KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 762 v konečném znění 2007/0264 (COD) C6-0444/07 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Přepracované znění) (předložená Komisí) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Komise svým rozhodnutím ze dne 1. dubna uložila svým útvarům, aby přistoupily ke kodifikaci jakéhokoli právního aktu nejpozději po jeho desáté změně, přičemž zdůraznila, že se jedná o minimální pravidlo a jednotlivé útvary by se měly v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti předpisů Společenství snažit kodifikovat akty, za něž nesou odpovědnost, i v kratších intervalech. 2. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 2. Nové nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny V průběhu procesu kodifikace bylo rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4 změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení některých prvků nebo jeho doplnění přidáním nových jiných než podstatných prvků. 4. V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 5 týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES je třeba tyto právní akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy přizpůsobit použitelným postupům. 5. Je proto vhodné nahradit kodifikaci nařízení (EHS) č. 2018/93 přepracováním, aby mohly být zapracovány veškeré změny nezbytné k dosažení souladu s regulativním postupem s kontrolou KOM(87) 868 PV. Prováděno v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě Kodifikace acquis communautaire, KOM(2001) 645 v konečném znění. Viz příloha VI tohoto návrhu. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. C 255, , s. 1. CS 2 CS

3 2018/93 (přizpůsobený) 2007/0264 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: nový (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 4, kterým bylo několikrát podstatně změněno 5. Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 186, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Viz příloha VI. CS 3 CS

4 2018/93 bod odůvodnění 1 (2) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která byla schválena nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 6 a která ustavila Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), ukládá Společenství povinnost poskytovat vědecké radě NAFO veškeré dostupné statistické a vědecké údaje, které si tato rada při plnění svých úkolů vyžádá. 2018/93 bod odůvodnění 2 (3) Vědecká rada NAFO usoudila, že pro plnění jejích úkolů je velmi důležité, aby jí byly statistické údaje o odlovech a rybolovných činnostech doručovány včas, což jí umožní zhodnotit stav rybí populace v severozápadním Atlantiku. nový (4) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 7. (5) Zejména je třeba zmocnit Komisi k pozměnění seznamů druhů a statistických rybolovných oblastí a popisu těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 2018/93 Článek 1 Každý členský stát sděluje Komisi údaje o úlovcích uskutečněných plavidly zapsanými v tomto členském státě nebo plujícími pod vlajkou tohoto státu a lovícími v severozápadním Atlantiku, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/ Úř. věst. L 378, , s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (EHS) č. 653/80 (Úř. věst. L 74, , s. 1). Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. L 151, , s. 1. CS 4 CS

5 Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené nebo přeložené, zaokrouhlené na celé tuny. 1. Předkládají se dva druhy údajů: Článek 2 a) roční nominální odlovy, vyjádřené v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené, každého druhu uvedeného v příloze I, uskutečněné v statistických rybolovných oblastech severozápadního Atlantiku uvedených v příloze II a popsaných v příloze III; b) úlovky podle písmene a) a příslušné rybolovné činnosti, rozdělené podle kalendářního měsíce, lovného zařízení, velikosti plavidla a hlavního nejžádanějšího druhu. 2. Údaje podle odst. 1 písm. a) se předávají do 31. května roku následujícího po referenčním roku a mohou být předběžné. Údaje podle odst. 1 písm. b) se předávají do 31. srpna roku následujícího po referenčním roku a musejí být konečné. V případě údajů podle odst. 1 písm. a) musí být jasně uvedeno, že se jedná o předběžná čísla. U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly zaznamenány žádné úlovky během dotčeného referenčního období, se nemusí předkládat žádné sdělení. V případě, že členský stát během předcházejícího kalendářního roku nelovil v severozápadním Atlantiku, sdělí to Komisi nejpozději do 31. května následujícího roku. 3. Definice a kódování pro použití při předkládání údajů o rybolovných činnostech, vybavení a rybolovných metodách a velikosti plavidla jsou uvedeny v příloze IV. 2018/93 (přizpůsobený) nový 4. Komise může změnit seznamy druhů a statistických rybolovných oblastí a popis těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 6 odst. 2. CS 5 CS

6 2018/93 Článek 3 Nestanoví-li ustanovení přijatá v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody odebírání vzorků pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnými použitím administrativních postupů. Tyto postupy odebírání vzorků, jakož i podíl celkových údajů získaných těmito metodami, musí být členským státem podrobně vysvětleny ve zprávě předložené podle čl. 7 odst. 1. Článek /93 (přizpůsobený) Členské státy splní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předloží údaje ve formátu podle přílohy V. S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiném formátu. 2018/93 Článek 5 Komise předá informace obsažené ve zprávách, pokud možno do 24 hodin po jejich přijetí, řídícímu tajemníkovi NAFO. 1882/2003 čl. 3 a příloha III bod 44 (přizpůsobený) nový Článek 6 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS 9 (dále jen výbor ). 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 9 Úř. věst. L 179, , s. 1. CS 6 CS

7 Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jednací řád. 2018/93 (přizpůsobený) Článek 7 1. Do 28. července 1994 předloží členské státy Komisi podrobnou zprávu popisující metody vyhotovení údajů o odlovech a rybolovných činnostech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv. 2. Členské státy informují Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách týkajících se údajů poskytnutých podle odstavce Metodologické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní náležité otázky související s prováděním tohoto nařízení zkoumá jednou za rok pracovní skupina výboru. Nařízení (EHS) č. 2018/93 se zrušuje. Článek 8 Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. CS 7 CS

8 2018/93 (přizpůsobený) Článek 9 Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ] Za Evropský parlament předseda [ ] Za Radu předseda [ ] CS 8 CS

9 PŘÍLOHA I 1636/2001 čl.1 a příloha I SEZNAM DRUHŮ HLÁŠENÝCH V OBCHODNÍ STATISTICE NOMINÁLNÍCH ODLOVŮ V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU Členské státy musejí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny. Poznámka: zkratka b.n. («n.e.i.») u názvů ryb znamená «blíže neurčeno» («not elsewhere identified»). český název 3-alfa kód vědecký název anglický název RYBY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ Treska obecná COD (*) Gadus morhua Atlantic cod Treska jednoskvrnná HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock Okouník b. n. RED (*) Sebastes spp. Atlantic redfishes n.e.i. Štikozubec americký HKS (*) Merluccius bilinearis Silver hake Mníkovec červenavý HKR (*) Urophycis chuss Red hake Treska tmavá POK (*) Pollachius virens Saithe (= pollock) Okouník mořský REG (*) Sebastes marinus Golden redfish Okouník bradatý REB (*) Sebastes mentella Beaked redfish Platýs drsný PLA (*) Hippoglossoides platessoides Platýs šedohnědý WIT Glyptocephalus cynoglossus Platýs zlatý YEL (*) Pleuronectes ferruginea Platýs černý GHL (*) Reinhardtius hippoglossoides American plaice (L. R. dab) Witch flounder Yellowtail flounder Greenland halibut CS 9 CS

10 Platýs obecný HAL (*) Hippoglossus hippoglossus Platýs americký FLW (*) Pseudopleuronectes americanus Platýsovec tmavoskvrnný FLS (*) Paralichthys dentatus Pakambala nemá č. název FLD (*) Scophthalmus aquosus Platýsi (řád) b. n. FLX Pleuronectiformes Ďas americký ANG (*) Lophius americanus Štítník SRA Prionotus spp. Treska tomkod TOM Microgadus tomcod Morida nosatá ANT Antimora rostrata Treska modravá WHB Micromesistius poutassou Atlantic halibut Winter flounder Summer flounder Windowpane flounder Flatfishes n.e.i. American angler Atlantic searobins Atlantic tomcod Blue antimora Blue whiting (= poutassou) Pyskoun nemá český název CUN Tautogolabrus adspersus Cunner Mníkovec bělolemý USK Brosme brosme Treska ogak GRC Gadus ogac Mník modrý BLI Molva dypterygia Mník mořský LIN (*) Molva molva Hranáč šedý LUM (*) Cyclopterus lumpus Smuha nemá český název KGF Menticirrhus saxatilis Čtverzubec skvrnitý PUF Sphoeroides maculatus Cusk (= tusk) Greenland cod Blue ling Ling Lumpfish (= lumpsucker) Northern kingfish Northern puffer CS 10 CS

11 Slimule b. n. ELZ Lycodes spp. Slimule americká OPT Macrozoarces americanus Treska polární POC Boreogadus saida Hlavoun tuponosý RNG Coryphaenoides rupestris Hlavoun severní RHG Macrourus berglax Smaček SAN Ammodytes spp. Vranka b. n. SCU Myoxocephalus spp. pražmovitá ryba SCP Stenotomus chrysops Pyskoun tautoga TAU Tautoga onitis nemá český název TIL Lopholatilus chamaeleonticeps Mníkovec štíhlý HKW (*) Urophycis tenuis Vlkouš b. n. CAT (*) Anarhichas spp. Vlkouš obecný CAA (*) Anarhichas lupus Vlkouš skvrnitý CAS (*) Anarhichas minor Ryby žijící při dně b. n. GRO Osteichthyes Eelpouts n.e.i. Ocean pout Polar cod Roundnose grenadier Roughhead grenadier Sandeels (= sand lances) Sculpins n.e.i. Scup Tautog Tilefish White hake Wolf-fishes n.e.i. Atlantic wolf-fish Spotted wolf-fish Groundfishes n.e.i. PELAGICKÉ RYBY Sleď obecný HER (*) Clupea harengus Atlantic herring Makrela obecná MAC (*) Scomber scombrus Atlantic mackerel Pestroun zářivý BUT Peprilus triacanthus Atlantic butterfish Menhaden atlantský MHA (*) Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden CS 11 CS

12 Rohoretka ještěří SAU Scomberesox saurus Atlantic saury Sardel nemá český název ANB Anchoa mitchilli Bay anchovy Lufara dravá BLU Pomatomus saltatrix Kranas dvouskvrnný CVJ Caranx hippos Tuňák nepravý FRI Auxis thazard Makrelovec kavala KGM Scomberomorus cavalla Makrela španělská SSM (*) Scomberomorus maculatus Plachetník atlantský SAI Istiophorus platypterus Plachetník bílý WHM Tetrapturus albidus Marlín modrý BUM Makaira nigricans Mečoun obecný SWO Xiphias gladius Tuňák křídlatý ALB Thunnus alalunga Pelamida obecná BON Sarda sarda Tunec atlantický LTA Euthynnus alletteratus Tuňák velkooký BET Thunnus obesus Tuňák obecný BFT Thunnus thynnus Tuňák pruhovaný SKJ Katsuwonus pelamis Tuňák žlutoploutvý YFT Thunnus albacares Makrelovití (čeleď) b. n. TUN Scombridae Pelagické ryby b. n. PEL Osteichthyes Bluefish Crevalle Jack Frigate tuna King mackerel Atlantic Spanish mackerel Sailfish White marlin Blue marlin Swordfish Albacore tuna Atlantic bonito Little tunny Bigeye tuna Northern bluefish tuna Skipjack tuna Yellowfin tuna Tunas n.e.i. Pelagic fishes n.e.i. CS 12 CS

13 OSTATNÍ KOSTNATÉ RYBY Placka velkooká ALE Alosa pseudoharengus Alewife Kranas b. n. AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i. Úhořovec americký COA Conger oceanicus American conger Úhoř americký ELA Anguilla rostrata American eel Placka chutná SHA Alosa sapidissima American shad Stříbrnice (rod) b. n. ARG Argentina spp. Argentines n.e.i. Smuha kalifornská CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker Jehlice nemá český název NFA Strongylura marina Atlantic needlefish Herink vláknoploutvý THA Opisthonema oglinum Atlantic thread herring Uzlatka nemá český název ALC Alepocephalus bairdii Baird's slickhead Smuha vousatá BDM Pogonias cromis Black drum Kanic bělopruhý BSB Centropristis striata Black sea bass Placka nemá český název BBH Alosa aestivalis Blueback herring Huňáček severní CAP (*) Mallotus villosus Capelin Siven b. n. CHR Salvelinus spp. Char n.e.i. Kranasovec štíhlý CBA Rachycentron canadum Vidlatka karolínská POM Trachinotus carolinus Dorosoma dlouhoploutvá SHG Dorosoma cepedianum nemá český název b. n. GRX Pomadasyidae Placka nemá český název SHH Alosa mediocris nemá český název LAX Notoscopelus spp. Cobia Common (= Florida) pompano Gizzard shad Grunts n.e.i. Hickory shad Lanternfish CS 13 CS

14 Cípalovití b. n. MUL Mugilidae Pestroun nemá č. název HVF Peprilus alepidotus (= Paru) nemá český název PIG Orthopristis chrysoptera Koruška americká SMR Osmerus mordax Smuha červená RDM Sciaenops ocellatus Pražman obecný RPG Pagrus pagrus Kranas nemá český název RSC Trachurus lathami Mullets n.e.i. North Atlantic harvestfish Pigfish Rainbow smelt Red drum Red porgy Rough shad nemá český název (ryba z čeledi kanicovití) PES Diplectrum formosum Sand perch Mořan pruhovaný SPH Archosargus probatocephalus Smuha nemá český název SPT Leiostomus xanthurus Smuha skvrnitá SWF Cynoscion nebulosus Smuha nemá český název STG Cynoscion regalis Mořčák pruhovaný STB Morone saxatilis Jeseterovití (čeleď) b. n. STU Acipenseridae Tarpon atlantický TAR Tarpon (= Megalops) atlanticus Pstruh (rod) b. n. TRO Salmo spp. Mořčák americký PEW Morone americana Pilonoš ALF Beryx spp. Ostroun obecný DGS (*) Squalus acanthias Sheepshead Spot croaker Spotted weakfish Squeteague Striped bass Sturgeons n.e.i. Tarpon Trout n.e.i. White perch Alfonsinos Spiny (= picked) dogfish CS 14 CS

15 Ostounovití (čeleď) b. n. DGX (*) Squalidae Žralok nosatý POR (*) Lamna nasus Ostrouni (řád) b. n. SHX Squaliformes Žralok mako SMA Isurus oxyrhinchus nemá český název RHT Rhizoprionodon terraenovae Žralok nemá český název CFB Centroscyllium fabricii Žralok malohlavý GSK Somniosus microcephalus Žralok veliký BSK Cetorhinus maximus rejnok nemá český název RJD Leucoraja erinacea Rejnok lesklý RJL Dipturus laevis Rejnok okatý RJT Leucoraja ocellata Rejnok hvězdnatý RJR Amblyraja radiata rejnok nemá český název RJS Malacoraja senta rejnok nemá český název RJQ Bathyraja spinicauda rejnok nemá český název RJG Amblyraja hyperborea Rejnok (rod) b. n. SKA (*) Raja spp. Kostnaté ryby b. n. FIN Osteichthyes Dogfishes n.e.i. Porbeagle Large sharks n.e.i. Shortfin mako shark Atlantic sharpnose shark Black dogfish Boreal (Greenland) shark Basking shark Little skate Barndoor skate Winter skate Thorny skate Smooth skate Spinytail (spinetail) skate Arctic skate Skates n.e.i. Finfishes n.e.i. BEZOBRATLÍ oliheň nemá český název SQL (*) Loligo pealei Long-finned squid Oliheň atlantická SQI (*) Illex illecebrosus Short-finned squid CS 15 CS

16 olihňovití b. n. SQU (*) Loliginidae, Ommastrephidae mlž čeledi střenkovití (Solenidae) nemá český n. Zaděnka kulovitá CLH Mercenaria mercenaria Squids n.e.i. CLR Ensis directus Atlantic razor clam Hard clam mlž nemá český název CLQ Arctica islandica Occan quahog Rozchlipka písečná CLS Mya arenaria Soft clam mlž nemá český název CLB Spisula solidissima Surf clam mlž nemá český název, b. n. CLX Prionodesmacea, Teleodesmacea hřebenatka nemá č. název SCB Argopecten irradians hřebenatka nemá č. název SCC Argopecten gibbus hřebenatka nemá č. název ISC Chlamys islandica Hřebenatka obrovská SCA Placopecten magellanicus Hřebenatkovití (čeleď), b. n. SCX Pectinidae Ústřice atlantická OYA Crassostrea virginica Slávka jedlá MUS Mytilus edulis surmovka (rod), b. n. WHX Busycon spp. břeženka (rod), b. n. PER Littorina spp. mořští měkýši, b. n. MOL Mollusca krab nemá č. název CRK Cancer irroratus Krab modrý CRB Callinectes sapidus Krab pobřežní CRG Carcinus maenas Krab jonah CRJ Cancer borealis Clams n.e.i. Bay scallop Calico scallop Icelandic scallop Sea scallop Scallops n.e.i. American cupped oyster Blue mussel Whelks n.e.i. Periwinkles n.e.i. Marine molluscs n.e.i. Atlantic rock crab Blue crab Green crab Jonah crab CS 16 CS

17 Krab sněžný CRQ Chinoecetes opilio krab nemá č. název CRR Geryon quinquedens Krab severní KCT Lithodes maia Queen crab Red crab Stone king crab lezoucí desetinožci (podřád), b. n. CRA Reptantia Marine crabs n.e.i. Humr americký LBA Homarus americanus Krevetka severní PRA (*) Pandalus borealis Krevetka růžová AES Pandalus montagui kreveta (rod), b. n. PEN (*) Penaeus spp. krevetka (rod) PAN (*) Pandalus spp. American lobster Northern prawn Aesop shrimp Penaeus shrimps n.e.i. Pink (= pandalid) shrimps mořští korýši (podkmen), b. n. CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i. rod ježovek nemá č. název URC Strongylocentrotus spp. Mnohoštětninatci (třída), b. n. WOR Polychaeta Ostrorep americký HSC Limulus polyphemus mořští bezobratlí, b. n. INV Invertebrata Sea urchin Marine worms n.e.i. Horeshoe crab Marine invertebrates n.e.i. MOŘSKÉ ŘASY chaluhy nemá český název SWB Phaeophyceae Brown seaweeds třída mořských řas ruduch nemá český název SWR Rhodophyceae Red seaweeds mořské řasy, b. n. SWX Algae Seaweeds n.e.i. CS 17 CS

18 TULENI Tuleň grónský SHE Pagophilus groenlandicus Čepcol hřebenatý SEZ Cystophora cristata Harp seal Hooded seal CS 18 CS

19 PŘÍLOHA II 2018/93 STATISTICKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍHO ATLANTIKU, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDKLÁDAT ÚDAJE Podoblast 0 Podoblast 1 Podoblast 2 Podoblast 3 Divize 0 A Divize 0 B Divize 1 A Divize 1 B Divize 1 C Divize 1 D Divize 1 E Divize 1 F Divize 1 NK (neznámý) Divize 2 G Divize 2 H Divize 2 J Divize 2 NK (neznámý) Divize 3 K Divize 3 L Divize 3 M Divize 3 N Divize 3 O CS 19 CS

20 Divize 3 P Subdivize 3 P n Subdivize 3 P s Divize 3 NK (neznámý) Podoblast 4 Divize 4 R Divize 4 S Divize 4 T Divize 4 V Subdivize 4 V n Subdivize 4 V s Divize 4 W Divize 4 X Divize 4 NK (neznámý) Podoblast 5 Divize 5 Y Divize 5 Z Subdivize 5 Z e Podjednotka 5 Z c Podjednotka 5 Z u Podjednotka 5 Z w Divize 5 NK (neznámý) CS 20 CS

21 Podoblast 6 Divize 6 A Divize 6 B Divize 6 C Divize 6 D Divize 6 E Divize 6 F Divize 6 G Divize 6 H Divize 6 NK (neznámý) CS 21 CS

22 Statistické rybolovné oblasti v severozápadním Atlantiku CS 22 CS

23 PŘÍLOHA III 1636/2001 článek 1 a příloha II POPIS PODOBLASTÍ A DIVIZÍ NAFO POUŽITÝCH PRO ÚČELY RYBOLOVNÉ STATISTIKY A PŘEDPISŮ PRO SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK Vědecké a statistické podoblasti, divize a subdivize stanovené článkem XX Úmluvy organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) jsou tyto: PODOBLAST 0 Část oblasti podle úmluvy, ohraničená na jihu linií probíhající přesně směrem na východ od bodu 61 00' severní šířky a 65 00' západní délky k bodu 61 00' severní šířky a 59 00' západní délky; odtud jihovýchodním směrem podél loxodromy až k bodu 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky; odtud je ohraničena na východě řadou geodetických linií, spojujících tyto body: bod číslo šířka délka ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '5 CS 23 CS

24 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 24 CS

25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 25 CS

26 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1 CS 26 CS

27 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 73 30' a odtud přímo na sever k rovnoběžce 78 10' severní šířky; tato podoblast je na západě ohraničena linií začínající na 61 00'severní šířky a 65 00' západní délky a táhne se severozápadním směrem podle loxodromy až k East Bluff na pobřeží Baffinova ostrova (61 55' západní délky a 66 20' západní délky), odtud severním směrem podél pobřeží Baffinova ostrova a ostrovů Bylot, Devon a Ellesmere, jakož i podél 80. poledníku západní délky vodami mezi těmito ostrovy až k 78 10' severní šířky; a na severu je ohraničena rovnoběžkou 78 10'severní šířky. CS 27 CS

28 Podoblast 0 se skládá ze dvou divizí: Divize 0A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 66 15'severní šířky. Divize 0B Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 66 15'severní šířky. PODOBLAST 1 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od podoblasti 0 a severně a východně od loxodromy spojující bod 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky s bodem 52 15' severní šířky a 42 00' západní délky. Podoblast 1 se skládá ze šesti divizí: Divize 1 A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 68 50'severní šířky (Christianshåb). Divize 1 B Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku) a rovnoběžkou 68 50' severní šířky (Christianshåb). Divize 1 C Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu) a rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku). Divize 1 D Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec) a rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu). Divize 1 E Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 60 45' severní šířky (mys Desolation) a rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec). Divize 1 F Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 60 45'severní šířky (mys Desolation). CS 28 CS

29 PODOBLAST 2 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od poledníku 64 30' západní délky v oblasti Hudsonské úžiny, na jih od podoblasti 0, na jih a západ od podoblasti 1 a na sever od rovnoběžky 52 15' severní šířky. Podoblast 2 se skládá ze tří divizí: Divize 2 G Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 57 40'severní šířky (mys Mugford). Divize 2 H Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 55 20' severní šířky (Hopedale) a rovnoběžkou 57 40' severní šířky (mys Mugford). Divize 2 J Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 55 20' severní šířky (Hopedale). PODOBLAST 3 Část podoblasti úmluvy ležící na jih od rovnoběžky 52 15' severní šířky a na východ od linie probíhající přesně na sever od mysu Bauld na severním pobřeží New Foundlandu až k 52 15' severní šířky; tato podoblast leží na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, a na východ a na sever od loxodromy začínající na 39 00' severní šířky, 50 00' západní délky a dále probíhající severozápadním směrem a bodem na 43 30' severní šířky a 55 00' západní délky směrem k bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky, až protne přímku spojující mys Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky na pobřeží New Foundlandu, s mysem North, 47 02,0' severní šířky a 60 25,0' západní délky na ostrově Cape Breton; odtud směrem na severovýchod podél uvedené linie až k mysu Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky. Podoblast 3 se skládá ze šesti divizí: Divize 3 K Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 49 15' severní šířky (mys Freels, New Founland). Divize 3 L Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím New Foundandu od mysu Freels po mys St. Mary a linií, která je takto popsaná: od mysu Freels a přímo k poledníku 46 30' západní délky; dále přímo na jih až k rovnoběžce 46 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 54 30' západní délky; odtud podél loxodromy k mysu St. Mary na New Foundlandu. CS 29 CS

30 Divize 3 M Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 49 15' severní šířky a na východ od poledníku 46 30'západní délky. Divize 3 N Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 46 30' západní délky a poledníkem 51 00' západní délky. Divize 3 O Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 51 00' západní délky a poledníkem 54 30' západní délky. Divize 3 P Část podoblasti ležící na jih od pobřeží New Foundlandu a na západ od linie probíhající od mysu St. Mary na New Foundlandu k bodu ' severní šířky a 54 30' západní délky; odtud přímo na jih až k hranici podoblasti. Divize 3 P se dělí na dvě subdivize: Subdivize 3 Pn (severozápadní subdivize): část divize 3 P ležící na severozápad od linie probíhající od bodu 47 30,7' severní šířky a 57 43,2' západní délky a pokračující přibližně na severozápadním směrem až k bodu 46 50,7' severní šířky a 58 49,0' západní délky; Subdivize 3 Ps (jihovýchodní subdivize): část divize 3 P a leží na jihovýchod od linie určené pro subdivizi 3 Pn. PODOBLAST 4 Část oblasti podle úmluvy ležící na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, na západ podoblasti 3 a na východ od linie takto vymezené: od nejzažšího konce mezinárodní hranice mezi Spojenými státy americkými a Kanadou v průlivu Grand Manan v bodě 44 46'35,346" severní šířky, 66 54'11,253" západní délky, odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43 50' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 67 24' 27,24" západní délky; odtud podél geodetické linie směrem na jihozápad do bodu 42 53' 14" severní šířky a 67 44' 35" západní délky; odtud podél geodetické linie jihozápadním směrem do bodu 42 31' 08" severní šířky a 67 28' 05'' západní délky; odtud podél geodetické linie až do bodu 42 20' severní šířky a 67 18' 13,15" západní délky; odtud přímo na východ až do bodu 66 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 42 00' severní šířky a 65 40' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky. CS 30 CS

31 Podoblast 4 se skládá ze šesti divizí Divize 4 R Část podoblasti ležící mezi pobřežím New Foundandu od mysu Bauld po mys Ray a touto linií: od mysu Bauld přímo na sever až k rovnoběžce 52 15' severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží poloostrova Labrador; odtud podle labradorského pobřeží až k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem; odtud podél loxodromy jihozápadním směrem do bodu 49 25' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu, kde hranice podoblasti 3 protíná přímku spojující mys North, Nové Skotsko s mysem Ray, New Foundland; a odtud k mysu Ray, New Foundland. Divize 4 S Část podoblasti ležící mezi jižním pobřežím Quebecu, od nejzažšího bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem až do Pointe des Monts, a touto linií:od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy východně jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na sever do bodu 49 25' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy severovýchodním směrem k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem. Divize 4 T Část podoblasti ležící mezi pobřežím Nového Skotska, Nového Brunšviku a Quebec od mysu North až k Pointe des Monts, a touto linií: od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím Nového Skotska od mysu North po Fourchu a touto linií: od Fourchu podél loxodromy východním směrem do bodu 45 40' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih podél 60. poledníku západní délky a rovnoběžky 44 10' severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 59 00' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky; odtud přímo na východ až do bodu, kde se stýká hranice mezi podoblastmi 3 a 4 s rovnoběžkou 39 00' severní šířky; odtud dále podél hranice mezi podoblastmi 3 a 4 a linií pokračující severozápadním směrem do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V se dělí na dvě subdivize: Subdivize 4 Vn (severní subdivize): část divize 4 V ležící na sever od rovnoběžky 45 40'severní šířky. Subdivize 4 Vs (jižní subdivize): část divize 4 V ležící na jih od rovnoběžky 45 40'severní šířky. CS 31 CS

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty

Politika soudržnosti. Poznámky a úřední texty CS Politika soudržnosti 2007 2013 Poznámky a úřední texty Evropský fond pro regionální rozvoj Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropské sdružení pro územní spolupráci Nástroj předvstupní pomoci

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) 23.9.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 250/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009,

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.6.2011 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 566/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady o

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0504 CS 21.11.2014 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008,

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 31.7.2006 L 210/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES. ze dne 22. června 2000, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/34/ES ze dne 22. června 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES. ze dne 4. listopadu 2003. o některých aspektech úpravy pracovní doby

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES. ze dne 4. listopadu 2003. o některých aspektech úpravy pracovní doby SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES

SMĚRNICE RADY 2009/50/ES 18.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 155/17 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85 Rady ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě Původní dokument: Úřední věstník č. L 370 ze dne 31. 12. 1985 Tento text je překladem konsolidovaného textu

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.6.2008 KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více