ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace, okres Sokolov, Smetanova 1, Oloví Školní řád Mateřské školy Radniční 31, Oloví Č.j.: Účinnost od: Spisový znak: 2-1 Skartační znak:a 5 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Úvodní ustanovení - cíle předškolního vzdělávání Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a pomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní řád mateřské školy je zpracovaný v souladu se zákonem č.472/2011 Sb., ze dne 20.prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami I. Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, zákonných zástupců dětí a zaměstnanců školy 1. Práva a povinnosti dětí Děti v naší mateřské škole mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v "Úmluvě o právech dítěte" 1.1 Děti mají právo a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu b) na vzdělávání podle školského zákona - předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte c) na výchovu, jež směřuje k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmene b), c), mají také zákonní zástupci dětí e) na emočně kladné prostředí a projevování lásky f) na odpočinek a volný čas, na účast ve hře odpovídající jejich věku a možnostem g) na rozvíjení všech svých schopností a nadání h) na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy

2 Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu výchovy dítěte v rodině. Povinností všech osob podílejících se na výchově dítěte je konat veškerou činnost v jeho nejlepším zájmu. ch) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. i) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí j) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním a před sociálně patologickými jevy 1.2. Děti v MŠ mají povinnosti: a) Děti se řídí pokyny učitelek a dalších oprávněných osob (uklizečka, kuchařka) b) Děti se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování. c) Děti se snaží (v rámci svých možností) dodržovat pravidla kulturního chování, společného soužití. d) Do školy děti nenosí cenné věci, peníze nebo předměty ohrožující zdraví a mravní výchovu dětí. e) Dodržovat bezpečnostní pravidla ve škole, na hřišti i při akcích školy, tak jak o nich byly poučeny. f) Neničit práci druhých a ani majetek školy Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny a nebyly vyžádány učitelkou (hračky, knihy,cenné předměty, apod.) 2. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí 2.1. Práva zákonných zástupců a) Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. b) Zákonný zástupce dítěte má právo po dohodě s učitelkou být přítomen (zejména při adaptaci dítěte na kolektiv, prostředí MŠ nebo při výchovných činnostech) ve třídě tak, aby nebyl narušován provoz MŠ, práce učitelky a činnosti ostatních dětí. c) Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, jejich individuálních pokrocích ( diagnostické listy), či problémech (individuální pohovor), na poradenskou činnost (doporučení do PPP, SPC,..) d) Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacování vzdělávacího programu MŠ (na třídních schůzkách, společných akcích MŠ s rodiči,..) e) Zákonný zástupce dítěte má právo se po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školy účastnit i mimoškolních aktivit MŠ Povinnosti zákonných zástupců a) Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ. b) Zákonný zástupce má podle zákona povinnost dokládat písemně důvody nepřítomnosti dítěte MŠ. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje MŠ déle jak 2 týdny, může ředitelka rozhodnout o ukončení docházky ( 35, odst. 1a) školského zákona) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby

3 nepřítomnosti písemnou formou mateřské škole a to buď předáním oznámení pedagogickému pracovníkovi nebo e mailem. c) Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte. d) Povinností zákonného zástupce je oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích /změna adresy trvalého pobytu, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt atp./ e) Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotního stavu dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání. f) Zákonný zástupce má povinnost uhradit předepsané platby za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v daném termínu. 3.Práva a povinnosti zaměstnanců školy Práva a povinnosti zaměstnanců jsou upraveny zvláštními vnitřními předpisy ředitelky školy a vycházejí především z pracovních náplní a určených úkolů jednotlivých zaměstnanců. Mimo to plní aktuální příkazy ředitelky školy v souladu s platnou legislativou. Při vzdělávání dětí pedagogičtí pracovníci zodpovídají za bezpečnost svěřených dětí po celou dobu vzdělávání, dodržují pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,které pro tuto oblast stanoví platná legislativa. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovníky Pedagog - přispívá svou činností k naplňování výše uvedených práv dítěte - má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci - je povinen odpovídat rodičům na připomínky a dotazy vhodným způsobem - má právo nepřijmout do MŠ dítě projevující infekční onemocnění v zájmu zachování zdraví ostatních dětí Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost...) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákonní zástupci dětí dodržují - dodržují režim a stanovenou organizaci provozu MŠ - řídí se školním řádem MŠ - dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními rodiči dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 1. Provoz MŠ je celodenní od 06:30 hodin do 16:00 hodin

4 Denní program: 6:30 9:30 přivítáme se, budeme si hrát, malovat, modelovat, lepit, zpívat, povídat, cvičit v ranním kruhu si budeme společně povídat, poslouchat a sdělovat si svoje přání a pocity 8:30 svačíme 9:30 11:30 chodíme do přírody, hrajeme si, pozorujeme a sportujeme 11:30 obědváme 12:00 14:00 posloucháme pohádky, odpočíváme nebo spíme, aktivity předškoláků 14:15 svačíme 14:30 16:00 ještě než se rozejdeme, společně si pohrajeme - do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby uvedené v Evidenčním listě dítěte v mateřské škole - při zmocnění jiné osoby k převzetí dítěte, musí zákonný zástupce předat písemné pověření jím podepsané. Okamžikem převzetí dítěte pověřenou osobou přechází odpovědnost za dítě na zákonného zástupce dítěte. - zákonný zástupce přivede dítě až do třídy, předá je přítomné učitelce, upozorní na případné obtíže -zákonný zástupce je povinen do mateřské školy předat dítě zcela zdravé, bez příznaků nemoci, či nachlazení - po dlouhodobé nemoci je zákonný zástupce povinen předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k návratu do kolektivu -zákonný zástupce je povinen nahlásit příchod a odchod z MŠ v jinou než obvyklou dobu provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu zpravidla na 4 týdny. Přerušení provozu oznámí ředitelka MŠ a ZŠ zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem provoz školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v období školních vánočních prázdnin v měsíci prosinci 2. Ukončení docházky do mateřské školy 1.)Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka ZŠ a MŠ může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo rodiči prokazatelně omluveno. 2. )Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany rodičů

5 V případě, že rodiče dítěte závažným způsobem a/nebo opakovaně porušují pravidla tohoto školního řádu, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování jejího provozu. 3. )Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby nedoporučí další vzdělávání, může ředitelka MŠ a ZŠ na základě písemného oznámení žádosti rodičů rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. 4. )Ukončení vzdělávání z důvodu opakovaného nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného V případě, že rodiče dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat. Povinnost uhradit dlužnou částku z úplaty tím nezaniká. 3. Zápis a přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku dítěte na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. 1. Ředitelka MŠ a ZŠ stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín bývá obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna. 2. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka MŠ a ZŠ. 3.Přednostně jsou do MŠ k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky. 4. Při přijímání dalších dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících kritérií A. Trvalý pobyt dítěte B. Dosažený věk dítěte v době zahájení školní docházky do MŠ a) 4 roky věku b) 3 roky věku c) do 3 let věku C. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec dítěte. 4. K předškolnímu vzdělávání může být dítě přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. 4. Úplata za předškolní vzdělávání 1. za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. ( 123 odst. 2 školského zákona) 2. úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1.9 do (pro dané období je výše úplaty stanovena na 100,-Kč měsíčně

6 3. Snížení základní částky úplaty a) Na snížení základní částky úplaty není právní nárok b) Úplatu lze snížit zákonnému zástupci, kterému je délka pobytu v MŠ omezena na dobu 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte na 2/3 částky c) V případě přerušení provozu mateřské školy v měsících červenci a srpnu se úplata poměrně sníží v závislosti na počtu kalendářních dnů, po které je provoz mateřské školy uzavřen (cca na 1/2 částky) d) Snížení úplaty v měsíci červenci a srpnu nepodléhá správnímu řízení. e) V případě přerušení provozu mateřské školy(v průběhu roku) po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci se úplata rovněž poměrně sníží. Snížení úplaty v tomto případě nepodléhá správnímu řízení. f) Pokud je délka docházky dítěte omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, rozhodla ředitelka školy tuto základní částku úplaty nesnižovat. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu či v nesprávné výši v neprospěch mateřské školy může po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout ředitelka školy o ukončení docházky dítěte. 5. Stravování Platba za školní vzdělávání se řídí vyhláškou MŠMT č.463/2011sb. o školním stravování. Strava je zajišťována dovozem jídel ze školní jídelny Základní školy a mateřské školy (viz provozní řád školní jídelny) Úplata za školní stravování na den činí : Děti ve věku do 6 let: 6,- Kč přesnídávka 15,- Kč oběd 6,- Kč odpolední svačinka Celkem: 27,- Kč Děti ve věku 6 7 let: Celkem: 7,- Kč přesnídávka 21,- Kč oběd 6,- Kč odpolední svačinka 34,- Kč Platby za předškolní vzdělávání a stravné je zákonný zástupce povinen uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci : hotově příkazem z účtu trvalým příkazem z účtu složenkou III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí

7 MŠ má za úkol chránit a posilovat zdraví dětí a vytvářet jim k tomu bezpečné a podnětné prostředí. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území MŠ může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí běžné třídy. Zákonný zástupce dítěte plně zodpovídá z hlediska bezpečnosti, aby dítě nenosilo do MŠ věci, které by mohly ohrozit zdraví dětí nebo způsobit úraz (ostré předměty, nůžky,..apod.) Z hygienického hlediska je třeba, aby dítě mělo jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. V případě celodenní docházky v MŠ pyžamo- každý týden čisté Učitelky nesou plnou odpovědnost za přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Vedou děti k dodržování hygieny, seznamují je se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, s nebezpečím úrazu. Učitelky MŠ odpovídají za bezpečnost dětí od doby předání dítěte zákonnými zástupci, nebo osobou k tomu pověřenou při ranním příchodu do doby předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Při předávání dítěte jsou zákonní zástupci povinni oznámit učitelce všechny změny, týkající se zdravotního stavu dítěte/součást ranního filtru/.v případě onemocnění dítěte během dne jsou zákonní zástupci povinni na vyzvání MŠ dítě z MŠ vyzvednout, v případě nutnosti navštívit lékaře. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. /.Učitelka/nebo jí pověřená pracovnice/ má povinnost bezodkladně vyrozumět rodiče a domluvit s nimi další postup. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí včetně při akcích organizovaných školou. Učitelka zodpovídá za sepsání školního úrazu a za bezodkladné informování ředitelky školy. Ředitelka školy zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Mateřská škola zajišťuje: - úklid, pravidelnou výměnu lůžkovin a ručníků - pravidelnou ochranu pískoviště a sekání trávy - pravidelné revize nářadí a hracích prvků na školním hřišti i ve vnitřním vybavení MŠ Jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění a pedikulózy v rodině hlásí rodiče ihned ZŘ MŠ a ta bezodkladně informuje ředitelku ZŠ a MŠ V celém objektu MŠ je zákaz kouření a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. Do celého objektu včetně zahrady je zákaz vodění psů, koček a jiných zvířat s výjimkou legálně objednaných vzdělávacích,poznávacích profesionálních pořadů pro děti /ornitologové a další přírodovědné pořady/ Hygienické požadavky na provoz MŠ jsou dodržovány ve smyslu platných vyhlášek a norem. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a

8 schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. IV. Podmínky zacházení s majetkem školy 1. Zaměstnancům školy v souladu se směrnicí o majetku MŠ jeho inventarizaci a pracovními náplněmi je vymezena a stanovena povinnost využívat svěřený majetek pouze k těm účelům, k nimž je určen, o majetek řádně pečovat, udržovat jej v čistotě a provozuschopném stavu. Neprodleně hlásit jeho poškození či ztrátu ředitelce školy. 2. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. O výše uvedeném jsou děti poučeny učitelkou. Pedagogičtí pracovníci vedou děti k úctě k věcem a majetku MŠ,ostatních dětí a dalších osob. 3. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni se chovat tak,aby nepoškozovali majetek školy a v případě,že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi. 4. Škodu na majetku školy, kterou v areálu školy úmyslně dítě způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte v plné výši uhradit. V. Platnost a účinnost Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení Školní řád je závazný pro děti, zákonné zástupce dětí i zaměstnance. Zákonný zástupce dítěte se seznámí se školním řádem při podání žádosti o přijetí dítěte a svým podpisem potvrdí,že s ním byl seznámen. V Oloví Podpisy zaměstnanců MŠ:

9 Příloha č.1 Pravidla pro osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání: 1.července 2012 nabyla účinnosti vyhláška č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je v souladu s 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. osvobozen od úplaty: 1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 2. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 3. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo 4. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce ZŠ a MŠ

10

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více