D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace)"

Transkript

1 D) Školní řád mateřské školy (součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okres Louny, příspěvkové organizace) Školní řád mateřské školy je vytvářen v souladu se: zákonem č. 531/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění. 1 Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými i ostatními pracovníky školy 1.1 Práva dětí Dítě má právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - jedná-li se o dítě handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit), - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny), - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, ), - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ), - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, ). (vybráno z Úmluvy o právech dítěte) 1.2 Povinnosti dětí Děti mají povinnost: - účastnit se výchovně-vzdělávacího procesu, který vychází ze školního vzdělávacího programu a je v souladu s tímto školním řádem a rámcovým vzdělávacím programem, - účastnit se mimoškolních aktivit, na které je zákonní zástupci přihlásili, - dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny na své úrovni chápání, - plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy (pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny) vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

2 - dodržovat pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i ostatním dětem (dítě zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem, děti oslovují zaměstnance školy: Pane, paní s funkcí. ), - dodržovat pravidla slušného stolování, - vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem na úrovni svého vývoje, - nepoškozovat majetek školy a ostatních dětí, případné škody jsou povinni zaplatit zákonní zástupci. 1.3 Práva zákonných zástupců dětí Zákonní zástupci dětí mají právo: - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, - na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, v případě, že tomu nebrání provozní podmínky, - sjednat si schůzku k projednání svých záležitostí na dobu, kdy nebude ohrožena bezpečnost dětí, - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, - po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem, pokud to nenaruší výchovně vzdělávací činnost, - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy, - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy, - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy, - podávat stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ řediteli. 1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí Zákonní zástupci dětí mají povinnost: - dodržovat školní řád, - dodržovat termín úplaty za předškolní vzdělávání a stravování, - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - oznamovat škole údaje (změna příjmení, bydliště, pojišťovna, zdravotní stav, zdravotní způsobilost) nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dětí, a změny v těchto údajích, - přivádět dítě do MŠ včas a bez známek infekčního onemocnění, - vyzvednout z MŠ dítě, které projevuje známky onemocnění (teplota, zvracení, bolesti břicha) v co nejkratším termínu po upozornění zaměstnanci MŠ, - dodržovat provozní dobu MŠ a nepřekračovat ji, při opakovaném překročení provozní doby budou rodiče písemně upozorněni na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte, - na vyzvání ředitelky školy se dostavit k projednání závažných problémů týkajících se výchovy a vzdělávání dětí, - omlouvat děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod, a to osobně, telefonicky nebo e mailem, na následující dny kdykoli v průběhu dne osobně, telefonicky nebo em, - předávat dítě učitelce a informovat ji o problémech, které mohou mít vliv na vzdělávání (teplota, zvracení předchozí den, náročná životní situace),

3 - nenosit do prostoru MŠ léky, ostré předměty, hořlaviny, zábavnou pyrotechniku, alkohol a nevodit domácí zvířata, - chránit majetek ZŠ a MŠ Liběšice a po převzetí dítěte od učitelky opustit prostor školy, - označit oblečení a obuv dítěte jmenovkou. 1.5 Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými a ostatními pracovníky školy - Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalšími nezbytnými organizačními opatřeními. - Všichni zaměstnanci školy chrání děti před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Dbají, aby nepřicházely do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se do jejich soukromí. Chrání děti před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány sociálně-právní pomoci na pomoc dítěti. Pozornost věnují ochraně před návykovými látkami. - Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, ), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. - Pracovník školy je povinen odpovědět na pozdrav dítěte. - Pedagog je povinen věnovat se každému dítěti a pracovat takovými metodami a postupy, které povedou k naplňování výchovných a vzdělávacích cílů školy. - Pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců. - Pedagog je povinen odpovídat na dotazy a připomínky rodičů vhodným způsobem. - Pedagog má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 2 Organizace provozu mateřské školy 2.1 Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok je vyhlašován po dohodě se zřizovatelem v období od dubna do června (jeden den přesný termín bývá oznámen pomocí vývěsek a na internetových stránkách školy) v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku v případě volné kapacity. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitel školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v ředitelně. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. V případě většího počtu zájemců o přijetí do mateřské školy budou přijímáni podle kritérií, která jsou aktualizována pro každý školní rok a jsou zveřejněna v dostatečném předstihu před zahájením přijímacího řízení. Do tříd MŠ se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Dítě musí mít zafixovány hygienické návyky (dítě je bez plen a s drobnou dopomocí používá toaletu, je schopné se najíst lžící a pít ze skleničky) a sociální chování na úrovni věku.

4 O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP či SPC, pokud to dovolují provozní a personální podmínky školy (omezení počtu dětí ve třídě a zajištění asistenta). Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Před nástupem dítěte do MŠ se rodiče dostaví do mateřské školy, vyzvednou si k vyplnění evidenční list dítěte, informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče učitelce evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, ová adresa a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, telefon, zdravotní pojišťovnu, změnu zdravotního stavu). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím. 2.2 Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. Výše úplaty je přílohou tohoto školního řádu. Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je stanoveno: Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je pět, šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné pouze 12 měsíců. Po překročení lhůty opět platí školné (školský zákon, 123 odst. 2). Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, 6, odst. 3). Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon, 164, odst. a).

5 Rodiče dětí navštěvujících MŠ denně 4 hod. (rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo osoba pobírající příspěvek při péči o osobu blízkou) hradí platbu dvoutřetinovou. V případě, že rodič nepobírá rodičovský příspěvek a dítě dochází do MŠ na 4 hod denně, bude úplata za předškolní vzdělávání v plné výši. Při změně docházky u dítěte, které má nárok navštěvovat MŠ buď 5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně, oznámí rodiče tuto změnu písemně před začátkem měsíce, v němž má ke změně dojít, řediteli MŠ. V červenci a srpnu je vybírána úhrada pouze v hodnotě jednoho měsíce. Úplata za školní stravování dětí Výše stravného je stanovena v příloze směrnice ke stravování. Rodič je povinen dodržet termín platby. Strava je připravována ve vlastní kuchyni. Pitný režim (ovocné čaje, vitamínové nápoje, minerální vody, mléčné nápoje a pitná voda) je zaveden a zajišťuje jej školní kuchyně, děti pijí samostatně během celého dne. Každé dítě má skleničku na své značce. Nalévání ze džbánů se děje pod dohledem pedagogů. Do MŠ je zakázáno donášet potraviny a nápoje, výjimku tvoří výlety a akce školy, při kterých to škola oznámí. Pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy. Způsob platby Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole ve stanoveném termínu je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). Platby za stravné a úplata za předškolní vzdělávání probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanovených časech (stravné do posledního dne předcházejícího měsíce, úplata za předškolní vzdělávání do 15. dne v měsíci). 2.3 Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy je od 6.00 do hodin. Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8.00 hod. Příchodem do mateřské školy není myšlen vstup do budovy školy, ale předání převlečeného a přezutého dítěte paní učitelce ve třídě. V 8.00 hod. začíná ve třídách MŠ výchovně-vzdělávací činnost, kterou pozdní příchody dětí narušují, současně se také uzavírá seznam strávníků pro tento den. V 8.00 hod. se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. V případě nutnosti (např. návštěva lékaře) je možný pozdní příchod pouze po předchozí dohodě s třídní učitelkou. Pokud bez ohlášení přijde dítě po 8.00 hod., nebude v tento den přijato do MŠ. Organizace dne: 6,00 8,00 scházení dětí ve třídě Malých sluníček 6,00 9,30 spontánní hra, řízené aktivity, ranní cvičení, výchovně vzdělávací činnost, didakticky zacílené činnosti, individuální vzdělávací práce s dětmi s OŠD 7,30 odchod Velkých sluníček do jejich třídy

6 8,30 hygiena a svačina 9,30 11,30 pobyt venku 11,30 12,00 hygiena a oběd 12,00 14,15 hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity 14,15 14,30 hygiena a svačina 14,30 16,00 odpolední zájmové činnosti Do MŠ děti přicházejí a odcházejí v doprovodu rodiče, zákonného zástupce nebo pověřené osoby zmocněné na základě písemné dohody (plná moc). Odpovědnost za dítě má pedagog po převzetí dítěte až do doby předání dítěte. Rodič, zákonný zástupce nebo pověřená osoba jsou povinni osobně předat dítě učitelce. V případě, že není dítě vyzvednuto z MŠ do 16,00 hod, kdy končí provoz MŠ, je učitelka povinna informovat Policii ČR, která se následně spojí s pracovnicí péče o dítě sociálního odboru, která zajistí umístění dítěte do zařízení péče o děti. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu zpravidla na pět týdnů a o vánočních prázdninách. Přerušení oznámí ředitel rodičům dva měsíce předem, vydá rodičům potvrzení o omezení nebo přerušení MŠ. Děti do MŠ potřebují: Bačkory, náhradní oblečení, oblečení na ven, sportovní oblečení + obuv, Malá sluníčka pyžamo, hygienické potřeby kapesníky, kartáček, pasta. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Děti jsou poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti jim pochopitelnou a přístupnou formou, vždy na začátku a na konci školního roku a před každou mimořádnou školní akcí. Toto poučení je označeno do třídní knihy. Každý úraz je v MŠ evidován, o úrazu při němž je potřeba lékařského ošetření, jsou neprodleně informováni rodiče (zákonní zástupci dítěte) a dítěti je poskytnuta náležitá péče. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, na internetových stránkách školy, popř. zasílány na . Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a své ové adresy. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu se zaměřením na všestranný rozvoj dítěte zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. MŠ využívá ke své výchovně-vzdělávací činnosti tyto prostory školy: třídy, cvičebnu. Venku využívá školní dvůr. Děti vždy dodržují daná pravidla a bezpečnost pro určený prostor a v něm vykonávanou aktivitu. V rámci MŠ chodíme na vycházky v obci Liběšice i jejím okolí, používáme také hřiště v obci, navštěvujeme místní knihovnu. MŠ organizuje pro děti také akce mimo budovu školy a obci Liběšice (návštěva knihoven, divadel, kin, muzeí, sportovišť atd.)

7 2.4 Ukončení předškolního vzdělávání Ředitel školy může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle 35 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), jestliže: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla neúspěšná, - ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení, - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za stravování a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, - na žádost zákonného zástupce. Předškolní vzdělávání končí zahájením povinné školní docházky v základní škole. Platnost předpisu vzniká dne vydání ředitelkou školy v souladu s platnou legislativou. Školní řád mateřské školy nabývá účinnosti Tento školní řád MŠ ruší školní řád MŠ ze dne V Liběšicích dne Mgr. Irena Trefilová ředitelka školy

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více