ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka školy v souladu se zákonem 30 odst. 1. a 3. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě /na šatnách dětí/ a ředitelka s jeho vydání informuje zaměstnance a zákonné zástupce dětí oproti podpisu. Dne: 4. srpna 2014 Zodpovídá: Havelková Věra, ředitelka

2 Obsah: 1. Obecná ustanovení 2. Organizace provozu 3. Režim dne v mateřské škole 4. Práva dítěte 5. Práva a povinnosti rodičů v MŠ 6. Přijímání a vyřazování dětí 7. Podmínky předávání dítěte při odchodu z MŠ 8. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 9. Ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací, násilím 10. Podmínky zacházení s majetkem a zařízením školy 1. Obecná ustanovení: Zřizovatelem MŠ je Město Dvůr Králové nad Labem. Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace od Organizace je předškolním zařízením, které v rámci předškolního vzdělávání - podporuje rozvoj osobnosti dítěte - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji - podílí se na osvojování základních pravidel společenského chování - vytváří základní předpoklady pro vzdělávání dítěte - napomáhá vyrovnávat nerovnosti dětí ve vývoji před vstupem do ZŠ - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí Školní vzdělávací program Rok je dlouhý provázek, plný her a otázek upřesňuje konkrétní cíle, podmínky, obsah a metody předškolního vzdělávání. Dále zabezpečuje stravování dětí a pracovníků MŠ. Statutárním orgánem je ředitel školy. Na odloučených pracovištích jmenuje své zástupce. Místa poskytovaného vzdělání jsou: Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Dvořákova 728 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 64 Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Roháčova Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Žireč 26

3 2. Organizace provozu a) Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let. O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ na základě stanovených kritérií. Děti jsou umísťovány podle zápisu, který probíhá v měsíci dubnu - květnu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Před nástupem dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. Zhodnocení zdravotního stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování od dětského lékaře, přiloží zákonný zástupce k EL, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. b) Provoz MŠ MŠ Drtinova od 6,30 do 16,15 hod MŠ Dvořákova od 6,30 do 16,00 hod MŠ Roháčova od 6,30 do 16,15 hod MŠ Lipnice od 6,30 do 16,00 hod MŠ Žireč od 6,30 do 16,00 hod Příchod dětí je stanoven v jejich zájmu do 8 hodin s přihlédnutím na organizaci dne v MŠ a povinnostem zaměstnanců dle náplně práce. Pozdější příchod dítěte vzhledem k závažným osobním důvodům /návštěva lékaře, logopeda /, zákonný zástupce předem nahlásí učitelkám na třídě. c) Děti navštěvují školu pravidelně. Při absenci musí být děti neprodleně omluveny. Neomluvená absence delší než dva týdny může vést k vyřazení dítěte z MŠ. Při delší absenci než 14 dní, omlouvají rodiče dítě písemnou formou na formulářích, které jsou jim k dispozici na jednotlivých šatnách. Infekční onemocnění v rodině nahlásí rodiče neprodleně v MŠ. Dítě pak bude po nemoci přijato s potvrzením od lékaře.

4 Na základě vyhlášky č. 258 / 2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví jsou učitelky v odůvodněných případech oprávněny nepřijmout do MŠ dítě, které jeví známky nemoci rýma, kašel, vyrážka. O zdraví dítěte a vhodnosti pobytu v MŠ pak rozhodne dětský lékař. Rodiče MŠ doloží zdravotní stav potvrzením od lékaře. Děti mají pro pobyt v MŠ vhodné oblečení, které nebrání bezpečnému spontánnímu pohybu dětí, a obuv, která je rovněž pro pohyb dětí bezpečná. Nejsou vhodné pantofle. d) Stravné je hrazeno bezhotovostně Opakované nezaplacení poplatků (stravné a úplata), může vést k vyřazení dítěte. e) S podmínkami Úplaty za předškolní vzdělávání jsou rodiče seznámeni oproti podpisu. f) Provozní řád MŠ je zpracován podle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví a je rovněž připraven rodičům k nahlédnutí. 3. Režim dne v mateřské škole - vychází ze specifik předškolního vzdělávání. - naplňuje rámcové cíle a záměry Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 1. cílem je rozvoj dítěte a jeho schopnost učení 2. cílem je osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. cílem je získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

5 Denní režim 6,30 9,30 hod. - hrové činnosti, pohybové aktivity, zájmové činnosti (spontánní, individuální, skupinové) 8,30-9,00 hod. - dopolední přesnídávka 9,30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku 11,30 hod. - příprava na stolování, oběd 12,30 hod. - individuální odpočinek 14,00 hod. - svačina 14,15 hod. - hrové činnosti, pohybové aktivity, opakovací chvilky, kroužky, nadstandartní aktivity 4. Práva a povinnosti dětí v MŠ: a) Dítě má v MŠ právo - na poskytování zvláštní péče a pomoci. - být vychováváno v duchu míru, důstojnosti, snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity. - na ochranu bezpečnosti a zdraví. - a ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo zneužíváním. - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo

6 se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, ). - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ). - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ). - aby jeho výchova směřovala k rozvoji osobnosti, jeho nadání a rozumových fyzických schopností. - na výchovu zaměřenou na posilování úcty k rodičům, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země a k jiným civilizacím. (Vybráno z Úmluvy o právech dítěte) b) Dítě má v MŠ povinnost - dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými bylo seznámeno. - plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků. - chovat se slušně k dospělým i dětem. - chránit své zdraví a zdraví ostatních. - zacházet šetrně s hračkami, pomůckami, vybavením. - dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti. - nenosit do MŠ předměty, které mohou ohrozit bezpečnost jeho či ostatních.

7 5. Práva a povinnosti rodičů v MŠ a) Rodiče mají v MŠ právo - navštívit své dítě kdykoliv v MŠ po předchozí domluvě- u rodičů, kterým je soudně vymezen styk s dítětem bude umožněno styk rodiče s dítětem na půdě MŠ na základě písemné dohody mezi oběma rodiči a MŠ vzhledem k organizačním podmínkám MŠ a zájmům dítěte i ostatních dětí v MŠ. - získávat pravidelně informace o svém dítěti (pokud o to projeví zájem). - získávat informace o výchovně vzdělávacím procesu. - získat v MŠ odborné informace problémech svých dětí (inform. schůzky, kontakty na odborníky PPP, SPC, odbor. literatura ). - zúčastnit se adaptace v MŠ, seznámit učitelky s individualitou dítěte, rodiny. - zapojit se do přípravy a realizace programu v MŠ (vítaná pomoc rodičů). - vyjádřit svá přání a názory na úroveň práce s dětmi. - zapojovat se do akcí pořádaných MŠ. - svobodný přístup k informacím o MŠ. - na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života. - projevit jakékoliv připomínky k provozu ředitelce školy, požádat o osobní jednání. b) Rodiče mají v MŠ povinnost - dodržovat veškeré řády a směrnice, se kterými byly seznámeni oproti podpisu. - okamžitě nahlásit změnu v důležitých údajích týkajících se dítěte. - předávat dítě při příchodu osobně do péče učitelky. - zdržovat se v prostorách MŠ pouze po nezbytnou dobu.

8 - dodržovat provozní dobu MŠ tzn. přicházet pro dítě před ukončením provozní doby nikoliv po něm!!! Je nutné počítat s časem, který dítě potřebuje na převlékání. Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště. - rodiče mají za povinnost pravidelně připravovat do MŠ veškeré osobní věci dítěte a zajistit mu tak potřebné podmínky pro účast na denním programu. Oblečení do MŠ: zástěrka nebo hrací kalhoty s kapsou na kapesník, bačkory, pyžamo, sportovní oblečení a obuv na zahradu, pláštěnka, holínky, náhradní oblečení především pro malé děti /náhradní punčocháče, ponožky, spodní prádlo, tričko/ v době návštěvy tělocvičny oblečení a obuv na cvičení. - zákonní zástupci mají za povinnost na vyzvání ředitele školy / zástupkyně nebo vedoucí učitelky/ se dostavit k projednávání závažných otázek týkajících se jejich dítěte. - dodržovat při vystupování v MŠ pravidla slušného chování a vystupování. - sledovat informace na nástěnkách. 6. Přijímání a vyřazování dětí a) Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. b) O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka dle stanovených kriterií. Ředitelka má možnost stanovit zkušební pobyt dítěte v délce max. 3 měsíce c) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu šk. roku. d) Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

9 - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ. - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení. - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín. e) Zákonný zástupce dítěte při nutnosti ukončit předškolní vzdělávání dítěte z osobních důvodů, ukončí písemnou formou na tiskopisu MŠ. 7. Podmínky předávání dítěte při odchodu z MŠ Dítě bude vydáno z mateřské školy jiné osobě než zákonnému zástupci pouze na základě vyplněného formuláře Zmocnění k odvádění dítěte, podepsaného zákonným zástupcem. 8. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to i při mimoškolní výchově a vzdělávání tzn. při všech aktivitách organizovaných MŠ. Všechny děti jsou v mateřské škole pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a akcích organizovaných školou. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti 1. každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby předání rodičům, pověřeným osobám, případně jinému pedagogovi školy. 2. při hře dětí dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí nosit dětem do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

10 3. nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. 4. nesmí dát dětem bez dohledu nůžky, štětce a jiné nebezpečné předměty. 5. při chůzi po schodech dbá, aby děti chodily klidně, držely se zábradlí. 6. při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost, bývá vždy na nejrizikovějším místě, před cvičením v tělocvičně zkontroluje tělocvičné nářadí. 7. při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, obléká se, až když jsou děti převlečené. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Opatření při pobytu mimo území MŠ - maximální počet na jednu učitelku činí 20 dětí dle 5 odst. 3 vyhl. č.14/2005 Sb. - při zvýšeném počtu, specifických a náročných činnostech dojde k zajištění bezpečnosti dětí dalším pedagogickým pracovníkem, případně ředitel určí k zvýšení bezpečnosti zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a je v pracovně právním vztahu k MŠ. - při pobytu venku, kdy dochází k přecházení vozovky, používá učitelka terčík a reflexní vesty pro děti. 9. Ochrana před sociálně patologickými jevy, diskriminací, násilím Úkoly pedagogických pracovníků: - vytváření příznivého klimatu školy, podporujícího vzájemný respekt mezi dětmi i dospělými. - rozvoj kladného postoje k lidem jiné národnosti, etnické či náboženské příslušnosti. - nenechat bez povšimnutí žádný projev intolerance, rasismu. - předcházet projevům případné šikany ze strany průbojnějších dětí. - předcházet veškerým formám násilného chování mezi dětmi, agresivitě.

11 - v případě opakovaných potíží v chování dítěte spolupracovat s rodiči, příp. poradenským pracovištěm a hledat vhodné řešení. - připravovat cílené preventivní programy. 10. Podmínky zacházení s majetkem a zařízením školy - děti jsou vedeny k opatrnému zacházení s veškerým majetkem a zařízením školy a rovněž k udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách. - děti jsou vedeny k úklidu všech vypůjčených věcí, hraček, knih - děti jsou upozorňovány, aby úmyslně nepoškozovaly majetek a zařízení. Tento řád nabývá účinnosti dnem

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více