Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ"

Transkript

1 Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ Úvod Veškerá sportovní činnost musí být prováděna v souladu s platnými předpisy: Zkušebním řádem Obedience v ČR Soutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly posuzování Obedience v ČR Stanovami klubu Obedience CZ Dále musí být tato činnost v souladu s obecně platným předpisem: Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat Důležité termíny a časový harmonogram V dostatečném předstihu je nutné oznámit vedení klubu Obedience CZ (dále jen OB CZ) záměr o uspořádání soutěže. V ideálním případě na začátku příslušné sezony. Důvodem je začlenění předpokládané akce do termínového kalendáře a zamezení kolizí mezi jednotlivými akcemi. Minimálně však 4 týdny před konáním akce. 4 týdny před pořádáním soutěže zaslání oznámení o pořádání akce Krajské (popř. Městské) veterinární správě, místně příslušné dle místa konání soutěže. Seznam veterinárních správ je na 4 týdny před pořádáním soutěže zaslání vedení klubu OB CZ řádně vyplněné Žádosti o delegaci posuzovatelů rozhodčího /stewarda (ke stažení na Posuzovatele deleguje výbor klubu OB CZ, ale je přípustné uvést i konkrétní požadavek. Aktuální seznam posuzovatelů je přístupný na Obecně platí, že na soutěž je delegován alespoň 1 rozhodčí a 1 steward, maximální počet soutěžících týmů je 25 na den. V případě účastí více než 25 týmů musí být delegován další rozhodčí a steward. 4 týdny před konáním soutěže zaslání e mailem klubu OB CZ Propozic soutěže. Tyto by měly obsahovat: Název akce (Závod / Zkouška) Termín konání Místo konání Čas přejímky psů a zahájení soutěže Maximální počet startujících týmů Otevřené třídy Datum uzávěrky přihlášek Startovné Upřesňující údaje k přihláškám a platbám Kontaktní osobu (pořadatel soutěže) Veterinární podmínky a podmínky účasti Doplňující údaje k místu konání (mapka), možnostem ubytování a stravování a soutěži Viz. Příloha obrázek 1 Metodický_návod 1

2 2 týdny před konáním soutěže doporučena uzávěrka přihlášek do soutěže, datum uzávěrky je na zvážení pořadatele 1 týden před konáním soutěže zaslání e mailem klubu OB CZ Rozpisu posuzovatelů pro jednotlivé vyhlášené třídy, Časového harmonogramu pro soutěžní týmy a ostatních doplňkových informací (např. plánky chůzí, pořadí cviků... ), které jsou následně vyvěšeny na stránkách 3 dny před konáním akce zaslání startovní listiny příslušnému členovi výboru a delegovanému rozhodčímu (rozhodčím) Viz. Příloha obrázek 2 Soutěžní prostor a jeho vybavení: Velikost soutěžního prostoru pod širým nebem je minimálně 25 x 40 metru. V hale je velikost soutěžního prostoru minimálně 20 x 30 metru. Soutěžní prostor musí být rovný a přehledný. V terénu musí pes dobře vidět, kde jsou umístěny předměty pro vykonání jednotlivých cviků (aportovací činky, identifikační dřívka). Trávník by měl být posekán na co nejnižší porost obzvláště v prostoru cviku Identifikace předmětu psovoda. Soutěžní prostor musí být viditelně vyznačený (tj. označený a ohraničený od ostatního okolí). Prostor v hale nesmí být kluzký. Pro provedení všech cviků musí být k dispozici: Dřevěné aportovací činky alespoň tři sady tří identických činek. Hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g. Je na psovodovi, jakou velikost činky svému psu vybere. Sady činek (tři velikosti činek) musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB3. Pokud je alespoň jeden tým nahlášen do OB2, musí pořadatel zajistit 2 sady tří velikostí. Jestliže jsou nahlášené týmy pouze do tříd OB Z a OB1, stačí, aby pořadatel měl alespoň 3 činky v různých velikostech, přičemž hmotnost nejtěžší činky musí být přibližně 450 g. Kovové aportovací činky v alespoň třech různých velikostech. Hmotnost nejtěžší kovové činky musí být přibližně 200 g. Kovové činky musí mít pořadatel na soutěži k dispozici pouze v případě, že je nahlášen alespoň jeden tým do OB2 nebo OB3. Předměty pro rozlišování dřevěné hranoly o rozměrech přibližně 2 x 2 x 10 cm. Jejich potřebný počet je 6x počet psů v soutěži. Pevná překážka 1 metr široká a 1 metr vysoká s nastavitelnou výškou po 10 cm. Tabule s označením polohy psa na tabulce mohou být názvy pozic anebo piktogramy vždy se všemi třemi pozicemi (sedni/lehni/vstaň). Je nutné, aby tabule byla čitelná ze všech vzdáleností určených tímto zkušebním řádem. Kužele a značky dispozici musí být dostatečný počet kuželů a značek, které označují například místo začátku a konce cviku, pokud je to nutné, a např. místa, kde se dělají obraty atp. Značky a kužely by měly být tak vysoké, aby byly snadno viditelné a výška kuželů by měla Metodický_návod 2

3 být odpovídající například kužely v rozích čtverce ve třídě 1 (cvik č. 6) a ve třídě 2 (cvik č. 5) by měly mít výšku přibližně 15 cm. Značky mohou být např. z lepenky, pilin. Vymezovací pomůcky na prostor pro vysílání (čtverec 3 x 3 m), případně na ovladatelnost na dálku (cca 50 cm). Na vymezení se může použít lepicí páska, popruh, piliny atd. s ohledem na bezpečnost psů. Platný zkušební řád obedience musí být na soutěži soutěžícím k dispozici. Dále je potřeba zajistit kryté, suché místo pro zapisování výsledků, které bude zapisovatele a dokumenty chránit před případnou nepřízní počasí. Pořadatel je povinen zajistit všechny výše zmiňované cvičební pomůcky a adekvátní prostor pro soutěžení, jinak nesmí soutěž pořádat. O regulérnosti rozhoduje rozhodčí, který má pravomoc soutěž neposuzovat, pokud výše zmíněné podmínky nejsou splněny. Všechny potřebné pomůcky, vyjma aportovacích činek a identifikačních dřívek, je možné po dohodě pronajmout v klubu Obedience CZ. Vyzvednutí a vrácení pomůcek si zajišťuje pořadatel akce na vlastní náklady. Klub Obedience CZ poskytuje k pronájmu: sada 10 kuželů 100 Kč / den skoková překážka 400 Kč / den čtverec (včetně upevňovacích kolíků a 4 kuželů) 150 Kč / den kovové aporty 200 Kč / den Sada (10 kuželů, skoková překážka, čtverec vč. příslušenství) 500 Kč / den Při poškození, zničení či ztrátě zapůjčených pomůcek je pořadatel akce povinen uhradit vzniklou škodu, případně zajistit koupi pomůcek nových, a to na své vlastní náklady, nejpozději do dvou měsíců od zapůjčení. Administrativa: Pořadatel si na stránkách (>Klub > Ke stažení > Pro organizátory Formuláře Soutěže) stáhne soubor Microsoft Excel Prázdná výsledková listina pro pořadatele (nova_tabulka_1_rozhodci.xls). Tento soubor je možno individuálně vyžádat na e mailové adrese příslušného člena výboru pro sportovní činnost a evidenci přihlášek (Viz. Příloha obrázek 3). Do tohoto souboru do záložky Vstup vyplní všechny požadované údaje (pouze do bílých polí!) a soubor ULOŽÍ POD JINÝM JMÉNEM! (např. Výsledky_Brno.xls). Všechny vstupní údaje se automaticky přenesou do příslušných záložek (1 50) pro jednotlivé soutěžící týmy (Viz. Příloha obrázek č. 4 a č. 5). Při vyplňování kolonky Plemeno je možné používat oficiální FCI zkratky (Viz. Příloha Tabulka 1) Metodický_návod 3

4 Po vyplnění bodových hodnocení jednotlivých soutěžících týmů je opět automaticky výsledná hodnota přenášena do záložky Výsledovka i s uvedením výsledného ohodnocení (Výborný,Velmi dobrý, Dobrý) viz. Příloha obrázek č. 6 Z obrázku č. 5 je patrné, že jednotlivé záložky slouží i ke zpracování bodových ohodnocení jednotlivých týmů posuzovatelem. Tuto kartu je možno tisknout i jako ÚČASTNICKÝ LIST SOUTĚŽÍCÍHO Jak je patrno z obrázku č. 6 je možné výsledovku po nakopírování do jiné záložky či souboru libovolně graficky zpracovávat v našem případě bylo použito zvýraznění jednotlivých tříd barvou buněk. V rámci těchto úprav je možné i výsledky seřadit v prostředí Excel podle pořadí v jednotlivých třídách. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ SOUBOR S BODOVÝMI OHODNOCENÍMI JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCÍCH, TEDY VÝSLEDKOVOU LISTINU, JE POŘADATEL POVINNEN NEJPOZDĚJI DO 14 DNŮ PO SKONČENÍ SOUTĚŽE ZASLAT KLUBU OB CZ, A TO POVĚŘENÉMU ČLENOVI VÝBORU A PŘEDSEDOVI KLUBU! Důvodem je zveřejnění výsledků na stránkách a dále k archivaci výsledků jednotlivých soutěží. Nebude li do jednoho kalendářního měsíce pověřeným členům klubu doručena Výsledková listina nebo nebude li obsahovat všechny náležitosti, budou výsledky této soutěže anulovány. Dále nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., nebudou klubem delegováni rozhodčí a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány. Pro rozhodčí je pořadatel povinen připravit i bodovací karty pro jednotlivé soutěžní týmy. Bodovací karta by měla obsahovat: Místo konání Termín konání Pořadatele Rozlišení pro jednotlivé rozhodčí A / B (posuzovatel může použít svého razítka) Startovní číslo Identifikace soutěžního týmu Startovní třída Tabulka s jednotlivými cviky, koeficientem a kolonkou pro bodové hodnocení posuzovatele Obrázek č. 7 v Příloze znázorňuje jednu z možných variant bodovací karty pro rozhodčí. Metodický_návod 4

5 Platby: Za konanou akci budou odváděny poplatky v této výši: 20, za každý přihlášený TÝM, který je členem Klubu Obedience a 100, za každý přihlášený TÝM, který není členem klubu obedience. Částku stanovenou na základě podepsané výsledkové listiny převede organizátor akce do 10 pracovních dní od konání akce na účet klubu Obedience CZ. Pokud tak nebude učiněno, bude organizátorovi akce uložena sankce ve výši dvojnásobku původního poplatku. Pokud tato sankce nebude do jednoho kalendářního měsíce od jejího uložení uhrazena, nebudou další akce tohoto organizátora uznány za oficiální akce, tzn., nebudou klubem delegováni rozhodčí, a zkoušky na takovéto akci složené nebudou týmům oficiálně uznány. Odměna pro stewardy i rozhodčí je stanovena 1000 Kč na osobu hrubého. Podle aktuálních zákonů musí pořadatel s posuzovatelem uzavřít písemnou Dohodu o provedení práce a z odměny odvést 15% srážkovou daň příslušnému FÚ. Každý rozhodčí a steward má nárok na úhradu cestovného podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Částka na úhradu cestovného je stanovena na 6 Kč/km. Pokud se posuzovatelé nedopravují na soutěž vlastním vozem, obdrží náhradu cestovného ve výši prokazatelných cestovních nákladů spojených s dopravou. Není li pořadatelem zajištěno odpovídající občerstvení pro potřebný počet rozhodčích a stewardů, musí pořadatel uhradit posuzovatelům stravné ve výši, které je stanoveno zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 58 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta 5 12 hodin 88 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta hodin 138 Kč na osobu, trvá li pracovní cesta více než 18 hodin Po skončení soutěže vyplatí pořadatel posuzovatelům odměnu spolu s náhradou cestovného, případně stravného. Výklad některých pojmů: Obedience CZ (OB CZ) klub zastřešující pořádání obedience akcí v České republice. Tým je pes a jeho psovod. Soutěže obedience jsou veřejné zkoušky nebo závody konané za účelem prověření připravenosti týmů ve cvicích definovaných zkušebním řádem. Závody obedience jsou vždy se zápisem zkoušky, stanovením pořadí a udílením cen. Rozhodčí je osoba, kterou deleguje výbor Obedience CZ, aby přezkoušel a vyhodnotil výkony týmů po dobu soutěží obedience a to v souladu s tímto zkušebním řádem. Vedoucí soutěže je osoba jmenovaná pořadatelem a zodpovědná za organizaci soutěže. Steward je osoba delegovaná výborem Obedience CZ, která dává pokyn soutěžícím k provádění jednotlivých i dílčích cviků a vykonává další úkony spojené s průběhem soutěže na pokyny rozhodčího tak, jak jsou definované v tomto zkušebním řádu. Psovod je osoba, která na soutěži vede psa. Metodický_návod 5

6 Třídy kategorie obedience odstupňované podle obtížnosti cvičení od nejjednodušší (OB Z) OB1 po nejsložitější OB3. Cviky ve třídě OB3 jsou shodné s mezinárodním FCI zkušebním řádem. Pro komunikaci s klubem Obedience CZ využívejte e maily členů výboru zveřejněných na stránkách klubu. Číslo účtu: /2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na Obrazová příloha Obrázek 1 možné návrhy propozic Metodický_návod 6

7 Obrázek 2 časový harmonogram Metodický_návod 7

8 Obrázek 3 Prázdná výsledková listina pro pořadatele Metodický_návod 8

9 Obrázek 4 Vyplněný list Vstup Výsledkové listiny Metodický_návod 9

10 Obrázek 5 Vyplněná karta soutěžícího Metodický_návod 10

11 Obrázek 6 Výsledková listina (list výsledkovka) Metodický_návod 11

12 Obrázek 7 Možná varianta bodovacích karet pro rozhodčí Tabulka 1 Seznam zkratek pro jednotlivá plemena psů (převzato z Zkratka Český název Originální název AF Afgánský chrt Afghan Hound AID Aidi Aidi AT Airedale terier Airedale Terrier AI Akita Inu Akita AM Aljašský malamut Alaskan Malamute Alpský jezevčíkovitý brakýř Alpenländische Dachsbracke VJP Americká akita American Akita Americký bezsrstý terier American Hairless Terrier AG Americký buldok American Bulldog AMF Americký foxhound American Fox Hound AK Americký kokršpaněl American Cocker Spaniel AST Americký stafordširský terier American Staffordshire Terrier AWS Americký vodní španěl American Water Spaniel APP Anatolský pastevecký pes Coban Cöpegi AFP Angl. franc.honič de Petite Venerie Anglo Francais de Petite Venerie AB Anglický buldok Bulldog G Anglický chrt (Greyhound) Greyhound AC Anglický kokršpaněl English Cocker Spaniel EM Anglický mastif Mastiff Metodický_návod 12

13 AS Anglický setr English Setter ASS Anglický špringr španěl English Springer Spaniel ATT Anglický toy terier Toy Terrier APZ Appenzellský salašnický pes Appenzeller Sennenhund BOA Ardenský bouvier Bouvier des Ardennes AD Argentinská doga Dogo Argentino AR Ariégois Ariégois AO Ariegský ohař krátkosrstý Braque d Ariége ANB Artésko normandský basset Basset Artésien Normand AH Artoisský honič Chien d Artois AKE Australská kelpie Australian Kelpie ACD Australský honácký pes Australian Cattledog ASC Australský honácký pes s krátkým ocasem Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australský ovčák Australian Shepherd SIT Australský Silky terier Australian Silky Terrier AUT Australský terier Australian Terrier BA Auvergneský ohař krátkosrstý Braque d Auvergne AZ Azavak Azawakh BAR Barbet Barbet B Barzoj ruský chrt Borzoi BSN Basenji Basenji BH Basset Hound Basset Hound BB Bavorský barvář Bayrischer Gebirgsschweisshund BEA Beagle Beagle BEH Beagle Harrier Beagle Harrier BD Bearded kolie Bearded Collie BC Beauceron Berger de Beauce BDT Bedlington terier Bedlington Terrier BEG Belgický grifonek Griffon Belge BOO Belgický ovčák Chien de Berger Belge BOG Belgický ovčák Groenendael Chien de Berger Belge Groenendael BOL Belgický ovčák Laekenois Chien de Berger Belge Laekenois BOM Belgický ovčák Malinois Chien de Berger Belge Malinois BOT Belgický ovčák Tervueren Chien de Berger Belge Tervueren BEO Bergamský ovčák Cane da Pastore Bergamasco BSP Bernský salašnický pes Berner Sennenhund BIL Billy Billy ACO Bílý švýcarský ovčák Berger Blanc Suisse BF Bišonek Bichon á poil Frisé BTC Black and Tan Coonhound Black and Tan Coonhound BL Bloodhound Chien de Saint Hubert BOB Bobtail Old English Sheepdog BP Boloňský psík Bolognese BX Bordeauxská doga Dogue de Bordeaux BOC Border kolie Border Collie BRT Border terier Border Terrier TO Bosensko hercegovinský chorvatský ovčák Tornjak BHH Bosenský hrubosrstý honič Bosanski Oštrodlaki Gonič Barak BOS Bostonský terier Boston Terrier BOH Bourbonský ohař krátkosrstý Braque du Bourbonnais BAG Brabantík Petit Brabancon Metodický_návod 13

14 FIB Brazilská fila Fila Brasileiro BRA Brazilský terier Brasilian Terrier EB Bretaňský ohař dlouhosrstý Epagneul Breton BRI Briard Berger de Brie BGV Briquet Griffon Vendéen Briquet Griffon Vendéen BRG Bruselský grifonek Griffon Bruxellois BM Bullmastif Bullmastiff BT Bulteriér Bull Terrier Burgoský perdiquero Perdiquero de Burgos Búrský buldok Boerboel CR Cairn Terier Cairn Terrier CA Canaanský pes Canaan dog CCL Cao de Castro Laboreiro Cao de Castro Laboreiro CSA Cao de Serra de Aires Cao de Serra de Aires CBR Chesapeake Bay Retriever Chesapeake Bay Retriever FSM Chien Fila de Saint Miguel Chien Fila de Saint Miguel CP Chodský pes Chodský pes CHB Chortaja Borzaja Chortaja Borzaja CHO Chorvatský ovčák Hrvatski Ovčar CHW Chow chow Chow chow CS Clumber španěl Clumber Spaniel CTU Coton de Tuléar Coton de Tuléar CCR Curly Coated Retriever Curly Coated Retriever CSV Československý vlčák Československý vlčák CF Český fousek Český fousek CHP Český horský pes Český horský pes CSP Český strakatý pes Český strakatý pes CT Český terier Český Terrier CIN Čínský chocholatý pes Chinese Crested Dog CHI Čivava Chihuahueňo CHI Čivava dlouhosrstá Chihuahueňo Pelo Largo CHI Čivava krátkosrstá Chihuahueňo Pelo Corto DA Dalmatin Dalmatiner DDT Dandie Dinmont terier Dandie Dinmont Terrier Danish Swedish Farmdog Dansk Svensk Gardshund BR Dánská doga (Broholmer) Broholmer DKO Dánský ohař krátkosrstý Gammel Dansk Honsehund D Deerhound Deerhound EPA Dlouhosrstý ohař z Pont Audemer Epagneul de Pont Audemer DV Dlouhosrstý vipet Silken Windsprite LHW DB Dobrman Dobermann DPH Drentsche Patrisijshond Drentsche Patrisijshond DR Drever Drever DU Dunker Dunker ESP Entlebuchský salašnický pes Entlebucher Sennenhund EPP Estrelský pastevecký pes Cao da Serra da Estrela EUR Eurasier Eurasier FC Faraónský pes Pharaoh Hound FS Field španěl Field Spaniel FH Finský honič Suomenajakoira FIS Finský špic Suomenpystkorva Metodický_návod 14

15 FBO Flanderský bouvier Bouvier des Flandres FCR Flat Coated Retriever Flat Coated Retriever FOH Foxhound English Foxhound FXH Foxterier hladkosrstý Fox Terrier Smooth Foxterier hrubosrstý Fox Terrier Wire FBC Francouzský bílo černý honič Francais Blanc et Noir FBH Francouzský bílo oranžový honič Francais Blanc et Orange FB Francouzský buldoček Bouledogue Francais EF Francouzský ohař dlouhosrstý Epagneul Francais BRF Francouzský ohař krátkosrstý gaskoň.typu Braque Francais Type Gascogne BFP Francouzský ohař krátkosrstý pyren.typu Braque Francais Type Pyrénées FTH Francouzský trikolorní honič Francais Tricolore STA Frízský ohař (Stabyhoun) Friesischer Vorstehhund (Stabyhoun) GSH Gaskoňsko saintgeoiský honič Gascon Saintgeois GS Gordonsetr Gordon Setter GP Grónský pes Grönlandshund HHO Haldenův honič Haldenstöver HA Hamiltonův honič Hamiltonstövare HB Hannoverský barvář Hannover scher Schweisshund HAR Harrier Harrier HAV Havanský psík Bichon Havanais HOK Hokkaido Ken Hokkaido SCA Holandský ovčácký pudl Schapendoes HHO Holandský ovčák Hollandse Herdershond HHD Holandský ovčák dlouhosrstý Hollandse Herdershond HHR Holandský ovčák hrubosrstý Hollandse Herdershond Ruwhaar HHK Holandský ovčák krátkosrstý Hollandse Herdershond Korthaar HP Holandský pinč Hollandse Smoushond HW Hovawart Hovawart HMG Hrubosrstý modrý gaskoňský honič Griffon Bleu de Gascogne HYH Hygenův honič Hygenhund IP Ibizský podenco Podenco Ibizenco GIT Irish Glen of Imaal terier Irish Glen of Imaal Terrier SCT Irish Soft Coated Wheaten Terrier Irish Soft Coated Wheaten Terrier RWS Irský červenobílý setr Irish Red & White Setter IS Irský setr Irish Red Setter IRT Irský terier Irish Terrier IW Irský vlkodav Irish Wolfhound IWS Irský vodní španěl Irish Water Spaniel ISP Islandský pes Islandsk Farehond IHH Istrijský hrubosrstý honič Istarski Ostrodlaki Gonič IKH Istrijský krátkosrstý honič Istarski Kratkodlaki Gonič IT Italský chrtík Piccolo Levriero Italiano CC Italský corso pes Cane Corso Italiano IO Italský ohař Bracco Italiano SE Italský Segugio Segugio Italiano SEK Italský Segugio krátkosrstý Segugio Italiano a pelo raso SPI Italský spinone Spinone Italiano IV Italský volpino Volpino Italiano Jack Russell Teriér Jack Russell Terrier JA Jaemthund Jämthund Metodický_návod 15

16 JCH Japan chin Chin JSP Japonský špic Nihon Supittsu JT Japonský terier Nihon Teria J Jezevčík Dachshund J Jezevčík standard dlouhosrstý Dachshund Normalgrösse Langhaar J Jezevčík standard drsnosrstý Dachshund Normalgrösse Rauhhaar J Jezevčík standard hladkosrstý Dachshund Normalgrösse Kurzhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí dlouhosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Langhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí drsnosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Rauhhaar JTK Jezevčík trpasličí/králičí hladkosrstý Dachshund Zwerg/Kaninchen Kurzhaar JRO Jihoruský ovčák Ioujnorousskaia Ovtcharka Jihovýchodoevropský ovčák Bucovina Ciobanesc Romanesc de Bucovina JPH Jugoslávský planinský honič Jugoslavenski Planinski Gonič JTH Jugoslávský trikolorní honič Jugoslavenski Trojbojni Gonič KAI Kai Inu Kai PPC Kanárská doga Dogo Canario PC Kanárský podenco Podenco Canario KMP Karelský medvědí pes Karjalankarhukoira KTO Katalánský ovčák Gos d Atura Catala CKC Kavalír King Charles španěl Cavalier King Charles Spaniel KAO Kavkazský pastevecký pes Kavkazskaia Ovtcharka KBT Kerry blue terier Kerry Blue Terrier KCS King Charles španěl King Charles Spaniel KII Kishu Inu Kishu KM Knírač malý Zwergschnauzer KM Knírač malý bílý Zwergschnauzer Weiss KM Knírač malý černostříbřitý Zwergschnauzer Schwarz Silber KM Knírač malý černý Zwergschnauzer Schwarz KM Knírač malý pepř a sůl Zwergschnauzer Pfeffersalz KS Knírač střední Schnauzer KS Knírač střední černý Schnauzer Schwarz KS Knírač střední pepř a sůl Schnauzer Pfeffersalz KV Knírač velký Riesenschnauzer KV Knírač velký černý Reisenschnauzer Schwarz KV Knírač velký pepř a sůl Reisenschnauzer Pfeffersalz CD Kolie dlouhosrstá Collie Rough CK Kolie krátkosrstá Collie Smooth KOM Komondor Komondor Kontinentální buldok Continental Bulldog KOO Kooikerhondje Kooikerhondje KJ Korejský Jindo Dog Korea Jindo Dog Korthalsův Griffon Griffon d arret á poil dur Korthals KRO Krašský ovčák Kraski ovčar KR Kromforländer Kromforländer KUV Kuvasz Kuvasz LR Labradorský retriever Labrador Retriever LGR Lagotto romagnolo Lagotto romagnolo LT Lakeland terier Lakeland Terrier LS Landseer Landseer LAK Lapinkoira Suomenlapinkoira LAI Lapinporokoira Lapinporokoira (Lapponian Herder) Metodický_návod 16

17 LAP Laponský pes Ruotsinlapinkoira (Lapphund) L Leonberger Leonberger LA Lhasa Apso Lhasa Apso LC Louisianský leopardí pes Louisiana Catahoula LEO Lvíček Petit Chien Lion MC Maďarský chrt Magyar Agar MOD Maďarský ohař drátosrstý Drotzörü Magyar Vizsla MOK Maďarský ohař krátkosrstý Rövidszörü Magyar Viszla CB Malorský ovčák P.de Past.Mallorquín (P.d.C.de Bestiar) MA Maltézský psík Maltese PBG Malý hrubosrstý vendéeský basset Petit Basset Griffon Vendéen PA Malý kontinentální španěl Epagneul Nain Continental MMG Malý modrý gaskoňský honič Petit Bleu de Gascogne MMO Malý münsterlandský ohař Kleiner Münsterländer Vorstehhund MT Manchester terier Manchester Terrier MAP Maremmansko abruzský pastevecký pes Cane da Pastore Maremmano Abruzzese MEN Mexický naháč Xoloitzcuintle MBT Miniaturní bulteriér English Bull Terrier Miniature size BBG Modrý gaskoňský basset Basset Bleu de Gascogne MPO Modrý pikardský ohař dlouhosrstý Epagneul Bleu de Picardie MOP Mops Pug MSP Moskevský strážní pes Moskovskaja Storoževaja Sobaka MUD Mudi Mudi NM Neapolský mastin Mastino Napoletano ND Německá doga Deutsche Dogge BOX Německý boxer Deutscher Boxer NHO Německý brakýř Deutsche Bracke NK Německý křepelák Deutscher Wachtelhund JGT Německý lovecký terier Deutscher Jagdterrier DO Německý ohař dlouhosrstý Deutscher Langhaariger Vorstehhund NDO Německý ohař drátosrstý Deutscher Drahthaariger Vorstehhund KO Německý ohař krátkosrstý Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund NOO Německý ohař ostnosrstý Deutscher Stichelhaariger Vorstehhund DS Německý ovčák Deutscher Schäferhund NP Německý pinč Pinscher NS Německý špic Deutscher Spitz NS Německý špic malý Deutscher Spitz Kleinspitz NS Německý špic střední Deutscher Spitz Mittelspitz NS Německý špic trpasličí Deutscher Spitz Zwergspitz NS Německý špic velký Deutscher Spitz Grosspitz NS Německý špic vlčí Deutscher Spitz Wolfspitz NHH Nivernaisský hrubosrstý honič Griffon Nivernais NBS Norbotenský špic Norrbottenspets NFT Norfolk terier Norfolk Terrier NB Norský buhund Norsk Buhund NLC Norský losí pes černý Norsk Elghund Sort NLS Norský losí pes šedý Elghund Grä NL Norský lundehund Norsk Lundehund NOT Norwich terier Norwich Terrier NSR Nova Scotia Duck Tolling Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever NF Novofundlandský pes Newfoundland Metodický_návod 17

18 OP Opičí pinč Affenpinscher OTT Otterhound (Vydrař) Otterhound PAP Papillon Papillon Epagneul Nain Continental Parson Russell Teriér Parson Russell Terrier PAT Patterdale terier Patterdale Terrier PPP Pekingský palácový psík Pekingese PPM Perro de Presa Mallorquin Perro de Presa Mallorquin PEN Peruánský naháč Perro Sin Pelo del Perú PH Phaléne Phaléne Epagneul Nain Continental PDO Pikardský ohař dlouhosrstý Epagneul Picard BPI Pikardský ovčák Berger de Picardie PBB Plavý bretaňský basset Basset Fauve de Bretagne PBH Plavý bretaňský honič Griffon Fauve de Bretagne POO Podhalaňský ovčák Polski Owczarek Podhalanski POI Pointer English Pointer PT Poitevin Poitevin PCH Polský chrt Chart Polski PLH Polský honič Gończy Polski Polský ogar Polski ogar PON Polský ovčák nížinný Polski Owczarek Nizinny POR Porcelán Porcelaine POH Portugalský ohař Perdiguero Portugués POP Portugalský podengo Podengo Portugues PVP Portugalský vodní pes Cao de Aqua PHO Posávský honič Posavski Gonič PK Pražský krysařík Pražský krysařík P Pudl Caniche P Pudl střední aprikot Caniche P Pudl střední bílý Caniche P Pudl střední černý Caniche P Pudl střední hnědý Caniche P Pudl střední stříbrný Caniche P Pudl toy aprikot Caniche P Pudl toy bílý Caniche P Pudl toy černý Caniche P Pudl toy hnědý Caniche P Pudl toy stříbrný Caniche P Pudl trpasličí aprikot Caniche P Pudl trpasličí bílý Caniche P Pudl trpasličí černý Caniche P Pudl trpasličí hnědý Caniche P Pudl trpasličí stříbrný Caniche P Pudl velký aprikot Caniche P Pudl velký bílý Caniche P Pudl velký černý Caniche P Pudl velký hnědý Caniche P Pudl velký stříbrný Caniche P Pudl vícebarevný Caniche Multicoloured PP Pudlpointr Pudelpointer PUL Puli Puli PUM Pumi Pumi Metodický_návod 18

19 PHP Pyrenejský horský pes Chien de Montagne des Pyrénées PM Pyrenejský mastin Mastin de los Pirineos POD Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obličeji Berger des Pyrénées á poil long POK Pyrenejský ovčák s kr.srstí v obličeji Chien de Berger des Pyrénées á face rase RA Rafeiro do Alentejo Rafeiro do Alentejo RKH Rakouský krátkosrstý honič Brandlbracke RKP Rakouský krátkosrstý pinč Oesterreichischer Kurzhaariger Pinscher RH Řecký honič Hellinikos Ichnilatis Redbone Coonhound Redbone Coonhound RR Rhodéský ridgeback Rhodesian ridgeback RTW Rotvajler Rottweiler CAR Rumunský karpatský ovčák Ciobanesc Romanesc Carpatin MIO Rumunský mioritský ovčák Ciobanesc Romanesc Mioritic BPB Ruská barevná bolonka Russkaya cvetnaja bolonka REL Ruskoevropská lajka Laika Russko Evropeiskaia CET Ruský černý terier Russkiy Tchiorny Terrier MDT Ruský toy Russkiy toy SAV Saarloosův vlčák Saarloos Wolfhond Saint Germainský ohař krátkosrstý Braque Saint Germain SA Saluki Perský chrt Saluki S Samojed Samoyede SCH Schillerův honič Schillerstövare SET Sealyham terier Sealyham Terrier SEH Sedmihradský honič Erdélyi kopó SP Shar Pei Shar Pei SHE Sheltie Shetland Sheepdog SI Shiba Inu Shiba SHI Shih tzu Shih Tzu SHK Shikoku Inu Shikoku SH Sibiřský husky Siberian Husky CE Sicilský chrt Cirneco dell Etna Skotský teriér Scottish terrier SKY Skye terier Skye Terrier SL Sloughi Sloughi SC Slovenský čuvač Slovenský čuvač SK Slovenský kopov Slovenský kopov SHO Slovenský ohař hrubosrstý Slovenský hrubosrstý stavač SMH Smalandský honič Smalandsstövare SRH Srbský honič Serpski Gonič SBT Stafordšírský bullterier Staffordshire Bullterrier SAO Středoasijský pastevecký pes Sredneasiatskaia Ovtcharka SS Sussex španěl Sussex Spaniel SB Svatobernardský pes St. Bernardshund SB Svatobernardský pes dlouhosrstý St. Bernardshund Langhaaring SB Svatobernardský pes krátkosrstý St. Bernardshund Kurzhaaring JOS Šarplaninský pastevecký pes Jugoslavenski Ovcarski Pas Sarplaninac SIP Šiperka Schipperke SG Španělský galgo Galgo Epaňol ME Španělský mastin Mastín Espaňol SPS Španělský sabueso Sabueso Espaňol SVP Španělský vodní pes Perro de Aqua Metodický_návod 19

20 BS Štýrský brakýř Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke VSS Švédský vallhund Västgötaspets SVH Švýcarský honič Schweizer Laufhund BRH Švýcarský honič Bernský honič Schweizer Laufhund Berner Laufhund SVH Švýcarský honič Jurský honič Schweizer Laufhund Jura Laufhund LZH Švýcarský honič Lucernský honič Schweizer Laufhund Luzerner Laufhund SVH Švýcarský honič Švycký honič Schweizer Laufhund Schwyzer Laufhund SNH Švýcarský nízkonohý honič Schweizer Niederlaufhund TAD Taiwanský pes Taiwan Dog Thai Bangkaew dog Thai Bangkaew dog TR Thajský ridgeback Thailand Ridgeback TD Tibetská doga Tibetan Mastiff TS Tibetský španěl Tibetan Spaniel TT Tibetský terier Tibetan Terrier TI Tosa Inu Tosa Toy foxteriér Toy Fox Terrier MHP Trpasličí pinč Zwergpinscher TH Tyrolský honič Tyroler Bracke CIM Uruguajský cimarron Cimarrón Uruguayo VFO Vel.franc. anglický bílo oranžový honič Grand Anglo Francais Blanc et Orange VFT Vel.francouzsko anglický trikolor.honič Grand Anglo Francais Tricolore VFC Velký franc. anglický bílo černý honič Grand Anglo Francais Blanc et Noir GBG Velký hrubosrstý vendéeský basset Grand Basset Griffon Vendéen VMG Velký modrý gaskoňský honič Grand Bleu de Gascogne VMO Velký münsterlandský ohař Grosser Münsterländer Vorstehhund VSP Velký švýcarský salašnický pes Grosser Schweizer Sennenhund VVH Velký vendéeský hrubosrstý honič Grand Griffon Vendéen VSL Východosibiřská lajka Laika Vostotchno Sibirskaia VO Výmarský ohař Weimaraner VOD Výmarský ohař dlouhosrstý Weimaraner Langhaar VOK Výmarský ohař krátkosrstý Weimaraner Kurzhaar WCC Welsh Corgi Cardigan Welsh Corgi Cardigan WCP Welsh Corgi Pembroke Welsh Corgi Pembroke WT Welsh terier Welsh Terrier WSS Welššpringršpaněl Welsh Springer Spaniel WHW West Highland White Terrier West Highland White Terrier WJH Westfálský jezevčíkovitý honič Westfälische Dachsbracke W Wetterhound Wetterhound WH Whippet Whippet YT Yorkšírský terier Yorkshire Terrier ZSL Západosibiřská lajka Laika Zapadno Sibirskaia GR Zlatý retriever Golden Retriever Metodický_návod 20

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015 4. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6..0 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých -

Více

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015

45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 16.5.2015 45. krajská výstava psů všech plemen kromě NO Hradec Králové - 6.5.05 Ardenský bouvier Australian Stumpy Tail Cattle Dog Australská kelpie feny - tř. pracovní - Australský honácký pes psi - tř. mladých

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Duben 2008 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Definice vybraných pojmů 3 2 Podmínky účasti týmů na soutěžích obedience 4 3 Pravomoci a povinnosti

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8

Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Zápis č. 27 z řádného zasedání Předsednictva Českomoravské kynologické unie (P ČMKU) dne 12.9.2013; ČMKU, Praha 8 Přítomni: P ČMKU: Omluveni: Tisková mluvčí: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík,

Více

Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU Přítomni: P ČMKU: DR ČMKU: Krinke M. Tisková mluvčí: Bc. V. Tichá Zápis č. 13 ze zasedání P ČMKU dne 20.03.2008, zasedací místnost ČMKU MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, A.Karban, M.Kašpar, J.Kudrnáčová,

Více

http://www.vystavapsu.cz/vystava/src_cz/jaro_uznana_2009_cz.htm

http://www.vystavapsu.cz/vystava/src_cz/jaro_uznana_2009_cz.htm http://www.vystavapsu.cz/vystava/src_cz/jaro_uznana_2009_cz.htm Stránka č. 1 z 6 vystava@kynologie.cz Český kynologický svaz Český kynologický svaz U Pergamenky 3 170 000 Praha 7 Czech republic tel: +420

Více

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi

PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA. Lea a Martin Smrčkovi PSI CELÉHO SVĚTA RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR PSA Lea a Martin Smrčkovi Psi celého světa Rádce pro správný výběr psa Lea a Martin Smrčkovi Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU 1. Obecná ustanovení 1.1 Účel řádu Dostihy a coursingy v České republice se konají podle Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI s výjimkami dále uvedenými.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚTULKU PRO TOULAVÁ A OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA V DĚČÍNĚ - rok 2006 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE K 31.12.2006 má útulek k dispozici provozní budovu, domek pro veřejnost, kde bylo nově zřízeno poradenské

Více

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST

N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST N á v r h pro korespondenční projednání Okresními mysliveckými spolky VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel

Více

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek

VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Účel zkoušek a druhy zkoušek VŠEOBECNÁ ČÁST. Účel zkoušek a druhy zkoušek Zákon o myslivosti č. 449/00 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 44, že uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým

Více

I. skupina FCI. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká vyjma německých ovčáků

I. skupina FCI. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká vyjma německých ovčáků I. skupina FCI Plemena ovčácká, pastevecká a honácká vyjma německých ovčáků Australská kelpie feny třída pracovní rozhodčí: M. Krinke 1 BEAUTY ANGIE ze Štokova, maj.: Veinlichová Kateřina V 1, VT, KV Australský

Více

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU

Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Národní dostihový a coursingový řád ČMKU Obsah: 1. Obecná ustanovení 2. Dostihový řád 3. Coursingový řád 4. Řád pro mistrovství v dostizích a coursingu (MS a ME) 5. Řád pro zadávání titulu CACIL 6. Podmínky

Více

Kynologie v Integrovaném záchranném systému. Tereza Varmužová

Kynologie v Integrovaném záchranném systému. Tereza Varmužová Kynologie v Integrovaném záchranném systému Tereza Varmužová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na výběr, výchovu a využití služebních psů v IZS ČR. Teoretická část se zabývá

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO FEDERATION INTERNATIONALE DE SKIBOB - FISB MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA SKIBOBŮ IWO 1 Stanovení pojmů 1. Státní svazy spadající pod Mezinárodní skibobovou federaci - FISB - provozují skibobový sport jako čistě

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

ŘÁD ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ

ŘÁD ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ ŘÁD ZKOUŠEK A SOUTĚŽÍ V OVLÁDÁNÍ OVČÁCKÝCH PSŮ Základní ustanovení Testy pracovní způsobilosti se skládají ze: - ZKOUŠKY VLOH OVČÁCKÉHO PSA (ZVOP) - ZKOUŠEK PRÁCE OVČÁCKÉHO PSA (ZPOP1, ZPOP2 ZPOP3) - SOUTĚŽÍ

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

Tlapky v trapu. Jak běhá italský chrtík, kříženec, irský vlkodav, leopardí pes

Tlapky v trapu. Jak běhá italský chrtík, kříženec, irský vlkodav, leopardí pes Zpravodaj MSC, číslo 1 /2008 Tlapky v trapu Odborné téma Jak získat coursingovou licenci Akce roku 2008 Sněhový coursing fotoseriál Ježíšek - Fotografové - Tahači Jak běhá italský chrtík, kříženec, irský

Více

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008

PMČR_J 2008 Letiště Dvůr Králové nad Labem 13.7-25.7. 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ A AKADEMIKŮ 2008 LETIŠTĚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13.7. -25.7.2008 Místní propozice Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více