Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ"

Transkript

1 Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Přijímací řízení následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v měsících únor nebo březen. Veřejnost je informována prostřednictvím tisku, tachovské TV a plakátů. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku. 1.2.Dítě do MŠ přijímá ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte, popřípadě stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v MŠ nejvíce na 3 měsíce. Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku a obdrží Evidenční list dítěte. Ten vyplní, nechá potvrdit dětským lékařem a ztvrdí podpisy obou zákonných zástupců. Ředitelka MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo lékařské prohlídce a stanoveným pravidelným očkováním. Na základě vyplněného Evidenčního listu dítěte vydá nebo zašle ředitelka školy do vlastních rukou zákonných zástupců Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ spolu s pozvánkou na první informační schůzku rodičů K předškolnímu vzdělávání se přednostně přihlašují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze toto dítě přijmout z kapacitních důvodů, zajistí městský úřad, v němž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné MŠ. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření. 2. Ukončení docházky dítěte Ředitelka školy může po předchozím písemném oznámení ukončit docházku dítěte v MŠ /dle 35 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů /: - dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ - v průběhu zkušebního pobytu dítěte na doporučení lékaře nebo školské poradenského zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou či vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady 3. Platby v mateřské škole 2.1. Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno: - Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a dovršily od 1.září do 31. srpna následujícího roku nejvýše 6 let věku, nebo jim byl povolen odklad povinné školní docházky, mají předškolní vzdělávání bezúplatné /školský zákon, 123 odst. 2/. - Úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na každý školní rok měsíčně dle předpisu úplaty za předškolní vzdělávání - v šatnách dětí na nástěnce /vyhláška č. 14/2005 Sb., 6 ve znění pozdějších předpisů / V Předpisu úplaty za předškolní vzdělávání jsou stanoveny možnosti osvobození či snížení úplaty za předškolní vzdělávání Úplata za školní stravování dětí:

2 - Výše stravného je stanovena předpisem vyvěšeným na nástěnkách v šatnách dětí. - Platí se v hotovosti vedoucí ŠJ nebo na účet MŠ do 25. dne daného kalendářního měsíce. Přeplatky se vracejí na účet rodičů či v hotovosti výdajovým dokladem v červenci, srpnu následujícího roku Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby pro zákonné zástupce dětí povinné. Úplata za předškolní vzdělávání je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ /zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst.1d/. 4.Evidence dítěte 3.1. Zákonní zástupci vyplní Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, telefonické spojení, kdo bude dítě z MŠ vyzvedávat Zdravotní stav dítěte a pravidelné očkování potvrdí do Evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem do MŠ Zákonní zástupci dětí nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích zejména změnu trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, telefon Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím/. 5. Provoz mateřské školy - MŠ s právní subjektivitou má 5 tříd /věk zpravidla od 3 do 6 let/. - Provoz MŠ je od 6,15 do 16,30 hodin /včetně provozu o hlavních prázdninách/. - Provoz MŠ bývá dle 3, odst.1 a 2 vyhl. č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů přerušen v měsících červenci a srpnu a mezi vánočními svátky. Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. - Děti se přijímají do MŠ od 6,15 do 8,00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ po 8.00 hod, zvoňte! - Děti, které chodí ráno později, zákonný zástupce dítěte omlouvá do 8,00 hodin, jinak se počítá stravné. - Zákonný zástupce dítěte je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování dítěte /rýma, kašel, přecitlivělost apod./teprve potom může opustit školu. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné či s příznaky nemoci / zvýšená teplota, průjem, ranní zvracení apod./ - Zákonní zástupci dítěte písemně pověří k vyzvedávání dítěte pověřenou osobu /nebo v evidenčním listu /. Odchod dětí domů vzhledem k zabezpečení budovy probíhá v době po obědě od do hod. Odpoledne je pak odchod v době od do hodin. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců dětí nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům dětí předají. - Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně adaptační režim. V průběhu školního roku se mohou zákonní zástupci dětí s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Děti nastupující na začátku školního roku mají adaptační režim v průběhu prvních týdnů měsíce září. - Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti se silným nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Učitelka má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. - Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou - Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Zákonní zástupci dítěte svým podpisem ztvrzují účast dítěte na akcích mimo území MŠ.

3 Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky. - Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ dávejte ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům. - Dítě v MŠ potřebuje: sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouček, přezůvky /ne pantofle, / pyžamo, oblečení do třídy, náhradní spodní prádlo, papírové kapesníčky. Děti musí mít své věci označené, podepsané. - Za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí. - Konzultační hodiny: předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci v budově MŠ. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu se zaměřením na základy učení, postojů a hodnot životně důležitých pro člověka. Každá třída má svůj denní program, který je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. 6. Práva rodičů Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a MŠ. Zákonní zástupci dítěte mají právo: - Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. - Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě. - Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy. - Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy. - Z vážných důvodů požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. 7.Povinnosti rodičů - Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby přihlášené dítě docházelo řádně do MŠ a bylo předáno osobně učitelce do třídy. - Nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ. - Předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé. - Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě do MŠ s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení, v zájmu zdraví ostatních dětí. Onemocní-li dítě během dne v MŠ, jsou zákonní zástupci dítěte okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. - Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte den předem, ráno do 8.00 hod, ústně nebo telefonicky. Při neomluvené absenci delší než 14 dnů, může být dítěti ukončena docházka do MŠ. - Nahlásit změny v důležitých datech dítěte /změna bydliště, telefon, zdravotní pojišťovny/. - V termínech hradit úplaty za předškolní vzdělávání a stravování. - Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ. 8. Práva dítěte Dítě má právo: - Aby mu byla společností poskytována ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit/. - Být respektováno jako jedinec ve společnosti /slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/. - Na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku /. - Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí /. - Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život /právo ovlivňovat rozhodnutí, co

4 se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem. Vybráno z Úmluvy o právech dítěte. 9.Povinnosti dítěte - Při příchodu do MŠ si očistit obuv a přejít do šatny, kde se zdržovat pouze po dobu převlékání, přechod do třídy, či domů. - Všechny své věci v šatně udržovat v pořádku, uložené ve své přihrádce, která je označena značkou. - Při příchodu do třídy pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. 10. Ochrana a bezpečnost dítěte - Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí /pověření nepedagogičtí/ pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. - Pedagogický /pověřený nepedagogický/ pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých. Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů tak, aby byly obě učitelky s dětmi venku. - Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech /plavání, divadlo, výlety apod./ nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí /uklízečka/. - Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte. - Děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu u Kooperativy, pojišťovny a.s. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy vyplněný formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá. - Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8.00 do hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu. V období mimo provoz je MŠ monitorována. - V MŠ není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem předškolního vzdělávání, ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dítěte nebo přímo ohrožující či poškozující životní prostředí. Péče o zdraví Cílem je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, růstu a vývoji dítěte. Dítě je vedeno: - k poznávání své identity ve vztahu k druhým a okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti - k péči o své zdraví, k zodpovědnosti za své osobní věci - k dodržování každodenní osobní hygieny - k dobrému chování při stolování - k bezpečnému pohybování v blízkém okolí - k vytváření zdravých životních návyků a postojů - k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku - k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování Rovnováha by měla být vytvořena mezi prací, odpočinkem a zábavou. S účinností od

5 Dodatek ke Školnímu řádu č.1 5. Provoz mateřské školy - Provoz MŠ je od 6,00 do 16,30 hodin /včetně provozu o hlavních prázdninách/. - Děti se přijímají do MŠ od 6,00 do 8,00 hodin, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Při příchodu do MŠ po 8.00 hod, zvoňte! V Tachově Dodatek ke Školnímu řádu č.2 1.Přijímací řízení následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v měsících březen, duben. 3. Platby v mateřské škole 2.1. Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno: - dle 123se vzdělávání poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. - Úplata ostatních dětí za předškolní vzdělávání je stanovena na každý školní rok měsíčně dle předpisu úplaty za předškolní vzdělávání - v šatnách dětí na nástěnce /vyhláška č. 14/2005 Sb., 6 ve znění pozdějších předpisů / - V Předpisu úplaty za předškolní vzdělávání jsou stanoveny možnosti osvobození či snížení úplaty za předškolní vzdělávání. V Tachově Dodatek ke Školnímu řádu č.3 1. Přijímací řízení následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, zpravidla v měsíci duben. V Tachově

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více