KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 762 v konečném znění 2007/0264 (COD) C6-0444/07 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Přepracované znění) (předložená Komisí) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Komise svým rozhodnutím ze dne 1. dubna uložila svým útvarům, aby přistoupily ke kodifikaci jakéhokoli právního aktu nejpozději po jeho desáté změně, přičemž zdůraznila, že se jedná o minimální pravidlo a jednotlivé útvary by se měly v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti předpisů Společenství snažit kodifikovat akty, za něž nesou odpovědnost, i v kratších intervalech. 2. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 2. Nové nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny V průběhu procesu kodifikace bylo rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4 změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení některých prvků nebo jeho doplnění přidáním nových jiných než podstatných prvků. 4. V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 5 týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES je třeba tyto právní akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy přizpůsobit použitelným postupům. 5. Je proto vhodné nahradit kodifikaci nařízení (EHS) č. 2018/93 přepracováním, aby mohly být zapracovány veškeré změny nezbytné k dosažení souladu s regulativním postupem s kontrolou KOM(87) 868 PV. Prováděno v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě Kodifikace acquis communautaire, KOM(2001) 645 v konečném znění. Viz příloha VI tohoto návrhu. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. C 255, , s. 1. CS 2 CS

3 2018/93 (přizpůsobený) 2007/0264 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: nový (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 4, kterým bylo několikrát podstatně změněno 5. Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 186, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Viz příloha VI. CS 3 CS

4 2018/93 bod odůvodnění 1 (2) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která byla schválena nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 6 a která ustavila Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), ukládá Společenství povinnost poskytovat vědecké radě NAFO veškeré dostupné statistické a vědecké údaje, které si tato rada při plnění svých úkolů vyžádá. 2018/93 bod odůvodnění 2 (3) Vědecká rada NAFO usoudila, že pro plnění jejích úkolů je velmi důležité, aby jí byly statistické údaje o odlovech a rybolovných činnostech doručovány včas, což jí umožní zhodnotit stav rybí populace v severozápadním Atlantiku. nový (4) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 7. (5) Zejména je třeba zmocnit Komisi k pozměnění seznamů druhů a statistických rybolovných oblastí a popisu těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 2018/93 Článek 1 Každý členský stát sděluje Komisi údaje o úlovcích uskutečněných plavidly zapsanými v tomto členském státě nebo plujícími pod vlajkou tohoto státu a lovícími v severozápadním Atlantiku, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/ Úř. věst. L 378, , s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (EHS) č. 653/80 (Úř. věst. L 74, , s. 1). Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. L 151, , s. 1. CS 4 CS

5 Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené nebo přeložené, zaokrouhlené na celé tuny. 1. Předkládají se dva druhy údajů: Článek 2 a) roční nominální odlovy, vyjádřené v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené, každého druhu uvedeného v příloze I, uskutečněné v statistických rybolovných oblastech severozápadního Atlantiku uvedených v příloze II a popsaných v příloze III; b) úlovky podle písmene a) a příslušné rybolovné činnosti, rozdělené podle kalendářního měsíce, lovného zařízení, velikosti plavidla a hlavního nejžádanějšího druhu. 2. Údaje podle odst. 1 písm. a) se předávají do 31. května roku následujícího po referenčním roku a mohou být předběžné. Údaje podle odst. 1 písm. b) se předávají do 31. srpna roku následujícího po referenčním roku a musejí být konečné. V případě údajů podle odst. 1 písm. a) musí být jasně uvedeno, že se jedná o předběžná čísla. U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly zaznamenány žádné úlovky během dotčeného referenčního období, se nemusí předkládat žádné sdělení. V případě, že členský stát během předcházejícího kalendářního roku nelovil v severozápadním Atlantiku, sdělí to Komisi nejpozději do 31. května následujícího roku. 3. Definice a kódování pro použití při předkládání údajů o rybolovných činnostech, vybavení a rybolovných metodách a velikosti plavidla jsou uvedeny v příloze IV. 2018/93 (přizpůsobený) nový 4. Komise může změnit seznamy druhů a statistických rybolovných oblastí a popis těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 6 odst. 2. CS 5 CS

6 2018/93 Článek 3 Nestanoví-li ustanovení přijatá v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody odebírání vzorků pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnými použitím administrativních postupů. Tyto postupy odebírání vzorků, jakož i podíl celkových údajů získaných těmito metodami, musí být členským státem podrobně vysvětleny ve zprávě předložené podle čl. 7 odst. 1. Článek /93 (přizpůsobený) Členské státy splní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předloží údaje ve formátu podle přílohy V. S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiném formátu. 2018/93 Článek 5 Komise předá informace obsažené ve zprávách, pokud možno do 24 hodin po jejich přijetí, řídícímu tajemníkovi NAFO. 1882/2003 čl. 3 a příloha III bod 44 (přizpůsobený) nový Článek 6 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS 9 (dále jen výbor ). 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 9 Úř. věst. L 179, , s. 1. CS 6 CS

7 Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jednací řád. 2018/93 (přizpůsobený) Článek 7 1. Do 28. července 1994 předloží členské státy Komisi podrobnou zprávu popisující metody vyhotovení údajů o odlovech a rybolovných činnostech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv. 2. Členské státy informují Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách týkajících se údajů poskytnutých podle odstavce Metodologické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní náležité otázky související s prováděním tohoto nařízení zkoumá jednou za rok pracovní skupina výboru. Nařízení (EHS) č. 2018/93 se zrušuje. Článek 8 Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. CS 7 CS

8 2018/93 (přizpůsobený) Článek 9 Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ] Za Evropský parlament předseda [ ] Za Radu předseda [ ] CS 8 CS

9 PŘÍLOHA I 1636/2001 čl.1 a příloha I SEZNAM DRUHŮ HLÁŠENÝCH V OBCHODNÍ STATISTICE NOMINÁLNÍCH ODLOVŮ V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU Členské státy musejí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny. Poznámka: zkratka b.n. («n.e.i.») u názvů ryb znamená «blíže neurčeno» («not elsewhere identified»). český název 3-alfa kód vědecký název anglický název RYBY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ Treska obecná COD (*) Gadus morhua Atlantic cod Treska jednoskvrnná HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock Okouník b. n. RED (*) Sebastes spp. Atlantic redfishes n.e.i. Štikozubec americký HKS (*) Merluccius bilinearis Silver hake Mníkovec červenavý HKR (*) Urophycis chuss Red hake Treska tmavá POK (*) Pollachius virens Saithe (= pollock) Okouník mořský REG (*) Sebastes marinus Golden redfish Okouník bradatý REB (*) Sebastes mentella Beaked redfish Platýs drsný PLA (*) Hippoglossoides platessoides Platýs šedohnědý WIT Glyptocephalus cynoglossus Platýs zlatý YEL (*) Pleuronectes ferruginea Platýs černý GHL (*) Reinhardtius hippoglossoides American plaice (L. R. dab) Witch flounder Yellowtail flounder Greenland halibut CS 9 CS

10 Platýs obecný HAL (*) Hippoglossus hippoglossus Platýs americký FLW (*) Pseudopleuronectes americanus Platýsovec tmavoskvrnný FLS (*) Paralichthys dentatus Pakambala nemá č. název FLD (*) Scophthalmus aquosus Platýsi (řád) b. n. FLX Pleuronectiformes Ďas americký ANG (*) Lophius americanus Štítník SRA Prionotus spp. Treska tomkod TOM Microgadus tomcod Morida nosatá ANT Antimora rostrata Treska modravá WHB Micromesistius poutassou Atlantic halibut Winter flounder Summer flounder Windowpane flounder Flatfishes n.e.i. American angler Atlantic searobins Atlantic tomcod Blue antimora Blue whiting (= poutassou) Pyskoun nemá český název CUN Tautogolabrus adspersus Cunner Mníkovec bělolemý USK Brosme brosme Treska ogak GRC Gadus ogac Mník modrý BLI Molva dypterygia Mník mořský LIN (*) Molva molva Hranáč šedý LUM (*) Cyclopterus lumpus Smuha nemá český název KGF Menticirrhus saxatilis Čtverzubec skvrnitý PUF Sphoeroides maculatus Cusk (= tusk) Greenland cod Blue ling Ling Lumpfish (= lumpsucker) Northern kingfish Northern puffer CS 10 CS

11 Slimule b. n. ELZ Lycodes spp. Slimule americká OPT Macrozoarces americanus Treska polární POC Boreogadus saida Hlavoun tuponosý RNG Coryphaenoides rupestris Hlavoun severní RHG Macrourus berglax Smaček SAN Ammodytes spp. Vranka b. n. SCU Myoxocephalus spp. pražmovitá ryba SCP Stenotomus chrysops Pyskoun tautoga TAU Tautoga onitis nemá český název TIL Lopholatilus chamaeleonticeps Mníkovec štíhlý HKW (*) Urophycis tenuis Vlkouš b. n. CAT (*) Anarhichas spp. Vlkouš obecný CAA (*) Anarhichas lupus Vlkouš skvrnitý CAS (*) Anarhichas minor Ryby žijící při dně b. n. GRO Osteichthyes Eelpouts n.e.i. Ocean pout Polar cod Roundnose grenadier Roughhead grenadier Sandeels (= sand lances) Sculpins n.e.i. Scup Tautog Tilefish White hake Wolf-fishes n.e.i. Atlantic wolf-fish Spotted wolf-fish Groundfishes n.e.i. PELAGICKÉ RYBY Sleď obecný HER (*) Clupea harengus Atlantic herring Makrela obecná MAC (*) Scomber scombrus Atlantic mackerel Pestroun zářivý BUT Peprilus triacanthus Atlantic butterfish Menhaden atlantský MHA (*) Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden CS 11 CS

12 Rohoretka ještěří SAU Scomberesox saurus Atlantic saury Sardel nemá český název ANB Anchoa mitchilli Bay anchovy Lufara dravá BLU Pomatomus saltatrix Kranas dvouskvrnný CVJ Caranx hippos Tuňák nepravý FRI Auxis thazard Makrelovec kavala KGM Scomberomorus cavalla Makrela španělská SSM (*) Scomberomorus maculatus Plachetník atlantský SAI Istiophorus platypterus Plachetník bílý WHM Tetrapturus albidus Marlín modrý BUM Makaira nigricans Mečoun obecný SWO Xiphias gladius Tuňák křídlatý ALB Thunnus alalunga Pelamida obecná BON Sarda sarda Tunec atlantický LTA Euthynnus alletteratus Tuňák velkooký BET Thunnus obesus Tuňák obecný BFT Thunnus thynnus Tuňák pruhovaný SKJ Katsuwonus pelamis Tuňák žlutoploutvý YFT Thunnus albacares Makrelovití (čeleď) b. n. TUN Scombridae Pelagické ryby b. n. PEL Osteichthyes Bluefish Crevalle Jack Frigate tuna King mackerel Atlantic Spanish mackerel Sailfish White marlin Blue marlin Swordfish Albacore tuna Atlantic bonito Little tunny Bigeye tuna Northern bluefish tuna Skipjack tuna Yellowfin tuna Tunas n.e.i. Pelagic fishes n.e.i. CS 12 CS

13 OSTATNÍ KOSTNATÉ RYBY Placka velkooká ALE Alosa pseudoharengus Alewife Kranas b. n. AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i. Úhořovec americký COA Conger oceanicus American conger Úhoř americký ELA Anguilla rostrata American eel Placka chutná SHA Alosa sapidissima American shad Stříbrnice (rod) b. n. ARG Argentina spp. Argentines n.e.i. Smuha kalifornská CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker Jehlice nemá český název NFA Strongylura marina Atlantic needlefish Herink vláknoploutvý THA Opisthonema oglinum Atlantic thread herring Uzlatka nemá český název ALC Alepocephalus bairdii Baird's slickhead Smuha vousatá BDM Pogonias cromis Black drum Kanic bělopruhý BSB Centropristis striata Black sea bass Placka nemá český název BBH Alosa aestivalis Blueback herring Huňáček severní CAP (*) Mallotus villosus Capelin Siven b. n. CHR Salvelinus spp. Char n.e.i. Kranasovec štíhlý CBA Rachycentron canadum Vidlatka karolínská POM Trachinotus carolinus Dorosoma dlouhoploutvá SHG Dorosoma cepedianum nemá český název b. n. GRX Pomadasyidae Placka nemá český název SHH Alosa mediocris nemá český název LAX Notoscopelus spp. Cobia Common (= Florida) pompano Gizzard shad Grunts n.e.i. Hickory shad Lanternfish CS 13 CS

14 Cípalovití b. n. MUL Mugilidae Pestroun nemá č. název HVF Peprilus alepidotus (= Paru) nemá český název PIG Orthopristis chrysoptera Koruška americká SMR Osmerus mordax Smuha červená RDM Sciaenops ocellatus Pražman obecný RPG Pagrus pagrus Kranas nemá český název RSC Trachurus lathami Mullets n.e.i. North Atlantic harvestfish Pigfish Rainbow smelt Red drum Red porgy Rough shad nemá český název (ryba z čeledi kanicovití) PES Diplectrum formosum Sand perch Mořan pruhovaný SPH Archosargus probatocephalus Smuha nemá český název SPT Leiostomus xanthurus Smuha skvrnitá SWF Cynoscion nebulosus Smuha nemá český název STG Cynoscion regalis Mořčák pruhovaný STB Morone saxatilis Jeseterovití (čeleď) b. n. STU Acipenseridae Tarpon atlantický TAR Tarpon (= Megalops) atlanticus Pstruh (rod) b. n. TRO Salmo spp. Mořčák americký PEW Morone americana Pilonoš ALF Beryx spp. Ostroun obecný DGS (*) Squalus acanthias Sheepshead Spot croaker Spotted weakfish Squeteague Striped bass Sturgeons n.e.i. Tarpon Trout n.e.i. White perch Alfonsinos Spiny (= picked) dogfish CS 14 CS

15 Ostounovití (čeleď) b. n. DGX (*) Squalidae Žralok nosatý POR (*) Lamna nasus Ostrouni (řád) b. n. SHX Squaliformes Žralok mako SMA Isurus oxyrhinchus nemá český název RHT Rhizoprionodon terraenovae Žralok nemá český název CFB Centroscyllium fabricii Žralok malohlavý GSK Somniosus microcephalus Žralok veliký BSK Cetorhinus maximus rejnok nemá český název RJD Leucoraja erinacea Rejnok lesklý RJL Dipturus laevis Rejnok okatý RJT Leucoraja ocellata Rejnok hvězdnatý RJR Amblyraja radiata rejnok nemá český název RJS Malacoraja senta rejnok nemá český název RJQ Bathyraja spinicauda rejnok nemá český název RJG Amblyraja hyperborea Rejnok (rod) b. n. SKA (*) Raja spp. Kostnaté ryby b. n. FIN Osteichthyes Dogfishes n.e.i. Porbeagle Large sharks n.e.i. Shortfin mako shark Atlantic sharpnose shark Black dogfish Boreal (Greenland) shark Basking shark Little skate Barndoor skate Winter skate Thorny skate Smooth skate Spinytail (spinetail) skate Arctic skate Skates n.e.i. Finfishes n.e.i. BEZOBRATLÍ oliheň nemá český název SQL (*) Loligo pealei Long-finned squid Oliheň atlantická SQI (*) Illex illecebrosus Short-finned squid CS 15 CS

16 olihňovití b. n. SQU (*) Loliginidae, Ommastrephidae mlž čeledi střenkovití (Solenidae) nemá český n. Zaděnka kulovitá CLH Mercenaria mercenaria Squids n.e.i. CLR Ensis directus Atlantic razor clam Hard clam mlž nemá český název CLQ Arctica islandica Occan quahog Rozchlipka písečná CLS Mya arenaria Soft clam mlž nemá český název CLB Spisula solidissima Surf clam mlž nemá český název, b. n. CLX Prionodesmacea, Teleodesmacea hřebenatka nemá č. název SCB Argopecten irradians hřebenatka nemá č. název SCC Argopecten gibbus hřebenatka nemá č. název ISC Chlamys islandica Hřebenatka obrovská SCA Placopecten magellanicus Hřebenatkovití (čeleď), b. n. SCX Pectinidae Ústřice atlantická OYA Crassostrea virginica Slávka jedlá MUS Mytilus edulis surmovka (rod), b. n. WHX Busycon spp. břeženka (rod), b. n. PER Littorina spp. mořští měkýši, b. n. MOL Mollusca krab nemá č. název CRK Cancer irroratus Krab modrý CRB Callinectes sapidus Krab pobřežní CRG Carcinus maenas Krab jonah CRJ Cancer borealis Clams n.e.i. Bay scallop Calico scallop Icelandic scallop Sea scallop Scallops n.e.i. American cupped oyster Blue mussel Whelks n.e.i. Periwinkles n.e.i. Marine molluscs n.e.i. Atlantic rock crab Blue crab Green crab Jonah crab CS 16 CS

17 Krab sněžný CRQ Chinoecetes opilio krab nemá č. název CRR Geryon quinquedens Krab severní KCT Lithodes maia Queen crab Red crab Stone king crab lezoucí desetinožci (podřád), b. n. CRA Reptantia Marine crabs n.e.i. Humr americký LBA Homarus americanus Krevetka severní PRA (*) Pandalus borealis Krevetka růžová AES Pandalus montagui kreveta (rod), b. n. PEN (*) Penaeus spp. krevetka (rod) PAN (*) Pandalus spp. American lobster Northern prawn Aesop shrimp Penaeus shrimps n.e.i. Pink (= pandalid) shrimps mořští korýši (podkmen), b. n. CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i. rod ježovek nemá č. název URC Strongylocentrotus spp. Mnohoštětninatci (třída), b. n. WOR Polychaeta Ostrorep americký HSC Limulus polyphemus mořští bezobratlí, b. n. INV Invertebrata Sea urchin Marine worms n.e.i. Horeshoe crab Marine invertebrates n.e.i. MOŘSKÉ ŘASY chaluhy nemá český název SWB Phaeophyceae Brown seaweeds třída mořských řas ruduch nemá český název SWR Rhodophyceae Red seaweeds mořské řasy, b. n. SWX Algae Seaweeds n.e.i. CS 17 CS

18 TULENI Tuleň grónský SHE Pagophilus groenlandicus Čepcol hřebenatý SEZ Cystophora cristata Harp seal Hooded seal CS 18 CS

19 PŘÍLOHA II 2018/93 STATISTICKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍHO ATLANTIKU, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDKLÁDAT ÚDAJE Podoblast 0 Podoblast 1 Podoblast 2 Podoblast 3 Divize 0 A Divize 0 B Divize 1 A Divize 1 B Divize 1 C Divize 1 D Divize 1 E Divize 1 F Divize 1 NK (neznámý) Divize 2 G Divize 2 H Divize 2 J Divize 2 NK (neznámý) Divize 3 K Divize 3 L Divize 3 M Divize 3 N Divize 3 O CS 19 CS

20 Divize 3 P Subdivize 3 P n Subdivize 3 P s Divize 3 NK (neznámý) Podoblast 4 Divize 4 R Divize 4 S Divize 4 T Divize 4 V Subdivize 4 V n Subdivize 4 V s Divize 4 W Divize 4 X Divize 4 NK (neznámý) Podoblast 5 Divize 5 Y Divize 5 Z Subdivize 5 Z e Podjednotka 5 Z c Podjednotka 5 Z u Podjednotka 5 Z w Divize 5 NK (neznámý) CS 20 CS

21 Podoblast 6 Divize 6 A Divize 6 B Divize 6 C Divize 6 D Divize 6 E Divize 6 F Divize 6 G Divize 6 H Divize 6 NK (neznámý) CS 21 CS

22 Statistické rybolovné oblasti v severozápadním Atlantiku CS 22 CS

23 PŘÍLOHA III 1636/2001 článek 1 a příloha II POPIS PODOBLASTÍ A DIVIZÍ NAFO POUŽITÝCH PRO ÚČELY RYBOLOVNÉ STATISTIKY A PŘEDPISŮ PRO SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK Vědecké a statistické podoblasti, divize a subdivize stanovené článkem XX Úmluvy organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) jsou tyto: PODOBLAST 0 Část oblasti podle úmluvy, ohraničená na jihu linií probíhající přesně směrem na východ od bodu 61 00' severní šířky a 65 00' západní délky k bodu 61 00' severní šířky a 59 00' západní délky; odtud jihovýchodním směrem podél loxodromy až k bodu 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky; odtud je ohraničena na východě řadou geodetických linií, spojujících tyto body: bod číslo šířka délka ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '5 CS 23 CS

24 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 24 CS

25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 25 CS

26 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1 CS 26 CS

27 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 73 30' a odtud přímo na sever k rovnoběžce 78 10' severní šířky; tato podoblast je na západě ohraničena linií začínající na 61 00'severní šířky a 65 00' západní délky a táhne se severozápadním směrem podle loxodromy až k East Bluff na pobřeží Baffinova ostrova (61 55' západní délky a 66 20' západní délky), odtud severním směrem podél pobřeží Baffinova ostrova a ostrovů Bylot, Devon a Ellesmere, jakož i podél 80. poledníku západní délky vodami mezi těmito ostrovy až k 78 10' severní šířky; a na severu je ohraničena rovnoběžkou 78 10'severní šířky. CS 27 CS

28 Podoblast 0 se skládá ze dvou divizí: Divize 0A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 66 15'severní šířky. Divize 0B Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 66 15'severní šířky. PODOBLAST 1 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od podoblasti 0 a severně a východně od loxodromy spojující bod 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky s bodem 52 15' severní šířky a 42 00' západní délky. Podoblast 1 se skládá ze šesti divizí: Divize 1 A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 68 50'severní šířky (Christianshåb). Divize 1 B Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku) a rovnoběžkou 68 50' severní šířky (Christianshåb). Divize 1 C Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu) a rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku). Divize 1 D Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec) a rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu). Divize 1 E Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 60 45' severní šířky (mys Desolation) a rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec). Divize 1 F Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 60 45'severní šířky (mys Desolation). CS 28 CS

29 PODOBLAST 2 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od poledníku 64 30' západní délky v oblasti Hudsonské úžiny, na jih od podoblasti 0, na jih a západ od podoblasti 1 a na sever od rovnoběžky 52 15' severní šířky. Podoblast 2 se skládá ze tří divizí: Divize 2 G Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 57 40'severní šířky (mys Mugford). Divize 2 H Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 55 20' severní šířky (Hopedale) a rovnoběžkou 57 40' severní šířky (mys Mugford). Divize 2 J Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 55 20' severní šířky (Hopedale). PODOBLAST 3 Část podoblasti úmluvy ležící na jih od rovnoběžky 52 15' severní šířky a na východ od linie probíhající přesně na sever od mysu Bauld na severním pobřeží New Foundlandu až k 52 15' severní šířky; tato podoblast leží na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, a na východ a na sever od loxodromy začínající na 39 00' severní šířky, 50 00' západní délky a dále probíhající severozápadním směrem a bodem na 43 30' severní šířky a 55 00' západní délky směrem k bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky, až protne přímku spojující mys Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky na pobřeží New Foundlandu, s mysem North, 47 02,0' severní šířky a 60 25,0' západní délky na ostrově Cape Breton; odtud směrem na severovýchod podél uvedené linie až k mysu Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky. Podoblast 3 se skládá ze šesti divizí: Divize 3 K Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 49 15' severní šířky (mys Freels, New Founland). Divize 3 L Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím New Foundandu od mysu Freels po mys St. Mary a linií, která je takto popsaná: od mysu Freels a přímo k poledníku 46 30' západní délky; dále přímo na jih až k rovnoběžce 46 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 54 30' západní délky; odtud podél loxodromy k mysu St. Mary na New Foundlandu. CS 29 CS

30 Divize 3 M Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 49 15' severní šířky a na východ od poledníku 46 30'západní délky. Divize 3 N Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 46 30' západní délky a poledníkem 51 00' západní délky. Divize 3 O Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 51 00' západní délky a poledníkem 54 30' západní délky. Divize 3 P Část podoblasti ležící na jih od pobřeží New Foundlandu a na západ od linie probíhající od mysu St. Mary na New Foundlandu k bodu ' severní šířky a 54 30' západní délky; odtud přímo na jih až k hranici podoblasti. Divize 3 P se dělí na dvě subdivize: Subdivize 3 Pn (severozápadní subdivize): část divize 3 P ležící na severozápad od linie probíhající od bodu 47 30,7' severní šířky a 57 43,2' západní délky a pokračující přibližně na severozápadním směrem až k bodu 46 50,7' severní šířky a 58 49,0' západní délky; Subdivize 3 Ps (jihovýchodní subdivize): část divize 3 P a leží na jihovýchod od linie určené pro subdivizi 3 Pn. PODOBLAST 4 Část oblasti podle úmluvy ležící na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, na západ podoblasti 3 a na východ od linie takto vymezené: od nejzažšího konce mezinárodní hranice mezi Spojenými státy americkými a Kanadou v průlivu Grand Manan v bodě 44 46'35,346" severní šířky, 66 54'11,253" západní délky, odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43 50' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 67 24' 27,24" západní délky; odtud podél geodetické linie směrem na jihozápad do bodu 42 53' 14" severní šířky a 67 44' 35" západní délky; odtud podél geodetické linie jihozápadním směrem do bodu 42 31' 08" severní šířky a 67 28' 05'' západní délky; odtud podél geodetické linie až do bodu 42 20' severní šířky a 67 18' 13,15" západní délky; odtud přímo na východ až do bodu 66 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 42 00' severní šířky a 65 40' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky. CS 30 CS

31 Podoblast 4 se skládá ze šesti divizí Divize 4 R Část podoblasti ležící mezi pobřežím New Foundandu od mysu Bauld po mys Ray a touto linií: od mysu Bauld přímo na sever až k rovnoběžce 52 15' severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží poloostrova Labrador; odtud podle labradorského pobřeží až k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem; odtud podél loxodromy jihozápadním směrem do bodu 49 25' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu, kde hranice podoblasti 3 protíná přímku spojující mys North, Nové Skotsko s mysem Ray, New Foundland; a odtud k mysu Ray, New Foundland. Divize 4 S Část podoblasti ležící mezi jižním pobřežím Quebecu, od nejzažšího bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem až do Pointe des Monts, a touto linií:od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy východně jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na sever do bodu 49 25' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy severovýchodním směrem k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem. Divize 4 T Část podoblasti ležící mezi pobřežím Nového Skotska, Nového Brunšviku a Quebec od mysu North až k Pointe des Monts, a touto linií: od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím Nového Skotska od mysu North po Fourchu a touto linií: od Fourchu podél loxodromy východním směrem do bodu 45 40' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih podél 60. poledníku západní délky a rovnoběžky 44 10' severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 59 00' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky; odtud přímo na východ až do bodu, kde se stýká hranice mezi podoblastmi 3 a 4 s rovnoběžkou 39 00' severní šířky; odtud dále podél hranice mezi podoblastmi 3 a 4 a linií pokračující severozápadním směrem do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V se dělí na dvě subdivize: Subdivize 4 Vn (severní subdivize): část divize 4 V ležící na sever od rovnoběžky 45 40'severní šířky. Subdivize 4 Vs (jižní subdivize): část divize 4 V ležící na jih od rovnoběžky 45 40'severní šířky. CS 31 CS

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Není ryba jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Rybolov v krizi Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do stále vzdálenějších

Více

TISK TISKOVÁ ZPRÁVA RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294. 2841. zasedání Rady Zemědělství a rybolov Brusel 17.-19. prosince 2007

TISK TISKOVÁ ZPRÁVA RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294. 2841. zasedání Rady Zemědělství a rybolov Brusel 17.-19. prosince 2007 RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294 16373/1/07 REV 1 (Pres 294) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 2841. zadání Rady Zemědělství a rybolov Brul 17.-19. prosince 2007 Předda Jaime SILVA ministr zemědělství, rozvoje venkova

Více

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Není ryba jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB 2. VYDÁNÍ, 2013 Rybolov v krizi Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 1/11 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura a popis DIČ 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 3 3. BG Bulharsko... 3 4. CY Kypr... 4 5. CZ Česká republika... 4 6. DE Německo... 4

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 4 PART 2/10 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání

KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY. Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání KONCEPCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MŠMT V OBORECH VZDĚLÁNÍ DOPRAVY A LOGISTIKY Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek ministra pro vzdělávání Tři cíle vzdělávání, úloha všeobecného vzdělávání Pro člověka Pro společnost

Více

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory.

(7) Při poskytování podpory de minimis je třeba vzít v potaz rovněž jiné státní podpory. L 193/6 Úřední věstník Evropské unie 25.7.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 11. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. 41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví (Úř. věst. B 28, 31. 8.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008. ze dne 22. října 2008 21.11.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 311/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA: VZNIK A VÝVOJ Společná rybářská politika (SRP) byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Původně byla propojena se společnou zemědělskou politikou, ale postupem času se osamostatňovala.

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

RYBY. a mořské speciality

RYBY. a mořské speciality RYBY a mořské speciality obsah Úvod... 3 6 Kuchařské tipy... 7 Filetování... 8 9 Mořské ryby Losos... 12 13 Pražma královská... 13 Vlk mořský... 13 Smuha... 14 Zubatec... 14 Parmice... 14 Mořská štika...

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

I V. O D Ů V O D N Ě N Í

I V. O D Ů V O D N Ě N Í O D Ů V O D N Ě N Í IV. I. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Zákon

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1

istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 istockphoto/m. Boncina Evropa volného pohybu: schengenský prostor Vnitřní věci 1 Schengenský prostor od 19. prosince 2011 Členské státy EU, které jsou součástí schengenského prostoru Členské státy EU,

Více

Sportovní rybolov. Rybářská turistika. Putování za sladkovodními rybami. prof. Ing. Petr Spurný, CSc.

Sportovní rybolov. Rybářská turistika. Putování za sladkovodními rybami. prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Sportovní rybolov Rybářská turistika Putování za sladkovodními rybami prof. Ing. Petr Spurný, CSc. Lov lososů losos obecný Losos Atlantského oceánu, který vytahuje do evropských řek od Portugalska (Minho)

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 1. 31968 L 0151: První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 Prosinec 2010 Průmyslové armatury Šoupátka ze slitin mědi ČSN EN 12288 13 3730 Industrial valves Copper alloy gate valves Robinetterie industrielle Robinets-vannes en

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více