ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Úpravy schváleny dne: , účinnost od Provoz předškolního zařízení Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu (dále MŠ) s celodenním provozem a školní jídelnu. Tato zajišťuje stravování dětem MŠ. Provozní doba MŠ je od 6,30 do 16,30 hodin. Telefonní číslo MŠ ( Telefonní číslo MŠ /20 ( ) Děti mohou rodiče přivádět a odvádět dle potřeby. Dobu příchodu dítěte po uzamčení budovy školy v 8.00 hod. a dobu jeho odvádění před 14,00hod. je nutné dohodnout s pedagogickou pracovnicí. V souladu s platnou legislativou lze v měsících červenci a srpnu po dohodě se zřizovatelem provoz MŠ přerušit. Provoz MŠ lze také přerušit v jiném období z organizačních a technických důvodů O uskutečnění výletů informuje MŠ zákonné zástupce nejméně týden předem. Zápis a příjímání dětí do MŠ Zápis pro příští školní rok organizuje škola v měsíci květnu Rozhodnutí ředitele školy je rozhodnutím ve správním řízení a řídí se kritérii vydanými ředitelem školy po projednání v Radě obce, tato kritéria jsou k dispozici na webových stránkách školy, u ředitele školy a u zástupkyně ředitele pro MŠ Žádost o přijetí, přihlášku a evidenční list je možno vyzvednout přímo v MŠ, Žádost o přijetí je navíc možno vytisknout z webových stránek školy Škola může přijmout pouze dítě, které se prokazatelně podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle očkovacího kalendáře Pro zajištění nenásilné adaptace na školní prostředí mají zákonní zástupci možnost opakovaně navštívit spolu s přijatým dítětem MŠ, seznámit ho s novým prostředím, dětmi a personálem školy.při zahájení docházky dítěte do MŠ je možno aby dítě první den pobylo pouze např.2hodiny,další den do oběda a podobně (dohoda s rodiči).

2 Při opakovaném přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (po předchozím ukončení vzdělávání na žádost zákonného zástupce) postačí pouze Žádost o zařazení do MŠ a rozhodnutí ředitele školy pouze je-li doba přerušení předškolního vzdělávání maximálně tři měsíce. Základní práva dětí Každé přijaté dítě má právo na vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti. Každé přijaté dítě má právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve Školském zákoně Každé přijaté dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředími pobytu v MŠ Základní práva zákonných zástupců Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí Mají právo na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitosti týkající se vzdělávání dětí Základní povinnosti zákonných zástupců Zajistit, aby dítě docházelo do MŠ řádně Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání jejich dítěte Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné Rozdělení dětí a personálu Děti tvoří věkově smíšenou skupinu od tří do šesti let. Mohou být zařazeny i děti věkově starší (s odkladem školní docházky) i děti mladší tří let. Přímou výchovnou práci vykonávají pedagogické pracovnice, které pokrývají celou dobu provozu MŠ. V době režimových momentů (př. oblékání dětí na pobyt venku) vypomáhají při práci s dětmi také provozní pracovnice. Omlouvání dětí, ukončení docházky do MŠ, změna docházky do MŠ Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně. Zákonný zástupce může omluvit dítě osobně nebo telefonicky na výše uvedených číslech Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím upozornění zástupce dítěte, jestliže

3 a) Dítě bez omluvy zástupcem dítěte do mateřské školy nedochází po dobu delší než 2 týdny b) Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušuje provoz MŠ c) Ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení d) Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. ( 35 odst. 1, písm. a d zákona č.561/2004 Sb., školský zákon) Zákonní zástupci dítěte hlásí zástupci ředitele pro MŠ důležité změny bydliště, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, rozvod rodičů aj. Péče o bezpečnost a zdraví dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi pedagogičtí pracovníci mateřských škol, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Pokud se rodič rozhodne, může na základě Zmocnění přivádět a odvádět dítě i nezletilý sourozenec. Pokud si zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do konce provozní doby MŠ, pak se pedagogický pracovník pokusí o telefonický kontakt, následně telefonicky informuje zástupkyni ředitele pro MŠ a pokud se kontakt se zákonným zástupcem nezdaří nebo není efektivní, pak se řídí doporučeným postupem MŠMT obrátí se na obecní úřad, který je povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, popřípadě se obrátí na Policii ČR se žádostí o pomoc. Pedagogický pracovník si nesmí vzít dítě domů (ani tuto povinnost nelze nařídit). K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo areál MŠ stanoví ředitel školy počet pedagogických pracovníků dle platné legislativy, při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech (např.sportovní činnosti nebo pohyb dětí v prostředí náročném na bezpečí určí ředitel školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka Hygienické a zdravotní požadavky Do MŠ přivádějí rodiče děti zdravé. Nutný je zodpovědný přístup a oznámení každé změny ve zdravotním stavu dítěte. V případě pochybnosti o zdravotním stavu dítěte (nachlazení či jiné projevy nemoci) učitelka toto dítě nepřijme ke vzdělávání v daném dni. Přijetí zjevně nemocného dítěte ke vzdělávání bude vedení školy posuzovat jako porušení ustanovení 29, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., platném znění Školský zákon, protože tak nebude moci zajistit ochranu zdraví ostatních dětí. Pokud bude zákonný zástupce trvat na převzetí zjevně nemocného dítěte, bude učitelka požadovat doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v konkrétním dni. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte ke vzdělávání z důvodu ochrany zdraví ostatních dětí zaznamená učitelka do příslušného formuláře v třídní knize, včetně způsobu informování rodiče a informace o tom, zda dítě navštívilo dětského lékaře a ten den nastoupilo do MŠ nebo zda následovala absence.

4 Při příznacích onemocnění dítěte, které se projeví až v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti, zarudlé, hnisající oči, zahlenění, kašel a rýma s výjimkou alergií) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče o dítě. Podávání léků dítěti v mateřské škole není učitelkám povoleno (s výjimkou první pomoci při alergii). Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčních onemocnění v rodině. V zájmu hygienických návyků dítěte je důležité vybavit dítě kapesníky dle pokynů učitelky. Doporučení k odívání dětí: a) do třídy lehké bavlněné oblečení (punčochové kalhoty, tričko, zástěrku nebo hrací kalhoty) b) na pobyt venku starší oblečení pro volný pohyb, pláštěnku c) pro zimní období náhradní oblečení pro možnost převlečení d) pro odpolední odpočinek pyžamo, které vždy v pátek vezmete k vyprání K zamezení ztráty nebo záměny dětských oděvů se doporučuje jejich označení. Děti si čistí zuby po obědě a po spánku se otužují. Stravování dětí Stravování zajišťuje školní jídelna v rozsahu dohodnutém mezi rodiči dítěte a vedoucí školní jídelny. Při stravování jsou děti vedeny k samostatnosti dle jednotlivých tříd Stravu lze odhlásit den předem do 7:00 hod. V případě náhlého onemocnění či jiného důvodu nepřítomnosti, je možno toho dne pro dítě odebrat stravu. Strava se platí hotově a to vždy v termínech, které jsou vždy dopředu vyvěšeny na nástěnce Pitný režim je v MŠ zabezpečován. V jarních a letních měsících je podáváno pití i na zahradě MŠ. Pohybové aktivity V budově: využití heren a tělocvičny (MŠ 530) Na zahradě: venkovní oplocené prostory Dle počasí: v zimě od 9:45 do 11:30 hodin, v létě v průběhu celého dne Odpočinek, spánek Berušky: 12:00 14:00 Včeličky, Motýlci 12:10 14:00 Noclehárna je samostatná ve třídě Berušek a Motýlků, spojená ve třídě Včeliček Úplata za vzdělávání a školské služby 123, zákona č.561/2004 Sb. školský zákon, úplatu řeší Směrnice č.29 Školní vzdělávací program Předškolní výchova zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

5 Školní vzdělávací program MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu,který je orientován na osobnostní rozvoj dětí. Podporován je zájem dětí o oblast různých činností.pracují kroužky. Ochrana před sociálně patologickými jevy Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku Neméně důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení Informační systém školy Rodiče (zákonní zástupci) dětí mají možnost podrobněji se seznámit se Školním vzdělávacím programem MŠ na webových stránkách školy přímo v MŠ. Vedení školy nejméně dvakrát za školní rok svolává schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o všech aspektech předškolního vzdělávání, v případě potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů. Zákonný zástupce si může domluvit individuální pohovor v době, tak aby nebyla narušena povinnost dohledu nad dětmi. Zákonný zástupce sdělí škole informace nutné pro vedení Školní matriky (z.561/2004 Sb. školský zákon, vyhl.364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol) Škola poskytnuté údaje zpracovává podle platné legislativy (z.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Další nabídka: a) individuální konzultace výchovné a vzdělávací problematiky týkající se Vaši dětí, časově náročnější po předchozí dohodě b) zapůjčování odborné literatury a odborných periodik z knihovny MŠ c) účast rodičů (zástupců) dětí v průběhu dopoledních vzdělávacích činností v MŠ d) účast rodičů (zástupců) dětí na vystoupeních dětí a školních akcích (předem určené termíny budou sděleny na nástěnce) Očekávání: a) sdělování informací, jak se dítě cítí v prostředí MŠ b) sdělování postřehů a podnětů ke zkvalitňování práce školy V Lipové-lázních

6 Základní škola a mateřská škola J.Schrotha, Lipová lázně Dodatek č.1 ke směrnici č.3 Školní řád MŠ Organizační pokyny vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích a) MŠ 656 denní místnost č.1 (107,71m 2 ) kapacita maximálně pro 26 dětí denní místnost č.2 (107,71m 2 ) kapacita maximálně pro 26 dětí ložnice (33 m 2 ) kapacita maximálně pro 19 dětí b) pobyt venku dopoledne 2 hodiny, odpoledne podle délky pobytu dítěte v MŠ (pobyt dítěte venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínkách, v zimním a letním období v závislosti na venkovních teplotách - 21, odst.2), v letních měsících podle podmínek v co nejvyšším rozsahu c) písek je v pískovištích vyměňován v pravidelných intervalech v kvalitě dle platných hygienických norem d) výměna lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny (podle potřeby i častěji), skladování lůžkovin v uzavřeném skladě e) Časové rozvržení stravy: dopolední svačinka: 8:15 8:45 oběd: 11:20 11:50 a 11:35 12:00 odpolední svačinka: 14:00 14:30 f) Školní budova je z důvodu bezpečnosti dětí po celý den uzavřena, k přivolání pedagogických pracovníků slouží zvonek u dveří.

7 Lipová lázně

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Základní škola a Mateřská škola Na Nábřeží Havířov Mateřská škola Na Nábřeží 236/5, Havířov - Město ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č.1/2012/mš Vypracoval: Ivana Kovácsová, vedoucí učitelka MŠ Schválil:

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více