Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Mateřské školy Holoubkov byl zpracován v souladu s následujícími platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon); ve znění pozdějších předpisů Zákon 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, 50; ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Články školního řádu: 1. Pravidla provozu: a) zápis a způsob přijímání dětí do MŠ b) provoz mateřské školy c) docházka dětí, omlouvání jejich nepřítomnosti d) styk s rodiči e) stravování f) úplata za předškolní vzdělávání g) oblečení a hygienické potřeby dětí h) ŠVP PV ch) Režim dne, hygienické podmínky 2. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v MŠ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a) povinnosti dětí b) práva dětí c) povinnosti rodičů d) práva rodičů e) zaměstnanci MŠ 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení 5. Závěrečná ustanovení

2 1. Pravidla provozu a) zápis a způsob přijímání dětí do MŠ: zápis provádí ředitelka školy a vedoucí učitelka po dohodě se zřizovatelem, o termínech zápisu je veřejnost informována včas prostřednictvím plakátů, internetu a obecním rozhlasem; ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, a informuje rodiče zasláním "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ"; o přijetí dětí rozhoduje ředitelka takto: Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením Kritérium Bodové ohodnocení Doba podání přihlášky 1 rok 1 (opakované podání 2 roky 2 žádosti) 3 roky 3 Trvalý pobyt dítěte* Trvalý pobyt v obci Holoubkov 3 Trvalý pobyt Těškov, Medový 1 Újezd Věk dítěte** 3 roky věku 4 roky věku let věku ( + dítě s OŠD) 4 Individuální situace Mateřskou školu navštěvuje 1 dítěte sourozenec dítěte Dítě se hlásí k celodennímu provozu 1 * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky Do MŠ jsou přijímány děti, které zvládají základní samoobslužné činnosti (samostatně se napijí, nají, základní oblékání, svlékání, komunikace jsou schopny dorozumět se) Dále je třeba,aby děti zvládaly základní hygienické návyky (samostatné použití toalety, děti bez plen). o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. b) provoz mateřské školy

3 Mateřská škola je trojtřídní. Provoz školy je od 6.00 do hodin. Děti se do MŠ přijímají zpravidla do 7.45 hodin, příchody a odchody lze po dohodě s rodiči uskutečnit v průběhu celé provozní doby. Důvodem je snaha přiblížit život v MŠ co nejvíce prostředí rodiny při respektování individuálních biorytmů dětí. Rodiče jsou dále povinni osobně předat dítě učitelce,nahlásit případné změny zdravotního stavu dítěte. Do mateřské školy nebude přijato dítě s kašlem, teplotou, zvracením, vyrážkou.pokud dítě onemocní v MŠ,budou rodiče telefonicky vyzváni a neprodleně si dítě odvedou. V období hlavních prázdnin bývá provoz MŠ omezen a obvykle na 5 týdnů přerušen. Přerušení nebo omezení provozu MŠ oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Ve spolupráci s Občanským sdružením NĚHA, pracuje ve škole keramický kroužek, kam docházejí předškolní děti - 1x měsíčně od 9.00 do hod. c) docházka dětí, omlouvání jejich nepřítomnosti Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka MŠ, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem učitelce, zápisem do sešitů v šatnách, případně telefonicky na tel.č Omlouvat možno i na mobilní čísla jednotlivých tříd (1.tř.) a (2. a 3. tř.) Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně. Ředitelka organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže: se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny; zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy; ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení; zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. d) styk s rodiči Dítě předá učitelce zákonný zástupce. V zájmu dítěte nahlásí jeho případné zdravotní, ale i jiné potíže. Děti si mohou do MŠ nosit hračku, ale za ztrátu nebo poškození hraček, přinesených z domova, nenese učitelka odpovědnost. Učitelka předá dítě zákonnému zástupci a zároveň poskytne případné informace týkající se chování dítěte v době pobytu v mateřské škole. Pověřené osobě předá učitelka dítě pouze na základě zmocnění této osoby zákonným zástupcem dítěte (formuláře u třídních učitelek). Rodiče okamžitě nahlásí učitelce změny týkající se dítěte (změna bydliště, zdravotní pojišťovny, pediatra, tel. číslo rodičů apod.). Pokyny, aktuální informace, různá sdělení jsou zveřejňovány na nástěnkách.

4 Konzultační hodiny s ředitelkou, vedoucí učitelkou lze dohodnout ústně nebo po telefonu. Pravidelné konzultační hodiny jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Učitelky poskytují běžné informace o prospívání dětí v mateřské škole při předávání dětí. V případě zájmu a potřeby rovněž také soukromě v předem domluveném termínu. e) stravování Rozsah stravování je stanoven tak, aby se dítě vždy stravovalo, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole. Stravné se hradí formou sporožira, inkasa nebo složenkou. Omlouvání ze stravování se provádí nejlépe 24 hodin předem, nejdéle však do 7.45 daného dne osobně nebo telefonicky. Při náhlém onemocnění se vydá oběd první den domů. V případě neomluvené absence dítěte rodiče stravné hradí. f) úplata za předškolní vzdělávání viz samostatná směrnice, upravovaná vždy k příslušného roku. Směrnice je umístěna na nástěnkách v šatnách, případně u vedoucí ŠJ. g) oblečení a hygienické potřeby dětí: přezůvky ; oblečení, které umožní volnost pohybu (hry na zahradě, vycházky do přírody); oblečení do deště a chladného počasí; vhodné je i náhradní spodní prádlo; pyžamo - v případě, že dítě v MŠ pobývá v době odpoledního odpočinku; kartáček na zuby - v případě, že dítě v MŠ pobývá v době odpoledního odpočinku; papírové kapesníky 1 balení na pololetí plastový hrneček ( 2. a 3. třída) Doporučujeme tyto předměty označit jménem dítěte nebo jemu přidělenou značkou. h) školní vzdělávací program Škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, do kterého je možné nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Program je rodičům k dispozici na okně před jídelnou. ŠVP PV je vypracován vždy na 3 roky. Plánování výchovné práce ve třídách se řídí platným ŠVP PV. Učitelky zpracovávají třídní vzdělávací programy a individuálně vzdělávací programy (ve spolupráci s PPP). Bližší informace jsou umístěny na nástěnkách v šatnách a chodbách. Individuální konzultace je možno realizovat po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou. ch) režim dne Podrobně: viz. ŠVP PV, případně TVP PV v jednotlivých třídách. V průběhu dne se střídají spontánní a řízené činnosti. Režim dne vychází z vývojových a věkových zvláštností, ze zájmu a potřeb dětí. Ve všech činnostech převládá hra jako dominantní metoda. Základním kritériem pro uspořádání režimu dne je zajištění správné životosprávy. Jsou to intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku a potřebný odpočinek. Ve všech třídách je dodržován pitný režim. K zajištění zdravého tělesného rozvoje se zařazují do režimu dne tělovýchovné chvilky.

5 Hygienické podmínky Není překračována maximální stanovená kapacita MŠ (max. 60 dětí). Děti i zaměstnanci mají dostatek prostoru, mají k dispozici dostatečné množství pitné vody (nejméně 60 l na osobu/den). Pravidelně je prováděn úklid veškerých prostor MŠ. Podle stanoveného předpisu jsou pravidelně měněny ručníky a lůžkoviny. Teploty ve vnitřních prostorách nepřekračují v letních měsících 28 stupňů Celsia a v zimních měsících se teplota pohybuje v rozmezí stupňů. 2. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, a) dítě má právo o být respektováno jako jedinec ze společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) o na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). o být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...). o být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat). b) děti jsou povinny o dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny. o plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem o chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. o nenosí do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků, peněz apod. c) rodiče (zákonní zástupci) mají povinnosti o dodržovat Školní řád a předpisy či pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni o plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydaných v souvislosti se Školním řádem o zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy o Rodiče jsou dále povinni osobně předat dítě učitelce, nahlásit případné změny zdravotního stavu dítěte, nahlásit neprodleně, že dítě má /mělo vši a podniknout všechny potřebné kroky k jejich likvidaci a zamezení jejich šíření Do mateřské školy nebude přijato dítě s urputným kašlem, teplotou, zvracením, vyrážkou.pokud dítě onemocní v MŠ,budou rodiče telefonicky vyzváni a neprodleně si dítě odvedou. o na vyzvání ředitelky školy (vedoucí učitelky) se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte

6 o informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech o omlouvat nepřítomnost dítěte co nejdříve o oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 ( školského zákona ) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích o provádět včas veškeré platby za školné a stravování d) rodiče (zákonní zástupci) mají právo na: o svobodnou volbu Mateřské školy pro své dítě o informace o průběhu výchovně vzdělávacího procesu v Mateřské škole na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, zdravotního stavu dítěte, včetně diskrétnosti při výskytu vší. o po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě o konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy o informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy o přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy o projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy o požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ o ch) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v 14 školského zákona o volit a být voleni do školské rady e) zaměstnanci školy o učitelé dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v PPP a na sdělení rodičů o dítěti o učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. o učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. o třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u dítěte - problémy s chováním, zdravotní a rodinné problémy o všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním a pobytem v MŠ o učitelky kontrolují absenci žáků a vedou o tom záznamy. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti o pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením výchovně vzdělávací činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad dětmi o před odchodem překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední, při odchodu uzamkne budovu. o v celém objektu MŠ je zakázáno kouření! o v budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena el.energií o nahlásí-li rodič výskyt vší u svého dítěte, postupují zaměstnanci následovně: a) neprodleně oznámí písemně v každé šatně, že se vyskytly vši, s žádostí, aby rodiče prohlíželi pravidelně hlavu svým dětem

7 b) okamžitě zajistí výměnu ložního prádla a ručníků 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, Všichni se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. O každém úrazu či poranění, k němuž dojde během pobytu dětí MŠ, musí být veden písemný záznam do filtru úrazů a vše musí být neprodleně oznámeno zákonným zástupcům. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době , a hodin. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. V budově MŠ a přilehlých prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu, kouření či užívání jiných omamných látek. Ve vlastním zájmu pracovníků je zakázáno ponechávat peníze či osobní cenné věci nezajištěné. Všichni zaměstnanci školy jsou při výchově a vzdělávání i během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob je vyžadována náhrada. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad dítětem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Do školy děti nenosí cenné věci, nebezpečné předměty, šperky apod. Zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody 5. Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Anna Malečková vedoucí učitelka MŠ 2. O kontrolách provádí písemné záznamy 3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu. 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem :

8 5. Podle 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce pro zaměstnance (u kuchyně), vyvěšením na nástěnce pro veřejnost( u jídelny) v budově MŠ. 6. Tento řád byl projednán a zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne V Holoubkově dne zpracovala: Anna Malečková vedoucí učitelka MŠ Holoubkov V Holoubkově dne schválila: Mgr. Iveta Vodičková ředitelka organizace

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace se sídlem Pasířská 72, 466 01 Jablonec nad Nisou Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Ped-4/2008 Pedagogická

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více