Mateřská škola Chotěšov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Chotěšov"

Transkript

1 Mateřská škola Chotěšov Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Rok s prasátkem Pigy verze 1.1 (aktualizováno ) 1/21

2 Obsah Charakteristika a historie mateřské školy... 3 Charakteristika vzdělávacího programu... 4 Další programy mateřské školy... 5 Spoluúčast rodičů a spolupráce se ZŠ... 6 Podmínky vzdělávání... 7 Prostorové podmínky... 7 Životospráva... 9 Psychosociální podmínky... 9 Personální podmínky... 9 Psychohygiena Režim dne Bezpečnost a ochrana zdraví Školní řád MŠ Charakteristika třídy MŠ Chotěšov Seznam dětí... Chyba! Záložka není definována. Vzdělávací program /21

3 Charakteristika a historie mateřské školy Historie Mateřské školy v Chotěšově se začala psát v roce Před tím však existoval zemědělský útulek, ze kterého se mateřská škola částečně transformovala. Impuls ke zřízení MŠ vzešel počátkem uvedeného roku od představitelů MNV a SRPŠ. Zprvu nebyl mezi rodiči o zřízení MŠ zájem. Rozhodujícím momentem pro změnu jejich názoru se stala hrozba zrušení zemědělského útulku. Provoz MŠ byl zahájen 1.května Nejprve byla MŠ umístěna v budově národní školy, kde jí byla vyhrazena jedna místnost. Toto řešení bylo nevyhovující a proto bylo rozhodnuto využít k provozu budovu místní fary. Po velkých úpravách místností byl provoz MŠ zahájen v únoru Trval zde až do roku Tehdy se MŠ vrátila zpět do budovy školy, kde je doposud. Mateřskou školu navštěvovaly jen děti z Chotěšova. Od školního roku 1973/74 došlo ke změně. Do MŠ začaly přijíždět i děti z okolních vesnic (Vrbičany, Žabovřesky, Břežany, Černiv, Slatina, Keblice). V letošním roce zůstává MŠ jednotřídní, s celodenním provozem, se zajištěným pitným režimem, přesnídávkou a odpolední svačinou a dovozem obědů ze školní jídelny ZŠ v Libochovicích. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Spolupráce se ZŠ v Libochovicích je na dobré úrovni. Na začátku druhého pololetí jezdíme s dětmi do ZŠ v Libochovicích, navštívit jejich bývalé kamarády, kteří chodí do 1. třídy. Děti si vzájemně vymění dárky, které vlastnoručně vyrábějí, společně si zazpívají a prvňáčci pak předvedou, co se od začátku školního roku naučili (číst, psát počítat). Po návštěvě základní školy jdeme do školní jídelny. Zde děti předají kuchařkám kytičku a vlastnoručně vyrobené dárečky, jako poděkování za dobré obědy. Paní kuchařky jsou na naši návštěvu připravené a mají pro děti různé dobroty. S drobnými dárečky (vlastní výroby) nezapomínají děti na paní kuchařky ani o Vánocích a Velikonocích. 3/21

4 Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte. Využívá zkušeností dítěte, dětské zvídavosti a přirozené potřeby objevovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové a přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Uskutečňujeme své nápady a čerpáme ze zkušeností dětí, které vyrůstají na vsi a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Vycházíme z podmínek obce Chotěšov a využíváme všech přírodních i kulturních zajímavostí. Citlivě reagujeme na okamžitou situaci tvořivou improvizací. Našim záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k získání přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a položit základy kompetencí důležitých pro další vzdělávání. Rozvíjíme osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál. Učíme dítě asertivnímu chování. Pomáháme mu najít zdravý postoj k světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Hledáme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Aktivně spolupracujeme s rodiči. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří různé nadstandardní aktivity společné akce rodičů a dětí, výlety, divadlo, výstavy dětských prací a aktivní účast dětí na životě obce. Hlavní cíle předškolního vzdělávání: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje sociálně pedagogickou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: - respektování individuálních zvláštností - svobodná volba činností a nenásilné vedení - radostná, laskavá a vstřícná atmosféra - otevřenost k rodičům i veřejnosti - možnost zkoumání a objevování okolního světa - rozvoj hrou i řízenou činností - vzájemný respekt, soucítění a pomoc - bezpečí nejen po stránce reálné, ale i pocitové - dodržování pravidel. 4/21

5 Další programy mateřské školy Minimální preventivní program MŠMT Škola bez drog a Koncepce prevence sociálně patologických jevů ve školách a škol. zařízení. Program - Výchova ke zdravému životnímu stylu Priorita programu: - prevence kouření - prevence zneužívaní alkoholu - prevence zneužívaní - posilování hygienických návyků, otužování - výchova k toleranci - posilování některých sociálních dovedností Formy a metody MŠ vycházejí ze znalosti místních specifik, sociálních a rodinných podmínek dětí v MŠ. Program Krásný úsměv našich dětí Priorita programu: Motivace v oblasti ústní hygieny u dětí Informování a vysvětlení základních pojmů týkajících se ústní hygieny, anatomie zubu, výživy, vzniku poškození tvrdých zubních tkání a měkkých tkání. Instruktáž ústní hygieny u dětí nácvik správného čištění zubů se správným zubním kartáčkem. Následně doplnění o pomůcky dentální hygieny. Projekt je určen pro všechny věkové skupiny dětí, slouží k zajištění informovanosti a zažití praktických dovedností v oblasti dentální hygieny. 5/21

6 Spoluúčast rodičů a spolupráce se ZŠ Spoluúčast rodičů: Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost a ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a účastnit se vybraných aktivit Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Konzultujeme s rodiči postup při výchově dítěte a jeho vzdělávání. Jednáme s rodiči jako s rovnocennými partnery. Snažíme se být ohleduplní a taktní. Spolupráce se ZŠ v Libochovicích: Spolupráce se ZŠ v Libochovicích je na dobré úrovni. 6/21

7 Podmínky vzdělávání Mateřská škola užívá přízemí jednopatrové budovy. První patro je sídlem obecního úřadu. Technický stav je vyhovující, úměrný stáří budovy. Prostorové podmínky Šatna Nachází se ve vstupní chodbě a je vybavena nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Také je zde informační nástěnka pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Kuchyňka Je samostatná místnost sloužící k přípravě dopolední přesnídávky, odpolední svačiny a k výdeji dovážených obědů. Vybavení je starší již ne zcela odpovídající současným standardům, ale funkční a svému účelu zatím postačující. V rámci možností se snažíme o modernizaci (nové talíře, sklenice, konvice na pití). Herny Herny od sebe navzájem odděluje vstupní chodba s šatnou. Větší herna je využívána jako tělocvična a po rozložení lehátek jako ložnice. Na podlaze je celoplošný koberec a vybavení nábytkem je minimální, tak aby herna mohla splňovat svůj účel. K vybavení patří i CD,MC přehrávač věž, nářadí a náčiní pro sportovní vyžití dětí, míče, obruče, lavička, rytmické nástroje Orffova instrumentáře a knihovna Druhou hernu rozděluje část nosné zdi na dva prostory. Větší část této herny je opět pokryta novým celoplošným kobercem a je vybavena novým nábytkem pro přehledné a pro děti dostupné ukládání hraček. V menší části herny je podlaha pokryta linem a vybavena stolečky, využívanými k pracovním a výtvarným činnostem. Stolečky v této části pochází ze staršího vybavení, ale pro svůj účel jsou ještě použitelné, ve skříni jsou didaktické pomůcky k výchovně vzdělávacím činnostem. Na tuto hernu navazuje místnost využívaná jako jídelna. Je vybavena stolky a židličkami odpovídajícími svou výškou požadavkům zdravého sezení a správného stolování dětí s ohledem na jejich potřeby. V jídelně je také po celý den dětem volně přístupná konvice s pitím, zajišťujícím pitný režim. Věci ke hrám venku a na pískovišti, jsou v úložném prostoru na chodbě Hygienické zařízení 7/21

8 Je poměrně stísněné a určuje kapacitu MŠ. Vybavení tvoří 4 umyvadla s pákovou baterií, vanička se sprchou a 4 WC. Prostor je svou velikostí nevyhovující a neumožňuje nejen umístění zástěn k WC, ale dokonce neposkytuje ani potřebný prostor k umístění ručníků a kelímků pro čištění zubů. Školní zahrada V současné době je zahrada využívána zčásti, neboť je vstupním chodníkem rozdělena na dvě poloviny. Část, kterou děti mohou využívat ke hrám je vybavena zatím pouze minimálně a to pískovištěm a jedním herním prvkem, kterým je pružinové houpadlo. Pískoviště se zakrývá plachtou, celý prostor je zatravněný, trávník se pravidelně seká. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů 8/21

9 Životospráva - denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku - dbáme na dodržování pitného režimu - poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu - zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, dodržujeme technologii přípravy pokrmů a nápojů - dopolední přesnídávka a odpolední svačina se připravuje v kuchyňce MŠ - oběd se pro děti dováží ze školní jídelny ZŠ v Libochovicích - mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly (3hod) - děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování - odpolední spánek využívají především malé děti - dětem s menší potřebou spánku nabízíme i jiný program - umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, pokud možno za každého počasí (s ohledem na smogovou situaci nebo extrémní počasí, které je pro pobyt venku nevhodné) - využíváme vycházky po okolí, školní zahradu, místní fotbalové hřiště, dětské hřiště v obci - respektujeme individuální potřeby dítěte Psychosociální podmínky - navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole - učíme děti vzájemné toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci a pomoci - respektujeme práva každého dítěte - nabízíme dětem činnosti dle jejich zájmu a vyspělosti - používáme pozitivní hodnocení, pochvaly, učíme děti nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si - respektujeme osobní svobodu a volnost dětí, ale vyžadujeme dodržování pravidel soužití v MŠ - vytváříme bezpečné prostředí jistoty a spokojenosti - počítáme s aktivní spoluúčastí dětí při všech činnostech - určujeme spolu s dětmi jasná pravidla chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů - předcházíme šikaně a jiným patologickým jevům Personální podmínky - s dětmi pracuje ředitelka a učitelka obě plně kvalifikované pro práci v předškolním vzdělávání - úklid, přípravu a výdej jídla zajišťuje provozní zaměstnankyně školnice 9/21

10 Psychohygiena - je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizační činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci - rodiče mají po dohodě možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv dle svých potřeb - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy reagujeme na okamžitý stav ovzduší a aktuální počasí - děti mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale v rámci možností i v MŠ - odpolední spánek dětí je upraven dle individuálních potřeb - jsou respektovány individuální potřeby dětí - nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim Režim dne 6,30-9,30 příchod dětí spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a přání činnosti individuální, skupinové, společné pohybové aktivity dětí činnosti řízené učitelkou v různých vzdělávacích oblastech 8,15-8,45 hygiena, dopolední svačina 9,30-11,30 pobyt venku pokud není vhodné počasí náhradní aktivity ve třídě 11,30-12,00 hygiena, společný oběd 12,00-14,00 hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam společný čas relaxace, klidu a odpočinku 14,00-14,30 hygiena, odpolední svačina 14,30-16,00 spontánní hry a pohybové činnosti dětí individuální činnosti postupné předávání dětí rodičům uzavření MŠ 10/21

11 Bezpečnost a ochrana zdraví Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jimi pověřené osobě. Na začátku školního roku jsou děti poučeny o bezpečnosti při hrách a pobytu venku a o tom, jak se správně chovat k hračkám a zařízení MŠ. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti: povinnost učitelky - při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti klidně hrály, sleduje jejich hru, předchází konfliktům - nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky - nesmí od dětí odejít! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. - při chůzi po schodech dbá, aby děti chodily klidně, nestrkaly se - při tělovýchovných aktivitách dbá na bezpečnost dětí, upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení, bývá vždy na nejrizikovějším místě, kontroluje nářadí - v šatně při převlékání má učitelka stálý dozor Opatření při pobytu venku: povinnost učitelky - na školní zahradě nedovolí vzdálení do prostoru zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. - při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, používá terčík při přecházení vozovky, průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici i v dopravě. - v případě vycházky do frekventovaných míst oblékne děti do výstražných vest (vždy první a poslední dítě) Opatření při úrazu: povinnost učitelky - okamžité poskytnutí první pomoci při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení, bezodkladně informovat ředitelku MŠ a zákonného zástupce dítěte. - každý, i drobný úraz, zaznamenat do knihy úrazů - u úrazů, kdy bylo nutné ošetření lékařem, vyplnit Protokol o úrazu 11/21

12 Školní řád MŠ 1.Úvod, všeobecná ustanovení Školní řád vydala ředitelka mateřské školy v souladu s 30 odst.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance mateřské školy. 2.Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2.1 Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a veřejnost informuje obvykle prostřednictvím webových stránek obce, letáčkem ve vývěsce OÚ, nástěnkou v MŠ a vyhlášením obecním rozhlasem (dle zákona č.561/ odst. 2 ). 2.2 Zápis do mateřské školy během školního roku je možný pouze tehdy, dovoluje-li to kapacita mateřské školy. 2.3 Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti, které ve školním roce, ke kterému podávají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, dosáhnou věku tří let. 2.4 Rodiče (zákonní zástupci) odevzdají ředitelce mateřské školy Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací rozhodujících pro přijetí a osobní spis dítěte (Evidenční list), potvrzený pediatrem ( 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). 2.5 V případě, že počet žádostí o přijetí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy dle kritérií MŠ ( zákon č.561/2004 Sb. 34 odst.4 ). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče písemně ( dle zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ). 3. Nástup a docházka do mateřské školy 3.1 Při nástupu do mateřské školy může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ ( zákon č.561/2004 Sb. 34 odst.3 ), nejdéle však na dobu 3 měsíců. 3.2 Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v MŠ Rozhodnutí o odkladu školní docházky, o kterém rozhodla příslušná základní škola. 3.3 Při prvotním seznamování dítěte s prostředím mateřské školy spolupracuje pedagogická pracovnice s rodičem, kdy na základě rozhovorů získává informace o dítěti, jeho návycích nebo oblíbených činnostech. Cílem je jednotné působení na dítě. Doprovod dítěte akceptujeme pouze v případě, když nenarušuje provoz mateřské školy. 4. Ukončení docházky do mateřské školy ( 35 ) Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce. 4.1 V průběhu zkušební doby na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. 4.2 Pokud se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. 4.3 V případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. 12/21

13 4.4 Pokud zákonný zástupce neuhradí opakovaně úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedojde s ředitelkou školy k dohodě o splátkovém kalendáři nebo nebude stanoven jiný termín úhrady (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 35, odst. 1 d). 4.5 Ve tříměsíční zkušební době, pokud dítě nezvládne adaptaci a bude tím narušován provoz a organizace mateřské školy. 5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 5.1 Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 do hod. a) Stanovený základní režim dne může být pozměněn v případě různých akcí, konaných v mateřské škole nebo mimo ni. b) Po dohodě s rodiči je možný příchod dítěte do mateřské školy i během dne. c) Po obědě od hod. si mohou rodiče děti vyzvednout, pozdější odchod je možný po předchozí dohodě. d) Rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu pouze 4 hodiny denně, si pobyt dítěte v MŠ naplánují tak, aby tuto dobu nepřesáhl nebo aby nenarušoval provoz mateřské školy. e) V případě příznivého počasí se aktivity dětí přesunují ven. 5.2 Provoz mateřské školy lze z vážných organizačních a provozních důvodů po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Tuto informaci zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně. Pokud zákonní zástupci dítěte požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole, musí si tuto skutečnost zajistit sami. 5.3 V době letních prázdnin v červenci nebo v srpnu, bývá provoz mateřské školy přerušen. Zákonní zástupci jsou informováni 2 měsíce předem na nástěnce v šatně dětí a na schůzce rodičů. 5.4 V mateřské škole je dodržován pitný režim, dětem je podáván čaj nebo ovocné šťávy. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 6. Obsah předškolního vzdělávání 6.1 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů ( zákon č. 561/2004 Sb. 33). 6.2 Vyučovací jazyk je jazyk český. 6.3 Vzdělávání dětí zajišťují pedagogické pracovnice. 6.4 Mateřská škola pracuje v souladu s RVP ( zákon č. 561/2004 Sb. 4, 5 ) 7. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 7.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Každé přijaté dítě má právo a) na předškolní vzdělávání b) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování) c) na rozvoj svých schopností a nadání e) právo hrát si f) na zajištění činností a služeb poskytovaných poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 7.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců a) rodiče mají právo být informováni o výsledcích vzdělávání dítěte b) povinností rodiče je zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, omlouvat jeho nepřítomnost 13/21

14 c) zákonný zástupce může přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy d) rodiče mohou přivést i vyzvednout dítě kdykoliv během dne po předchozí dohodě e) povinností zákonného zástupce je předat dítě pedagogické pracovnici osobně f) rodič je povinen oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny telefonického kontaktu nebo zdravotní pojišťovny ( 22 školského zákona ) g) při styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí platí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 7.3 Pedagogické pracovnice nezodpovídají za hračky nebo jiné předměty, které dítě do mateřské školy donese. 8. Úplata za předškolní vzdělávání 8.1 Úplata za předškolní vzdělávání je v souladu s ustanovením 123 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 6 vyhlášky 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání. 8.2 Stanovená výše úplaty se řídí Vnitřní směrnicí pro vybírání úplaty za předškolní vzdělávání 8.3 Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. 8.4 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je poskytováno bezúplatně. 8.5 Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle 35 školského zákona č.561/2004 Sb., jestliže opakovaně ( 3x ) neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy splátkový kalendář nebo jiný termín úhrady. 9. Organizace předškolního stravování 9.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 9.2 Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit do 7.00 hodin ráno osobně nebo telefonicky. 9.3 V mateřské škole je dodržován samoobslužný pitný režim, dětem se podávají ovocné šťávy nebo čaj. 9.4 a) Děti s celodenním pobytem v mateřské škole mají nárok na - přesnídávku - oběd - svačinu b) Děti, které navštěvují mateřskou školu pouze 4 hodiny na - přesnídávku - oběd 9.5 Dítě, které se účastní předškolního vzdělávání neodebírá v době svojí nepřítomnosti stravu, pouze 1. den neplánované nepřítomnosti mají zákonní zástupci možnost neodhlášený oběd převzít v mateřské škole v době od 11.15h 11.30h. Pokud takto neučiní,strava propadá. ( Rodiče jsou povinni tuto neodhlášenou stravu uhradit ). 9.6 Stravné se platí vždy do 15. dne měsíce následujícího a to pouze za stravu skutečně odebranou. 9.7 V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úplatu školního stravování, může ředitelka mateřské školy rozhodnout a ukončení předškolního vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb. 35). 14/21

15 10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy Mateřská škola přihlíží při výchovně vzdělávací činnosti k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, poskytuje jim informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede knihu úrazů ( zákon č. 561/2004 Sb., 29 odst. 1,2,3 ) Školním úrazem nelze nazvat úraz při cestě do mateřské školy a zpět Vchod do mateřské školy je celodenně uzamčen Zákonný zástupce dítěte je odpovědný za obsah skříňky dítěte, pečlivě dbá na to, aby dítě nepřineslo do mateřské školy nebezpečné předměty (léky, hřebíky, skleněné nebo jiné ostré předměty) Pedagogická pracovnice má právo nepřijmout dítě, které vykazuje projev nemoci (rýma, kašel). Pokud zákonný zástupce nesouhlasí, požádá ho pedagogická pracovnice o doložení zdravotní způsobilosti potvrzené pediatrem na náklady zákonného zástupce Léky ani léčebné prostředky mateřská škola nepodává Infekční onemocnění v nejbližším okolí rodiny hlásí zákonný zástupce neprodleně mateřské škole Při onemocnění dítěte v průběhu dne, upozorňuje mateřská škola rodiče telefonicky Po obědě si děti v naší mateřské škole čistí zuby. (Každé má svůj kartáček na zuby a kelímek) Zákonný zástupce dítěte může pověřit k převzetí dítěte v mateřské škole třetí osobu, kterou uvede ve formuláři Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou Pedagogická pracovnice nepředá dítě osobě, byť uvedené na Zmocnění, pokud je viditelně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud rodič dítěte nebude reagovat na telefonát nebo nebude jevit zájem, bude pracovnice mateřské školy informovat Policii ČR a sociální pracovnici pro ochranu dětí Nenásilnou formou a přiměřeně k věku seznamujeme děti s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, DVD) nebo vandalismu V zájmu ochrany zdraví dětí v mateřské škole je nepřípustné, donášet do MŠ při jakékoliv příležitosti potraviny domácí výroby Do prostor mateřské školy je zákaz vstupu všech zvířat. 11. Zacházení s majetkem mateřské školy 11.1 Při všech výchovně vzdělávacích činnostech v mateřské škole a v jejím areálu vedou pedagogické pracovnice děti k šetrnému zacházení s pomůckami, hračkami a ostatním vybavením mateřské školy Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, tuto skutečnost nahlásit pedagogické pracovnici. 15/21

16 Charakteristika třídy MŠ Chotěšov K je zapsáno 20 dětí 2-3 let 1 dítě 3-4 let 6 dětí 4-5 let 7 dětí 5-6 let 5 dětí 6-7 let 1 dítě s odkladem školní docházky Vady tělesné a duševní: 0 Špatná výslovnost: náprava řeči dětí je zajištěna přímo v MŠ učitelkou, která spolupracuje s SP centrem v Litoměřicích Zvláštní individuální péče: 0 16/21

17 Vzdělávací program Rok s prasátkem Pigy Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Vzdělávací program je koncipován tak, aby dítěti umožnil co nejpřirozenější a nejsnadnější přechod z domova do mateřské školy. Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a vede ho k získávání reálného pohledu na svět. Dítě si aktivně osvojuje elementární poznatky o přírodě, o světě, lidech a sobě samém. Učí se samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Získává předpoklady pro další úspěšné vzdělávání neboť je podporována jeho chuť objevovat a zkoušet stále nové věci. Nabídkou zajímavých aktivit dítě zdokonaluje svou pohybovou zdatnost, obratnost a celkově se zlepšuje jeho hrubá i jemné motorika, jazykové schopnosti, logické uvažování a matematické představy. Celým školním rokem děti provází plyšový maňásek prasátko Pigy. ZÁŘÍ - Vítáme se s prasátkem Pigy a se školkou Dítě se seznamuje s novým místem a prostředím, vytváří si zdravé životní návyky, poznává sama sebe. Navazuje nové vztahy, poznává pravidla společného soužití. Svůj známý svět rodiny rozšiřuje o nový svět mateřské školy. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, zvládání sebeobsluhy, základních hygienických návyků, jednoduché obsluhy - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), získání relativní citové samostatnosti, schopnosti navazovat kontakty a spolupracovat -seznamování s pravidly chování ve skupině dětí, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - seznamování se s místem a prostředím mateřské školy a vytváření pozitivního vztahu k němu, zacházení s běžnými předměty denní potřeby 17/21

18 ŘÍJEN - Foukej foukej větříčku Dítě si všímá změn v přírodě, sleduje, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě než se vše připraví k odpočinku. Dozví se, jaké ovoce se češe, jaká zelenina sklízí. Učí se poznávat všemi smysly. Dílčí vzdělávací cíle: - uvědomění si všech smyslů, zlepšování schopnosti poznávání prostřednictvím všech smyslů - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj tvořivosti a estetického vnímání - rozvoj kooperativních dovedností - získání poznatků o pracovních činnostech a působení člověka - rozvoj matematických představ a logického uvažování LISTOPAD - Plískanice Dítě pozoruje a uvědomuje si, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, jak se chráníme před nepohodou, co znamená být zdravý a jak funguje naše tělo při práci. Seznamuje se s časovými pojmy a vyzkouší si některé jednoduché pracovní činnosti. Sleduje přípravy přírody k zimnímu spánku. Dílčí vzdělávací cíle: - uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví - správné držení těla - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace, rozsah pohybu, dýchání) - rozvoj a kultivace představivosti a fantazie - správná výslovnost, správné tempo řeči, správné dýchání - napodobování jednoduchého pohybu podle vzoru - chápání prostorových pojmů PROSINEC - Kouzelné Vánoce pro prasátko Pigy Dítě si uvědomuje zvyky a obyčeje, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímá atmosféru Vánoc, všímá si výzdoby, chování lidí. Písničkou a básničkou přivítáme Mikuláše, naučíme se vánoční koledy a písně, které zazpíváme i na besídce v MŠ. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Vyrobíme drobné vánoční dárky Dílčí vzdělávací cíle: - rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka 18/21

19 - rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních),rozvoj kultivovaného projevu - uvědomování a utváření si citových vztahů, schopnost projevovat a přijímat city - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společných činnostech), přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - vytváření pozitivního vztahu k lidem a k místu - učení se soustředit a udržet pozornost LEDEN - Zimní radovánky s prasátkem Pigy Dítě vypráví o zimních sportech a radovánkách, zjišťuje, co vše se dá vytvářet ze sněhu a pozoruje, co vytváří v přírodě mráz. Všímá si, jak se žije volně žijícím zvířatům a přemýšlí, jak jim mohou lidé pomoci. Pozoruje, jakým činnostem se věnují lidé a jak se děti učí ve škole. Předškoláci se připravují na zápis do první třídy. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), rozvoj zájmu o čtení - rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem - pozorování přírody - upevňování vztahu a úcty k životu ve všech formách ÚNOR - Veselice a maškaráda s prasátkem Pigy Dítě poznává nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, písni, dramatizaci. Vyrobíme si masky na karneval, budeme tančit a zpívat Dílčí vzdělávací cíle: - získávání zkušenosti a dovednosti pracovními činnostmi - rozvoj estetické cítění - vyjádřování svých pocitů a nálad slovně i pohybem - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - vnímání uměleckých a kulturních podnětů - schopnost hodnotit zážitky - vnímání rozmanitosti a pozoruhodnosti světa - učení se vyvinout volní úsilí a soustředění se na činnost a její dokončení 19/21

20 BŘEZEN - Sluníčko, popojdi maličko Dítě pozoruje změny v přírodě, která se připravuje na příchod jara. Všímá si prvních jarních květin. Porovnává rozdíly mezi zimou a jarem. Uvědomuje si střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci. Připravujeme se na svátky jara, poznáváme další zvyky, učíme se velikonoční říkadla a malujeme vajíčka. Dílčí vzdělávací cíle: - seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí v němž žijeme - rozvíjení si povědomí o přirozených změnách v přírodě, orientace v čase a v prostoru - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření základu pro práci s informacemi, učení se nazpaměť krátkým textům - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí DUBEN - Prasátko Pigy na silnici Dítě se seznamuje s dubnovými pranostikami, všímá si počasí a přírody, pozoruje její proměny. Sleduje rostliny, zvířata a jejich mláďata. Seznamuje se přiměřeně věku s dopravními předpisy a s okolím svého bydliště Dílčí vzdělávací cíle: - všímání si zajímavostí života v přírodě, života zvířat - osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a péče o zdraví - dodržování pravidel chování k druhým - vytváření podvědomí o lidských morálních hodnotách - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - rozlišování některých obrazných symbolů a porozumění jejich významu a funkci KVĚTEN - Já a moje rodina Dítě vypráví o svých nejbližších, snaží se pojmenovat členy i širší rodiny. Vysvětlujeme si některé pojmy jako je domov. Vyrobíme si dárek pro maminky k svátku. Dílčí vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, ochrana osobního bezpečí a soukromí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 20/21

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace. Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace. Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov, Mozartova 2, příspěvková organizace Vnímáme svět jinýma očima ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vydal: Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více