INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE"

Transkript

1 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý svým způsobem nám vlastním vnímáme, buďte všichni pozdraveni. A určitě je naše toto dobré vnímání i tak trochu nad ne vždy pro nás příjemným podzimním počasím, které někdy na naší náladě nepřidá. I takové dny jsou však součástí podzimu. O to více si pak určitě vážíme všech těch krás kolem nás. V tomto čísle se chci zmínit o několika okamžicích a událostech v měsíci říjnu, které si určitě přiblížení Vám všem zajisté zaslouží a kde se rád podělím s Vámi o mé dojmy. Tento měsíc je významný v dějinách naší státnosti. Před 93 lety, v roce 1918 vznikl v Evropě nový stát, Československo. Tento vznik po dlouhých letech nesvobody našeho národa, trvající 300 let, přinesl našemu národu tolik očekávanou svobodu a byl tehdy také logickým vyústěním po skončení tehdy světové války. Války, která přinesla nesmírné oběti na těch, kteří válčit ale vůbec nechtěli, kteří na to ale nejvíce doplatili svými obětmi. Bohužel, tak to ale v každých bitvách a válkách je. Věřím, že si podstatná většina z nás toto vše uvědomuje. Byl jsem proto velmi potěšen velké účasti občanů při organizovaném setkání k tomuto významnému výročí vzniku samostatného Československa a také vzpomenutí obětí zmíněné světové války. Děkuji těm, kteří se tohoto aktu zúčastnili, a děkuji také našim hasičům, kteří čestnou stráž u pomníku obětem světové války drželi. Budu rád, když se stane tradicí toto společenské setkání ve vztahu k této významné události. A budu také rád, když se podaří, hlavně u mladé generace, rozšířit podvědomí této významné události pro náš národ a upevnění tak své vlastní národní hrdosti. Je to opravdu pro nás všechny velmi důležité. Jsem rád, že se nám daří také naplňovat náš slib, průběžné besedy s Vámi, občany našeho města. Jedno setkání bylo na jaře letošního roku, druhé pak nyní na podzim koncem října. A jsem opravdu rád, že je zájem o účast občanů na těchto setkáních. Cítím to jako opravdu potřebné se takto scházet a vyslechnout si navzájem své názory, stanoviska a také si mnohdy i potřebné vysvětlit a pro vedení radnice se dozvědět i o mnohých námětech a podnětech k další práci. A zmíněné náměty jsou zajisté pro vedení radnice závazkem k postupnému naplňování. Další setkání bude na jaře roku příštího. Nedá mi to, abych se zmínil anebo vlastně vyjádřil k některým dalším skutečnostem v našem městě a také i k různým informacím, které se po městě zajímavým způsobem šíří v podobě různých fám. Předně, není vůbec pravda, že vedení města má jakkoliv zájem aby se do našeho města stěhovaly skupiny nepřizpůsobivých občanů. Žádné nemovitosti v tomto směru město nekupuje, nehodlá stavět a už vůbec nejedná s žádným městem, že by mělo k tomuto cíleně docházet. Je to úplná lež a Rada města Jaroměřice nad Rokytnou k tomuto vydala své prohlášení, které je zveřejněno na úředních deskách a vývěskách města. Taktéž je toto prohlášení uvnitř tohoto zpravodaje. Nemovitost, kterou město plánuje k výstavbě na ulici Polní, je bytová jednotka určena pro bydlení seniorů v našem městě. A druhý objekt zde plánuje stavět Kraj Vysočina. Už jsem se o tom zmínil v dřívějších číslech, ale přiblížím více. Jedná se o celostátní projekt řešící integraci těchto osob mezi ostatní společnost. V našem kraji je tento projekt označován Transformace ÚSP Jinošov II. Výstavba Jaroměřice nad Rokytnou. Znamená to, že se zde bude stavět objekt pro mentálně postižené naše spoluobčany, kteří bohužel neměli v životě to štěstí, jako většina z nás, že se narodili zdraví. A hlavním smyslem tohoto projektu je zapojit tuto skupinu lidí mezi nás, do normálního života a přiblížit se jim a snažit se je dostat blíže k běžnému životu. Tito lidé zde budou stále s obsluhujícím personálem, takže tam nikdy nebudou sami a jejich činnost bude tedy stále pod dozorem. Ne proto, že by byli nebezpeční, jak jsem také zaslechl, ale hlavně proto, že tuto pomoc opravdu potřebují. A ten, kdo navštěvuje, nebo navštívil kavárnu na nádvoří zámku, kde se o provoz starají právě lidé s mentálním postižením, určitě ví, jak jsou to obětaví a vnímaví lidé, kteří mají radost z každé, byť jednoduché jakékoliv jejich aktivity, kterou úspěšně zvládnou. A to je pro ně vlastně to pravé, to je ten správný cíl vyvolat u této skupiny lidí pocit, že jsou pro společnost, pro své okolí potřební, že dokážou být ostatním prospěšní a eliminovat u nich pocit nepotřebnosti a nezájmu. Vlastní hodnota člověka se mimo jiné posuzuje také podle toho, jak dokážou pomoci druhým, či jaký vztah mají právě k těm občanům, kteří bohužel to štěstí být zdráv nemají a pomoc si určitě zaslouží. Věřím tomu, že v našem městě hodnota těchto lidí má svoji vysokou úroveň. Poslední přiblížení je v aktivitě ve směru další lepší informovanosti občanů a také návštěvníků našeho města. Jak jste někteří zaregistrovali, na bývalém Míčově domě je instalována řada nových nástěnek, chceme tyto nástěnky instalovat do dalších území města a také i do našich integrovaných obcí. Budou sloužit jednak k rozšíření úřední desky našeho úřadu, dále pak k přiblížení našeho města jak občanům, tak hlavně pak návštěvníkům našeho města. V neposlední řadě pak také dojde ke sjednocení nástěnek pro organizace a subjekty v prostoru za Jednotou, resp. Operou, kde se tímto výrazně zvýší kultura vzhledu těchto nástěnek. Vzhledem k tomu, že bohužel máme negativní zkušenosti s jistým vandalismem, budou nově tyto nástěnky nasvíceny a také budou pod dohledem kamer. Věřím, že se tímto celková informovanost a na druhé straně také estetičnost a celkový vzhled v této oblasti v našem městě a také našich integrovaných obcích opět posune do další, mnohem lepší úrovně. Vážení a míli spoluobčané, přeji pěkné podzimní dny, ať vše zvládnete v přípravě na zimu a máte ze svých každodenních činností vždy radost. S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města

2 Poděkování ředitelce Mateřské školy Dne 31. října 2011 ukončila své působení ve funkci ředitelky Mateřské školy paní Eva Mikulová. Požádala sama o uvolnění a Rada města tuto žádost přijala. Chci zde paní Evě Mikulové upřímně poděkovat za její dlouhodobé působení v této náročné funkci a za úsilí, které věnovala rozvoji této velmi důležité organizaci v našem městě. V současné době je pověřena vedením této naší příspěvkové organizace paní Dana Horáková, do té doby zástupkyně ředitelky školky. Současně je vypsáno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy s předpokládaným nástupem od ledna roku Věřím tomu, že se podaří nyní pověřené paní Daně Horákové velice dobře zvládnout toto přechodné období dle společných našich jednání jsem o tom přesvědčen. Také věřím tomu, že v rámci konkurzního řízení vzejde nová ředitelka, nebo i ředitel, který bude dále co nejlépe řídit naši Mateřskou školu. Jaroslav Soukup, starosta města Tajemník úřadu Považuji za potřebné informovat Vás v té věci, že je v současné době vyhlašováno výběrové řízení na tajemníka úřadu. Jednak proto, že si Vy, občané, zasloužíte plnou informaci, jednak i proto, abych Poděkování občanům města Je pro mne potěšením, že se kromě mnohých negativních zpráv, které se kolem nás šíří a které jsou nám z různých médií a informačních kanálů podsouvány, najdou mezi těmito i ty zprávy, které potěší. Ono vlastně je stále kolem nás toho lepšího mnohem více, než toho špatného. Bohužel, to špatné se stále více snaží přebít to dobré. Ono to naštěstí netrvá věčně a je-li kolem nás spravedlnost, tak věřím, že dříve či později k jejímu naplnění dojde. Obdržel jsem dopis, podepsaný desítkami občanů našeho města, kteří děkují a vyjadřují spokojenost nad provedenými pracemi v našem městě v ulicích Žerotínova, Smetanova, Panská, dále pak za úpravu Míčova domu a mnohých dalších aktivit za poslední rok v našem městě. Velice to potěší a věřte, je to velmi motivující a povzbuzující pro další práci. Ujišťuji všechny spoluobčany, že je naším hlavním posláním konat dále co nejlépe pro blaho našich občanů, pro rozkvět našeho města. A také je to uvědomění si odpovědnosti a našeho závazku k Vám všem. A tu odpovědnost si uvědomuji a také samozřejmě se nezříkám ji přijmout. Ve všech jejich dimenzích. Jaroslav Soukup, starosta města (dopis si můžete přečíst v rubrice Různé) Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA V měsíci říjnu se konaly tři schůze rady města a jedno jednání zastupitelstva města. Dovolte mi seznámit vás ve stručnosti s projednávanou problematikou. Zasedání zastupitelstva města č. 8/2011 svolal starosta města na do obřadní síně Městského úřadu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Po povinných zahajovacích procedurách přistoupili zastupitelé k projednání programu zasedání, který čítal dva body. Zastupitelé vzali na vědomí předložený materiál Přehled zakázek od listopadu 2010 a uložili kontrolnímu výboru provést kontrolu správnosti postupu zadávání stavebních zakázek od listopadu 2010 po současný stav. Schůze rady města č. 29/2011 se konala dne a měla na programu deset bodů. V začátku jednání se radní zabývali bytovými záležitostmi, rozhodli o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku v Příložanech, souhlasili s instalací jednotných sušáků na prádlo na balkóny domu s pečovatelskou službou a schválili výměnu antény nájemnici v tomto domě. Dále radní odložili rozhodnutí o umístění sídla společnosti D.S.T. servis s.r.o. v budově podnikatelského inkubátoru, rozhodli uzavřít darovací smlouvu, kterou Město přijímá peněžní dar 1 000,- Kč, zastupitelstvu města doporučili vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů. Radní se dále zabývali umístěním psů z třebíčského útulku a rozhodli o uzavření tří darovacích smluv. V rámci finančních záležitostí radní rozhodli poskytnout neinvestiční dotaci organizaci OREL Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 8 500,- Kč. Radní dále vzali na vědomí vyhodnocení kulturních akcí za III. čtvrtletí roku 2011 a plán činnosti MKS na IV. čtvrtletí, odložili rozhodnutí o vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností, vzali na vědomí zápis o provedené kontrole v hasičské zbrojnici SDH Ohrazenice, vzali na vědomí písemnou rezignaci Mgr. Ivany Julinové na mandát členky Foto ZBHO eliminoval jakékoliv neprofesionální dovětky, fámy apod., které je schopen říkat snad pouze ten, který může mít problém řídit hlavně sebe, natož ostatní. Možná se tedy ptáte proč, když už tam nový byl. Ano, byl, využil jsem svého práva zkušební doby a pracovní poměr ukončil. Spolupráce lidí musí zastupitelstva města a zároveň osvědčili Mgr. Martina Husu, že se stal členem Zastupitelstva města. Posledním bodem jednání bylo umístění misijního kříže a radní uložili tajemníkovi města prověřit činnosti, které s jeho výstavbou souvisí s ohledem na stabilitu a bezpečnost. Schůze rady města č. 30/2011 se konala a měla na programu 12 bodů. Radní rozhodli zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kanalizační přípojky do pozemku v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Ratibořicích, které spočívá v umístění stavby koridoru pro přesun obojživelníků v rámci stavby Vodní nádrž nad pivovarem v k.ú. Ratibořice na Moravě a v Jaroměřicích nad Rokytnou spočívající v umístění vodovodní přípojky do pozemku. Radní dále vzali na vědomí odpověď Sokolské župy plk. Švece na nabídku darování objektu sokolovny a uložili odboru OVIM vyvolat jednání ve věci převodu objektu Sokolovny za účasti města, TJ Sokol a Sokolské župy plk. Švece. Schválili samostatnou přílohu Plánu odpadového hospodářství a vzali na vědomí informaci provozovatele sběrného dvora ESKO-T s.r.o., Třebíč, o zavedení nového systému evidence odpadů ve sběrném dvoře v Jaroměřicích nad Rokytnou. V rámci finančních záležitostí radní schválili rozpočtová opatření v celkovém objemu ,- Kč a v dalších bodech jednání rozhodli uzavřít dodatek k mandátní smlouvě s Ing. Blankou Dočekalovou, daňovým poradcem a dodatek k Mandátní smlouvě s Českou poštou s. p. V bytové problematice se radní věnovali žádosti o pronájem domu na ulici Nábřežní v Jaroměřicích nad Rokytnou a rozhodli tento byt nepronajímat, rozhodli podat žalobu na úhradu dlužného nájmu a služeb spojených s nájmem na dlužníka města, vzali na vědomí informaci o užívání půdy domu na ul. Havlíčkova č.p. 287 a souhlasili s jejím vyklizením a uzamčením. Radní dále rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností D. S. T. a. s., a to z důvodu ukončení pronájmu v budově podnikatelského inkubátoru a zároveň rozhodli o záměru pronajmout nebytové prostory místnosti č o výměře 21,25 m2 v budově podnikatelského inkubátoru a vzali na vědomí prvotní návrh rozpočtu a uložili finančnímu naplňovat mnohá kritéria a prvky této spolupráce. A zkušební doba je zde proto, aby se obě strany osondovaly, zda je možné tuto spolupráci v budoucnu naplnit. Proto je zde k dispozici právě zmíněná zkušební doba a proto byla využita a dohodli jsme se spolu na tomto řešení. Jaroslav Soukup, starosta města odboru ve spolupráci s ostatními odbory připravit rozpočet vyrovnaný. Radní také doporučili zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností a vydat Jednací řád Zastupitelstva města Jaroměřice nad Rokytnou. Dále schválili Směrnici pro vyřizování stížností a petic podaných Městskému úřadu v Jaroměřicích nad Rokytnou, odložili,,plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období , předložený firmou TESMA Jaroměřice s.r.o.. V další části jednání se radní zabývali záležitostmi příspěvkových organizací - vzali na vědomí Výroční zprávu Základní školy O. Březiny Jaroměřice nad Rokytnou za školní rok 2010/2011. Vlastní hodnocení školy za školní rok 2010/2011 a Výroční zprávu Mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou za školní rok 2010/2011, vzali na vědomí rezignaci Jaroslavy Petříčkové z funkce vedoucí ekonomického a administrativního úseku a jmenování Marty Nemeškalové, DiS. na tuto funkci, jmenovali členy školské rady zřízené při ZŠ O. Březiny na volební období , a to Mgr. Petru Pevnou a Vítězslava Pléhu a pověřili ředitele Základní školy Otokara Březiny zajištěním řádných voleb do školské rady na volební období , vzali na vědomí písemnou rezignaci Evy Mikulové na funkci ředitelky MŠ Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč a jmenovali zástupkyní statutárního orgánu do doby vyhlášení a ukončení řádného konkurzního řízení Danu Horákovou s účinností od na dobu určitou do jmenování nové ředitelky/le. V posledním bodě radní přijali prohlášení k situaci ve Městě Jaroměřice nad Rokytnou, resp. k šíření nepodložených fám a lží, jednoznačně prohlásili, že rada města neiniciovala ani neiniciuje jakékoliv kroky vedoucí ke koupi nemovitostí v našem městě, do kterých by se měli stěhovat nepřizpůsobiví občané, nevede ani nevedla žádná jednání, která by směřovala k hromadnému aktivnímu příjmu nepřizpůsobivých občanů do našeho města, rada města považuje tyto fámy založené na lžích, které se v našem městě poslední dobou značně rozšířily, za krok, který má vést ze strany iniciátorů ke znepokojení našich obyvatel a svým způsobem

3 i cíleně destabilizovat jak celkovou situaci ve městě, tak i ve vedení radnice. Jednoznačně prohlásili, že není žádné pravdy na těchto spekulativních fámách a považuje je za absolutní šíření lživých informací a prověřují všechny legislativní kroky vedoucí k eliminaci těchto nepodložených a lživých informací a také patřičnému zabránění šíření těchto špinavých praktik ze strany neznámých iniciátorů. Schůze rady města č. 31/2011 se konala a měla na programu deset bodů. Radní odložili kontrolu plnění usnesení z minulých jednání rady města, rozhodli, že Město Jaroměřice nad Rokytnou pronajme byt v domě s pečovatelskou službou na ulici Kaunicova v Jaroměřicích nad Rokytnou, rozhodli uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu v bytovém domě na ulici Klášterní v Jaroměřicích nad Rokytnou ke dni , dali Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou souhlas k tomu, aby v souvislosti s vybavením nové učebny prostředky ve výši ,-- Kč použila na nákup drobného hmotného majetku, učebních pomůcek a ostatního materiálu, schválili,,plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období , předložený firmou TESMA Jaroměřice s. r. o., schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lesůňky o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí, vyhlásili konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč a pověřili starostu města požádat Krajský úřad a Českou školní inspekci o delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise, požádat ředitele/ředitelku Mateřské školy Moravské Budějovice o souhlas se svým jmenováním za člena konkurzní komise a vyzvat ředitelku Mateřské školy v Jaroměřicích nad Rokytnou, aby zorganizovala volby zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise a doložila ji zápisem o volbě a dále rozhodli, že vyhlášený konkurz bude zveřejněn v Třebíčském deníku, na internetových stránkách města a na úřední desce. Stanovili plat Daně Horákové zástupkyni ředitele MŠ Jaroměřice nad Rokytnou, a to od do doby vyhlášení a ukončení řádného konkurzního řízení, rozhodli konat veřejnou sbírku na území Města Jaroměřice nad Rokytnou ve dnech až , a to formou 2 pokladniček umístěných na nám. Míru a v prostorách prodejny JMB družstva Moravské Budějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského 1029 a formou shromažďování finančních prostředků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu Města Jaroměřice nad Rokytnou k tomuto účelu zřízeném. Účel sbírky je charitativní a výtěžek bude použit pro tělesně postiženého Martina Svobodu S účinností od svěřili vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou rozhodování o uzavírání smluv o krátkodobém pronájmu a smluv o výpůjčce movitého majetku a svěřili vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou pravomoc tyto smlouvy za Město Jaroměřice nad Rokytnou podepisovat a zároveň schválili cenu za tento krátkodobý pronájem movitého majetku ve výši 50,- Kč/den včetně platné sazby DPH. Posledním bodem jednání byl záznam ze 7. jednání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne , který radní vzali na vědomí. Jitka Iranová Prohlášení Rady města Jaroměřice nad Rokytnou RM Jaroměřice nad Rokytnou na svém zasedání č. 30/2011 dne vydala ve svém usnesení č. RM následující prohlášení k situaci ve městě, resp. k šíření nepodložených fám a lží. 1. Rada města Jaroměřice nad Rokytnou jednoznačně prohlašuje, že neiniciovala ani neiniciuje jakékoliv kroky, vedoucí ke koupi nemovitostí v našem městě, do kterých by se měli stěhovat nepřizpůsobiví občané. ZPRÁVY Z RADNICE Upozornění pro občany o zavedení elektronických občanských průkazů Od budou vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nám sdělilo Ministerstvo vnitra ČR, že přijímat žádosti o vydání občanského průkazu u našeho matričního úřadu lze pouze do Po tomto datu bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu pouze na MěÚ Třebíč, oddělení občanských průkazů, kde budou žádosti zpracovány pouze do Po tomto datu do konce prosince 2011 nebude možné požádat o vydání nového občanského průkazu. Od bude možné žádat o vydání občanského průkazu už jenom na MěÚ Třebíč, oddělení občanských průkazů. Jana Pokorná Město Jaroměřice nad Rokytnou oznamuje: - stále platí uvedené nabídky k pronájmu: 1. část pozemku p.č. 291/1 ostatní plocha 2 o výměře 100 m v k.ú. Vacenovice. Jedná se o část pozemku, který byl užíván ke skladování dřeva. 2. část pozemku p.č. 111/1 ovocný sad 2 o výměře 3982 m v k.ú. Popovice. Jedná se o část pozemku, který byl užíván k zemědělské činnosti jako trvalý travní porost ke sklizni trávy a sena. V případě zájmu kontaktujte odbor finanční Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel Město Jaroměřice nad Rokytnou nabízí ke krátkodobým pronájmům zasedací místnost v budově podnikatelského inkubátoru č.p na ulici Nová v Jaroměřicích nad Rokytnou o výměře 2 28,46 m. Prostory lze využít např. k menším rodinným oslavám, k předváděcím a prodejním akcím, ke schůzím, atd. 2. Rada města Jaroměřice nad Rokytnou nevede ani nevedla žádné jednání, která by směřovala k hromadnému aktivnímu příjmu nepřizpůsobivých občanů do našeho města. 3. Rada města Jaroměřice nad Rokytnou považuje tyto fámy založené na lžích, které se v našem městě poslední dobou značně rozšířily, za krok, který má vést ze strany iniciátorů ke znepokojení našich obyvatel a svým způsobem i cíleně destabilizovat jak celkovou situaci ve městě, tak Nový systém evidence na sběrném dvoře Od se ESKO-T s.r.o. Třebíč jako provozovatel sběrného dvoru v našem městě rozhodl z důvodu zpřesnění evidence, zrychlení odbavení jednotlivých návštěvníků a odstraňování ručního přepisování dat, zavést nový systém evidence osob a odpadů. Každý plátce (domácnost) místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obdrží identifikační kartu s čárovým kódem, kde je uvedeno jméno, příjmení a adresa bydliště. Tato karta bude sloužit k následné identifikaci občanů při odevzdání odpadu na sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora bude vybavena mobilním terminálem, který kartu načte. Při odevzdání odpadů do sběrného dvora obsluha sejme kód z identifikační karty a identifikuje druh odpadu sejmutím příslušného čárového kódu z katalogu. Následně zadá skutečnost nebo odhad hmotnosti nebo kusů zvoleného odpadu. Tato činnost se bude opakovat u všech odevzdaných odpadů. Pořízená data se přenesou do centrálního programu ODPADY DVŮR k celkovému zpracování. Identifikační karty obdrží každá domácnost do konce roku Informace o způsobu předání karet bude podána prostřednictvím rozhlasové relace, webových stránek města nebo místního Zpravodaje. Iveta Palátová, referentka odboru výstavby, investic a majetku V případě zájmu kontaktujte odbor finanční Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, tel Nabídka psů Město Jaroměřice n.rok. má v třebíčském útulku umístěné tři nalezené psy, kteří zde již delší dobu čekají na svého páníčka. Představujeme Vám ALTHEU fena, nar. 2001, v útulku od 1/2005, kříženec rotvajlera a labradora černé barvy. Hůře navazuje kontakt s muži. Po předchozích zkušenostech, pravděpodobně způsobených zlým páníčkem, je opatrnější a ostřejší. Není vhodná k dětem. Na vodítku je poslušná. Svůj kotec a jeho okolí srdnatě hlídá proti všem. Koho zná a ví, že jí neublíží, s tím je kamarádka a velký mazel. Fena je vhodná pro zkušeného člověka znalého povahy RTW. HOLLY fena, nar. 2006, v útulku od 9/2007, kříženec černé barvy s hnědým pálením. Je to typ utíkajícího pejska žádný plot pro ni není problém. i ve vedení radnice. 4. Rada města Jaroměřice nad Rokytnou jednoznačně prohlašuje, že není žádné pravdy na těchto spekulativních fámách a považuje je za absolutní šíření lživých informací. 5. Rada města Jaroměřice nad Rokytnou prověřuje všechny legislativní kroky, vedoucí k eliminaci těchto nepodložených a lživých informací a také patřičnému zabránění šíření těchto špinavých praktik ze strany neznámých iniciátorů. Rada města Jaroměřice nad Rokytnou Jinak je však hodná, nemá problémy s ostatními psy, ráda chodí na procházky. Ovládá sedni a bez problémů přijde na zavolání ( samozřejmě vždy očekává náležitou odměnu ). Holly je velmi chápavá a vytrvalá. Byla by vhodná k aktivně založeným lidem. PEPU pes, nar , v útulku od 3/2005, kříženec šedobílé barvy. Pepa byl tulák, žil si na volno po svém a živil se rovněž tak začal se lidem vkrádat do dvorů a zakusovat drůbež. Po několika marných pokusech byl odchycen a dopraven do útulku. Obojky kousal, nenechal se chytnout, pohladit, natož chodit na vodítku. Po čase byl dán k feně do kotce, díky čemuž začala jeho bázlivost ustupovat. Psů se nebál, ale lidí velmi. Od lidí, které zná, se nechá pohladit, učesat, ošetřit nebo jít na procházku. Je to dobrý hlídač a rád provokuje jiné psy. V případě Vašeho zájmu poskytnout láskyplný domov některému z uvedených psů, kontaktujte Útulek pro opuštěná zvířata, Nad Zámkem 5, Třebíč, tel , mobil , nebo e- mail

4 ČEZ podporuje obce mikroregionu Obec Horní Újezd obdržela v letošním roce v rámci projektu Skupiny ČEZ Po oranžové 2011 prostřednictvím Ekologického mikroregionu Rokytná, DSO částku ve výši ,- Kč. Z tohoto příspěvku vznikl v parčíku na návsi základ pro budoucí dětské hřiště. V plánu obce je další postupné rozšiřování. Celkové náklady na pořízení činily cca ,- Kč. Herní prvky za velmi příznivou cenu vyrobil místní truhlář Roman Růžička. Houpací kůň byl zakoupený i s certifikátem od specializované firmy. Betonový základ pod koníka zdarma nachystali Ladislav a Michal Vaňkovi, tímto nám ušetřili cca 3 500,- Kč. Pískoviště nezištně zprovoznili členové místního Sokola. Poděkování patří všem sponzorům zejména Skupině ČEZ a Ekologickému mikroregionu Rokytná. Přeji dětem i jejich doprovodu, aby si užily v pěkném prostředí našeho parku hezké chvíle. Obec Mikulovice je jednou z členských obcí mikroregionu Rokytná-ekologický mikroregion. Partnerem mikroregionu je Skupina ČEZ, která každoročně poskytuje členským obcím mikroregionu finanční příspěvek. Naše obec na základě smlouvy s mikroregionem Rokytná obdržela pro rok 2011 neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč. Za tyto prostředky si obec pořídí tři parkové lavičky, které budou sloužit k podpoře turistického ruchu u příležitosti různých společenských akcí v obci. Za poskytnuté finanční prostředky touto cestou děkujeme mikroregionu Rokytná-ekologický mikroregion a Skupině ČEZ. Ve dnech srpna proběhla tradiční pouť ve Slavičkách. V sobotu ráno za námi přijeli hasiči a předvedli nám svoji techniku, odpoledne pak probíhala sportovní klání ve fotbale a nohejbalu, potom všichni ochutnali skvěle připravenou vepřovou pečínku a nakonec se posedělo při kytaře. V neděli ráno se konala mše svatá před obecním úřadem a poté následoval tradiční průvod obcí. Po skončení průvodu pokračovala zábava na hřišti Sokola Slavičky do večerních hodin. Na zdaru celé akce má svůj podíl Ekologický mikroregion Rokytná a především skupina ČEZ, která přispěla finančními prostředky. Skupině ČEZ a mikroregionu Rokytná děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Slovo hejtmana Všichni si pamatujeme obtížnou situaci ve zdravotnictví na začátku letošního roku. Lékaři hrozili hromadným odchodem do zahraničí, nemocnicím chyběly peníze. Říká se všechno zlé k něčemu dobré. K opatrnému optimismu mě vede skutečnost, že naše krajské nemocnice našly cesty k úsporám a výsledky jejich hospodaření zatím vypadají lépe než v minulých letech. Pro srovnání - v polovině roku 2009 vykazovalo hospodaření našich zdravotnických zařízení včetně nemocnic ztrátu téměř 27 milionů korun, loni ve stejný čas se propadlo jejich hospodaření až na téměř 80 milionů korun. Letošní souhrnné hospodaření je po dlouhé době v kladných číslech a vykazuje zisk ve výši více než tři miliony korun. Dobré výsledky hospodaření jsou způsobeny i úsporou související se společnými nákupy léčiv, materiálů a energií, které organizuje i náš odbor zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že má vývoj hospodaření nemocnic podle našich sledování pravidelnou tendenci se s koncem roku vylepšovat, nebojím se vážných hospodářských propadů. Naše nemocnice jsou řízeny velice odpovědně a jejich rozpočty jsou nastaveny reálně. Na druhé straně je jasné, že rok 2012 nebude lehký. Stále je třeba počítat s tím, že lékaři budou chtít zvýšit platy, zatíží nás změna sazby DPH a nevyhneme se řešení havarijních stavů. Přitom ještě není jasný tok peněz z centra, stále čekáme marně například na znění úhradové vyhlášky. Hledáme také nové cesty ke zjednodušení organizace zdravotnictví, k jeho zefektivnění i ve prospěch pacientů. Jednou z nich je elektronické objednávání do specializovaných ordinací v našich krajských nemocnicích, systém nazvaný Toto objednávání pacientů prostřednictvím internetu ke konkrétním lékařům do 33 odborných ambulancí již funguje v Nemocnici Jihlava. Tam je registrováno už 840 klientů, v současnosti spouštíme stejnou službu v Pelhřimově. Příští rok bude služba nabídnuta i v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě a v Třebíči. Myslíme přitom i na seniory nebo obecně občany, kteří nemají možnost připojení do počítačové sítě. Pro ty bude v systému Charitativní sbírka v Jaroměřicích nad Rokytnou Rada města Jaroměřice nad Rokytnou rozhodla o zřízení charitativní sbírky trvající od 27. listopadu 2011 do 31. ledna 2012 v našem městě pro jaroměřického chlapce Martina Svobodu, který se narodil s vážným zrakovým postižením. Jeho diagnóza při narození zněla zelený zákal. Zelený zákal (odborně zvaný glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Protože zrakový nerv v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka, jeho poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku. Martinovi je třináct let a jeho budoucnost je velmi nejistá. V současné době vidí na jedno oko na pouhých 5 metrů a ani lékaři nejsou schopni říct, zda jeho stav v následujících letech zůstane stejný nebo se bude s vývojem chlapce v muže zhoršovat. Martin dojíždí do brněnské internátní školy pro zrakově postižené. Rád pracuje na počítači, který je přizpůsobený pro osoby se zbytky zraku, hraje na elektrickou kytaru a dokud ještě mohl, miloval jízdu na kole. Dnes již tento sport provozovat nemůže, protože ho při zvýšené a nevhodné fyzické námaze zlobí ještě navíc odchlípnutá sítnice, která ho na krátký časový úsek uvrhne do naprosté tmy. Lékaři mu tuto činnost povolili v případě, že bude jezdit na dvojkole s některým z rodičů a fyzická námaha při jízdě nebude jen na něm. Výtěžek z charitativní sbírky bude použit právě na toto dvojkolo, aby Martin mohl dál dělat sport, který ho baví a který má rád. Město Jaroměřice nad Rokytnou hodlá tuto charitativní sbírku opakovat každý rok ve vánočním období. Osoba či rodina s dítětem s tělesným či mentálním postižením je určena losem. Letos připadl los na Martina Svobodu. Každý vylosovaný již v dalším roce nebude figurovat. Obracíme se tedy na vás, jaroměřické občany. Když každý z nás daruje Martinovi částku, která našemu rodinnému rozpočtu citelně neublíží, Martinovi budeme moci po Vánocích splnit jeho přání. Pokladničky pro sbírku budou umístěny v Obchodním domě Rokytná a na náměstí Míru u kašny na rozsvícených lípách. Markéta Prokešová, referent MKS Zkvalitnění služeb pro občany a novinka na webových stránkách města Město Jaroměřice nad Rokytnou opět získalo účelovou veřejnou finanční podporu z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce Podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickým informačním centrem v oblasti cestovního ruchu. Turistické informační centrum nemohlo doposud vyhovět občanům, kteří chtěli skenovat, kopírovat či tisknout barevné dokumenty ve formátu A3. Město Jaroměřice nad Rokytnou z poskytnuté dotace zakoupilo multifunkční zařízení zn. SHARP, čímž byly služby v tomto směru rozšířeny. Dále byla z dotace pořízena interaktivní mapa a 3D prohlídky náměstí a interiéru kostela, které si můžete prohlédnout na fungovat telefonické centrum, kde na základě telefonické objednávky zapracují potřebné údaje do systému objednávání pracovníci nemocnice. je pouze jedním z opatření vedoucích k elektronizaci zdravotnictví v našem regionu. V současné době je totiž paradoxem, že na jedné straně máme v nemocnicích složité moderní přístroje za milióny korun, na straně druhé pořád se ještě na mnoha místech ťuká do psacího stroje a zakládají stohy papírů. Přitom elektronické propojení údajů o pacientech šetří náklady, zjednodušuje a opět zrychluje a zefektivňuje práci zdravotníků. Mnozí konzervativci se ale nechtějí vzdát pohodlí zavedených návyků. Přestože jsme se nedočkali v této oblasti zásadní aktivity ze strany státu nebo zdravotních pojišťoven, pokračujeme v práci na využití možností informačních technologií sami. Pokud se chceme někam posunout a být špičkou, respektive těmi, kteří se stávají původci příkladů dobré praxe, musíme sáhnout do vlastního rozpočtu. Zatím se to vyplácí a tak se nám úspěšně daří testovat i vlastní celoregionální systém pro výměnu zdravotnické dokumentace. Naším cílem je v dohledné době provozovat tzv. bezpapírové nemocnice. Složitý léta zakonzervovaný systém zdravotnictví nebude lehké proměnit v pružnou fungující organizaci využívající moderní techniku a nedovolující zneužívání nepřehledného financování dosavadního zdravotnictví. Otázkou pak je funkčnost nových zákonů a postoj státu k regionálnímu zdravotnictví, který zatím není vůbec vstřícný. Přesto chceme všechny ty nové postupy prosazovat a věřím, že se n á m p o d a ř í p r o l o m i t pohodlnost některých zdravotníků i částečnou nedůvěru občanů. Opravdu jde o prospěch nás všech. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina INZERCE Sběratel koupí vltavíny z širokého okolí města. Od jediného kusu po celou sbírku. Vaši cenu respektuji, po domluvě přijedu. Čestné a spolehlivé jednání. Tel ,

5 Zájezd na muzikál Děti ráje byl zrušen Oznamujeme všem, kteří byli přihlášeni na zájezd na muzikál Děti ráje do pražské GoJa Music Hall, že kvůli malému zájmu občanů byla tato akce zrušena. Zájemci, kteří již uhradili vstupné, se mohou hlásit o své peníze v budově radnice v Turistickém informačním centru. Cvičení pro ženy Vážené dívky, maminky a babičky, zveme vás k příjemnému zdravotnímu cvičení s prvky jógy. Jde o protahovací, uvolňovací i posilovací cviky s velkými i malými míči, s dlouhými pružnými gumami i cvičení na podložce. Chystáme i cvičení s tyčemi. Cvičíme již čtvrtý rok od září do června v tělocvičně ZŠ OB. Letos vždy ve středu od 17 do 18 hodin. V případě většího zájmu pokračujeme též od 18 do 19 hod. Stačí jen přijít a zkusit se s námi podělit o radost z pohybu v příjemné společnosti. V partě se cvičí mnohem lépe než doma o samotě. Těšíme se. Raymonde Doležalová Senioři navštívili Rožmberk a Český Krumlov V sobotu 8. října se sešli na nám. Míru členové klubu seniorů, aby navštívili další dva památkové objekty, získali nové poznatky o naší krásné zemi a prožili hezký den ve společnosti přátel a známých. Tentokrát jsme se vydali na hrad Rožmberk, naší druhou zastávkou bylo malebné město Český Krumlov. Přestože počasí bylo trochu nevlídné, na dobré náladě to nikomu neubralo. Těšili jsme se na příjemně prožitý den. Na Rožmberku jsme navštívili 1. prohlídkovou trasu, kterou nás provedl Lukáš Kunst. Lukáš si vzal na pomoc průvodkyni z hradu, protože na tomto objektu provázel před 10 lety jako student a obával se, že by nepodal plně fundovaný výklad. Zvládl to však dobře, i když jeho kolegyně občas musela něco doplnit. Po krátké přestávce, kterou jsme využili na pořízení fotografií a krátkou prohlídku městečka, jsme odjeli do Českého Krumlova. Zde jsme si nejprve prohlédli město a dali si pauzu na občerstvení. Dalším naším cílem bylo nově otevřené hradní muzeum. V muzeu se běžně nechodí s průvodcem, my jsme ale průvodce měli. Lukáš Dvořák, který nás provázel, byl opravdu výborný. Věnoval se nám více jak hodinu. Na některých už byla sice znát únava, ale všichni byli spokojeni. Po prohlídce muzea nás pan Dvořák ještě provedl po všech hradních nádvořích, někteří ještě stihli vystoupat na věž. V příštím roce chceme Český Krumlov opět navštívit. Moc se těšíme na další informace o památkách tohoto krásného města. Jaroslava Kunstová KULTURA Kulturní kalendář JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU 12. listopadu Taneční zábava se skupinou BAGR, zač hodin, sokolovna 15. listopadu 2011 Den zdraví, Městská knihovna, hodin hodin, měření a poradenství nutričního terapeuta a výživového poradce ZDARMA!!! 19. listopadu Myslivecké halali, zač hodin, hotel Opera 20. listopadu 2011 Puzzle den, soutěžní odpoledne pro děti a pro dospělé máme připraveno luštění SUDOKU, sál restaurace Corrida, zač hodin 24. listopadu 2011 Klub seniorů Beseda s Martinem Šlechtou na téma Soutěž v kulové střelbě v Jihoafrické republice, školní jídelna ZŠ OB, zač hodin 27. listopadu 2011 Rozsvícení vánočního stromu, lampiónový průvod vyjde v hodin od ZŠ O. Březiny,v případě příznivého počasí vypustíme lampiony přání (lampiony do průvodu i lampiony přání jsou k dispozici v Turistickém informačním centru v budově radnice malý lampiony vč. tyčky 38 Kč, lampion přání 40 Kč) 4. prosince Mikulášská besídka, sál restaurace Corrida, zač hodin, balíčky se jmény přijímáme v Turistickém informačním centru v budově radnice 5. prosince Mikuláš na náměstí Míru, zač hodin, na náměstí Míru přijde Mikuláš s čertem a anděly prosince 2011 Vánoce na zámku, tradiční vánoční trhy na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou 15. prosince 2011 Klub seniorů Vánoční posezení, akce je přístupná pouze členům Klubu seniorů, zač hodin, vinárna Grand hotelu Opera 28. prosince 2011 Vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru, chrám sv. Markéty, zač hodin 31. prosince 2011 Silvestrovské setkání vedení města s občany, nám. Míru před radnicí, zač hodin 1. ledna 2012 Novoroční ohňostroj, nám. Míru, zač hodin KULTURNÍ KALENDÁŘ MIKROREGIONU ROKYTNÁ 26. listopadu Kateřinská zábava v Kojeticích, místní sokolovna, zač hodin 26. listopadu Vánoční tvoření, kulturní dům Lipník, 26. listopadu Pečení perníčků v Zárubicích, kulturní dům, zač hodin 27. listopadu Rozsvícení vánočního stromu v Myslibořicích, náves, zač. 17. hodin 2. prosince Rozsvícení vánočního stromu v Blatnici, u obecního úřadu, zač hodin 3. prosince Mikulášská nadílka v Lipníku, kulturní dům Lipník, zač hodin 3. prosince Mikulášská nadílka ve Výčapech, areál MŠ, zač hodin 3. prosince Mikulášská nadílka v Kožichovicích, náves 3. prosince Mikulášská nadílka v Petrůvkách, kulturní dům Petrůvky 3. prosince Setkání při dechovce v Dolních Vilémovicích, hraje Hanačka, kulturní dům, zač hodin 3. prosince Mikuláš a Vánoční trhy v Příštpě, po celý den 4. prosince Mikulášská besídka v Zárubicích, kulturní dům, zač hodin 4. prosince Mikulášská nadílka v Ostašově, zač hodin 4. prosince Mikulášská nadílka v Bohušicích, místní hospůdka, zač hodin Koncert komorního orchestru Musica Nova V neděli 16. října se sešli zájemci o vážnou hudbu v kostele sv. Markéty, aby si zpříjemnili odpoledne poslechem nádherných skladeb našich i světových skladatelů v podání komorního orchestru Musica Nova z Jedovnice, pod vedením pana Jaroslava Martináska. Toto jméno již předesílalo, že koncert bude mít dobrou úroveň, neboť pan Martinásek je znám především v souvislosti se smíšeným pěveckým sborem Rastislav Blansko. Po krátkém úvodu Ing. Jaroslava Soukupa, starosty města, zazněly v zaplněném kostele známé skladby autorů J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J.Haydna, B. Smetany a dalších. Myslím, že všichni odcházeli spokojeni a že tento koncert byl důkazem toho, že hudební tradice v Jaroměřicích nad Rokytnou má opravdu hluboké kořeny. Proto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na podpoře a rozvoji vážné hudby v našem městě podílejí. Jaroslava Kunstová

6 Vážení přátelé, ano / pokrač. z 10. čísla/ Další řádky mého článku přiblíží čtenářům naše další cyklovýlety, které nejsou až tak významné co do místa cíle, ale zase mají hodnotu poznávací. Osmnáctého září jsme podnikli výlet do lažanských lesů, kde jsme navštívili studánku s živou vodou a prohlédli si v lese kousek od studánky pamětní desku či kámen na místě, kde se z nešťastné lásky zastřelil myslivecký mládenec.v Dolních Lažanech jsme také navštívili zahradu paní Husové, která tam pěstuje velice krásné jiřiny. Na tomto výletě nás bylo šestnáct urostlých cyklistů a cyklistek. I po tomto cyklovýletu jsme se sešli na lihovarském dvoře, kde již zabalena v alobalu na roštu na nás čekala živáňská pečeně. Na výlet do Příložan jsme jeli ve čtvrtek dvacátého druhého září v počtu sedmnácti osob. Píši schválně osob, protože někteří přijeli autem a na motorce. Manželé Kopečkovi nás přivítali ve vratech jejich statku v krojích a s dobrou náladou. Po prohlídce statku a vystavených předmětů jsme poseděli venku na dvoře statku při srdečných hovorech s majiteli Rolnického muzea. Na závěr mého článku mi dovolte můj úsudek, při našich cyklovýletech je stejný základ malé skupiny cyklistů, co je ale potěšitelné, že se k tomuto základu přidávají různí spoluobčané našeho městečka. Není to vždy stejné, každému nevyhovuje naše pomalejší odpočinkové tempo, ale to nevadí, kdo má zájem a může - pojede. Zbyněk Hobza z Jaroměřic nad Rokytnou. PŘIPOMÍNKA 25. VÝROČÍ ÚMRTÍ AKADEMICKéHO MALÍŘE OTTY STRITZKA, JAROMĚŘICKéHO RODÁKA Na jaroměřickém náměstí před zámkem stojí sousoší Nejsvětější Trojice z roku Dal je postavit Jan Adam Questenberk. Podstatná oprava tohota díla byla provedena v roce Tak je uvedeno na čelní stěně. Je tam jméno tehdejšího majitele zámku a jeho manželky, vše v latinském jazyku. Komtesa se jmenovala Elvíra, nataregia principissa Bavoria (rozená princezna bavorská). Ona si přivedla z Německa do Jaroměřic komornou a tou byla babička malíře Stritzka. Noví jaroměřičtí občané manželé Stritzkovi si dali postavit dům na náměstí před radnicí. Dnes je v něm obchod asijských prodejců. V tomto domě se narodil 2. února 1908 syn Otto, pozdější akademický malíř. Zemřel před 25 lety 24. června 1986 ve Staré Říši u Jihlavy.Tam trvale žil. Jeho výtvarné dílo je košaté a významné. Prezentoval se na mnoha samostatných výstavách, v roce 1974 i v našich Jaroměřicích. Jako první český malíř v roce 1964 ve Vídni v Galerii Ernesta Fuchse. V letech pracoval i na restauraci nástěnných maleb na hradě Bítově. V jeho obrazech se objevuje smysl pro bizarnost a komiku. Hodí se na něho srovnání, jak ho někdy užívala kritika: Moravský Chagal. Jeho manželkou byla Marie Florianová, dcera významného vydavatele a překladatele Josefa Floriana ze Staré Říše. Společnost Otokara Březiny připomenula výročí významných osobností Florianova vydavatelství Dobré dílo na svém setkání 5. listopadu. Pro originalitu a vtip O. Stritzka otiskujeme dodatek katalogu jeho soukromé výstavy v Jihlavské galerii z roku Josef Hrůza INZERCE Klub seniorů a exkurse do Exkursi jsme nekonali do internetu, jak by se mohlo zdát z nadpisu. Naše procházka tentokrát směřovala k nožířství sídlícímu v místě, které mladší pamatují jako zámečnictví Muška, starší jako zámečnictví OPP Třebíč. Přivítali nás pracující majitelé firmy Petr Dohnal a syn. Ukázali nám své výrobky a část pracovních postupů. A tak jsme viděli i to, jak se postupným několikanásobným překováváním, tzn. kovářským svařováním a překládáním, na sobě poskládaných různých druhů nástrojové oceli vytváří tzv. Damascénská ocel pro vysoce kvalitní nože. Pánové začali s noži v roce 2002, v roce 2007 přesídlili k nám do Jaroměřic. Nebudeme zde popisovat firmu, to může být předmětem jiného článku Zpravodaje. Majitelé počítačů si prohlédnou výše uvedenou webovou stránku. Chceme touto cestou znovu poděkovat oběma pánům Dohnalům za umožnění exkurse. Byla velmi zajímavá, sešlo se nás 35 a všem se líbila. Za klub seniorů Antonín Kunst, foto ZBHO

7 ŠKOLSTVÍ Nová třída v mateřské škole 3. října 2011 byl zahájen provoz v nové třídě. Bylo přijato 20 tříletých dětí do šesté třídy, kterou jsme pojmenovali ŽABIČKY. Chtěla bych poděkovat rodičům a zaměstnancům mateřské školy, kteří sponzorskými dary přispěli k pestřejšímu vybavení třídy. Nejvíce to určitě ocení děti při hrách. I vaší zásluhou budou děti do mateřské školy chodit rády a budou spokojené. Eva Mikulová SPOLEČENSKé A ZÁJMOVé ORGANIZACE Veselý Jelen 2011 pod záštitou senátora PČR Vítězslava Jonáše V sobotu proběhl 3. ročník Veselého Jelena v Jaroměřicích nad Rokytnou. Přihlášeno bylo 39 filmů, do soutěže prošlo 38. Nepřijatý film spolu s filmy od Veselého FILMu byl spuštěn v nesoutěžní projekci. 3 soutěžní bloky, 1 film z Německa, 8 filmů ze Slovenska. 6 filmů v kategorii humor do 18 let, 24 filmů v kategorii humor nad 18 let a 8 filmů v kategorii RETRO. Více na Odborná porota Pavel Danko, Jana Petrová a Ivo Procházka vybrala výherce. Přítomní ocenění autoři převzali ceny z rukou Vítězslava Jonáše (senátor Parlamentu ČR), Ing. Karla Nedvědického (zastupitel města Jaroměřice nad Rokytnou; čestný člen Filmařské skupiny Veselý FILM) a zástupců partnerů, porotců a pořadatelů soutěže. Bylo uděleno 18 ocenění. Autoři z Třebíčska si odnesli 4 ocenění: Ivana Kyprá za film Pár kapek do džbánku 2. místo v kategorii do 18 let a Cenu senátora PČR Vítězslava Jonáše, Milan Machát za filmy Slépka a Palírna získal Cenu ředitele a pan Pavel Němec za Rýmařovský pohár dostal Cenu Horáckých novin. Více na webu. Děkujeme za podporu partnerům a příznivcům, kteří se spolu s námi postarali o to, aby se letošní ročník i přes určité překážky mohl realizovat. Jan Veselý Říjen u Veselého FILMu 22. října 2011 se v Praze konala soutěž Rodinné amatérské video, kde byla k vidění filmařská prvotina Ivany Kypré Václav Kyprý a jeho život. Soutěže se osobně jako zástupce filmařky zúčastnil Petr Cejpek a z rukou porotců převzal cenu za 2. místo. Pár hodin na to převzala Ivana Kyprá za kolekci svých filmů Václav Kyprý a jeho život a Pár kapek do džbánku cenu za nejlepšího autora do 15 let věku včetně na soutěži Źďárský trpaslík ve Žďáře nad Sázavou. Ve věkově rozdělených kategoriích popř. i soutěžích je rozhodující věk v momentě vzniku filmu. Nová sezóna mladých hasičů Dne 15.října 2011 se konal závod požárnické všestrannosti mladých hasičů a požární útok CTIF. Byl to poslední závod v letošním roce, ale zároveň první části celostátní hry Plamen, které se každoročně zúčastňujeme. Druhá část, která je náročnější, se uskuteční příští rok na jaře, jako každoročně v krásném hasičském areálu v obci Petrovice. Zde proběhnou další čtyři disciplíny: štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF a požární útok. Družstvo mladých hasičů je tvořeno devíti členy. Sezónu 2011/2012, která započala tímto závodem, už obě družstva zahájila v kategorii starších, což je věk od 10 do 14 let. Družstvo A skončilo v tomto závodě na čtvrtém místě. Družstvo B, které bylo v minulé sezóně v kategorii mladší a teď závodilo poprvé, v kategorii starší obsadilo šestnácté místo. To byli mladí hasiči, ale letošní sezónu zahájili i čtyři dorostenci, lépe řečeno dvě dorostenky a dva dorostenci, kteří závodí jako jednotlivci. I zde je sezóna rozdělena do dvou částí, a to jarní a podzimní, která proběhla teď a běžel se v ní stejně jak u mladých hasičů závod požárnické všestrannosti. V jarní části pak dorostenci jednotlivci závodí v běhu na 100 m s překážkami, v testu z požární ochrany a v dvojboji. Po podzimní části v dorostenkách jednotlivcích je na prvním místě Helena Preiningerová a na šestém Eva Petrželová. V dorostencích jednotlivcích Jakub Šebela na pátém místě a Radek Nechvátal na šestém místě. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se tohoto závodu zúčastnili, jednak jménem svým a jednak jménem sboru dobrovolných hasičů Jaroměřice nad Rokytnou za vzornou reprezentaci sboru, ale i města Jaroměřice nad Rokytnou. Více podrobností okolo výsledků naleznete na stránkách zde jsou i výsledky z Třebíčské okresní ligy mladých hasičů. Martin Vodička vedoucí mládeže SDH Jaroměřice nad Rokytnou INZERCE T r a d i č n í m o r a v s k é p e č i v o Nám. ČSA 41, Moravské Budějovice Nabízí: Chleby jsou vyráběny tradiční kvasnou metodou z pravého žitného kvásku bez droždí a chléb konzumní a selský bez zlepšujících přípravků. široký sortiment pekařských a cukrářských výrobků Chléb konzumní Chléb selský Chléb bavorský Chléb vícezrnný 50% žita 70% žita 90% žita 40% žita T R A D I C E Z D R A V Í K V A L I T A

8 Lidové misie v Jaroměřicích nad Rokytnou Ve dnech šestnáctého až dvacátého druhého října prožívaly Jaroměřice a blízké Myslibořice šíření víry v podobě lidových misií, které nejsou jen záležitostí daleké Afriky. Heslo letošních misií bylo,,k misiím se připojím, dobro v sobě probudím. Program misií, který zajišťovali kněží a jáheni z okolí Znojma společně s místními, byl bohatý.pro děti byla připravena hra Hon za klíči k pokladu a několik dětských mší společně s mládeží. Pro dospělé farníky byly k dispozici mimořádné svaté zpovědi, mše, stavovské promluvy a také kněží procházeli obcemi a nabízeli žehnání domů. Ve středu devatenáctého října po mši svaté procházelo Jaroměřicemi kající procesí se svíčkami a pochodněmi v čele s křížem, které šlo od chrámu svaté Markéty ke kříži na rohu ulic Legionářské a Dukelské, kde rád sedával básník Otokar Březina. Zakončením misií v Jaroměřicích bylo mohutné procesí farníků, které po hlavní bohoslužbě misijního týdne po šesté hodině podvečerní se svíčkami a pochodněmi provázelo od chrámu svaté Markéty k místnímu hřbitovu pamětní misijní kříž. Tento kříž je zhotoven z dřevěných modřínových hranolů slepených k sobě, modřín, který k tomuto účelu byl použit, vyrostl v Severních Čechách u obce Hejnice. Kříž, který váží 216 kilogramů, neslo dvanáct silných farníků k jaroměřickému hřbitovu po ulicích Jaroměřic směrem na Třebíč, bylo tedy potřeba zastavit automobilovou dopravu, což učinila místní republiková policie. U hřbitova byl kříž pomocí paží nosičů RŮZNé Dnes jsme se zeptali: Pana Josefa Sovky, profesionálního jezdce na koni, rodáka z Ohrazenic a čtvrtého umístěného na Velké pardubické Jak dlouho pracujete s koňmi a jak jste se vůbec dostal ke svému povolání? U koní pracuji už téměř 18 let.a nedostal jsem se k nim úplně náhodně, jako malý jsem jezdil na prázdniny k prarodičům. Dědeček pracoval u koní a já chodil s ním, líbilo se mi to a bavilo mě to. Po revoluci vznikala nová učiliště a náhodou jsme objevili s maminkou inzerát v novinách,že vznikl nový obor na učilišti v Kroměříži zaměřený na chov koní. A bylo rozhodnuto. V minulých dnech bylo Vaše jméno skloňováno ve všech pádech v souvislosti se startem na Velké pardubické Zajímalo by mne, jaké bylo Vaše ráno před dostihem? Moje ráno před Velkou bylo, dá se říct, takřka normální. Vstal jsem asi v půl 8, nasnídal se, oblékl a vyrazil na závodiště. Takže nic zvláštního kromě lehké nervozity a vzrušení. Musím se pousmát na vaším slovním vyjádřením lehká nervozita. Mnozí z nás, mne nevyjímaje, by celou noc nespali, dva dny před závodem nejedli, atd. Obdivuji Váš klid. Podle českého tisku jste v sedle koně Flambiona seděl na takovém velkém dostihu již potřetí. Jaký je Flambion partner, jakou má povahu? Pomyslel jste před dostihem na tak krásné umístění, jakého jste společně nakonec dosáhli? Flambion je poměrně těžko jezditelný kůň, myslím po fyzické stránce pro jezdce. Je to proto, že na začátku dostihu bývá poměrně chtivý a dost tahá, což je značně náročné a v závěrečné fázi dostihu se zase nechá dost povzbuzovat a tlačit, takže je to s ním opravdu docela makačka. Přiznám se, že na to umístěni jsem v duchu myslel. Dokonce jsem postaven na podstavec z kamene,který se jmenuje syenit, váží necelých pět tun a byl vytěžen v lomu Královec, který je nedaleko Jaroměřic. Na kameni je železný podstavec, do kterého byl kříž usazen a uchycen šrouby. Po vztyčení misijního kříže byl tento požehnán a farníci měli možnost dotknout se kříže rukou se svojí modlitbičkou nebo se svým přáním. Tímto činem bylo prostranství před jaroměřickým hřbitovem a obřadní síní obohaceno o zajímavý prvek. Zbyněk Hobza z Jaroměřic nad Rokytnou věřil, že by to mohlo byt ještě o místečko lepší. Flambion je opravdu spolehlivý skokan a má poměrně velký rychlostní potenciál, takže jsem věřil, že pokud nás nepotká nějaká kolize nebo neupadneme, je to přece jen zvíře a chyby dělá každý, dokážeme to. Co pro Vás a Vaši kariéru znamená čtvrté místo na Velké pardubické? Čtvrté místo neznamená zas tak moc. Není to jako když vyhrajete, i když úspěch je to samozřejmě obrovský, už proto, že Flambion ještě vloni v Pardubicích neskákal a byl tak víceméně nováčkem na startu se vším všudy. Pro mě osobně je to, dá se říct, splnění jednoho snu. Na kariéru to nemá žádný vliv, protože mě lidé a trenéři od koní znají a vědí, jak jezdím a podobně, takže se nic nezměnilo. Vždy mě zajímalo, jakým způsobem si žokej vybírá svého koně? Je Vám přidělen nebo je výběr koně výsadou jezdce? Jakým způsobem se do Vašeho života dostal kůň Flambion? Koně si jezdec vybírá podle toho, kdo mu zavolá a projeví zájem o jeho služby a schopnosti.- Odpoledne s dechovkou V sobotu 29. října 2011 připravilo Městské kulturní středisko v Jaroměřicích nad Rokytnou pro příznivce dechovky odpoledne s třebíčskou dechovou hudbou Horanka. Koncert začínal v hodin, ale už od hodin přicházeli první posluchači. Ve vinárně Grand hotelu Opera bylo připraveno 50 míst k sezení a věřte, že jsme nečekali, že se zaplní. Ale naše obavy se nenaplnily a chvilku po třetí hodině odpolední jsme museli doplňovat židle a stoly, aby se všichni příznivci dechovky do vinárny vešli. Tančilo se a zpívalo téměř do půl sedmé do večera. Zjistili jsme, že o tento druh zábavy je velký zájem a snad se nám podaří podobná odpoledne uspořádat i v příštím roce. Všem, kteří přišli, děkujeme. Poděkování také patří majitelům Grand hotelu Opera za poskytnutí zázemí a členům dechové hudby Horanka za krásný zážitek. Markéta Prokešová foto ZBHO Ve většině případů ale jezdci jezdí různé koně už v kvalifikačních dostizích, takže pokud se sejde více nabídek, tak se podle svého pocitu, nebo podle výsledku v dostizích může rozhodnout sám, který koník by mohl být nejlepší. Já se k Flambionovi dostal poměrně náhodou. V kvalifikaci ho měl jezdit jiný jezdec, ale ten se nedostavil, takže mě pan Holčák oslovil, protože mu již nějakou dobu jezdím jiné koně. A já přikývl. Absolvovali jsme dostih a skončili na 3. místě za vynikajícími koňmi. Následně mne oslovili majitelé a dohodli jsme se na spolupráci pro letošní rok, takže pro všechny dostihy, které letos Flambion absolvoval, včetně Velké pardubické. Co Vás čeká v nejbližších dnech a jaké máte plány do budoucna? Vzhledem k tomu, že letošní sezona již skončila, tak je nyní všechno volnější. Mám čas vybrat si i nějaké to volno, na které během roku není vůbec žádny čas. Koníci si také potřebují odpočinout. A že je to pro všechny opravdu zasloužený odpočinek. O budoucnosti se nedá nějak moc přemýšlet, protože člověk nikdy neví, co se stane a zvlášť u překážkových jezdců bývají častá zranění, která dokáží změnit plány o 180 stupňů. Já jen doufám, že svůj díl úrazů už jsem si vybral letos, kdy jsem byl zraněný přes tři měsíce, a ta nadcházející sezona proběhne bez zranění a s co největším počtem vítězství. Nemohla zaznít lepší slova na konec našeho rozhovoru. Já Vám mockrát děkuji za to, že jste mi věnoval svůj čas a za občany Jaroměřic ještě dodatečně gratuluji ke čtvrtému místu ve Velké pardubické. Do nadcházející sezóny přeji pevné zdraví, zdatného koně a stupně vítězů. Markéta Prokešová

9 Poznej svého spoluobčana Letošního ročníku Velké pardubické se zúčastnil jezdec, který pochází z Ohrazenice - pan Jasef Sovka. Již v patnácti letech se začal věnovat jezdectví. Své zkušenosti získal nejen v naší republice, ale i během pobytu ve Velké Británii. To vše zúročil v letošním závodě Velké pardubické kdy se umístnil na krásném čtvrtém místě. K tomuto úspěchu mu srdečně blahopřejí spouobčané z Ohrazenice str. 9 Diakonie Myslibořice Nadace ČEZ každoročně vypisuje grantové řízení Podpora regionů. Tato podpora směřuje na zkvalitnění života v obcích, ve městech i jednotlivých regionech. Jedním z podpořených projektů v minulém ročníku byl i projekt Diakonie ČCE střediska v Myslibořicích s názvem Nová špaletová okna na pokojích klientů. Nadace ČEZ na jeho realizaci přispěla částkou Kč. Zbývající finance byly použity z darů jednotlivců a firem. V této etapě byla mj. vyměněna všechna atypická okna v průčelí budovy. Tento projekt volně navazuje na předchozí tři etapy výměny oken, ve kterých už bylo postupně vyměněno celkem 84 oken. Realizací tohoto projektu došlo hlavně ke zlepšení životních podmínek klientů a věříme, že se výměna oken odrazí i na snížení výdajů za vytápění v letošním roce. Ještě jednou bychom tímto chtěli Nadaci ČEZ poděkovat za jejich podporu, které si velice vážíme. Věříme také, že i nadále bude její pozornost směřovat všem potřebným v našem regionu. V Třebíči na ul. Gen. Sochora najdete budovu trochu schovanou mezi řadovými domky. Kdysi zde sídlila mateřská škola, dnes uprostřed pěkné udržované zahrady sídlí Stacionář Úsměv Třebíč. Patří oblastní Charitě a každý všední den se zde scházejí z Třebíče a jeho okolí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Co je zde čeká? Tým pracovníků pro ně připravuje nejrůznější programy, aby svůj čas, který zde tráví, naplnili zábavně, poučně a rozmanitě. Pracuje se zde v dřevodílně, která již vytvořila např. řadu vagónků a lokomotiv v takovém množství, že to stálo za zápis do Knihy českých rekordů. A vláčky jsou stále vyhledávané a žádané veřejností. Obdobně tomu bylo s výrobou svícnů. Do jejich výroby se pustili před časem s takovou vervou, že jich měli přes tisíc. Různou technikou, z různých materiálů-dřevěné, skleněné, keramické, smaltované,... Opět z toho byl rekord a nyní z nich mají potěšení mnozí, kteří si v nich zapalují světýlka pro příjemnou chvíli. Když se line stacionářem vůně, po níž se sliny sbíhají, znamená to, že se usilovně vaří. A to sami klienti odborně vedení pracovníky. Učí se zvládat obsluhu domácnosti. O (našich) nepřizpůsobivých, o volech i o jiném Plurál nepřizpůsobiví ( N ) zná asi každý. Stačí vyslovit Rumburk.. a už víme, která bije. Položil jsem si otázku a co naše město? Taky tu máme ty N? Já si myslím, že máme. Jen bych si slovo dovolil poopravit a místo N bych říkal nepřizpůsobení. Dávám přednost dočasnosti stavu a doufám v nápravu. Kde N vidím? Na OH (oranž. hřiště) chodí většinou mládež. A z nich určitá podmnožina (sorry, podmnožiny zavedl G. Cantor) se nedokáže přizpůsobit pravidlům užívání. To, že se jednotlivé prvky této množiny vzájemně oslovují vole nevadí, jsem přesvědčen, že to patří k mládí, k tzv. telecím létům. Konečně, i já si toto oslovení po letech zopakoval. Na srazu u příležitosti 100. narozek gymplu v M.B. mě uviděl kamarád a volá: Nazdar Zdeno, ty vole, co tomu říkáš? A já na to: Mirku, ty vole, to to uteklo, viď! A hned jsme byli o půlstoletí mladší. A víte, jak Werich oslovoval K. Vlacha? No přece vole. Jo, jo, vole bylo, je a asi bude. Je úderné, krátké. Zakořenila i jiná slova a zkratky - OK, V.I.P., live, waw, PC..To naše babička, když uviděla, že se pod kvočnou z 20 vajec vylíhlo 19 kuřátek, spráskla ruce a zvolala jémine! Dnešní babi by vykřikla waw! A kvočna by z 19 kuřat 13 ušlapala. Já jsem ale přesvědčený, že na OH tolik volů není, jak by se podle oslovování zdálo. Tedy ne volů pitomců. Jenže! Zvolala by Melicharová a dodala by: Pane Jonáš, je tam přece taky ta podmnožina, která krom sportu dělá neplechu! A té podmnožině říká Melicharová i my vandalové. Jiná Znáte Stacionář Úsměv Třebíč? Od jara až do podzimu je také možnost se vyvětrat na čerstvém vzduchu, protože prostor okolní zahrady se rovněž nabízí k pracovním aktivitám. Ve skleníku i venku na záhonech je v sezoně stále co obdivovat. Nejen krásu květin, ale i úrodu zeleniny. Vždyť je o ně dobře pečováno, dle potřeby zavlažováno, uhrabováno, okopáváno. Nejeden uživatel stacionáře se v této činnosti prostě našel. A když prší nebo přijde zima, je dobře pěkně v teple. Dá se relaxovat a odpočívat v útulné místnosti nebo je čas si spolu zazpívat, zatančit či povídat. Anebo je možné si zahrát s moderní výpočetní technikou uzpůsobenou potřebám postižených lidí. Občas je také čas vydat se za hranice stacionáře na výlet, pobýt někde jinde, poznávat vzdálenější svět, ale přitom zakusit blízkost nových přátel či osvědčenost těch starých. Zůstávají nejen fotky a videa, ale bohaté vzpomínky a příjemné zážitky. podmnožina z těch mladých dávala o sobě vědět letos na koupališti. Tam se zmíněná skupina zase nepřizpůsobila pravidlům slušného chování. Pokud jste plavali do 3 m od okraje a patřili jste k neoblíbeným, pak se vám mohlo přihodit, že prvek x & N vám skočil skoro na hlavu. Ohromná sranda pro skokana i skupinu na souši. Prvkům x této podmnožiny lidé většinou říkají burani. Doma jim nikdo neřekl, že jsou taky nějaká společenská pravidla. No, myslíte, že už jsem vyčerpal všechny nepřizpůsobené? A co ti, co vyvážejí odpady na okraje lesů, vod a strání? Nebo ti, co nechají své pejsky kálet kdekoli a neuklízí po nich. Nebo řidiči klidně parkující kde zrovna zastavili... A co prodavači, kteří ceny nacvakají na zboží a ty, zákazníku, si nos lupu, když jsi slepejš... Co s tím? Já bych pro začátek navrhl tuto léčbu. Léčba V by byla určena vandalům. Pro zařazené by byla zdarma. Prvek x (vandal) by byl uvázán na provaze u místa, kde úřadoval. Jakmile by sdělil pověřené úřední osobě řešení, byl by osvobozen. Řešení by zajistil ovšem sám! Pak léčba B, pro burany. Taky bezplatná. To by hlava rodiny přivedla svoji ratolest v určenou dobu ke kašně. Tam by tu svoji ratolest obdařila 2 až 4 záhlavci (a la Macek či Kalousek). Vyřízeno, publikum by zatleskalo a šlo by se domů. Kde by to nezabralo, muselo by se to opakovat. Za úvazek min. 0,15 jsem ochoten radit úřadu víc.. Čím skončit? Je tu ten ohavný čas dešťů, větrů Činností a rozmanitých zájmů je tolik, že doba od 6 do 15 hod. utíká rychle. A zase těšení se domů a pak na další den. Na své známé kamarády, pracovníky, na bohatý program. Na atmosféru pochopení, laskavého přijetí,... Svou spokojeností, úsměvem říkají: Jsme na světě rádi i přes svůj handicap. I blízcí doma, rodiče, prarodiče dávají za pravdu, že jsou za existenci stacionáře vděční: Mohu načerpat síly, vyřídit si návštěvu lékaře, úřady,... nelehký život se za této pomoci hned lépe zvládá... V současné době využívá služeb stacionáře 47 lidí, z toho pět osob je z Jaroměřic nad Rokytnou. Zařízení poskytuje také svozovou službu svými 2 vozy. Tento projekt byl uskutečněn s podporou Města Jaroměřice nad Rokytnou, které přispělo částkou Kč. Za tuto částku děkujeme. a chladů. Naše OH, kde s ženou uklízíme a opravujeme závady, osiří. My jsme si ty normální kluky a holky docela oblíbili a volové nám budou i trochu chybět. (Teď mě napadlo, jak se oslovují holky?) To jsem zase odbočil. Jestli mezi zmíněné sudokopytníky budeme s ženou chodit i napřesrok, to nevíme. Ale přejeme ze srdce (skoro) všem, co se na OH scházeli, aby je nic nehezkého nepotrefilo, aby je bavila škola nebo práce, aby na konci školy u maturit nerupli, aby je nebavilo kouřit, aby je bavil sport, aby nedostali chřipku, aby dostali pod stromeček něco, co je potěší... Tak bye, bye, kluci a holky, (nebo volové?)! Vaši Matouškovi. Jo, a jestli bude v r podmnožina vandalů prázdná, nechám za své u pana Tondy vyřezat sochu vandala ( Poslední vandal ) a bude stát na Žabíku. Až do doby, než ji zničí nějaký přespolní vandal. Jo, a víte, jak vznikají burani?... Na jedné ZŠ v Praze si žáček 5. ročníku rozbalil bonboniéru a s kamarádem ji začali při vyučování papat. Pí uč. to vyhodnotila jako narušování kázně a pochoutku zabavila (já doufám, že jen dočasně). Hádejte, co se stalo? Třída vyhlásila stávku a začala bojkotovat hodiny učitelky. A přidaly se i další třídy!... Jo, a víte, že na reparáty maturit se v září nedostavila skoro čtvrtina z asi těch, kteří maturitu nesložili v řádném termínu? Tak se mějte, Váš Zdeněk Matoušek

10 STAVBA VYSOČINY VYHLAŠUJE 10. ROČNÍK Tradiční soutěž vstupuje do jubilejního ročníku, ve kterém bude několik inovací a novinek. Poprvé budou vedle staveb z Kraje Vysočina hodnoceny i stavby za jeho hranicemi. Vrací se Řemeslný detail stavby a nově vznikly samostatné kategorie Stavby malého rozsahu (do 6 mil. Kč) a Veřejná prostranství. Ke stálému doprovodnému programu v podobě Studentského projektu přibude Učeň roku Cílem soutěže Stavba Vysočiny, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a rekonstrukce staveb, které byly realizovány v Kraji Vysočina a také za jeho hranicemi firmami se sídlem v Kraji Vysočina. Oficiálně poděkovat a podpořit investory, architekty, projektanty, stavební firmy a řemeslníky, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu Kraje Vysočina a dávají o sobě vědět i v ostatních částech naší republiky nebo i světa.prezentovat a zviditelnit architekturu a stavebnictví širší laické i odborné veřejnosti a dát signál, že estetická Chodím ulicemi našeho města a chtíc nechtíc sleduji život, který v něm koluje. Na první pohled je patrno, že vzhled chodníků i celých ulic je mnohem lepší, zlepšuje se den ode dne,je vidět méně odpadků a jiných neplech. A také je vidět mnohé občany, jak pečlivě uklízí před svým hradem, a to nejen těsně okolo, ale i chodník a, světe zboř se, i pod chodníkem. Nedávno jsem při návratu ze hřbitova byla na Březinově ulici svědkem toho, jak mladý muž zametal chodník i nepořádek pod chodníkem a odklidil ho! Vídám i mnohé obchodníky, jak umývají a otírají výlohy svých obchodů, zametají před nimi, někdy chodníky i oplachují. Evokuje mi to moje dávné cesty k příbuzným do zahraničí, kde jsem totéž vídala naprosto pravidelně jak před velkými obchody, tak před malinkými obchůdky.ba i víckrát za den. Dobře totiž obchodníci věděli, že i čistota před obchodem víc přiláká kolemjdoucí občany k jeho návštěvě a možnému nákupu. Hodně majitelů domů uklízí pravidelně celé chodníky i jejich okolí, čistí je od trav a stejně tak PROMĚNA MĚSTA Chtěli bychom poděkovat novému vedení města za odvahu a snahu, se kterou se pustili do realizace projektu, který ležel zbytečně dlouho na radnici. Ulice Žerotinova, Smetanova a Panská, které svým vzhledem připomínaly středověk s rozbitými chodníky, s prašnými silnicemi a výmoly, po kterých se dalo velmi špatně chodit i jezdit. Byly již dlouho ostudou města. Rodáci, kteří občas zavítali do našeho města, byli velice zděšeni stavem těchto ulic. Právě střed města, kde trůní rozsáhlý zámecký komplex, bývá turisty nejvíce navštěvován. Konečně jsme se dočkali krásných upravených ulic odpovídajících 21. století!! Střed náměstí zdobí nasvícení barokního sousoší Nejsvětější Trojice. Také zmizely rozbořené zdi Míčova domu. Úpravou vznikl pěkný parčík, a tím se otevřel pohled na jedinečný skvost našeho města barokní chrám sv. Markéty. Jen slepí nevidí nebo nechtějí vidět, k jaké proměně ve velmi krátké době ve městě došlo. Konečně se budeme z letních dovolených rádi vracet domů do Jaroměřic. Obyvatelé ulic Žerotínova, Smetanova a Panská 57 podpisů a řemeslná kvalita se vyplácí. Účastníci výstavby mohou do desátého ročníku přihlásit realizace, které byly dány do provozu nebo zkolaudovány v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince Příjem přihlášek začíná 2. ledna 2012 a končí 4. května. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v pondělí 11. června v Horáckém divadle v Jihlavě. Součástí galavečera bude předání finančních darů autorům vítězných návrhů Studentského projektu a udělení titulů Učeň roku. Navrhnout moderní vodácký areál, který vytvoří důstojné zázemí pro většinu vodáckých oddílů v Jihlavě Vodácké centrum Jihlava, je téma doprovodné soutěže v projektování, kterou jsme vyhlásili v září letošního roku za podpory společnosti Pragoprojekt a Statutárního města Jihlavy. Vedle studentů budeme také oceňovat šikovné a zručné učně ze stavebních oborů, kteří významně uspěli na oborových soutěžích. Chodím ulicemi v zimě mají vždy sníh pravidelně zametený. O to markantnější je pak nepéče před ostatními domy. Nevěřím tomu, že pracovníci, jejichž úkolem je pečovat o čistotu města, by vše zvládli.ne, nezvládli a to ani kdyby byli na raketový pohon. Což jistě nejsou. Vzpomínám si na své dětství, kdy úklid před domem patřil k pravidelnému sobotnímu úklidu. Bývala jsem poučována o tom, že nejen dům je vizitkou majitele, ale i prostor před ním. Že by to bylo nyní jinak? Určitě ne. Je mi jasné, že nová vyhláška už vyvazuje majitele domů z povinnosti péče o chodníky. Ale pocit, že se mi v mém malém městě líbí, že je v něm čisto, není věcí vyhlášky. Je to otázka návyku v každém z nás. Někdo nás to naučil.ale co naučíme své děti my? Také se mi moc líbí to, co občas vídám. Je to podle mě jev tak mimořádný a tak pěkný, že se o něm musím zmínit. Vídám děti, jejich rodiče i prarodiče, jak spolu pohromadě hrají vybíjenou, kopanou, jak si společně povídají v podvečer na lavičce před domy. Funguje tam pěkná pohoda, Společenská rubrika str. 10 Soutěž Stavba Vysočiny 2011 a doprovodné aktivity vypisuje Stavební sdružení Vysočina, krajské reprezentace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Kraj Vysočina. Partnery soutěžních kategorií: Stavby malého rozsahu, Občanské stavby, Dopravní a inženýrské stavby, Veřejná prostranství, Průmyslové a zemědělské stavby, Stavby za hranicemi kraje a Řemeslný detail stavby jsou z pozice generálního partnera společnosti Rieder beton a Needful a z pozice hlavního partnera Českomoravský štěrk, Wienerberger cihlářský průmysl a Ursa. Na webových stránkách je připraven komplexní informační servis, pravidla a zjednodušený postupu pro přihlášení stavby krok za krokem. Martin Pertl manažer pro Kraj Vysočina Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR mobil: vzájemná tolerance. No a co se úklidu týče, platí to naplno hlavně v těchto ulicích, před mnohými domy až za chodníky kvetou květiny.je radost tudy chodit a sledovat to veselo. Této sounáležitosti v běžném životě je vidět málo. A přitom to nic nestojí, jen trochu péče a radosti ze života. Líbí se mi, že se tu stále něco děje, plánovací kalendář kulturních i jiných činností je pořád plný. Město se uzdravuje, začíná víc žít. Nastupuje chuť žít i jinak než prací. Líbí se mi, jak víc a víc lidí třídí domácí odpad. Jen se mi zdá, že je stále málo kontejnerů, brzo jsou plné. Jejich okolí pak působí chtě nechtě značně nevábně. Zato mně hodně vadí pletichaření a zloba pramenící z velkého egoismu a absolutní netolerance. No a toho máme u nás ve městě také docela kopec, přestože jsme malé město, kde politikaření nemá vůbec co dělat. Nakonec vidět jsou výsledky. A ty mohou být dobré a trvalé jen tehdy, když se ruce k dílu spojí. No a právě to, co vídám kolem sebe mě přesvědčuje, že je nastartováno dobře. Raymonde Doležalová Blahopřání Dne oslavil kulaté životní jubileum pan František Plíšek z Ohrazenice. Ihned po revoluci se aktivně zapojil do veřejného života v obci a podílel se na úpravách obce. Za velký přínos pro obec mu děkujeme a přejeme mu pevné zdraví, osobní spokojenost a hodně sil do dalších let. Osadní výbor obce Ohrazenice Terénní program K-centra Noe nejen pro uživatele drog V Jaroměřicích nad Rokytnou probíhá jedenkrát týdně terénní program, což je jedna ze služeb K-centra Noe se sídlem v Třebíči. K-centrum Noe je pro upřesnění víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog. Toto nízkoprahové zařízení pracuje převážně s uživateli nelegálních nealkoholových drog, ale také s lidmi po léčbě závislosti, s jejich rodiči a blízkými. Terénní program vypadá tak, že každý týden do Jaroměřic nad Rokytnou přijede pracovník a snaží se aktivně vyhledávat uživatele nelegálních nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, navázat s nimi kontakt, vytvořit důvěru, minimalizovat jejich zdravotní rizika spojená s užíváním drog a pracovat s nimi na motivaci tak, aby v ideálním případě došlo k rozhodnutí k léčbě. Primární je především pro nás ochrana veřejného zdraví a zejména princip snižování škod program Harm reduction. Tento program zahrnuje aktivity, které směřují k prevenci šíření infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti, ke snížení zdravotního a psychického poškození a sociálního úpadku drogově závislých. V Jaroměřicích nad Rokytnou jste si mohli všimnout informačních samolepek na sloupech, sirek s logem a informacemi v některých hospodách a případně narazit i na jednorázové zdravotní balíčky v lékárnách. Pro školy naše zařízení pořádá besedy a přednášky a umožňuje exkurze přímo v našem zařízení. Uživatelé drog mohou v terénu využít výměny injekčního matriálu, testů na HIV, HCV, Syfilis a těhotenských testů a obdržet zdravotní materiál pro snížení škod, který je určen převážně pro jejich bezpečnost. Ale mohou využít také poradenství, informací z oblasti zdravotní a sociální, možností léčby či informací o bezpečném užívání a sexu. Můžete se na nás obrátit i v případě nálezu pohozených použitých injekčních stříkaček, které pracovníci v terénu sbírají v ochranných rukavicích do speciálních kontejnerů a dopravují je na K-centrum Noe, kde jsou bezpečně uloženy a poté jsou odvezeny a zlikvidovány specializovanou firmou. Použitý injekční materiál může nalézt kdokoliv a hrozí mu poranění o jehlu či případná nákaza žloutenkou nebo jinou infekční chorobou. Těmto situacím chceme zabránit a celkově ochránit veřejné zdraví vás všech. Proto by jsme vás chtěli požádat o spolupráci, aby jste na pohozené jehly nesahali a obrátili se v případně takového nálezu na naše zařízení, které je bezpečně zlikviduje. Pokud byste chtěli využít terénního programu, navštívit nás či kontaktovat, tak naše zařízení sídlí na ulici Hybešova 10, Třebíč a telefon je nebo terénní telefon Můžete využít anonymní poradny na ové adrese charita.cz nebo nahlédnout na naše internetové stránky

11 str. 11 INZERCE INZERCE Kosmetika Martina Roupcová, Kaunicova 1049, Jaroměřice nad Rokytnou, č. tel nabízí: * ve dnech od do ke kosmetickému ošetření pleti úpravu obočí včetně barvení zdrama * ke každému ošetření pleti rovněž,,žehlení masky" v ceně * prodej dárkových poukazů NOVĚ OTEVŘENÉ SOLÁRIUM Jaroměřice nad Rokytnou Nábřežní 316 PERMANENTKY možnost objednání na tel.: 776/ INZERCE

12 Třebíč 11. října 2011 Jak ochránit rekreační objekty Třebíčská policie eviduje za období od počátku měsíce ledna do konce září roku 2011 celkem 21 případů krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Za stejné období došlo v loňském roce k 37 případům. Zima se pomalu přibližuje a naši chataři a chalupáři opouštějí své chaty a chaloupky na stále delší a delší dobu. Jejich nepřítomnost pak dává šanci zlodějům. Je tedy na čase připomenout jim, že není na škodu budovu řádně zajistit a odvést cenné věci. Prostě nenechávat zde nic, co by případného zloděje mohlo lákat. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá zajet automobilem. Statistika policie je neúprosná. Každý rok dochází ke zvýšenému nápadu trestné činnosti v oblasti vloupání do rekreačních objektů. Co naplat, že policisté provádějí ve zvýšené míře pravidelné obchůzky v chatových oblastech. Uhlídat všechno nestačí. O zabezpečení svého objektu se v první řadě musí postarat majitelé. Jedna ze základních rad policie zní: Nenechávejte své věci bez dozoru, tedy ani v opuštěných rekreačních objektech, které jsou velice snadným terčem pro zloděje, lapky a bezdomovce. Většina majitelů se však rozhodne své věci neustále nepřevážet, z tohoto důvodu by měli udělat alespoň některá preventivní opatření. 1. Řádně uzavřete a uzamkněte celý objekt. Pak se sami vžijte do role zloděje a obejděte objekt, pozornost věnujte zejména stavební otvorům (okna, dveře, verandy) a položte si otázku, zda by vám činilo potíže se přes ně dostat. Máte dostatečné zárubně, okenice. Je jejich uzavření dostatečné? 2. Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými zábrannými prostředky. Bezpečnostní zámky s bezpečnostním kováním, ocelové petlice. 3. Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu. Pohybová čidla a nárazová čidla s vývodem na akustické alarmy mohou být napojeny přímo na pult centralizované ochrany privátní bezpečnostní služby, nebo přímo na Váš mobilní telefon a v případě napadení objektu máte okamžitou odezvu, která Vám umožní například bezprostřední přivolání policie. A dále cennější věci si rozhodně nenechávejte v objektu nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu rekreační objekt navštěvujte nepravidelně při pobytu na chatě či chalupě si všímejte Procházky starými a novými Jaroměřicemi Vlakové nádraží str. 12 pohybu neznámých osob a aut, případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie, nebuďte neteční objekt mějte správně pojištěný Pokud Váš objekt již zloděj navštívil, na nic nečekejte a okamžitě volejte policii. Zbytečně objekt neprocházejte, neuklízejte, nesahejte na žádné věci. Mějte od svých věcí poznamenaná výrobní čísla. Doporučujeme také zhotovení fotografií. Vloupání do rekreačních objektů Třebíčská policie přijala další dvě trestní oznámení o vloupání do rekreačních objektů. K prvnímu z případů došlo v období od 17. září do 4. října v k.ú. obce Číchov. Neznámý pachatel vnikl do rekreační chaty po násilném překonání okenice a skleněné výplně okna. Vnitřní prostory prohledal a odcizil spací pytel. Celkovou škodu vyčíslil majitel na čtyři sta korun. Pachatel se dopustil přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta. K dalšímu vloupání došlo v období od 25. září do 4. října v k.ú. obce Hluboké. Nezvaný host vnikl do vnitřních prostor kůlny u rekreační chaty po násilném překonání vchodových dveří. Odcizil křovinořez, motorovou pilu, nabíječku autobaterií, štípací kleště a další věci. Celkovou škodu vyčíslil majitel na více než sedmnáct tisíc korun. Pachatel se dopustil přečinu krádeže a hrozí mu trest odnětí svobody až na dvě léta. por. Bc. Marcela Lavická Tisková mluvčí Preventivně informační skupina Třebíč Fotografováno kolem r Fotografováno v roce Vlakové nádraží foceno kolem roku 1907 ZPRAVODAJ Města Jaroměřice nad Rokytnou náklad 1650 ks Místo vydání: Jaroměřice n. Rok. Číslo 11/11 Registrace MK ČR pod č.: MK ČR E Vydavatel: Město Jaroměřice n. Rok. tel.: Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje Příspěvky zasílejte na

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Usnesení. Rada města schválila

Usnesení. Rada města schválila Rada města J a b l u n k o v, okres Frýdek - Místek Usnesení 45. schůze Rady města Jablunkova konané dne 26. listopadu 2012 v 15.00 hodin MěÚ Jablunkov - kancelář starosty Rada města schválila 45/1026

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

RM a) RM b) RM c) RM d) Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Boňov a obci Jaroměřice nad Rokytnou Uzavření s

RM a) RM b) RM c) RM d) Uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Boňov a obci Jaroměřice nad Rokytnou Uzavření s Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou č. 21/2011 ze dne 29.06.2011 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad Rokytnou RM-21-2011 RM-21-2011-1 RM-21-2011-2a RM-21-2011-2b) Hlasování

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou č. 70/2013 ze dne Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad Rokytnou

Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou č. 70/2013 ze dne Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad Rokytnou Usnesení ze schůze Rady města Jaroměřice nad Rokytnou č. 70/2013 ze dne 23. 01. 2013 Číslo materiálu Předmět Rada města Jaroměřice nad Rokytnou RM-70-2013 Hlasování o ověřovateli zápisu a o zvolila ověřovatele

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015

Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 Výpis z usnesení 15. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. srpna 2015 1/ Kontrola usnesení 15/80 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/15 15/81 s

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne 30.10.2014 1/27/RM/2014 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2014.

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 12.08.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 41. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 28.11.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/41/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 3/39/RM/2016, 17/39/RM/2016,

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 43 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 11.02.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

POŘAD 45. schůze rady města konané dne

POŘAD 45. schůze rady města konané dne POŘAD 45. schůze rady města konané dne 27. 6. 2016 1. Souhlas s přijetím darů Žádost o schválení přijetí darů pro p.o. Sociální služby města Žďár n.s. 2. Výsledek veřejné zakázky Seznámení s výsledkem

Více