SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI"

Transkript

1 SOUHRN SOCIÁLNÌ-PRÁVNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ PØI PRÁCI SOCIAL-LEGAL AND HEALTH ASPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH CARE AND PROMOTION ADÉLA TUÈKOVÁ Zdravotnì sociální fakulta, Jihoèeská univerzita, Èeské Budìjovice Pøedmìtem práce jsou povinnosti zamìstnavatelù vùèi zamìstnancùm v oblasti bezpeènosti a ochranì zdraví pøi práci. V souèasné dobì platná právní úprava zákoníku práce ukládá zamìstnavatelùm plnìní øady povinností vùèi svým zamìstnancùm. Jedná se pøedevším o informace z oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Práce poukazuje na to, že podpora zdraví vèetnì podpory zdraví na pracovišti je dùležitým prvkem k zachování zdraví všech úèastníkù pracovnìprávních vztahù. Hypotéza zní: Zamìstnavatelé respondentù dodržují platná sociálnì právní legislativní opatøení týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Hypotéza zkoumaná na vzorku zamìstnancù malých a støedních podnikù nebyla prùzkumem potvrzena.ve výsledku apeluje práce na aktivní úèast zamìstnavatelù i zamìstnancù v oblasti ochrany a podpory zdraví pøi práci, dostateènou vzájemnou komunikaci a informovanost. Klíèová slova: pracovní podmínky, pracovní prostøedí, práce, zdraví, BOZP, ochrana zdraví, podpora zdraví Pracovnì lékaøská péèe o zamìstnance SUMMARY The article outlines the responsibilities of employers towards employees in the area of work safety and protection at work. At the present time operational legal adjustment of working legal code assigns various responsibilities of the employers towards their employees. They concern particularly the information of the area of work safety and protection. The contribution draws attention to the fact that health promotion including health promotion at work plays an important role in preservation of health for all participants of working-legal relations. The hypothesis of the diploma thesis is as follows: Employers of the respondents maintain valid social legal legislative measures concerning safety and health protection at work. The hypothesis investigated in a cohort of employees of small and medium enterprises was not confirmed by the research. The conclusions appeal to active participation of the employers and employees in the area of safety and health promotion at work, and sufficient mutual communication and information. Key words: working conditions, working environment, work, health, safety and health protection at work, health protection, health promotion 1. Úvod Podpora zdraví a rozvoj pracovní schopnosti je snaha systematickou preventivní a intervenèní péèí dlouhodobì udržet tìlesnou i duševní kondici pracovníka, do znaèné míry závislou na pracovním prostøedí a zpùsobu života a práce. Ochrana a podpora zdraví na pracovišti se ideálnì dìje pomocí tzv. programù podpory zdraví, tìm se vìnuje i WHO svým dokumentem Globální strategie pracovního zdraví pro všechny. Tento dokument z roku 1995 byl schválen v kvìtnu roku 1996 Svìtovým valným shromáždìním WHO. Velké nadnárodní firmy mívají politiku ochrany a podpory zdraví pevnì zakotvenou a souèástí personálního zajištìní firmy bývá i odborník zabývající se touto problematikou. Avšak tzv. malé a støední podniky realizují programy ochrany a podpory zdraví buï pomocí externích odborníkù, nebo programy ochrany a podpory zdraví zatím neuskuteèòují. Zamìstnavatelé, zejména právì v malých a støedních podnicích, kde se vzájemnì všichni znají, mohou významnì pomáhat svým zamìstnancùm, jejich rodinám, a zlepšovat zdraví a životní pohodu. Mohou totiž zamìstnance pøímo oslovovat, motivovat vlastní spoluúèastí, a tím posilovat jak fyzické, tak i duševní zdraví (Provazník a kol., 1997; Baron a kol., 2004, Rantanen, 2005). Výsledky pozitivního ovlivnìní zdraví zamìstnancù se projevují nejen na dobrém pracovním výkonu, zvýšené pracovní spokojenosti a soudržnosti s podnikem, ale i v soukromém životì a celkové životní spokojenosti. Podpora zdraví na pracovišti má dvì velké výhody, pokud se jedná o ovlivnìní ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

2 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pracovnì lékaøská péèe o zamìstnance 168 zdravotního stavu obyvatelstva. První výhoda je možnost souèasného pùsobení na celou skupinu pracovníkù, kde jsou jednotliví èlenové ve stálém styku a ovlivòují se navzájem. Druhotné pùsobení na rodiny úèastníkù zdravotních programù je rovnìž úèinnìjší než u jiných typù preventivních akcí. Druhá výhoda je, že skupina zamìstnancù urèitého podniku má stejné psychosociální podmínky, pracovní prostøedí i pracovní zátìž, což na jedné stranì usnadní výbìr specificky úèinných programù podpory zdraví a na stranì druhé umožní konkrétní argumentaci zdravotním i jiným pracovníkùm, zavádìjícím programy na pracovištì. Úèinnost tìchto intervenèních programù je závislá na míøe komplexnosti, ve které ovlivòují zdravotní stav a životní a pracovní návyky a chování pracovníkù. Komplexní programy obsahují veškeré aspekty ochrany a podpory zdraví, jsou nákladnìjší, ale mnohem úèinnìjším zpùsobem snižování celkového zdravotního rizika. Zamìstnavatelé, kteøí peèují a usilují o zlepšení zdraví svých zamìstnancù, pokud jsou ve svém snažení úspìšní, jsou odmìnìni zvýšením produktivity práce svých zamìstnancù, snížením absencí, zvýšením pracovní morálky, zlepšením kvality života zamìstnancù a optimalizací správné výrobní praxe (Baron a kol., 2004). 2. Cíle práce a hypotéza Cílem práce bylo zjistit stav dodržování zákonem uložených povinností zamìstnavatelù vùèi svým zamìstnancùm v poskytování informací týkajících se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a dodržování legislativních opatøení v sociálnì právní oblasti. Hypotéza Zamìstnavatelé respondentù dodržují platné sociálnì právní legislativní opatøení týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci se vyhodnocovala dotazníkovým šetøením. 3. Metodika 3.1. Metodický postup Metodikou pro práci byl zvolen kvantitativní výzkum. Technikou sbìru dat bylo zvoleno dotazníkové šetøení, dotazník byl vytvoøen celkem ze 30 otázek, které zahrnovaly bližší specifikaci respondentù, pracovní prostøedí a pracovní podmínky, pracovní dobu a tzv. práci pøesèas, poskytování informací zamìstnavatelem, výhody poskytované zamìstnavatelem, sociálnì-právní aspekty, zdravotní problematiku pracovní úrazy, nemoci z povolání, BOZP školení, pravidelné preventivní pracovnìlékaøské prohlídky a zmìnu zdravotní schopnosti, která by souvisela s prací. Otázky byly voleny dle variant odpovìdí na uzavøené, polouzavøené a otevøené (Disman, 2002) Charakteristika zkoumaného souboru Zkoumaný vzorek tvoøili náhodnì ve sledovaném období (od poloviny listopadu 2006 do bøezna 2007) se na preventivní pracovnìlékaøskou prohlídku dostavivší zamìstnanci 15 malých a støedních podnikù. Osloveno bylo celkem 126 respondentù. Dotazník byl respondentùm pøedložen po vysvìtlení obsahu dotazníku a po upøesnìní nìkterých odborných termínù. Návratnost dotazníkù byla stoprocentní. Ke koneènému vyhodnocení mohlo být použito 107 dotazníkù, zbývající dotazníky bylo nutné z výzkumu vyøadit, protože byly nedostateènì vyplnìné a tudíž nevhodné. Ze 107 (100 %) dotazovaných respondentù bylo 67 mužù (63 %) a 40 žen (37 %). Nejvíce respondentù bylo ve vìkovém rozmezí let (36 respondentù, 34 % dotázaných). 25 % (27) dotázaných bylo ve vìkové skupinì let, 23 % (25) dotázaných bylo ve vìku let. Nejménì poèetné skupiny tvoøili respondenti ve vìkovém rozmezí 50 a více let 14 % (15) dotázaných a ve vìku do 20 let 4 % (4). Nejvíce respondentù uvedlo v kolonce povolání dìlník (57 respondentù). Následovaly profese v poøadí èetnosti: øidièi (9), švadleny (5), kameníci, mistøi, bagristé a strojníci shodnì po 4, zámeèníci 3, sváøeèi, øezníci, vedoucí provozu, truhláøi a automechanici po 2 a lakýrník, sklenáø, elektrikáø, kontrolor, textilní modeláøka, správce sítì a expedientka po 1 z celkového poètu dotázaných. 4. Výsledky Pracovní doba uvedená v pracovní smlouvì Vìtšina respondentù (82 % = 88) uvedla, že doba, kterou mají uvedenou v pracovní smlouvì, je 8 hodin dennì. 13 respondentù uvedlo, že pracují 7,5 hodiny dennì, 12 hodin dennì pracují 3 dotázaní a pracovní dobu 3, 5 anebo 6 hodin dennì uvedlo po jednom dotázaném. V jakém pracovním provozu pracujete? 47 % (50) respondentù pracovalo v jednosmìnném provozu, 37 % (40) respondentù ve dvousmìnném a 16 % (17) dotázaných v nepøetržitém èi tøísmìnném pracovním provozu. Jste spokojen(a) s pracovními podmínkami (pracovním prostøedím)? Spokojenost s pracovními podmínkami uvedlo 76 % (82) respondentù, nespokojenost 19 % (tj. 20) dotázaných. Možnost nevím oznaèilo 5 % (5) dotazovaných (viz graf 1). ne 19% nevím 5% Graf 1: Spokojenost s pracovními podmínkami 76% ano Dùvody nespokojenosti zamìstnancù byly: prašné prostøedí, hluk, vzájemné vztahy na pracovišti mezi zamìstnavatelem a zamìstnanci a mezi zamìstnanci vzájemnì, špatné sanitární zaøízení, nedostateèné finanèní ohodnocení, práce o víkendech pod hrozbou výpovìdi z pracovního pomìru a pøesèasové hodiny bez finanèní náhrady. Pracujete v noci (tzv. noèní práce)? 72 % (77) dotazovaných uvedlo, že nepracují v noci. 24 % (26) respondentù v noci pracuje a za noèní práci dostávají také pøíplatek. 4 % (4) dotázaných uvedlo, že v noci pracují, ale žádný pøíplatek za noèní práci nepobírají. 31 % (34) respondentù uvedlo, že jim zamìstnavatel proplácí pøesèasové hodiny v plné výši. 18 % (19) respondentù si mùže za pøesèasové hodiny vybrat tzv. náhradní volno. 14 % (15) dotázaných

3 pøesèasové hodiny nahrazuje zamìstnavatel pouze z urèité èásti. 31 % (33) oznaèilo, že pøes pracovní dobu, kterou mají uvedenou ve smlouvì, nepracují. 6 % (6) dotázaných uvedlo, že za pøesèasové hodiny nemají od zamìstnavatele náhradu. Vykonáváte-li rizikovou práci (prašné prostøedí, hluk, vibrace...), míváte pøesèasové hodiny? 69 % (74) respondentù uvádí, že mívá pøesèasové hodiny, 31 % (33) dotázaných uvádí, že pøesèas nepracují. Jste informován zamìstnavatelem o rizicích, jež vyplývají z práce, kterou vykonáváte? Zamìstnavatel informuje své zamìstnance o rizicích, které z jeho práce vyplývají v 89 % (95) pøípadech. V 11 % (12) pøípadù zamìstnavatel své zamìstnance o riziku vyplývající z práce neinformuje (graf 2). ne 11% 89% ano ne 7% 93% Graf 3: Dodržování povinných pøestávek v práci ano Používáte ochranné pomùcky? Osobní ochranné pomùcky používá 80 % (86) respondentù, 20 % (21) dotázaných ochranné osobní pomùcky nepoužívá. Naøizuje Vám zamìstnavatel, kdy si mùžete vybrat dovolenou? Zamìstnavatelé urèují svým zamìstnancùm èas dovolené u 32 % (34) dotázaných. 68 % (73) respondentù uvedlo, že zamìstnavatel dobu, kdy si dovolenou mohou vybírat, neurèuje. Pracovnì lékaøská péèe o zamìstnance Graf 2: Informace o rizicích Prodìlal(a) jste bìhem výkonu povolání pracovní úraz? 83 % (89) všech dotázaných neprodìlalo pracovní úraz. 17 % (18) respondentù prodìlalo pracovní úraz. 17 respondentù, kteøí prodìlali pracovní úraz, uvedlo, že s nimi zamìstnavatel sepsal protokol o pracovním úrazu. S 1 dotazovaným zamìstnavatel protokol o pracovním úrazu nesepsal. Poskytuje Vám zamìstnavatel nìjaké nadstandardní výhody? 55 % (59) respondentù uvedlo, že zamìstnavatel poskytuje nadstandardní výhody (týden dovolené navíc, stravenky, permanentní vstupenku na masáže èi do fitness centra, pøíspìvek na penzijní pøipojištìní, finanèní prémie za ètvrtletní období bez absence z dùvodu nemoci). 45 % (48) respondentù uvedlo, že zamìstnavatel nadstandardní výhody neposkytuje. Nabídl Vám zamìstnavatel rekondièní èi rehabilitaèní pobyt? Rekondièní a rehabilitaèní pobyty zamìstnavatelé poskytují a nabízejí pouze u 5 % (5) pøípadù. 83 % (89) respondentù uvádí, že zamìstnavatelé rekondièní a rehabilitaèní pobyty nenabízejí ani neposkytují. 12 % (13) respondentù uvedlo, že o rekondièních a rehabilitaèních pobytech nikdy neslyšeli. Poskytuje Vám zamìstnavatel nápoje? Nápoje poskytuje dle odpovìdí 49 % (52) respondentù jejich zamìstnavatel, 51 % (55) dotázaných uvedlo, že zamìstnavatelé nápoje svým zamìstnancùm neposkytují. Dodržujete povinné pøestávky v práci? 93 % (99) všech dotázaných zodpovìdìlo, že dodržuje povinné pøestávky v práci. 7 % (8) dotázaných povinné pøestávky v práci nedodržuje (graf 3). Poskytuje Vám zamìstnavatel ochranné pomùcky? 90 % (96) respondentù uvedlo, že zamìstnavatel poskytuje ochranné osobní pomùcky. 10 % (11) respondentù uvedlo, že zamìstnavatel ochranné osobní pomùcky neposkytuje. Byla Vám pøiznána bìhem výkonu povolání nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí? 97 % (104) dotázaných uvedlo, že jim nebyla pøiznána nemoc z povolání ani ohrožení nemocí z povolání. Ve 3 % (3) pøípadù tomu bylo naopak a všichni 3 poškození se domohli náhrady od zamìstnavatele. Byl(a) jste bìhem výkonu povolání pøeøazen(a) zamìstnavatelem na jinou práci ze zdravotních dùvodù? 97 % (104) respondentù nebylo pøeøazeno zamìstnavatelem na jinou práci ze zdravotních dùvodù, 3 respondenti byli pøeøazeni zamìstnavatelem na jinou práci ze zdravotních dùvodù. Navštìvujete pravidelné preventivní pracovnìlékaøské prohlídky? Pravidelné pracovnìlékaøské prohlídky absolvuje 92 % (99) dotázaných a 8 % (9) pravidelné pracovnìlékaøské prohlídky neabsolvuje. 54 % (58) respondentù absolvuje pravidelné pracovnìlékaøské prohlídky v pracovní dobì, 36 % (38) ve svém volnu, 8 % (9) dotázaných oznaèilo možnost jiné a shodnì doplnili, že prohlídky nenavštìvují a 2 % (2) dotázaných uvedla, že si musí vzít dovolenou, aby mohli jít na prohlídku (graf 4). Jak èasto navštìvuji pøedepsané pravidelné pracovnìlékaøské prohlídky? 68 % (73) dotázaných navštìvuje pøedepsané prohlídky 1krát roènì, 17 % (18) je to 1krát za 2 roky, 8 % (9) oznaèilo možnost jiné (prohlídky neabsolvují) a 7 % (7) neví, v jakých ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

4 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pracovnì lékaøská péèe o zamìstnance 170 v pracovní době 2% dovolená 54% 8% jiné (nenavštěvuji) 36% Graf 4: Prùbìh pravidelných pracovnìlékaøských prohlídek 1x za 2 roky jindy 17% 8% ve volnu nevím, sdělí zaměstnavatel 7% Graf 5: Èetnost pracovnìlékaøských prohlídek 1x ročně intervalech je nutné pracovnìlékaøské prohlídky absolvovat, a spoléhají se na sdìlení zamìstnavatele (graf 5). Pracujete-li v noci, jak èasto chodíte na lékaøské vyšetøení pro práci v noci? 77 respondentù nepracuje v noèních smìnách, a tak pravidelné prohlídky pro práci v noci navštìvovat nemusí. 12 dotázaných v noèních smìnách pracuje, ale neví, že by na prohlídky chodit mìli. Celkem 18 dotázaných uvedlo, že pravidelné prohlídky pro práci v noci absolvují 2 respondenti 2krát roènì a 16 respondentù 1krát za rok. Kdy jste absolvoval(a) vstupní prohlídku do zamìstnání? 60 % (64) respondentù absolvovalo vstupní povinnou prohlídku pøed dnem nástupu do zamìstnání, 40 % (43) až po dni nástupu do zamìstnání (graf 6). po dni nástupu 40% 0% vstupní prohlídku jsem zatím neabsolvoval Graf 6: Termín vstupní lékaøské prohlídky 60% 68% před dnem nástupu Absolvujete pravidelná povinná školení (technická zpùsobilost, organizaèní zpùsobilost, školení BOZP)? Pravidelná povinná školení absolvuje 84 % (90) respondentù, 16 % (17) pravidelná školení neabsolvuje. Jak hodnotíte kvalitu školení BOZP? 51 % (55) dotázaných pøipadají povinná školení odborná a dobøe pøipravená, 28 % (30) pøipadají formální a 5 % (5) neodborná a nedostaèující. 16 % (17) respondentù oznaèilo možnost jiné, tzn. shodnì uvedli, že povinná školení neabsolvují, tudíž neuvedli svùj názor. Váš subjektivní názor na poskytování služeb spojených s ochranou a podporou zdraví pøi práci. 63 % (8) dotázaných vyjádøilo spokojenost s poskytováním služeb spojených s ochranou a podporou zdraví pøi práci. 31 % (33) respondentù nemá vyhranìný názor na poskytování výše zmínìných služeb a 5 % (6) respondentù je s tìmito službami nespokojeno (graf 7). nemám vyhraněný názor nespokojen 31% 6% Graf 7: Subjektivní názor na poskytování služeb spojených s ochranou a podporou zdraví pøi práci Byla vám uznána zmìna zdravotní schopnosti (úplná èi èásteèná invalidita) v dùsledku pracovního úrazu èi jiného poškození z práce? 96 % všech dotázaných (104) nebyla uznána v dùsledku pøípadného pracovnímu úrazu èi jiného poškození z práce zmìna pracovní schopnosti, tj. buï nikdy pracovní úraz neutrpìli èi závažnost poškození zdraví nebyla v takové míøe, aby mohla být zmìna zdravotní schopnosti uznána. 4 % (3) respondentù uvedla, že jim byla zmìna zdravotní schopnosti uznána aś už v dùsledku pracovního úrazu èi jiného poškození z práce. 5. Diskuse 63% spokojen 34 % dotázaných bylo ve vìku mezi 30 a 40 lety; osoby v tomto vìkovém rozmezí jsou z pracovního hlediska pro zamìstnavatele jednou z nejvýhodnìjších skupin, nejen pro své zkušenosti, ale i z hlediska fyzické zdatnosti a v neposlední øadì i pro relativnì vzdálenou hranici odchodu do dùchodu. Tím, jak stárne populace, stoupá i prùmìrný vìk pracovní síly. Oèekává se, že podíl pracovníkù nad 50 let bude tvoøit v roce % z celkové pracovní populace. Stárnutí pracovní populace se odrazí i ve zvýšených nákladech na zdravotní péèi, pokud nebude vìnována odpovídající pozornost prevenci. Noèní práce je práce konaná mezi 22. a 6. hodinou, pøièemž zamìstnancem pracujícím v noci se rozumí zamìstnanec, který bìhem uvedené noèní doby pravidelnì odpracuje

5 nejménì tøi hodiny ze své pracovní doby bìhem 24 hodin po sobì jdoucích. Noèní práci vykonává 30 zamìstnancù a náleží za ni zamìstnanci pøíplatek, který dle výzkumu nepobírají 4 respondenti. Pøesèasová práce je nevhodná, pøedevším u prací v rizikovém prostøedí. Ze zákona ale pøesèas není zakázán (zákaz se týká pouze skupiny lidí do 18 let a tìhotných žen), i když v zákoníku práce jsou uvedena pøesná pravidla pro práci pøesèas. Pøesèasová práce je èastá, jak bylo zjištìno v dotazníkovém šetøení. Celkem 74 dotázaných odpovìdìlo, že aèkoliv pracují v rizikovém prostøedí, obvykle pracují i pøesèas. Pouze 33 respondentù odpovìdìlo, že pøesèas nepracují. Z výsledkù dotazníkù vyplynulo, že zamìstnavatel informuje zamìstnance o rizicích, které vyplývají z jejich práce v 89 % pøípadù, v 11 % nikoliv. Informovat zamìstnance o tìchto rizicích je pøitom jednou ze základních povinností zamìstnavatele. Další èástí dotazníkového šetøení byla skupina tøí otázek týkající se nadstandardních výhod, které zamìstnavatel svým zamìstnancùm poskytuje. Po vyhodnocení dotazníku se ukázalo, že nadstandardní výhody jsou u zamìstnavatelù vcelku oblíbené. 59 respondentù ze 107 sedmi uvedlo, že jim urèité výhody zamìstnavatel poskytuje, nejèastìji se jednalo o týden dovolené navíc, stravenky, finanèní prémie za urèité èasové období bez absence z dùvodu nemoci, pøíspìvek na penzijní pøipojištìní a v jednom pøípadì o permanentní vstupenku do fitness centra a poukázku na masáže. Další dvì otázky se týkaly poskytování rekondièních a rehabilitaèních pobytù od zamìstnavatele. Zde se projevilo, že zamìstnavatelé rekondièní a rehabilitaèní pobyty poskytují naprosto minimálnì. 5 respondentù ze 107 odpovìdìlo, že zamìstnavatel jim tyto pobyty poskytl èi nabídl. 89 respondentùm nebyly tyto pobyty nabídnuty a 13 dotázaných o možnosti èi existenci tìchto pobytù neví. Z dotazníkového šetøení bylo dále zjištìno, že 49 % respondentù jejich zamìstnavatel poskytuje bìhem smìny nápoje, v 51 % tomu tak není. Bezplatné poskytování nápojù je jedním z nejèastìjších benefitù od zamìstnavatelù, povinnost poskytovat nápoje zamìstnavatelem je na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami podle naøízení vlády è. 178/2001. Sb. v platném znìní. Seznámení zamìstnancù s pracovním øádem, pokud je ze strany zamìstnavatele vypracován, je opìt zamìstnavatelovou povinností. Zamìstnavatelé své zamìstnance s pracovním øádem seznámili v 93 %. V 7 % zamìstnavatelé své zamìstnance s pracovním øádem neseznámili a tím nedodrželi svoji povinnost. Zamìstnavatelé samozøejmì mají i svá práva, nejen povinnosti. Jejich právem je dodržování pracovního øádu kontrolovat (Hail, 2006). Zamìstnanci jsou v 88 % zamìstnavatelem kontrolováni, ve 12 % kontrolováni nejsou jedná se o tedy o 13 respondentù (zahrnuto i 8 dotázaných, které zamìstnavatel s pracovním øádem neseznámil). Mimo to 79 respondentù, tj. 74 %, uvádí, že zamìstnavatel postihuje nedodržování pracovního øádu. Dodržování povinných pøestávek jak na jídlo, tak na odpoèinek jsou dle zákoníku práce povinností. Po 6 hodinách práce by mìl mít zamìstnanec pùlhodinovou pauzu. V pracovní smìnì si mùže pauzu rozdìlit na dvì ètvrthodinové pøestávky. Bìhem pracovní smìny ale musí pøestávka èinit 30 minut (výjimky stanovuje zákoník práce). Zamìstnanec povinné pøestávky dodržovat musí a zamìstnavatel na dodržování pøestávek v práci dohlížet má. 93 % zamìstnancù uvedlo, že povinné pøestávky v práci dodržuje a 7 % povinné pøestávky nedodržuje. Další z otázek øešila povinnost zamìstnavatelù poskytovat ochranné osobní pomùcky. Poskytováním a pøedevším používáním osobních ochranných pomùcek se výraznì pøedchází negativním dùsledkù práce v rizikovém prostøedí na zdraví zamìstnancù. Zamìstnavatelé osobní ochranné pomùcky poskytují v 90 % pøípadù, ale ochranné pomùcky pøitom používá 80 % dotázaných. 20 % respondentù tedy zbyteènì ohrožuje své zdraví. Zamìstnavatelé mají právo naøizovat zamìstnancùm dovolenou, a to v celém jejím rozsahu, jedinou povinností je pøitom zamìstnanci dva týdny pøed urèeným nástupem na dovolenou tuto skuteènost oznámit. Zamìstnancùm je dovolená naøizována pouze ve 32 %, a to nikdy v celém rozsahu. Zamìstnavatelé zde tedy svého práva vìtšinou nevyužívají. Zamìstnavatelem naøízenou dovolenou zamìstnanci vnímají spíše jako negativní zásah do svých práv, ale v tomto pøípadì je právo na stranì zamìstnavatele. Z hlediska následkù nemoci z povolání èi pracovního úrazu je tøeba se zmínit o psychickém dopadu na zamìstnance, který se odráží i v sociálních a pracovnì sociálních vztazích. Již samotný úraz èi uznaná nemoc z povolání postiženého psychicky ovlivní do té míry, že se velmi èasto strachuje o svoji budoucnost, o práci a tím i o ekonomické zajištìní pøedevším své rodiny. Nemoc z povolání èi pracovní úraz mùže mimo jiné pro zamìstnance znamenat dlouhodobou pracovní neschopnost nebo zmìnu zdravotního potenciálu. Návrat do pracovního procesu po delší dobì mùže zpùsobit psychickou zátìž a obavy z vlastního selhání. Navíc nikdy není dopøedu jasné, jak bude na tuto skuteènost reagovat zamìstnavatel. 92 % dotázaných zamìstnancù absolvovalo pravidelné preventivní pracovnìlékaøské prohlídky, 8 % dotázaných nikoliv. Zamìstnavatel musí zamìstnanci umožnit v pracovní dobì absolvování tìchto prohlídek. U 58 zamìstnancù zamìstnavatel povinnost plní. 38 zamìstnancù absolvovalo preventivní prohlídku ve svém volnu, tedy mimo pracovní dobu, 2 zamìstnanci byli nuceni vzít si dokonce dovolenou. 9 zamìstnancù pravidelné pracovnìlékaøské prohlídky neabsolvuje. Pokud se jedná o informaci, v jakém èasovém intervalu chodit na pravidelné prohlídky, v 7 pøípadech zamìstnanci interval prohlídek neznají, spoléhají se na vèasnost sdìlení od zamìstnavatele. 9 zamìstnancù na preventivní prohlídky nechodí. Pokud pracuje zamìstnanec v noèních smìnách, jsou pro nìj povinností lékaøská vyšetøení pro práci v noci, 12 dotázaných tato vyšetøení neabsolvovalo. V pøípadech stanovených zvláštním právním pøedpisem je zamìstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba pøed uzavøením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékaøské prohlídce. Ve 40 % pøípadù zamìstnanci absolvovali vstupní prohlídku až po nástupu do zamìstnání, pøestože to až na jeden pøípad zvláštní právní pøedpis vyžadoval. Pravidelnì a povinnì se školí 84 % dotázaných zamìstnancù, 16 % dotázaných pravidelná povinná školení neabsolvuje. Školení jsou vnímána jako odborná a dobøe pøipravená celkem u 51 % respondentù. 28 % dotázaných vnímá školení jako formální a 5 % jako nedostaèující a není spokojeno s jeho kvalitou. Slovenský èasopis Bezpeèná práca se zabýval, jakým zpùsobem by se dala zvýšit poutavost pøednášek èi školení. Poukazuje na to, že prezentace ve formì pøednášek je pro zúèastnìné nezajímavá a je cca šestkrát ménì úèinná než prezentace, do kterých jsou posluchaèi aktivnì zapojováni. Lidé více vnímají a podporují to, èeho se cítí být souèástí (Galgóczy, 2006). 63 % respondentù je subjektivnì spokojeno s poskytováním služeb spojených s ochranou a podporou zdraví pøi práci. 37 % dotázaných je buï nespokojeno nebo nemají vyhranìný názor. Tøem dotázaným byla uznána zmìna zdravotní schopnosti (ve smyslu èásteèné èi plné invalidity) z dùvodu pracovního úrazu èi jiného poškození z práce. U velkých firem není problémem dodržování povinností v sociálnì právní oblasti a v oblasti BOZP. Nejvíce potíží se Pracovnì lékaøská péèe o zamìstnance ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO

6 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO Pracovnì lékaøská péèe o zamìstnance 172 vyskytuje právì u malých a støedních firem do 25 zamìstnancù zejména ve vyhledávání a vyhodnocování rizik. Zamìstnanci pak s riziky a jejich eliminací nebyli a ani nemohli být v nezbytné míøe vùbec seznamováni. Z toho je zøejmé, že v mnoha ohledech nejsou povinnosti ze strany zamìstnavatele dodržovány. Dodržováním povinností by se pøedešlo problémùm spoèívajícím v nespokojenosti a nedùvìøe mezi zamìstnanci a zamìstnavateli, pøípadnì zdravotním a sociálním dùsledkùm jako poškození zdraví, zdravotní omezení, propuštìní z práce. Zamìstnavatelé by se rovnìž vyvarovali sankcí, které v pøípadì zjištìní vážných pøestupkù mùže uložit inspekèní orgán, pokuty se mohou pohybovat až v øádech milionù Kè. Zamìstnavatelé mohou rovnìž využít k zajištìní povinností vyplývajícím jim ze zákona pracovnìlékaøských služeb, u nás dosud oznaèovaných na úrovni podniku závodní preventivní péèe (Kuklová a Šubrt, 2002; Brhel. a kol., 2005; Tuèek a kol., 2005). 6. Závìr Cílem práce bylo zjistit aktuální stav dodržování zákonem uložených povinností zamìstnavatelù vùèi svým zamìstnancùm v poskytování informací týkajících se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci a dodržování legislativních opatøení v sociálnì právní oblasti. Hypotéza ve znìní Zamìstnavatelé respondentù dodržují platné sociálnì právní legislativní opatøení týkající se bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci nebyla potvrzena. Práce ovìøila stav dodržování zákonných povinností zamìstnavatelù v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Zamìstnavatelé nejsou jediní, kterých se týká dodržování povinností. Zamìstnanci, kteøí byli úèastníky výzkumu, nejsou rovnìž v plnìní svých povinností stoprocentní. Zamìstnanci by se mìli aktivnìji podílet na ochranì svého zdraví. Dodržování bezpeènostních a zdravotních opatøení má být nedílnou souèástí pracovní kultury podniku bez ohledu na jeho velikost. Pomocí v této oblasti by mohlo být rovnìž brzké zavedení úrazového pojištìní a podmínek pro èinnost ochranných a preventivních služeb, zvýšení frekvence kontrol firem èi podnikù a zlepšení informovanosti jak zamìstnancù, tak zamìstnavatelù. Podìkování Dìkuji vedoucímu práce MUDr. Aleši Hejlkovi za pomoc, trpìlivost a podnìtné návrhy pøi sepsaní práce. Dále též respondentùm za vstøícnost a spolupráci pøi vyplòování dotazníkù. J. Lasage, Jennifer Stanley, W. J. Karoly and F. W. Lichtenberg: Airborne Methylen Diphenyl Diisocyanat (MDI) Concentration Associatid with the Application of Polyurethane Spray Foam in Residential Construction. (Koncentrace methylen-diphenyl diisocyanatu ve vzduchu pøi používání polyurethanové pìny na stavbách). Journal of Occupational and Environmental Hygiene (JOEH) Vol 4., No. 2, Febr. 2007, V práci šlo o: a) zmìøit expozice MDI pøi práci s pìnovým sprayem u pracovníkù a jejich pomocníkù; b) stanovit koncentrace MDI ve vzduchu v rùzných vzdálenostech od zdroje pøi práci s pìnou; c)zjistit koncentrace MDI ve vzduchu a jejich promìny v rùzných dobách, uplynulých od doby aplikace. Dalším úkolem bylo: a) porovnat navzájem vzorky oddebrané jednak filtrem a jednak impingerem b) Z LITERATURY LITERATURA 1. Baron, L. a kol.: Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci v malých a støedních podnicích. Pøíruèka pro zamìstnavatele.2. vyd. Praha: Tigis, spol. s.r.o., s. ISBN Brhel P. a kol. Pracovní lékaøství. Základy primární pracovnìlékaøské péèe. Brno: NCO NZO BRNO, 2005, 338 s. ISBN Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 3. vyd. Praha: Karolinum, ISBN Galgóczy, E. Ako zvyšovaś pútavosś školení bezpeènosti práce? Bezpeèná práca, Bratislava: Výskumný a vzdelávací ústav bezpeènosti práce, 2006, è.2, s ISSN Hail, P. BOZP: zmìna úlohy zamìstnavatele. Moderní øízení, è. 3, s , Praha: Economia a.s., ISSN Kuklová, D., Šubrt, B. Povinnosti zamìstnavatele v oblasti zdravotní péèe o zamìstnance. 2. podstatnì pøepracované vydání.olomouc: ANAG, s. ISBN Provazník, K., Komárek, L., Cikrt, M. Manuál prevence v lékaøské praxi, V. prevence nepøíznivého pracovního pùsobení faktorù pracovních prostøedí a pracovních procesù. Praha: SZÚ, Fortuna, ISBN Rantanen, J. Základní pracovnì lékaøské služby: Strategie, struktura, aktivity, zdroje. [Basic occupational medicine services: strategy, strukture, activities, recources]. Èeské pracovní lékaøství, 2005, roè. 6, è. 3, s ISSN Smìrnice rady Evropské Unie è.89/391/ehs z 12. èervna 1989 o zavedení opatøení podporující zlepšení bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. 10. Tuèek, M., Pelclová, D., Cikrt, M. Pracovní lékaøství pro praxi. Pøíruèka s doporuèenými standardy. Praha: GRADA, 2005, 344 s. ISBN Zákon è. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného zdraví, v platném znìní. 12. Zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znìní 13. Zákon è. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištìní zamìstnancù, v platném znìní 14. Zákon è. 309/2006 Sb. o zajištìní dalších podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, v platném znìní Pøedloženo k publikaci: Mgr. Adéla Tuèková Dvoøákova 228 /III Klatovy urèit velikost a množství èástic a jejich rozptyl v aeorosolu; c) zmìøit možnou expozici dichlor-difenyl-fluoroethanem; d) zmìøit tìkavost MDI po skonèeném plnìní pìny. Studie byla vypracována pøi stavbì pìti rodinných domù ve Spojených státech a v Kanadì. Expozice pracovníkù s MDI je èasto vyšší, než dovolují smìrnice OSHA, požadující, aby pøi tìchto pracech byly používány respirátory. Vedle toho má být snížena expozice dichlor-difenyl-fluoroethanem (HCFC). Koncentrace MDI po skonèení prací rychle klesají. Nejvyšší koncentrace, mìøené za 15 min. a za 45 min. byly 0,019 mg/m 3 a 0,003 mg/m 3. Asi dvì tøetiny èástic spraye ve vzduchu mìly vìtší prùmìr než 0,036μg (LOQ Limit of Quantitation) Koncentrace MDI odebrané na filtry byly od 6 % až do 40 % nižší než hodnoty odbírané impingerem. V. Erban

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Hodiny práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18.4.2005 11 Hodiny práce přesčas a pracovní lékařů v roce 2004 Overtime hours and stand-by duty of physicians in 2004

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU Mgr. Lukáš Martinek Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PRACOVNÌ LÉKAØSKÉ PÉÈE V ÈESKÉ REPUBLICE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL MEDICAL CARE IN THE CZECH REPUBLIC 1. Zdraví pøi práci (occupational health) Zdraví pøi práci (occupational health) je charakterizováno

Více

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC

OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC OBSERVANCE OF CONDITIONS OF ADR TRANSPORTATION IN THE CZECH REPUBLIC Nina Kudláčková 1 ABSTRACT The article deals with observance of conditions of ADR transportation in the Czech Republic. It focuses namely

Více

Bulletin č. 1 hygiena práce

Bulletin č. 1 hygiena práce Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Bulletin č. 1 hygiena Vydání 1/2011 5. května 2011 Vychází první číslo bulletinu odboru hygieny Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává první

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie Bezpečnost a ochrana zdraví při práci po vstupu České republiky do Evropské unie 1/Cíle Cíle Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z globální strategie podporující dosažení

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 077 Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 PhDr. Lenka Pešková, DiS. / Studijní a informační centrum České zeměd. univerzity, Oddělení

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČESKÝCH FIRMÁCH

UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČESKÝCH FIRMÁCH UPLATNĚNÍ AGE MANAGEMENTU V ČESKÝCH FIRMÁCH Mgr. Ilona Štorová AIVD ČR, o. s. 1 Obsah Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti

Více

Podnik a zdraví VIKTOR KULHAVÝ

Podnik a zdraví VIKTOR KULHAVÝ Podnik a zdraví VIKTOR KULHAVÝ Anotace Text se zabývá důsledky pracovního stresu na zdraví zaměstnanců a topmanagerů. V první části je objasněn evoluční vztah člověka a podmínek, ve kterých žije. V současnosti

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve výrobním podniku Health and safety protection in a production company workplace Bc. Lenka Pavlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Práce je zaměřena na bezpečnost

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

Řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly... 12

Řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly... 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Průvodce kampaní #EUhealthyworkplaces

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů Tímto článkem bychom rádi poskytli, zejména konstruktérům elektronických zařízení, více informací o konstrukci, elektrických a mechanických parametrech elektronických

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

SEVIS, SSN. Manuál pro účastníky programu Work and Travel USA 2015. Vízový sponsor GeoVisions

SEVIS, SSN. Manuál pro účastníky programu Work and Travel USA 2015. Vízový sponsor GeoVisions SEVIS, SSN Manuál pro účastníky programu Work and Travel USA 2015 Vízový sponsor GeoVisions Obsah SEVIS -The Student and Exchange Visitor Information System... 3 Co je to SEVIS?... 3 Jak SEVIS funguje?...

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Obecné informace o projektu Účastníci Výběr tématu proč? Cíle projektu Cílové

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslovém podniku

Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslovém podniku Návrh systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průmyslovém podniku Draft OSH management system in industrial enterprises Bc. Jan Jež Diplomová práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ Accounting and Tax Aspects of Employee Benefits Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY)

PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPCE BEZPEČNOSTI OBYVATEL VE VYBRANÝCH SUBURBÁNNÍCH ÚZEMÍCH (NA PŘÍKLADU VYBRANÝCH ZÓN V ZÁZEMÍ HL. M. PRAHY) PERCEPTION OF SAFETY OF RESIDENTS IN SELECTED SUBURBAN AREAS (THE EXAMPLE FROM SELECTED

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Problematika vzdělávání Romů v České republice Kateřina Černá Bakalářská práce 2010 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Vlasta Rehnová* Matúš Šucha** Centrum dopravního výzkumu, Praha* Katedra psychologie Filozofické fakulty, Univerzita Palackého Olomouc** vlasta.rehnova@cdv.cz,

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek

Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek Životní prostøedí, vìc veøejná Ing. Ladislav Holub Ing. Ondøej Šimunek Mgr. Michael Pondìlíèek Bohuslav Krajšek Tato publikace je urèena všem obèanùm a obèanským iniciativám, kterým není lhostejný stav

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

A. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

A. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace SMĚRNICE KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Účinnost: 1. 11. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE

METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE METODIKA ANALÝZY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZPRACOVATELSKÉHO PODNIKU METHODOLOGY OF EMPLOYEE REWARDING ANALYSIS IN A PRODUCER ENTERPRISE Pavel Tomšík, Stanislava Lišková Anotace: Příspěvek se zabývá vytvořením

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

SOUDNÍ PŘEZKUM VE VĚCECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

SOUDNÍ PŘEZKUM VE VĚCECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SOUDNÍ PŘEZKUM VE VĚCECH OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ IVO KRÝSA Právnická fakulta, Masarykova universita, Česká republika Abstract in original language Příspěvek pojednává o aktuálních rozsudcích správních

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Návrh systému řízení BOZP v podnicích gumárenského průmyslu

Návrh systému řízení BOZP v podnicích gumárenského průmyslu Návrh systému řízení BOZP v podnicích gumárenského průmyslu OSH Management System Design in Enterprises Rubber Industry Bc. Helena Macíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je rozdělena

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Bc. Jiří Loukota Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali:

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ. Zpracovali: ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ Zpracovali: Mgr. Jan Brádler JUDr. Libuše Brádlerová Stanislav Filip JUDr. Jitka Hejduková, CSc. JUDr. Stanislav Klimeš JUDr. Bořivoj Šubrt leden 2010 OBSAH ÚVOD... 4 1.

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

XXVIII. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAØSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ, MLADÁ BOLESLAV, 16. 18. 5. 2007

XXVIII. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAØSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ, MLADÁ BOLESLAV, 16. 18. 5. 2007 178 1. èást XXVIII. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAØSTVÍ S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ, MLADÁ BOLESLAV, 16. 18. 5. 2007 Zájemci o problematiku pracovního lékaøství a o celou oblast služeb ochrany zdraví pøi práci poskytovaných

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2007 březen 2008 2 ÚVOD Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce vykonávaly kontrolní

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, IČ: 00851167, DIČ: CZ00851167, zastoupená ředitelkou Mgr. Irenou Jonovou (dále

Více

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Článek se zabývá jednáním oprávněných

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTHOR SUPERVISOR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTHOR SUPERVISOR Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku Safety at work as part of an integrated management system of construction company BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty;

kapacita senzorická - sluchu, zraku, hmatu a jejich limity z hlediska vnímání, rozlišitelnosti a reakcí na příslušné podněty; 1. ERGONOMIE Jednou z podmínek přijetí ČR do Evropské unie (EU) je zavedení souboru legislativních opatření EU do naší soustavy zákonů, předpisů a norem. To se týká i oblasti, kterou lze souhrnně označit

Více

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA

VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV STÁLÉHO PŘEVODU NA ÚROVEŇ VIBRACÍ A HLUKU PŘEVODOVKY ŠKODA Elias TOMEH 1 Abstract: The effect

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí ODŮVODNĚNÍ návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení

Více

Harmonizace právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v České republice s právem Evropských společenství

Harmonizace právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v České republice s právem Evropských společenství APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003 ANNA SAMKOVÁ Harmonizace právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v České republice s právem Evropských společenství Úvod Součástí politiky každého

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

Podpora zdraví Aktuální situace v oblasti politiky podpory zdraví v ČR. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Státní zdravotní ústav

Podpora zdraví Aktuální situace v oblasti politiky podpory zdraví v ČR. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Podpora zdraví Aktuální situace v oblasti politiky podpory zdraví v ČR MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Státní zdravotní ústav ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY Historický vývoj zdravotní situace a její interpretace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce

Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Podpora znevýhodněných při volbě povolání a přechodu na trh práce Ing. Jana Trhlíková 19. 4. 2011, 0lomouc VIP KARIÉRA-II DATA A INFORMACE Jaká data obsahuje

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA)

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 1 Bundesanstalt fürarbeitsschutz

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 7 Roèník 2013 Praha 6. èervna 2013 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 21. Souhrnná zpráva o plnìní povinností uložených držiteli poštovní

Více