Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace"

Transkript

1 Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy. Článek 1 Práva a povinnosti účastníku předškolního vzdělávání 1.Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku; doplňuje rodinnou výchovu; podílí se na osvojení základních pravidel chování a mezilidských vztahů; vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání; napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy a poskytuje s speciálněpedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími požadavky 2.Mateřská škola upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy v školním vzdělávacím programu pro předškolní věk 3.Každé přijaté dítě do mateřské školy má právo na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti 4.Každé dítě přijaté do mateřské školy má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školským poradenským zařízením podle 116 zákona Školského zákona 116 školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenky a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo student a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracující s orgány social-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi

2 5.Každé dítě přijaté do mateřské školy má právo na psychickou a fyzickou bezpečnost podle 29 Školského zákona 29 (1) školky a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním primo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a student a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (2) školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou optaření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a student při vzdělávání ve školách a školských zařízení a pči činnostech s ním souvisejících 6.Všechny děti mají práva, která jim zaručuje Listina základních práv a svobod; a Úmluva o právech dítěte 7.Zákonní zástupci přijatých dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání a to, u pedagogického zaměstnance zajišťujícího pedagogickou činnost v dané třídě, nebo individuálním pohovorem u ředitelky mateřské školy v době konzultačních hodin: Sudý týden úterý Lichý týden čtvrtek Individuálně po předchozí domluvě 8.Zákonní zástupci přijatých dětí mají právo vyjadřovat se k rozhodnutí mateřské školy, které se týkají podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí 9.Zákonní zástupci přijatých dětí mají povinnost zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a aby bylo při příchodu vhodně a čistě upraveno 10.Zákonní zástupci přijatých dětí mají povinnost, na vyzvání ředitelky mateřské školy, se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte 11.Zákonní zástupci přijatých dětí mají povinnost informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy a vzdělávání 12.Zákonní zástupci přijatých dětí jsou povinni oznamovat mateřské škole údaje

3 podle 28 odst. 2 Školského zákona 28 odst. 2 školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi: a) Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dale státní občanství, místo narození a místo pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobávý-li dítě, žák nebo student na území České republiky b) Údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání c) Obor, formu, délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu d) Datum zahájení vzdělávání ve škole e) Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk f) Údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o to, zda je dítě, žák nebo student sociánlě znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut g) Údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání h) Datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončené i) Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydlištěš, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení 13.Zákonní zástupci přijatých dětí jsou povinni ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání 14.Zákonní zástupci přijatých dětí jsou povinni seznámit se se školním řádem mateřské školy Člá lánek 2 Podmínky pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání 1.Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání; potvrzení pediatra 2.Podle 183 Školského zákona vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí o

4 přijetí dítěte formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená 3.Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte pokud se bez udání důvodu nezúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem; pokud zákonný zástupce závažných způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy; pokud doporučí ukončení docházky v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady Člá lánek 3 Provoz a vnitřní režim mateřské školy 1.Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu: Podělí - Čtvrtek Pátek Provoz tříd: t

5 1.třída ( scházení dětí) 2.třída ( scházení a rozcházení dětí) 3.třída třída Zákonný zástupce je povinen vyzvednout dítě nejpozději 5 minut před koncem určené doby pobytu. Ředitelka mateřské školy si vyhrazuje právo v případě nutnosti rozdělit děti na jinou třídu. Tato skutečnost bude vždy oznámena na veřejně přístupném místě ve škole. Děti mají zajištěny všechny bezpečností a hygienické podmínky, stejně tak i podmínky předškolního vzdělávání 2.V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, stanovený provoz tohoto školního řádu omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka, zákonným zástupcům dětí, nejméně 2 měsíce předem 3.Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání ze zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období, než měsících červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační, či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušené provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě v mateřské škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne 4.Děti se zpravidla scházejí v mateřské škole do 8.30 hodin. Poté se z bezpečnostních důvodů mateřská škola uzamkne až do hodin. Pouze v době od do hodin je odemčeno, z důvodu odcházejících dětí po obědě 5.Zákonní zástupci, v době určené pro příchod dětí do mateřské školy, předávají dítě, po jeho převlečení, pedagogickým zaměstnancům ve třídě mateřské školy 6.Zákonní zástupci si přebírají dítě od pedagogického zaměstnance přimo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou pro přebírání dětí zákonnými zástupci 7.Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho předání a přebírání ke vzdělávání v mateřské škole. Jmenovaná osoba musí bát vyplněna ve formuláři Zmocnění, kde svým podpisem zákonný zástupce dítěte zmocňuje jinou osobu k předání nebo převzetí dítěte 8.Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický zaměstnanec Pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky Informuje telefonicky ředitelku školy Řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na městský úřad, který je podle 15 zákona č. 259/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí, povinen zti dítěti neodkladnou péči; případně se obrátí na policii České republiky Pedagogický zaměstnanec si nemůže vzít dítě domů, ani mu nelze tuto povinnost uložit. Podle zákona právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy jej pedagogický zaměstnanec předá zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě. V této době by však měl setrvávat na území

6 mateřské školy 9.K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických zaměstnanců tak, aby na jednoho pedagogického zaměstnance připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 14 dětí ze třídy, kde jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Při specifických činnostech, náročných na bezpečnost dětí určí ředitelka mateřské školy, k zejištění větší bezpečnosti, dalšího pedagogického zaměstnance, popřípadě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole 10.Zajištění bezpečnosti dětí při činnostech pořádaných mateřskou školou v době provozu mateřské školy: Anličtina při výuce angličtiny jsou děti předány lektorovi, jeden pedagogický zaměstnanec se výuky angličtiny přimo účastní Flétna při výuce flétny jsou děti předány lektorovi, výuky se přimo účastní jeden pedagogický zaměstnanec. V době výuky flétny jsou ostatní děti za třídy rozděleny, z důvodu zajištění bezpečnosti Výlety- ředitelkou je určen počet pedagogických zaměstnanců a jiných zletilých osob, které jsou způsobilé k právním úkonům a které jsou v pracovně právním vztahu k mateřské škole. Jsou zajištěny činnosti, které odpovídají věkovým i aktuálním individuálním potřebám dětí. Je zajištěn pitný režim, pravidelná strava i doba odpočinku 11.Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomsnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, nahlásí tuto skutečnost v dostatečném předstihu telefonicky, osobně v mateřské škole nebo do deníčků na šatnách jednotlivých tříd. První den nepřítomnosti dítěte je nutné tuto absence nahlásit do 8.00 hodin 12.Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí a zaměstnanců mateřské školy může pedagogický zaměstnance, pokud má, při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotního stavu způsobilosti k předškolnímu vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře 13.Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravování je splatná do 15.dne následujícícho kalendářního měsíce. Zákonní zástupci jsou povinni uhradit úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy, popřípadě složenkou. Pokud zákonný zástupce neuhradí opakovaně úpaltu za předškolní vzdělávání a stravování a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady může ředitelka mateřské školy, po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání 14.Pobyt venku za příznivého počasí tráví děti denně dostatečnou dobu pobytem venku. Důvodem vynechání pobytu venku je silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovduší, pokles teploty pod -8 C

7 Článek 4 Zacházení s majetkem mateřské školy 1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou dle dohody se zaměstnanci 2. Po dobu předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckymi, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy 3. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy 4. Za cennosti, tj. zlaté předměty, hodinky, hračky, drahé předměty apod. neneseme odpovědnost Článek 5 Preventivní program 1. v mateřské škole dbáme na prevenci úrazů, na zdravý životní styl dětí. V rámci nabídek chodíme s dětmi na preventivní lékařské prohlídky ( např. zubní, oční ) 2. velký důraz je kladen na prevenci sociálně-patologických jevů 3. bude vypracován minimální preventivní program pro mateřskou školu Článek 6 Účinnost Tento školní řád nabývá účinnosti dne a nahrazuje předchozí školní řád z Platnost tohoto školního řádu je neomezená, pokud nedojde ke změnám, které budou případně doplněny formou číslovaných dodatků nebo vytvořením nového školního řádu Ve Zlíně dne Bc. Martina Jochová, ředitelka

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více