Školní řád mateřské školy Č.j.: Ř 6/2/2013 Účinnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy Č.j.: Ř 6/2/2013 Účinnost od: 2.9.2013"

Transkript

1 Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře, Beníškové 988 Školní řád mateřské školy Č.j.: Ř 6/2/2013 Účinnost od: Spisový znak: 3-11 Skartační znak: A5 Změny: Zřizovatelem : Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 Ředitelka školy: Věra Kudláčková Zástupkyně školy: Radka Hazuchová Mgr. Vedoucí učitelky: Naděžda Bílková OP Naskové Monika Otrubová Mgr. OP Nepomucká Vedoucí ŠJ : Hana Zajíčková Provoz MŠ: hodin Tel , , řed www: skolkaslunecko.cz Všechny úseky školy řídí ředitelka školy Věra Kudláčková. Mateřská škola má tři budovy Beníškové 988/ 3, OP Naskové 1214/5, OP Nepomucká 1253/5. Za provoz školní jídelny a výdejny na všech budovách odpovídá vedoucí ŠJ Hana Zajíčková. Provoz mateřské školy se řídí těmito předpisy: zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhláška č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. I. Přijímací řízení Organizace provozu mateřské školy Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Jsou li volná místa na některé ze tříd školy, mohou být děti přijímány do MŠ i v průběhu šk. roku. O zápisu na následující školní rok je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a na webových stránkách školy. Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Přihláška dítěte do MŠ je v období zápisu k dispozici na stránkách školy, nebo si ji vyzvednou v mateřské škole. Po ukončení zápisu jsou rozhodnutí o přijetí pod registračními čísly uchazeče zveřejněna dálkovým přístupem na stránkách školy i na vývěsce školy. Nepřijetí dítěte do MŠ je zasíláno prostřednictvím České pošty a.s. na doručenku do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Rodiče si mohou domluvit s učitelkami na třídě průběh adaptace dítěte do mateřské školy. Vzdělávací činnost se řídí Školním vzdělávacím programem Cestujeme po Evropě, který je trvale přístupný rodičům k nahlédnutí ve všech budovách školy. Škola při vzdělávání a výchově doplňuje rodinnou výchovu a péči, ale nemůže ji nahrazovat. 1

2 II. Úplata za předškolní vzdělávání / platnost od do Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání, je stanoveno: 1/ děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, které v tomto školním roce dovrší šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, 123 odst. 2). 2/děti, které mají odklad školní docházky ( OŠD na šk. r. 2013) 2014 a již vyčerpaly bezúplatné předškolní vzdělávání 12 měsíců, platí úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši 3/ zdravotně postižené dítě ( definice v 16 odst.2 zákona č. 561/ 2004 Sb.) se v posledním ročníku MŠ vzdělává bezplatně po celou dobu (tzn. i ve školním roce, kdy je mu odložena povinná školní docházka Úplata za celodenní předškolní vzdělávání pro dané období šk. roku je stanovena na částku 945,00 Kč měsíčně (vyhláška č. 14/2005 Sb. 6, odst.2) III. Osvobození od úplaty - osvobozen od úplaty je ten a/ kdo pobírá dávky pěstounské péče (podle 6 odst.6 písm.d) vyhl. o MŠ, tj.příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna) b/ kdo ( podle 6 odst. 6 písm.a) vyhlášky o MŠ) pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, což jsou příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Pobírání dávek musí rodič prokázat dokladem od ÚP. IV. Způsoby platby Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Všechny platby ( úplata za předškolní vzdělávání a úplata za školní stravování) jsou rozlišeny variabilním symbolem dítěte. Platbu stravného NELZE HRADIT KONCEM MĚSÍCE, tj. zpětně. Platby jsou hrazeny do 12. daného kalendářního měsíce na daný kalendářní měsíc: převodem x trvalým příkazem na účet MŠ: číslo účtu: /0100 nebo v hotovosti na pokladně KB a.s. v hotovosti ve stanovený den u hospodářky školy, tel. č ( areál OP ZŠ školy Nepomucká, ulice Beníškové) Hotovostní platby v jiné dny lze provádět pouze po dohodě. Vyúčtování stravného probíhá 2 x ročně( leden, září). Přeplatky za stravné jsou vraceny na peněžní účty zákonných zástupců dětí. Stravování Děti, které jsou do MŠ přihlášeny k celodennímu pobytu odebírají denně oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu, přičemž 2

3 stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze k vyhlášce č.107/2005 Sb., o školním stravování. Veškeré dotazy týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Děti, které odchází po obědě domů dostávají náhradní balenou svačinu v poledne. Konzumace vlastních jídel není dovolena. Připouští se jen u dětí se stravovacím omezením. Jídelníček je vždy v pondělí zveřejněn na a vyvěšen na nástěnce, případné změny jsou ihned vyznačovány. V případě neomluveného dne : pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ( nemoc) lze vyzvednout oběd a odpolední svačinu : na Ben hod., na OP Naskové a OP Nepomucké před hod. Tyto časy jsou určeny denním režimem tj. před výdejem stravy dětem na škole. Při předem známé nepřítomnosti dítěte nelze stravu v MŠ vyzvednout, ale nutné nepřítomnost dítěte omluvit. Výše stravného Děti 3 6 leté: celodenní stravné 33,--Kč /. Platba na měsíc činí: 726,-- Kč Děti 7 leté : celodenní stravné 36,-- Kč / 792,-- Kč Vyzvedávání dětí po obědě Z důvodu odpočinku ostatních dětí, žádáme rodiče, kteří si chtějí vyzvednout své dítě po obědě, aby respektovali časové rozmezí pro vyzvedávání, z důvodu režimových aktivit v MŠ ( odpočinek dětí ): na Beníškové 988 : od hodin hodin na OP Naskové 1214 a OP Nepomucké 1253: od hodin Odpolední odpočinek Součástí celodenního pobytu dítěte v mateřské škole je odpolední odpočinek, který má svá specifika. Pobyt v kolektivu je pro dítě náročnější než pobyt doma a to z důvodu zvýšených nároků na různé typy fyzické i duševní zátěže ( pozornost, soustředění, cvičení, řízené činnosti, větší hlučnost v kolektivu, pobyt venku apod.). Je tedy pravděpodobné, že se i potřeba spánku u jednotlivých dětí bude řídit jinými pravidly než obvykle. Podle potřeb dítěte nabízíme 2 formy odpočinku pasivní ( spánek) a aktivní odpočinek na molitanu a klidové aktivity. Za dítě, které se účastní pouze odpolední placené aktivity tj kroužky a nebylo přihlášeno v ten den k docházce v MŠ, nese odpovědnost pouze rodič a lektor. Odchází li dítě po obědě domů a vrací se zpět do MŠ na placené aktivity, předává zákonný zástupce dítě osobně lektorovi, a po skončení kroužku si dítě přebírá zpět od lektora ihned po skončení kroužku. Kroužky na naší škole probíhají od října do dubna. Ostatní aktivity pořádané školou jsou určeny pouze pro děti v ten den přítomné a evidované v docházce. Informovanost Rodiče jsou o prospívání, práci, pokrocích a vývoji dítěte informováni individuálně a průběžně. Individuální informace o dětech jsou podávány učitelkami v době, kdy je zajištěn dohled nad dětmi další učitelkou. Informace jsou považovány za důvěrné. V případě potřeby je možné sjednat osobní schůzku s učitelkou nebo ředitelkou školy. Po dohodě s učitelkami mohou rodiče sledovat činnost dětí ve třídě a v adaptačním období pobývat s dětmi ve třídě osobně. Děti chodí do mateřské školy vhodně, dostatečně a čistě oblečeny, nepotřebují již pleny, umí držet lžíci a pít z hrnku. 3

4 Obecné informace získávají rodiče z nástěnky přímo v budově školy nebo šatnách dětí a v elektronické podobě na webu. Rodič je povinen : 1. předávat dítě verbálně tj. osobně učitelce 2. vyzvedávat dítě tak, aby prokazatelně byla učitelka seznámena s odchodem dítěte z MŠ: verbálně 3. nahlásit neprodleně změny učitelkám na třídě: každou změnu adresy, pojišťovny dítěte, telefonického spojení na zákonné zástupce i další důležité údaje 4. přivádět dítě do MŠ v takovém zdravotním stavu, aby neohrožoval zdravotní stav jiných dětí 5. pravidelně do 12.každého měsíce platit úhradu za předškolní vzdělávání a úhradu za školní stravování 6. zajistit dítěti bezpečný oděv a obuv /viz. 7. předat ředitelce školy : Rozhodnutí o odkladu školní docházky jejich dítěte/ ze ZŠ/ V. Evidence dítěte Informace o dětech jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Škola je povinna se řídit tímto zákonem, a proto neposkytuje informace a data o dětech i rodinách a nepředává je jiným subjektům ani soukromým osobám. Fotografie dětí jsou zveřejňovány pouze s písemným souhlasem rodičů. VI. Zajištění bezpečnosti dětí a ochraně zdraví dětí / + viz směrnice ředitelky školy / 1. Mateřská škola zajišťuje, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání, rovněž i s možnými riziky, se kterými se mohou setkat ve škole i mimo školu (chování na ŚZ, při využívání zahradních prvků, přecházení ulice, neznámí lidé, nález nebezpečných předmětů, psi na vycházkách, šikana apod.) 2. Poučení dětí provádí škola denně a přiměřeně věku dětí. Při akcích konaných mimo školu oznámí škola nejméně jeden den předem místo a čas shromáždění dětí i skončení akce. 3. Rodiče dbají na pořádek, bezpečnost a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí. Rodiče zodpovídají za sourozence dětí, které nenavštěvují MŠ a nenechávají je bez dozoru nebo učitelkám. 4. Děti nenosí do školy nevhodné či nebezpečné předměty a hračky (lze přinést knížku nebo malou plyšovou hračku). Rodiče zodpovídají i za předměty, které mají děti v šatně (šatnových pytlích a policích). K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd ( při vycházce- viz. vyhláška) b) 20 dětí i více na ŠZ 3. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole. 4

5 4. Při zajišťování výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. VI. Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy : 7.00 hodin hodin. V 17.hodin se budovy mateřské školy uzavírají. Zabezpečení budov je elektronické. Děti se scházejí od 7.00 hod. v jedné třídě a postupně se rozcházejí do svých tříd./ viz. denní režim/ / Děti přicházejí do mateřské školy do 8.45 hod.po dohodě s třídní učitelkou i podle aktuální potřeby rodičů /musí být však respektován denní režim školy /. Pozdní příchody po 8.45 hodin narušují výchovně vzdělávací činnost na třídách. S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu rodiče nenechávají děti v MŠ zbytečně dlouhou dobu (tj. déle než 8 hodin) Provoz jednotlivých tříd se stanovuje podle docházky dětí, dle personálního obsazení pedagogickými zaměstnanci a případných akcí, pořádaných školou. O změnách mimo stanovený režim jsou rodiče informováni prostřednictvím aktuálních vývěsek ve vestibulu školy nebo v šatnách dětí. Rodiče omlouvají děti telefonicky, SMS zprávou na tentýž den nejpozději do 8,00 hod. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně na třídě nebo telefonicky. - Beníškové 988 tel. č , OP Naskové 1214 tel.č , OP Nepomucká 1253 tel. č Dítě, které není omluveno do 8.00 hod. se počítá do stavu přítomných a je mu počítána strava a je nutno za něj zaplatit stravné. Příchod dítěte po delší nepřítomnosti / nemoc, dovolená/ musí být nahlášen do 8.00 hodin. Rodiče zodpovídají za předání dítěte do mateřské školy v dobrém zdravotním stavu. Povinností zákonných zástupců je sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ust. 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. Doporučujeme, aby dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého z těchto příznaků: horečka, kašel, akutní rýma, červené oči, bolest : ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha, průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka, hnidy, vši či jiní parazité, infekční onemocnění v rodině. Infekční onemocnění v rodině je třeba neprodleně ohlásit mateřské škole. Pokud učitelky při předání dítěte zpozorují některý z uvedených příznaků, mají možnost odmítnout přijetí dítěte do mateřské školy. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. 5

6 Učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy je osobně ( verbálně) převezmou od jeho zákonného zástupce nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět osobně předají zákonnému zástupci. ( 5 vyhlášky č.43/2006 Sb.). Z MŠ nelze dítě odvést, aniž by se dítě osobně s učitelkou rozloučilo. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři na třídách, kde jejich děti docházejí. V případě změn tyto informace aktualizují během roku. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Odškodnění úrazu vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů, úraz dítěte v MŠ se odškodňuje podle občanského zákoníku. Škola má uzavřeno úrazové pojištění dětí u Hasičské pojišťovny a.s. (toto pojištění hradí z NIV příspěvku MČ). Škola provádí pravidelné roční revize tělovýchovného náčiní a herních prvků odbornou firmou i soustavnou průběžnou kontrolu. Pokud dojde ke ztrátě oblečení nebo obuvi, nahlásí tuto skutečnost ředitelce školy. Informace o provozu školy, změnách, koncepci, připravovaných akcích aj. jsou vždy včas oznamovány na stránkách naší školy: dále na nástěnkách ve vestibulu školy nebo šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Z technických důvodů i v jiném termínu. O omezení či přerušení provozu předem známém informuje ředitelka školy rodiče dva měsíce předem. 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů: ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže : a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. e)zákonný zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ, tj. porušuje své povinnosti vyplývajících z právních předpisů a školního řádu, vyzvedává dítě později, než stanoví školní řád, neoznámí MŠ údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a ochranu zdraví dítěte ( 22 odst. 3, písm. c) školského zákona f) ředitelka školy vyzve zákonného zástupce dítěte, aby využil poradenských služeb školského poradenského zařízení ( neboť pedagog dojde k závěru, že dítě by mohlo mít speciální vzdělávací potřeby ve smyslu 16 šk. zákona) a zákonný zástupce odmítne této výzvy uposlechnout : tím nelze vytvořit nezbytné podmínky pro vzdělávání daného dítěte = zřízení funkce asistenta pedagoga, snížení počtu ve třídě. VII. Péče o majetek školy Učitelky vedou děti k šetrnému zacházení se školním majetkem, k udržování pořádku v prostorách školy. Rodiče dbají na dodržování pořádku v prostorách školy, nedovolí dětem svévolně ničit školní zařízení. Zaviněné škody jsou rodiče povinni opravit nebo opravu uhradit. Rodiče mají právo: 1) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života 2) po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 3) konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy 6

7 4) přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 5) projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy 6) zapojit se do práce SRPDŠ ( budova Beníškové 988 a SRPDŠ / budova OP Naskové 1214 / a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí. Rodiče jsou informováni o přehledu hospodaření SRPDŠ 2x ročně na nástěnkách škol. Na zahajovací schůzce si rodiče navrhují a odsouhlasí finanční příspěvek na daný rok a ten je pro rodiče závazný. Veškeré hospodaření sdružení si rodiče sami evidují a vedou vlastní účetnictví: 1/ MŠ Beníškové 988, které spravuje i finanční prostředky OP Nepomucká 1253/5 2/ OP Naskové 1214/5 Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, aj., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí...) - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...) (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) Předškolní vzdělávání by mělo být přirozeným procesem, který rovnoměrně naplňuje všechny potřeby dítěte a vytváří vhodné podmínky, jež jsou podnětné pro jeho učení v nejširším smyslu. Mělo by respektovat hodnotu osobně používané zkušenosti, osobnostní INDIVIDUALITU i HRANICE MOŽNOSTÍ DÍTĚTE, včetně těch, které jsou DÁNY RŮZNÝMI GENETICKÝMI ČI SOCIOKULTURNÍMI ODLIŠNOSTMI. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Každá třída má svůj denní program, který je flexibilní tak, aby mohlo být reagováno na potřeby dětí. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich individuálních možností, zájmů a potřeb. V Praze dne Věra Kudláčková ředitelka školy 7

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více