimečných případech v pokladně mateřské školy o Výše úplaty je stanovena každoročně k Na základě přepočtu nákladů na dítě v souladu se Směrnicí ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v platném znění o *Osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti v posledním roce před nástupem školní docházky, děti s odkladem školní docházky a děti, jejichž zákonní zástupci předloží ředitelce doklad o pobírání prostředků v hmotné nouzi a ředitelka na tomto základě rozhodně o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání ÚHRADA STRAVNÉHO - Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě za školní stravování stejně jako v případě úhrady za vzdělávání, *však netýká se bodu o osvobození od úplaty. - Podrobnosti týkající se organizace školního stravování jsou specifikovány v platné směrnici ke školnímu stravování a ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je veřejně přístupný a je umístěn v jednotlivých šatnách dětí na nástěnkách vedle jídelníčku.od bude přístupný i na webových stránkách školy

7 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ PŘI VZÁJEMNÉM STYKU SE ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY, S JINÝMI DĚTMI DOCHÁZEJÍCÍMI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A S OSTATNÍMI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI PŘI POBYTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ: - dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, - řídí se školním řádem mateřské školy, - dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1.září příslušného školního roku, který vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, informacemi v prostorách MŠa zveřejněním termínů a podmínek na webových stránkách školy. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení, zpravidla v květnu, po ukončení zápisů, osobním předáním a písemným potvrzením ze strany rodičů. PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: - žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání příloha č. 1 - evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem - přihlášku ke stravování - potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí dítěte musí být vždy konkrétně zdůvodněno v rozhodnutí o nepřijetí. Rodič má právo podat odvolání do 15 dnů od přijetí Rozhodnutí, pokud se svého práva nevzdá

8 ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z těchto důvodů: NEÚČAST DÍTĚTE NA VZDĚLÁVÁNÍ Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených výše v tomto školním řádu. NARUŠOVÁNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ZE STRANY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy po předchozím upozornění. Za závažná porušení provozu mateřské školy je považováno: opakované nevyzvednutí si dítěte do doby do hod, neinformování pedagogických pracovníků o závažných skutečnostech, které by mohly ovlivnit vzdělávání dítěte v mateřské škole, nezájem o informace o dítěti a neochota spolupracovat na odstraňování nedostatků, na které byl již dříve upozorněn, hrubé a vulgární chování vůči pracovníkům školy, nedostavení se na výzvu ředitelky školy k projednání závažných problémů, týkajících se docházky a individuálních problémů dítěte, ponechání nemocného dítěte v mateřské škole. Vše musí být písemně oznámeno rodičům, dříve než je rozhodnuto o ukončení předškolního vzdělávání v Mateřské škole Vsetín, Luh I UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ: Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. - Příloha č. 2 NEHRAZENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁNÍ NEBO STRAVNÉHO: V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci. VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ - Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. - Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu se rozumí osoba, která nemá občanství České

9 republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy. - Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu - Cizinci ze třetích států mají na základě rozhodnutí zřizovatele přístupné předškolní vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky. - PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY - Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 je mateřskou školou s celodenním provozem, s určenou dobou pobytu pro děti od 6 15 hodin do hodin ve třídách v přízemí i v 1. poschodí, kde se děti ze třídy Sluníček a Včeliček v době do 7 00 hodin scházejí ve třídě Broučků. - V období hlavních letních prázdnin může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem, stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. - Provoz školy je také přerušen v době zimních prázdnin v období mezi vánočními svátky Ředitelka si vymezuje právo omezit provoz v jednotlivých třídách z důvodu malého počtu dětí (klesne- li počet pod 13 dětí ve třídě) a jednotlivé třídy na omezenou dobu z ekonomických důvodů spojit. Pokud v celé mateřské škole klesne celkový počet dětí pod 10, bude mateřská škola uzavřena. Takovéto omezení musí ředitelka zákonným zástupcům oznámit alespoň dva dny předem. Zaměstnancům bude v těchto případech nařízeno samostudium, čerpání řádné dovolené, či náhradního volna. - Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve třech ročnících. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různých ročníků. V jedné třídě je zařazeno maximálně 27 dětí. - Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 má pět tříd třída Sluníčka třída Včeličky třída Broučci třída Rybičky s rozšířenou výukou Angličtiny

10 třída Motýlci s rozšířenou výukou Němčiny - Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce, které souvisí s naplňováním výchovně vzdělávacích cílů mateřské školy. O jejich uskutečnění informuje mateřská škola zákonné zástupce nejpozději týden před jejich zahájením - Vnitřní denní režim mateřské školy je přílohou tohoto školního řádu a může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí a kulturních akcí pro děti, besídek dětských dnů apod. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Školní stravování zabezpečuje v Mateřské škole Luh I 1832 Školní jídelna Mš Luh. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č 107/2005 S. O školním stravování v platném znění (Vyhláška o školním stravování ) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIPRAVUJE A VYDÁVÁ: dopolední přesnídávku : od 8 00 do 8 30 hodin oběd: od11 20 do hodin odpolední svačinu: od do dopolední přesnídávka i odpolední svačina jsou podávány v samoobslužném režimu - V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, minerálky, vitamínové nápoje, džusy), připravované dle zásad zdravé výživy a pestrosti nabídky nápojů. Nápoje jsou nabízeny v samoobslužném režimu. - Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole, než celodenní, má dítě právo odebrat jídla vydávaná dětem v době jeho pobytu v mateřské škole. - Stravování dětí probíhá pod dohledem pedagogického pracovníka ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE STRAVOVÁNÍ - Odhlásit dítě ze stravování mohou zákonní zástupci provést v případě známé nepřítomnosti dítětem v dalších dne pomocí odhlašování v sešitech odhlášek v šatnách dětí ne telefonicky na telefonním čísle /9 Odhlášení musí být provedeno den předem do hodin - Při náhlém onemocnění, nebo úrazu dítěte, kdy není den předem známá absence je možno odebrat oběd pro dítě do přinesených jídlonosičů v době od do hodin. - Na odebrání obědu do jídlonosičů má dítě pouze první den, kdy není přítomno v mateřské škole. - Při nepředvídané absenci oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně pedagogickým pracovnicím osobně, prostřednictvím telefonu nebo jiných zákonných zástupců dětí.

11 PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ - Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě. - Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem - Všichni pracovníci mateřské školy byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními při práci s dětmi v mateřské škole a zavazují se je dodržovat - Rodiče ani jiné osoby se nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu mateřské školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. - Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky a jiné) - Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v době od 8 30 hodin do hodin a od hodin do hodin. - Všechny osoby vstupující v této době do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy. - Pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit cizí osobu do areálu mateřské školy. - Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích mateřskou školou organizovaných. - Při běžném pobytu dětí mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, vyjímečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd s určením dalšího pedagogického pracovníka, či jiné určené zletilé osoby, způsobilé k právním úkonům. Takto škola postupuje i v případě specifických činností, sportovních činností nebo při pobytu v prostoru náročném na bezpečnost. - Učitelka MÁ PRÁVO odmítnout převzít do mateřské školy nebo vyloučit z docházky v mateřské škole dítě, které je VIDITELNĚ nemocné nebo jeví známky infekčního onemocnění a které by svou přítomností mohlo roznášet nákazu (viry, bacily) na ostatní zdravé děti. Jedná se o děti s teplotou, vyrážkou, průjmem, bolestí břicha,či děti vykazující příznaky jako jsou husté, kapací rýmy, velký, častý kašel, štěkací kašel, záněty spojivek, ječná zrna, opary, zarudlý krk, vši apod. Dítě může pedagog vyloučit pouze po osobním jednání se zákonným zástupcem. - V případě podezření na nemoc dítěte má učitelka právo požádat zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou potvrzení dětského lékaře.

12 - V případě infekčního nemocnění dítěte, které vyžaduje zvýšená hygienická, či karanténní opatření, sdělí tuto skutečnost zákonný zástupce neprodleně ředitelce mateřské školy, aby mohla být hygienická opatření učiněna včas. Po skončení infekčního onemocnění dítěte předloží zákonný zástupce na požádání pedagogického pracovníka nebo ředitelky školy písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře že je dítě zdravé a může opět nastoupit zpět do kolektivu. - Podávání jakéhokoli LÉKU v jakékoli podobě (tablety, kapky dětem ze strany zaměstnanců školy je ZAKÁZÁNO. Výjimku tvoří pouze případy, kdy dítě bez léku nemůže navštěvovat MŠ, ale v tomto případě dávkování podléhá schválení dětského lékaře OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ FORMY OCHRANY - Výchovně vzdělávací působení na děti, které je ošetřeno ve Školním vzdělávacím programu - Upozorňování dětí na nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, vandalismu kriminalitou vhodně a přiměřeně věku. - Monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi. V závažnějších případech řešit tyto případy ve spolupráci s rodiči a dále pak se školskými poradenskými zařízeními - Vytvoření příznivého klimatu ve třídě, který bude pozitivně ovlivňovat psychosociální vývoj dětí a udržování radostné atmosféry ve všech kontaktech mezi dětmi, pracovníky školy, a rodiči. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY - Po dobu vzdělávání a při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly majetek školy. - Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně pedagogické pracovnici školy. - U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob dítětem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce dítěte, které poškození způsobilo. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. - Děti a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ÚČINNOST A PLATNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU - Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. listopadu Nabytím účinnosti tohoto školního řádu se ruší platnost Školního řádu č 1/2011 ZMĚNY A DODATKY ŠKOLNÍHO ŘÁDU - Veškeré změny a dodatky mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci Mateřské školy Vsetín, Luh I 1832 a zákonní zástupci dětí SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM - Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti - Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce - O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou vyvěšení jednoho výtisku v šatně dětí, seznámí s obsahem zákonné zástupce na schůzce rodičů. Úplné znění školního řádu je též k nahlédnutí na webových stránkách Mš Luh.Zákonní zástupci potvrdí seznámení svým podpisem. PŘÍLOHY ŠKOLNÍHO ŘÁDU Denní program, časový harmonogram, vnitřní režim a praktické informace rodičům, vnitřní řád školní jídelny. Ve Vsetíně dne: Projednáno na pedagogické poradě dne: Mgr. Lenka Navrátilová ředitelka mateřské školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více