Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík."

Transkript

1 Obsah Na konci této pøíruèky najdete abecednì seøazený rejstøík. Bezpeènost 9 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky 29 Klimatizace a topení 51 Interiér 63 Zámky a alarm 73 Startování a jízda 83 Kola a pneumatiky 109 V této pøíruèce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za pøíplatek. Navíc je vìnována pozornost i alternativnímu vybavení, napø. mechanické nebo automatické pøevodovce. Vybavení vozu se mùže také lišit podle zákonných pøedpisù v rùzných zemích. Proto vìnujte, prosím, pozornost pouze tìm èástem pøíruèky, které se týkají právì Vašeho vozu. Technické údaje, konstrukèní údaje a obrázky uvedené v této pøíruèce nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provést zmìny bez pøedchozího ohlášení. Volvo Car Corporation Pojistky, výmìna žárovek 123 Péèe o vùz a servis 135 Technické údaje 153 Audiosystém165 Telefon 185 Rejstøík 199 1

2 Palubní deska levostranné øízení Teplomìr Rychlomìr Celkové poèítadlo kilometrù Denní poèítadlo kilometrù Varovné symboly Displej Otáèkomìr Automatická pøevodovka Hodiny Èidlo venkovní teploty Palivomìr Výstražná svìtla Autorádio Dálková/potkávací svìtla Obrysová svìtla Svìtla do mlhy Osvìtlení pøístrojù Nastavení sklonu svìtlometù Elektronicky øízená klimatizace ECC Manuální klimatizace A/C Vyhøívání sedadel Vyhøívání zadního okna a vnìjších zpìtných zrcátek Nastavení volantu...41 Airbag Tempomat...39 Ovládání rádia na volantu Stìraèe/ostøikovaèe èelního okna...40 Páèka ukazatelù smìru...41 Palubní poèítaè d 2

3 Palubní deska pravostranné øízení Výstražná svìtla Teplomìr Rychlomìr Celkové poèítadlo kilometrù Denní poèítadlo kilometrù Výstražné symboly Displej Otáèkomìr Automatická pøevodovka Hodiny Èidlo venkovní teploty Palivomìr Dálková/tlumená svìtla Obrysová svìtla Svìtla do mlhy Osvìtlení pøístrojù Nastavení sklonu svìtlometù Autorádio Elektronicky øízená klimatizace ECC Manuální klimatizace A/C Vyhøívání sedadel Vyhøívání zadního okna a vnìjších zpìtných zrcátek d Nastavení volantu Airbag Tempomat Ovládání rádia na volantu Stìraèe/ostøikovaèe èelního okna Páèka ukazatelù smìru Palubní poèítaè

4 Interiér levostranné øízení Dveøe a zámky Alarm Elektrické ovládání oken Elektrické ovládání zrcátek Schránka v pøístrojové desce Mechanická pøevodovka Automatická pøevodovka Geartronic Parkovací brzda Spínaèe na støedové konzole d Sklopení opìradel dopøedu Otvor pro dlouhé pøedmìty Sklopení opìrek hlavy Nastavení opìrek hlavy Dìtské pojistky Integrovaný podkládací sedák pro dìti Manuální nastavení pøedních sedadel Elektrické nastavení pøedních sedadel Vyhøívání sedadel Èistìní èalounìní

5 Interiér pravostranné øízení Dveøe a zámky Alarm Elektrické ovládání oken Elektrické ovládání zrcátek Schránka v pøístrojové desce Mechanická pøevodovka Automatická pøevodovka Geartronic Parkovací brzda Spínaèe na støedové konzole d Manuální nastavení pøedních sedadel Elektrické nastavení pøedních sedadel Vyhøívání sedadel Èistìní èalounìní Sklopení opìradel dopøedu Otvor pro dlouhé pøedmìty Sklopení opìrek hlavy Nastavení opìrek hlavy Dìtské pojistky Integrovaný podkládací sedák pro dìti

6 Exteriér Støešní okno Èistìní karosérie Ochrana proti korozi Drobné opravy laku Dvíøka hrdla palivové nádrže Doplòování paliva Ekonomická jízda d Výmìna žárovky dálkového svìtla Výmìna žárovky tlumeného svìtla Výmìna žárovky obrysového svìtla Výmìna žárovky ukazatele smìru Výmìna žárovky svìtla do mlhy Pneumatiky Kola Brzdy Rezervní kolo Zámìna kol Víko zavazadlového prostoru Výmìna žárovky svìtla zpáteèky Výmìna žárovky brzdového svìtla Výmìna žárovky koncového svìtla Výmìna žárovky ukazatele smìru Výmìna žárovky svìtla do mlhy Výmìna žárovky osvìtlení RZ

7 Vozidla Volvo a životní prostøedí Naše filozofie ochrany životního prostøedí Péèe o životní prostøedí, bezpeènost a kvalita jsou tøi stìžejní hodnoty, které ovlivòují veškeré aktivity spoleènosti Volvo Car Corporation. Vozy Volvo splòují pøísné mezinárodní normy na ochranu životního prostøedí a jsou vyrábìny v závodech, které patøí mezi nejèistší a nejúèinnìji zdroje využívající závody na svìtì. Firma Volvo Cars je certifikována podle globálních norem na ochranu životního prostøedí ISO 14001, které vedou k trvalému zlepšování v oblasti životního prostøedí. Všechny modely Volvo jsou dodávány s environmentální deklarací produktu (nebo-li EPD), podle níž mùže zákazník porovnávat úèinky na životní prostøedí u rùzných modelù a motorù. Více informací najdete na epd.volvocars.se. Èistý uvnitø i vnì Váš vùz Volvo je vytvoøen tak, aby byl èistý i uvnitø i vnì, jde o pojetí, které je pro Vás výhodné dvìma zpùsoby èistá kabina a vysoce úèinný systém na èistìní výfukových plynù. Váš vùz šetøí palivo a produkuje minimální množství škodlivých látek. Uvnitø to znamená, že Vy a Vaši spolujezdci nevdechujete prach, èástice a pyl, protože vzduch pøivádìný do prostoru pro cestující je filtrován. Sofistikovaný systém kontroly kvality vzduchu, známý pod názvem IAQS, je možné pøidat jako volitelné pøíslušenství. Tento systém zajiš uje, že vzduch v prostoru pro cestující je èistší než venkovní vzduch. Skládá se z elektronického senzoru a filtru s aktivním uhlím. Systém monitoruje množství oxidu uhelnatého v nasávaném vzduchu a zavírá 1 Systém kvality vzduchu v interiéru nasávací otvory, aby koncentrace oxidu v interiéru nebyla pøíliš vysoká napøíklad v hustém provozu, v kolonì a tunelech zatímco filtr s aktivním uhlím zachycuje oxidy dusíku, pøízemní ozón a uhlovodíky. Navíc alergici ocení tkaniny použité v interiéru, které splòují ustanovení mezinárodní normy Öko-Tex 2. Vnì je použita speciální katalytická vrstva, známá jako PremAir 3, která se používá na pøemìnu škodlivého pøízemního ozónu v pøivádìném vzduchu pøes chladiè na èistý kyslík. Vozy Volvo splòují pøísné mezinárodní požadavky v oblasti ochrany životního prostøedí a vyznaèují se nízkou spotøebou paliva z dùvodu snížení emisí skleníkového plynu oxidu uhlièitého. S ohledem na spotøebu paliva jsou vozy Volvo vysoce konkurenceschopné ve svém pøíslušném segmentu. 2 Mezinárodní ekologická norma pro tkaniny 3 PremAir je registrovaná znaèka spoleènosti Engelhard 7

8 Vozidla Volvo a životní prostøedí Servisy Volvo a životní prostøedí Pravidelná údržba provádìná v autorizovaných servisech Volvo vytváøí podmínky pro dosažení nízké spotøeby paliva a tím pøispívá k èistšímu životnímu prostøedí. Servisní technici Volvo mají znalosti a vybavení, aby mohli zajistit co nejlepší ochranu životního prostøedí. Omezení dopadù na životní prostøedí Vìøíme, že naši zákazníci sdílejí naši starost o životní prostøedí. Mùžete pomoci chránit životní prostøedí používáním ekologických výrobkù pro péèi o vùz a provádìním servisu a údržby vozu v souladu s pokyny uvedenými v pøíruèce pro uživatele. Níže uvádíme nìkolik rad, jak chránit životní prostøedí: Vždy se ujistìte, že pneumatiky jsou správnì nahuštìny. Pøíliš nízký tlak vzduchu vede ke zvýšení spotøeby paliva. Støešní nosiè a box na lyže zpùsobují zvýšení odporu vzduchu a znaèné zvýšení spotøeby paliva. Pokud je již nepotøebujete, ihned je demontujte. Odstraòte z vozu nepotøebné pøedmìty èím vìtší je zatížení vozu, tím vyšší je spotøeba paliva. 8 Je Váš vùz vybaven ohøívaèem bloku motoru? Pokud ano, použijte jej nìkolik hodin pøed nastartováním studeného motoru z dùvodu snížení spotøeby paliva a výfukových emisí. Jezdìte plynule! Vyvarujte se prudké akcelerace a brzdìní. Vždy øaïte co nejvyšší j možný rychlostní stupeò nižší otáèky motoru znamenají nižší spotøebu paliva. Pøi jízdì z kopce uvolnìte pedál plynu. Využívejte brzdìní motorem. Uvolnìte pedál plynu a zaøaïte nižší rychlostní stupeò. Vyvarujte se dlouhého chodu motoru na volnobìh. Vypnìte motor, když se ocitnete v dopravní zácpì. Nezapomeòte, že nebezpeèný odpad, napø. akumulátory a olej, je tøeba likvidovat ekologicky. Pokud si nejste jisti, v servisech Volvo Vám rádi poskytnou potøebné informace. Servis Vašeho vozu provádìjte pravidelnì. Dodržováním tìchto rad mùže být snížena spotøeba paliva bez ovlivnìní doby jízdy nebo požitku z øízení. Kromì toho, že šetøíte Váš vùz, šetøíte také peníze a pøírodní zdroje.

9 Bezpeènost Bezpeènostní pásy 10 Èelní airbag SRS a boèní airbag SIPS 11 Boèní airbag SIPS 13 Hlavový airbag IC 19 WHIPS 20 Brzdová soustava/abs/ebd 22 Systém øízení stability 24 Dìti ve voze 25 9

10 Bezpeènostní pásy Pøi jízdì musíte být vždy pøipoutáni Když nejste ve voze pøipoutáni bezpeènostními pásy, mùže každé prudké zabrzdìní zapøíèinit vážné zranìní! Vaše spolucestující proto vždy požádejte, aby se pøed jízdou pøipoutali! Jinak by byli pøi pøípadné nehodì cestující ze zadních sedadlech vrženi proti opìradlùm pøedních sedadel a mohlo by dojít ke zranìní. Pøi zapínání bezpeènostních pásù postupujte následovnì: vytahujte pás pomalu z navíjeèe a zajistìte jej zasunutím spony do zámku. Hlasité cvaknutí znamená, že je pás správnì zajištìn. Pohyb pásu není za normálních okolností blokován a vy se mùžete volnì pohybovat. Bezpeènostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit: pokud jej vytáhnete z navíjeèe pøíliš rychle, bìhem brzdìní a akcelerace, pokud se vùz pøíliš nakloní. Chcete-li si zajistit maximální bezpeèí, je velmi dùležité, aby bezpeènostní pás pevnì pøiléhal k Vašemu tìlu. Opìradlo nesmí být pøíliš zaklonìno. Bezpeènostní pás je urèen pro používání v normální poloze tìla d Prodloužení bezpeènostního pásu Pás musí být nízko Zapamatujte si následující: nepoužívejte spony ani podobné pøípravky zamezující pohybu pásu, protože by mohly ovlivnit pevné pøilnutí pásu k tìlu, ujistìte se, že bezpeènostní pás není pøekroucený ani nikde skøípnutý, bederní èást pásu musí vést nízko pøes boky nesmí vést pøes oblast žaludku, tìsnost bederní èásti pásu upravte zatažením za horní èást pásu tak, jak je vidìt na obrázku nahoøe. Každý bezpeènostní pás je urèen pouze pro jednu osobu! Rozepnutí bezpeènostního pásu: stisknìte èervené tlaèítko na zámku. Nechte pás volnì navinout do navíjeèe. VAROVÁNÍ! Pokud byl bezpeènostní pás vystaven extrémnímu zatížení, napøíklad pøi dopravní nehodì, musí být celý komplet pásu, vèetnì navíjeèe, šroubù a zámkù vymìnìn. Výmìnu proveïte i tehdy, nevykazuje-li pás viditelné známky poškození, protože mohlo dojít k poškození pouze nìkteré èásti kompletu pásu. Vymìòte bezpeènostní pás, pokud je opotøebovaný nebo poškozený. Nový bezpeènostní pás by mìl být schválený a urèený pro stejné sedadlo jako pás pùvodní. Nikdy bezpeènostní pásy sami neupravujte ani neopravujte. Obra te se na autorizovaný servis Volvo.

11 Airbag (SRS) a boèní airbag (SIPS) m e Airbag je složen ve støedu volantu a je oznaèen SRS AIRBAG M Airbag spolujezdce je nad schránkou v palubní desce a je oznaèen SRS AIRBAG d Boèní airbagy jsou instalovány v opìradlech obou pøedních sedadel Airbag (SRS) a boèní airbag (SIPS) Z dùvodu dalšího zvýšení bezpeènosti interiéru je Vaše vozidlo vybaveno airbagy (SRS), jako doplnìk tøíbodových bezpeènostních pásù. Na volantu a palubní desce pøed spolujezdcem (pokud je vùz vybaven i airbagem spolujezdce) je oznaèení SRS AIRBAG. Airbag je složen ve støedu volantu, na stranì spolujezdce je airbag složen v prostoru nad schránkou v palubní desce. Boèní airbagy (SIPS) zvyšují bezpeènost cestujících ve voze. Boèní airbagy jsou instalovány v opìradlech obou pøedních sedadel. VAROVÁNÍ! Airbagy (SRS) jsou doplòkem ne náhradou standardních bezpeènostních pásù. Boèní airbagy jsou doplòkem systému SIPS*. Z dùvodu maximální bezpeènosti: vždy se pøipoutejte bezpeènostním pásem. * Side Impact Protection System (systém ochrany proti boènímu nárazu) 11

12 Airbag (SRS) SRS systém (airbagy ve volantu a pøístrojové desce) Systém se skládá z generátoru plynu (1), kolem kterého je složen airbag (2). V pøípadì dostateènì silného nárazu èidlo (3) aktivuje generátor plynu, který naplní airbag. Vzápìtí po naplnìní je plyn z airbagu odveden. Pøitom se uvolní do vozu malé množství kouøe. Jde o zcela normální jev. Mezi naplnìním a následným vypuštìním airbagu uplyne pouze nìkolik desetin sekundy. POZNÁMKA! Pøi dostateènì silném nárazu aktivuje èidlo generátor plynu a ten naplní airbag. Vzápìtí po naplnìní je plyn z airbagu odveden. Pøitom se uvolní do vozu malé množství kouøe. Jde o zcela normální jev. Èidlo reaguje v závislosti na typu srážky a na tom, zda je bezpeènostní pás pøedního spolujezdce a/nebo øidièe zapnutý. Proto je dùležité vždy zapnout pás do správného zámku. Z výše uvedených dùvodù se mùže pøi nehodì stát, že se naplní pouze jeden (nebo žádný) airbag. Z dùvodu funkce airbagù jsou objemy pøizpùsobeny síle nárazu, kterému je vozidlo vystaveno. Bezpeènostní pásy a pøedpínaèe bezpeènostních pásù Každý bezpeènostní pás je vybaven pyrotechnickým pøedpínaèem bezpeènostního pásu. Malý mechanismus, vestavìný do navíjeèe bezpeènostního pásu, se aktivuje v okamžiku nárazu, aby utáhl pás tìsnì na tìlo a redukoval tak prùvìs pásu na obleèení apod. Pás tak zachytí cestující mnohem efektivnìji. Pøedpínaèe bezpeènostních pásù na pøedních sedadlech se aktivují za pøedpokladu, že pøíslušný bezpeènostní pás je zapnutý. SRS systém, levostranné øízení SRS systém, pravostranné øízení d d 12

13 Systém SIPS levostranné øízení j Systém SIPS pravostranné øízení Boèní airbag (SIPS) Systém SIPS (boèní airbag) Systém airbagù SIPS je elektronický systém, který se skládá ze dvou hlavních èástí: boèních airbagù a èidel. Boèní airbagy jsou instalovány v rámech opìradel pøedních sedadel a èidla jsou umístìna ve støedových a zadních sloupcích. Pøi dostateènì silném nárazu aktivuje èidlo generátor plynu a ten naplní boèní airbagy. Airbag se naplní mezi tìlem cestujícího a dveømi, absorbuje náraz v momentu srážky a poté se ihned vypustí. Za normálních okolností se naplní pouze boèní airbag na stranì zasažené nárazem. Dìtské zádržné systémy a SIPS airbag Boèní airbag nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vùz dìtem, jež sedí v dìtské sedaèce. Na pøedním sedadle mùžete používat dìtskou sedaèku nebo podkládací sedák pouze tehdy, když Váš vùz nemá aktivován* airbag spolujezdce j * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS) viz strana

14 Airbag (SRS) a boèní airbag (SIPS) Oznaèení bezpeènostních pásù s pøedpínaèi bezpeènostních pásù d THISCARISEQUIPPEDWITH ASUPPLEMENTALRESTRAINT SYSTEM,SIPSBAGAND INFLATABLECURTAIN, TOPROVIDECONTINUED RELIABILITY,CERTAIN ELEMENTSOFTHESUPPLE- MENTALRESTRAINTSYSTEM SHALLBESERVICEDORRE- PLACEDACCORDINGTO SPECIFIEDDATEBELOW. SEEOWNERSMANUALFOR FURTHERINFORMATION. SRS VEHICLE TM TM TM d Varovná kontrolka na kombinovaném pøístrojovém panelu Systém airbagù je stále monitorován øídicí jednotkou, jejíž kontrolka je umístìna na kombinovaném pøístrojovém panelu. Tato kontrolka se rozsvítí pøi otoèení klíèe ve spínací skøíòce do polohy I, II nebo III. Kontrolka zhasne poté, co øídicí jednotka zkontroluje bezporuchovost systému airbagù. To obvykle trvá asi 7 sekund. Tento štítek se nachází vlevo vzadu pøi otevøení dveøí Rok a mìsíc uvedený na štítku na sloupku dveøí je datum, kdy byste mìli kontaktovat Váš autorizovaný servis Volvo, aby provedl prohlídku, a pokud je to nutné, výmìnu airbagù a pøedpínaèù bezpeènostních pásù. Pokud máte nìjaké dotazy, které se vztahují k nìkterému systému, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. VAROVÁNÍ! Pokud kontrolka airbagu svítí stále nebo se rozsvítí za jízdy, znamená to, že systém airbagù není plnì funkèní. Symbol mùže také signalizovat poruchu bezpeènostního pásu, SIPS, SRS nebo hlavových airbagù. Obra te se co nejdøív na autorizovaný servis Volvo. VAROVÁNÍ! Nikdy se nepokoušejte jakoukoliv èást systému airbagù sami opravovat. Jakýkoli zásah do systému mùže zpùsobit jeho poruchu a vážné zranìní. Všechny úpravy nebo opravy systémù proto pøenechte autorizovanému servisu Volvo. 14

15 Airbag (SRS) a boèní airbag (SIPS) Naplnìní airbagu spolujezdce e Airbag (SRS) strana spolujezdce (volitelná výbava) Na stranì spolujezdce je airbag složen v prostoru nad schránkou v palubní desce. Panel je oznaèen písmeny SRS AIRBAG. VAROVÁNÍ! Nikdy neumis ujte dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøedním sedadle, je-li airbag* (SRS) aktivován. Nedodržením tohoto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. VAROVÁNÍ! Airbag (SRS) strana spolujezdce Cestující na pøedním sedadle se nesmí nikdy opírat o palubní desku, sedìt na kraji sedadla nebo v jiné nepøirozené poloze. Cestující má sedìt pohodlnì, vzpøímenì a opøen o opìradlo. Bezpeènostní pás má tìsnì pøiléhat k tìlu. Zajistìte, aby cestující mìli nohy na podlaze (ne na palubní desce, na sedadle, na schránce v palubní desce nebo boèním oknì). Nikdy nenechte dìti ve voze stát nebo sedìt na sedadle pøedního spolujezdce. Na pøedním sedadle spolujezdce nesmí sedìt osoba s tìlesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag SRS aktivován*. Panelu SRS (nad schránkou v palubní desce) se nesmìjí dotýkat, ani na nìm být položeny žádné pøedmìty. Ani v prostoru, do kterého se naplní airbag (SRS), nesmíte umístit žádné pøedmìty. Na podlaze, sedadle nebo palubní desce neponechávejte volnì žádné pøedmìty. Nikdy neupravujte systém airbagù. Opravy mùže provádìt pouze autorizovaný servis Volvo. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana 17. VAROVÁNÍ! Na volant nebo pøístrojovou desku neumis ujte žádné nálepky ani znaky! VAROVÁNÍ! SIPS airbag Ve vozech vybavených SIPS airbagy smíte na pøedních sedadlech používat pouze originální potahy Volvo nebo potahy firmou Volvo schválené. Ve vozech vybavených SIPS airbagy nesmíte klást žádné pøedmìty do prostoru mezi sedadly a dveømi, do kterého se naplní boèní airbag. Nepokoušejte se o jakékoli zásahy do systému SIPS airbagù. 15

16 Airbag (SRS) e Airbagy (SRS) a dìtské sedaèky jsou nesluèitelné! Dìtská sedaèka a airbag (SRS) Dítì mùže být vážnì zranìno, pokud sedí v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøedním sedadle vozidla s aktivovaným* airbagem (SRS) spolujezdce. Zadní sedadlo je ve vozech vybavených aktivovaným* airbagem (SRS) spolujezdce nejbezpeènìjším místem pro umístìní dìtské sedaèky/podkládacího sedáku. VAROVÁNÍ! Nikdy neumis ujte dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøední sedadlo, je-li airbag (SRS) aktivován*. Na pøedním sedadle spolujezdce nesmí sedìt osoba s tìlesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován*. Nedodržením doporuèení výše mùžete ohrozit život dítìte. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS), viz strana

17 Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) spolujezdce (volitelná výbava) Kontrolka ukazuje, že airbag spolujezdce (SRS) je deaktivován. PACOS (volitelná výbava) Airbag (SRS) spolujezdce je možné deaktivovat. To je nezbytné pøi umístìní dìtské sedaèky na toto místo. Kontrolka m Textová zpráva ve zpìtném zrcátku indikuje, že airbag spolujezdce (SRS) je deaktivován. Aktivace/deaktivace m PACOS (Spínaè vypnutí airbagu spolujezdce) Spínaè se nachází na konci palubní desky na stranì spolujezdce a je pøístupný, pokud jsou otevøeny dveøe spolujezdce. Zkontrolujte, zda spínaè je v požadované poloze. Firma Volvo doporuèuje, aby se ke zmìnì polohy používal klíè zapalování. (Je možné použít také jiné pøedmìty, které mají podobný tvar jako klíè.) VAROVÁNÍ! Aktivovaný airbag (strana spolujezdce): Nikdy neumis ujte na pøední sedadlo dítì v dìtském zádržném systému nebo na podkládacím sedáku. To také platí pro osoby menší než 140 cm. Deaktivovaný airbag (strana spolujezdce): Osoby vyšší než 140 cm nesmí sedìt na sedadle spolujezdce. Nedodržením doporuèení výše mùžete dojít k ohrožení života. VAROVÁNÍ! Pokud je vùz vybaven airbagem spolujezdce (SRS), ale nemá PACOS, airbag bude vždy aktivní. 17

18 Aktivace/deaktivace airbagu (SRS) spolujezdce (volitelná výbava) (pokr.) VAROVÁNÍ! Nedovolte nikomu sedìt na sedadle spolujezdce, pokud textová zpráva ve zpìtném zrcátku indikuje, že airbag (SRS) je deaktivován, zároveò výstražný symbol systému airbagù svítí na sdruženém pøístrojovém panelu. To znamená, že došlo k vážné závadì. Obra te se co nejdøív na autorizovaný servis Volvo m m V jaké poloze by mìl být spínaè? ON = Airbag (SRS) je aktivován. Pokud je spínaè v této poloze, na sedadle spolujezdce mùže sedìt osoba vyšší než 140 cm nikdy ale dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku. OFF = Airbag (SRS) je deaktivován Pokud je spínaè v této poloze, dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku mùže sedìt na sedadle spolujezdce nikdy osoba vyšší než 140 cm. 18

19 Hlavový airbag (IC) e d Hlavový airbag IC (Inflatable Curtain) Systém IC chrání hlavu cestujícího pøed èástmi interiéru. Chrání také pøed pøedmìty, se kterými došlo ke kolizi. Hlavové airbagy chrání cestující na pøedních i vnìjších zadních sedadlech. Hlavový airbag je skryt v èalounìní stropu. Systém IC hlavový airbag pokrývá horní èást interiéru vozidla v blízkosti pøedních a zadních sedadel. Hlavový airbag IC je aktivován èidly nárazu systému SIPS pøi boèním nárazu. Po aktivaci systému IC se naplní hlavový airbag plynem z generátoru plynu, který je umístìn v zadní èásti airbagu. VAROVÁNÍ! Nešroubujte ani nepøipevòujte žádné pøedmìty na obložení stropu, sloupky dveøí nebo boèní panely. Mohlo by dojít k narušení ochranné funkce. Vždy se pøipoutejte bezpeènostními pásy! Pokud vezete cestující i na zadních sedadlech, ujistìte se, že jsou vyklopeny opìrky hlavy, a že prostøední opìrka hlavy je pro cestujícího správnì nastavena. 19

20 WHIPS (systém ochrany proti hyperextenzi krku) e VAROVÁNÍ! Nikdy neblokujte funkce systému WHIPS! Pokud jsou zadní opìradla sklopená, nastavte pøední sedadlo tak, aby nebylo v kontaktu se sklopeným opìradlem. Vyvarujte se ukládání krabic nebo jiného nákladu mezi sedák zadního sedadla a opìradlo pøedního sedadla e WHIPS Tento systém se skládá z opìradel absorbujících energii a speciálnì vyvinutých opìrek hlavy na obou pøedních sedadlech. WHIPS sedadla Systém WHIPS je aktivován pøi nárazu zezadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a charakteru druhého vozu. Pøi aktivaci se opìradla pøedních sedadel, která jsou obsazena, posunou dozadu a zmìní polohu tìla øidièe a spolujezdce na pøedním sedadle. Tím se sníží riziko hyperextenze krku. Správná poloha tìla na sedadle Chraòte se pøed zranìním správným sezením, uprostøed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opìrky hlavy. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS) viz strana 17. WHIPS a dìtský zádržný systém Systém WHIPS nesnižuje ochranu, kterou poskytuje vùz dìtem, jež sedí v dìtské sedaèce/na podkládacím sedáku. Na pøedním sedadle mùžete použít dìtskou sedaèku/podkládací sedák, pokud Váš vùz nemá aktivován* airbag spolujezdce (SRS). VAROVÁNÍ! Pokud bylo sedadlo vystaveno extrémnímu zatížení, napøíklad pøi srážce, systém WHIPS by mìl být zkontrolován v autorizovaném servisu Volvo. I když sedadlo nevypadá poškozené, systém WHIPS mohl být aktivován bez viditelných následkù na sedadle. Mohlo dojít k èásteèné ztrátì ochranného úèinku systému WHIPS. I po malé nehodì nechte systém WHIPS zkontrolovat v autorizovaném servisu Volvo. Nikdy sami neupravujte ani neopravujte sedadlo nebo systém WHIPS! 20

21 SRS (airbag), SIPS (boèní airbag) a hlavový airbag IC Kdy se naplní airbagy a IC? V pøípadì srážky èidlo systému airbagù vyhodnotí úroveò brzdìní a tím hodnotu zpomalení v dùsledku srážky. Nezapomeòte, že èidlo není ovlivnìno pouze deformacemi karosérie, ale i zpomalením v okamžiku nárazu. To znamená, že èidlo SRS reaguje, když osoby sedící na pøedních sedadlech jsou v nebezpeèí zranìní o palubní desku nebo volant. Výše uvedené informace platí také pro systém SIPS (boèní airbagy) a hlavové airbagy, ovšem boèní a hlavové airbagy se naplní pouze pøi boèním nárazu, když je vùz zasažen objektem dostateènou silou. POZNÁMKA! Systémy SRS, SIPS a IC mohou být pøi srážce v pøíslušném smìru aktivovány pouze jednou. Pokud se naplnil airbag, doporuèujeme Vám postupovat takto: Nechte svùj vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo. I když je vùz po nehodì pojízdný, nejezdìte po vlastní ose. Svìøte výmìnu prvkù systémù SRS, SIPS a IC autorizovanému servisu Volvo. VAROVÁNÍ! Øídicí jednotka systému airbagù je umístìna ve støedové konzole. Pokud støedová konzola byla promáèena vodou, odpojte kabely akumulátoru v zavazadlovém prostoru. Nechte svùj vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo. VAROVÁNÍ! Nikdy nejezdìte s vyfouknutými airbagy! Mohou Vám pøekážet pøi øízení Vašeho vozu. Mohou být také poškozeny další bezpeènostní systémy. Intenzívní kouø a prach, uvolnìné pøi naplnìní airbagù, mohou podráždit Vaše oèi a pokožku. Dojde-li k podráždìní, omyjte postižená místa studenou vodou a/nebo obra te se na lékaøe. Pohyb airbagù pøi jejich naplnìní spolu s materiálem airbagù mohou tøením zpùsobit spálení pokožky. 21

22 Brzdová soustava/abs/ebd 22 Pokud dojde k selhání brzdového okruhu Pokud dojde k selhání jednoho brzdového okruhu, je stále možné vùz zastavit. Sešlápnìte jednou silnì pedál ne opakovanì. Brzdový pedál je možné sešlápnout hloubìji a snáze než normálnì. Pro dosažení normálního brzdného úèinku je také nutné vyvinout vìtší tlak. Posilovaè brzdového úèinku pracuje pouze pøi bìžícím motoru Pokud je vùz odtahován nebo vleèen s vypnutým motorem, musíte pro dosažení normálního brzdného úèinku vyvinout pìtkrát vìtší tlak na brzdový pedál, než když motor bìží. Pedál brzdy se zdá být nepohyblivý a ztuhlý. Vlhkost na brzdových kotouèích a destièkách nepøíznivì ovlivòuje vlastnosti brzd! Souèásti brzd navlhnou pøi jízdì v silném dešti, jízdì kalužemi nebo pøi mytí vozu. Jsou nepøíznivì ovlivnìny tøecí vlastnosti brzdového obložení, takže zaznamenáte pøi brzdìní zpoždìní. Pøi delší jízdì v dešti nebo rozbøedlém snìhu, pøípadnì pøed parkováním vozu v tìchto podmínkách obèas lehce sešlápnìte pedál brzdy. Brzdové destièky se zahøejí a osuší. Totéž proveïte i po mytí vozu nebo pøi jízdì za velmi vlhkého nebo chladného poèasí. Pokud jsou brzdy velmi zatížené Pøi jízdì v horách nebo jiných nároèných vozovkách mohou být brzdy velmi zatíženy, i když nebrzdíte prudce. Protože èasto jedete nižší rychlostí, brzdy nejsou chlazeny tak, jako pøi jízdì na rovných úsecích vozovky. Abyste brzdy nepøetìžovali, doporuèuje se pøi jízdì v horách zaøadit nižší rychlostní stupeò a využívat stejný rychlostní stupeò pro jízdu do kopce i z kopce, bez používání brzd (mechanická pøevodovka). Tak se využívá velmi efektivnì brzdný úèinek motoru a brzdy mohou být používány pouze po krátkou dobu. Nezapomeòte, že brzdy jsou velmi zatíženy také pøi jízdì s pøívìsem. ABS protiblokovací systém brzd Systém ABS (protiblokovací systém brzd) je zkonstruován tak, aby pøedešel zablokování kol pøi brzdìní. Tak je zajištìna nejlepší možná øiditelnost vozu pøi brzdìní. Vyhnutí se pøekážce pøi brzdìní je snazší. Systém ABS nijak nezvyšuje celkovou úèinnost brzd. Poskytuje øidièi lepší øiditelnost a zlepšuje kontrolu nad vozem, což vede ke zvýšení bezpeènosti. Po nastartování motoru a dosažení rychlosti zhruba 20 km/h provede systém ABS diagnostický test. Projeví se vibracemi pedálu brzdy a z øídicí jednotky ABS je slyšitelný zvuk. Jde o zcela normální jev. POZNÁMKA! Chcete-li maximálnì využít výhod systému ABS, musíte pedál brzdy sešlápnout naplno. Neuvolòujte jej pøi pulzaci pedálu. Brzdìní s ABS si nacviète na vhodném místì. Symbol ABS trvale svítí za tìchto okolností: pøibližnì dvì sekundy po nastartování motoru, když se provádí test systému, pokud systém ABS v dùsledku poruchy nefunguje.

23 Elektronicky øízené rozdìlení brzdné síly (EBD) Systém EBD (elektronicky øízené rozdìlení brzdné síly) je integrovanou èástí systému ABS. EBD øídí brzdnou sílu na zadní kola, aby bylo dosaženo nejlepšího úèinku brzd. Když systém øídí rozdìlení brzdné síly, pedál brzdy pulzuje a mùžete slyšet urèitý hluk. VAROVÁNÍ! Pokud svítí souèasnì oba varovné symboly BRAKE a ABS, je riziko, že zadní èást vozu bude mít pøi prudkém brzdìní tendenci jít do smyku. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni, mùžete jet velmi opatrnì do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Pokud je hladina brzdové kapaliny v nádržce pod znaèkou MIN, nepokraèujte v jízdì, dokud brzdovou kapalinu nedoplníte. Dùvod úniku brzdové kapaliny je nutné zjistit. Nouzový brzdový asistent (EBA) Funkce nouzového brzdového asistenta je integrována do systému DSTC. Systém je zkonstruován tak, aby pøi potøebì prudkého brzdìní bylo dosaženo maximální úèinnosti brzd. Systém rozpozná potøebu prudkého brzdìní podle rychlosti sešlápnutí pedálu brzdy. Funkce EBA je aktivní pøi všech rychlostech. Z bezpeènostních dùvodù nemùže být vypnuta. Když systém EBA pracuje, pedál brzdy se propadne a zároveò je zajištìna maximální úèinnost brzd. Bìhem brzdìní neuvolòujte pedál brzdy. Po uvolnìní pedálu brzdy je funkce EBA deaktivována. Brzdová soustava/abs/ebd 23

24 Systém øízení stability Když stabilizaèní systém pracuje, nereaguje vùz na pøidání plynu. Je to zpùsobeno snímáním tøení vùèi vozovce systémem a pùsobením rùzných funkcí stabilizaèního systému. Vùz je vybaven buï systémem STC (Stability and Traction Control) nebo DSTC (Dynamic Stability and Traction Control). Funkce/systém STC DSTC* TC X X SC X X AYC X Øízení trakce (TC) Systém øízení trakce pøenáší výkon z prokluzujícího kola na kolo, které neprokluzuje, a to pøibrzdìním prokluzujícího kola. Ke zvýšení trakce za této situace mùže být nutné sešlápnout pedál plynu více, než je bìžné. Když protiprokluzový systém pracuje, slyšíte charakteristický rytmický zvuk. Jde o zcela normální jev. Funkce TC je nejaktivnìjší pøi nízkých rychlostech. Funkce nemùže být vypnuta. Øízení stability (SC) Stabilizaèní systém zasahuje, aby neprokluzovala pohánìná kola vozu. To vede ke zvýšení bezpeènosti jízdy na kluzkých vozovkách. Za jistých podmínek, napø. pøi jízdì se snìhovými øetìzy, v hlubokém snìhu nebo písku, mùže vést vypnutí funkce SC ke zvýšení trakce. Systém vypnete pomocí tlaèítka STC/DSTC. Aktivní kontrola vyboèení/stáèivé rychlosti (AYC) Active Yaw Control (AYC) je funkce, která automaticky pøibrzdí jedno nebo více kol za úèelem stabilizace vozu pøecházejícího do smyku. Pokud sešlápnete brzdový pedál v této situaci, bude klást vìtší odpor než normálnì a uslyšíte pulzující zvuk. Funkce AYC je vždy aktivní a není možné ji vypnout. * Volitelná výbava na nìkterých trzích 24 VAROVÁNÍ! Buïte si vìdomi toho, že pøi deaktivaci systému STC/DSTC se zmìní jízdní charakteristiky vozu. Vždy dodržujte normální pravidla pro bezpeèné zatáèení a jízdu po kluzkých vozovkách.

25 Dìti musejí ve voze sedìt bezpeènì a pøitom pohodlnì Nezapomeòte, že dìti, bez ohledu na vìk a výšku, musejí být ve voze bezpeènì pøipoutány. Dìti nesmìjí nikdy sedìt na klínì cestujících! Umístìní a vybavení pro ochranu dítìte musíte vybrat s ohledem na hmotnost dítìte. Dìtský zádržný systém Volvo je vhodný pro použití ve Vašem voze. Pokud si vyberete dìtský zádržný systém Volvo, mùžete si být jisti, že upevòovací body a prvky jsou správnì umístìné a dostateènì dimenzované. Nejmenší dìti by mìly sedìt v dìtských zádržných systémech používaných zády ke smìru jízdy. Ty poskytují dìtem do 3 4 let kompletní ochranu. POZNÁMKA! V mnoha zemích je zákonnou úpravou dáno, na kterých místech mají dìti sedìt. Pøed jízdou do ciziny se seznamte s pøedpisy platnými v zemích, které navštívíte. VAROVÁNÍ! Nikdy neumís ujte dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøední sedadlo, je-li airbag (SRS) aktivován*. Na pøedním sedadle spolujezdce nesmí sedìt osoba s tìlesnou výškou menší než 140 cm, je-li airbag (SRS) aktivován*. Nedodržením tìchto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. Dùležité rady! Pokud používáte dìtské zádržné systémy jiných výrobcù, je velmi dùležité, abyste si peèlivì pøeèetli instrukce pro instalaci, které uvádí výrobce, a pøesnì je dodržovali. Zapamatujte si tìchto nìkolik bodù: Dìtský zádržný systém musí být vždy instalován v souladu s instrukcemi výrobce. Nikdy nepøipoutávejte dìtský zádržný systém øemeny na kolejnièky sedadel, pružiny nebo jiné kovové èásti pod sedadlem, pokud se na nich vyskytují ostré hrany. Pøesvìdèete se, že záda dìtské sedaèky jsou opøena o palubní desku (pokud vùz není vybaven aktivovaným* airbagem (SRS) na stranì spolujezdce). Nikdy neopírejte horní hranu dìtského zádržného systému o èelní okno. POZNÁMKA! Pokud máte jakékoli potíže pøi instalaci dìtského zádržného systému, obra te se na výrobce tohoto systému, aby Vám poskytl další informace. * Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS) viz strana 17. Bezpeènostní pásy a tìhotenství Dìti ve voze a Je velmi dùležité, aby bezpeènostní pásy byly správnì používány i bìhem tìhotenství. Mìly by pøiléhat k tìlu. Horní èást pásu by mìla být umístìna mezi prsa a na boèní stranu bøicha. Dolní èást pásu musí být vodorovnì a co nejníže pod bøichem. Nesmí sklouznout smìrem nahoru k bøichu. Nastávající matky, které øídí, by si mìly sedadlo posunout co nejvíc dozadu, aby mezi volantem a bøichem bylo co nejvíc místa. Volant nastavte co nejvíc dopøedu, kdy je ještì øízení pohodlné. 25

26 Integrovaný podkládací sedák Volvo d Integrovaný podkládací sedák pro dìti o hmotnosti mezi kg Podkládací sedák Dìtský integrovaný podkládací sedák Volvo pro støední zadní sedadlo je zkonstruován speciálnì pro zajištìní optimální bezpeènosti. V kombinaci s tøíbodovým bezpeènostním pásem je urèen pro dìti o hmotnosti mezi 15 a 36 kg. Bederní èást bezpeènostního pásu musí vést pøes boky, nikoli pøes bøicho dítìte. Peèlivì nastavte polohu opìrky hlavy podle výšky dítìte. Zvednutí podkládacího sedáku m Zvednìte podkládací sedák. Podkládací sedák se automaticky zajistí v opìradle. POZNÁMKA! Seznamte se také s pokyny na podkládacím sedáku. VAROVÁNÍ! Pokud byl integrovaný dìtský sedák vystaven silnému namáhání, napøíklad pøi nehodì, musí být kompletnì vymìnìn, vèetnì bezpeènostních pásù a jejich ukotvení. Výmìnu proveïte i tehdy, nevykazuje-li sedák viditelné známky poškození, protože mohlo dojít k omezení pouze nìkteré ochranné funkce. Dìtský integrovaný sedák je nutné také vymìnit, pokud je opotøebený nebo poškozený. Výmìna dìtské integrované sedaèky musí být provedena profesionálnì, protože správná instalace je základním pøedpokladem pro zajištìní bezpeènosti dítìte. Proto výmìnu nebo jakékoli opravy musejí provést pracovníci v autorizovaném servisu Volvo. Pokud je tøeba potah sedaèky vyèistit, uèiòte tak pøímo na místì. Pokud je potah tak zneèistìný, že je nutno jej èistit oddìlenì, dodržujte výše uvedené pokyny pro výmìnu a instalaci sedáku. VAROVÁNÍ! Normální loketní opìrku zadního sedadla nesmíte nikdy použít jako podkládací sedák. Pro tyto úèely je urèen výhradnì integrovaný podkládací sedák Volvo. 26

27 Systém ukotvení Isofix pro dìtské zádržné systémy (volitelná výbava) m m Body pro upevnìní systému Isofix Vodítko Isofix Systém upevnìní dìtských zádržných systémù Isofix Vùz mùže být vybaven systémem Isofix pro dìtské zádržné systémy na vnìjších zadních sedadlech. Více informací o dìtských zádržných systémech získáte u dealera vozù Volvo. POZNÁMKA! Kotvicí body systému Isofix jsou umístìny na obou vnìjších zadních sedadlech. Plastové vedení rámu sedadla lze pøesunovat z jednoho sedadla na druhé dle potøeby. 27

28 Umístìní dítìte ve voze Hmotnost/vìk Pøední sedadlo* Vnìjší zadní sedadla Prostøední zadní sedadlo <10 kg (0-9 mìsícù) 1. Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E kg (9-36 mìsícù) kg (3-12 let) 1. Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Podkládací sedák s nebo bez opìradla. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný systémem ISOFIX a oporou. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Podkládací sedák s nebo bez opìradla. L: Èíslo schválení typu E Dìtský zádržný systém používaný zády ke smìru jízdy, zajištìný bezpeènostním pásem, oporou a popruhy. L: Èíslo schválení typu E Podkládací sedák s nebo bez opìradla. L: Èíslo schválení typu E Integrovaný podkládací sedák. B: Èíslo schválení typu E *) VAROVÁNÍ! Nikdy neumís ujte dítì v dìtské sedaèce nebo na podkládacím sedáku na pøedním sedadle, je-li airbag (SRS) aktivován**. Nedodržením tohoto doporuèení mùžete ohrozit život dítìte. L: Vhodné pro nìkteré dìtské zádržné systémy viz seznam. Dìtské zádržné systémy mohou být urèené pro konkrétní typ vozu, s omezením, polouniverzální nebo univerzální. B: Integrované a schválené pro tuto vìkovou skupinu. ** Informace o aktivaci/deaktivaci airbagu (SRS) viz strana

29 Pøístroje, spínaèe a ovládací prvky Kombinovaná pøístrojová deska 30 Kontrolky a výstražné symboly 31 Zprávy na displeji 35 Spínaèe na støedové konzole 36 Palubní poèítaè 38 Tempomat 39 Svìtlomety, svìtla do mlhy, nastavení sklonu svìtlometù, osvìtlení pøístrojù 40 Ukazatele smìru, bezpeènostní osvìtlení, nastavení volantu 41 Stìraèe/ostøikovaèe èelního okna 42 Spínací skøíòka a zámek øízení 43 Výstražná funkce ukazatelù smìru, vyhøívání zadního okna, vyhøívaná sedadla 44 Parkovací brzda, elektrická zásuvka/zapalovaè cigaret 45 Elektrické ovládání oken 46 Zpìtné zrcátko 47 Elektricky ovládané støešní okno (volitelná výbava) 48 Sluneèní clony (volitelná výbava) 49 Laminovaná boèní okna (volitelná výbava), vrstva odpuzující vodu (volitelná výbava) 50 29

30 Kombinovaná pøístrojová deska m Teplomìr chladicí kapaliny Ukazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Pokud je teplota abnormálnì vysoká a ruèièka dosahuje èervené zóny, na displeji se objeví zpráva. Nezapomeòte, že pøídavné svìtlomety na pøední èásti møížky chladièe snižují chladicí úèinek pøi vysoké venkovní teplotì a velkém zatížení motoru. 2. Displej Na displeji se zobrazují informace a varovná hlášení. 3. Rychlomìr Ukazuje rychlost vozu. 4. Denní poèítadlo kilometrù, T1 a T2 Denní poèítadlo kilometrù se používá pro mìøení kratších vzdáleností. Pravá pozice udává vzdálenost ve stovkách metrù. Poèítadlo vynulujete stisknutím tlaèítka a jeho podržením po dobu delší než 2 sekundy. Jedním krátkým stisknutím tlaèítka pøepínáte mezi dvìma nezávislými denními poèítadly Indikace zapnutí tempomatu Viz strana Celkové poèítadlo kilometrù Ukazuje celkový poèet ujetých kilometrù vozu. 7. Kontrolka zapnutí dálkových svìtel 8. Varovný symbol Dojde-li k poruše, symbol se rozsvítí a na displeji se objeví odpovídající zpráva. 9. Otáèkomìr Ukazuje otáèky motoru v tisících za minutu (ot./min.). Ruèièka otáèkomìru nesmí zasahovat do èervené zóny. 10. Indikátor automatické pøevodovky Zde se zobrazuje zvolený program øazení. Je-li Vaše vozidlo vybaveno automatickou pøevodovkou Geartronic a používáte manuální øazení, zobrazí se aktuální rychlostní stupeò. 11. Teplomìr venkovní teploty Ukazuje venkovní teplotu. Pohybuje-li se teplota mezi +2 C a -5 C, zobrazí se na displeji snìhová vloèka. Symbol varuje pøed kluzkým povrchem vozovky. Jestliže vùz stojí nebo stál na místì, mùže displej ukazovat vyšší teplotu než skuteènou. 12. Hodiny Otáèením tlaèítka hodiny seøídíte. 13. Palivomìr Zbývá-li v nádrži pøibližnì 8 litrù paliva, rozsvítí se kontrolka rezervy paliva. 14.Kontrolky a výstražné symboly 15.Kontrolky ukazatelù smìru pravá levá

31 Kontrolky a výstražné symboly m Kontrolky a výstražné symboly svítí, když otoèíte klíè ve spínací skøíòce do jízdní polohy (poloha II) pøed startováním. Tím je ovìøeno, že symboly jsou funkèní. Po nastartování motoru všechny symboly zhasnou. Pokud se motor do 5 sekund nenastartuje, všechny symboly, s výjimkou a zhasnou. Urèité symboly nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu. Symbol pro parkovací brzdu zhasne pøi odbrzdìní parkovací brzdy. Výstražný symbol uprostøed palubní desky Tento symbol svítí èervenì nebo žlutì, v závislosti na závažnosti objevené závady. Více informací naleznete na následující stranì! Èervený symbol Zastavte vùz. Pøeètìte si zprávu na displeji. Symbol a text zprávy jsou zobrazeny, dokud není závada opravena. Žlutý symbol Pøeètìte si zprávu na displeji. Odstraòte závadu. Textovou zprávu je možné smazat tlaèítkem READ, viz strana 35, nebo sama zmizí po uplynutí 2 minut. POZNÁMKA! Pokud se zobrazí textová zpráva TIME FOR REGULAR SERVICE, symbol a textovou zprávu je možné smazat pomocí tlaèítka READ, nebo sama zmizí po uplynutí 2 minut. 31

32 Kontrolky a výstražné symboly VAROVÁNÍ! Pokud svítí souèasnì oba varovné symboly BRAKE a ABS, je riziko, že zadní èást vozu bude mít pøi prudkém brzdìní tendenci jít do smyku. Pokud svítí oba varovné symboly BRAKE a ABS souèasnì, mùže se jednat o problém v systému, který øídí distribuci brzdného úèinku. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud obì varovné kontrolky zhasnou, porucha byla doèasná a není nutné navštívit servis. Pokud kontrolky zùstanou rozsvícené, nejprve zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Pokud se hladina kapaliny pohybuje pod znaèkou MIN, nepokraèujte dále v jízdì. Nechte vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo, kde brzdový systém zkontrolují. Je-li hladina kapaliny na normální úrovni a varovné kontrolky zùstanou svítit, mùžete jet velmi opatrnì do nejbližšího autorizovaného servisu Volvo a nechat brzdovou soustavu zkontrolovat. Varování závada v brzdovém systému Rozsvítí-li se symbol BRAKE, znamená to, že mùže být nízká hladina brzdové kapaliny. Zastavte vùz na bezpeèném místì a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádržce. Pokud se hladina kapaliny pohybuje pod znaèkou MIN, nepokraèujte dále v jízdì. Nechte vùz odtáhnout do autorizovaného servisu Volvo, kde brzdový systém zkontrolují. Varování závada v systému ABS Pokud se tato varovná kontrolka rozsvítí, systém ABS nefunguje. Normální funkce brzdové soustavy zùstává zachována, avšak bez fungování ABS. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud varovná kontrolka zhasne, porucha byla doèasná a není nutné navštívit servis. Pokud varovná kontrolka zùstane rozsvícená, jeïte opatrnì do autorizovaného servisu Volvo, kde systém ABS zkontrolují. 32

33 Kontrolky a výstražné symboly Kontrolky a výstražné symboly svítí, když otoèíte klíè ve spínací skøíòce do jízdní polohy (poloha II) pøed startováním. Tím je ovìøeno, že symboly jsou funkèní. Po nastartování motoru všechny symboly zhasnou. Pokud se motor do 5 sekund nenastartuje, všechny symboly, s výjimkou a zhasnou. Urèité symboly nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu. Symbol pro parkovací brzdu zhasne pøi odbrzdìní parkovací brzdy. Stabilizaèní systém STC* a DSTC* Systém STC/DSTC zahrnuje nìkolik rùzných funkcí, které jsou podrobnì popsány na stranì m Symbol se rozsvítí a opìt zhasne po uplynutí pøibližnì 2 sekund Pøi nastartování se kontrolka rozsvítí z dùvodu kontroly systému. Symbol bliká Pracuje funkce SC, aby se pøedešlo prokluzování hnacích kol. Pracuje funkce TC, aby se zlepšila trakce vozu. Funkce AYC pracuje, aby se pøedešlo smyku. Varovný symbol trvale svítí žlutì Na informaèním displeji se objeví TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF s kontrolkou. Funkce TC byla doèasnì omezena z dùvodu vysoké teploty brzd. Funkce se automaticky opìt zapne, jakmile teplota brzd poklesne na normální úroveò. Varovný symbol trvale svítí žlutì Na informaèním displeji se objeví ANTI- SKID SERVICE REQUIRED s kontrolkou. Systém STC nebo DSTC byl deaktivován v dùsledku poruchy. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud varovná kontrolka zùstane rozsvícená, jeïte opatrnì do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. Závada v systému STC nebo DSTC Pokud se rozsvítí symbol a zobrazí doprovodný text ANTI-SKID SERVICE REQUIRED a Vy nemáte nìkterou èást systému deaktivovanou, znamená to závadu v nìkteré èásti systému. Zastavte vùz na bezpeèném místì a vypnìte motor. Opìt motor nastartujte. Pokud varovná kontrolka zhasne, porucha byla doèasná a není nutné navštívit servis. Pokud varovná kontrolka zùstane svítit, navštivte autorizovaný servis Volvo a nechte systém zkontrolovat. * Systém STC a DSTC je volitelná výbava pro nìkteré trhy VAROVÁNÍ! Za normálních jízdních podmínek systém STC/ DSTC zvyšuje bezpeènost jízdy vozu, ale to není dùvod ke zvýšení rychlosti. Vždy dodržujte obvyklá pravidla pro bezpeèné zatáèení a jízdu po kluzkých vozovkách. 33

34 Kontrolky a výstražné symboly Kontrolky a výstražné symboly svítí, když otoèíte klíè ve spínací skøíòce do jízdní polohy (poloha II) pøed startováním. Tím je ovìøeno, že symboly jsou funkèní. Po nastartování motoru všechny symboly zhasnou. Pokud se motor do 5 sekund nenastartuje, všechny symboly, s výjimkou a zhasnou. Urèité symboly nemusejí mít ilustrovanou funkci, v závislosti na vybavení vozu. Symbol pro parkovací brzdu zhasne pøi odbrzdìní parkovací brzdy. Porucha v systému øízení emisí Jeïte s vozem do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. Zadní svìtlo do mlhy Kontrolka svítí, když svítí zadní svìtlo do mlhy. Ukazatele smìru pøívìsu Pokud je za vozem pøipojen pøívìs, tato kontrolka bliká zároveò s normálními indikátory ukazatelù smìru. Pokud tato kontrolka nebliká, nefunguje jeden z ukazatelù smìru na pøívìsu. Porucha v systému SRS Pokud symbol nezhasne nebo se rozsvítí za jízdy, byla zjištìna porucha v systému SRS. Jeïte s vozem do autorizovaného servisu Volvo, kde systém zkontrolují. Zabrzdìná parkovací brzda Nezapomeòte, že kontrolka signalizuje, že je parkovací brzda zabrzdìna, ne však, že je zabrzdìna dostateènì. Zkontrolujte zatažením za páku! Musíte ji zabrzdit vždy dostateènì. Závada v systému dobíjení akumulátoru Pokud se kontrolka rozsvítí, když bìží motor, pøíèinou mùže být závada v elektrickém systému. Obra te se na autorizovaný servis Volvo. Nízký tlak oleje Rozsvítí-li kontrolka za jízdy, tlak oleje v motoru je pøíliš nízký. Ihned vypnìte motor a zkontrolujte hladinu motorového oleje. Kontrolka zapnutí bezpeènostního pásu Tato kontrolka svítí, dokud se øidiè(ka) nepøipoutá. Žhavení (vznìtový motor) Rozsvícená kontrolka signalizuje probíhající žhavení. Po zhasnutí kontrolky mùžete nastartovat motor. Toto platí pouze pro vozy se vznìtovým motorem. 34

35 A d Zprávy na displeji Zprávy na displeji Kdykoli se rozsvítí varovný symbol, na displeji se objeví zpráva. Po pøeètení a porozumìní zprávì stisknìte tlaèítko READ (A). Pøeètená zpráva je poté vymazána z displeje a je uložena do pamìti vozu. Zpráva zùstane v pamìti až do odstranìní závady. Zprávy o velmi vážných závadách nemohou být z displeje vymazány. Zùstanou na displeji až do odstranìní závady. POZNÁMKA! Pokud se varovná zpráva objeví tehdy, když pracujete napøíklad v menu palubního poèítaèe nebo chcete používat telefon, musíte nejprve potvrdit pøíjem této zprávy stisknutím tlaèítka READ (A). Zprávy uložené do pamìti si mùžete opìt pøeèíst. Pokud si chcete zprávu uloženou v pamìti znovu pøeèíst, stisknìte tlaèítko READ (A). Jednotlivé uložené zprávy si mùžete prohlédnout opakovaným stisknutím tlaèítka READ (A). Dalším stisknutím tlaèítka READ (A) vrátíte pøeètené zprávy zpìt do pamìti. Zpráva Význam/Akce STOP SAFELY Zastavte vùz a vypnìte motor. Vážné riziko poškození. STOP ENGINE Zastavte vùz a vypnìte motor. Vážné riziko poškození. SERVICE URGENT Ihned dopravte vùz do servisu. SEE MANUAL Nahlédnìte do uživatelské pøíruèky pro majitele. SERVICE REQUIRED Co nejdøív dopravte vùz do autorizovaného servisu. FIX NEXT SERVICE Nechte vùz zkontrolovat v dalším servisním intervalu. TIME FOR REGULAR SERVICE Když se objeví tato zpráva, nastal èas na další servisní prohlídku. Zpráva se zobrazí na základì ujeté vzdálenosti, uplynulého poètu mìsícù nebo motohodin od poslední prohlídky. 1) OIL LEVEL LOW FILL OIL* Nízká hladina motorového oleje. Proveïte co nejdøív kontrolu a nápravu. Více informací najdete na stranì ) OIL LEVEL LOW STOP SAFELY* Nízká hladina motor. oleje. Zastavte vùz na bezpeèném místì, vypnìte motor a zkont. hladinu motor. oleje. Viz strana ) OIL LEVEL LOW STOP ENGINE* Nízká hladina motor. oleje. Zastavte vùz na bezpeèném místì, vypnìte motor a zkont. hladinu motor. oleje. Viz strana ) OIL LEVEL LOW SEE MANUAL* Nízká hladina motor. oleje. Zastavte vùz na bezpeèném místì, vypnìte motor a zkont. hladinu motor. oleje. Viz strana ) Zobrazí se spolu se žlutým výstražným trojúhelníkem. 2) Zobrazí se spolu s èerveným výstražným trojúhelníkem. * Platí pouze pro verze motorù s èidlem hladiny oleje. 35

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík.

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. V této příručce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za příplatek. Navíc je věnována pozornost i alternativnímu

Více

Úvod Vážený majiteli vozu Volvo Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo!

Úvod Vážený majiteli vozu Volvo Děkujeme Vám, že jste si vybrali Volvo! Úvod Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří

Více

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík.

Obsah. Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. V této příručce je popsáno jednak standardní vybavení vozu, jednak vybavení dodávané za příplatek. Navíc je věnována pozornost i alternativnímu

Více

Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům

Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří k nejbezpečnějším

Více

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo!

Úvod. Blahopřejeme Vám k Vaší volbě vozu Volvo! Úvod Obsah V této příručce najdete rady a tipy týkající se fungování a údržby vozu a také důležité informace vztahující se k bezpečnosti Vaší i Vašich spolucestujících. Kromě standardního vybavení je v

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům

Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům Vážený majiteli vozu Volvo Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří k nejbezpečnějším

Více

Obsah Bezpečnost Přístroje a ovládací prvky Ovládací prvky klimatizace Audiosystém (volitelná výbava) Telefon (volitelná výbava) Interiér

Obsah Bezpečnost Přístroje a ovládací prvky Ovládací prvky klimatizace Audiosystém (volitelná výbava) Telefon (volitelná výbava) Interiér Obsah Bezpečnost 9 Přístroje a ovládací prvky 27 Ovládací prvky klimatizace 49 Audiosystém (volitelná výbava) 65 Telefon (volitelná výbava) 85 Interiér 99 Zámky a alarm 115 Startování a jízda 127 Kola

Více

VOLVO V50. Uživatelská Příručka. Internetová verze

VOLVO V50. Uživatelská Příručka. Internetová verze VOLVO V50 Uživatelská Příručka Internetová verze VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

C30. Uživatelská Příručka

C30. Uživatelská Příručka C30 Uživatelská Příručka VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA

SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA C5_06_2_G081-FRA.qxd C5_06_2_G081-TCH.qxp 10:17 3:42 84 84 III 84 SEØÍZENÍ VÝŠKY VOZIDLA III Maximální výška: Výmìna kola. Zmìny polohy vozidla lze provádìt pouze za chodu motoru Výška vozidla odpovídá

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

Corolla Modelový rok 2014

Corolla Modelový rok 2014 Corolla Modelový rok 2014 Ceník NABÍDKA BŘEZEN 2015 Paket Exclusive se zvýhodněním 41 000 Kč Za 7 550 Kč = Úrok 2,99 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Pakety výbavy za polovinu ceny! Výbava Motor

Více

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Nový RAV4 Ceník Za 12 045 Kč = Úrok 0 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč! Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola

Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Obsah Na konci této příručky najdete abecedně seřazený rejstřík. Kapitola Přístroje, spínače a ovládací prvky 1 Karosérie a interiér 2 Startování a jízda 3 V této příručce je popsáno jednak standardní

Více

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU!

VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! VOLVO C30 QUICK GUIDE WEB EDITION VÍTEJTE VE VŠEM NOVÉM VOLVU! DÁLKOVÝ OVLDČ S KLÍČEM ČEPEL KLÍČE Používá se k zamykání/odemykání odkládací schránky v přístrojové desce nebo dveří řidiče, např. pokud je

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola

Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze. Kapitola Obsah Podrobný abecední seznam najdete na konci tohoto návodu k obsluze Kapitola V tomto manuálu budou popsána vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická

Více

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA

CENÍK 2015. Ceny. EXECUTIVE 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč. 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA CENÍK 2015 Ceny VÝBAVA MOTOR VÝKON PŘEVODOVKA CENA 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 M/T 814 900 Kč 2,0 D-4S Boxer 147 kw 6 A/T 854 900 Kč 1 Pakety PAKET OBSAH CENA LEATHER Čalounění sedadel v kombinaci přírodní

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

LEXUS GS 200t/300h/450h

LEXUS GS 200t/300h/450h LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové

Více

SPARK NÁVOD NA OBSLUHU

SPARK NÁVOD NA OBSLUHU SPARK NÁVOD NA OBSLUHU PŘEDMLUVA Tato příručka Vás seznámí s obsluhou a údržbou Vašeho nového vozidla. Také Vám má poskytnout důležité informace o bezpečnosti provozu. Doporučujeme Vám, abyste si návod

Více

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE VÄLKOMMEN! Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA Uživatelská

Více

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění

Technické specifikace. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Model. RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active. Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Model RAV4 2,0 D-4D 6 M/T FWD Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FC20) Cena celkem: 639 900 Kč Technické specifikace Spotřeba paliva a emise

Více

Úvod. VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě nedodržení pokynů. DŮLEŽITÉ!

Úvod. VAROVÁNÍ! Varovné texty ukazují, kde hrozí nebezpečí zranění osob v případě nedodržení pokynů. DŮLEŽITÉ! Úvod Vážený majiteli vozu Volvo, věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost dlouhá léta. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům zaručil bezpečnost a komfort. Vozy Volvo patří

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.

Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power

Více

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace

Fiat Scudo. Výbava a technické specifikace Fiat Scudo Výbava a technické specifikace Technické specifikace Fiat Scudo Skříňová dodávka Combi Panorama Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě Umístění vpředu, napříč vpředu, napříč vpředu,

Více

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný

2.0i BASE 2.0i 2.0i PREMIUM 2.0XT 6MT Lineartronic 6MT Lineartronic Motor 4 válcový přeplňovaný SPECIFIKACE Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) BASE 2.0XT Motor 4 válcový přeplňovaný Typ 4 válcový benzínový motor typu Boxer benzínový motor typu Boxer DOHC 16-ventilů Vrtání X Zdvih mm 84,0 90,0 86,0

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

VÁŠ XE R-SPORT JAGUAR 2.0 L I4 TURBODIESEL 180 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 199 473 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava:

VÁŠ XE R-SPORT JAGUAR 2.0 L I4 TURBODIESEL 180 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 199 473 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava: VÁŠ XE R-SPORT JAGUAR 2.0 L I4 TURBODIESEL 180 K (AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA) Základní cena 1 199 473 Kč Nakonfigurovaná volitelná výbava: 239 014 Kč¹ Konečná cena 1 438 487 Kč¹ * Cena je orientační a může

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-210

Hlasitý telefon Nokia HF-210 Hlasitý telefon Nokia HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Vydání 1.2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-210 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení

STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení CENÍK LEXUS IS 1 STANDARDNÍ VÝBAVA Bezpečnost a zabezpečení Vybavení exteriéru ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) TRC (systém řízení trakční síly) VSC (řízení

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10) Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T Active 2 Model Barva exteriéru Čalounění Pakety Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T Active 2 Šedá - popelavá (1G3) Kombinace šedá Alcantara / černá látka

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Obsah Důležité... 10 Varování... 10 Důležité bezpečnostní informace... 10 Sestavní autosedačky... 11 Předběžné nastavení autosedačky... 12 Použití

Více

Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10) Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Model Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Pakety Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Testováno za nejpřísnějších kritérií.

Testováno za nejpřísnějších kritérií. Testováno za nejpřísnějších kritérií. Autosedačky Důležité Gratulujeme a děkujeme Vám za nákup nové autosedačky. Tato sedačka je navržena tak, aby zaručila komfort a bezpečí Vašeho dítěte. Záruka maximální

Více

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042

Váš manuál RENAULT CLIO http://sk.yourpdfguides.com/dref/2711042 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre. Odpovede na všetky vaše otázky o nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné

Více

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016:

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016: Toyota kód 1kXzxSf Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive 497 900 Kč Barva exteriéru Modrá Denim metalíza (8U6) 15 000 Kč Čalounění Pakety Černá látka s koženými

Více

LACETTI NÁVOD K OBSLUZE

LACETTI NÁVOD K OBSLUZE LACETTI NÁVOD K OBSLUZE POUZE EURO DIESEL EN 590!* Vznětový motor Vašeho vozidla je vyvinutý podle nejnovějších poznatků automobilového výzkumu, představuje nejpokročilejší technologii a technickou zkušenost,

Více

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE KANGOO EXPRESS A KANGOO EXPRESS MAXI již od 253 900 Kč* 10 3% FINANCOVÁNÍ 16 LET Č. V EVROPĚ 1) OOVÝHODNé PODMÍNKy PRO FIREMNÍ KLIENTELU již OD PRVNÍHO VOzU NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT

Více

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEB EDITION U Ž IVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS RC 200t/300h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy)

Více

02 Bezpečnost. Bezpečnostní pás - nasazení... 30. Volvo ID... 21 Bezpečnost - výstražný symbol... 32

02 Bezpečnost. Bezpečnostní pás - nasazení... 30. Volvo ID... 21 Bezpečnost - výstražný symbol... 32 WEB EDITION UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÄLKOMMEN! Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdcům poskytl bezpečnost a pohodlí.

Více

= + + Výhodné financování Toyota Garant akontaci platí Toyota! Akční ceny se zvýhodněním 12 000 Kč! Navíc pakety výbavy za polovinu ceny!

= + + Výhodné financování Toyota Garant akontaci platí Toyota! Akční ceny se zvýhodněním 12 000 Kč! Navíc pakety výbavy za polovinu ceny! AKONTACI PLATÍ TOYOTA GARANT = + + NÍZKÝ ÚROK OD 4 435 Kč MĚSÍČNĚ GARANTOVANÁ BUDOUCÍ HODNOTA VOZU Výhodné financování Toyota Garant akontaci platí Toyota! Akční ceny se zvýhodněním 12 000 Kč! Navíc pakety

Více

Nissan Finance NISSAN SMART

Nissan Finance NISSAN SMART v NISSAN e-nv CENA BEZ DPH OD 720 000 Kč Nissan Finance 50 50 NISSAN SMART ZÁRUKA NA KAPACITU BATERIE 5 LET / 100 000 KM DODEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ ŠŤÁVU KOMBINACÍ OCEŇOVANÝCH MODELŮ A LEAF JSME VYTVOŘILI

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg Renault MASTER MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH COMBI - 9 MÍST L1H1 3 000 kg Energy dci 140 814 900 Energy dci 170 854 900 3 300 kg Energy dci 140 834 900 Energy

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-3 Kč666,682 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

New. Partner. Corporate kit

New. Partner. Corporate kit New Partner Corporate kit S OBSAH 1. 2. Představení nového Partnera 3. (Celkové provozní náklady) 4. 5. 6. Prodejní a servisní síť 2 1 KONTEXT Více prvků a bohatší výbava Měnící se očekávání zákazníků

Více

OD 4 652 Kč MĚSÍČNĚ. 1,0 VVT-i 51 kw 5 M/T 5dveřová 241 900 Kč 229 900 Kč. 1,0 VVT-i 51 kw 5 M/T 5dveřová 261 900 Kč 249 900 Kč

OD 4 652 Kč MĚSÍČNĚ. 1,0 VVT-i 51 kw 5 M/T 5dveřová 241 900 Kč 229 900 Kč. 1,0 VVT-i 51 kw 5 M/T 5dveřová 261 900 Kč 249 900 Kč CENÍK 20162015 x-tra výhoda až 67 000 Kč Akční nabídka Ceny GARANT = + + AKONTACI PLATÍ TOYOTA OD 4 652 Kč MĚSÍČNĚ Akční ceny se zvýhodněním 12 000 Kč! Navíc pakety výbavy za polovinu ceny! GARANTOVANÁ

Více

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Rapid Dodatek SIMPLY CLEVER ŠKODA Rapid Dodatek Dodatek Technické změny 05.2013 Tento dodatek doplňuje Návod k obsluze Rapid, vydání 11.2012. Údaje v tomto dodatku mají přednost před údaji uvedenými v návodu k obsluze

Více

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE ŠKODA Yeti NÁVOD K OBSLUZE Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením, které budete

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem.

Všechny smìry uvedené v této pøíruèce jsou mínìny z místa obsluhy za pøístrojem. Pøíruèka pro obsluhu ENCORE S28/L28 S33/L33 S38/L38 PØEÈTÌTE SI TUTO KNÍŽKU Tato knížka obsahuje dùležité informace pro použití a bezpeèný provoz tohoto pøístroje. Nepøeètení této knížky pøed provozem

Více

MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON. Statistiky společnosti ACEA v roce 2015 v kategoriich LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (http://www.acea.be).

MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON. Statistiky společnosti ACEA v roce 2015 v kategoriich LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (http://www.acea.be). Renault MASTER VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK Euro 5 18 LET Č. V EVROPĚ 1) VERZE Přepravní kapacita (počet europalet) L2H1P3 5 1 387 kg L3H1P3 7 1 315 kg MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON MAX. UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ 2) MOTORIZACE

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro posuvné brány Robus 400/400P 600/600P 1000/1000P www.kovopolotovary.cz Robus OBSAH strana 400/400P 600/600P 1000/1000P 1 Upozornìní 3 2 Popis výrobku a jeho použití 4 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Typické

Více

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci.

Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. 02 Oskenujte kód a prohlédněte si na videu Jimny v akci. Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

NOVÝ OPEL Vivaro Crew Van

NOVÝ OPEL Vivaro Crew Van NOVÝ OPEL Vivaro Crew Van Verze Objem nákladového prostoru Užitečná hmotnost Motor a převodovka 35.000.1 66 kw / 90 k MT6 480.000 580.800 1.6 CDTI 66 kw / 90 k MT6 Start/Stop 488.000 590.480 5,2 m 3 1.000

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK

NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK Karoserie Motor Palivo Výkon Převodovka Pohon Cena vč. DPH Fastback Convertible 2.3 EcoBoost benzín 233 kw / 317 k zadní 969 000 2.3 EcoBoost benzín 233 kw / 317 k ická zadní

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

Cenová nabídka skladový vůz

Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

CENÍK FORD KUGA. Titanium. Trend. Feel the difference. Trend. Titanium. Trend. Titanium. Náš tip

CENÍK FORD KUGA. Titanium. Trend. Feel the difference. Trend. Titanium. Trend. Titanium. Náš tip CENÍK FORD KUGA Základní ceny Motor Výkon Převodovka Pohon Cena včetně DPH 2.0 Duratorq TDCi 103 kw / 140 k 6st. manuální 4x2 587 990 2.0 Duratorq TDCi 103 kw / 140 k 6st. manuální 4x4 679 990 2.0 Duratorq

Více

Ceník NOVÝ FORD FOCUS

Ceník NOVÝ FORD FOCUS Ceník NOVÝ FORD FOCUS Feel the difference Základní ceny motor výkon převodovka Trend Titanium Cena včetně DPH 5dv. sedan kombi 1.6 Duratec Ti-VCT 77 kw / 105 k 5st. manuální 424 990 Kč 449 990 Kč 458 990

Více

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference

FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky. Feel the difference FordFusion Návod k obsluze pro vlastníky Feel the difference Informace, které obsahuje tato publikace, byly v okamžiku předání do tisku správné. Z důvodu dalšího vývoje si kdykoli vyhrazujeme právo na

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER

ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER ŠkodaYeti NÁVOD K OBSLUZE SIMPLY CLEVER Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda, srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru. S novým vozidlem Škoda získáváte vozidlo s moderní technikou a rozsáhlým vybavením,

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ

12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E5 04B34 07E7 DÉTAIL1 13E1 12C35 12C36 PROJEĎTE SE! Model Citroën C8 zve Vás a celou Vaši rodinu na jedinečnou vyjížďku. Elegantní linie vozu a jeho dynamický styl jsou zvýrazněné

Více

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto

Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Ilustrační foto Uživatelská příručka pro Elektrokola (IN 2020, IN 2021, IN 2023, IN 2024, IN 2025, IN 2026, IN 2027) Obsah Obsah Hlavní technické a výkonnostní ukazatele Hlavní technické parametry motoru Metoda brzdění

Více

Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou

Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou Univerzální DC regulátor Obousmìrný / Jednosmìrný MDD4 SW: 1.2 NÁVOD K POUŽITÍ Auto / Loï / Letadlo Vìtroò, rychlý èlun, ponorka, traktor, tank a mechanické stroje. Vhodné i pro motory s pøevodovkou Malé

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44

Obsah. Obsah. 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44 Obsah... 44 6 1B Bìžná údržba a opravy - vznìtové motory... 44... 44 Pøedstavujeme vozidlo Peugeot 306... 11 Bezpeènost pøedevším!... 12 Závady pøi startování motoru... 13 Nouzové startování... 14 Výmìna kola... 15

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 275 500 Již od 275 500 Kč 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl

Více

Pásový dozer D61EX / PX 12

Pásový dozer D61EX / PX 12 Pásový dozer D61EX / PX 12 Fotografie mohou obsahovat nadstandardní výbavu. Nové dozery střední třídy s revolučními joysticky. Manévrovací schopnost se značně zlepšila použitím jedné páky pro ovládání

Více

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE

BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE NOVÉ KANGOO BEZBARIÉROVÉ VOZIDLO ÚPRAVA PRO VOZÍČKÁŘE AKTUÁLNÍ AKCE OOKlimatizace, rádio s MP3 a Bluetooth, dvoje posuvné dveře a bohatá standardní výbava OODodatečná sleva ve výši 20 000 Kč při financování

Více

Vydejte se za dobrodružstvím!

Vydejte se za dobrodružstvím! 2 Vydejte se za dobrodružstvím! Hranice není třeba posouvat, Vy jich totiž vůbec nemusíte dosáhnout. Jimny je dostatečně silný i odhodlaný k výletu do náročného terénu. Jeho kompaktní karoserie umožňuje

Více

VOLVO S60 CROSS COUNTRY

VOLVO S60 CROSS COUNTRY ZBRUSU NOVÉ VOLVO S60 CROSS COUNTRY Jedinečné spojení robustního vzhledu, mimořádných schopností a smělého postoje Zbrusu nové Volvo S60 Cross Country zaujme svými elegantními křivkami, výjimečným stylem,

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více