Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ"

Transkript

1 Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ Úvod Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými předpisy: Zkušebním řádem Obedience v ČR Soutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly posuzování Obedience v ČR Stanovami klubu Obedience CZ Dále musí být tato činnost v souladu s obecně platným předpisem: Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat Důležité termíny a časový harmonogram V dostatečném předstihu je nutné oznámit vedení klubu Obedience CZ (dále jen OB CZ) záměr o uspořádání soutěže. V ideálním případě na začátku příslušné sezony. Důvodem je začlenění předpokládané akce do termínového kalendáře a zamezení kolizí mezi jednotlivými akcemi. Minimálně však 4 týdny před konáním akce. 4 týdny před pořádáním soutěže zaslání oznámení o pořádání akce Krajské (popř. Městské) veterinární správě, místně příslušné dle místa konání soutěže. Seznam veterinárních správ je na 4 týdny před pořádáním soutěže zaslání vedení klubu OB CZ řádně vyplněné Žádosti o delegaci posuzovatelů rozhodčího /stewarda (ke stažení na Posuzovatele deleguje výbor klubu OB CZ, ale je přípustné uvést i konkrétní požadavek. Aktuální seznam posuzovatelů je přístupný na Obecně platí, že na soutěž je delegován alespoň 1 rozhodčí a 1 steward, maximální počet soutěžících týmů je 25 na den. V případě účastí více než 25 týmů musí být delegován další rozhodčí a steward. 4 týdny před konáním soutěže zaslání e mailem klubu OB CZ Propozic soutěže. Tyto by měly obsahovat: Název akce (Závod / Zkouška) Termín konání Místo konání Čas přejímky psů a zahájení soutěže Maximální počet startujících týmů Otevřené třídy Datum uzávěrky přihlášek Startovné Upřesňující údaje k přihláškám a platbám Kontaktní osobu (pořadatel soutěže) Veterinární podmínky a podmínky účasti Doplňující údaje k místu konání (mapka), možnostem ubytování a stravování a soutěži Viz. Příloha obrázek 1 Metodický_návod 1

2 2 týdny před konáním soutěže doporučena uzávěrka přihlášek do soutěže, datum uzávěrky je na zvážení pořadatele 1 týden před konáním soutěže zaslání e mailem klubu OB CZ Rozpisu posuzovatelů pro jednotlivé vyhlášené třídy, Časového harmonogramu pro soutěžní týmy a ostatních doplňkových informací (např. plánky chůzí, pořadí cviků... ), které jsou následně vyvěšeny na stránkách 3 dny před konáním akce zaslání startovní listiny příslušnému členovi výboru a delegovanému rozhodčímu (rozhodčím) Viz. Příloha obrázek 2 Soutěžní prostor a jeho vybavení: Velikost soutěžního prostoru pod širým nebem je minimálně 25 x 40 metru. V hale je velikost soutěžního prostoru minimálně 20 x 30 metru. Soutěžní prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde jsou umístěny předměty pro vykonání jednotlivých cviků (aportovací činky, identifikační dřívka). Trávník by měl být posekán na co nejnižší porost obzvláště v prostoru cviku Identifikace předmětu psovoda. Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Prostor v hale nesmí být kluzký. Pro provedení všech cviků musí být k dispozici: Dřevěné aportovací činky alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek (tři velikosti činek) musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3. Pokud je alespoň jeden tým nahlášen do OB2, musí pořadatel zajistit 2 sady tří velikostí. Jestliže jsou nahlášené týmy pouze do tříd OB Z a OB1, stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g. Kovové aportovací činky v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové činky musí být přibližně 200 g. Kovové činky musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB2 nebo OB3. Předměty pro rozlišování dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Jejich potřebný počet je 6x počet psů v soutěži. Pevná překážka 1 metr široká a 1 metr vysoká s nastavitelnou výškou po 10 cm. Tabule s označením polohy psa na tabulce mohou být názvy pozic anebo piktogramy vždy se všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech vzdáleností určených tímto zkušebním řádem. Kužele a značky dispozici musí být dostatečný počet kuželů a značek, které označují například místo začátku a konce cviku, pokud je to nutné, a např. místa, kde se dělají obraty atp. Značky a kužely by měly být tak vysoké, aby byly snadno viditelné a výška kuželů by měla Metodický_návod 2

3 být odpovídající například kužely v rozích čtverce ve třídě 1 (cvik č. 6) a ve třídě 2 (cvik č. 5) by měly mít výšku přibližně 15 cm. Značky mohou být např. z lepenky, pilin. Vymezovací pomůcky na prostor pro vysílání (čtverec 3 x 3 m), případně na ovladatelnost na dálku (cca 50 cm). Na vymezení se může použít lepicí páska, popruh, piliny atd. s ohledem na bezpečnost psů. Platný zkušební řád obedience musí být na soutěži soutěžícím k dispozici. Dále je potřeba zajistit kryté, suché místo pro zapisování výsledků, které bude zapisovatele a dokumenty chránit před případnou nepřízní počasí. Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor pro soutěžení, jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má pravomoc soutěž neposuzovat, pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny. Všechny potřebné pomůcky, vyjma aportovacích činek a identifikačních dřívek, je možné po dohodě pronajmout v klubu Obedience CZ. Vyzvednutí a vrácení pomůcek si zajišťuje pořadatel akce na vlastní náklady. Klub Obedience CZ poskytuje k pronájmu: sada 10 kuželů 100 Kč / den skoková překážka 400 Kč / den čtverec (včetně upevňovacích kolíků a 4 kuželů) 150 Kč / den kovové aporty 200 Kč / den Sada (10 kuželů, skoková překážka, čtverec vč. příslušenství) 500 Kč / den Při poškození, zničení či ztrátě zapůjčených pomůcek je pořadatel akce povinen uhradit vzniklou škodu, případně zajistit koupi pomůcek nových, a to na své vlastní náklady, nejpozději do dvou měsíců od zapůjčení. Administrativa: Pořadatel si na stránkách (>Klub > Ke stažení > Pro organizátory Formuláře Soutěže) stáhne soubor Microsoft Excel Prázdná výsledková listina pro pořadatele (nova_tabulka_1_rozhodci.xls). Tento soubor je možno individuálně vyžádat na e mailové adrese příslušného člena výboru pro sportovní činnost a evidenci přihlášek (Viz. Příloha obrázek 3). Do tohoto souboru do záložky Vstup vyplní všechny požadované údaje (pouze do bílých polí!) a soubor ULOŽÍ POD JINÝM JMÉNEM! (např. Výsledky_Brno.xls). Všechny vstupní údaje se automaticky přenesou do příslušných záložek (1 50) pro jednotlivé soutěžící týmy (Viz. Příloha obrázek č. 4 a č. 5). Při vyplňování kolonky Plemeno je možné používat oficiální FCI zkratky (Viz. Příloha Tabulka 1) Metodický_návod 3

4 Po vyplnění bodových hodnocení jednotlivých soutěžících týmů je opět automaticky výsledná hodnota přenášena do záložky Výsledovka i s uvedením výsledného ohodnocení (Výborný,Velmi dobrý, Dobrý) viz. Příloha obrázek č. 6 Z obrázku č. 5 je patrné, že jednotlivé záložky slouží i ke zpracování bodových ohodnocení jednotlivých týmů posuzovatelem. Tuto kartu je možno tisknout i jako ÚČASTNICKÝ LIST SOUTĚŽÍCÍHO Jak je patrno z obrázku č. 6 je možné výsledovku po nakopírování do jiné záložky či souboru libovolně graficky zpracovávat v našem případě bylo použito zvýraznění jednotlivých tříd barvou buněk. V rámci těchto úprav je možné i výsledky seřadit v prostředí Excel podle pořadí v jednotlivých třídách. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ SOUBOR S BODOVÝMI OHODNOCENÍMI JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCÍCH, TEDY VÝSLEDKOVOU LISTINU, JE POŘADATEL POVINNEN NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ PO SKONČENÍ SOUTĚŽE ZASLAT KLUBU OB CZ, A TO POVĚŘENÉMU ČLENOVI VÝBORU A PŘEDSEDOVI KLUBU! Důvodem je zveřejnění výsledků na stránkách a dále k archivaci výsledků jednotlivých soutěží. Nebude li do jednoho kalendářního měsíce pověřeným členům klubu doručena Výsledková listina nebo nebude li obsahovat všechny náležitosti, budou výsledky této soutěže anulovány. Dále nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., nebudou klubem delegováni rozhodčí a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány. Pro rozhodčí je pořadatel povinen připravit i bodovací karty pro jednotlivé soutěžní týmy. Bodovací karta by měla obsahovat: Místo konání Termín konání Pořadatele Rozlišení pro jednotlivé rozhodčí A / B (posuzovatel může použít svého razítka) Startovní číslo Identifikace soutěžního týmu Startovní třída Tabulka s jednotlivými cviky, koeficientem a kolonkou pro bodové hodnocení posuzovatele Obrázek č. 7 v Příloze znázorňuje jednu z možných variant bodovací karty pro rozhodčí. Metodický_návod 4

5 Platby: Za konanou akci budou odváděny poplatky v této výši: 20, za každý přihlášený TÝM, který je členem Klubu Obedience a 100, za každý přihlášený TÝM, který není členem klubu obedience. Částku stanovenou na základě podepsané výsledkové listiny převede organizátor akce do 10 pracovních dní od konání akce na účet klubu Obedience CZ. Pokud tak nebude učiněno, bude organizátorovi akce uložena sankce ve výši dvojnásobku původního poplatku. Pokud tato sankce nebude do jednoho kalendářního měsíce od jejího uložení uhrazena, nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., nebudou klubem delegováni rozhodčí, a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány. Odměna pro stewardy i rozhodčí je stanovena 1000 Kč na osobu hrubého. Podle aktuálních zákonů musí pořadatel s posuzovatelem uzavřít písemnou Dohodu o provedení práce a z odměny odvést 15% srážkovou daň příslušnému FÚ. Každý rozhodčí a steward má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Částka na úhradu cestovného je stanovena na 6 Kč/km. Pokud se posuzovatelé nedopravují na soutěž vlastním vozem, obdrží náhradu cestovného ve výši prokazatelných cestovních nákladů spojených s dopravou. Není li pořadatelem zajištěno odpovídající občerstvení pro potřebný počet rozhodčích a stewardů, musí pořadatel uhradit posuzovatelům stravné ve výši, které je stanoveno zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 58 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta 5 12 hodin 88 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta hodin 138 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta více než 18 hodin Po skončení soutěže vyplatí pořadatel posuzovatelům odměnu spolu s náhradou cestovného, případně stravného. Výklad některých pojmů: Obedience CZ (OB CZ) klub zastřešující pořádání obedience akcí v České republice. Tým je pes a jeho psovod. Soutěže obedience jsou veřejné zkoušky nebo závody konané za účelem prověření připravenosti týmů ve cvicích definovaných zkušebním řádem. Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky, stanovením pořadí a udílením cen. Rozhodčí je osoba, kterou deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po dobu soutěží obedience a to v souladu s tímto zkušebním řádem. Vedoucí soutěže je osoba jmenovaná pořadatelem a zodpovědná za organizaci soutěže. Steward je osoba delegovaná výborem Obedience CZ, která dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním řádu. Psovod je osoba, která na soutěži vede psa. Metodický_návod 5

6 Třídy kategorie obedience odstupňované podle obtížnosti cvičení od nejjednodušší (OB Z) OB1 po nejsložitější OB3. Cviky ve třídě OB3 jsou shodné s mezinárodním FCI zkušebním řádem. Pro komunikaci s klubem Obedience CZ využívejte e maily členů výboru zveřejněných na stránkách klubu. Číslo účtu: /2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na Obrazová příloha Obrázek 1 možné návrhy propozic Metodický_návod 6

7 Obrázek 2 časový harmonogram Metodický_návod 7

8 Obrázek 3 Prázdná výsledková listina pro pořadatele Metodický_návod 8

9 Obrázek 4 Vyplněný list Vstup Výsledkové listiny Metodický_návod 9

10 Obrázek 5 Vyplněná karta soutěžícího Metodický_návod 10

11 Obrázek 6 Výsledková listina (list výsledkovka) Metodický_návod 11

12 Obrázek 7 Možná varianta bodovacích karet pro rozhodčí Tabulka 1 Seznam zkratek pro jednotlivá plemena psů (převzato z Zkratka Český název Originální název AF Afgánský chrt Afghan Hound AID Aidi Aidi AT Airedale terier Airedale Terrier AI Akita Inu Akita AM Aljašský malamut Alaskan Malamute Alpský jezevčíkovitý brakýř Alpenländische Dachsbracke VJP Americká akita American Akita Americký bezsrstý terier American Hairless Terrier AG Americký buldok American Bulldog AMF Americký foxhound American Fox Hound AK Americký kokršpaněl American Cocker Spaniel AST Americký stafordširský terier American Staffordshire Terrier AWS Americký vodní španěl American Water Spaniel APP Anatolský pastevecký pes Coban Cöpegi AFP Angl. franc.honič de Petite Venerie Anglo Francais de Petite Venerie AB Anglický buldok Bulldog G Anglický chrt (Greyhound) Greyhound AC Anglický kokršpaněl English Cocker Spaniel EM Anglický mastif Mastiff Metodický_návod 12

13 AS Anglický setr English Setter ASS Anglický špringr španěl English Springer Spaniel ATT Anglický toy terier Toy Terrier APZ Appenzellský salašnický pes Appenzeller Sennenhund BOA Ardenský bouvier Bouvier des Ardennes AD Argentinská doga Dogo Argentino AR Ariégois Ariégois AO Ariegský ohař krátkosrstý Braque d Ariége ANB Artésko normandský basset Basset Artésien Normand AH Artoisský honič Chien d Artois AKE Australská kelpie Australian Kelpie ACD Australský honácký pes Australian Cattledog ASC Australský honácký pes s krátkým ocasem Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australský ovčák Australian Shepherd SIT Australský Silky terier Australian Silky Terrier AUT Australský terier Australian Terrier BA Auvergneský ohař krátkosrstý Braque d Auvergne AZ Azavak Azawakh BAR Barbet Barbet B Barzoj ruský chrt Borzoi BSN Basenji Basenji BH Basset Hound Basset Hound BB Bavorský barvář Bayrischer Gebirgsschweisshund BEA Beagle Beagle BEH Beagle Harrier Beagle Harrier BD Bearded kolie Bearded Collie BC Beauceron Berger de Beauce BDT Bedlington terier Bedlington Terrier BEG Belgický grifonek Griffon Belge BOO Belgický ovčák Chien de Berger Belge BOG Belgický ovčák Groenendael Chien de Berger Belge Groenendael BOL Belgický ovčák Laekenois Chien de Berger Belge Laekenois BOM Belgický ovčák Malinois Chien de Berger Belge Malinois BOT Belgický ovčák Tervueren Chien de Berger Belge Tervueren BEO Bergamský ovčák Cane da Pastore Bergamasco BSP Bernský salašnický pes Berner Sennenhund BIL Billy Billy ACO Bílý švýcarský ovčák Berger Blanc Suisse BF Bišonek Bichon á poil Frisé BTC Black and Tan Coonhound Black and Tan Coonhound BL Bloodhound Chien de Saint Hubert BOB Bobtail Old English Sheepdog BP Boloňský psík Bolognese BX Bordeauxská doga Dogue de Bordeaux BOC Border kolie Border Collie BRT Border terier Border Terrier TO Bosensko hercegovinský chorvatský ovčák Tornjak BHH Bosenský hrubosrstý honič Bosanski Oštrodlaki Gonič Barak BOS Bostonský terier Boston Terrier BOH Bourbonský ohař krátkosrstý Braque du Bourbonnais BAG Brabantík Petit Brabancon Metodický_návod 13

14 FIB Brazilská fila Fila Brasileiro BRA Brazilský terier Brasilian Terrier EB Bretaňský ohař dlouhosrstý Epagneul Breton BRI Briard Berger de Brie BGV Briquet Griffon Vendéen Briquet Griffon Vendéen BRG Bruselský grifonek Griffon Bruxellois BM Bullmastif Bullmastiff BT Bulteriér Bull Terrier Burgoský perdiquero Perdiquero de Burgos Búrský buldok Boerboel CR Cairn Terier Cairn Terrier CA Canaanský pes Canaan dog CCL Cao de Castro Laboreiro Cao de Castro Laboreiro CSA Cao de Serra de Aires Cao de Serra de Aires CBR Chesapeake Bay Retriever Chesapeake Bay Retriever FSM Chien Fila de Saint Miguel Chien Fila de Saint Miguel CP Chodský pes Chodský pes CHB Chortaja Borzaja Chortaja Borzaja CHO Chorvatský ovčák Hrvatski Ovčar CHW Chow chow Chow chow CS Clumber španěl Clumber Spaniel CTU Coton de Tuléar Coton de Tuléar CCR Curly Coated Retriever Curly Coated Retriever CSV Československý vlčák Československý vlčák CF Český fousek Český fousek CHP Český horský pes Český horský pes CSP Český strakatý pes Český strakatý pes CT Český terier Český Terrier CIN Čínský chocholatý pes Chinese Crested Dog CHI Čivava Chihuahueňo CHI Čivava dlouhosrstá Chihuahueňo Pelo Largo CHI Čivava krátkosrstá Chihuahueňo Pelo Corto DA Dalmatin Dalmatiner DDT Dandie Dinmont terier Dandie Dinmont Terrier Danish Swedish Farmdog Dansk Svensk Gardshund BR Dánská doga (Broholmer) Broholmer DKO Dánský ohař krátkosrstý Gammel Dansk Honsehund D Deerhound Deerhound EPA Dlouhosrstý ohař z Pont Audemer Epagneul de Pont Audemer DV Dlouhosrstý vipet Silken Windsprite LHW DB Dobrman Dobermann DPH Drentsche Patrisijshond Drentsche Patrisijshond DR Drever Drever DU Dunker Dunker ESP Entlebuchský salašnický pes Entlebucher Sennenhund EPP Estrelský pastevecký pes Cao da Serra da Estrela EUR Eurasier Eurasier FC Faraónský pes Pharaoh Hound FS Field španěl Field Spaniel FH Finský honič Suomenajakoira FIS Finský špic Suomenpystkorva Metodický_návod 14

15 FBO Flanderský bouvier Bouvier des Flandres FCR Flat Coated Retriever Flat Coated Retriever FOH Foxhound English Foxhound FXH Foxterier hladkosrstý Fox Terrier Smooth Foxterier hrubosrstý Fox Terrier Wire FBC Francouzský bílo černý honič Francais Blanc et Noir FBH Francouzský bílo oranžový honič Francais Blanc et Orange FB Francouzský buldoček Bouledogue Francais EF Francouzský ohař dlouhosrstý Epagneul Francais BRF Francouzský ohař krátkosrstý gaskoň.typu Braque Francais Type Gascogne BFP Francouzský ohař krátkosrstý pyren.typu Braque Francais Type Pyrénées FTH Francouzský trikolorní honič Francais Tricolore STA Frízský ohař (Stabyhoun) Friesischer Vorstehhund (Stabyhoun) GSH Gaskoňsko saintgeoiský honič Gascon Saintgeois GS Gordonsetr Gordon Setter GP Grónský pes Grönlandshund HHO Haldenův honič Haldenstöver HA Hamiltonův honič Hamiltonstövare HB Hannoverský barvář Hannover scher Schweisshund HAR Harrier Harrier HAV Havanský psík Bichon Havanais HOK Hokkaido Ken Hokkaido SCA Holandský ovčácký pudl Schapendoes HHO Holandský ovčák Hollandse Herdershond HHD Holandský ovčák dlouhosrstý Hollandse Herdershond HHR Holandský ovčák hrubosrstý Hollandse Herdershond Ruwhaar HHK Holandský ovčák krátkosrstý Hollandse Herdershond Korthaar HP Holandský pinč Hollandse Smoushond HW Hovawart Hovawart HMG Hrubosrstý modrý gaskoňský honič Griffon Bleu de Gascogne HYH Hygenův honič Hygenhund IP Ibizský podenco Podenco Ibizenco GIT Irish Glen of Imaal terier Irish Glen of Imaal Terrier SCT Irish Soft Coated Wheaten Terrier Irish Soft Coated Wheaten Terrier RWS Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter IS Irský setr Irish Red Setter IRT Irský terier Irish Terrier IW Irský vlkodav Irish Wolfhound IWS Irský vodní španěl Irish Water Spaniel ISP Islandský pes Islandsk Farehond IHH Istrijský hrubosrstý honič Istarski Ostrodlaki Gonič IKH Istrijský krátkosrstý honič Istarski Kratkodlaki Gonič IT Italský chrtík Piccolo Levriero Italiano CC Italský corso pes Cane Corso Italiano IO Italský ohař Bracco Italiano SE Italský Segugio Segugio Italiano SEK Italský Segugio krátkosrstý Segugio Italiano a pelo raso SPI Italský spinone Spinone Italiano IV Italský volpino Volpino Italiano Jack Russell Teriér Jack Russell Terrier JA Jaemthund Jämthund Metodický_návod 15

16 JCH Japan chin Chin JSP Japonský špic Nihon Supittsu JT Japonský terier Nihon Teria J Jezevčík Dachshund J Jezevčík standard dlouhosrstý Dachshund Normalgrösse Langhaar J Jezevčík standard drsnosrstý Dachshund Normalgrösse Rauhhaar J Jezevčík standard hladkosrstý Dachshund Normalgrösse Kurzhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí dlouhosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Langhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí drsnosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Rauhhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Kurzhaar JRO Jihoruský ovčák Ioujnorousskaia Ovtcharka Jihovýchodoevropský ovčák Bucovina Ciobanesc Romanesc de Bucovina JPH Jugoslávský planinský honič Jugoslavenski Planinski Gonič JTH Jugoslávský trikolorní honič Jugoslavenski Trojbojni Gonič KAI Kai Inu Kai PPC Kanárská doga Dogo Canario PC Kanárský podenco Podenco Canario KMP Karelský medvědí pes Karjalankarhukoira KTO Katalánský ovčák Gos d Atura Catala CKC Kavalír King Charles španěl Cavalier King Charles Spaniel KAO Kavkazský pastevecký pes Kavkazskaia Ovtcharka KBT Kerry blue terier Kerry Blue Terrier KCS King Charles španěl King Charles Spaniel KII Kishu Inu Kishu KM Knírač malý Zwergschnauzer KM Knírač malý bílý Zwergschnauzer Weiss KM Knírač malý černostříbřitý Zwergschnauzer Schwarz Silber KM Knírač malý černý Zwergschnauzer Schwarz KM Knírač malý pepř a sůl Zwergschnauzer Pfeffersalz KS Knírač střední Schnauzer KS Knírač střední černý Schnauzer Schwarz KS Knírač střední pepř a sůl Schnauzer Pfeffersalz KV Knírač velký Riesenschnauzer KV Knírač velký černý Reisenschnauzer Schwarz KV Knírač velký pepř a sůl Reisenschnauzer Pfeffersalz CD Kolie dlouhosrstá Collie Rough CK Kolie krátkosrstá Collie Smooth KOM Komondor Komondor Kontinentální buldok Continental Bulldog KOO Kooikerhondje Kooikerhondje KJ Korejský Jindo Dog Korea Jindo Dog Korthalsův Griffon Griffon d arret á poil dur Korthals KRO Krašský ovčák Kraski ovčar KR Kromforländer Kromforländer KUV Kuvasz Kuvasz LR Labradorský retriever Labrador Retriever LGR Lagotto romagnolo Lagotto romagnolo LT Lakeland terier Lakeland Terrier LS Landseer Landseer LAK Lapinkoira Suomenlapinkoira LAI Lapinporokoira Lapinporokoira (Lapponian Herder) Metodický_návod 16

17 LAP Laponský pes Ruotsinlapinkoira (Lapphund) L Leonberger Leonberger LA Lhasa Apso Lhasa Apso LC Louisianský leopardí pes Louisiana Catahoula LEO Lvíček Petit Chien Lion MC Maďarský chrt Magyar Agar MOD Maďarský ohař drátosrstý Drotzörü Magyar Vizsla MOK Maďarský ohař krátkosrstý Rövidszörü Magyar Viszla CB Malorský ovčák P.de Past.Mallorquín (P.d.C.de Bestiar) MA Maltézský psík Maltese PBG Malý hrubosrstý vendéeský basset Petit Basset Griffon Vendéen PA Malý kontinentální španěl Epagneul Nain Continental MMG Malý modrý gaskoňský honič Petit Bleu de Gascogne MMO Malý münsterlandský ohař Kleiner Münsterländer Vorstehhund MT Manchester terier Manchester Terrier MAP Maremmansko abruzský pastevecký pes Cane da Pastore Maremmano Abruzzese MEN Mexický naháč Xoloitzcuintle MBT Miniaturní bulteriér English Bull Terrier Miniature size BBG Modrý gaskoňský basset Basset Bleu de Gascogne MPO Modrý pikardský ohař dlouhosrstý Epagneul Bleu de Picardie MOP Mops Pug MSP Moskevský strážní pes Moskovskaja Storoževaja Sobaka MUD Mudi Mudi NM Neapolský mastin Mastino Napoletano ND Německá doga Deutsche Dogge BOX Německý boxer Deutscher Boxer NHO Německý brakýř Deutsche Bracke NK Německý křepelák Deutscher Wachtelhund JGT Německý lovecký terier Deutscher Jagdterrier DO Německý ohař dlouhosrstý Deutscher Langhaariger Vorstehhund NDO Německý ohař drátosrstý Deutscher Drahthaariger Vorstehhund KO Německý ohař krátkosrstý Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund NOO Německý ohař ostnosrstý Deutscher Stichelhaariger Vorstehhund DS Německý ovčák Deutscher Schäferhund NP Německý pinč Pinscher NS Německý špic Deutscher Spitz NS Německý špic malý Deutscher Spitz Kleinspitz NS Německý špic střední Deutscher Spitz Mittelspitz NS Německý špic trpasličí Deutscher Spitz Zwergspitz NS Německý špic velký Deutscher Spitz Grosspitz NS Německý špic vlčí Deutscher Spitz Wolfspitz NHH Nivernaisský hrubosrstý honič Griffon Nivernais NBS Norbotenský špic Norrbottenspets NFT Norfolk terier Norfolk Terrier NB Norský buhund Norsk Buhund NLC Norský losí pes černý Norsk Elghund Sort NLS Norský losí pes šedý Elghund Grä NL Norský lundehund Norsk Lundehund NOT Norwich terier Norwich Terrier NSR Nova Scotia Duck Tolling Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever NF Novofundlandský pes Newfoundland Metodický_návod 17

18 OP Opičí pinč Affenpinscher OTT Otterhound (Vydrař) Otterhound PAP Papillon Papillon Epagneul Nain Continental Parson Russell Teriér Parson Russell Terrier PAT Patterdale terier Patterdale Terrier PPP Pekingský palácový psík Pekingese PPM Perro de Presa Mallorquin Perro de Presa Mallorquin PEN Peruánský naháč Perro Sin Pelo del Perú PH Phaléne Phaléne Epagneul Nain Continental PDO Pikardský ohař dlouhosrstý Epagneul Picard BPI Pikardský ovčák Berger de Picardie PBB Plavý bretaňský basset Basset Fauve de Bretagne PBH Plavý bretaňský honič Griffon Fauve de Bretagne POO Podhalaňský ovčák Polski Owczarek Podhalanski POI Pointer English Pointer PT Poitevin Poitevin PCH Polský chrt Chart Polski PLH Polský honič Gończy Polski Polský ogar Polski ogar PON Polský ovčák nížinný Polski Owczarek Nizinny POR Porcelán Porcelaine POH Portugalský ohař Perdiguero Portugués POP Portugalský podengo Podengo Portugues PVP Portugalský vodní pes Cao de Aqua PHO Posávský honič Posavski Gonič PK Pražský krysařík Pražský krysařík P Pudl Caniche P Pudl střední aprikot Caniche P Pudl střední bílý Caniche P Pudl střední černý Caniche P Pudl střední hnědý Caniche P Pudl střední stříbrný Caniche P Pudl toy aprikot Caniche P Pudl toy bílý Caniche P Pudl toy černý Caniche P Pudl toy hnědý Caniche P Pudl toy stříbrný Caniche P Pudl trpasličí aprikot Caniche P Pudl trpasličí bílý Caniche P Pudl trpasličí černý Caniche P Pudl trpasličí hnědý Caniche P Pudl trpasličí stříbrný Caniche P Pudl velký aprikot Caniche P Pudl velký bílý Caniche P Pudl velký černý Caniche P Pudl velký hnědý Caniche P Pudl velký stříbrný Caniche P Pudl vícebarevný Caniche Multicoloured PP Pudlpointr Pudelpointer PUL Puli Puli PUM Pumi Pumi Metodický_návod 18

19 PHP Pyrenejský horský pes Chien de Montagne des Pyrénées PM Pyrenejský mastin Mastin de los Pirineos POD Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji Berger des Pyrénées á poil long POK Pyrenejský ovčák s kr.srstí v obličeji Chien de Berger des Pyrénées á face rase RA Rafeiro do Alentejo Rafeiro do Alentejo RKH Rakouský krátkosrstý honič Brandlbracke RKP Rakouský krátkosrstý pinč Oesterreichischer Kurzhaariger Pinscher RH Řecký honič Hellinikos Ichnilatis Redbone Coonhound Redbone Coonhound RR Rhodéský ridgeback Rhodesian ridgeback RTW Rotvajler Rottweiler CAR Rumunský karpatský ovčák Ciobanesc Romanesc Carpatin MIO Rumunský mioritský ovčák Ciobanesc Romanesc Mioritic BPB Ruská barevná bolonka Russkaya cvetnaja bolonka REL Ruskoevropská lajka Laika Russko Evropeiskaia CET Ruský černý terier Russkiy Tchiorny Terrier MDT Ruský toy Russkiy toy SAV Saarloosův vlčák Saarloos Wolfhond Saint Germainský ohař krátkosrstý Braque Saint Germain SA Saluki Perský chrt Saluki S Samojed Samoyede SCH Schillerův honič Schillerstövare SET Sealyham terier Sealyham Terrier SEH Sedmihradský honič Erdélyi kopó SP Shar Pei Shar Pei SHE Sheltie Shetland Sheepdog SI Shiba Inu Shiba SHI Shih tzu Shih Tzu SHK Shikoku Inu Shikoku SH Sibiřský husky Siberian Husky CE Sicilský chrt Cirneco dell Etna Skotský teriér Scottish terrier SKY Skye terier Skye Terrier SL Sloughi Sloughi SC Slovenský čuvač Slovenský čuvač SK Slovenský kopov Slovenský kopov SHO Slovenský ohař hrubosrstý Slovenský hrubosrstý stavač SMH Smalandský honič Smalandsstövare SRH Srbský honič Serpski Gonič SBT Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier SAO Středoasijský pastevecký pes Sredneasiatskaia Ovtcharka SS Sussex španěl Sussex Spaniel SB Svatobernardský pes St. Bernardshund SB Svatobernardský pes dlouhosrstý St. Bernardshund Langhaaring SB Svatobernardský pes krátkosrstý St. Bernardshund Kurzhaaring JOS Šarplaninský pastevecký pes Jugoslavenski Ovcarski Pas Sarplaninac SIP Šiperka Schipperke SG Španělský galgo Galgo Epaňol ME Španělský mastin Mastín Espaňol SPS Španělský sabueso Sabueso Espaňol SVP Španělský vodní pes Perro de Aqua Metodický_návod 19

20 BS Štýrský brakýř Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke VSS Švédský vallhund Västgötaspets SVH Švýcarský honič Schweizer Laufhund BRH Švýcarský honič Bernský honič Schweizer Laufhund Berner Laufhund SVH Švýcarský honič Jurský honič Schweizer Laufhund Jura Laufhund LZH Švýcarský honič Lucernský honič Schweizer Laufhund Luzerner Laufhund SVH Švýcarský honič Švycký honič Schweizer Laufhund Schwyzer Laufhund SNH Švýcarský nízkonohý honič Schweizer Niederlaufhund TAD Taiwanský pes Taiwan Dog Thai Bangkaew dog Thai Bangkaew dog TR Thajský ridgeback Thailand Ridgeback TD Tibetská doga Tibetan Mastiff TS Tibetský španěl Tibetan Spaniel TT Tibetský terier Tibetan Terrier TI Tosa Inu Tosa Toy foxteriér Toy Fox Terrier MHP Trpasličí pinč Zwergpinscher TH Tyrolský honič Tyroler Bracke CIM Uruguajský cimarron Cimarrón Uruguayo VFO Vel.franc. anglický bílo oranžový honič Grand Anglo Francais Blanc et Orange VFT Vel.francouzsko anglický trikolor.honič Grand Anglo Francais Tricolore VFC Velký franc. anglický bílo černý honič Grand Anglo Francais Blanc et Noir GBG Velký hrubosrstý vendéeský basset Grand Basset Griffon Vendéen VMG Velký modrý gaskoňský honič Grand Bleu de Gascogne VMO Velký münsterlandský ohař Grosser Münsterländer Vorstehhund VSP Velký švýcarský salašnický pes Grosser Schweizer Sennenhund VVH Velký vendéeský hrubosrstý honič Grand Griffon Vendéen VSL Východosibiřská lajka Laika Vostotchno Sibirskaia VO Výmarský ohař Weimaraner VOD Výmarský ohař dlouhosrstý Weimaraner Langhaar VOK Výmarský ohař krátkosrstý Weimaraner Kurzhaar WCC Welsh Corgi Cardigan Welsh Corgi Cardigan WCP Welsh Corgi Pembroke Welsh Corgi Pembroke WT Welsh terier Welsh Terrier WSS Welššpringršpaněl Welsh Springer Spaniel WHW West Highland White Terrier West Highland White Terrier WJH Westfálský jezevčíkovitý honič Westfälische Dachsbracke W Wetterhound Wetterhound WH Whippet Whippet YT Yorkšírský terier Yorkshire Terrier ZSL Západosibiřská lajka Laika Zapadno Sibirskaia GR Zlatý retriever Golden Retriever Metodický_návod 20

Skupina FCI 10 Afgánský chrt 2 Aidi 3 Airedale teriér 5 Akita-Inu. Český název

Skupina FCI 10 Afgánský chrt 2 Aidi 3 Airedale teriér 5 Akita-Inu. Český název Skupina FCI 0 Afgánský chrt Aidi 3 Airedale teriér 5 Akita-Inu Český název 5 Aljašský malamut 5 Americká akita Americký bezsrstý teriér Americký buldok Americký foxhound 8 Americký kokršpaněl 3 Americký

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle - 12.7.2015

PŘEHLED KRUHŮ. neděle - 12.7.2015 PŘEHLED KRUHŮ neděle - 12.7.2015 KRUH ČÍSLO 1 84 Olga Dolejšová (CZ) Akita-Inu 1 Mezitřída 166 1 Aljašský malamut 4 Třída mladých 167 1 Třída vítězů 168 1 Třída veteránů 169 1 Třída otevřená 170 1 Basenji

Více

Den Kruh Rozhodčí plemeno čas od do kat od kat do počet venku Grygarová Alexandra Australský ovčák 09:0010: Belgický ovčák -

Den Kruh Rozhodčí plemeno čas od do kat od kat do počet venku Grygarová Alexandra Australský ovčák 09:0010: Belgický ovčák - Den Kruh Rozhodčí plemeno čas od do kat od kat do počet 8.10.2016 1 - venku Grygarová Alexandra Australský ovčák 09:0010:30 22 51 30 Belgický ovčák - Groenendael 10:3010:45 95 99 5 Belgický ovčák - Laekenois

Více

PŘEHLED KRUHŮ. sobota

PŘEHLED KRUHŮ. sobota PŘEHLED KRUHŮ sobota - 23.8.2014 KRUH ČÍSLO 1 68 Josef Němec Airedale terier 2 Třída mladých 86 1 Třída dorostu 87 1 Irish Soft Coated Wheaten Terrier 1 Třída mladých 97 1 Jack Russell Teriér 5 Třída mladých

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ Úvod Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými předpisy: Zkušebním řádem Obedience v ČR Soutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly

Více

den kruh rozhodčí plemeno čas počet

den kruh rozhodčí plemeno čas počet den kruh rozhodčí plemeno čas počet 23.04.16 1 - T1 Václavík Miroslav Americký bezsrstý terier 09:00 09:30 10 Americký stafordširský terier 09:30 11:24 38 Australská kelpie 11:24 11:36 4 Irish Glen of

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Celkový počet : 2522 sobota 11. dubna 2015 1467 Kruh: 1 Rozhodčí Václavík Miroslav [CZE] 81 Beagle 18 mladých 1-3 3 otevřená 4-4 1 pracovní 5-5 1 vítězů 6-6 1 veteránů 7-7 1 dorost

Více

15 Bílý švýcarský ovčák Pes třída pracovní 16 Bílý švýcarský ovčák Fena třída dorostu 18 Bílý švýcarský ovčák Fena třída mladých

15 Bílý švýcarský ovčák Pes třída pracovní 16 Bílý švýcarský ovčák Fena třída dorostu 18 Bílý švýcarský ovčák Fena třída mladých Kruh č. 1 - Olga Dolejšová 1 Chodský pes Pes třída mladých 2 Chodský pes Pes mezitřída 369 Chodský pes Pes mezitřída 3 Chodský pes Pes třída otevřená 4 Chodský pes Pes třída vítězů 5 Chodský pes Fena třída

Více

Rozhodčí - Judges: sobota 9. 1. 2016

Rozhodčí - Judges: sobota 9. 1. 2016 Rozhodčí - Judges: sobota 9. 1. 2016 rozhodci plemeno FCI Ridarčíková Gabriela, SK Německý ovčák dlouhosrstý Deutscher Schäferhund - Langhaarig 1 Ridarčíková Gabriela, SK Německý ovčák krátkosrstý Deutscher

Více

Kruh č. 1 - Havelka T. k.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída

Kruh č. 1 - Havelka T. k.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída Kruh č. 1 - Havelka T. 1 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída mladých 2 Jezevčík králičí hladkosrstý Fena třída veteránů 3 Jezevčík standard dlouhosrstý Pes třída mladých 4 Jezevčík trpasličí dlouhosrstý

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle

PŘEHLED KRUHŮ. neděle PŘEHLED KRUHŮ neděle - 26.6.2016 KRUH ČÍSLO 1 75 Olga Dolejšová (CZ) Australský honácký 3 Třída mladých 2 1 Třída mladých 3 1 Třída vítězů 4 1 Australský ovčák 13 Třída dorostu 5-6 2 Třída mladých 7-8

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů plemeno třída Katalogová čísla počet kruh rozhodčí od do 1 Ubrová Libuše Shiba-Inu 172 196 25 psi třída štěňat 172 172 1 psi třída mladých 173 178 6 psi mezitřída 179 179 1 psi třída

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 15. Brněnská krajská výstava psů - 28. 8. 2016 Den: neděle 28. srpna Celkem psů: 362 Kruh: 1 Rozhodčí: Ing. Radovan Lysák Aljašský malamut pes třída štěňat 001 1 pes třída otevřená

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Javorčík Vladimír (SK)

Kruh č. 1 Rozhodčí Javorčík Vladimír (SK) Kruh č. 1 Rozhodčí Javorčík Vladimír (SK) Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Australský ovčák Pes mladých 065 Pes mladých 066 Pes mezitřída 067 Fena otevřená 068 Fena otevřená 069 Fena vítězů 070 Border

Více

MVP - IHA INTERCANIS BRNO 27.-28.6.2015

MVP - IHA INTERCANIS BRNO 27.-28.6.2015 MVP - IHA INTERCANIS BRNO 27.-28.6.2015 den kruh rozhodčí plemeno čas kat č.od kat č.do počet 27.6.2015 V1 Kochan Anna Kolie dlouhosrstá 9:00 248 282 35 Kolie krátkosrstá 10:45 283 294 12 Sheltie 313 351

Více

2 - Hájková Dana Jezevčík králičí dlouhosrstý 9: Polehňa František Airedale terier 9: Kubeš Robert Bedlington terier 9:30 2

2 - Hájková Dana Jezevčík králičí dlouhosrstý 9: Polehňa František Airedale terier 9: Kubeš Robert Bedlington terier 9:30 2 den kruh rozhodci plemeno cas pocet 24.09.2016 1 - Fintorová Ludmila Jezevčík králičí hladkosrstý 9:30 2 Jezevčík standard hladkosrstý 9 Jezevčík trpasličí hladkosrstý 13 Rhodéský ridgeback 10:40 50 2

Více

Český teriér Pes Pracovní třída 120 V1, CAC, CC, VSV, BOB Fena Otevřená třída 121 V1, CAC, CC, VSV, BOS Fena Otevřená třída 122 -

Český teriér Pes Pracovní třída 120 V1, CAC, CC, VSV, BOB Fena Otevřená třída 121 V1, CAC, CC, VSV, BOS Fena Otevřená třída 122 - Kruh č. 1 Rozhodčí Štursová Gabriela Třída Katalogové číslo Známka Cairn teriér Pes Třída dorostu 097 VN1 Pes Třída mladých 098 V2 Pes Třída mladých 099 V1, CAJC, BOJ Pes Třída mladých 100 VD3 Pes Mezitřída

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Celkový počet : 2707 sobota 10. dubna 2010 1464 Kruh: 1 Rozhodčí: Supronowicz Malgorzata /PL/ 64 Irský vlkodav 24 mladých 1-5 5 mezitřída 6-8 3 otevřená 9-11 3 vítězů 12-12 1 štěňat

Více

PŘEHLED KRUHŮ. neděle

PŘEHLED KRUHŮ. neděle PŘEHLED KRUHŮ neděle - 4.9.2016 KRUH ČÍSLO 1 66 Zdeněk Kliment (CZ) Anglický buldok 1 Třída mladých 33 1 Papillon nad 2.5 kg 6 Třída mladých 65 1 Třída otevřená 66 1 Třída vítězů 67 1 Třída veteránů 68

Více

Welsh Corgi Pembroke 364 371 8

Welsh Corgi Pembroke 364 371 8 MVP - IHA INTERCANIS BRNO 27.-28.6.2015 den kruh rozhodčí plemeno třída kat čísla od kat čísla do počet 27.06.2015 V1 Kochan Anna Kolie dlouhosrstá 248 282 35 psi třída dorostu / male puppy class 248 249

Více

Časový rozpi SOBOTA 20.6.2015

Časový rozpi SOBOTA 20.6.2015 Časový rozpi SOBOTA 20.6.2015 Kruh Rozhodčí Plemeno od do cel kem S7 Tichá Vladimíra Bullterier 283 298 16 9:15 Čas Miniaturní bullterier 360 365 6 10:10 Stafordšírský bullterier 394 453 60 10:30 S8 Holmerová

Více

1 z 9. Rozhodčí: PŘEHLED OBSAZENÍ VÝSTAVNÍCH KRUHŮ

1 z 9. Rozhodčí: PŘEHLED OBSAZENÍ VÝSTAVNÍCH KRUHŮ Rozhodčí: Michael Clarke, Cornelia Bergundthal - stafordšírský bullterier Josef Němec německý krátkosrstý ohař, černý ruský teriér klubové výstavy Miroslav Václavík - německá doga - speciální výstava Iuza

Více

KRUH 4 Mgr.Ovesná Božena, CZ(41/5 ) West Highland White terier 12 9:00 Yorkšírský terier 29 10:00

KRUH 4 Mgr.Ovesná Božena, CZ(41/5 ) West Highland White terier 12 9:00 Yorkšírský terier 29 10:00 KRUH 1 De Giuliani Claudio, I(91/3 ) Italský spinone - bílo- oranžový 2 9:00 Italský spinone - hnědý bělouš 2 9:06 Maďarský ohař drátosrstý 1 9:12 Maďarský ohař krátkosrstý 33 9:15 Malý münsterlandský

Více

44. Krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové

44. Krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové Ardenský bouvier plemena ovčácká, pastevecká a honácká I Australian Stumpy Tail Cattle Dog plemena ovčácká, pastevecká a honácká I Australská kelpie plemena ovčácká, pastevecká a honácká I Australský honácký

Více

plemeno breed od do celkem Bearded kolie Bearded Collie 80 144 65 psi třída mladých / male junior class 80 86 7 psi mezitřída / male intermediate

plemeno breed od do celkem Bearded kolie Bearded Collie 80 144 65 psi třída mladých / male junior class 80 86 7 psi mezitřída / male intermediate plemeno breed od do celkem Bearded kolie Bearded Collie 80 144 65 psi třída mladých / male junior class 80 86 7 psi mezitřída / male intermediate class 87 88 2 psi třída otevřená / male open class 89 99

Více

Počet psů: Rozhodčí: Kruh:

Počet psů: Rozhodčí: Kruh: Airedale terier 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Akita-Inu 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Americký kokršpaněl-čer.a čer.s pálením 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Americký kokršpaněl-ostatní 2 Matyáš Jaroslav,Ing. 3 Americký

Více

MVP - IHA INTERCANIS BRNO den kruh rozhodčí plemeno čas kat od kat do počet V Halas Malgorzata Jihoruský ovčák 9:00 213

MVP - IHA INTERCANIS BRNO den kruh rozhodčí plemeno čas kat od kat do počet V Halas Malgorzata Jihoruský ovčák 9:00 213 MVP - IHA INTERCANIS BRNO 18.-19.6.2016 den kruh rozhodčí plemeno čas kat od kat do počet 18.6.2016 1 - V Halas Malgorzata Jihoruský ovčák 9:00 213 215 3 Kolie dlouhosrstá 9:09 216 227 12 Kolie krátkosrstá

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 14. Brněnská krajská výstava psů - 23. 8. 2015 Den: neděle 23. srpna Celkem psů: 248 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Americká akita fena mezitřída 001 1 Americký stafordširský

Více

Jezevčík standard hladkosrstý Jezevčík trpasličí hladkosrstý Rhodéský ridgeback

Jezevčík standard hladkosrstý Jezevčík trpasličí hladkosrstý Rhodéský ridgeback den kruh rozhodčí plemeno třída kat od kat do počet 24.09.2016 1 Fintorová Ludmila Jezevčík králičí hladkosrstý 519 520 2 psi mezitřída 519 519 1 feny třída mladých 520 520 1 Jezevčík standard hladkosrstý

Více

SEZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMEN. Plemeno Den Kruh Počet Katalogové číslo Breed Day Ring In sum Catalog Nr.

SEZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMEN. Plemeno Den Kruh Počet Katalogové číslo Breed Day Ring In sum Catalog Nr. Afgánský chrt 19.07.2015 14 18 2255-2272 Afghan Hound Airedale terier 18.07.2015 12 1 309-309 Airedale Terrier Akita-Inu 19.07.2015 33 13 1710-1722 Akita Aljašský malamut 19.07.2015 33 9 1723-1731 Alaskan

Více

den plemeno plemeno_en trida pocet 15.6.2013 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 28 psi třída štěňat / male baby class 2 psi třída

den plemeno plemeno_en trida pocet 15.6.2013 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 28 psi třída štěňat / male baby class 2 psi třída den plemeno plemeno_en trida pocet 15.6.2013 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 28 psi třída štěňat / male baby class 2 psi třída mladých / male junior class 4 psi mezitřída / male intermediate

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav. Anglický setr Pes pracovní 025. Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042

Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav. Anglický setr Pes pracovní 025. Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042 Kruh č. 1 Rozhodčí Václavík Miroslav Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Anglický setr Pes pracovní 025 Belgický ovčák - malinois Pes otevřená 041 Fena mladých 042 Belgický ovčák -tervueren Pes mezitřída

Více

file:///run/user/1000/gvfs/ftp:host=ftp.interdogb...

file:///run/user/1000/gvfs/ftp:host=ftp.interdogb... Rozhodčí: Kučerová M - německá doga - speciální výstava John E. Ryder, UK, Bill Asker, UK - klubová výstava SBT bez udílení KV Václavík Miroslav - I. a II. sk. FCI Tichá Vladimíra - III. sk. FCI Marušková

Více

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015 45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6.5.05 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých

Více

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015 4. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6..0 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých -

Více

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové 45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6.5.05 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých

Více

PŘEHLED KRUHŮ. sobota

PŘEHLED KRUHŮ. sobota PŘEHLED KRUHŮ sobota - 12.9.2015 KRUH ČÍSLO 1 35 Robert Kubeš Bedlington terier 1 Mezitřída 90 1 Border terier 2 Třída mladých 91 1 Třída otevřená 92 1 Jack Russell Teriér 1 Třída štěňat 94 1 Parson Russell

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 13. Brněnská krajská výstava psů - 24. 8. 2014 Den: neděle 24. srpna Celkem psů: 261 Kruh: 1 Rozhodčí: Jaroslav Matyáš Americký bezsrstý terier fena třída mladých 001 1 Americký

Více

plemeno breed od do suma Australský Silky terier Australian Silky Terrier 45 46 2 psi mezitřída / male intermediate class 45 45 1 feny mezitřída /

plemeno breed od do suma Australský Silky terier Australian Silky Terrier 45 46 2 psi mezitřída / male intermediate class 45 45 1 feny mezitřída / plemeno breed od do suma Australský Silky terier Australian Silky Terrier 45 46 2 psi mezitřída / male intermediate class 45 45 1 feny mezitřída / female intermediate class 46 46 1 Border terier Border

Více

Kruh č. 1, Rozhodčí Tichá Vladimíra

Kruh č. 1, Rozhodčí Tichá Vladimíra Kruh č. 1, Rozhodčí Tichá Vladimíra Australský silky teriér Pes mladých 016 Pes vítězů 017 Fena mladých 018 Fena veteránů 019 Bedlingtonský teriér Pes otevřená 028 Pes vítězů 029 Pes veteránů 030 Fena

Více

Rozhodčí - Judges: 10.1.2016 rozhodci plemeno FCI Cepková Renata, CZ Landseer Landseer 2 Fairaislová Lenka, CZ Appenzellský salašnický pes

Rozhodčí - Judges: 10.1.2016 rozhodci plemeno FCI Cepková Renata, CZ Landseer Landseer 2 Fairaislová Lenka, CZ Appenzellský salašnický pes Rozhodčí - Judges: 10.1.2016 rozhodci plemeno FCI Cepková Renata, CZ Landseer Landseer 2 Fairaislová Lenka, CZ Appenzellský salašnický pes Appenzeller Sennenhund 2 Fairaislová Lenka, CZ Bernský salašnický

Více

den kruh rozhodčí plemeno třída počet B4-7 Ovesná Božena Americký buldok 3 psi třída mladých / male junior class 1 psi třída šampionů / male

den kruh rozhodčí plemeno třída počet B4-7 Ovesná Božena Americký buldok 3 psi třída mladých / male junior class 1 psi třída šampionů / male den kruh rozhodčí plemeno třída počet 23.04. B4-7 Ovesná Božena Americký buldok 3 Boerboel 9 Chodský pes 22 psi třída otevřená / male open class 4 feny třída šampionů / female champion class 4 Komondor

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Celkový počet : 2522 neděle 12. dubna 2015 1055 Kruh: 1 Rozhodčí Adlt Vladimír [CZE] 69 Německá doga - černá 7 dorost 1468-1468 1 mladých 1469-1469 1 vítězů 1470-1472 3 otevřená

Více

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ. Kruh/Ring: 1 - Rozhodčí: Vlasák Václav,, Ing.

PŘEHLED OBSAZENÍ KRUHŮ. Kruh/Ring: 1 - Rozhodčí: Vlasák Václav,, Ing. Kruh/Ring: 1 - Rozhodčí: Vlasák Václav,, Ing. Anglický setr / English Setter feny třída otevřená / female open class 530-530 1 Bernský salašnický pes / Berner Sennenhund psi třída štěňat / male baby class

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

Plemeno Pohlavi Trida Počet Afgánský chrt Pes mladých 1 Afgánský chrt Pes otevřená 1 Afgánský chrt Fena otevřená 1 Airedale teriér Pes mezitřída 1

Plemeno Pohlavi Trida Počet Afgánský chrt Pes mladých 1 Afgánský chrt Pes otevřená 1 Afgánský chrt Fena otevřená 1 Airedale teriér Pes mezitřída 1 Plemeno Pohlavi Trida Počet Afgánský chrt Pes mladých 1 Afgánský chrt Pes otevřená 1 Afgánský chrt Fena otevřená 1 Airedale teriér Pes mezitřída 1 Airedale teriér Pes otevřená 2 Airedale teriér Pes pracovní

Více

Den Kruh Rozhodčí Plemeno Počet ČAS 8.2.2015 F24 Jursa Jozef Český fousek Český fousek 9 9 Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter 7 9,4 Malý

Den Kruh Rozhodčí Plemeno Počet ČAS 8.2.2015 F24 Jursa Jozef Český fousek Český fousek 9 9 Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter 7 9,4 Malý Den Kruh Rozhodčí Plemeno Počet ČAS 8.2.2015 F24 Jursa Jozef Český fousek Český fousek 9 9 Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter 7 9,4 Malý münsterlandský ohař Kleiner Münsterländer Vorstehhund

Více

den kruh rozhodci plemeno breed pocet čas/time

den kruh rozhodci plemeno breed pocet čas/time den kruh rozhodci plemeno breed pocet čas/time 23.10.2014 F1 Detry Luc West Highland White Terrier West Highland White Terrier 34 9,15 Palosaari Juha Foxterier drsnosrstý Fox Terrier Wire 26 10,45 Foxterier

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík

Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík Kruh č. 1 Rozhodčí Miroslav Václavík Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Border terier Pes mladých 139 Pes mladých 140 Pes mladých 141 Pes mezitřída 142 Pes otevřená 143 Pes vítězů 144 Fena mladých

Více

6.2.2016 plemeno breed 7.2.2016 Piskay Vladimír, SK australský honácký pes Australian Cattledog Krinke Milan, CZ Piskay Vladimír, SK australská

6.2.2016 plemeno breed 7.2.2016 Piskay Vladimír, SK australský honácký pes Australian Cattledog Krinke Milan, CZ Piskay Vladimír, SK australská I 6.2.2016 plemeno breed 7.2.2016 Piskay Vladimír, SK australský honácký pes Australian Cattledog Krinke Milan, CZ Piskay Vladimír, SK australská kelpie Australian Kelpie Krinke Milan, CZ Robak Grzegorz,

Více

Kruh č. 1 Rozhodčí Gabriela Štursová. Australský Silky terier Fena mladých 065

Kruh č. 1 Rozhodčí Gabriela Štursová. Australský Silky terier Fena mladých 065 Kruh č. 1 Rozhodčí Gabriela Štursová Třída Katalogové číslo Známka Poznámka Australský Silky terier Fena mladých 065 Border terier Pes pracovní 109 Fena mladých 110 Fena mezitřída 111 Fena otevřená 112

Více

Den Kruh Rozhodčí Plemeno od do Počet Čas V1 Ehrenreich Günther Americký stafordširský terier American Staffordshire Terrier ,3

Den Kruh Rozhodčí Plemeno od do Počet Čas V1 Ehrenreich Günther Americký stafordširský terier American Staffordshire Terrier ,3 Den Kruh Rozhodčí Plemeno od do Počet Čas 3.1.2015 V1 Ehrenreich Günther Americký stafordširský terier American Staffordshire Terrier 392 444 38 9,3 Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 590

Více

Přehled mezinárodních rozhodčích exteriéru

Přehled mezinárodních rozhodčích exteriéru Přehled mezinárodních rozhodčích exteriéru Pracoviště: Sekretariát ČMKU Datum: 22.04.2009 Jméno Adresa Telefon Email Číslo Skupina Číslo Plemeno -------------------------------------------------------------------------------------

Více

den kruh rozhodci plemeno plemeno_en cas min_z_cimax_z_cpocet Dolejšová Olga Basset Hound Basset Hound 09:30 10: Beagle

den kruh rozhodci plemeno plemeno_en cas min_z_cimax_z_cpocet Dolejšová Olga Basset Hound Basset Hound 09:30 10: Beagle den kruh rozhodci plemeno plemeno_en cas min_z_cimax_z_cpocet 19.09.2015 1 Dolejšová Olga Basset Hound Basset Hound 09:30 10:06 552 563 12 Beagle Beagle 10:06 11:09 570 590 21 Bloodhound Chien de Saint

Více

SOBOTA - SATURDAY

SOBOTA - SATURDAY 7. 1. 2017 SOBOTA - SATURDAY I. Bearded kolie Beradze Juza, CZ Bearded Collie I. Border kolie Beradze Juza, CZ Border Collie I. Bílý švýcarský ovčák Jančík Leoš, CZ Weisser Schweizer Schaeferhund I. Bobtail

Více

den kruh rozhodčí plemeno čas počet V Fiala Radim Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 9: V Piskay Vladimír

den kruh rozhodčí plemeno čas počet V Fiala Radim Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 9: V Piskay Vladimír den kruh rozhodčí plemeno čas počet 7.1.2017 1 - V Fiala Radim Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier 9:00 82 2 - V Piskay Vladimír Airedale terier Airedale Terrier 9:00 4 Bedlington terier

Více

1 z 13. Seznam vystavovaných plemen

1 z 13. Seznam vystavovaných plemen Seznam vystavovaných plemen Plemeno Počet Den Kruh Kat. číslo Rasse Anzahl Tag Ring Kat. Nr. ------------------------------------------------------------------------------------------------- SEZNAM VYSTAVOVANÝCH

Více

8 Australský ovčák Pes třída vítězů 9 Australský ovčák Fena třída mladých 11 Australský ovčák Fena mezitřída

8 Australský ovčák Pes třída vítězů 9 Australský ovčák Fena třída mladých 11 Australský ovčák Fena mezitřída Kruh 1 - Márová Petra Kt.č. Plemeno Pohlaví Třída 1 Australská kelpie Pes třída štěňat 2 Australská kelpie Fena třída mladých 3 Australský honácký pes Fena třída otevřená 4 Australský ovčák Pes třída mladých

Více

Přehled národních rozhodčích exteriéru

Přehled národních rozhodčích exteriéru Přehled národních rozhodčích exteriéru Pracoviště: Sekretariát ČMKU Datum: 04.11.2009 Jméno Telefon Číslo Skupina Číslo Plemeno Adresa Email -------------------------------------------------------------------------------------

Více

American Cocker Spaniel Black American Cocker Spaniel other unicolour American Cocker Spaniel particolour

American Cocker Spaniel Black American Cocker Spaniel other unicolour American Cocker Spaniel particolour Afgánský chrt Afghan Hound 36 18 1437 1454 SO Jovanović Nemanja Airedale terier Airedale Terrier 7 7 375 381 SO Vojáčková Hana Akita-Inu Akita 21 16 2222 2237 NE Miglietta Maria Grazia Aljašský malamut

Více

Kam na výstavy v roce 2013?

Kam na výstavy v roce 2013? Kam na výstavy v roce 2013? Mezinárodní výstavy v ČR Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 2. 2. Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno Brno 3.2. Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz, tel.:, č. ú. 0400039369/0800. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení

Více

INTERDOG BOHEMIA 29. 30.srpna 2015

INTERDOG BOHEMIA 29. 30.srpna 2015 Českomoravská kynologická unie, Kynologická jednota ČR a Kynologický spolek v Mladé Boleslavi pořádají Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB INTERDOG BOHEMIA 29. 30.srpna 2015 MLADÁ

Více

Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE, Kynologické jednoty ČR a ve spolupráci s Kynologickým spolkem v Mladé Boleslavi SE KONÁ

Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE, Kynologické jednoty ČR a ve spolupráci s Kynologickým spolkem v Mladé Boleslavi SE KONÁ Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE, Kynologické jednoty ČR a ve spolupráci s Kynologickým spolkem v Mladé Boleslavi SE KONÁ ČESKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC

Více

Ohaři. a) angličtí = pointer = setři b) kontinentální. FCI skupina č. VII Ohaři

Ohaři. a) angličtí = pointer = setři b) kontinentální. FCI skupina č. VII Ohaři Ohaři a) angličtí = pointer = setři b) kontinentální FCI skupina č. VII Ohaři Pointer Původ: VB Výška orientační (61-69 cm) Srst: krátká, jemná, hladká jednobarevné, kombinace 2 barev, trikolórní (př.

Více

44. krajská výstava Hradec Králové - 17. 5. 2014 rozdělení psů ve třídách včetně rozhodčích

44. krajská výstava Hradec Králové - 17. 5. 2014 rozdělení psů ve třídách včetně rozhodčích 1 Tomáš Leinveber III. americký stafordšhirský terier 8 8 1 Libuše Ubrová IV. jezevčík hladkosrstý standard 1 50 Feny třída pracovní 1 IV. jezevčík trpasličí dlouhosrstý 2 V. akita-inu 2 V. aljašský malamut

Více

I.skupina FCI. Juniorhandling Dvořáková Věra Juniorhandling Chrpová Veronika

I.skupina FCI. Juniorhandling Dvořáková Věra Juniorhandling Chrpová Veronika I.skupina FCI australská kelpie Matyáš Jaroslav, SK Australian Kelpie Márová Petra, CZ australský honácký pes Matyáš Jaroslav, SK Australian Cattledog Márová Petra, CZ australský ovčák ten Cate, Marion,

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Únor 2015 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz č. ú. 2100215622/2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 9 /2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 9 /2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 9 /2006 o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 13.12.2006 usnesením č.13/zm/2006

Více

Statistika k 22. 4. 2016-46. krajská výstava Hradec Králové - 14. 5. 2016

Statistika k 22. 4. 2016-46. krajská výstava Hradec Králové - 14. 5. 2016 Statistika k 22. 4. 2016-46. krajská výstava Hradec Králové - 14. 5. 2016 FCI SK. 1 3 Australská kelpie psi - tř. dorostu - 1 2 Australský honácký pes 11 Australský ovčák psi - tř. mladých - 4 psi - mezitřída

Více

INTERDOG BOHEMIA 30. 31.srpna 2014 MLADÁ BOLESLAV

INTERDOG BOHEMIA 30. 31.srpna 2014 MLADÁ BOLESLAV Českomoravská kynologická unie, Kynologická jednota ČR a Kynologický spolek v Mladé Boleslavi pořádají Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB INTERDOG BOHEMIA 30. 31.srpna 2014 MLADÁ

Více

S M L XL. krmivo-brit.cz facebook.com/britcare

S M L XL. krmivo-brit.cz facebook.com/britcare S M L XL VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Česká republika Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz facebook.com/britcare S L M XL NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Více

I TERDOG BOHEMIA 25. a 26. srpna 2012

I TERDOG BOHEMIA 25. a 26. srpna 2012 Českomoravská kynologická unie, Kynologická jednota ČR a Kynologický spolek v Mladé Boleslavi pořádají Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB I TERDOG BOHEMIA 25. a 26. srpna 2012

Více

feny třída pracovní / female working 399 class 399 1

feny třída pracovní / female working 399 class 399 1 den kruh rozhodci titul plemeno plemeno_en trida min_z_cislomax_z_cislo pocet 30. 6. 2012 - SOBOTA A17 Koldinský Václav Výmarský ohař dlouhosrstý Weimaraner - Langhaar 968 969 2 feny třída mladých / female

Více

IBAN: CZ51 2010 0000 0022 0071 2861, BIC: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ51 2010 0000 0022 0071 2861, BIC: FIOBCZPPXXX Fédération Cynologique Internationale (FCI) Českomoravská kynologická unie (CMKU) Český kynologický svaz (ČKS) NORD BOHEMIA CANIS Litoměřice 28. & 29. 5. 2016 v areálu výstaviště Zahrada Čech Litoměřice

Více

brit-petfood.com facebook.com/britcare

brit-petfood.com facebook.com/britcare S M L XL VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Česká republika Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com brit-petfood.com facebook.com/britcare S L M XL VELIKOST VĚK EXTRAKT

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Celkový počet : 2723 sobota 9. dubna 2016 1421 Kruh: 1 Rozhodčí Ridarčíková Gabriela, 79 Kolie krátkosrstá 9:30-11:40 11 štěňat 1-1 1 mladých 2-3 2 otevřená 4-4 1 štěňat 5-5 1 dorost

Více

BRIT JE JEDINÉ PRÉMIOVÉ KRMIVO, VYVINUTÉ NA MÍRU PRO VŠECHNY VÁHOVÉ I VĚKOVÉ PSÍ KATEGORIE.

BRIT JE JEDINÉ PRÉMIOVÉ KRMIVO, VYVINUTÉ NA MÍRU PRO VŠECHNY VÁHOVÉ I VĚKOVÉ PSÍ KATEGORIE. NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ 02 Vztah mezi psem a člověkem je založen zejména na přirozené sounáležitosti a vzájemné potřebě. Postupným šlechtěním plemen za účelem vyzdvižení konkrétních vlastností došlo během

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, Národní vítěz, ve dnech 18. a 19.

ČESKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC ČR, Res. CAC ČR, Národní vítěz, ve dnech 18. a 19. Z POVĚŘENÍ ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE, Kynologické jednoty ČR a ve spolupráci s Kynologickým spolkem v Mladé Boleslavi SE KONÁ ČESKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ všech plemen se zadáváním titulů CAJC ČR, CAC

Více

Veškeré výstavy v ČR - rok 2008 Klubová s CAC, bez KV - klub 3009 Borotín u Tábora 5.1.2008 Národní výstava psů Olomouc Olomouc - Areál Flora

Veškeré výstavy v ČR - rok 2008 Klubová s CAC, bez KV - klub 3009 Borotín u Tábora 5.1.2008 Národní výstava psů Olomouc Olomouc - Areál Flora Veškeré výstavy v ČR - rok 2008 Klubová s CAC, bez KV - klub 3009 Borotín u Tábora 5.1.2008 Národní výstava psů Olomouc Olomouc - Areál Flora 11.1.2008-13.1.2008 Klubová s CAC, bez KV - klub 1022 při NV

Více

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI facebook.com/carnilove www.carnilove.com Superprémiové krmivo pro psy CARNI Pes stejně jako vlk jsou přirozenými masožravci. Proces trávení a anatomie

Více

Statistika přihlášených psů k 12.4.2016-46. krajská výstava Hradec Králové - 14.5.2016

Statistika přihlášených psů k 12.4.2016-46. krajská výstava Hradec Králové - 14.5.2016 FCI SK. 1 2 Australský honácký pes psi - mezitřída - 1 6 Australský ovčák psi - tř.mladých - 3 1 Bearded kolie 2 Beauceron 1 Belgický ovčák - Groenendael 1 Bílý švýcarský ovčák 5 Border kolie psi - mezitřída-

Více

Rozdělení plemen do kruhů

Rozdělení plemen do kruhů Rozdělení plemen do kruhů plemeno kruh počet rozhodčí Airedale terier 6 15 Uhlíková Monika Anglický toy terier 5 3 Tichá Vladimíra Australský Silky terier 5 13 Tichá Vladimíra Australský terier 2 1 Van

Více

PŘEHLED KRUHŮ. sobota - 14.9.2013

PŘEHLED KRUHŮ. sobota - 14.9.2013 PŘEHLED KRUHŮ sobota - 14.9.2013 KRUH ČÍSLO 1 77 Zdeněk Kliment Anglický buldok 1 Třída otevřená 58 1 Argentinská doga 2 Třída mladých 59 1 Třída mladých 60 1 Bordeauxská doga 1 Třída mladých 68 1 Bullmastif

Více

rozhodci plemeno trida Jílková Zdenka Americký bezsrstý terier 1 feny třída mladých 1 Francouzský buldoček 2 feny třída štěňat 1 feny třída dorostu 1

rozhodci plemeno trida Jílková Zdenka Americký bezsrstý terier 1 feny třída mladých 1 Francouzský buldoček 2 feny třída štěňat 1 feny třída dorostu 1 rozhodci plemeno trida Jílková Zdenka Americký bezsrstý terier 1 Francouzský buldoček 2 Havanský psík 5 feny třída otevřená 3 Knírač malý bílý 1 Knírač malý černostříbřitý 2 Knírač malý pepř a sůl 1 Maltézský

Více

Den Kruh Rozhodčí Plemeno Třída od do celkem 6.2.2016 F35 Piskay Vladimír, MVDr. Australská kelpie Australian Kelpie 1 6 6 psi mezitřída / male

Den Kruh Rozhodčí Plemeno Třída od do celkem 6.2.2016 F35 Piskay Vladimír, MVDr. Australská kelpie Australian Kelpie 1 6 6 psi mezitřída / male Den Kruh Rozhodčí Plemeno Třída od do celkem 6.2.2016 F35 Piskay Vladimír, MVDr. Australská kelpie Australian Kelpie 1 6 6 psi mezitřída / male intermediate class 1 1 1 feny třída mladých / female junior

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů Celkový počet : 326 neděle 14. srpna 2011 326 Kruh: 1 Rozhodčí: Polehňa František [CZ] 51 Shar-Pei 1 dorost 1-1 1 Svatobernarský pes dlouhosrstý 1 vítězů 2-2 1 Americký stafordširský

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

PSI Ročník: 7. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis

PSI Ročník: 7. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis VY_52_INOVACE_27 PSI Ročník: 7. Vzdělávací oblast.: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka VY_52_INOVACE_27

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice 2016 1. Úvod Pro komunikaci s Klubem Obedience CZ, z.s. používejte e-mail: klub@obedience.cz Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2100215622/2010. Všechny

Více

Zápis č. 40 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 25.11.2014; Praha 8

Zápis č. 40 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 25.11.2014; Praha 8 Zápis č. 40 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 25.11.2014; Praha 8 Přítomni: P ČMKU: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, Ing. R.

Více

1 z 14. Seznam vystavovaných plemen

1 z 14. Seznam vystavovaných plemen Seznam vystavovaných plemen Plemeno Počet Den Kruh Kat. číslo Rasse Anzahl Tag Ring Kat. Nr. ------------------------------------------------------------------------------------------------- SEZNAM VYSTAVOVANÝCH

Více

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne (návrh pro jednání předsednictva ČMKU)

Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) Zápis z jednání Komise pro rozhodčí dne 20.08.2008 (návrh pro jednání předsednictva ČMKU) Přítomni: M. Václavík, J. Šiška, Ing. Z. Antonovič Kontrola zápisu z minulého jednání ad 4) Oslovena p. Puchálková,

Více

1 z 13. Seznam vystavovaných plemen

1 z 13. Seznam vystavovaných plemen Seznam vystavovaných plemen Plemeno Počet Den Kruh Kat. číslo Rasse Anzahl Tag Ring Kat. Nr. ------------------------------------------------------------------------------------------------- SEZNAM VYSTAVOVANÝCH

Více

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO

milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO milujeme maso... přirozeně navrženo pro masožravce CARNI LOVE facebook.com/carnilove www.carnilove.com SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO CARNI LOVE PSI A KOČKY, STEJNĚ JAKO JEJICH DIVOCÍ PŘEDCI, JSOU PŘIROZENÝMI MASOŽRAVCI.

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR Vydání těchto pokynů je zdůvodněno : 1.

Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR Vydání těchto pokynů je zdůvodněno : 1. Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR Vydání těchto pokynů je zdůvodněno : 1. FCI nomenklaturou plemen psů u kterých je požadována zkouška z výkonu.

Více

1 z 12. Seznam vystavovaných plemen

1 z 12. Seznam vystavovaných plemen Seznam vystavovaných plemen Plemeno Počet Den Kruh Kat. číslo Rasse Anzahl Tag Ring Kat. Nr. ------------------------------------------------------------------------------------------------- SEZNAM VYSTAVOVANÝCH

Více

v sobotu 4. března 2017 areál Výstaviště České Budějovice, a.s.

v sobotu 4. března 2017 areál Výstaviště České Budějovice, a.s. ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE Kynologická jednota České republiky Kynologické sdružení České Budějovice, z.s. pořádají v sobotu 4. března 2017 areál Výstaviště České Budějovice, a.s. XXII. Jihočeskou

Více

Nejlepší chovatelská skupina 1. místo Bílý křemínek Samojed chovatelka Ludmila Průšová 2. místo z Měsíčního světla Samojed chovatel Pavel Lněnička

Nejlepší chovatelská skupina 1. místo Bílý křemínek Samojed chovatelka Ludmila Průšová 2. místo z Měsíčního světla Samojed chovatel Pavel Lněnička Dítě a pes 1. místo Nikol Sittová Shih-Tzu 2. místo Marek Tylšar Kavalír King Charles španěl 3. místo Lenka Lněničková Samojed Mladý vystavovatel Junior Handling I.kategorie 1. místo Tereza Dvořáková Bostonský

Více