Školní řád MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád MŠ 2014 1"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 368/2014 Vypracovala a schválila: Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání ) - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí Školní vzdělávací program - upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole, - hlavní vzdělávací program je rozdělen na čtyři části, přestavující čtyři roční období - jednotlivé části se dále dělí do pěti hlavních oblastí Dítě a jeho tělo - biologická oblast Dítě a jeho psychika - psychologická oblast Dítě a ten druhý - interpersonální oblast Dítě a společnost - sociálně kulturní oblast Dítě a svět - environmentální oblast Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon ) a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění (dále jen Vyhláška o MŠ ) Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Každé přijaté dítě (dále jen dítě ) má právo: Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti. Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně. Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte: Školní řád MŠ

2 - volný přístup do mateřské školy - mít vlastní názor - být vyslechnut - být respektován - právo na svobodu projevu - právo na ochranu před násilím a zanedbáváním - právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti - právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj - právo na rovný přístup ke vzdělání - právo na plný rozvoj osobnosti - právo na svobodnou hru Mezi další práva dětí patří: - podle potřeby se napít - podle potřeby jít na toaletu - sníst pouze to a tolik, kolik chtějí - být vyslechnuté - zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky podle svého přání - aby jim dospělý pomohl, když potřebují - během dne si odpočinout - být oslovovány, tak, jak jsou zvyklé z domova - podle možností dokončit hru Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku, a to: - po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo - samostatně používat WC starší děti - být samostatné při hygieně mytí rukou, použití kapesníků - upevňovat si společenské návyky pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc - říci učitelce, když chci opustit třídu na toaletu - mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči - neničit práci druhých ani majetek školy - neublížit sobě chovat se podle pokynů učitelky - dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě a v tělocvičně - neubližovat si navzájem neprat se, nenadávat, a pokud přesto tato situace nastane, umět se omluvit - neubližovat dospělým učitelka akceptuje pocit hněvu, ale ne jednání, které z něj plyne (nepřipustit fyzickou agresi tahání za vlasy, kopání, kousání, nadávky) - dodržovat daný časový rozvrh každá činnost má vymezený časový prostor a děti se musí naučit ho respektovat - konflikty se snažit řešit ústní domluvou Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci ) mají právo: - být informování o záměrech a koncepci mateřské školy - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí a o chování dítěte v mateřské škole Školní řád MŠ

3 - vyjadřovat se k rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí - na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí - respektovat názory rodiny ze strany mateřské školy - účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy tohoto školního řádu Povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní: - zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně upravené - respektovat a dodržovat provozní dobu mateřské školy - respektovat tento řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce školy - informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče a rozvoj dítěte opravdu v součinnosti s rodinou - seznamovat se s informacemi na nástěnkách pro rodiče - na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte - umožnit dětem volný a bezpečný pohyb nejen ve třídě, ale zejména venku vhodným oblečením a obutím - informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte a hlásit změny těchto údajů - oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky - oznámit nepřítomnost dítěte - v zájmu dítěte na výzvu učitelky navštíví s dítětem speciální zařízení (popř. pedagogickopsychologickou poradnu) Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. II. UPŘESNĚNÍ VÝKONŮ PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 2. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte 2.1. Přijetí dítěte do mateřské školy - předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let - ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým - ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy - ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. - jedná-li se o děti, které se mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. Školní řád MŠ

4 O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době. - zkušební pobyt dítěte v délce 2 měsíců začíná ode dne nástupu dítěte k pravidelné celodenní docházce do mateřské školy - dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2.2. Provoz mateřské školy - mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení - mateřská škola je školou s celodenním provozem - mateřská škola je jedinou školou v obci, je školou s jednou třídou - do jedné třídy mateřské školy jsou zařazeny 3 ročníky předškolního vzdělávání - mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy - provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonnému zástupci nejméně 2 měsíce předem V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání - Děti se přijímají v době od 6:45 hod do 8:00 hod. Poté se budova školy z bezpečnostních důvodů zavírá. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování). - Rodiče převlékají děti v šatně. Věci si děti ukládají do označených poliček podle přidělených značek. Věci dětí rodiče označí, aby nedocházelo k záměně. - Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. - Rodiče neponechávají děti v šatně samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené Zákonný zástupce může na základě písemné, datované a podepsané žádosti pověřit jinou osobu k předání nebo vyzvednutí dítěte - pokud si zák. zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy, c) řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, d) případně se obrátí na Policii ČR - podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc Čas doba vyzvedávání dětí z MŠ: Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:05 a 12:10 hod. Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:50 hod a 16:00 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy Informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích - zákonný zástupce má možnost získat tyto informace na pravidelných schůzkách rodičů - po předchozí domluvě je možnost konzultace i v jinou dobu, nesmí být v této souvislosti narušen plynulý provoz mateřské školy Školní řád MŠ

5 - zákonný zástupce má možnost vznášet připomínky a podněty k práci mateřské školy u učitelky nebo u ředitelky školy, nesmí být v této souvislosti narušen plynulý provoz mateřské školy 2.8. Informování zákonných zástupců dítěte o mimořádných školních a mimoškolních akcích - oznámení o těchto akcích jsou podle možností s dostatečným předstihem vyvěšena na nástěnce v prostorách šatny mateřské školy - při konání mimořádných akcí pořádaných mateřskou školou je zahájení i ukončení akce u budovy školy. Pouze v opodstatněných případech na základě písemné žádosti zákonného zástupce je možno se dohodnout jinak. (Žádost bude datovaná, podepsaná) Konkretizace způsobu omlouvání dítěte ze vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu - nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce do 8:00 daného dne, nebude-li dítě omluveno počítá se po celou dobu nepřítomnosti plné stravné - omluvit nepřítomnost lze osobně, písemně nebo telefonicky - po běžné nemoci a po delší nepřítomnosti (tj. déle než 1 týden) dokládá zákonný zástupce čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (formulář je k dispozici u učitelky) - onemocní-li dítě nakažlivou nemocí nebo se u něho objeví vši, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost neprodleně - po infekční nemoci je nutné předkládat lékařské potvrzení, že dítě smí opět do kolektivu Pravidla vzájemných vztahů pracovníků školy a zákonných zástupců dětí - Pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského chování. - Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy. - Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci věcně, bez emocí a nikdy přímo před dětmi. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení školy. - Právní předpisy týkající se školské problematiky, vnitřní normy školy, výroční zprávy, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, zprávy o poskytování informací a jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou volně k dispozici na vývěskách školy a uloženy v kanceláři ředitelky školy. Zákonní zástupci žáků i pracovníci školy zde do nich mohou nahlédnout nebo si je vypůjčit Úhrada úplaty za vzdělávání Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. Úhrada stravného Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě stravného Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole - ukončení vzdělávání z důvodu delší (1 měsíc) neomluvené neúčasti dítěte na vzdělávání - ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte - ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době - ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Školní řád MŠ

6 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 3. Provozní a vnitřní řád - zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 3.1. Údaje o zařízení název školy Identifikátor zařízení Adresa Základní škola a mateřská škola ZŠ a MŠ Huntířov Huntířov Železný Brod Telefon , ( ) Odpovědná osoba Miroslava Kopecká, ředitelka školy Typ s celodenním provozem Stanovená kapacita 28 dětí Provozní doba 6:45 16:00 Zařazení a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče: - podle plánu školních a mimoškolních aktivit (besídky, výtvarné dílny, výlety, oslavy apod.) 3.2. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení) Příchod dětí 6:45 8:00 Spontánní hra v době ranního scházení a odpoledního provozu Činnosti dětí, řízené pedagogem převážně dopoledne Sledování televize nezařazujeme Pohybové aktivity podmínky, vybavení třída mateřské školy, vybavená tělocvična, školní zahrada druh pohybových aktivit TV chvilky, pohybové hry, hry se zpěvem frekvence zařazování každodenně, dále podle potřeby a možností Pobyt venku - pozemek školní zahrada, dvůr za budovou školy, hřiště u sokolovny údržba zeleně, pískoviště viz vnitřní směrnice: Provozní řád venkovních hracích ploch délka pobytu zpravidla 10:00 11:20 způsob využití pobytu procvičování úkolů, pohybové aktivity, volná hra Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, nebo teplota pod 10 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. Odpočinek, spánek zařazení v režimu dne po obědě 12:15 14:15 ukládání lehátek, atd. samostatná ložnice. Lůžkoviny jsou uloženy na matraci, pyžama v poličce. Větrání zajištěno. Stravování podávání svačiny 8:50 9:15 systém podávání svačin zajišťuje učitelka, kuchařka, za pomoci starších dětí obědy 11:30 12:00 systém podávání obědu podávání polévky zajišťuje učitelka, kuchařka, výdej druhého jídla kuchařka, učitelka, děti si samy odnesou talíř, výdej příborů - samostatně Školní řád MŠ

7 Pitný režim Otužování vždy k jídlu v jídelně a přes den ve třídě čaje, ovocné nápoje, pitná voda společné pití min. 5x denně a dále kdykoli podle potřeby dětí, do vlastních kelímků zajišťujeme optimální vytopení místností, pravidelné větrání, vhodné oblečení podle aktuální situace, každoročně plavecký výcvik pro starší děti 3.3. Způsob nakládání s prádlem Výměna prádla lůžkoviny 1x za 3 týdny, pere firma Jablonec n.n. ručníky min. 1x týdně, pere školnice pyžama 1x týdně, perou doma rodiče Způsob manipulace zajišťuje školnice, uskladňuje v samostatné skříni v ložnici dětí. IV. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Dítě přítomné v mateřské škole v době podávání jídla se stravuje vždy. Individuální požadavky vyplývající ze zdravotního omezení dítěte (např. alergická reakce, nevolnost po požití některých druhů potravin) si mohou rodiče dohodnout písemně s učitelkou. Oblast stravování je podrobně řešena ve vnitřní směrnici školy, která je přílohou Organizačního řádu školy. V. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 5. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání a při práci s dětmi O veškerých bezpečnostních opatřeních a poučeních provede učitelka zápis do Přehledu výchovné práce mateřské školy a do přehledu poučení datum, stručný obsah, forma předání informací, podpis Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání a při práci s dětmi - Do mateřské školy chodí děti pouze zdravé. Dítě se do školy nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou jsou alergie a astma. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte a podrobný rozpis podávání léku. - Na začátku školního roku rodiče oznámí a aktualizují své telefonní číslo nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. - Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník osobně převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník osobně předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. - Zákonný zástupce může pověřit osobu jednorázovým písemným pověřením, datovaným a podepsaným nebo smlouvou s ředitelkou školy zajistit pověření určité osoby nebo osob na celý školní rok. - Při zajišťování mimoškolních akci určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků, tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana. - Při organizování specifických činností např. sportovních nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole. - Zákonný zástupce vybaví děti vhodným oblečením a obutím pro všechny činnosti mateřské školy, náhradním oblečením a kontroluje stav a funkčnost připravených věcí. - Učitelka mateřské školy řídí veškeré činnosti tak, aby předcházela úrazům dětí i úrazům svým. - Mateřská škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při činnostech mateřské školy a podle závažnosti úrazu vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům. - Při všech činnostech mateřské školy je učitelka povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj. Školní řád MŠ

8 - Mateřská škola zajišťuje za finanční účasti zákonného zástupce celodenní pitný režim dětí. - Učitelka má právo nepřijmout dítě do mateřské školy a na základě svých pochybností o zdravotním stavu dítěte si vyžádat čestné prohlášení zákonného zástupce popřípadě lékařské prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků školy Podrobně řeší další otázky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků školy a je přílohou Organizačního řádu školy Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - učitelka zajišťuje ochranu dětí před všemi formami sexuálního zneužívání, před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - školská zařízení jsou povinna oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v 6 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o takové skutečnosti dozví 6 (1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, a) jejichž rodiče 1. zemřeli, 2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo 3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti; b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití; d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí. VI. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.1. Chování při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání - dítě zapsané do mateřské školy má právo využívat zařízení a vybavení školy v souvislosti se vzděláváním a výchovou - učitelka mateřské školy zajišťuje ochranu majetku mateřské školy při všech činnostech dětí od doby, kdy dítě převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je opět předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě - za škodu na majetku školy, kterou způsobí dítě svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována na zákonném zástupci dítěte odpovídající náhrada 6.2. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole - zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte. - ve školní budově dodržují všichni zásady čistoty a bezpečnosti, na schodiště vstupují s návleky popř. zutí nebo ve vlastních přezůvkách Školní řád MŠ

9 - zákonný zástupce využívá pro vstup do budovy domácího telefonu a nezajišťuje vstupní dveře záklapkou na zámek - do budovy nevpouští cizí osoby - veškeré zjištěné závady nahlásí zákonný zástupce některé z pracovnic školy 6.3. Osobní majetek - pro větší zajištění osobního majetku dětí nezbytného pro vzdělávání nebo výchovu (části oblečení apod.), zákonný zástupce označí přidělenou značkou, což umožní snadnější úklid do přihrádek, v případě záměny je třeba vše řešit dohodou. Za neoznačené věci i za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, mateřská škola neručí - pokud zákonný zástupce zjistí ztrátu osobní věci nezbytné pro zajištění vzdělávání nebo výchovy, okamžitě ohlásí tuto skutečnost učitelce - zákonný zástupce bere na vědomí, že za ztrátu nebo poškození hračky přinesené z domova neodpovídá mateřská škola VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7.1. Seznámení zákonných zástupců se školním řádem - zákonný zástupce je seznámen se základními body školního řádu při přijetí dítěte do mateřské školy - během 20 dnů po nástupu dítěte do mateřské školy se zákonný zástupce podrobně seznámí se školním řádem a svým podpisem potvrdí souhlas s jeho jednotlivými body na podpisovém archu pro daný školní rok 7.2. Změny a dodatky školního řádu Případné aktuální změny a dodatky projednává pedagogická rada a budou zveřejněny pro zákonné zástupce prokazatelným způsobem v šatně mateřské školy na nástěnce Účinnost a platnost školního řádu. Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: Školní řád byl schválen školskou radou dne: Zrušuje se předchozí znění školního řádu č.j.:179/2012 ze dne Nabývá platnost dne : Školní řád je závazný pro všechny pracovníky školy, děti a jejich zákonné zástupce. V Huntířově dne: Miroslava Kopecká Potvrzuji svým podpisem, že jsem se seznámil(a) se školním řádem: Školní řád MŠ

10 datum jméno - podpis Školní řád MŠ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více