Š K O L N Í Ř Á D. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16, Praha 7 Holešovice Telefon: , IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D. Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16, 170 00 Praha 7 Holešovice Telefon: 220 571 008, IČO: 49 625 063"

Transkript

1 Katolická mateřská škola sv. Klimenta U Uranie 16, Praha 7 Holešovice Telefon: , IČO: Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. KMŠ sv. Klimenta podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně dítěte, vytváří základní předpoklady pozdějšího vzdělávání dítěte a zabezpečuje uspokojování jeho přirozených potřeb. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci předškolního zařízení s rodinou a s dalšími partnery, kteří tento rozvoj mohou ovlivnit hodnotným způsobem. I. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte děti mají právo na rovný přístup ke vzdělávání děti mají právo na ochranu před násilím a zanedbáváním děti mají právo na poskytnutí základních potřeb, ochranu před situacemi, které by jim mohly fyzicky nebo psychicky ublížit děti mají právo na plný rozvoj osobnosti děti mají právo vytvářet přátelské vztahy s ostatními dětmi, dítě má právo být respektováno jako jedinec s individuálními zvláštnostmi Povinnosti dětí dodržovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, které jim vysvětlí dospělí chovat se podle pravidel, které si společně s dospělými stanoví na začátku školního roku a postupně je podle potřeby a podle konkrétních situací společně s dospělými aktualizují Práva zákonných zástupců dětí zúčastnit se s dětmi adaptace na základě individuální potřeby dítěte získávat informace o prospívání vlastního dítěte /jaké dosahuje pokroky v oblasti poznatků a dovedností /kompetencí/ konzultovat společně s pedagogy výchovně-vzdělávací přístupy přispívat svými podněty k obohacení programu řešit výchovné a jiné problémy s pedagogy třídy a s ředitelkou školy uplatňovat práva na ochranu osobních údajů o dítěti Povinnosti zákonných zástupců dětí zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy zdravé bez vnějších známek akutního onemocnění předložit při vstupu do školy lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte v rámci Evidenčního listu zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkající se výchovy a vzdělávání dítěte na vyzvání ředitelky školy informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání informovat včas o nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem 1

2 oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 zákona č. 261/2004 Sb., školského zákona, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (osobní údaje dítěte - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojištění dítěte, včetně druhu postižení, údaj o tom, zda dítě je sociálně znevýhodněno, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení). II. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky. Omlouvání dítěte zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Onemocní-li dítě náhle, omluví je telefonicky nebo osobně v KMŠ do 8:00 hod. ráno příslušného dne. V tomto případě mu není započítána strava. V případě, že zákonný zástupce nepřítomné dítě do 8:00 hod. neomluví, strava je započtena a stravu může dítěti vyzvednout v KMŠ v době vydávání oběda, tj. od 12:00 do 12:30 hod. Vyzvedání stravy mimo výdejní dobu je z hygienických důvodů nepřípustné! Do mateřské školy je umožněn vstup zdravému dítěti. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí je pedagog oprávněn - nepřijmout do KMŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Při návratu dítěte do KMŠ po běžném onemocnění není požadováno zdravotní potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé. Garantem je v tomto případě zákonný zástupce dítěte. Ostatní děti a zaměstnance nelze ohrozit nezodpovědným přístupem. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodinách a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění je dítě do KMŠ přijímáno s potvrzením od lékaře, které je zárukou jeho uzdravení- v zájmu ostatních dětí a v zájmu všech zaměstnanců školy. Podíl zákonných zástupců na dění v mateřské škole snahou školy je pravidelně a dostatečně informovat o všem, co se v KMŠ děje prostřednictvím nástěnek, telefonicky, na webu nebo v osobním přímém kontaktu s učitelkami. Zákonní zástupci dítěte mohou uplatnit svá práva na společných schůzkách a na individuálních konzultacích. Úřední /konzultační/ hodiny pracovnic KMŠ - Zákonní zástupci mají právo vyžádat si konzultaci s ředitelkou KMŠ a s učitelkami kdykoliv po předchozí domluvě. Toto opatření slouží k tomu, aby předávání různých dospěláckých informací neprobíhalo v době, kdy chce dítě spontánně sdělovat své prožitky ze školky nebo v případě, že by mohla být narušena bezpečnost dětí. Práva a povinnosti pedagogů KMŠ: 1. Pedagog musí mít jasný záměr, co chce děti naučit, jak bude dětem dávat možnost chovat se a jednat samostatně, jak jim vštípí důležitá pravidla a co jim chce osobně předat vzhledem k tomu, jaké děti má právě ve třídě KMŠ svěřené. 2. Pedagog vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je pro něj srozumitelný tak, aby si podle něj mohl vytvořit Třídní program a ušít ho dětem ve své třídě na míru. 3. Pedagog KMŠ pracuje podle Třídního programu, který si sám nebo s kolegyní ve třídě vytvořil a počítá s tím, že je to jen plán, který se může měnit podle podmínek školy, aktuální situace a potřeb dětí. 4. Pedagog spolupracuje s rodiči a je si vědom, že potřebuje získat jejich důvěru, neustále je informovat, komunikovat s nimi jako odborník a přítel, nezůstat ve snaze o optimální rozvoj dítěte osamělý a předkládat rodiči otevřeně a citlivě všechny své odůvodněné požadavky. 5. Rodič dítěte v naší mateřské škole důvěřuje a naslouchá pedagogickému odborníkovi, který ví, proč věci dělá tak, jak je dělá. Spolupracuje s pedagogem, pokud má výhrady, připomínky nebo otázky ke vzdělávání a výchově dítěte, využívá k tomu vhodnou dobu, aby pedagoga necitlivým přístupem nezranil a neznejistil v době, kdy má předstoupit před děti a pracovat s nimi. 6. Rodič dítěte v naší mateřské škole informuje pedagoga o všem, co by mohlo mít význam pro vzdělávání a výchovu jeho dítěte. 7. Rodič využívá všechny možnosti ke komunikaci s pedagogem na akcích školou pořádaných, řídí se školním řádem a pravidly, která škola prezentuje na místech k tomu určených. 2

3 Odklad školní docházky: Na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa - vystaví ZŠ - do které se zákonní zástupci dítěte dostaví k zápisu a požádají-li o odklad školní docházky: Rozhodnutí o odkladu školní docházky. Na základě tohoto Rozhodnutí požádají rodiče o prodloužení docházky dítěte do KMŠ. Úplata za předškolní vzdělávání: Rodiče platí za předškolní vzdělávání na základě Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání za úplatu. Ředitelka každoročně stanoví výši úplaty pro nadcházející školní rok do Platba úplaty se může každoročně měnit. Platba úplaty za příslušný školní rok začíná v září a končí v červnu. Platbu zasílají rodiče na účet školy, který je uveden na druhé straně smlouvy. Vždy uvádějí variabilní symbol, který je uveden v pravém horním rohu první strany smlouvy. Za měsíc červenec a srpen rodiče platbu přeruší. Na peněžní a věcné dary ve prospěch KMŠ sv. Klimenta uzavře ředitelka s dárcem Darovací smlouvu. III. Podmínky ukončení vzdělávání dítěte v MŠ Ředitelka mateřské školy v souladu s ustanovením 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte a po dohodě se zřizovatelem rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy /porušování podmínek stanovených v tomto Školním řádu, např. nedodržování provozní doby zařízení- vyzvedání dítěte po skončení stanovené provozní doby, opakované narušování klidného průběhu vzdělávání pozdními příchody, nevhodnými projevy - které nejsou v souladu s právy a povinnostmi pedagogů /viz. odstavec II./, nedodržení podmínek Smlouvy o úplatě za předškolní vzdělávání/. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady a ani v domluveném náhradním termínu úplatu neuhradí ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení IV. Provoz školy a vnitřní režim mateřské školy Provoz KMŠ je od 7:30 do 17:00 hod. Vnitřní provozní řád KMŠ (uspořádání dne) se řídí bezpečnostními a psychohygienickými předpisy, reaguje pružně na aktuální změny a potřeby dětí a rodičů v rámci možností. Možnost vyhovět požadavkům rodičů na změny ve stanovené organizaci dne je určována zcela specifickými podmínkami školy, která funguje bez rozsáhlého hospodářského pavilonu, s kapacitou 30 dětí na celodenní docházku a s ní související výší úvazků všech zaměstnanců. Na tuto skutečnost jsou zákonní zástupci upozorněni předem při každoročním přijímacím řízení do KMŠ. Do mateřské školy se přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, které dosáhly tří let. V souladu s ustanovením 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, rozhodne ředitelka KMŠ o stanovení zkušebního pobytu dítěte v MŠ po dobu nejvýše 3 měsíců. ADAPTACE: V KMŠ probíhá adaptace dítěte postupně, podle individuálních možností a potřeb dítěte. Rodiče, ředitelka a učitelky se domlouvají na vhodném individuálním postupu. Rodiče respektují názor odborníků na předškolní vzdělávání. (Ke vzájemné spolupráci využíváme Adaptačních záznamů, které jsou podpůrným prostředkem příznivé adaptace dítěte). Dítě v mateřské škole potřebuje: - bačkory, případně zdravotní obuv /ne pantofle/, celé náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pyžamo /pokud bude spát na lehátku v povlečených lůžkovinách/, pláštěnku a holínky pro pobyt venku v deštivém počasí, podepsanou složku /pořadač/ na ukládání pracovních listů v rámci pravidelného sledování pokroků ve vzdělávání. 3

4 Přijímací řízení : Termín přijímacího řízení KMŠ pro nový školní rok stanoví ředitelka školy. O termínech zápisu je veřejnost informována na dveřích KMŠ a a na webu školy. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu a na dveřích školy. Zákonní zástupci přijatých dětí převezmou a písemně potvrdí Rozhodnutí o přijetí dítěte. Omezení provozu mateřské školy: Po dohodě se zřizovatelem oznámí ředitelka školy- prostřednictvím nástěnek a na webu školy - omezení provozu KMŠ nejméně dva měsíce předem Toto omezení probíhá v KMŠ v době hlavních školních prázdnin. V. Organizace školního stravování Předškolní stravování se řídí Vyhláškou č. 107/ 2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou děti zařazovány vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Pokud dítě dosáhne do příslušného roku šesti let, bude již 1.9. t.r. placena vyšší sazba stravného. Otázky stravování řeší paní Kratochvílová, vedoucí školní jídelny MŠ U Uranie, která KMŠ stravu dodává. Veškeré informace ke stravování - včetně Jídelního lístku - naleznete na příslušné nástěnce v KMŠ. Placení stravného: Rodiče obdrží v KMŠ složenku, na které je uvedena částka, kterou odešlou na účet MŠ U Uranie, případně uhradí v hotovosti ve školní jídelně. Přesné informace podá paní vedoucí jídelny, paní Marcela Kratochvílová. V případě, že rodiče platí stravné bezhotovostně ze svého účtu, obdrží v KMŠ lísteček, kde je vypsán počet dní odebrané stravy a výše částky, kterou odešlou na příslušný účet MŠ U Uranie, která stravu KMŠ dodává. VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ORGANIZACE VSTUPU DO BUDOVY KMŠ SV. KLIMENTA: Při vstupu do budovy školy se dospělí ohlásí prostřednictvím video vrátného. V zájmu bezpečnosti dětí je nezbytné - zamezit přístupu neohlášených, cizích osob a domácích miláčků do budovy a řídit se důsledně pokyny zaměstnance, který jim budovu zpřístupňuje. Z bezpečnostních důvodů se KMŠ v 8:45 hod. uzavírá. Otevírá se znovu od 12:30 do 13:00 hod. Po odpočinku dětí se KMŠ otevírá znovu ve 14:30 hod. Změny v příchodech a odchodech je nutné oznámit předem. ORGANIZACE ODPOLEDNÍHO POBYTU DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ: Odpolední pobyt dětí na zahradě oznamuje pedagog třídy vždy písemně na vstupních dveřích do budovy KMŠ. Zákonný zástupce /rodič/ nebo jím písemně pověřená osoba - vstupuje do prostor zahrady zahradní brankou a spolupracuje při zajištění bezpečnosti všech dětí důsledným uzavřením branky při odchodu ze zahrady. Dospělí, kteří děti odvádějí ze školní zahrady, se ohlásí ke vstupu do šatny prostřednictvím video vrátného a provozní pracovnice jim prostory školy zpřístupní. Obě třídy KMŠ jsou v době pobytu dětí na zahradě uzavřeny, zpřístupněn je pouze vstup do šatny, do umývárny a na WC. Za bezpečnost dětí v KMŠ zodpovídají pedagogičtí pracovníci, a to od okamžiku předání dítěte zákonným zástupcem, až do jeho opětovného převzetí. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území MŠ za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí. Je-li počet vyšší a není-li možná vycházka dětí mimo objekt školy, zůstává učitelka s dětmi na zahradě KMŠ. V případě, že dítě nebude z KMŠ vyzvedávat zákonný zástupce dítěte /rodiče/, je nezbytné pověřit vyzvedávající osobu písemným zmocněním k odvádění z KMŠ. Bez tohoto písemného zmocnění k vyzvednutí z KMŠ pedagog dítě žádné jiné osobě nevydá. 4

5 Při akcích MŠ (výlety, škola v přírodě, plavání) a tam, kde je prostředí náročné na bezpečnost, pomáhá další pedagogická pracovnice, provozní pracovnice či jiná osoba pověřená ředitelkou školy. Ředitelka MŠ výslovně upozorňuje na zákaz nošení nebezpečných, hořlavých a jinak nevhodných ( špičatých, ostrých, atd.) látek a předmětů do školy. Dítě nenosí do MŠ peníze ani jiné cenné předměty!!! V celém objektu školy je zákaz kouření!!! ÚRAZY: Definování školního úrazu: Školním úrazem je úraz, který se dítěti stal při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí od vstupu dětí do prostoru školy až do odchodu z nich. Týká se také aktivit mimo budovu školy v rámci výchovně vzdělávacího procesu - vycházky, výlety, exkurze, zájezdy. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na stanovené shromaždiště mimo areál školy a zpět na cestě z takové akce konané mimo školu. Stane-li se dítěti závažný úraz během pobytu v KMŠ, budou o něm rodiče neprodleně informováni. /Podle závažnosti úrazu bude přivolána RZP./ Pokud se přihodí méně závažný úraz (odřenina, lehké krvácení z nosu) a u dítěte se neprojeví závažné problémy, hlásí se tato skutečnost rodičům při předávání dítěte. Všechny úrazy / i zdánlivě méně významné/ budou zapisovány do Knihy úrazů dětí. Záznam o úrazu vyhotovuje škola v souladu s Vyhláškou č. 64/2055 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů. Děti Katolické mateřské školy sv. Klimenta jsou pojištěny prostřednictvím zřizovatele u pojišťovny Generali. Zdravotní péče: K vybavení KMŠ náleží čistička vzduchu, která je používána podle aktuálních potřeb. Děti si po jídle čistí zuby. Využívají k tomu vlastních hygienických potřeb, donesených z domova. Garantem výměny těchto potřeb jsou rodiče, kteří mají do umývárny přístup během přivádění a odvádění dětí a vše potřebné kontrolují a doplňují. V KMŠ se využívají hygienické kapesníky na jedno použití. Výměna prádla: KMŠ je garantem toho, že ručníky se dětem vyměňují 1x týdně, v případě potřeby bez prodlení. Ložní prádlo se vyměňuje 1x za dva týdny. Rodiče garantují výměnu pyžama dítěte. Nejdelší možná doba využívání pyžama dítěte ke spaní ve školce jsou dva týdny./ Toto platí i případě, že dítě v KMŠ nespí. Pokud rodiče výměnu pyžama dítěte po uvedené době neuskuteční, budou k tomu vyzváni./ V případě znečištění: probíhá výměna ložního prádla a pyžama bez prodlení- podle aktuální situace. VI. Zacházení s majetkem mateřské školy Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v KMŠ poučují a zajišťují pedagogické pracovnice děti, aby zacházely šetrně s učebními pomůckami, s hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Děti jsou vedeny k tomu, aby neplýtvaly vodou, energií, papírem a neodnášely bez vědomí učitelky hračky domů. Po dobu pobytu v prostorách KMŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy a školní zahrady. V případě poškození majetku školy bude tato okolnost projednána se zákonnými zástupci, kteří budou požádáni o spolupráci a spoluúčasti na odstranění vzniklé škody. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Katolické mateřské školy sv. Klimenta a zákonné zástupce dětí. Pro děti je závazný v rozsahu jejich individuálních možností, viz. povinnosti dětí. Školní řád KMŠ sv. Klimenta vydává ředitelka KMŠ s účinností od 1. září

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Místní 3/355 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-m Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více