KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 762 v konečném znění 2007/0264 (COD) C6-0444/07 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Přepracované znění) (předložená Komisí) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Komise svým rozhodnutím ze dne 1. dubna uložila svým útvarům, aby přistoupily ke kodifikaci jakéhokoli právního aktu nejpozději po jeho desáté změně, přičemž zdůraznila, že se jedná o minimální pravidlo a jednotlivé útvary by se měly v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti předpisů Společenství snažit kodifikovat akty, za něž nesou odpovědnost, i v kratších intervalech. 2. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 2. Nové nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny V průběhu procesu kodifikace bylo rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4 změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení některých prvků nebo jeho doplnění přidáním nových jiných než podstatných prvků. 4. V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 5 týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES je třeba tyto právní akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy přizpůsobit použitelným postupům. 5. Je proto vhodné nahradit kodifikaci nařízení (EHS) č. 2018/93 přepracováním, aby mohly být zapracovány veškeré změny nezbytné k dosažení souladu s regulativním postupem s kontrolou KOM(87) 868 PV. Prováděno v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě Kodifikace acquis communautaire, KOM(2001) 645 v konečném znění. Viz příloha VI tohoto návrhu. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. C 255, , s. 1. CS 2 CS

3 2018/93 (přizpůsobený) 2007/0264 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: nový (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 4, kterým bylo několikrát podstatně změněno 5. Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 186, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Viz příloha VI. CS 3 CS

4 2018/93 bod odůvodnění 1 (2) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která byla schválena nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 6 a která ustavila Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), ukládá Společenství povinnost poskytovat vědecké radě NAFO veškeré dostupné statistické a vědecké údaje, které si tato rada při plnění svých úkolů vyžádá. 2018/93 bod odůvodnění 2 (3) Vědecká rada NAFO usoudila, že pro plnění jejích úkolů je velmi důležité, aby jí byly statistické údaje o odlovech a rybolovných činnostech doručovány včas, což jí umožní zhodnotit stav rybí populace v severozápadním Atlantiku. nový (4) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 7. (5) Zejména je třeba zmocnit Komisi k pozměnění seznamů druhů a statistických rybolovných oblastí a popisu těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 2018/93 Článek 1 Každý členský stát sděluje Komisi údaje o úlovcích uskutečněných plavidly zapsanými v tomto členském státě nebo plujícími pod vlajkou tohoto státu a lovícími v severozápadním Atlantiku, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/ Úř. věst. L 378, , s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (EHS) č. 653/80 (Úř. věst. L 74, , s. 1). Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. L 151, , s. 1. CS 4 CS

5 Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené nebo přeložené, zaokrouhlené na celé tuny. 1. Předkládají se dva druhy údajů: Článek 2 a) roční nominální odlovy, vyjádřené v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené, každého druhu uvedeného v příloze I, uskutečněné v statistických rybolovných oblastech severozápadního Atlantiku uvedených v příloze II a popsaných v příloze III; b) úlovky podle písmene a) a příslušné rybolovné činnosti, rozdělené podle kalendářního měsíce, lovného zařízení, velikosti plavidla a hlavního nejžádanějšího druhu. 2. Údaje podle odst. 1 písm. a) se předávají do 31. května roku následujícího po referenčním roku a mohou být předběžné. Údaje podle odst. 1 písm. b) se předávají do 31. srpna roku následujícího po referenčním roku a musejí být konečné. V případě údajů podle odst. 1 písm. a) musí být jasně uvedeno, že se jedná o předběžná čísla. U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly zaznamenány žádné úlovky během dotčeného referenčního období, se nemusí předkládat žádné sdělení. V případě, že členský stát během předcházejícího kalendářního roku nelovil v severozápadním Atlantiku, sdělí to Komisi nejpozději do 31. května následujícího roku. 3. Definice a kódování pro použití při předkládání údajů o rybolovných činnostech, vybavení a rybolovných metodách a velikosti plavidla jsou uvedeny v příloze IV. 2018/93 (přizpůsobený) nový 4. Komise může změnit seznamy druhů a statistických rybolovných oblastí a popis těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 6 odst. 2. CS 5 CS

6 2018/93 Článek 3 Nestanoví-li ustanovení přijatá v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody odebírání vzorků pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnými použitím administrativních postupů. Tyto postupy odebírání vzorků, jakož i podíl celkových údajů získaných těmito metodami, musí být členským státem podrobně vysvětleny ve zprávě předložené podle čl. 7 odst. 1. Článek /93 (přizpůsobený) Členské státy splní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předloží údaje ve formátu podle přílohy V. S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiném formátu. 2018/93 Článek 5 Komise předá informace obsažené ve zprávách, pokud možno do 24 hodin po jejich přijetí, řídícímu tajemníkovi NAFO. 1882/2003 čl. 3 a příloha III bod 44 (přizpůsobený) nový Článek 6 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS 9 (dále jen výbor ). 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 9 Úř. věst. L 179, , s. 1. CS 6 CS

7 Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jednací řád. 2018/93 (přizpůsobený) Článek 7 1. Do 28. července 1994 předloží členské státy Komisi podrobnou zprávu popisující metody vyhotovení údajů o odlovech a rybolovných činnostech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv. 2. Členské státy informují Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách týkajících se údajů poskytnutých podle odstavce Metodologické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní náležité otázky související s prováděním tohoto nařízení zkoumá jednou za rok pracovní skupina výboru. Nařízení (EHS) č. 2018/93 se zrušuje. Článek 8 Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. CS 7 CS

8 2018/93 (přizpůsobený) Článek 9 Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ] Za Evropský parlament předseda [ ] Za Radu předseda [ ] CS 8 CS

9 PŘÍLOHA I 1636/2001 čl.1 a příloha I SEZNAM DRUHŮ HLÁŠENÝCH V OBCHODNÍ STATISTICE NOMINÁLNÍCH ODLOVŮ V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU Členské státy musejí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny. Poznámka: zkratka b.n. («n.e.i.») u názvů ryb znamená «blíže neurčeno» («not elsewhere identified»). český název 3-alfa kód vědecký název anglický název RYBY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ Treska obecná COD (*) Gadus morhua Atlantic cod Treska jednoskvrnná HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock Okouník b. n. RED (*) Sebastes spp. Atlantic redfishes n.e.i. Štikozubec americký HKS (*) Merluccius bilinearis Silver hake Mníkovec červenavý HKR (*) Urophycis chuss Red hake Treska tmavá POK (*) Pollachius virens Saithe (= pollock) Okouník mořský REG (*) Sebastes marinus Golden redfish Okouník bradatý REB (*) Sebastes mentella Beaked redfish Platýs drsný PLA (*) Hippoglossoides platessoides Platýs šedohnědý WIT Glyptocephalus cynoglossus Platýs zlatý YEL (*) Pleuronectes ferruginea Platýs černý GHL (*) Reinhardtius hippoglossoides American plaice (L. R. dab) Witch flounder Yellowtail flounder Greenland halibut CS 9 CS

10 Platýs obecný HAL (*) Hippoglossus hippoglossus Platýs americký FLW (*) Pseudopleuronectes americanus Platýsovec tmavoskvrnný FLS (*) Paralichthys dentatus Pakambala nemá č. název FLD (*) Scophthalmus aquosus Platýsi (řád) b. n. FLX Pleuronectiformes Ďas americký ANG (*) Lophius americanus Štítník SRA Prionotus spp. Treska tomkod TOM Microgadus tomcod Morida nosatá ANT Antimora rostrata Treska modravá WHB Micromesistius poutassou Atlantic halibut Winter flounder Summer flounder Windowpane flounder Flatfishes n.e.i. American angler Atlantic searobins Atlantic tomcod Blue antimora Blue whiting (= poutassou) Pyskoun nemá český název CUN Tautogolabrus adspersus Cunner Mníkovec bělolemý USK Brosme brosme Treska ogak GRC Gadus ogac Mník modrý BLI Molva dypterygia Mník mořský LIN (*) Molva molva Hranáč šedý LUM (*) Cyclopterus lumpus Smuha nemá český název KGF Menticirrhus saxatilis Čtverzubec skvrnitý PUF Sphoeroides maculatus Cusk (= tusk) Greenland cod Blue ling Ling Lumpfish (= lumpsucker) Northern kingfish Northern puffer CS 10 CS

11 Slimule b. n. ELZ Lycodes spp. Slimule americká OPT Macrozoarces americanus Treska polární POC Boreogadus saida Hlavoun tuponosý RNG Coryphaenoides rupestris Hlavoun severní RHG Macrourus berglax Smaček SAN Ammodytes spp. Vranka b. n. SCU Myoxocephalus spp. pražmovitá ryba SCP Stenotomus chrysops Pyskoun tautoga TAU Tautoga onitis nemá český název TIL Lopholatilus chamaeleonticeps Mníkovec štíhlý HKW (*) Urophycis tenuis Vlkouš b. n. CAT (*) Anarhichas spp. Vlkouš obecný CAA (*) Anarhichas lupus Vlkouš skvrnitý CAS (*) Anarhichas minor Ryby žijící při dně b. n. GRO Osteichthyes Eelpouts n.e.i. Ocean pout Polar cod Roundnose grenadier Roughhead grenadier Sandeels (= sand lances) Sculpins n.e.i. Scup Tautog Tilefish White hake Wolf-fishes n.e.i. Atlantic wolf-fish Spotted wolf-fish Groundfishes n.e.i. PELAGICKÉ RYBY Sleď obecný HER (*) Clupea harengus Atlantic herring Makrela obecná MAC (*) Scomber scombrus Atlantic mackerel Pestroun zářivý BUT Peprilus triacanthus Atlantic butterfish Menhaden atlantský MHA (*) Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden CS 11 CS

12 Rohoretka ještěří SAU Scomberesox saurus Atlantic saury Sardel nemá český název ANB Anchoa mitchilli Bay anchovy Lufara dravá BLU Pomatomus saltatrix Kranas dvouskvrnný CVJ Caranx hippos Tuňák nepravý FRI Auxis thazard Makrelovec kavala KGM Scomberomorus cavalla Makrela španělská SSM (*) Scomberomorus maculatus Plachetník atlantský SAI Istiophorus platypterus Plachetník bílý WHM Tetrapturus albidus Marlín modrý BUM Makaira nigricans Mečoun obecný SWO Xiphias gladius Tuňák křídlatý ALB Thunnus alalunga Pelamida obecná BON Sarda sarda Tunec atlantický LTA Euthynnus alletteratus Tuňák velkooký BET Thunnus obesus Tuňák obecný BFT Thunnus thynnus Tuňák pruhovaný SKJ Katsuwonus pelamis Tuňák žlutoploutvý YFT Thunnus albacares Makrelovití (čeleď) b. n. TUN Scombridae Pelagické ryby b. n. PEL Osteichthyes Bluefish Crevalle Jack Frigate tuna King mackerel Atlantic Spanish mackerel Sailfish White marlin Blue marlin Swordfish Albacore tuna Atlantic bonito Little tunny Bigeye tuna Northern bluefish tuna Skipjack tuna Yellowfin tuna Tunas n.e.i. Pelagic fishes n.e.i. CS 12 CS

13 OSTATNÍ KOSTNATÉ RYBY Placka velkooká ALE Alosa pseudoharengus Alewife Kranas b. n. AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i. Úhořovec americký COA Conger oceanicus American conger Úhoř americký ELA Anguilla rostrata American eel Placka chutná SHA Alosa sapidissima American shad Stříbrnice (rod) b. n. ARG Argentina spp. Argentines n.e.i. Smuha kalifornská CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker Jehlice nemá český název NFA Strongylura marina Atlantic needlefish Herink vláknoploutvý THA Opisthonema oglinum Atlantic thread herring Uzlatka nemá český název ALC Alepocephalus bairdii Baird's slickhead Smuha vousatá BDM Pogonias cromis Black drum Kanic bělopruhý BSB Centropristis striata Black sea bass Placka nemá český název BBH Alosa aestivalis Blueback herring Huňáček severní CAP (*) Mallotus villosus Capelin Siven b. n. CHR Salvelinus spp. Char n.e.i. Kranasovec štíhlý CBA Rachycentron canadum Vidlatka karolínská POM Trachinotus carolinus Dorosoma dlouhoploutvá SHG Dorosoma cepedianum nemá český název b. n. GRX Pomadasyidae Placka nemá český název SHH Alosa mediocris nemá český název LAX Notoscopelus spp. Cobia Common (= Florida) pompano Gizzard shad Grunts n.e.i. Hickory shad Lanternfish CS 13 CS

14 Cípalovití b. n. MUL Mugilidae Pestroun nemá č. název HVF Peprilus alepidotus (= Paru) nemá český název PIG Orthopristis chrysoptera Koruška americká SMR Osmerus mordax Smuha červená RDM Sciaenops ocellatus Pražman obecný RPG Pagrus pagrus Kranas nemá český název RSC Trachurus lathami Mullets n.e.i. North Atlantic harvestfish Pigfish Rainbow smelt Red drum Red porgy Rough shad nemá český název (ryba z čeledi kanicovití) PES Diplectrum formosum Sand perch Mořan pruhovaný SPH Archosargus probatocephalus Smuha nemá český název SPT Leiostomus xanthurus Smuha skvrnitá SWF Cynoscion nebulosus Smuha nemá český název STG Cynoscion regalis Mořčák pruhovaný STB Morone saxatilis Jeseterovití (čeleď) b. n. STU Acipenseridae Tarpon atlantický TAR Tarpon (= Megalops) atlanticus Pstruh (rod) b. n. TRO Salmo spp. Mořčák americký PEW Morone americana Pilonoš ALF Beryx spp. Ostroun obecný DGS (*) Squalus acanthias Sheepshead Spot croaker Spotted weakfish Squeteague Striped bass Sturgeons n.e.i. Tarpon Trout n.e.i. White perch Alfonsinos Spiny (= picked) dogfish CS 14 CS

15 Ostounovití (čeleď) b. n. DGX (*) Squalidae Žralok nosatý POR (*) Lamna nasus Ostrouni (řád) b. n. SHX Squaliformes Žralok mako SMA Isurus oxyrhinchus nemá český název RHT Rhizoprionodon terraenovae Žralok nemá český název CFB Centroscyllium fabricii Žralok malohlavý GSK Somniosus microcephalus Žralok veliký BSK Cetorhinus maximus rejnok nemá český název RJD Leucoraja erinacea Rejnok lesklý RJL Dipturus laevis Rejnok okatý RJT Leucoraja ocellata Rejnok hvězdnatý RJR Amblyraja radiata rejnok nemá český název RJS Malacoraja senta rejnok nemá český název RJQ Bathyraja spinicauda rejnok nemá český název RJG Amblyraja hyperborea Rejnok (rod) b. n. SKA (*) Raja spp. Kostnaté ryby b. n. FIN Osteichthyes Dogfishes n.e.i. Porbeagle Large sharks n.e.i. Shortfin mako shark Atlantic sharpnose shark Black dogfish Boreal (Greenland) shark Basking shark Little skate Barndoor skate Winter skate Thorny skate Smooth skate Spinytail (spinetail) skate Arctic skate Skates n.e.i. Finfishes n.e.i. BEZOBRATLÍ oliheň nemá český název SQL (*) Loligo pealei Long-finned squid Oliheň atlantická SQI (*) Illex illecebrosus Short-finned squid CS 15 CS

16 olihňovití b. n. SQU (*) Loliginidae, Ommastrephidae mlž čeledi střenkovití (Solenidae) nemá český n. Zaděnka kulovitá CLH Mercenaria mercenaria Squids n.e.i. CLR Ensis directus Atlantic razor clam Hard clam mlž nemá český název CLQ Arctica islandica Occan quahog Rozchlipka písečná CLS Mya arenaria Soft clam mlž nemá český název CLB Spisula solidissima Surf clam mlž nemá český název, b. n. CLX Prionodesmacea, Teleodesmacea hřebenatka nemá č. název SCB Argopecten irradians hřebenatka nemá č. název SCC Argopecten gibbus hřebenatka nemá č. název ISC Chlamys islandica Hřebenatka obrovská SCA Placopecten magellanicus Hřebenatkovití (čeleď), b. n. SCX Pectinidae Ústřice atlantická OYA Crassostrea virginica Slávka jedlá MUS Mytilus edulis surmovka (rod), b. n. WHX Busycon spp. břeženka (rod), b. n. PER Littorina spp. mořští měkýši, b. n. MOL Mollusca krab nemá č. název CRK Cancer irroratus Krab modrý CRB Callinectes sapidus Krab pobřežní CRG Carcinus maenas Krab jonah CRJ Cancer borealis Clams n.e.i. Bay scallop Calico scallop Icelandic scallop Sea scallop Scallops n.e.i. American cupped oyster Blue mussel Whelks n.e.i. Periwinkles n.e.i. Marine molluscs n.e.i. Atlantic rock crab Blue crab Green crab Jonah crab CS 16 CS

17 Krab sněžný CRQ Chinoecetes opilio krab nemá č. název CRR Geryon quinquedens Krab severní KCT Lithodes maia Queen crab Red crab Stone king crab lezoucí desetinožci (podřád), b. n. CRA Reptantia Marine crabs n.e.i. Humr americký LBA Homarus americanus Krevetka severní PRA (*) Pandalus borealis Krevetka růžová AES Pandalus montagui kreveta (rod), b. n. PEN (*) Penaeus spp. krevetka (rod) PAN (*) Pandalus spp. American lobster Northern prawn Aesop shrimp Penaeus shrimps n.e.i. Pink (= pandalid) shrimps mořští korýši (podkmen), b. n. CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i. rod ježovek nemá č. název URC Strongylocentrotus spp. Mnohoštětninatci (třída), b. n. WOR Polychaeta Ostrorep americký HSC Limulus polyphemus mořští bezobratlí, b. n. INV Invertebrata Sea urchin Marine worms n.e.i. Horeshoe crab Marine invertebrates n.e.i. MOŘSKÉ ŘASY chaluhy nemá český název SWB Phaeophyceae Brown seaweeds třída mořských řas ruduch nemá český název SWR Rhodophyceae Red seaweeds mořské řasy, b. n. SWX Algae Seaweeds n.e.i. CS 17 CS

18 TULENI Tuleň grónský SHE Pagophilus groenlandicus Čepcol hřebenatý SEZ Cystophora cristata Harp seal Hooded seal CS 18 CS

19 PŘÍLOHA II 2018/93 STATISTICKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍHO ATLANTIKU, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDKLÁDAT ÚDAJE Podoblast 0 Podoblast 1 Podoblast 2 Podoblast 3 Divize 0 A Divize 0 B Divize 1 A Divize 1 B Divize 1 C Divize 1 D Divize 1 E Divize 1 F Divize 1 NK (neznámý) Divize 2 G Divize 2 H Divize 2 J Divize 2 NK (neznámý) Divize 3 K Divize 3 L Divize 3 M Divize 3 N Divize 3 O CS 19 CS

20 Divize 3 P Subdivize 3 P n Subdivize 3 P s Divize 3 NK (neznámý) Podoblast 4 Divize 4 R Divize 4 S Divize 4 T Divize 4 V Subdivize 4 V n Subdivize 4 V s Divize 4 W Divize 4 X Divize 4 NK (neznámý) Podoblast 5 Divize 5 Y Divize 5 Z Subdivize 5 Z e Podjednotka 5 Z c Podjednotka 5 Z u Podjednotka 5 Z w Divize 5 NK (neznámý) CS 20 CS

21 Podoblast 6 Divize 6 A Divize 6 B Divize 6 C Divize 6 D Divize 6 E Divize 6 F Divize 6 G Divize 6 H Divize 6 NK (neznámý) CS 21 CS

22 Statistické rybolovné oblasti v severozápadním Atlantiku CS 22 CS

23 PŘÍLOHA III 1636/2001 článek 1 a příloha II POPIS PODOBLASTÍ A DIVIZÍ NAFO POUŽITÝCH PRO ÚČELY RYBOLOVNÉ STATISTIKY A PŘEDPISŮ PRO SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK Vědecké a statistické podoblasti, divize a subdivize stanovené článkem XX Úmluvy organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) jsou tyto: PODOBLAST 0 Část oblasti podle úmluvy, ohraničená na jihu linií probíhající přesně směrem na východ od bodu 61 00' severní šířky a 65 00' západní délky k bodu 61 00' severní šířky a 59 00' západní délky; odtud jihovýchodním směrem podél loxodromy až k bodu 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky; odtud je ohraničena na východě řadou geodetických linií, spojujících tyto body: bod číslo šířka délka ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '5 CS 23 CS

24 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 24 CS

25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 25 CS

26 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1 CS 26 CS

27 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 73 30' a odtud přímo na sever k rovnoběžce 78 10' severní šířky; tato podoblast je na západě ohraničena linií začínající na 61 00'severní šířky a 65 00' západní délky a táhne se severozápadním směrem podle loxodromy až k East Bluff na pobřeží Baffinova ostrova (61 55' západní délky a 66 20' západní délky), odtud severním směrem podél pobřeží Baffinova ostrova a ostrovů Bylot, Devon a Ellesmere, jakož i podél 80. poledníku západní délky vodami mezi těmito ostrovy až k 78 10' severní šířky; a na severu je ohraničena rovnoběžkou 78 10'severní šířky. CS 27 CS

28 Podoblast 0 se skládá ze dvou divizí: Divize 0A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 66 15'severní šířky. Divize 0B Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 66 15'severní šířky. PODOBLAST 1 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od podoblasti 0 a severně a východně od loxodromy spojující bod 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky s bodem 52 15' severní šířky a 42 00' západní délky. Podoblast 1 se skládá ze šesti divizí: Divize 1 A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 68 50'severní šířky (Christianshåb). Divize 1 B Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku) a rovnoběžkou 68 50' severní šířky (Christianshåb). Divize 1 C Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu) a rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku). Divize 1 D Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec) a rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu). Divize 1 E Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 60 45' severní šířky (mys Desolation) a rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec). Divize 1 F Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 60 45'severní šířky (mys Desolation). CS 28 CS

29 PODOBLAST 2 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od poledníku 64 30' západní délky v oblasti Hudsonské úžiny, na jih od podoblasti 0, na jih a západ od podoblasti 1 a na sever od rovnoběžky 52 15' severní šířky. Podoblast 2 se skládá ze tří divizí: Divize 2 G Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 57 40'severní šířky (mys Mugford). Divize 2 H Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 55 20' severní šířky (Hopedale) a rovnoběžkou 57 40' severní šířky (mys Mugford). Divize 2 J Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 55 20' severní šířky (Hopedale). PODOBLAST 3 Část podoblasti úmluvy ležící na jih od rovnoběžky 52 15' severní šířky a na východ od linie probíhající přesně na sever od mysu Bauld na severním pobřeží New Foundlandu až k 52 15' severní šířky; tato podoblast leží na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, a na východ a na sever od loxodromy začínající na 39 00' severní šířky, 50 00' západní délky a dále probíhající severozápadním směrem a bodem na 43 30' severní šířky a 55 00' západní délky směrem k bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky, až protne přímku spojující mys Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky na pobřeží New Foundlandu, s mysem North, 47 02,0' severní šířky a 60 25,0' západní délky na ostrově Cape Breton; odtud směrem na severovýchod podél uvedené linie až k mysu Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky. Podoblast 3 se skládá ze šesti divizí: Divize 3 K Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 49 15' severní šířky (mys Freels, New Founland). Divize 3 L Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím New Foundandu od mysu Freels po mys St. Mary a linií, která je takto popsaná: od mysu Freels a přímo k poledníku 46 30' západní délky; dále přímo na jih až k rovnoběžce 46 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 54 30' západní délky; odtud podél loxodromy k mysu St. Mary na New Foundlandu. CS 29 CS

30 Divize 3 M Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 49 15' severní šířky a na východ od poledníku 46 30'západní délky. Divize 3 N Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 46 30' západní délky a poledníkem 51 00' západní délky. Divize 3 O Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 51 00' západní délky a poledníkem 54 30' západní délky. Divize 3 P Část podoblasti ležící na jih od pobřeží New Foundlandu a na západ od linie probíhající od mysu St. Mary na New Foundlandu k bodu ' severní šířky a 54 30' západní délky; odtud přímo na jih až k hranici podoblasti. Divize 3 P se dělí na dvě subdivize: Subdivize 3 Pn (severozápadní subdivize): část divize 3 P ležící na severozápad od linie probíhající od bodu 47 30,7' severní šířky a 57 43,2' západní délky a pokračující přibližně na severozápadním směrem až k bodu 46 50,7' severní šířky a 58 49,0' západní délky; Subdivize 3 Ps (jihovýchodní subdivize): část divize 3 P a leží na jihovýchod od linie určené pro subdivizi 3 Pn. PODOBLAST 4 Část oblasti podle úmluvy ležící na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, na západ podoblasti 3 a na východ od linie takto vymezené: od nejzažšího konce mezinárodní hranice mezi Spojenými státy americkými a Kanadou v průlivu Grand Manan v bodě 44 46'35,346" severní šířky, 66 54'11,253" západní délky, odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43 50' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 67 24' 27,24" západní délky; odtud podél geodetické linie směrem na jihozápad do bodu 42 53' 14" severní šířky a 67 44' 35" západní délky; odtud podél geodetické linie jihozápadním směrem do bodu 42 31' 08" severní šířky a 67 28' 05'' západní délky; odtud podél geodetické linie až do bodu 42 20' severní šířky a 67 18' 13,15" západní délky; odtud přímo na východ až do bodu 66 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 42 00' severní šířky a 65 40' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky. CS 30 CS

31 Podoblast 4 se skládá ze šesti divizí Divize 4 R Část podoblasti ležící mezi pobřežím New Foundandu od mysu Bauld po mys Ray a touto linií: od mysu Bauld přímo na sever až k rovnoběžce 52 15' severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží poloostrova Labrador; odtud podle labradorského pobřeží až k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem; odtud podél loxodromy jihozápadním směrem do bodu 49 25' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu, kde hranice podoblasti 3 protíná přímku spojující mys North, Nové Skotsko s mysem Ray, New Foundland; a odtud k mysu Ray, New Foundland. Divize 4 S Část podoblasti ležící mezi jižním pobřežím Quebecu, od nejzažšího bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem až do Pointe des Monts, a touto linií:od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy východně jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na sever do bodu 49 25' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy severovýchodním směrem k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem. Divize 4 T Část podoblasti ležící mezi pobřežím Nového Skotska, Nového Brunšviku a Quebec od mysu North až k Pointe des Monts, a touto linií: od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím Nového Skotska od mysu North po Fourchu a touto linií: od Fourchu podél loxodromy východním směrem do bodu 45 40' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih podél 60. poledníku západní délky a rovnoběžky 44 10' severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 59 00' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky; odtud přímo na východ až do bodu, kde se stýká hranice mezi podoblastmi 3 a 4 s rovnoběžkou 39 00' severní šířky; odtud dále podél hranice mezi podoblastmi 3 a 4 a linií pokračující severozápadním směrem do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V se dělí na dvě subdivize: Subdivize 4 Vn (severní subdivize): část divize 4 V ležící na sever od rovnoběžky 45 40'severní šířky. Subdivize 4 Vs (jižní subdivize): část divize 4 V ležící na jih od rovnoběžky 45 40'severní šířky. CS 31 CS

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2005 (30.11) (OR. fr) 14612/05 PECHE 244

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2005 (30.11) (OR. fr) 14612/05 PECHE 244 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2005 (30.11) (OR. fr) 14612/05 PECHE 244 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 17. listopadu 2005 Předmět: Návrh nařízení Rady, kterým se pro rybářský hospodářský

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2009 (OR. en) 15101/09 PECHE 304

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. listopadu 2009 (OR. en) 15101/09 PECHE 304 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. listopadu 2009 (OR. en) 15101/09 PECHE 304 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2010 stanoví orientační ceny a produkční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 5.12.26 KOM(26) 774 v konečném znění PŘÍLOHA: 5-15 Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se pro rok 27 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 126 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 126 final. Rada Evropské unie Brusel 14. března 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0054 (NLE) 7086/17 PECHE 95 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 14. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 126 final

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. března 2006 (31.03) (OR. en) 7850/06 PECHE 92

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. března 2006 (31.03) (OR. en) 7850/06 PECHE 92 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. března 2006 (31.03) (OR. en) 7850/06 PECHE 92 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 27. března 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud

Více

PŘÍLOHY. návrhu. nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva

PŘÍLOHY. návrhu. nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva CS CS

Více

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Není ryba jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Rybolov v krizi Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do stále vzdálenějších

Více

V Bruselu dne COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2013 COM(2013) 889 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY 1 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 239 final - Annexes 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 239 final - Annexes 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 2. června 2015 (OR. en) 9341/15 ADD 1 PECHE 185 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. června 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ RADY,

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEX 1 PART 2/2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2015 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují

Více

kapitola 16 - tabulková část

kapitola 16 - tabulková část 1600 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH 1601 00 00 00/80 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky založené na

Více

15369/12 RP/mk DGB 3

15369/12 RP/mk DGB 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. listopadu 2012 (OR. en) 15369/12 Inte rinstitucionální spis: 2012/0223 (NLE) PECHE 420 OC 586 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2013 stanoví

Více

kapitola 03 - tabulková část

kapitola 03 - tabulková část 0300 00 00 00/80 RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ 0301 00 00 00/80 Živé ryby 0301 11 00 00/10 - Okrasné ryby: 0301 11 00 00/80 - - Sladkovodní - 0 CITES CITES N4,V1 0301 19 00 00/80 - - Ostaní

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2014/0317 (NLE) 15228/1/14 REV 1 PECHE 523 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv

Více

PŘÍLOHY. nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 COM(2016) 134 final ANNEXES 1 to 11 PŘÍLOHY [ ] nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) 10700/12 PECHE 198 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. května 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

PŘÍLOHA. Návrh nařízení Rady,

PŘÍLOHA. Návrh nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.10.2016 COM(2016) 643 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Návrh nařízení Rady, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Není ryba jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB 2. VYDÁNÍ, 2013 Rybolov v krizi Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. prosince 2017 (OR. en) 15466/17 PECHE 510 DELACT 247 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 23. listopadu 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 7695 final Předmět: Jordi

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí

Více

TISK TISKOVÁ ZPRÁVA RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294. 2841. zasedání Rady Zemědělství a rybolov Brusel 17.-19. prosince 2007

TISK TISKOVÁ ZPRÁVA RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294. 2841. zasedání Rady Zemědělství a rybolov Brusel 17.-19. prosince 2007 RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294 16373/1/07 REV 1 (Pres 294) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 2841. zadání Rady Zemědělství a rybolov Brul 17.-19. prosince 2007 Předda Jaime SILVA ministr zemědělství, rozvoje venkova

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2017 COM(2017) 645 final ANNEXES 2 to 8 PŘÍLOHY návrhu nařízení Rady, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, C1 kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované tuňáky a bonita

B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, C1 kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované tuňáky a bonita 1992R1536 CS 20.06.1992 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

CELNÍ SAZEBNÍK EU OBECNÉ POZNÁMKY

CELNÍ SAZEBNÍK EU OBECNÉ POZNÁMKY CELNÍ SAZEBNÍK EU OBECNÉ POZNÁMKY 1. Vztah ke kombinované nomenklatuře (KN) Evropské unie. Poloţky tohoto sazebníku jsou obecně vyjádřeny kódem KN a jejich výklad, včetně výkladu obsahu podpoloţek, se

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-11

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-11 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 15. 12. 2010 2010/0255(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 2-11 Návrh zprávy Estelle Grelier (PE452.609v01-00) o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

- s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C5-0480/2003),

- s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C5-0480/2003), P6_TA(2005)0234 Vytěžování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o řídících opatřeních pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2014 COM(2014) 195 final ANNEXES 1 to 6 PŘÍLOHY [ ] návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2014, pokud jde o některá rybolovná práva CS CS PŘÍLOHA I

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. března 2010 (OR. en) 6952/10 PECHE 37

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. března 2010 (OR. en) 6952/10 PECHE 37 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. března 2010 (OR. en) 6952/10 PECHE 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 26. února 2010 Příjemce:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 401 final. ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY. návrhu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 401 final. ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY. návrhu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 401 final ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. října 2009 (21.10) (OR. en) 14738/09 PECHE 287 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. října 2009 (21.10) (OR. en) 14738/09 PECHE 287 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. října 2009 (21.10) (OR. en) 14738/09 PECHE 287 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 19. října 2009 Předmět: Návrh nařízení Rady, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 23. května 2013 (OR. en) 2011/0364 (COD) PE-CONS 76/12 PECHE 549 ENV 952 CODEC 3067 OC 765 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 18.01.2016 (ceny vč. DPH)

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 18.01.2016 (ceny vč. DPH) CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 18.01.2016 (ceny vč. DPH) LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí S KŮŽÍ - vysoký stupeň opracování (pouze vyšší maso, bez záhlaví, ocasní partie i břišního tuku) Salmo salar,

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 bl 1 DG D 2A Rada Evropské unie Brusel 5. června 205 (OR. en) Interinstitucionální spis: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.11.2015 (ceny vč. DPH)

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.11.2015 (ceny vč. DPH) CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.11.2015 (ceny vč. DPH) LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí S KŮŽÍ Salmo salar, pochází z chovu, země původu: Norsko 439,-/kg LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí BEZ KŮŽE Salmo

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům. L 162/22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 8.8.2015 CS L 211/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví další dočasná mimořádná

Více

PŘÍLOHA. Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

PŘÍLOHA. Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.15 COM(15) 344 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 16 až 18

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.6.2012 COM(2012) 298 final 2012/0158 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0308 (COD) PE-CONS 32/16 FRONT 282 PECHE 259 COMIX 500 CODEC 1005 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.01.2016 (ceny vč. DPH)

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.01.2016 (ceny vč. DPH) CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.01.2016 (ceny vč. DPH) LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí S KŮŽÍ - vysoký stupeň opracování (pouze vyšší maso, bez záhlaví, ocasní partie i břišního tuku) Salmo salar,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12518/11 PECHE 190

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12518/11 PECHE 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12518/11 PECHE 190 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 14. července

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady SMĚRNICE

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2011 (OR. en) 10836/11 PECHE 135 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 26. května 2011

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04. Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04. Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 19. května 2004 (OR. fr) 9704/04 Interinstitucionální složka: 2004/0124 (ACC) SID 11 NIS 82 NÁVRH Od: Evropská komise ze dne: 19. května 2004 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady,

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. 2006/0286 (COD) PE-CONS 3606/2/08 REV 2 (cs)

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT. 2006/0286 (COD) PE-CONS 3606/2/08 REV 2 (cs) EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 10. června 2008 (OR. en) 2006/0286 (COD) PE-CONS 3606/2/08 REV 2 (cs) STATIS 17 PECHE 31 CODEC 128 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 24. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více