ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Základní škola a mateřská škola Načeradec 270. Mateřská škola Načeradec 244. Název školy: část: ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY. Základní škola a mateřská škola Načeradec 270. Mateřská škola Načeradec 244. Název školy: část: ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Mateřská škola Načeradec 244 Název školy: ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Základní škola a mateřská škola Načeradec 270 Koubíková Jaroslava Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí v mateřské škole, jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(dále jen Školský zákon), vyhláškou předpisů a jinými souvisejícími normami(např.zákon č.258/2000sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláška č.107/2005sb., o školním stravování) 1.Přijímání dětí Přijímací řízení do MŠ pro následující rok se koná v měsících dubnu nebo květnu. O termínu je veřejnost informována prostřednictvím Načeradských novin, oznámením v místním rozhlasu, vyvěšením plakátu na informační desce obce, na nástěnce v mateřské škole. Přednostně se přijímají děti, které v následujícím roce zahájí povinnou školní docházku, dále pak se přijímají děti dle Vnitřní směrnice zařazování dětí do předškolního zařízení. Po přijímacím řízení zasílá ředitelka Základní školy a mateřské školy Načeradec zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí, nepřijetí v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Při nástupu dítěte do MŠ předloží rodiče potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení o pravidelném očkování a jeho doporučení k pravidelné návštěvě mateřské školy. Do mateřské školy se přijímají děti smyslově tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Do mat.školy se mohou přijímat i děti mladší, od dvou let nebo děti zdravotně postižené na základě vyjádření pediatra, u postižených dětí po projednání s odborným lékařem. Dítě může být k předškolnímu vzdělávání přijato i v průběhu roku. Maximální počet zapsaných dětí ve třídě nesmí přesáhnout počet 28. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce. 2. Úplata za předškolní vzdělávání Řídí se Vnitřní směrnicí úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Načeradec. Tato směrnice vychází ze zákona č.561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším 1

2 odborném a jiném vzdělávání. Vnitřní směrnice je rodičům k dispozici na nástěnce v šatně dětí. 3. Adaptační doba Adaptace bude stanovena individuelně s ohledem na přání a možnosti rodičů a zvláštností konkrétního dítěte. Adaptační doba dítěte do MŠ doba k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám školy je maximálně tříměsíční.(č.561/2004 Sb., 34 odstavec 3) 4. Předčasné ukončení předškol.vzdělávání Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání pokud: - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastňuje předškol.vzdělávání po dobu nejméně 2 týdnů - zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - ukončení doporučí v průběhu adaptačního pobytu dítěte lékař nebo poradenském zařízení - zákonný zástupce opakovaně (minimálně 2x za sebou neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo stravování) - dítě nezvládne adaptační program - ( Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. ) 5. Evidence dětí Informace o dětech jsou využívané pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy. Rodiče nahlásí škole každou změnu v údajích(telefon.kontakt na rodiče, trvalý pobyt, přechodný pobyt, přechod matky z mat.dovolené do prac.procesu) UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY, 6. Povinnosti a práva dětí a zákonných zástupců dětí Děti a zákonní zástupci dětí mají právo: - na kvalitní předškolní vzdělávání - na informace o průběhu a výsledcích zdělávání dětí - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstat. Záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost - na informace a poradenskou pomoc školy - na konzultaci výchovných a jiných problémů svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy. 2

3 Dítě má právo: - být respektováno jako jedinec ve společnosti(slušné zacházení, právo na přátelství,respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociál.skupiny) - na emočně kladné prostředí, projevování lásky - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí - být respektováno (ovlivňovat rozhodnutí) - právo na chování přiměřené věku (Úmluva o právech dítěte) - na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. Povinnosti dítěte - chovat se k ostatním dětem tak, aby si neublížily (omluvit se) - upevňovat si společenské návyky (zdravit, děkovat, požádat o pomoc) - po dokončení hry uklízet hračky - jsou povinné šetrně zacházet s majetkem školy, záměrně neničit hračky a pomůcky.(v případě záměrného poškození majetku školy dítětem je rodič škodu povinen nahradit nebo uvést do původního stavu) Další práva a povinnosti zákonných zástupců - rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - rodič má právo se seznámit se Škol.vzděl.programem Svět očima dětí - rodiče si mohou předem dojednat schůzku s pedagog.pracovnicí - rodiče se v budově školy chovají podle mrav.zásad a jsou dětem vzorem - rodiče jsou povinni informovat školu o zdrav.způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte - rodiče jsou odpovědni,, že přivádějí do mat.školy dítě zdravé. Zůstává-li dítě doma (nemoc, jiný důvod)omluví rodiče jeho nepřítomnost osobně nebo telefonicky ( mob ) - rodiče jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce a teprve potom mohou opustit MŠ - rodiče mají právo se podílet na dění v mat.škole, účastnit se různých programů - zavazují se informovat pedagog.pracovníka o výsledcích v poradenském zařízení (pokud jim tato opatření doporučila mateřská škola v zájmu péče o dítě) - zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno - oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky), - ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné - zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými 3

4 zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy, c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí na se na obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnce v chodbě. V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy. 7. Povinnosti a práva pracovníků školy Práva a povinnosti pedagogů - pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte - má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů - právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci (platí i pro nepedagog.pracovníky) - rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy - pedagog je povinen odpovídat zákon.zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem - jsou povinni dodržovat pracovní dobu a pracovní náplň - řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy o PO CO - pedagog.pracovnice je povinna dále se vzdělávat, a to v samostatném studiu,v organizovaných formách DVPP., - je dětem vzorem - při své práci nesmí porušovat Listinu lidských práv a Úmluvu o právech dítěte 4

5 Práva a povinnosti provozních pracovníků - dodržovat stanovenou a schválenou pracovní dobu a prac náplň - řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy PO a CO - jsou povinni se k rodičům chovat taktně a slušně - jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vnitřních záležitostech školy, osobních údajů dětí - podporují děti v samostatnosti 8. Stravování Finanční normativ k je 30,-Kč na celodenní stravování dítěte. Dítě, které v průběhu roku dovrší sedmi let, je zařazeno do druhé věkové skupiny strávníků a má finanční limit 31.- Kč(vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování) Stravné se vybírá přes sporožirový účet rodičů. Mateřská škola nemá vlastní kuchyň svačiny a obědy se dováží ze školní jídelny. Pitný režim děti dostávají dostatečné množství tekutin. Dále mají možnost se napít kdykoliv.(na skřínce u dveří mají nápoj v konvici, samy si nalévají a hrneček vypláchnou. 9. Bezpečnost - mateřská škola zodpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy dítě pedagogický pracovník fyzicky převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy pedagog.pracovník fyzicky předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě na základě dohody o přivádění a odvádění - mateřská škola zajistí, aby děti byly poučené o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se zúčastní při vzdělávání a přímé účasti související s ním (zapsat poučení do třídní knihy) - od rodičů vyžadujeme zodpovědnost, že dítě nenosí do školy nebezpečné předměty (léky, sirky ostré předměty) - škola se z bezpečnostních důvodů uzamyká v 8 hod., dále pak v době odpoled.odpočinku do 14 hod.(v tuto dobu musí využít zvonek u vchodu) - při vycházce zajišťuje jedna učitelka bezpečnost 20dětí (smyslově, tělesně a duševně zdravých,starších 3let) Při větším počtu dětí je musí doprovázet jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu.k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy(školnice) Při chůzi v útvaru na krajnici vozovky, kde není chodník, jde uč. dětmi po levé straně vozovky.(vyhláška 100/75Sb.)Učitelka učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu. Na vycházky používá bezpečnostní vesty a terčík k přecházení vozovky. - organizace výletů na základě náročnosti akce a počtu dětí rozhodne ředitelka školy o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti. - ve všech prostorách školy(v budově, školní zahradě) platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena. 5

6 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 10. Režimové požadavky - provoz školy je hod, tento provoz je každoročně projednán s rodiči a následně schválen Radou obecního zastupitelstva. - provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení a přerušení provozu oznámí řed.nebo zástupkyně řed. zákonnému zástupci 2 měsíce předem, to vše po dohodě se zřizovatelem. - příchod dětí dle potřeby rodičů, nejpozději do 8.00 hod., pozdější příchod jsou rodiče povinni předem hlásit - děti se scházejí do 7.30 hod 1.třídě v přízemí, poté odcházejí děti ze druhé třídy do své v 1.patře hod hry a činnosti dětí podle volby dětí, individuální rozhovory, ranní kruh, ranní cvičení - 9, hod hygiena, svačina hod didakticky cílené činnosti probíhají individuelně, ve skupinách, vycházejí z potřeb dítěte hod příprava a pobyt venku, denní doba pobytu je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v mat. škole. V letním i zimním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty nebo vynecháním při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách (velký mráz pod -10, smogová situace, vytrvalý déšť) hod převlékání, hygiena, oběd hod hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek hod. hygiena, svačina hod odpolední zájmové činnosti, úklid hraček před odchodem dítěte z mat. školy O R G A N I Z A C E V P R O S T O R Á C H Š K O L Y 1) V ŠATNĚ Při příchodu do mat. školy se děti převlékají v šatně. Každé dítě má vymezené místo na oblečení a obuv, označené svojí značkou. Učitelky vedou pozvolna děti k samostatnosti, starší děti k pomoci malým dětem, hned od začátku zvykají děti na správný postup při svlékání a oblékání, vedou děti k tomu, aby měly své osobní věci složené a upravené. Rodiče mohou vstupovat do třídy a po schodišti do prvního patra, ale z hygienických důvodů pouze po vyzutí. 2) V UMÝVÁRNĚ A NA ZÁCHODĚ Počet klozetů je rozdělen pro děvčata a chlapce. Děti jsou vedeny k samostatnosti při splachování WC, po použití WC k mytí rukou. Učitelky sledují správný postup při mytí, používání. mýdla, zacházení s vodovodní baterií, použití ručníku a hřebenu. Na podlaze jsou protiskluzové rohože. Učitelka sleduje úpravu zevnějšku dětí. 6

7 3) ORGANIZACE PŘI JÍDLE Stravování se řídí předpisy o školním stravování. Jídlo rozdává školnice,s obědem a odpolední svačinou pomáhá uklízečka, se stolováním pomáhají děti. Svačiny a obědy se dovážejí v termosech z centrální kuchyně, kde je připraví kuchařka. Při jídle dbají učitelky na výchovu návyků a dovedností, na správné používání příboru. Na dopolední svačinu a oběd scházejí děti ze druhé třídy do nově zřízené jídelničky v přízemí. 4) ODPOČINEK DĚTÍ Na odpočinek odcházejí všechny děti do herny v 1. patře, kde se každý den rozkládají a po spaní uklízejí lehátka. Děti se převlékají se do pyžama. Děti odpočívají na lehátku, odložené věci si rovnají na židle, malým dětem pomáhá učitelka, uklízečka. Děti odpočívají v předem větrané místnosti. 5) POBYT VENKU Při vycházce zajišťuje jedna učitelka bezpečnost 20 dětí (smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let). Při větším počtu dětí je musí doprovázet jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřsko školy (školnice). Při pobytu venku je nutné dodržovat zásady bezpečnosti. Důvody pro nedodržení pobytu venku: 1. mráz pod -10 C 2. prudký vítr nebo déšť 3. hustá mlha Při chůzi v útvaru na krajnici, či kraji vozovky, kde není chodník, jde učitelka s dětmi po levé straně vozovky. Učitelka učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi, k přecházení vozovky používá terčík. Při pobytu na školní zahradě vydává a uklízí hračky společně s dětmi učitelka. Pískoviště odkrývá údržbář a zakrývá učitelka po odchodu posledního dítěte. 6) ORGANIZACE VÝLETŮ Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. 7) ZMĚNA REŽIMU Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 11. Konzultační hodiny - konzultační hodiny jsou uvedeny na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí 12. Oblast prevence užívání návyk.látek - všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky i s nimi manipulovat - škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí, že je dítě týráno a zanedbáváno 7

8 - v celém objektu je zákaz kouření (budovy i přilehlé prostory škol.zahrady dle zákona č.379/2005 Sb. 13.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Školní řád bude zaměstnancům a zákonným zástupcům zpřístupněn na nástěnce v šatně. - 8

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více