KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) 762 v konečném znění 2007/0264 (COD) C6-0444/07 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Přepracované znění) (předložená Komisí) CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. Komise svým rozhodnutím ze dne 1. dubna uložila svým útvarům, aby přistoupily ke kodifikaci jakéhokoli právního aktu nejpozději po jeho desáté změně, přičemž zdůraznila, že se jedná o minimální pravidlo a jednotlivé útvary by se měly v zájmu srozumitelnosti a přehlednosti předpisů Společenství snažit kodifikovat akty, za něž nesou odpovědnost, i v kratších intervalech. 2. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 2. Nové nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny V průběhu procesu kodifikace bylo rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 4 změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení některých prvků nebo jeho doplnění přidáním nových jiných než podstatných prvků. 4. V souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise 5 týkajícím se rozhodnutí 2006/512/ES je třeba tyto právní akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy přizpůsobit použitelným postupům. 5. Je proto vhodné nahradit kodifikaci nařízení (EHS) č. 2018/93 přepracováním, aby mohly být zapracovány veškeré změny nezbytné k dosažení souladu s regulativním postupem s kontrolou KOM(87) 868 PV. Prováděno v souladu se sdělením Komise Evropskému parlamentu a Radě Kodifikace acquis communautaire, KOM(2001) 645 v konečném znění. Viz příloha VI tohoto návrhu. Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. C 255, , s. 1. CS 2 CS

3 2018/93 (přizpůsobený) 2007/0264 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise 1, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 2, v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy 3, vzhledem k těmto důvodům: nový (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EHS) č. 2018/93 ze dne 30. června 1993 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku 4, kterým bylo několikrát podstatně změněno 5. Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. C [ ], [ ], s. [ ]. Úř. věst. L 186, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Viz příloha VI. CS 3 CS

4 2018/93 bod odůvodnění 1 (2) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku, která byla schválena nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 6 a která ustavila Organizaci pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO), ukládá Společenství povinnost poskytovat vědecké radě NAFO veškeré dostupné statistické a vědecké údaje, které si tato rada při plnění svých úkolů vyžádá. 2018/93 bod odůvodnění 2 (3) Vědecká rada NAFO usoudila, že pro plnění jejích úkolů je velmi důležité, aby jí byly statistické údaje o odlovech a rybolovných činnostech doručovány včas, což jí umožní zhodnotit stav rybí populace v severozápadním Atlantiku. nový (4) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 7. (5) Zejména je třeba zmocnit Komisi k pozměnění seznamů druhů a statistických rybolovných oblastí a popisu těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES, PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 2018/93 Článek 1 Každý členský stát sděluje Komisi údaje o úlovcích uskutečněných plavidly zapsanými v tomto členském státě nebo plujícími pod vlajkou tohoto státu a lovícími v severozápadním Atlantiku, s náležitým ohledem na nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/ Úř. věst. L 378, , s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (EHS) č. 653/80 (Úř. věst. L 74, , s. 1). Úř. věst. L 184, , s. 23. Rozhodnutí ve znění Rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, , s. 11). Úř. věst. L 151, , s. 1. CS 4 CS

5 Údaje o nominálních odlovech zahrnují veškeré produkty rybolovu vyložené nebo na moři přeložené v jakékoli podobě, ale nezahrnují množství, která byla po odlovu vhozena zpět do moře, spotřebována na plavidle nebo použita na plavidle jako návnada. Nezahrnuje se produkce akvakultury. Údaje se zaznamenávají v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené nebo přeložené, zaokrouhlené na celé tuny. 1. Předkládají se dva druhy údajů: Článek 2 a) roční nominální odlovy, vyjádřené v ekvivalentní živé hmotnosti vyložené, každého druhu uvedeného v příloze I, uskutečněné v statistických rybolovných oblastech severozápadního Atlantiku uvedených v příloze II a popsaných v příloze III; b) úlovky podle písmene a) a příslušné rybolovné činnosti, rozdělené podle kalendářního měsíce, lovného zařízení, velikosti plavidla a hlavního nejžádanějšího druhu. 2. Údaje podle odst. 1 písm. a) se předávají do 31. května roku následujícího po referenčním roku a mohou být předběžné. Údaje podle odst. 1 písm. b) se předávají do 31. srpna roku následujícího po referenčním roku a musejí být konečné. V případě údajů podle odst. 1 písm. a) musí být jasně uvedeno, že se jedná o předběžná čísla. U kombinací druh/rybolovná oblast, pro které nebyly zaznamenány žádné úlovky během dotčeného referenčního období, se nemusí předkládat žádné sdělení. V případě, že členský stát během předcházejícího kalendářního roku nelovil v severozápadním Atlantiku, sdělí to Komisi nejpozději do 31. května následujícího roku. 3. Definice a kódování pro použití při předkládání údajů o rybolovných činnostech, vybavení a rybolovných metodách a velikosti plavidla jsou uvedeny v příloze IV. 2018/93 (přizpůsobený) nový 4. Komise může změnit seznamy druhů a statistických rybolovných oblastí a popis těchto rybolovných oblastí, jakož i míry, kódování a definice týkající se rybolovných činností, rybářského vybavení, velikosti plavidel a rybolovných metod. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 6 odst. 2. CS 5 CS

6 2018/93 Článek 3 Nestanoví-li ustanovení přijatá v rámci společné rybářské politiky jinak, je každý členský stát oprávněn používat metody odebírání vzorků pro získávání údajů týkajících se odlovů pro ty části rybářského loďstva, u nichž by byl úplný sběr údajů spojen s nadměrnými použitím administrativních postupů. Tyto postupy odebírání vzorků, jakož i podíl celkových údajů získaných těmito metodami, musí být členským státem podrobně vysvětleny ve zprávě předložené podle čl. 7 odst. 1. Článek /93 (přizpůsobený) Členské státy splní své povinnosti vůči Komisi podle článků 1 a 2 tím, že předloží údaje ve formátu podle přílohy V. S předchozím souhlasem Komise mohou členské státy předkládat údaje v jiném formátu. 2018/93 Článek 5 Komise předá informace obsažené ve zprávách, pokud možno do 24 hodin po jejich přijetí, řídícímu tajemníkovi NAFO. 1882/2003 čl. 3 a příloha III bod 44 (přizpůsobený) nový Článek 6 1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zřízený rozhodnutím Rady 72/279/EHS 9 (dále jen výbor ). 2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 9 Úř. věst. L 179, , s. 1. CS 6 CS

7 Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 3. Výbor přijme svůj jednací řád. 2018/93 (přizpůsobený) Článek 7 1. Do 28. července 1994 předloží členské státy Komisi podrobnou zprávu popisující metody vyhotovení údajů o odlovech a rybolovných činnostech a upřesňující stupeň reprezentativnosti a spolehlivosti těchto údajů. Komise ve spolupráci se členskými státy vypracuje souhrn těchto zpráv. 2. Členské státy informují Komisi ve lhůtě tří měsíců o všech změnách týkajících se údajů poskytnutých podle odstavce Metodologické zprávy, dostupnost a spolehlivost údajů uvedených v odstavci 1 a ostatní náležité otázky související s prováděním tohoto nařízení zkoumá jednou za rok pracovní skupina výboru. Nařízení (EHS) č. 2018/93 se zrušuje. Článek 8 Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. CS 7 CS

8 2018/93 (přizpůsobený) Článek 9 Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne [ ] Za Evropský parlament předseda [ ] Za Radu předseda [ ] CS 8 CS

9 PŘÍLOHA I 1636/2001 čl.1 a příloha I SEZNAM DRUHŮ HLÁŠENÝCH V OBCHODNÍ STATISTICE NOMINÁLNÍCH ODLOVŮ V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU Členské státy musejí hlásit nominální odlovy druhů označených hvězdičkou (*). Hlášení nominálních odlovů ostatních druhů je nepovinné, pokud jde o určení jednotlivých druhů. Nejsou-li však údaje pro jednotlivé druhy předloženy, uvedou se údaje o odlovu v úhrnných kategoriích. Členské státy mohou předložit údaje o druzích, které nejsou uvedeny na seznamu, jsou-li tyto druhy jasně určeny. Poznámka: zkratka b.n. («n.e.i.») u názvů ryb znamená «blíže neurčeno» («not elsewhere identified»). český název 3-alfa kód vědecký název anglický název RYBY ŽIJÍCÍ PŘI DNĚ Treska obecná COD (*) Gadus morhua Atlantic cod Treska jednoskvrnná HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock Okouník b. n. RED (*) Sebastes spp. Atlantic redfishes n.e.i. Štikozubec americký HKS (*) Merluccius bilinearis Silver hake Mníkovec červenavý HKR (*) Urophycis chuss Red hake Treska tmavá POK (*) Pollachius virens Saithe (= pollock) Okouník mořský REG (*) Sebastes marinus Golden redfish Okouník bradatý REB (*) Sebastes mentella Beaked redfish Platýs drsný PLA (*) Hippoglossoides platessoides Platýs šedohnědý WIT Glyptocephalus cynoglossus Platýs zlatý YEL (*) Pleuronectes ferruginea Platýs černý GHL (*) Reinhardtius hippoglossoides American plaice (L. R. dab) Witch flounder Yellowtail flounder Greenland halibut CS 9 CS

10 Platýs obecný HAL (*) Hippoglossus hippoglossus Platýs americký FLW (*) Pseudopleuronectes americanus Platýsovec tmavoskvrnný FLS (*) Paralichthys dentatus Pakambala nemá č. název FLD (*) Scophthalmus aquosus Platýsi (řád) b. n. FLX Pleuronectiformes Ďas americký ANG (*) Lophius americanus Štítník SRA Prionotus spp. Treska tomkod TOM Microgadus tomcod Morida nosatá ANT Antimora rostrata Treska modravá WHB Micromesistius poutassou Atlantic halibut Winter flounder Summer flounder Windowpane flounder Flatfishes n.e.i. American angler Atlantic searobins Atlantic tomcod Blue antimora Blue whiting (= poutassou) Pyskoun nemá český název CUN Tautogolabrus adspersus Cunner Mníkovec bělolemý USK Brosme brosme Treska ogak GRC Gadus ogac Mník modrý BLI Molva dypterygia Mník mořský LIN (*) Molva molva Hranáč šedý LUM (*) Cyclopterus lumpus Smuha nemá český název KGF Menticirrhus saxatilis Čtverzubec skvrnitý PUF Sphoeroides maculatus Cusk (= tusk) Greenland cod Blue ling Ling Lumpfish (= lumpsucker) Northern kingfish Northern puffer CS 10 CS

11 Slimule b. n. ELZ Lycodes spp. Slimule americká OPT Macrozoarces americanus Treska polární POC Boreogadus saida Hlavoun tuponosý RNG Coryphaenoides rupestris Hlavoun severní RHG Macrourus berglax Smaček SAN Ammodytes spp. Vranka b. n. SCU Myoxocephalus spp. pražmovitá ryba SCP Stenotomus chrysops Pyskoun tautoga TAU Tautoga onitis nemá český název TIL Lopholatilus chamaeleonticeps Mníkovec štíhlý HKW (*) Urophycis tenuis Vlkouš b. n. CAT (*) Anarhichas spp. Vlkouš obecný CAA (*) Anarhichas lupus Vlkouš skvrnitý CAS (*) Anarhichas minor Ryby žijící při dně b. n. GRO Osteichthyes Eelpouts n.e.i. Ocean pout Polar cod Roundnose grenadier Roughhead grenadier Sandeels (= sand lances) Sculpins n.e.i. Scup Tautog Tilefish White hake Wolf-fishes n.e.i. Atlantic wolf-fish Spotted wolf-fish Groundfishes n.e.i. PELAGICKÉ RYBY Sleď obecný HER (*) Clupea harengus Atlantic herring Makrela obecná MAC (*) Scomber scombrus Atlantic mackerel Pestroun zářivý BUT Peprilus triacanthus Atlantic butterfish Menhaden atlantský MHA (*) Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden CS 11 CS

12 Rohoretka ještěří SAU Scomberesox saurus Atlantic saury Sardel nemá český název ANB Anchoa mitchilli Bay anchovy Lufara dravá BLU Pomatomus saltatrix Kranas dvouskvrnný CVJ Caranx hippos Tuňák nepravý FRI Auxis thazard Makrelovec kavala KGM Scomberomorus cavalla Makrela španělská SSM (*) Scomberomorus maculatus Plachetník atlantský SAI Istiophorus platypterus Plachetník bílý WHM Tetrapturus albidus Marlín modrý BUM Makaira nigricans Mečoun obecný SWO Xiphias gladius Tuňák křídlatý ALB Thunnus alalunga Pelamida obecná BON Sarda sarda Tunec atlantický LTA Euthynnus alletteratus Tuňák velkooký BET Thunnus obesus Tuňák obecný BFT Thunnus thynnus Tuňák pruhovaný SKJ Katsuwonus pelamis Tuňák žlutoploutvý YFT Thunnus albacares Makrelovití (čeleď) b. n. TUN Scombridae Pelagické ryby b. n. PEL Osteichthyes Bluefish Crevalle Jack Frigate tuna King mackerel Atlantic Spanish mackerel Sailfish White marlin Blue marlin Swordfish Albacore tuna Atlantic bonito Little tunny Bigeye tuna Northern bluefish tuna Skipjack tuna Yellowfin tuna Tunas n.e.i. Pelagic fishes n.e.i. CS 12 CS

13 OSTATNÍ KOSTNATÉ RYBY Placka velkooká ALE Alosa pseudoharengus Alewife Kranas b. n. AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i. Úhořovec americký COA Conger oceanicus American conger Úhoř americký ELA Anguilla rostrata American eel Placka chutná SHA Alosa sapidissima American shad Stříbrnice (rod) b. n. ARG Argentina spp. Argentines n.e.i. Smuha kalifornská CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker Jehlice nemá český název NFA Strongylura marina Atlantic needlefish Herink vláknoploutvý THA Opisthonema oglinum Atlantic thread herring Uzlatka nemá český název ALC Alepocephalus bairdii Baird's slickhead Smuha vousatá BDM Pogonias cromis Black drum Kanic bělopruhý BSB Centropristis striata Black sea bass Placka nemá český název BBH Alosa aestivalis Blueback herring Huňáček severní CAP (*) Mallotus villosus Capelin Siven b. n. CHR Salvelinus spp. Char n.e.i. Kranasovec štíhlý CBA Rachycentron canadum Vidlatka karolínská POM Trachinotus carolinus Dorosoma dlouhoploutvá SHG Dorosoma cepedianum nemá český název b. n. GRX Pomadasyidae Placka nemá český název SHH Alosa mediocris nemá český název LAX Notoscopelus spp. Cobia Common (= Florida) pompano Gizzard shad Grunts n.e.i. Hickory shad Lanternfish CS 13 CS

14 Cípalovití b. n. MUL Mugilidae Pestroun nemá č. název HVF Peprilus alepidotus (= Paru) nemá český název PIG Orthopristis chrysoptera Koruška americká SMR Osmerus mordax Smuha červená RDM Sciaenops ocellatus Pražman obecný RPG Pagrus pagrus Kranas nemá český název RSC Trachurus lathami Mullets n.e.i. North Atlantic harvestfish Pigfish Rainbow smelt Red drum Red porgy Rough shad nemá český název (ryba z čeledi kanicovití) PES Diplectrum formosum Sand perch Mořan pruhovaný SPH Archosargus probatocephalus Smuha nemá český název SPT Leiostomus xanthurus Smuha skvrnitá SWF Cynoscion nebulosus Smuha nemá český název STG Cynoscion regalis Mořčák pruhovaný STB Morone saxatilis Jeseterovití (čeleď) b. n. STU Acipenseridae Tarpon atlantický TAR Tarpon (= Megalops) atlanticus Pstruh (rod) b. n. TRO Salmo spp. Mořčák americký PEW Morone americana Pilonoš ALF Beryx spp. Ostroun obecný DGS (*) Squalus acanthias Sheepshead Spot croaker Spotted weakfish Squeteague Striped bass Sturgeons n.e.i. Tarpon Trout n.e.i. White perch Alfonsinos Spiny (= picked) dogfish CS 14 CS

15 Ostounovití (čeleď) b. n. DGX (*) Squalidae Žralok nosatý POR (*) Lamna nasus Ostrouni (řád) b. n. SHX Squaliformes Žralok mako SMA Isurus oxyrhinchus nemá český název RHT Rhizoprionodon terraenovae Žralok nemá český název CFB Centroscyllium fabricii Žralok malohlavý GSK Somniosus microcephalus Žralok veliký BSK Cetorhinus maximus rejnok nemá český název RJD Leucoraja erinacea Rejnok lesklý RJL Dipturus laevis Rejnok okatý RJT Leucoraja ocellata Rejnok hvězdnatý RJR Amblyraja radiata rejnok nemá český název RJS Malacoraja senta rejnok nemá český název RJQ Bathyraja spinicauda rejnok nemá český název RJG Amblyraja hyperborea Rejnok (rod) b. n. SKA (*) Raja spp. Kostnaté ryby b. n. FIN Osteichthyes Dogfishes n.e.i. Porbeagle Large sharks n.e.i. Shortfin mako shark Atlantic sharpnose shark Black dogfish Boreal (Greenland) shark Basking shark Little skate Barndoor skate Winter skate Thorny skate Smooth skate Spinytail (spinetail) skate Arctic skate Skates n.e.i. Finfishes n.e.i. BEZOBRATLÍ oliheň nemá český název SQL (*) Loligo pealei Long-finned squid Oliheň atlantická SQI (*) Illex illecebrosus Short-finned squid CS 15 CS

16 olihňovití b. n. SQU (*) Loliginidae, Ommastrephidae mlž čeledi střenkovití (Solenidae) nemá český n. Zaděnka kulovitá CLH Mercenaria mercenaria Squids n.e.i. CLR Ensis directus Atlantic razor clam Hard clam mlž nemá český název CLQ Arctica islandica Occan quahog Rozchlipka písečná CLS Mya arenaria Soft clam mlž nemá český název CLB Spisula solidissima Surf clam mlž nemá český název, b. n. CLX Prionodesmacea, Teleodesmacea hřebenatka nemá č. název SCB Argopecten irradians hřebenatka nemá č. název SCC Argopecten gibbus hřebenatka nemá č. název ISC Chlamys islandica Hřebenatka obrovská SCA Placopecten magellanicus Hřebenatkovití (čeleď), b. n. SCX Pectinidae Ústřice atlantická OYA Crassostrea virginica Slávka jedlá MUS Mytilus edulis surmovka (rod), b. n. WHX Busycon spp. břeženka (rod), b. n. PER Littorina spp. mořští měkýši, b. n. MOL Mollusca krab nemá č. název CRK Cancer irroratus Krab modrý CRB Callinectes sapidus Krab pobřežní CRG Carcinus maenas Krab jonah CRJ Cancer borealis Clams n.e.i. Bay scallop Calico scallop Icelandic scallop Sea scallop Scallops n.e.i. American cupped oyster Blue mussel Whelks n.e.i. Periwinkles n.e.i. Marine molluscs n.e.i. Atlantic rock crab Blue crab Green crab Jonah crab CS 16 CS

17 Krab sněžný CRQ Chinoecetes opilio krab nemá č. název CRR Geryon quinquedens Krab severní KCT Lithodes maia Queen crab Red crab Stone king crab lezoucí desetinožci (podřád), b. n. CRA Reptantia Marine crabs n.e.i. Humr americký LBA Homarus americanus Krevetka severní PRA (*) Pandalus borealis Krevetka růžová AES Pandalus montagui kreveta (rod), b. n. PEN (*) Penaeus spp. krevetka (rod) PAN (*) Pandalus spp. American lobster Northern prawn Aesop shrimp Penaeus shrimps n.e.i. Pink (= pandalid) shrimps mořští korýši (podkmen), b. n. CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i. rod ježovek nemá č. název URC Strongylocentrotus spp. Mnohoštětninatci (třída), b. n. WOR Polychaeta Ostrorep americký HSC Limulus polyphemus mořští bezobratlí, b. n. INV Invertebrata Sea urchin Marine worms n.e.i. Horeshoe crab Marine invertebrates n.e.i. MOŘSKÉ ŘASY chaluhy nemá český název SWB Phaeophyceae Brown seaweeds třída mořských řas ruduch nemá český název SWR Rhodophyceae Red seaweeds mořské řasy, b. n. SWX Algae Seaweeds n.e.i. CS 17 CS

18 TULENI Tuleň grónský SHE Pagophilus groenlandicus Čepcol hřebenatý SEZ Cystophora cristata Harp seal Hooded seal CS 18 CS

19 PŘÍLOHA II 2018/93 STATISTICKÉ RYBOLOVNÉ OBLASTI SEVEROZÁPADNÍHO ATLANTIKU, PRO KTERÉ JE NUTNÉ PŘEDKLÁDAT ÚDAJE Podoblast 0 Podoblast 1 Podoblast 2 Podoblast 3 Divize 0 A Divize 0 B Divize 1 A Divize 1 B Divize 1 C Divize 1 D Divize 1 E Divize 1 F Divize 1 NK (neznámý) Divize 2 G Divize 2 H Divize 2 J Divize 2 NK (neznámý) Divize 3 K Divize 3 L Divize 3 M Divize 3 N Divize 3 O CS 19 CS

20 Divize 3 P Subdivize 3 P n Subdivize 3 P s Divize 3 NK (neznámý) Podoblast 4 Divize 4 R Divize 4 S Divize 4 T Divize 4 V Subdivize 4 V n Subdivize 4 V s Divize 4 W Divize 4 X Divize 4 NK (neznámý) Podoblast 5 Divize 5 Y Divize 5 Z Subdivize 5 Z e Podjednotka 5 Z c Podjednotka 5 Z u Podjednotka 5 Z w Divize 5 NK (neznámý) CS 20 CS

21 Podoblast 6 Divize 6 A Divize 6 B Divize 6 C Divize 6 D Divize 6 E Divize 6 F Divize 6 G Divize 6 H Divize 6 NK (neznámý) CS 21 CS

22 Statistické rybolovné oblasti v severozápadním Atlantiku CS 22 CS

23 PŘÍLOHA III 1636/2001 článek 1 a příloha II POPIS PODOBLASTÍ A DIVIZÍ NAFO POUŽITÝCH PRO ÚČELY RYBOLOVNÉ STATISTIKY A PŘEDPISŮ PRO SEVEROZÁPADNÍ ATLANTIK Vědecké a statistické podoblasti, divize a subdivize stanovené článkem XX Úmluvy organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) jsou tyto: PODOBLAST 0 Část oblasti podle úmluvy, ohraničená na jihu linií probíhající přesně směrem na východ od bodu 61 00' severní šířky a 65 00' západní délky k bodu 61 00' severní šířky a 59 00' západní délky; odtud jihovýchodním směrem podél loxodromy až k bodu 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky; odtud je ohraničena na východě řadou geodetických linií, spojujících tyto body: bod číslo šířka délka ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '5 CS 23 CS

24 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 24 CS

25 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '8 CS 25 CS

26 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '1 CS 26 CS

27 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 73 30' a odtud přímo na sever k rovnoběžce 78 10' severní šířky; tato podoblast je na západě ohraničena linií začínající na 61 00'severní šířky a 65 00' západní délky a táhne se severozápadním směrem podle loxodromy až k East Bluff na pobřeží Baffinova ostrova (61 55' západní délky a 66 20' západní délky), odtud severním směrem podél pobřeží Baffinova ostrova a ostrovů Bylot, Devon a Ellesmere, jakož i podél 80. poledníku západní délky vodami mezi těmito ostrovy až k 78 10' severní šířky; a na severu je ohraničena rovnoběžkou 78 10'severní šířky. CS 27 CS

28 Podoblast 0 se skládá ze dvou divizí: Divize 0A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 66 15'severní šířky. Divize 0B Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 66 15'severní šířky. PODOBLAST 1 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od podoblasti 0 a severně a východně od loxodromy spojující bod 60 12' severní šířky a 57 13' západní délky s bodem 52 15' severní šířky a 42 00' západní délky. Podoblast 1 se skládá ze šesti divizí: Divize 1 A Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 68 50'severní šířky (Christianshåb). Divize 1 B Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku) a rovnoběžkou 68 50' severní šířky (Christianshåb). Divize 1 C Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu) a rovnoběžkou 66 15' severní šířky (5 námořních mil severně od Umanarsugssuaku). Divize 1 D Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec) a rovnoběžkou 64 15' severní šířky (4 námořní míle severně od Godthhabu). Divize 1 E Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 60 45' severní šířky (mys Desolation) a rovnoběžkou 62 30' severní šířky (Frederikshabský ledovec). Divize 1 F Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 60 45'severní šířky (mys Desolation). CS 28 CS

29 PODOBLAST 2 Část oblasti podle úmluvy ležící na východ od poledníku 64 30' západní délky v oblasti Hudsonské úžiny, na jih od podoblasti 0, na jih a západ od podoblasti 1 a na sever od rovnoběžky 52 15' severní šířky. Podoblast 2 se skládá ze tří divizí: Divize 2 G Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 57 40'severní šířky (mys Mugford). Divize 2 H Část podoblasti ležící mezi rovnoběžkou 55 20' severní šířky (Hopedale) a rovnoběžkou 57 40' severní šířky (mys Mugford). Divize 2 J Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 55 20' severní šířky (Hopedale). PODOBLAST 3 Část podoblasti úmluvy ležící na jih od rovnoběžky 52 15' severní šířky a na východ od linie probíhající přesně na sever od mysu Bauld na severním pobřeží New Foundlandu až k 52 15' severní šířky; tato podoblast leží na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, a na východ a na sever od loxodromy začínající na 39 00' severní šířky, 50 00' západní délky a dále probíhající severozápadním směrem a bodem na 43 30' severní šířky a 55 00' západní délky směrem k bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky, až protne přímku spojující mys Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky na pobřeží New Foundlandu, s mysem North, 47 02,0' severní šířky a 60 25,0' západní délky na ostrově Cape Breton; odtud směrem na severovýchod podél uvedené linie až k mysu Ray, 47 37,0' severní šířky a 59 18,0' západní délky. Podoblast 3 se skládá ze šesti divizí: Divize 3 K Část podoblasti ležící na sever od rovnoběžky 49 15' severní šířky (mys Freels, New Founland). Divize 3 L Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím New Foundandu od mysu Freels po mys St. Mary a linií, která je takto popsaná: od mysu Freels a přímo k poledníku 46 30' západní délky; dále přímo na jih až k rovnoběžce 46 00' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 54 30' západní délky; odtud podél loxodromy k mysu St. Mary na New Foundlandu. CS 29 CS

30 Divize 3 M Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 49 15' severní šířky a na východ od poledníku 46 30'západní délky. Divize 3 N Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 46 30' západní délky a poledníkem 51 00' západní délky. Divize 3 O Část podoblasti ležící na jih od rovnoběžky 46 00' severní šířky a mezi poledníkem 51 00' západní délky a poledníkem 54 30' západní délky. Divize 3 P Část podoblasti ležící na jih od pobřeží New Foundlandu a na západ od linie probíhající od mysu St. Mary na New Foundlandu k bodu ' severní šířky a 54 30' západní délky; odtud přímo na jih až k hranici podoblasti. Divize 3 P se dělí na dvě subdivize: Subdivize 3 Pn (severozápadní subdivize): část divize 3 P ležící na severozápad od linie probíhající od bodu 47 30,7' severní šířky a 57 43,2' západní délky a pokračující přibližně na severozápadním směrem až k bodu 46 50,7' severní šířky a 58 49,0' západní délky; Subdivize 3 Ps (jihovýchodní subdivize): část divize 3 P a leží na jihovýchod od linie určené pro subdivizi 3 Pn. PODOBLAST 4 Část oblasti podle úmluvy ležící na sever od rovnoběžky 39 00' severní šířky, na západ podoblasti 3 a na východ od linie takto vymezené: od nejzažšího konce mezinárodní hranice mezi Spojenými státy americkými a Kanadou v průlivu Grand Manan v bodě 44 46'35,346" severní šířky, 66 54'11,253" západní délky, odtud přímo na jih až k rovnoběžce 43 50' severní šířky; odtud přímo na západ až k poledníku 67 24' 27,24" západní délky; odtud podél geodetické linie směrem na jihozápad do bodu 42 53' 14" severní šířky a 67 44' 35" západní délky; odtud podél geodetické linie jihozápadním směrem do bodu 42 31' 08" severní šířky a 67 28' 05'' západní délky; odtud podél geodetické linie až do bodu 42 20' severní šířky a 67 18' 13,15" západní délky; odtud přímo na východ až do bodu 66 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 42 00' severní šířky a 65 40' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky. CS 30 CS

31 Podoblast 4 se skládá ze šesti divizí Divize 4 R Část podoblasti ležící mezi pobřežím New Foundandu od mysu Bauld po mys Ray a touto linií: od mysu Bauld přímo na sever až k rovnoběžce 52 15' severní šířky; odtud přímo na západ až k pobřeží poloostrova Labrador; odtud podle labradorského pobřeží až k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem; odtud podél loxodromy jihozápadním směrem do bodu 49 25' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu, kde hranice podoblasti 3 protíná přímku spojující mys North, Nové Skotsko s mysem Ray, New Foundland; a odtud k mysu Ray, New Foundland. Divize 4 S Část podoblasti ležící mezi jižním pobřežím Quebecu, od nejzažšího bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem až do Pointe des Monts, a touto linií:od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy východně jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na sever do bodu 49 25' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy severovýchodním směrem k nejzažšímu bodu hranice poloostrova Labrador s Quebecem. Divize 4 T Část podoblasti ležící mezi pobřežím Nového Skotska, Nového Brunšviku a Quebec od mysu North až k Pointe des Monts, a touto linií: od Pointe des Monts přímo na východ až do bodu 49 25' severní šířky, 64 40' západní délky; odtud podél loxodromy jihovýchodním směrem do bodu 47 50' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V Část podoblasti ležící mezi pobřežím mezi pobřežím Nového Skotska od mysu North po Fourchu a touto linií: od Fourchu podél loxodromy východním směrem do bodu 45 40' severní šířky a 60 00' západní délky; odtud přímo na jih podél 60. poledníku západní délky a rovnoběžky 44 10' severní šířky; odtud přímo na východ až k poledníku 59 00' západní délky; a odtud přímo na jih k rovnoběžce 39 00' severní šířky; odtud přímo na východ až do bodu, kde se stýká hranice mezi podoblastmi 3 a 4 s rovnoběžkou 39 00' severní šířky; odtud dále podél hranice mezi podoblastmi 3 a 4 a linií pokračující severozápadním směrem do bodu 47 50' severní šířky, 60 00' západní délky; odtud podél loxodromy jižním směrem k mysu North, Nové Skotsko. Divize 4 V se dělí na dvě subdivize: Subdivize 4 Vn (severní subdivize): část divize 4 V ležící na sever od rovnoběžky 45 40'severní šířky. Subdivize 4 Vs (jižní subdivize): část divize 4 V ležící na jih od rovnoběžky 45 40'severní šířky. CS 31 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 5.12.26 KOM(26) 774 v konečném znění PŘÍLOHA: 5-15 Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se pro rok 27 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. března 2006 (31.03) (OR. en) 7850/06 PECHE 92

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 28. března 2006 (31.03) (OR. en) 7850/06 PECHE 92 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. března 2006 (31.03) (OR. en) 7850/06 PECHE 92 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 27. března 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 51/2006, pokud

Více

PŘÍLOHY. návrhu. nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva

PŘÍLOHY. návrhu. nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2016 COM(2016) 441 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 a (EU) 2015/2072, pokud jde o některá rybolovná práva CS CS

Více

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Není ryba jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Rybolov v krizi Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do stále vzdálenějších

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2013 COM(2013) 889 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY 1 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 239 final - Annexes 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 239 final - Annexes 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 2. června 2015 (OR. en) 9341/15 ADD 1 PECHE 185 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. června 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

kapitola 16 - tabulková část

kapitola 16 - tabulková část 1600 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z MASA, RYB NEBO KORÝŠŮ, MĚKKÝŠŮ NEBO JINÝCH VODNÍCH BEZOBRATLÝCH 1601 00 00 00/80 Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky založené na

Více

kapitola 03 - tabulková část

kapitola 03 - tabulková část 0300 00 00 00/80 RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ 0301 00 00 00/80 Živé ryby 0301 11 00 00/10 - Okrasné ryby: 0301 11 00 00/80 - - Sladkovodní - 0 CITES CITES N4,V1 0301 19 00 00/80 - - Ostaní

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

PŘÍLOHY. nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 COM(2016) 134 final ANNEXES 1 to 11 PŘÍLOHY [ ] nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických

Více

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB

Není ryba. jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB Není ryba jako ryba PRŮVODCE ŠETRNÝM NAKUPOVÁNÍM RYB 2. VYDÁNÍ, 2013 Rybolov v krizi Stavy ryb v našich mořích se dramaticky snižují. Průmyslové rybářské flotily drancují světové oceány a pronikají do

Více

TISK TISKOVÁ ZPRÁVA RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294. 2841. zasedání Rady Zemědělství a rybolov Brusel 17.-19. prosince 2007

TISK TISKOVÁ ZPRÁVA RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294. 2841. zasedání Rady Zemědělství a rybolov Brusel 17.-19. prosince 2007 RADA EVROPSKÉ UNIE C/07/294 16373/1/07 REV 1 (Pres 294) (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 2841. zadání Rady Zemědělství a rybolov Brul 17.-19. prosince 2007 Předda Jaime SILVA ministr zemědělství, rozvoje venkova

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

CELNÍ SAZEBNÍK EU OBECNÉ POZNÁMKY

CELNÍ SAZEBNÍK EU OBECNÉ POZNÁMKY CELNÍ SAZEBNÍK EU OBECNÉ POZNÁMKY 1. Vztah ke kombinované nomenklatuře (KN) Evropské unie. Poloţky tohoto sazebníku jsou obecně vyjádřeny kódem KN a jejich výklad, včetně výkladu obsahu podpoloţek, se

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.8.2006 KOM(2006)432 v konecném znení 2006/0146(COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

- s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C5-0480/2003),

- s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala Parlament (C5-0480/2003), P6_TA(2005)0234 Vytěžování rybolovných zdrojů ve Středozemním moři * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o řídících opatřeních pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2012 COM(2012) 422 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 ze dne 9. července 2008 o předkládání

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. března 2010 (OR. en) 6952/10 PECHE 37

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. března 2010 (OR. en) 6952/10 PECHE 37 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. března 2010 (OR. en) 6952/10 PECHE 37 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 26. února 2010 Příjemce:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. října 2009 (21.10) (OR. en) 14738/09 PECHE 287 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. října 2009 (21.10) (OR. en) 14738/09 PECHE 287 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. října 2009 (21.10) (OR. en) 14738/09 PECHE 287 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 19. října 2009 Předmět: Návrh nařízení Rady, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 401 final. ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY. návrhu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 401 final. ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY. návrhu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2016 COM(2016) 401 final ANNEXES 1 to 8 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE RADY. o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.1.2006 KOM(2006) 12 v konečném znění 2006/0007 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.11.2015 COM(2015) 563 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o úsilí členských států během roku 2013 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 18.01.2016 (ceny vč. DPH)

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 18.01.2016 (ceny vč. DPH) CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 18.01.2016 (ceny vč. DPH) LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí S KŮŽÍ - vysoký stupeň opracování (pouze vyšší maso, bez záhlaví, ocasní partie i břišního tuku) Salmo salar,

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.11.2015 (ceny vč. DPH)

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.11.2015 (ceny vč. DPH) CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.11.2015 (ceny vč. DPH) LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí S KŮŽÍ Salmo salar, pochází z chovu, země původu: Norsko 439,-/kg LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí BEZ KŮŽE Salmo

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02.

Delegace naleznou v příloze dokument D039870/02. Rada Evropské unie Brusel 30. července 2015 (OR. en) 11290/15 MAR 81 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. července 2015 Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady SMĚRNICE

Více

PŘÍLOHA. Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

PŘÍLOHA. Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.15 COM(15) 344 final ANNEX 1 PŘÍLOHA Návrhu NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 16 až 18

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.01.2016 (ceny vč. DPH)

CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.01.2016 (ceny vč. DPH) CHLAZENÉ RYBY - platnost ceníku od 01.01.2016 (ceny vč. DPH) LOSOS OBECNÝ, filet bez kostí S KŮŽÍ - vysoký stupeň opracování (pouze vyšší maso, bez záhlaví, ocasní partie i břišního tuku) Salmo salar,

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12518/11 PECHE 190

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12518/11 PECHE 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2011 (18.07) (OR. en) 12518/11 PECHE 190 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 14. července

Více

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č.../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP Č..../2015 ZE DNE..., kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP, k návrhu rozhodnutí

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Cena/jedn. CZK. Kód Položka Balení cca Karton. jedn. DPH

Cena/jedn. CZK. Kód Položka Balení cca Karton. jedn. DPH Kód Položka Balení cca Karton Cena/jedn. CZK jedn. DPH MOŘSKÉ RYBY mražené 1034 Baccala filet cca 1000g 11kg 205,- kg 14 1911 Butterfish filet 2000-5000g 20kg 269,- kg 14 1006 Grundle - acquadella 1000g

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 53 PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 1/11 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS

Více

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie

L 291/36 Úřední věstník Evropské unie L 291/36 Úřední věstník Evropské unie 9.11.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1005/2010 ze dne 8. listopadu 2010, které se týká požadavků pro schvalování typu odtahových úchytů motorových vozidel a kterým se

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2009 KOM(2009) 151 v konečném znění 2009/0051 (CNS) C7-0009/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh. (Kodifikované znění)

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh. (Kodifikované znění) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2010 KOM(2010) 691 v konečném znění 2010/0338 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (Kodifikované

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Rada Evropské unie Brusel 27. dubna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 27. dubna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 27. dubna 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0096 (COD) 8341/15 PECHE 143 CODEC 605 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. dubna 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 27.8.2011 Úřední věstník Evropské unie L 222/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Společná rybářská. politika v číslech. Základní statistické údaje VYDÁNÍ Z ROKU 2014. Rybolov ISSN 1830-9194

Společná rybářská. politika v číslech. Základní statistické údaje VYDÁNÍ Z ROKU 2014. Rybolov ISSN 1830-9194 ISSN 1830-9194 Základní statistické údaje VYDÁNÍ Z ROKU 2014 Společná rybářská politika v číslech Rybolov Kódy členských států použité v této publikaci Text byl dokončen v únoru 2014. Údaje od Eurostatu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE L 86/6 Úřední věstník Evropské unie 5.4.2005 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle

Více