Mateřská škola Chotěšov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Chotěšov"

Transkript

1 Mateřská škola Chotěšov Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Rok s prasátkem Pigy verze 1.1 (aktualizováno ) 1/21

2 Obsah Charakteristika a historie mateřské školy... 3 Charakteristika vzdělávacího programu... 4 Další programy mateřské školy... 5 Spoluúčast rodičů a spolupráce se ZŠ... 6 Podmínky vzdělávání... 7 Prostorové podmínky... 7 Životospráva... 9 Psychosociální podmínky... 9 Personální podmínky... 9 Psychohygiena Režim dne Bezpečnost a ochrana zdraví Školní řád MŠ Charakteristika třídy MŠ Chotěšov Seznam dětí... Chyba! Záložka není definována. Vzdělávací program /21

3 Charakteristika a historie mateřské školy Historie Mateřské školy v Chotěšově se začala psát v roce Před tím však existoval zemědělský útulek, ze kterého se mateřská škola částečně transformovala. Impuls ke zřízení MŠ vzešel počátkem uvedeného roku od představitelů MNV a SRPŠ. Zprvu nebyl mezi rodiči o zřízení MŠ zájem. Rozhodujícím momentem pro změnu jejich názoru se stala hrozba zrušení zemědělského útulku. Provoz MŠ byl zahájen 1.května Nejprve byla MŠ umístěna v budově národní školy, kde jí byla vyhrazena jedna místnost. Toto řešení bylo nevyhovující a proto bylo rozhodnuto využít k provozu budovu místní fary. Po velkých úpravách místností byl provoz MŠ zahájen v únoru Trval zde až do roku Tehdy se MŠ vrátila zpět do budovy školy, kde je doposud. Mateřskou školu navštěvovaly jen děti z Chotěšova. Od školního roku 1973/74 došlo ke změně. Do MŠ začaly přijíždět i děti z okolních vesnic (Vrbičany, Žabovřesky, Břežany, Černiv, Slatina, Keblice). V letošním roce zůstává MŠ jednotřídní, s celodenním provozem, se zajištěným pitným režimem, přesnídávkou a odpolední svačinou a dovozem obědů ze školní jídelny ZŠ v Libochovicích. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Spolupráce se ZŠ v Libochovicích je na dobré úrovni. Na začátku druhého pololetí jezdíme s dětmi do ZŠ v Libochovicích, navštívit jejich bývalé kamarády, kteří chodí do 1. třídy. Děti si vzájemně vymění dárky, které vlastnoručně vyrábějí, společně si zazpívají a prvňáčci pak předvedou, co se od začátku školního roku naučili (číst, psát počítat). Po návštěvě základní školy jdeme do školní jídelny. Zde děti předají kuchařkám kytičku a vlastnoručně vyrobené dárečky, jako poděkování za dobré obědy. Paní kuchařky jsou na naši návštěvu připravené a mají pro děti různé dobroty. S drobnými dárečky (vlastní výroby) nezapomínají děti na paní kuchařky ani o Vánocích a Velikonocích. 3/21

4 Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte. Využívá zkušeností dítěte, dětské zvídavosti a přirozené potřeby objevovat. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové a přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Uskutečňujeme své nápady a čerpáme ze zkušeností dětí, které vyrůstají na vsi a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým tradicím a zvyklostem. Vycházíme z podmínek obce Chotěšov a využíváme všech přírodních i kulturních zajímavostí. Citlivě reagujeme na okamžitou situaci tvořivou improvizací. Našim záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k získání přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a položit základy kompetencí důležitých pro další vzdělávání. Rozvíjíme osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál. Učíme dítě asertivnímu chování. Pomáháme mu najít zdravý postoj k světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Hledáme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte a jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Aktivně spolupracujeme s rodiči. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří různé nadstandardní aktivity společné akce rodičů a dětí, výlety, divadlo, výstavy dětských prací a aktivní účast dětí na životě obce. Hlavní cíle předškolního vzdělávání: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje sociálně pedagogickou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Hlavní zásady, principy, metody a formy práce: - respektování individuálních zvláštností - svobodná volba činností a nenásilné vedení - radostná, laskavá a vstřícná atmosféra - otevřenost k rodičům i veřejnosti - možnost zkoumání a objevování okolního světa - rozvoj hrou i řízenou činností - vzájemný respekt, soucítění a pomoc - bezpečí nejen po stránce reálné, ale i pocitové - dodržování pravidel. 4/21

5 Další programy mateřské školy Minimální preventivní program MŠMT Škola bez drog a Koncepce prevence sociálně patologických jevů ve školách a škol. zařízení. Program - Výchova ke zdravému životnímu stylu Priorita programu: - prevence kouření - prevence zneužívaní alkoholu - prevence zneužívaní - posilování hygienických návyků, otužování - výchova k toleranci - posilování některých sociálních dovedností Formy a metody MŠ vycházejí ze znalosti místních specifik, sociálních a rodinných podmínek dětí v MŠ. Program Krásný úsměv našich dětí Priorita programu: Motivace v oblasti ústní hygieny u dětí Informování a vysvětlení základních pojmů týkajících se ústní hygieny, anatomie zubu, výživy, vzniku poškození tvrdých zubních tkání a měkkých tkání. Instruktáž ústní hygieny u dětí nácvik správného čištění zubů se správným zubním kartáčkem. Následně doplnění o pomůcky dentální hygieny. Projekt je určen pro všechny věkové skupiny dětí, slouží k zajištění informovanosti a zažití praktických dovedností v oblasti dentální hygieny. 5/21

6 Spoluúčast rodičů a spolupráce se ZŠ Spoluúčast rodičů: Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost a ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ a účastnit se vybraných aktivit Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Konzultujeme s rodiči postup při výchově dítěte a jeho vzdělávání. Jednáme s rodiči jako s rovnocennými partnery. Snažíme se být ohleduplní a taktní. Spolupráce se ZŠ v Libochovicích: Spolupráce se ZŠ v Libochovicích je na dobré úrovni. 6/21

7 Podmínky vzdělávání Mateřská škola užívá přízemí jednopatrové budovy. První patro je sídlem obecního úřadu. Technický stav je vyhovující, úměrný stáří budovy. Prostorové podmínky Šatna Nachází se ve vstupní chodbě a je vybavena nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Také je zde informační nástěnka pro rodiče a prostor pro vystavení prací dětí. Kuchyňka Je samostatná místnost sloužící k přípravě dopolední přesnídávky, odpolední svačiny a k výdeji dovážených obědů. Vybavení je starší již ne zcela odpovídající současným standardům, ale funkční a svému účelu zatím postačující. V rámci možností se snažíme o modernizaci (nové talíře, sklenice, konvice na pití). Herny Herny od sebe navzájem odděluje vstupní chodba s šatnou. Větší herna je využívána jako tělocvična a po rozložení lehátek jako ložnice. Na podlaze je celoplošný koberec a vybavení nábytkem je minimální, tak aby herna mohla splňovat svůj účel. K vybavení patří i CD,MC přehrávač věž, nářadí a náčiní pro sportovní vyžití dětí, míče, obruče, lavička, rytmické nástroje Orffova instrumentáře a knihovna Druhou hernu rozděluje část nosné zdi na dva prostory. Větší část této herny je opět pokryta novým celoplošným kobercem a je vybavena novým nábytkem pro přehledné a pro děti dostupné ukládání hraček. V menší části herny je podlaha pokryta linem a vybavena stolečky, využívanými k pracovním a výtvarným činnostem. Stolečky v této části pochází ze staršího vybavení, ale pro svůj účel jsou ještě použitelné, ve skříni jsou didaktické pomůcky k výchovně vzdělávacím činnostem. Na tuto hernu navazuje místnost využívaná jako jídelna. Je vybavena stolky a židličkami odpovídajícími svou výškou požadavkům zdravého sezení a správného stolování dětí s ohledem na jejich potřeby. V jídelně je také po celý den dětem volně přístupná konvice s pitím, zajišťujícím pitný režim. Věci ke hrám venku a na pískovišti, jsou v úložném prostoru na chodbě Hygienické zařízení 7/21

8 Je poměrně stísněné a určuje kapacitu MŠ. Vybavení tvoří 4 umyvadla s pákovou baterií, vanička se sprchou a 4 WC. Prostor je svou velikostí nevyhovující a neumožňuje nejen umístění zástěn k WC, ale dokonce neposkytuje ani potřebný prostor k umístění ručníků a kelímků pro čištění zubů. Školní zahrada V současné době je zahrada využívána zčásti, neboť je vstupním chodníkem rozdělena na dvě poloviny. Část, kterou děti mohou využívat ke hrám je vybavena zatím pouze minimálně a to pískovištěm a jedním herním prvkem, kterým je pružinové houpadlo. Pískoviště se zakrývá plachtou, celý prostor je zatravněný, trávník se pravidelně seká. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů 8/21

9 Životospráva - denní řád je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí, střídáme dobu činnosti a odpočinku - dbáme na dodržování pitného režimu - poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu - zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, dodržujeme technologii přípravy pokrmů a nápojů - dopolední přesnídávka a odpolední svačina se připravuje v kuchyňce MŠ - oběd se pro děti dováží ze školní jídelny ZŠ v Libochovicích - mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly (3hod) - děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování - odpolední spánek využívají především malé děti - dětem s menší potřebou spánku nabízíme i jiný program - umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, pokud možno za každého počasí (s ohledem na smogovou situaci nebo extrémní počasí, které je pro pobyt venku nevhodné) - využíváme vycházky po okolí, školní zahradu, místní fotbalové hřiště, dětské hřiště v obci - respektujeme individuální potřeby dítěte Psychosociální podmínky - navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem - usnadňujeme dítěti období adaptace na pobyt v mateřské škole - učíme děti vzájemné toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné spolupráci a pomoci - respektujeme práva každého dítěte - nabízíme dětem činnosti dle jejich zájmu a vyspělosti - používáme pozitivní hodnocení, pochvaly, učíme děti nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si - respektujeme osobní svobodu a volnost dětí, ale vyžadujeme dodržování pravidel soužití v MŠ - vytváříme bezpečné prostředí jistoty a spokojenosti - počítáme s aktivní spoluúčastí dětí při všech činnostech - určujeme spolu s dětmi jasná pravidla chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů - předcházíme šikaně a jiným patologickým jevům Personální podmínky - s dětmi pracuje ředitelka a učitelka obě plně kvalifikované pro práci v předškolním vzdělávání - úklid, přípravu a výdej jídla zajišťuje provozní zaměstnankyně školnice 9/21

10 Psychohygiena - je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizační činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci - rodiče mají po dohodě možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv dle svých potřeb - děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy reagujeme na okamžitý stav ovzduší a aktuální počasí - děti mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale v rámci možností i v MŠ - odpolední spánek dětí je upraven dle individuálních potřeb - jsou respektovány individuální potřeby dětí - nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim Režim dne 6,30-9,30 příchod dětí spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a přání činnosti individuální, skupinové, společné pohybové aktivity dětí činnosti řízené učitelkou v různých vzdělávacích oblastech 8,15-8,45 hygiena, dopolední svačina 9,30-11,30 pobyt venku pokud není vhodné počasí náhradní aktivity ve třídě 11,30-12,00 hygiena, společný oběd 12,00-14,00 hygiena, čištění zubů, převlékání do pyžam společný čas relaxace, klidu a odpočinku 14,00-14,30 hygiena, odpolední svačina 14,30-16,00 spontánní hry a pohybové činnosti dětí individuální činnosti postupné předávání dětí rodičům uzavření MŠ 10/21

11 Bezpečnost a ochrana zdraví Za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jimi pověřené osobě. Na začátku školního roku jsou děti poučeny o bezpečnosti při hrách a pobytu venku a o tom, jak se správně chovat k hračkám a zařízení MŠ. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti: povinnost učitelky - při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti klidně hrály, sleduje jejich hru, předchází konfliktům - nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky - nesmí od dětí odejít! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ. - při chůzi po schodech dbá, aby děti chodily klidně, nestrkaly se - při tělovýchovných aktivitách dbá na bezpečnost dětí, upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení, bývá vždy na nejrizikovějším místě, kontroluje nářadí - v šatně při převlékání má učitelka stálý dozor Opatření při pobytu venku: povinnost učitelky - na školní zahradě nedovolí vzdálení do prostoru zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. - při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, používá terčík při přecházení vozovky, průběžně seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici i v dopravě. - v případě vycházky do frekventovaných míst oblékne děti do výstražných vest (vždy první a poslední dítě) Opatření při úrazu: povinnost učitelky - okamžité poskytnutí první pomoci při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc, v nezbytném případě zajistit převoz zraněného do zdravotnického zařízení, bezodkladně informovat ředitelku MŠ a zákonného zástupce dítěte. - každý, i drobný úraz, zaznamenat do knihy úrazů - u úrazů, kdy bylo nutné ošetření lékařem, vyplnit Protokol o úrazu 11/21

12 Školní řád MŠ 1.Úvod, všeobecná ustanovení Školní řád vydala ředitelka mateřské školy v souladu s 30 odst.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance mateřské školy. 2.Zápis a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2.1 Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a veřejnost informuje obvykle prostřednictvím webových stránek obce, letáčkem ve vývěsce OÚ, nástěnkou v MŠ a vyhlášením obecním rozhlasem (dle zákona č.561/ odst. 2 ). 2.2 Zápis do mateřské školy během školního roku je možný pouze tehdy, dovoluje-li to kapacita mateřské školy. 2.3 Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti, které ve školním roce, ke kterému podávají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, dosáhnou věku tří let. 2.4 Rodiče (zákonní zástupci) odevzdají ředitelce mateřské školy Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s uvedením všech potřebných informací rozhodujících pro přijetí a osobní spis dítěte (Evidenční list), potvrzený pediatrem ( 50 zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). 2.5 V případě, že počet žádostí o přijetí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy dle kritérií MŠ ( zákon č.561/2004 Sb. 34 odst.4 ). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče písemně ( dle zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ). 3. Nástup a docházka do mateřské školy 3.1 Při nástupu do mateřské školy může ředitelka určit zkušební dobu k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ ( zákon č.561/2004 Sb. 34 odst.3 ), nejdéle však na dobu 3 měsíců. 3.2 Rodiče dětí s odkladem školní docházky odevzdají v MŠ Rozhodnutí o odkladu školní docházky, o kterém rozhodla příslušná základní škola. 3.3 Při prvotním seznamování dítěte s prostředím mateřské školy spolupracuje pedagogická pracovnice s rodičem, kdy na základě rozhovorů získává informace o dítěti, jeho návycích nebo oblíbených činnostech. Cílem je jednotné působení na dítě. Doprovod dítěte akceptujeme pouze v případě, když nenarušuje provoz mateřské školy. 4. Ukončení docházky do mateřské školy ( 35 ) Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce. 4.1 V průběhu zkušební doby na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. 4.2 Pokud se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. 4.3 V případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. 12/21

13 4.4 Pokud zákonný zástupce neuhradí opakovaně úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedojde s ředitelkou školy k dohodě o splátkovém kalendáři nebo nebude stanoven jiný termín úhrady (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon 35, odst. 1 d). 4.5 Ve tříměsíční zkušební době, pokud dítě nezvládne adaptaci a bude tím narušován provoz a organizace mateřské školy. 5. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 5.1 Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 do hod. a) Stanovený základní režim dne může být pozměněn v případě různých akcí, konaných v mateřské škole nebo mimo ni. b) Po dohodě s rodiči je možný příchod dítěte do mateřské školy i během dne. c) Po obědě od hod. si mohou rodiče děti vyzvednout, pozdější odchod je možný po předchozí dohodě. d) Rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu pouze 4 hodiny denně, si pobyt dítěte v MŠ naplánují tak, aby tuto dobu nepřesáhl nebo aby nenarušoval provoz mateřské školy. e) V případě příznivého počasí se aktivity dětí přesunují ven. 5.2 Provoz mateřské školy lze z vážných organizačních a provozních důvodů po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Tuto informaci zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně. Pokud zákonní zástupci dítěte požadují v této době umístění dítěte v jiné mateřské škole, musí si tuto skutečnost zajistit sami. 5.3 V době letních prázdnin v červenci nebo v srpnu, bývá provoz mateřské školy přerušen. Zákonní zástupci jsou informováni 2 měsíce předem na nástěnce v šatně dětí a na schůzce rodičů. 5.4 V mateřské škole je dodržován pitný režim, dětem je podáván čaj nebo ovocné šťávy. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 6. Obsah předškolního vzdělávání 6.1 Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů ( zákon č. 561/2004 Sb. 33). 6.2 Vyučovací jazyk je jazyk český. 6.3 Vzdělávání dětí zajišťují pedagogické pracovnice. 6.4 Mateřská škola pracuje v souladu s RVP ( zákon č. 561/2004 Sb. 4, 5 ) 7. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 7.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Každé přijaté dítě má právo a) na předškolní vzdělávání b) být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování) c) na rozvoj svých schopností a nadání e) právo hrát si f) na zajištění činností a služeb poskytovaných poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 7.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců a) rodiče mají právo být informováni o výsledcích vzdělávání dítěte b) povinností rodiče je zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, omlouvat jeho nepřítomnost 13/21

14 c) zákonný zástupce může přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy d) rodiče mohou přivést i vyzvednout dítě kdykoliv během dne po předchozí dohodě e) povinností zákonného zástupce je předat dítě pedagogické pracovnici osobně f) rodič je povinen oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny telefonického kontaktu nebo zdravotní pojišťovny ( 22 školského zákona ) g) při styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí platí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 7.3 Pedagogické pracovnice nezodpovídají za hračky nebo jiné předměty, které dítě do mateřské školy donese. 8. Úplata za předškolní vzdělávání 8.1 Úplata za předškolní vzdělávání je v souladu s ustanovením 123 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 6 vyhlášky 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání. 8.2 Stanovená výše úplaty se řídí Vnitřní směrnicí pro vybírání úplaty za předškolní vzdělávání 8.3 Úplata za kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. 8.4 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy je poskytováno bezúplatně. 8.5 Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle 35 školského zákona č.561/2004 Sb., jestliže opakovaně ( 3x ) neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy splátkový kalendář nebo jiný termín úhrady. 9. Organizace předškolního stravování 9.1 Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 9.2 Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit do 7.00 hodin ráno osobně nebo telefonicky. 9.3 V mateřské škole je dodržován samoobslužný pitný režim, dětem se podávají ovocné šťávy nebo čaj. 9.4 a) Děti s celodenním pobytem v mateřské škole mají nárok na - přesnídávku - oběd - svačinu b) Děti, které navštěvují mateřskou školu pouze 4 hodiny na - přesnídávku - oběd 9.5 Dítě, které se účastní předškolního vzdělávání neodebírá v době svojí nepřítomnosti stravu, pouze 1. den neplánované nepřítomnosti mají zákonní zástupci možnost neodhlášený oběd převzít v mateřské škole v době od 11.15h 11.30h. Pokud takto neučiní,strava propadá. ( Rodiče jsou povinni tuto neodhlášenou stravu uhradit ). 9.6 Stravné se platí vždy do 15. dne měsíce následujícího a to pouze za stravu skutečně odebranou. 9.7 V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úplatu školního stravování, může ředitelka mateřské školy rozhodnout a ukončení předškolního vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb. 35). 14/21

15 10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy Mateřská škola přihlíží při výchovně vzdělávací činnosti k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, poskytuje jim informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, vede knihu úrazů ( zákon č. 561/2004 Sb., 29 odst. 1,2,3 ) Školním úrazem nelze nazvat úraz při cestě do mateřské školy a zpět Vchod do mateřské školy je celodenně uzamčen Zákonný zástupce dítěte je odpovědný za obsah skříňky dítěte, pečlivě dbá na to, aby dítě nepřineslo do mateřské školy nebezpečné předměty (léky, hřebíky, skleněné nebo jiné ostré předměty) Pedagogická pracovnice má právo nepřijmout dítě, které vykazuje projev nemoci (rýma, kašel). Pokud zákonný zástupce nesouhlasí, požádá ho pedagogická pracovnice o doložení zdravotní způsobilosti potvrzené pediatrem na náklady zákonného zástupce Léky ani léčebné prostředky mateřská škola nepodává Infekční onemocnění v nejbližším okolí rodiny hlásí zákonný zástupce neprodleně mateřské škole Při onemocnění dítěte v průběhu dne, upozorňuje mateřská škola rodiče telefonicky Po obědě si děti v naší mateřské škole čistí zuby. (Každé má svůj kartáček na zuby a kelímek) Zákonný zástupce dítěte může pověřit k převzetí dítěte v mateřské škole třetí osobu, kterou uvede ve formuláři Zmocnění k odvádění dítěte z mateřské školy pověřenou osobou Pedagogická pracovnice nepředá dítě osobě, byť uvedené na Zmocnění, pokud je viditelně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud rodič dítěte nebude reagovat na telefonát nebo nebude jevit zájem, bude pracovnice mateřské školy informovat Policii ČR a sociální pracovnici pro ochranu dětí Nenásilnou formou a přiměřeně k věku seznamujeme děti s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, DVD) nebo vandalismu V zájmu ochrany zdraví dětí v mateřské škole je nepřípustné, donášet do MŠ při jakékoliv příležitosti potraviny domácí výroby Do prostor mateřské školy je zákaz vstupu všech zvířat. 11. Zacházení s majetkem mateřské školy 11.1 Při všech výchovně vzdělávacích činnostech v mateřské škole a v jejím areálu vedou pedagogické pracovnice děti k šetrnému zacházení s pomůckami, hračkami a ostatním vybavením mateřské školy Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, tuto skutečnost nahlásit pedagogické pracovnici. 15/21

16 Charakteristika třídy MŠ Chotěšov K je zapsáno 20 dětí 2-3 let 1 dítě 3-4 let 6 dětí 4-5 let 7 dětí 5-6 let 5 dětí 6-7 let 1 dítě s odkladem školní docházky Vady tělesné a duševní: 0 Špatná výslovnost: náprava řeči dětí je zajištěna přímo v MŠ učitelkou, která spolupracuje s SP centrem v Litoměřicích Zvláštní individuální péče: 0 16/21

17 Vzdělávací program Rok s prasátkem Pigy Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Vzdělávací program je koncipován tak, aby dítěti umožnil co nejpřirozenější a nejsnadnější přechod z domova do mateřské školy. Umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a vede ho k získávání reálného pohledu na svět. Dítě si aktivně osvojuje elementární poznatky o přírodě, o světě, lidech a sobě samém. Učí se samostatnosti, zodpovědnosti, spolupráci a ohleduplnosti. Získává předpoklady pro další úspěšné vzdělávání neboť je podporována jeho chuť objevovat a zkoušet stále nové věci. Nabídkou zajímavých aktivit dítě zdokonaluje svou pohybovou zdatnost, obratnost a celkově se zlepšuje jeho hrubá i jemné motorika, jazykové schopnosti, logické uvažování a matematické představy. Celým školním rokem děti provází plyšový maňásek prasátko Pigy. ZÁŘÍ - Vítáme se s prasátkem Pigy a se školkou Dítě se seznamuje s novým místem a prostředím, vytváří si zdravé životní návyky, poznává sama sebe. Navazuje nové vztahy, poznává pravidla společného soužití. Svůj známý svět rodiny rozšiřuje o nový svět mateřské školy. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení si praktických dovedností přiměřených věku, zvládání sebeobsluhy, základních hygienických návyků, jednoduché obsluhy - rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), získání relativní citové samostatnosti, schopnosti navazovat kontakty a spolupracovat -seznamování s pravidly chování ve skupině dětí, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - seznamování se s místem a prostředím mateřské školy a vytváření pozitivního vztahu k němu, zacházení s běžnými předměty denní potřeby 17/21

18 ŘÍJEN - Foukej foukej větříčku Dítě si všímá změn v přírodě, sleduje, co všechno musí lidé udělat na poli a na zahradě než se vše připraví k odpočinku. Dozví se, jaké ovoce se češe, jaká zelenina sklízí. Učí se poznávat všemi smysly. Dílčí vzdělávací cíle: - uvědomění si všech smyslů, zlepšování schopnosti poznávání prostřednictvím všech smyslů - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - rozvoj tvořivosti a estetického vnímání - rozvoj kooperativních dovedností - získání poznatků o pracovních činnostech a působení člověka - rozvoj matematických představ a logického uvažování LISTOPAD - Plískanice Dítě pozoruje a uvědomuje si, jaký vliv má počasí na svět a na člověka, jak se chráníme před nepohodou, co znamená být zdravý a jak funguje naše tělo při práci. Seznamuje se s časovými pojmy a vyzkouší si některé jednoduché pracovní činnosti. Sleduje přípravy přírody k zimnímu spánku. Dílčí vzdělávací cíle: - uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví - správné držení těla - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace, rozsah pohybu, dýchání) - rozvoj a kultivace představivosti a fantazie - správná výslovnost, správné tempo řeči, správné dýchání - napodobování jednoduchého pohybu podle vzoru - chápání prostorových pojmů PROSINEC - Kouzelné Vánoce pro prasátko Pigy Dítě si uvědomuje zvyky a obyčeje, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímá atmosféru Vánoc, všímá si výzdoby, chování lidí. Písničkou a básničkou přivítáme Mikuláše, naučíme se vánoční koledy a písně, které zazpíváme i na besídce v MŠ. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice přichází. Vyrobíme drobné vánoční dárky Dílčí vzdělávací cíle: - rozvoj v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka 18/21

19 - rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních),rozvoj kultivovaného projevu - uvědomování a utváření si citových vztahů, schopnost projevovat a přijímat city - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se na společných činnostech), přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané - vytváření pozitivního vztahu k lidem a k místu - učení se soustředit a udržet pozornost LEDEN - Zimní radovánky s prasátkem Pigy Dítě vypráví o zimních sportech a radovánkách, zjišťuje, co vše se dá vytvářet ze sněhu a pozoruje, co vytváří v přírodě mráz. Všímá si, jak se žije volně žijícím zvířatům a přemýšlí, jak jim mohou lidé pomoci. Pozoruje, jakým činnostem se věnují lidé a jak se děti učí ve škole. Předškoláci se připravují na zápis do první třídy. Dílčí vzdělávací cíle: - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), rozvoj zájmu o čtení - rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem - pozorování přírody - upevňování vztahu a úcty k životu ve všech formách ÚNOR - Veselice a maškaráda s prasátkem Pigy Dítě poznává nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, písni, dramatizaci. Vyrobíme si masky na karneval, budeme tančit a zpívat Dílčí vzdělávací cíle: - získávání zkušenosti a dovednosti pracovními činnostmi - rozvoj estetické cítění - vyjádřování svých pocitů a nálad slovně i pohybem - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností - vnímání uměleckých a kulturních podnětů - schopnost hodnotit zážitky - vnímání rozmanitosti a pozoruhodnosti světa - učení se vyvinout volní úsilí a soustředění se na činnost a její dokončení 19/21

20 BŘEZEN - Sluníčko, popojdi maličko Dítě pozoruje změny v přírodě, která se připravuje na příchod jara. Všímá si prvních jarních květin. Porovnává rozdíly mezi zimou a jarem. Uvědomuje si střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci. Připravujeme se na svátky jara, poznáváme další zvyky, učíme se velikonoční říkadla a malujeme vajíčka. Dílčí vzdělávací cíle: - seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí v němž žijeme - rozvíjení si povědomí o přirozených změnách v přírodě, orientace v čase a v prostoru - ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), vytváření základu pro práci s informacemi, učení se nazpaměť krátkým textům - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí DUBEN - Prasátko Pigy na silnici Dítě se seznamuje s dubnovými pranostikami, všímá si počasí a přírody, pozoruje její proměny. Sleduje rostliny, zvířata a jejich mláďata. Seznamuje se přiměřeně věku s dopravními předpisy a s okolím svého bydliště Dílčí vzdělávací cíle: - všímání si zajímavostí života v přírodě, života zvířat - osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a péče o zdraví - dodržování pravidel chování k druhým - vytváření podvědomí o lidských morálních hodnotách - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - rozlišování některých obrazných symbolů a porozumění jejich významu a funkci KVĚTEN - Já a moje rodina Dítě vypráví o svých nejbližších, snaží se pojmenovat členy i širší rodiny. Vysvětlujeme si některé pojmy jako je domov. Vyrobíme si dárek pro maminky k svátku. Dílčí vzdělávací cíle: - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, ochrana osobního bezpečí a soukromí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 20/21

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Práva zákonných zástupců dětí: 1/ Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání nezletilých

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne...

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Č. j... ze dne... Základní a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 671 52 Hluboké Mašůvky 157, tel.: 739 470 607, e-mail: zsms.masuvky@seznam.cz, IČO:71008756 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č. j.... ze dne... OBSAH: Úvodní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument Směrnice č. 20 Školní řád MŠ Počet listů 7 Čj.: Platnost od: 1.9.2012 Platnost ukončena dne: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Školní řád Mateřské školy U dvou sluníček Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 50/15 Platnost od 1. 9. 2015

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 50/15 Platnost od 1. 9. 2015 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 50/15 Platnost od 1. 9. 2015 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA U PARKU, Plánkova 353, 386 01 Strakonice telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení O přijetí dítěte k předškolnímu

Více

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023

Školní řád. Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Soukromá mateřská škola Jitřenka, Vyžlovka, okres Praha východ, 281 63 Sportovní 209, Vyžlovka, 281 63 IČ: 68871023 Obsah: ČL. 1. Provoz mateřské školy ČL. 2. Bezpečnost a zdraví dětí ČL. 3. Stravování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace IČO: 70839379. SMĚRNICE č. 6/2015.

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace IČO: 70839379. SMĚRNICE č. 6/2015. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace IČO: 70839379 Č.j.: SMĚRNICE č. 6/2015 Školní řád MŠ Obsah : ČL. 1 Úvod, všeobecná ustanovení ČL. 2 Zápis a přijímání

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391. Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Název: Školní řád Mateřské školy, Alšova 1930, Písek Číslo směrnice: 4 (9.MŠ) 4 Spisový znak: Skartační znak: Č.j. Počet listů: P

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 194Z/2013 Vypracoval: Vydal: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více