Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Příloha ŠVP ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2014 Aktualizace: červenec 2014 Spisový znak: B2 Účinnost od: Skartační znak: : Obsah: Vychází z: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 3. Podmínky provozu a organizace školy. Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Upřesňující podmínky předškolního vzdělávání jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dále ve vyhlášce č.107/2005 Sb. (školní stravování) v platném znění Školní řád je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti v platném znění I. VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY Cíle předškolního vzdělávání 1. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 2. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 1

2 Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Komplex 4 mateřských škol pracuje podle školního vzdělávacího programu: Všichni společně po celý rok S denním programem a akcemi na MŠ se mohou seznámit rodiče na nástěnkách v šatnách dětí. Organizace předškolního vzdělávání 1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do sedmi let. 2. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. 3. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 5. Při přijímání dětí se ředitelka školy řídí podmínkami stanovenými vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. 6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. 7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volná kapacita. 8. Předškolní vzdělávání má tři ročníky třídy jsou heterogenní do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků Rozdělení dětí do tříd Při rozdělování dětí do tříd zohledňujeme věk, sourozenecké poměry, kamarády a požadavky rodičů. Děti jsou umístěny ve 13 třídách mateřské školy a to celkem ve 4 budovách / odloučená pracoviště/ MŠ Laudova 1030 MŠ Laudova 1031 MŠ Opuková speciální třídy do 14 dětí/třída a 2 třídy běžného typu do 26 dětí/třída 4 třídy běžného typu do 26 dětí/třída 1 třída běžného typu do 20 dětí s integrací MŠ Brunnerova třídy speciální 7 a 13 dětí a 2 třídy běžného typu s integrací do 20 dětí/třída Ve speciálních třídách pracují s dětmi kromě učitelek také speciální pedagogové a asistentky. 2

3 Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí PRÁVA: 1. Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. 2. Na informace o vzdělávacím programu školy, přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. 3. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou MŠ. 4. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte v mateřské škole. 5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí předškolního vzdělávání svého dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost. 6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se předškolního vzdělávání. 7. Zapojit se do práce Klubu rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců a dětí. 8. Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce MŠ. 9. Odvolat se proti správnímu rozhodnutí ředitelky školy. 10. Podávat stížnost k ředitelce školy, má-li k tomu oprávněný důvod. POVINNOSTI zákonných zástupců VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA: 1. Zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy. 2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Uvádět důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole 5. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro povinnou dokumentaci školy, pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích. DALŠÍ POVINNOSTI: Přivádět dítě do mateřské školy zdravé, čisté, přiměřeně a čistě oblečené. Nenechávat dítě v mateřské škole nepřiměřeně dlouhou dobu vzhledem k jeho věku a potřebám. Neposílat dítě do mateřské školy samotné. Dítě přihlašovat k docházce do MŠ a odhlašovat z docházky do MŠ včas = nejpozději 24 hodin předem. Vyzvedávat své dítě z mateřské školy včas. Dítě bude předáno pouze zákonným zástupcům dítěte nebo osobám uvedeným ve Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ pověřenou osobou. Mít vždy na zřeteli, že i v případě zmocnění k zastoupení rodiče jinou osobou, stále za dítě plně zodpovídají rodiče. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, POPŘÍPADĚ JIMI POVĚŘENÉ OSOBY K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE Z MŠ, SE PO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE NEZDRŽUJÍ V MŠ DÉLE NEŽ JE NEZBYTNĚ NUTNÉ A OPUSTÍ NEPRODLENĚ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY. V průběhu docházky dítěte do MŠ neprodleně hlásit všechny změny týkající se bydliště, zaměstnání, telefonního čísla domů i do práce, pominutí důvodu k osvobození od úplaty za vzdělávání či k jejímu snížení, nebo jiné závažné skutečnosti například možnost styku s dítětem u rozvedených rodičů, pokud je to určeno soudním výnosem. 3

4 Mít na zřeteli, že nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, být ohleduplní k ostatním rodičům a dětem, které jsou zdravé. Lékařské potvrzení rodiče předkládají při nástupu dítěte do MŠ /viz evidenční list/ a dále pak po onemocnění infekční chorobou např. salmonelóza. V případě náhlého onemocnění si co nejdříve po upozornění učitelkou vyzvednout dítě z MŠ a navštívit s ním lékaře. Řádně a ve včasném termínu platit všechny poplatky spojené s předškolním vzděláváním dítěte a jeho pobytem v MŠ = úplatu za předškolní vzdělávání, školní stravování, platby Klubu rodičů Případnou žádost o snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání nebo žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání podat včas ředitelce MŠ písemně. Číst si informace, sdělení a upozornění pro rodiče, která jsou vyvěšována v šatnách dětí. Vést dítě osobním příkladem k pozdravu, poděkování, požádání, vštěpovat jim základy slušného chování. Být důsledný a nepodléhat náladám dítěte. Působit na dítě v souladu s mateřskou školou také v oblasti hygieny, stolování a sebeobsluhy. S majetkem školy zacházet šetrně, nepoškozovat jej, neničit a nezcizovat. Práva a povinnosti dítěte DÍTĚ MÁ PRÁVO: Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku, ). Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ). Zvolit si činnost, která mu vyhovuje, v případě potřeby využívat tzv. klidovou zónu Na vlastní názor svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho týkají Na odpočinek a volný čas Na uspokojování každodenních potřeb se zřetelem na věk a individuální zvláštnosti Na ochranu před použitím násilí, zneužíváním, použití narkotik apod. Tato práva jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte z roku Dítěti musí být poskytnuto vedení při výkonu jejich práv a povinností uznávaných touto úmluvou v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi. (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 4

5 POVINNOSTI DÍTĚTE: Pěstovat hezké vztahy mezi dětmi obou pohlaví a s rodiči Vzájemně si pomáhat, neubližovat si Dodržovat osobní hygienu Oznámit učitelce jakékoliv přání, potřebu Oznámit učitelce jakékoliv násilí tělesné i duševní Respektovat učitelku II. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ Péče o zdraví a bezpečnost dětí 1. Učitelka je za dítě plně odpovědná od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. 2. Zmocnění nezprošťuje zákonné zástupce plné zodpovědnosti za své dítě! 3. Učitelka je při vzdělávání dítěte a s ním souvisejících činnostech povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 4. Učitelka zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 5. Mateřská škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž při vzdělávání dětí a s ním souvisejících činnostech došlo. 6. Zaměstnanci školy jsou povinni řídit se a postupovat podle Směrnice k zajištění bezpečnosti při práci s dětmi, kterou vydala ředitelka školy. 7. Zákonní zástupci všech dětí jsou zodpovědní za to, že do MŠ přivádějí děti zdravé. Učitelka má právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Je důležité, aby zákonní zástupci dítěte ráno sami učitelku upozornili na případné změny ve zdravotním či psychickém stavu dítěte. 8. Zákonní zástupci také zodpovídají za čisté a bezpečné oblečení a obutí dítěte je důležité všechny věci dítěte označit a ukládat na příslušné místo v šatně. Nedávat dětem do MŠ sladkosti, žvýkačky, řetízky na krk ani je nenechávat v šatně!!! 9. Výměna lůžkovin ve třídách se provádí každé tři týdny, ručníku týdně. Pyžama si děti berou domů na vyprání v pátek, popř.dle přání rodičů. 10. Pokud ve třídě /na přání rodičů/ probíhá denní čištění zubů po obědě, dítě v MŠ potřebuje NOVÝ A JMÉNEM DÍTĚTE OZNAČENÝ zubní kartáček a dětskou zubní pastu. 11. Na převlečení v MŠ má mít dítě kalhoty nebo zástěrku s kapsami, aby mělo vždy k dispozici kapesník. Kapesník v kapse je nutný i v oblečení na pobyt venku! Je vhodné dát paní učitelce balení papírových kapesníků, aby je měla vždy k dispozici. 12. Děti i zaměstnanci se v prostorách MŠ přezouvají, rodiče do tříd nevstupují v botách. 13. Na přezutí mají děti bačkory uzavřené, je nepřípustné mít pantofle nebo crocsy! 14. V celém objektu MŠ se nekouří. 15. Je zcela nepřípustné, aby dítě z mateřské školy odcházelo samo! 16. PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI DĚTÍ V MŠ A PŘI POBYTU DĚTÍ VENKU JSOU ZAKOTVENA VE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŠKOLY. 5

6 III. PODMÍNKY PROVOZU A ORGANIZACE ŠKOLY Přijímací řízení 1. Přijímání dětí do mateřské školy pro následující školní rok provádí ředitelka školy formou zápisu dětí přímo v mateřské škole v jarních měsících v době, kterou veřejnosti ( po dohodě s ředitelkou ) sdělí zřizovatel školy 2. V případě, že MŠ nemá naplněnu kapacitu nebo se v průběhu školního roku uvolnilo místo, může ředitelka školy přijmout dítě k docházce i mimo tento zápis. 3. Ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem zpracuje Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ 4. Dítě do MŠ ředitelka přijímá na základě písemné žádosti rodičů, kterou rodiče v MŠ při zápise vyplní. 5. Při zápise dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy dohodne se zákonným zástupcem druh docházky dítěte do mateřské školy (pravidelná celodenní docházka, nepravidelná docházka). 6. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení vydává pediatr na Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 7. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle 165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu 34 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (také možno na zkušební dobu nejdéle tří měsíců), ve kterém je specifikován druh docházky dítěte do MŠ. 8. Po zápisu se rodiče dostaví do MŠ na informační schůzku, na které jim budou podány informace o provozu MŠ a zodpovězeny případné dotazy. 9. Do MŠ se zapisují děti, které v daném školním roce dovrší 3 až 6 let. 10. Při prvním nástupu dítěte do MŠ rodiče podepíší učitelce nezbytné formuláře 11. První den pobytu dítěte rodiče svým podpisem stvrdí souhlas s účastí dítěte na akcích MŠ mimo budovu školy. 12. Děti, které byly přijaty, docházejí do mateřské školy podle potřeby rodičů. Při absenci je rodič povinen dítě včas omluvit. 13. Zákonní zástupci dětí - cizích státních příslušníků mimo státy EU jsou povinni doložit ředitelce školy spolu s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzení cizinecké policie o přidělení statutu rezidenta nebo způsobu pobytu na území ČR. Požadavky mateřské školy na samostatnost: dítě musí umět samostatně chodit na WC (umět si říct) - nikoliv na nočník, nesmí mít pleny (ani na spaní), musí být odvyknuto užívat dudlík a pít z kojenecké lahve mělo by se umět samostatně najíst lžící, pít z hrnečku či sklenice, mít snahu se oblékat Ukončení docházky dítěte do mateřské školy 1. O ukončení docházky dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy podle 165 odstavec 2a zákona 561/2004 Sb. ve smyslu 35 téhož zákona a ve správním řízení vystavuje Rozhodnutí o ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Toto rozhodnutí nevydává v případě, že dítě odchází do základní školy. 2. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte ukončit docházku do mateřské školy v případě: 6

7 pokud je dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřítomno nepřetržitě po dobu delší než dva týdny ukončení doporučí v průběhu zkušební doby lékař nebo školské poradenské zařízení zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady zákonný zástupce závažným způsobem narušuje opakovaně provoz mateřské školy. /závažný způsob narušování se rozumí- nedodržování tohoto školního řádu, nerespektování režimu dne, narušování výchovně vzdělávací práce nevhodným způsobem, nedodržování třídních pravidel dohodnutých na třídních schůzkách/ 3. Pokud o ukončení vzdělávání v mateřské škole požádá zákonný zástupce dítěte, sepíše s ním ředitelka školy Dohodu o ukončení vzdělávání, která není ve správním řízení Omezení nebo přerušení provozu MŠ po dohodě se zřizovatelem Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Hlavní letní prázdniny: Organizace školního roku 2014/2015 Školní rok bude zahájen 1. září 2014 V době vedlejších prázdnin nebo z organizačních důvodů při sníženém počtu dětí ve třídách (nemoc, karanténa apod.) může být provoz v jednotlivých třídách mateřské škole omezen. V případě, že v době vánočních prázdnin nebude ze strany zákonných zástupců dětí zájem o umístění dětí v MŠ, bude mateřská škola zcela uzavřena. /pokud by do MŠ bylo přihlášeno méně než 5 dětí/ V době hlavních letních prázdnin bude termín uzavření MŠ stanoven po dohodě se zřizovatelem přesný termín bude zákonným zástupcům nejpozději dva měsíce před uzavřením. V případě rozsáhlejších stavebních úprav, bude MŠ uzavřena po celou dobu hlavních prázdnin. Zákonným zástupcům bude také oznámen rozpis provozu mateřských škol v Praze 6 v době hlavních prázdnin. Dle potřeby si zákonní zástupci mohou požádat o přijetí dítěte do náhradní mateřské školy žádost o přijetí podávají do určeného termínu přímo ve vybrané mateřské škole rozhodnutí o přijetí j e vydáváno ve správním řízení. V době hlavních prázdnin je stanovena jiná výše úplaty za předškolní vzdělávání! 7

8 PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Duha, Laudova 1030 a Sluníčko, Laudova 1031 je od 6.30 do od pondělí do pátku Opuková 373 je od 7,00 do 16,30 hodin od pondělí do pátku. Fialka,Brunnerova 1011 je od 6.30 do od pondělí do pátku Od 6,30 se děti scházejí v jedné smluvené třídě V ostatních třídách je provoz od 7,00 hodin. Na odpolední část pobytu po hodině v mateřské škole přecházejí děti do určené třídy, kde je stanoven konečný provoz do hodin. Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ vytváří podmínky pro tyto děti. - Na speciálních třídách působí speciální pedagožky - Ve škole pracuje s dětmi logopedka - Jsou zabezpečeny asistentky pedagoga - Vstřícnost a maximální spolupráce s rodiči - Speciální didaktické pomůcky - Úprava prostředí dle potřeb dětí - Společné činnosti s dětmi z běžných tříd /integrační prvky/ - Provoz ve speciálních třídách dle personálních a bezpečnostních možností: na pracovišti Fialka od 7.00 do hodin od do hodin na pracovišti Duha od 7.00 do hodin (delší provoz nám neumožňují bezpečnostní hlediska, vzhledem k daným celorepublikovým normativům nemáme nárok na další odborný personál. Proto rodiče přijatých dětí se speciálními vzdělávacími potřebami musí respektovat tyto podmínky. V případě jiných požadavků by byla ředitelka nucena snížit počet dětí na speciálních třídách.) Tímto provozem v naší MŠ vycházíme vstříc především zaměstnaným rodičům, kteří dojíždějí, pracují déle odpoledne nebo si nutně potřebují vyřídit záležitosti na úřadech. V žádném případě, se takto dlouhá doba, celodenní provoz činí 10,30 hodin, nesmí stát pravidelnou denní délkou pobytu dítěte v mateřské škole!!! PŘEDEVŠÍM V ZÁJMU SVÉHO DÍTĚTE si zákonní zástupci své děti vyzvedávají tak, aby pobyt v MŠ nebyl pro dítě zbytečně dlouhý. 8

9 Maminky na MD s dítětem, které do mateřské školy dochází po dobu 5 dní v týdnu si dobu, kdy bude dítě docházet, vždy domluví předem s třídní učitelkou. Děti, docházející do MŠ na 4 hodiny denně ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci určí předem, které hodiny v průběhu dne bude jejich dítě docházet / z důvodu bezpečnosti a dostatečného personálního zajištění/ 4 hodiny denně nelze prodlužovat Pokud dítě odchází z mateřské školy po obědě, jsou vstupy do šaten jednotlivých tříd odemykány až ve 12,00 v zájmu dětí a jejich klidu u stolování. UPOZORNĚNÍ: Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ nejpozději do 8,30 hodin, pak mají děti dopolední program a svačinu. Pozdější příchody dětí do MŠ narušují výchovně vzdělávací činnosti, lze je pouze dohodnout s třídní učitelkou dopředu) V době od do hodin jsou děti mimo budovu MŠ. Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní učitelce a dítě si vyzvednou v době od do hodin. Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, pro které musí být vystaveno Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci. Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit. Provoz lze podle místních podmínek po dohodě se zřizovatelem omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících. Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečeno vzdělávání ve speciální třídě nebo speciální péče v rámci integrace v běžné třídě. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích, které MŠ organizuje. Informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně tyto nástěnky sledovat. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ Podle zákona 561/2004 Sb. 123 odstavec 2 a vyhlášky MŠMT č.14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění, je zákonný zástupce povinen hradit úplatu za vzdělávání. Úplatu ředitelka stanoví vždy na školní rok a je její povinností o tom písemně informovat zákonné zástupce dětí na viditelném místě v šatnách tříd. 9

10 Bližší specifikace týkající se úplaty za předškolní vzdělávání je uvedena ve Směrnici o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a způsobu platby, která je vyvěšena v každé šatně dětí. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. 2. Rozsah stravování dítěte se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. 3. Organizace a rozsah školního stravování v MŠ a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem. 4. Stravu zajišťuje školní kuchyně při mateřské škole. Děti dostávají jídlo denně čerstvé. 5. Podává se přesnídávka, oběd a svačina. Dítě má doma pořádně posnídat, důraz klademe především na dostatek tekutin při snídani. Během dne mají děti v MŠ pitný režim zajištěn k dispozici mají kdykoliv vodu nebo čaj. JÍDELNÍ LÍSTEK NAJDETE V KAŽDÉ ŠATNĚ DĚTÍ na nástěnkách a webu MŠ Placení stravného je potřeba provést JP nebo složenkou vždy do 15. dne v měsíci. Platí se vždy dopředu, přeplatky jsou vraceny následující měsíc formou odečtu od plného stravného na složence. Je možno platit rovněž TP. V tomto případě musí být částka převedena na účet stravného příslušné školy Platba je na následující měsíc. Děti mají tyto možnosti odběru stravy: Celodenní strava nebo přesnídávka + oběd = dítě jde domů bez svačiny po obědě Ve výjimečných případech a z vážných důvodů po dohodě s ředitelkou školy pouze svačina. Na druhu odebírané stravy je nutno se předem dohodnout s učitelkami na třídě, změnu je možno provést pouze na začátku nového měsíce! Přinášení vlastní stravy do MŠ není dovoleno! PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY SE PROVÁDÍ PŘÍMO V MŠ TAKTO: NA PONDĚLÍ DO 8.00 HODIN. NA DALŠÍ DNY VŽDY DEN PŘEDEM. BEZ VČASNÉHO PŘIHLÁŠENÍ STRAVY NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO. V případě, že dítě onemocní a není-li mu možné stravu na daný den odhlásit, může si rodič jídlo vyzvednout do nosiče v kuchyni v době od do hodin. Výdej stravy pro nemocné děti je umožněn pouze v první den nemoci. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Výše platby za stravování, její úhrada a bližší specifikace této oblasti jsou uvedeny v přihlášce ke stravování, kterou obdrží každý zákonný zástupce. 10

11 DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ Zákonní zástupci předávají své dítě vždy přímo učitelce Pokud dítě do MŠ dojde později než do 8.30 hodin, je potřeba tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce předem. V odůvodněných případech je možno dítě přivést i později, ovšem s výjimkou pobytu dětí venku, kdy v mateřské škole učitelky nejsou přítomny a nikdo jiný nemá právo dítě do MŠ přijmout. Rozcházení dětí je rovněž přizpůsobeno potřebám rodičů. Vyzvedává-li nebo přivádí do MŠ dítě jiná osoba než zákonní zástupci, je vždy potřebné jejich zmocnění k tomuto úkonu. Zmocnění má platnost pro daný školní rok a jeho platnost s jeho ukončením zaniká. V následujícím roce je nutné obnovení. Ráno vždy předávejte dítě přímo učitelce, přesvědčte se, zda je učitelka ve třídě. IV PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY Děti na začátku roku a průběžně během roku jsou poučeny o zacházení s vybavením školy Osoby, které přicházejí do mateřské školy se zdržují v budové a přilehlých prostorách pouze dobu nezbytně nutnou jejich účelu návštěvy (zákonní zástupci, rodinní příslušníci, návštěvy) MŠ nezodpovídá za odložené předměty jako např.koloběžky, kola, sáňe, boby apod.,šperky hračky V areálu MŠ je zákaz kouření, zákaz vstupu psů a jiných zvířat, zákaz vjezdu na kolečkových bruslích, kolech apod. Dojde-li k poškození majetku školy ze strany příchozích, je nezbytně nutné oznámit tuto skutečnost ředitelce mateřské školy. SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A VEŘEJNOSTÍ S učitelkami je možno hovořit denně ve třídě při předávání nebo vyzvedávání dítěte. V případě projednání záležitostí vyžadující delší čas je vhodné dohodnout si s učitelkami termín, aby se vám mohly věnovat v klidu. Učitelky každé třídy pro zákonné zástupce připravují schůzky s ukázkami práce s dětmi, společné tvořivé dílny dětí a zákonných zástupců nebo konzultační dny. Setkáváme se také při společných školních akcích, které chystáme ve spolupráci s výborem Klubu rodičů. S ředitelkou a zástupkyní školy I. můžete hovořit v úřední dny, kdy je přítomna v kanceláři mateřské školy Laudova 1030 a není vázána povinnostmi u dětí, nebo po předchozí domluvě. Domluvit se je možno telefonicky na čísle nebo Na ostatních pracovištích působí zástupkyně ředitelky II., na které se můžete v případě potřeby obrátit. Pro větší informovanost zákonných zástupců jsou v každé šatně dětí vyvěšeny mimo jiné informace také Školní řád a Směrnice pro stanovení výše úplaty, Školní vzdělávací program je přístupný ke stažení na webových stránkách a na každém pracovišti na vyžádání. V případě, že zákonní zástupci mají zájem poskytnout škole finanční či věcnou pomoc ve prospěch dětí, mohou tak učinit ( také prostřednictvím darovací smlouvy ). DĚKUJEME. Úprava k Mgr.Alena Lucová, ředitelka 11

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více