Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov"

Transkript

1 Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Eduardem Frischem (dále jako předsedající ). Předsedající přivítal všechny přítomné. Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. David Frisch, p. Pavel Drda, p. Bohumil Wolf, p. Martina Novotná, p. Marek Frisch. Omluveni: Na dnešním jednání je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající schůze konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 2. Schválení programu jednání: Návrh programu jednání: 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení 4) Kontrola usnesení 5) Prodej a pronájem pozemků 6) Rozpočtové opatření 7) Smlouvy o právu provést stavbu 8) Prodloužení nájemních smluv 9) Kronika Obce Sadov 10) Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 11) Informace starosty 12) Diskuse Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání. Usnesení č. 1 bylo schváleno Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne p. Bohumila Wolfa a p. Martinu Novotnou o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. 3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení : Předsedající navrhl ověřovatele dnešního zasedání p. Pavla Drdu a p. Davida Frische. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání p. Pavla Drdu a p. Davida Frische. Usnesení č. 2 bylo schváleno Předsedající navrhl navrhovatelem usnesení p. L. Ludvíka Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. L. Ludvíka. Usnesení č. 3 bylo schváleno 4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne : Smlouva o dílo s p. Kamilem Lajčákem na realizaci nové výsadby na ploše parčíku a plochy v okolí kapličky v hodnotě ,- Kč byla podepsána. Komise výstavby očekává ještě jednu nabídku na odvodnění domů Sadov č.p. 11 a 41, následně bude vybrána stavební firma. 1

2 5) Prodej a pronájem pozemků: a) Na úřední desce byl zveřejněn v období od do záměr směny pozemku p.č. 55/2 v k.ú. Lesov (Obec Sadov) za část pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Lesov (Karel Dyk). Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje směnu pozemku p.č. 55/2 v k.ú. Lesov o výměře 76 m 2 za část pozemku p.č. 55/1 v k.ú. Lesov o stejné výměře. Usnesení č. 4 bylo schváleno b) Na úřední desce byl zveřejněn v období od do záměr pronájmu části pozemku p.č. 215/3 v k.ú. Lesov o výměře cca 690 m 2. Žadatel pan Petr Schiller. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem části pozemku p.č. 215/3 v k.ú Lesov o výměře cca 690 m 2 panu Petrovi Schillerovi. Usnesení č. 5 bylo schváleno c) Na úřední desce byl zveřejněn v období od do záměr prodeje části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2. Žadatel pan Petr Schiller. Jiný žadatel není. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2 panu Petrovi Schillerovi. Náklady na geometrický plán uhradí kupující. Hranice pozemku bude minimálně 2 m od hrany komunikace. Pozemek bude oddělen tak, aby uložené inženýrské sítě byly na pozemku, který zůstane v majetku obce Sadov. Usnesení č. 6 bylo schváleno Předsedající vyzval zastupitele k návrhu ceny za m 2. Zastupitel p. Bohumil Wolf navrhl cenu za m 2 : 250,- Kč Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodej části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2 za cenu 250,- Kč za m 2. Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 2 (P.Drda, M.Novotná) Usnesení č. 7 bylo schváleno d) Paní Martina Cílková žádá o pronájem pozemku p.č. 215/41 v k.ú. Lesov o výměře 493 m 2. Předsedající seznámil přítomné se situací. Pozemek ještě není v majetku obce Sadov, proto zatím není možné si ho pronajmout. Předsedající navrhl odložit tento bod do dalšího zasedání ZO. Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod 5d do dalšího zasedání ZO z následujícího důvodu: pozemek 215/41 ještě není v majetku obce Sadov. Usnesení č. 8 bylo schváleno e) Paní Lenka Šorfová žádá o prodej pozemku p.č. 168/2 v k.ú. Podlesí o výměře 389 m 2. Předsedající navrhl odložit tento bod do dalšího zasedání ZO. Schůzkou na místě by se mělo prověřit, zda tento pozemek můžeme prodat jako celek nebo jenom část. Návrh usnesení: ZO Sadov odkládá bod 5e - prodej pozemku p.č. 168/2 v k.ú. Podlesí o výměře 389 m 2, do dalšího zasedání ZO. Usnesení č. 9 bylo schváleno f) Směna částí pozemků p.č. 189 v k.ú. Lesov o výměře cca 200 m 2 za část pozemku p.č. 190/1 v k.ú. Lesov. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se žádostí obce Sadov o směnu částí pozemku mezi obcí Sadov a Lucií Štefkovou. Část pozemku potřebuje obec Sadov k rozšíření komunikace směrem ke hřišti TJ Sokol Sadov. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 189 v k.ú. Lesov o výměře cca 200 m 2 za část pozemku p.č. 190/1 v k.ú. Lesov o stejné výměře. Usnesení č. 10 bylo schváleno 2

3 6) Rozpočtové opatření 6/2011. Pan L. Ludvík seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením, které se vztahuje k získání dotace na odbornou přípravu členů jednotek SDH. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 Pro : 7 Proti : Zdržel se : Usnesení č. 11 bylo schváleno 7) Smlouvy o právu provést stavbu: a) Obec Sadov Pozemkový fond. Přípojka vody pro Bor č.p. 75. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se situací. Investor je obec Sadov, vodovodní přípojka se bude ukládat do pozemku, který je v majetku Pozemkového fondu. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1052C11/29, která se týká uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č v k.ú. Bor a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 12 bylo schváleno b) Obec Sadov ČEZ Distribuce. Kabely NN. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se situací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která se týká uložení kabelů NN do pozemku p.č. 36/2 v k.ú. Sadov a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 13 bylo schváleno c) Obec Sadov Jan Beneš. Přípojka vody, plynu, kanalizace. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se situací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která se týká uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 270 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 14 bylo schváleno d) Obec Sadov TONAP KV s.r.o.. Napojení sjezdu, přípojky inženýrských sítí. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se situací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která se týká uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 65/1 a 36/2 v k.ú. Sadov a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 15 bylo schváleno e) Obec Sadov RWE GasNet s.r.o.. Plynová přípojka pro RD na pozemku p.č. 299/2 v k.ú Lesov. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se situací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která se týká uložení plyn. přípojky do komunikace na p.p.č. 270 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 16 bylo schváleno f) Obec Sadov Magaram Omarov. Inženýrské sítě pro RD na pozemku p.č. 276/5 v k.ú. Sadov. Pan L. Ludvík seznámil přítomné se situací. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která se týká uložení inženýrských sítí do komunikace na pozemku p.č. 269/7 v k.ú. Sadov a starostu obce pověřuje jejím podpisem. Usnesení č. 17 bylo schváleno 8) Prodloužení nájemních smluv: Prodloužení nájemní smlouvy slečně Pavle Kochové, Sadov 48, na dobu neurčitou. Platí řádně a včas. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním domě Sadov 48 slečně Pavle Kochové na neurčito. Usnesení č. 18 bylo schváleno 3

4 9) Kronika Obce Sadov: Předsedající seznámil přítomné se situací okolo vedení kroniky obce Sadov. V současné době kronikáře nemáme. Ve vedení kroniky je desetiletá pauza. Doposud se nepodařilo nikoho sehnat. Chtěli bychom případné zájemce motivovat finanční odměnou. Navrhuji měsíční odměnu 500,- Kč. Pokud někdo zpracuje kroniku i za uplynulé období, navrhuji vyplatit odměnu i za tyto měsíce. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje odměnu pro budoucího kronikáře obce Sadov ve výši 500 Kč za měsíc. Odměna bude vyplacena i za zpracování zápisů minulých měsíců, které v kronice obce chybí. Usnesení č. 19 bylo schváleno 10) Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: Předsedající informoval o termínech svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Bližší informace na úřední desce a vývěskách. Nebezpečný odpad Velkoobjemový odpad ) Informace starosty: a) Uložení finančních prostředků na termínovaný vklad. Předsedající seznámil přítomné se záměrem uložit volné finanční prostředky na termínovaný vklad u Komerční banky. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje převod 15 mil. Kč na termínovaný vklad u Komerční banky. Usnesení č. 20 bylo schváleno b) Oprava místních komunikací Předsedající seznámil přítomné se záměrem opravit místní komunikace na Rejdě a v Horním Lesově. Pan L. Ludvík informace doplnil. Osloveni byly dvě společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. a AVE s.r.o.. Nabídku jsme obdrželi pouze od ÚSKK. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje opravy následujících komunikací: nabídka část komunikace v Sadově na Rejdě pozemek p.č. 194 v k.ú Sadov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka oprava a odvodnění druhé části komunikace v Sadově na Rejdě pozemek p.č. 194 v k.ú Sadov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka výhybna horní Lesov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka rozšíření komunikace v horním Lesově za cenu ,- Kč s DPH. Starostu obce pověřuje podpisem smluv o dílo. Usnesení č. 21 bylo schváleno c) Vymalování Kulturního domu v Sadově Předsedající seznámil přítomné se záměrem vymalování kulturního domu. Malba v kulturním domě je poničená, místy opadaná. Na přání TJ Slovan K.Vary, který v KD trénuje a odehrává závody ve stolním tenisu, se ve velkém sále vymaluje sokl. Pan B. Wolf vznesl dotaz, zda se nabídka týká celého Kulturního domu. Předsedající odpověděl, ano bude vymalováno vše, velký sál, malý sál, šatna, záchody, kuchyň, chodba. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku firmy Manafas s.r.o na vymalování Kulturního domu v Sadově za cenu ,- Kč s DPH. Usnesení č. 22 bylo schváleno d) Chodník od Hasičské zbrojnice k Mesteku Předsedající seznámil přítomné o změně projekční kanceláře na projekt chodníku od Hasičské zbrojnice k Mesteku. Máme nabídku od projekční kanceláře Inplan CZ s.r.o., která se zabývá dopravními stavbami. Současná projekční kancelář AZ projekt nedokázala od roku 2008 zakomponovat do projektu požadavky Policie ČR a tím se nemohlo ani žádat o stavební povolení. Navrhuji odstoupit od spolupráce s AZ projektem a projekt nechat vypracovat projekční kanceláří Inplan CZ. Inplan CZ navrhuje i některé úpravy na komunikaci, které povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu a tím i k vyšší bezpečnosti chodců. Pan L. Ludvík informace doplnil. Pan P. Drda vznesl dotaz na přechod pro chodce v dolním Lesově u KV Elektra. Předsedající ihned odpověděl o přechodu pro chodce se několikrát jednalo. Podle platné legislativy nesplňujeme parametry pro umístění přechodu pro chodce. Přechod pro chodce může být pouze tam, kde za určitou dobu přejde určitý počet chodců. To bohužel nikdy nesplníme. 4

5 Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti Inplan CZ s.r.o na zhotovení projektové dokumentace na chodník v dolním Lesově od Mesteka k Hasičské zbrojnici za cenu ,- Kč s DPH. Usnesení č. 23 bylo schváleno e) Žádost paní A. Frischové o příspěvek na pohřeb. Předsedající seznámil přítomné se žádostí paní A. Frischové. Předsedající žádá zastupitelstvo o přebrání kompetencí starosty. O této žádosti nemůže rozhodnout, protože jde o střet zájmů. Pan L. Ludvík vysvětlil situaci a navrhl příspěvek 6000,- Kč. Návrh usnesení: ZO Sadov si dle 84 odst. 4 vyhrazuje rozhodnutí o udělení finančního daru ve výši 6000,- Kč p. Anně Frischové, jako příspěvku na částečnou úhradu nákladů na pohřeb. Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 3 (E.Frisch, D.Frisch, M.Frisch) Usnesení č. 24 bylo schváleno f) Oprava schodů, podesty a zádveří v Kulturním domě v Sadově Předsedající seznámil přítomné se stavem schodů vedoucích do Kulturního domu v Sadově. Dlažba je na několika místech rozbitá. Schody je potřeba před zimou kompletně opravit. Návrh usnesení: ZO Sadov pověřuje stavební komisi výběrem stavební firmy na opravu schodů, podesty, zádveří a části chodby v Kulturním domě v Sadově a starostu obce pověřuje podepsáním smlouvy o dílo. Usnesení č. 25 bylo schváleno g) Oprava chodníku v Sadově Předsedající seznámil přítomné s rozsahem oprav chodníku v Sadově. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje opravu chodníku v Sadově stavební firmy Jiří Rak do částky ,- Kč s DPH. Usnesení č. 26 bylo schváleno h) Oprava můstku a přístupu k domu Sadov č.p. 27 Předsedající seznámil přítomné s opravou můstku a přístupu k obecnímu domu č.p. 27. Pan L. Ludvík informaci doplnil. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku stavební firmy Fastherm KV Miroslav Dlugoš na opravu můstku a přístupu k domu č.p. 27 za cenu ,- Kč s DPH. Usnesení č. 27 bylo schváleno ch) Dům pro seniory Předsedající informoval o jednáních ohledně výstavby domu pro seniory. Proběhlo několik jednání s projektanty. Výstavba domu pro seniory určitě proběhne v následujících letech. Máme zcela jasnou představu o tom, jak by dům měl být prostorově řešen. Budeme se snažit na tuto realizaci získat dotaci. i) Odstávka vody Předsedající informoval o odstávce vody bude odstávka vody od 8.00 do hod v Sadově a Lesově z důvodu přeložky vodovodního řadu. Informace jsou na úřední desce. j) Akceptace žádosti o dotaci na polní alej do Nové Vísky Předsedající informoval o akceptaci žádosti obce Sadov o dotaci na obnovu polní aleje do Nové Vísky. k) Posudek na stromy okolo komunikace v Sadově Předsedající informoval o vypracování posudku na stromy na chodníku, který vede přes Sadov. Některé stromy jsou tak poškozené, že jsou určeny k pokácení. Posudek je k nahlédnutí na OÚ Sadov. l) Oranžová stuha Předsedající informoval o účasti na slavnostním předávání ocenění Oranžová stuha ČR 2011 získanou v rámci soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova, které se konalo dnes v Senátu Parlamentu 5

6 ČR. Obdrželi jsme finanční odměnu v hodnotě ,- Kč. Předávala se nejen ocenění Oranžová stuhu, ale také Zelená stuha, která se uděluje za veřejnou zeleň v obci. Oproti jiným obcím máme v tomto směru pořád co dohánět. Naše snaha do budoucna je zvelebovat obec a všechny její části ke spokojenosti všech občanů. Máme v úmyslu dát do pořádku pomník ve Stráni i s okolím, okolí kapličky ve Stráni, malý parčík s rybníčkem v Boru a spoustu jiných míst. Nedá se to ovšem zvládnout najednou, proto bude vše revitalizováno postupně. m) Předsedající informoval o úmrtí pana Ihnáška. Tím se uvolnil byt, který je ve velmi špatném stavu a musí být před přidělením rekonstruován. V domě je navíc zřejmě poškozeno kanalizační potrubí, protože dům je vlhký i v mezipatře. n) Předsedající informoval o účasti na demonstrativním setkání v Praze, kde se konal pochod starostů k podpoření společné iniciativy Sdružení místních samospráv ČR a hnutí Starostové a nezávislí na podporu RUD. Rozpočtové určení daní je věčné téma a malé obce jsou oproti velkým městům diskriminováni při přerozdělování daní. Pevně doufám, že tato akce přispěje ke schválení nového přepočtu RUD. o) Předsedající informoval o dopravním značení na komunikaci vedoucí ke kulturnímu domu. p) Předsedající sdělil informace, které se dozvěděl na základě jednání s kompetentními osobami, které se zabývají střelnými zbraněmi. Z jednání vyplynulo, že i airsoftové zbraně se na veřejnosti musí nosit v uzavřeném obalu. Ten kdo tak nečiní, porušuje zákon o zbraních. Porušování tohoto zákona musí řešit policie. 12) Diskuse Pan P. Drda dotazuje se na školní autobus a zastávky. Pan E. Frisch odpověděl máme informace, že pan F. Farář bude s autobusovou dopravou končit a licence by měl převzít Dopravní podnik KV. Pan L. Ludvík odpověděl situaci s umístěním zastávek v dolním Lesově jsem řešil s dopravním inženýrem. Zastávka by měla být řešena v rámci rekonstrukce chodníku. Máme dvě varianty kde zastávky umístit, asi nejlepší varianta je u radaru. Vše se bude řešit i s dopravní policií. Zastávky, kde je menší frekvence zastavení autobusu, můžou mít jiné parametry. Školní linku autobusu řešíme v rámci Regionu Karlovarský venkov. Zkoušíme připravit linku, která bude vozit školáky do školy na osmou hodinu. Momentálně se řeší trasa linky, zastávky a samozřejmě i kdo provoz linky zaplatí. Pan K. Koch informoval o černé stavbě na pozemku p. B. Vaňka p.č. 238/18 v k.ú. Lesov. Předsedající odpověděl již několikrát jsme na tyto stavby upozorňovali stavební úřad. Budeme je informovat znovu. Pan B. Wolf dotaz na recyklační centrum v Sadově. Předsedající odpověděl nemáme kompetence ke zrušení recyklačního centra. Pokud je znečištěná silnice, okamžitě urgujeme její uklizení. V poslední době byl po obci zvýšený pohyb těžkých nákladních automobilů, po naší urgenci byl omezen. Paní M. Novotná informovala o neskutečném nepořádku okolo domu č.p. 55 v Boru. Předsedající odpověděl bohužel je to soukromý pozemek. Jsem v kontaktu s majitelem domu, ten je s nájemníky také nespokojený. Pan K. Koch - vznesl dotaz na odvodnění místa před hasičskou zbrojnicí. Předsedající odpověděl zřejmě nejlepší bude vybudovat vsakovací jímku za hasičskou zbrojnicí. Pan K. Koch upozornil na můstek na komunikaci vedoucí na hřiště. Předsedající odpověděl o špatném stavu můstku víme, budeme ho řešit. Oprava a rozšíření bude finančně náročná. Předsedající všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch ověřovatelé zápisu Pavel Drda David Frisch 6

7 7/2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a schválilo: 1. program zasedání usnesení č. 7/1/ ověřovatele zápisu z dnešního zasedání p. P. Drdu a p. D. Frische usnesení 7/2/ navrhovatele usnesení p. Ludvíka usnesení č. 7/3/ směnu pozemku (majitel Obec Sadov) p.č. 55/2 v k.ú. Lesov o výměře 76 m 2 za část pozemku (majitel Karel Dyk) p.č. 55/1 v k.ú. Lesov o stejné výměře usnesení č. 7/4/ pronájem části pozemku p.č. 215/3 v k.ú Lesov o výměře cca 690 m 2 panu Petrovi Schillerovi usnesení č. 7/5/ prodej části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2 panu Petrovi Schillerovi. Náklady na geometrický plán uhradí kupující. Hranice pozemku bude minimálně 2 m od hrany komunikace. Pozemek bude oddělen tak, aby uložené inženýrské sítě byly na pozemku, který zůstane v majetku obce Sadov usnesení č. 7/6/ prodej části pozemku p.č. 205 v k.ú. Lesov o výměře cca 500 m 2 za cenu 250,- Kč za m 2 usnesení č. 7/7/ zveřejnění záměru směny části pozemku (majitel Obec Sadov) p.č. 189 v k.ú. Lesov o výměře cca 200 m2 za část pozemku (majitel Lucie Štefková) p.č. 190/1 v k.ú. Lesov o stejné výměře usnesení č. 7/10/ rozpočtové opatření č. 6/2011 usnesení č. 7/11/ smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Sadov a Pozemkovým fondem ČR o zřízení věcného břemene č. 1052C11/29, která se týká uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č v k.ú. Bor usnesení č. 7/12/ smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Sadov a ČEZ Distribuce, která se týká uložení kabelů NN do pozemku p.č. 36/2 v k.ú. Sadov usnesení č. 7/13/ smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Sadov a Janem Benešem, která se týká uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 270 v k.ú. Lesov usnesení č. 7/14/ smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Sadov a TONAP CZ s.r.o., která se týká uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 65/1 a 36/2 v k.ú. Sadov usnesení č. 7/15/ smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sadov a RWE GasNet s.r.o., která se týká uložení plynové přípojky do komunikace na pozemku p.č. 270 v k.ú. Lesov usnesení č. 7/16/ smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Sadov a Magarem Omarovem, která se týká uložení inženýrských sítí do komunikace na pozemku p.č. 269/7 v k.ú. Sadov usnesení č. 7/17/ prodloužení nájemní smlouvy na byt v obecním domě Sadov 48 slečně Pavle Kochové na neurčito usnesení č. 7/18/ odměnu pro budoucího kronikáře obce Sadov ve výši 500 Kč za měsíc. Odměna bude vyplacena i za zpracování zápisů minulých měsíců, které v kronice obce chybí usnesení č. 7/19/ převod 15 mil. Kč na termínovaný vklad u Komerční banky usnesení č. 7/20/ opravy následujících komunikací: nabídka část komunikace v Sadově na Rejdě pozemek p.č. 194 v k.ú Sadov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka oprava a odvodnění druhé části komunikace v Sadově na Rejdě pozemek p.č. 194 v k.ú Sadov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka výhybna horní Lesov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka rozšíření komunikace v horním Lesově za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/21/ nabídku firmy Manafas s.r.o na vymalování Kulturního domu v Sadově za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/22/ nabídku společnosti Inplan CZ s.r.o na zhotovení projektové dokumentace na chodník v dolním Lesově od Mesteka k hasičské zbrojnici za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/22/ dle 84 odst. 4 udělení finančního daru ve výši 6000,- Kč p. Anně Frischové, jako příspěvku na částečnou úhradu nákladů na pohřeb usnesení č. 7/24/ opravu chodníku v Sadově stavební firmy Jiří Rak do částky ,- Kč s DPH usnesení č. 7/26/2011 7

8 24. nabídku stavební firmy Fastherm KV Miroslav Dlugoš na opravu můstku a přístupu k domu č.p. 27 za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/27/2011 Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a odkládá do dalšího zasedání ZO: 1. bod 5d usnesení č. 7/8/ bod 5e usnesení č. 7/9/2011 Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a pověřuje: 1. starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1052C11/29, která se týká uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č v k.ú. Bor usnesení č. 7/12/ starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu, která se týká uložení kabelů NN do pozemku p.č. 36/2 v k.ú. Sadov usnesení č. 7/13/ starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu, která se týká uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 270 v k.ú. Lesov usnesení č. 7/14/ starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu, která se týká uložení inženýrských sítí do pozemku p.č. 65/1 a 36/2 v k.ú. Sadov usnesení č. 7/15/ starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která se týká uložení plynové přípojky do komunikace na pozemku p.č. 270 v k.ú. Lesov usnesení č. 7/16/ starostu obce podpisem smlouvy o právu provést stavbu, která se týká uložení inženýrských sítí do komunikace na pozemku p.č. 269/7 v k.ú. Sadov usnesení č. 7/17/ starostu obce podpisem smluv o dílo s ÚSKK a.s. na opravu komunikací - nabídka část komunikace v Sadově na Rejdě pozemek p.č. 194 v k.ú Sadov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka oprava a odvodnění druhé části komunikace v Sadově na Rejdě pozemek p.č. 194 v k.ú Sadov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka výhybna horní Lesov za cenu ,- Kč s DPH. Nabídka rozšíření komunikace v horním Lesově za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/21/ starostu obce podpisem smlouvy o dílo s Manafas s.r.o. na vymalování Kulturního domu v Sadově za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/22/ starostu obce podpisem smlouvy o díla s Inplan CZ s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na chodník v dolním Lesově od Mesteka k hasičské zbrojnici za cenu ,- Kč s DPH usnesení č. 7/23/ stavební komisi výběrem stavební firmy na opravu schodů, podesty, zádveří a části chodby v Kulturním domě v Sadově a starostu obce podepsáním smlouvy o dílo usnesení č. 7/25/2011 místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch 8

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.6.2013, od 16:30 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.6.2013, od 16:30 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.6.2013, od 16:30 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 8.8.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 1.10.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. J.Cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.novotná,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. října 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch. p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.d.skanderová,p.p.drda, p.m.novotná,p.m.pisingerová,p.b.wolf

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Starosta p.e.frisch konstatoval, že dnešní zasedání ZO je usnášení schopné, je přítomno 10 členů. ZO.

Starosta p.e.frisch konstatoval, že dnešní zasedání ZO je usnášení schopné, je přítomno 10 členů. ZO. Starosta přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p. D.Skanderová, p.g.valeriánová, p.b.wolf,

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. září 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. září 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. září 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k. Koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná, p. M.Pisingerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin v KD Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Přítomni:

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin v KD Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Přítomni: Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 12.6.2019, od 17:00 hodin v KD Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p.m.novotná, p.b.wolf, p.m.topinková, p.p.drda,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.j.cikhardtová, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009 Místostarosta p.l.ludvík přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.m.novotná,

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. července 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. července 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. července 2008 Přítomni : p. E.Frisch, p.k.koch, P.G.Valeriánová, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.k.schwarz, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.j.cikhardtová,

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20. května 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.m.topinková, p.m.novotná, p.k.schwarz, p.m.pisingerová,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 2.3.2011 p. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 2.3.2011 p. Marka Frische a p. Pavla Drdu o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 13.4.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e. Frisch, p.j.cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.topinková,

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 2. 11. 2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.12.2008 Místostarosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.j.cikhardtová, p.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 19.12.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Usnesení č. 2 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.11.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem.

Zasedání zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou městyse Mgr. Tomášem Bolkem. Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 23. 5. 2011 od 18.00 hodin ve slavnostní síni Zámecké restaurace v Cholticích Zahájení zasedání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5

Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Strana 1 (celkem 6) Zápis č. 5 Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 6.4.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse, Stádlec čp.150 Přítomni:

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného 18. února 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.l.ludvík, p.d.skanderová, p.m.topinková,p.m.pisingerová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.09. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.09. 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.09. 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.k.schwarz, p.m.novotná, p.m.pisingerová,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 08. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis. z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin

Zápis. z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin Zápis z 18. zasedání zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 31. března 2016 v 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva provedl v 18:00 hodin starosta městyse Antonín Novák. Počet

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 5 Datum : 01.06.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 01.06.2011 1. Zřízení příspěvkové organizace MŠ Přezletice 2. Schválení zřizovací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Veřejné zasedání č. 19

Veřejné zasedání č. 19 Veřejné zasedání č. 19 Dne 19.9.2006 se v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni: p.dostalý, p.duda, p.sliacký, p.hošek, p.vašulín,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.července 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.července 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 22.července 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.d.skanderová, p.b.wolf, p. M.Pisingerová

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 24. června 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.d.skanderová, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.11.2017, od 17:00 hodin v KD Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015

Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 25. 11. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) Teodor Šmok

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 8/2014, konané dne 9. 10. 2014 ve Vlasenici

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 8/2014, konané dne 9. 10. 2014 ve Vlasenici Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 8/2014, konané dne 9. 10. 2014 ve Vlasenici ORG 1.1 Přítomni: p. Houška, p. Krejča, p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová, pí. Zahradníková Přítomno 7 členů

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 20.2.2015 19.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Využití

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno

Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.2.2019, od 17:00 hodin v KD Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více