ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Úvod Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků mateřské školy Gan Jehuda, základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků školy. Práva a povinnosti, které vyplývají ze zákonů a dalších obecně závazných předpisů, se zde neuvádějí. Pro mateřskou školu Lauderových škol (dále jen MŠ) platí ustanovení oddílu I. Mateřská škola a provozní řád mateřské školy, který je přílohou školního řádu Lauderových škol. Pro základní školu a gymnázium Lauderových škol (dále jen ZŠ a G) platí ustanovení oddílu II. Základní škola a gymnázium. I. Mateřská škola 1. Základní cíle mateřské školy - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, - podporuje získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. 2. Práva žáků Žáci mají právo: - na kvalitní předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Le chajim smechim, - na optimální rozvoj svých schopností a rozvoj své osobnosti, - na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole, - při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby, které jsou zákonnými zástupci dětí, mají právo: - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, - prostřednictvím školské rady se vyjadřovat ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, - na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí, - informovat se o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na webových stránkách školy, - informovat se průběžně během roku u příslušného učitele o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, - domluvit si s ředitelkou Lauderových škol, zástupcem pro ZŠ a MŠ nebo s příslušným učitelem individuální konzultaci, - účastnit se schůzek a akcí pořádaných pro rodiče a děti. Všechna ostatní ustanovení, tj. provoz mateřské školy a s tím související povinnosti zákonných zástupců dětí, upravuje provozní řád mateřské školy. 1

2 II. Základní škola a gymnázium Docházka a výuka 1. Žáci jsou povinni chodit do školy a účastnit se výuky a dalších činností organizovaných školou pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Musí být ve škole nejméně deset minut před začátkem vyučování. 2. Po vstupu do budovy jsou žáci povinni se přezout. 3. V hodinách jsou žáci povinni chovat se ohleduplně, sledovat výuku, nerušit práci učitele ani spolužáků. 4. Žáci se ve škole chovají slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbají pokynů pedagogických pracovníků, dodržují vnitřní řád školy a odborných učeben. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. 5. Žáci jsou povinni nosit do školy školní pomůcky podle rozvrhu hodin a podle pokynů vyučujících, připravovat se na hodiny a zpracovávat včas zadané domácí úkoly. Pokud se žák nemohl na hodinu náležitě připravit, vypracovat domácí úlohu nebo splnit jinou povinnost, omluví se před začátkem hodiny, tj. zpravidla o přestávce. Oprávněnost takové omluvy posuzuje vyučující. 6. Pokud se vyučující nedostaví na hodinu do pěti minut po jejím začátku, jeden z žáků ( pořádková služba ) to oznámí v kanceláři školy, či členovi vedení školy. 7. Žáci i pedagogičtí pracovníci chodí do školy čistě a upraveně oblečeni. Chlapci a muži nosí do jídelny a na hodiny židovské výchovy pokrývku hlavy. 8. Pravidla hodnocení a klasifikace upravuje studijní a klasifikační řád Lauderových škol. Absence 1. O absenci žáka jsou rodiče povinni informovat třídního učitele popř. kancelář školy do 3 pracovních dnů telefonicky či elektronicky. 2. Žák je povinen řádně omluvit absenci (tj. doložit lékařským potvrzením nebo podpisem rodičů v žákovské knížce pro žáky ZŠ či v omluvném listu pro žáky gymnázia) nejpozději do 3 pracovních dnů po příchodu žáka do školy. Pokud tak neučiní, je tato absence chápána jako neomluvená. 3. Při častých a opakovaných krátkodobých absencích v jednotlivých předmětech, které přesáhnou 20 %, bude žák vyučujícím příslušného předmětu kontrolně přezkoušen, tato známka pak činí 50 % celkového hodnocení. Vyučující může požádat kolegu, aby u přezkoušení příseděl, toto zkoušení přesto není chápáno jako zkoušení komisionální. 4. U absencí nad 50 % není žák ZŠ klasifikován a bude komisionálně vyzkoušen v 1. pololetí do konce února, ve 2. pololetí v posledním srpnovém týdnu. Student gymnázia, jehož absence překročí 50 %, musí opakovat ročník. Opakování ročníku je možné na základě žádosti řediteli školy, který ve spolupráci s pedagogickou radou rozhodne, zda opakování povolí či nikoli. U absencí, které vznikly v důsledku dlouhodobější nemoci či pobytu v nemocnici, bude postupováno individuálně: pokud se žáci s učiteli domluví na harmonogramu, podle něhož si doplní zameškanou látku i známky, může se od odložení klasifikace a komisního zkoušení nebo opakování ročníku upustit. U studentů gymnázia může ředitel LŠ v takovém případě výjimečně povolit komisionální přezkoušení jako u žáků ZŠ. 5. Všechny pozdní příchody se započítávají k absencím ve smyslu bodu 3. a 4. (Absence). Pozdní příchody delší než 15 minut musí žák doložit písemnou omluvou v žákovské knížce či omluvném listu. Pozdní příchody do 15 minut budou omluveny. Majetek školy a bezpečnost 1. Vyučující i žáci musí chránit majetek školy před poškozením, zničením nebo ztrátou. Jsou povinni dbát čistoty učeben i ostatních prostor školy. Vyučující kontrolují po skončení hodiny, že třída opustila učebnu ve stavu, v jakém ji převzala. Pokud vyučující nebo jiný zaměstnanec školy zjistí, že žáci opouštějí třídu rozházenou nebo znečištěnou, je oprávněn po nich žádat nápravu. Třída, která opouští místnost po poslední hodině daného dne, zajistí pod vedením vyučujícího základní úklid místnosti včetně zdvižení židlí. 2. Pokud žáci nebo vyučující zjistí, že došlo ke škodě na školním majetku, jsou povinni tuto skutečnost bez prodlení ohlásit třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. 2

3 3. Pokud žák nebo zaměstnanec školy sám způsobí škodu, je povinen podílet se podle svých možností na nápravě. Všechny třídy mají svou kmenovou třídu, v těchto třídách neprobíhá výuka jiných tříd s výjimkou jazykových skupin, v nichž jsou vždy žáci kmenové třídy zastoupeni. Majetek v těchto třídách mají v péči žáci kmenové třídy. Pokud dojde k svévolnému zničení nebo poškození učebny nebo majetku, nahradí ji ten, kdo škodu způsobil. 4. Odborné učebny otevírá učitel v době výuky. Před zvoněním žáci čekají před odbornou učebnou. Kmenová třída je v této době zamčená. 5. Všechny návštěvy se registrují ve vrátnici. Poté se jich ujme osoba, za kterou návštěva přišla. Povinnosti žáků a vyučujících 1. Všechny změny proti pravidelnému rozvrhu (přesuny hodin, změny místností, exkurze, návštěvy kulturních zařízení a pod.) je vyučující povinen včas projednat s vedením školy. Příslušná akce je vyvěšena i se jmény žáků ve sborovně. 2. Třídní učitel je povinen sledovat stav své učebny a dbát o včasné odstranění závad. 3. Vyučující jsou odpovědni za to, že žáci znají a dodržují všechna pravidla bezpečnosti. Za dodržování pravidel zodpovídá během hodin vyučující, mimo vyučovací hodiny zejména vyučující pověřený dozorem. Práva žáků 1. Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu nebo podle schváleného vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti, - na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, - v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců, prostřednictvím žákovského parlamentu nebo přímo řediteli školy, - žák má právo se obracet se svými připomínkami a návrhy také na třídního učitele, výchovného poradce nebo školního metodika prevence, případně se svěřit prostřednictvím schránky důvěry, - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle schváleného vzdělávacího programu, - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před návykovými látkami, - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - na to, aby byl respektován jejich soukromý život, - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddech, - na přestávku pro stravování, - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo má konkrétní problém, požádat o pomoc či radu třídního učitele, dalšího učitele, výchovného poradce či jinou osobu (např.školního psychologa, školního metodika prevence), - při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 2. Žáci gymnázia mají právo delegovat svého zástupce do Školské rady Lauderových škol. Volba zástupce studentů se řídí volebním řádem LŠ. Žákovský parlament 1. Žáci mají dále právo podílet se na chodu školy prostřednictvím jimi zvoleného Žákovského parlamentu a podávat dotazy, přání a připomínky vedení školy. 2. Zástupce do Žákovského parlamentu si žáci volí od 5. třídy základní školy. Způsob voleb do Žákovského parlamentu i jeho fungování si určují sami žáci. 3. Jednací i volební řád Žákovské rady je nutné před schválením žáky projednat s vedením školy. 4. Studentský parlament má právo: 3

4 přednášet žákovské požadavky vedení školy. Parlament má ve všech případech právo na zdůvodněnou odpověď na své požadavky vyžádat si schůzku u ředitelky školy pro řešení aktuálních školních problémů přednést návrhy na pedagogické radě a účastnit se projednávání vybraných studentských problémů (k přijetí zástupců parlamentu k danému problému během rady je potřeba souhlasu učitelského sboru) navrhovat a spoluorganizovat školní akce, jakými jsou plesy, výlety, školní kulturní akce atd. veřejně prezentovat výsledky svých zasedání ve škole a k tomuto účelu používat technické zařízení školy (kopírka atp.) zřídit ve škole schránku připomínek, do které žáki mohou vhazovat své návrhy na projednání využívat technické vybavení školy (kopírka atp.) pokud bude sloužit k činnosti parlamentu Provoz školní jídelny 1. Obědy jsou vydávány po předložení elektronického čipu, který umožňuje evidenci obědů. 2. Obědy se odhlašují nejméně 24 hodin předem v kanceláři hospodářky školy, v případě náhlého onemocnění žáka nejpozději tentýž den do 8 hodin ráno. Provoz školy v době mimo vyučování 1. Školní budova se otevírá v 7:00 hodin a zavírá v 17:30 hodin (podle okolností může být otevřena pro žáky gymnázia až do 20:00), kromě mimořádných akcí povolených vedením školy. Žáci školy nemohou během přestávek v průběhu dopoledního vyučování opouštět školní budovu. 2. Žáci prvního stupně ZŠ se po vyučování nebudou samostatně a bez dozoru pohybovat po škole. Buď jsou přihlášeni do družiny a účastní se programu družiny, nebo po vyučování a obědě, případně před začátkem odpoledních kroužků, odcházejí ze školy ven. Žáci druhého stupně ZŠ mohou zůstávat po vyučování v prostorách školy, ale jen proto, aby se účastnili kroužků či pobývali v počítačové učebně. 3. Mimo stanovenou dobu smí vrátný pustit ven žáka, jen pokud žák předloží písemné potvrzení ( propustku ) podepsané třídním učitelem. Zákazy 1. Ve školní budově a na pozemku školy, stejně jako v průběhu všech školou organizovaných akcí (dále jen škola ) je zakázáno kouřit, užívat alkohol a jiné drogy. V případě porušení tohoto zákazu budou informováni rodiče a toto jednání bude považováno za hrubý přestupek.ve škole je rovněž zakázáno hraní hazardních her o peníze a cenné papíry. 2. Nosit do školy nebezpečné předměty (např. výbušniny, jedy, zbraně, cenné předměty, větší částky peněz) nebo vykonávat činnosti, které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost nebo by mohly být příčinou jiných škod, je zakázáno. Škola neručí za ztrátu či odcizení mobilních telefonů, šperků a jiných drahých předmětů, resp. peněz. 3. Během vyučování, jak ve škole, tak mimo školu, je zakázáno používat mobilní telefony, všichni žáci i vyučující jsou povinni před hodinou svůj mobilní telefon vypnout a uložit. V případech porušení tohoto zákazu je vyučující oprávněný žákovi mobilní telefon odebrat a vrátit až na konci vyučování. Sankce 1. Porušení školního řádu se trestá důtkou třídního učitele, podle závažnosti provinění pak ředitel po poradě s pedagogickým sborem uděluje důtku ředitele školy, sníženou známku z chování nebo podmínečné vyloučení. 2. Při hrubém porušení školního řádu (např. krádež, záměrné poškození cizí věci, podvod, sociálněpatologickém chování, šíření návykových látek ve škole ) či jeho soustavném nebo opakovaném porušování budou rodiče žáka ZŠ platit školné, které za žáka do dané doby platí Židovská obec v Praze. 3. Ředitel školy, po projednání na pedagogické radě, může: - rodičům žáka základní školy nařídit školné ve výši, které za žáka do dané doby platí Židovská obec v Praze, v případě hrubého a neprominutelného přestupku žáka, jakým je např. krádež, záměrné poškození cizí věci, podvod, úmyslné ublížení na zdraví. Po 4

5 vyčerpání mírnějších kázeňských opatření může být nařízeno školné rodičům žáka ZŠ i při soustavném nebo opakovaném porušování školního řádu daným žákem. - vyloučit ze studia žáka gymnázia v případě hrubého a neprominutelného přestupku, jakým je např. krádež, záměrné poškození cizí věci, podvod, úmyslné ublížení na zdraví. Po vyčerpání mírnějších kázeňských opatření může být žák vyloučen i při soustavném nebo opakovaném porušování školního řádu. 4. Neomluvené absence v rozsahu do dvou hodin budou sankcionovány důtkou ředitele školy, nad dvě hodiny sníženou známkou z chování. Vysoký rozsah (viz klasifikační řád) neomluvených absencí u žáků gymnázia bude sankcionován podmínečným nebo okamžitým vyloučením. 5. U žáků ZŠ bude škola u trojky z chování z jakéhokoli důvodu požadovat školné, které za každého žáka platí ŽOP (Ředitel školy přijme tato rozhodnutí po projednání na pedagogické radě). Závěr Vyučující, žáci i nepedagogičtí zaměstnanci školy jsou povinni dbát dodržování všech ustanovení tohoto řádu. Změnu školního řádu může iniciovat kterýkoli ze žáků, vyučujících, pracovníků školy, rodičů žáků nebo přátel školy. Změnu školního řádu vyhlašuje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Tento školní řád, schválený Školskou radou Lauderových škol, nabývá účinnost dnem Kateřina Dejmalová, v. r. ředitelka školy 5

Školní řád. Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2

Školní řád. Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 2 Školní řád Gymnázium, Praha 1, Josefská 7 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1 Úloha školy... 2 2 Práva žáků žáci mají právo... 2 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 3 4 Žákům je zakázáno... 4 5 Docházka... 4 6 Hodnocení žáků... 5 7 Výchovná opatření... 5 8

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014

Školní řád. Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád Aktualizace 1. 9. 2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK - 1 - Školní řád Článek 1. Obecná ustanovení Školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á 1 1 7 / 3 9, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 tel.: 224 262 286 email: info@sgjs.cz www.sgjs.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ZŠ Rousínov, okres Vyškov Školní řád 1 / 10. Školní řád

ZŠ Rousínov, okres Vyškov Školní řád 1 / 10. Školní řád ZŠ Rousínov, okres Vyškov Školní řád 1 / 10 Školní řád Školní řád je vypracován v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., Vyhláškou č. 48/2005 Sb., Metodickým pokynem č.j. 37014/2005-25 a Vyhláškou č. 74/2005

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost

Práva zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, rodičů, popřípadě osob, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost Gymnázium Jihlava JANA MASARYKA 1, 586 01 JIHLAVA Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 13/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz

Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Gymnázium Karla Čapka Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ IČO 61100331 tel.: 318 521 040, fax 318 521 376 e-mail: post@gymkc.cz Vnitřní směrnice č. 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 363/2010 Vypracoval: Ing. Jana Tománková Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA spol. s r.o. Čl. 1 Účel školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA spol. s r.o. Čl. 1 Účel školního řádu ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA spol. s r.o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více