Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 1"

Transkript

1 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Studijní a konzultaèní pobyt zahranièních poradcù v Èeském krasu Landscape Stewardship Exchange se uskuteènil ve dnech 25. èervna 3. èervence 2000 za podpory QLF/Atlantic Center for the Environment a Nadace Partnerství. Organizaci pobytu za èeskou stranu zajiš ovala Agentura Koniklec ve spolupráci se Správou Chránìné krajinné oblasti Èeský kras. Následující zpráva obsahuje nejen závìreèné dokumenty ze studijního a konzultaèního pobytu, ale i jednotlivé pracovní podkladové materiály, které mìla skupina k dispozici. Podìkování za spolupráci patøí všem organizacím i jednotlivcùm, kteøí jsou dále uvedeni v této publikaci. Jde pøedevším o skupinu expertù, zástupce QLF/Atlanic Center for the Environment a Nadace Partnerství, organizaèní skupinu a úèastníky jednotlivých diskusí. Zvláštní podìkování patøí všem pracovníkùm Správy CHKO Èeský kras, kteøí poskytli unikátní odborné i technické zázemí pro uskuteènìní této výjimeèné akce. Vyšlo v roce 2000 v nákladu 200 ks. editoøi: Miroslav Lupaè, Michael Pondìlíèek autoøi pracovních textù: Zdeòka Francová, Jan Hošek, David Kunssberger, Josef Pavelka, Michael Pondìlíèek, Pavel Šamonil, Ondøej Šimunek, Pavel Špryòar, Vladimír Švihla, Tomáš Trojan, Ctibor Zástìra autoøi fotografií: Michael Pondìlíèek, Tomáš Rùžièka, Tomáš Trojan pøeklad závìreèné zprávy: Ladislav Ptáèek pøeklady ostatních dokumentù: Denisa Blažková, Josef Hausmann, Miroslav Lupaè, Petra Procházková, Petr Vopìnka výroba: Agentura Aladin, Baranova 31, Praha 3 poznámka vydavatele: Pracovní texty uveøejnìné v tomto dokumentu neprošly jednotnou jazykovou úpravou, a to ani v èeské, ani v anglické verzi. Pøeklady mezi obìma jazykovými verzemi zajiš ovalo více pøekladatelù, a proto texty nemusí být na stejné stylistické úrovni. Foreign experts study and consultative stay Landscape Stewardship Exchange" (LSE) in the Czech Karst took place on 25 June - 3 July 2000 in support of QLF/Atlanic Center for the Environment and Environmental Partnership for Central Europe. The Koniklec Agency and the Administration of the PLA Czech Karst had been arranged the stay for the Czech side. The following report consists not only of the final documents on the LSE stay but also of individual working facts which the group had at its disposal. Thanks for the cooperation belong to all the institutions and individuals who are further mentioned in this report. They are especially the group of experts, representatives of QLF/Atlanic Center for the Environment and Environmental Partnership, the group of organisers and participants in individual discussions. Special thanks belong to all the staff of the PLA Czech Karst Administration who provided this unique activity by their excellent expert and technical background. Published in 2000 in the edition of 200 issues. editors: Michael Pondìlíèek, Miroslav Lupaè authors of working documents: Zdeòka Francová, Jan Hošek, David Kunssberger, Josef Pavelka, Michael Pondìlíèek, Pavel Šamonil, Ondøej Šimunek, Pavel Špryòar, Vladimír Švihla, Tomáš Trojan, Ctibor Zástìra authors of photographies: Michael Pondìlíèek, Tomáš Rùžièka, Tomáš Trojan translation of the final report: Ladislav Ptáèek translation of other documents: Denisa Blažková, Josef Hausmann, Miroslav Lupaè, Petra Procházková, Petr Vopìnka press: Agentura Aladin, Baranova 31, Praha 3 Editor s note: The working texts further published have not passed through the consistent language correction either in the Czech version or in the English one. The individual translations of both language versions have been made by more translators and thus the texts may not be of the same stylistic standard.

2 2 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Obsah úvodní text...4 úvodní informace o území Chránìné krajinné oblasti Èeský kras...7 organizátoøi a pøípravná skupina...13 expertní skupina...16 program akce...20 Podkladové texty k odborným tématùm turistika...27 lesní hospodáøství...31 zemìdìlství...35 infrastruktura...40 tìžba...46 obce...51 Contents introduction...4 opening information on The Protected Landscape Area Czech Karst...7 team of organizers...13 team of experts...16 programme of the LSE...20 Basic texts on expert themes tourism...27 forestry...31 agriculture...35 infrastructure...40 mining...46 municipalities...51

3 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu závìreèná zpráva text závìreèné zprávy...54 poznámka k závìreènému setkání odborníkù...73 závìreèná statistika...74 final report text of the final report...54 a note about the final meeting of experts...73 final statistics...74

4 4 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Landscape Stewardship Exchange Chránìná krajinná oblast Èeský kras 25. èervna - 3. èervence 2000 The Atlantic Center for the Environment ve spolupráci s Nadací Partnerství a pøípravnou skupinou složenou ze zástupcù místních zájmových skupin zorganizovaly týdenní program diskusí o budoucnosti Èeského krasu s úèastí místních obyvatel a zahranièních expertù. Landscape Stewardship Exchange - LSE (výmìnná stáž zamìøená na ochranu pøírody a krajiny za úèasti všech zájmových skupin v daném území) je založen na návštìvì mezinárodního nezávislého týmu odborníkù, který pomáhá nalézt nová øešení problémù ochrany krajiny a místního rozvoje. Skupina odborníkù strávila v regionu Èeský kras jeden týden, bìhem kterého se seznámila s problémy území prostøednictvím diskusí se spektrem úèastníkù z oblasti zemìdìlství, lesnictví, ochrany pøírody, samosprávy, turistiky, tìžby a zpracování vápence, územního plánování a nevládních organizací. Ke konci pbytu byla pøipravena skupinou expertù závìreèná zpráva s doporuèeními, které byly veøejnì prezentovány v pondìlí 3. èervence 2000 na Mìstském úøadì v Berounì. Landscape Stewardship Exchange v Èeském krasu, již sedmý organizovaný ve støední Evropì od roku 1994, byl zamìøen na alternativní rozvoj území chránìné krajinné oblasti s dùrazem na ochranu pøírody a krajiny. Základním cílem LSE bylo stimulovat otevøenou diskusi a zapojení veøejnosti do procesù pøemìny okolí, podpoøit dialog mezi rùznými zájmovými skupinami v Krasu a seznámit se se skuteèným stavem území. LSE s orientací Alternativní - neprùmyslový rozvoj Èeského Krasu se Landscape Stewardship Exchange Stewardship is a way of relating to the environment that is as old as human consciousness. The urge to take care of the earth is certainly not new to Central Europe, where much of the landscape and its natural treasures have been shaped by centuries of human settlement. Only relatively recently has the symbiosis between humans and nature in the region been strained. Since 1989, new techniques for landscape stewardship many of them first developed in North America have helped people in Central Europe restore their ties to the earth. Landscape stewardship has provided powerful new tools for preserving landscape and heritage. It also has proven a valuable instrument for rural development and community revitalization. Perhaps most importantly, and somewhat unexpectedly, stewardship has been effective in fostering a vital civil society in the post-communist societies of the region. Caring for the Earth When the term stewardship is used with respect to natural resources, it means in its broadest sense people taking care of the earth. More specifically, it can be defined as efforts to create, nurture, and enable responsibility in landowners and resource users to manage and protect land and its natural and cultural heritage. Stewardship taps our basic human impulse to care for our home and its surroundings be it a parcel of land, a neighborhood, an historic building, or the larger area of a watershed, mountain range, or stretch of coastline. It builds on our sense of obligation to other people: our family, our community, and

5 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu uskuteènil ve dnech Èlenové mezinárodního týmu expertù (USA, Velká Británie, Maïarsko, Slovinsko, Polsko) se seznámili s prostøedím a zásadními problémovými okruhy Èeského krasu prostøednictvím neformálních besed a tématických exkurzí. Odborníci byli vybráni na základì znalostí a odborných schopností organizací the Atlantic Center for the Environment a Nadací Partnerství. Všichni experti se úèastnili pøínosného programu zcela dobrovolnì a veškeré náklady na tento program byly hrazeny organizátory a spolupracovníky. future generations. By fostering individual and community responsibility, the stewardship approach puts conservation in the hands of the people most affected by it. The stewardship approach offers a means of cultivating local involvement and reaching beyond the boundaries of conventional protected areas. It takes an overall view of the land and builds on traditional means of landscape management to meet changing needs. With education as its foundation, stewardship draws on a broad array of tools, including verbal or formal agreements by stakeholders to use the land in a sustainable manner, public/private partnerships in protected areas management, creation of direct income incentives for protecting land, or its outright acquisition. In responding to conservation challenges, stewardship can include sustaining traditional land uses, such as farming and small-scale forestry, which are important to ecological, economic and scenic values; creating biological corridors, greenways and trails across privately owned or managed land; through partnerships, enhancing the ability of government agencies to acquire and manage publicly owned parks and protected areas; protecting open space and fragile natural areas in the face of development pressures, especially in areas where planning controls are weak; as well as conserving biodiversity through protection of habitats. Though the focus of stewardship is often on private initiatives of individual landowners, resourceusers, businesses and nongovernmental organizations (NGOs) government control plays a key role, providing a framework in the form of tax and other incentives, land-use planning, and a supportive climate for private organizations.

6 6 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Základní charakteristika programu Landscape Stewardship Je založen na osobním a veøejnì - osobním pøístupu Snaží se vytváøet a posilovat odpovìdnost za péèi a udržbu krajiny a pøírodních zdrojù u uživatelù a vlastníkù Staví na tradièních metodách péèe v souladu s mìnícími se potøebami Bere v úvahu všezahrnující pohled na krajinu Posiluje místní a regionální identitu a kulturu Aktivizuje lidi a je dlohodobou spoleèenskou investicí Stewardship ve støední Evropì QLF/Atlantic Center for the Environment ve spolupráci s Nadací Partnerství pro støední Evropu aktivnì podporuje programy péèe o krajinu ve støední Evropì od samého poèátku devadesátých let. Tyto dvì organizace rozvinuly integrovaný program výmìnných stáží založených na metodách praktického tréninku, technické podpory, výmìny odborníkù a projektù komunitního plánování, do kterých se zapojily stovky osob odpovìdných za rozhodování a nejrùznìjší místní zájmové skupiny v regionu. Program malých grantù Nadace Partnerství podpoøil praktickou realiazaci øady iniciativ založených na uvedeném principu. Principal characteristics of stewardship Relies on private and public/private approaches Creates, nurtures and enables responsibility in users and owners to manage and protect land and natural resources Builds on traditional means of management to meet changing needs Takes an overall view of the landscape Strengthens local and regional identity and culture Empowers people and is a long-term social investment Bringing Stewardship to Central Europe QLF/Atlantic Center for the Environment in cooperation with the Environmental Partnership for Central Europe have been actively fostering the stewardship approach in Central Europe since the early 1990s. The two organizations have developed an integrated program of mutually-reinforcing methods for training, technical assistance, professional exchange and community-based planning projects that have involved hundreds of decision makers and a variety of local stakeholders from the region. Small grants from the Environmental Partnership foundations have supported practical implementation of dozens of stewardship initiatives.

7 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Chránìná krajinná oblast Èeský kras Krajina Èeského krasu byla vyhlášena za Chránìnou krajinnou oblast výnosem Ministerstva Kultury èíslo 4947/72-II/2 dne K ochranì životního prostøedí na jejím území bylo ustanoveno 18 maloplošných chránìných území. Národní pøírodní rezervace Karlštejn, Koda, Národní pøírodní památky Èerná rokle, Klonk, Kotýz, Zlatý kùò, Pøírodní rezervace Karlické údolí, Klapice, Kobyla, Kulivá hora, Radotínské údolí, Staòkovka, Tetínské skály, Voškov, Pøírodní památky Hvížïalka, Lom u Kozolup, Špièatý vrch, Zmrzlík. Jedineèné území Èeského krasu leží jihozápadnì od Prahy v centrální èásti Barandienu až k mìstu Beroun. Celková rozloha CHKO je ha z toho výmìra maloplošných chránìných území 2 701,97 ha. Území CHKO je rozdìleno do zón ochrany pøírody, které jsou ètyøi (I. Nejlepší a nedotknutelná IV. Nejhorší a vìtšinou v zastavìných a devastovaných územích. Pro zóny ochrany pøírody je od roku 1995 stanoven zvláštní režim odstupòované ochrany pøírody a krajiny v CHKO. V I. Zónì je cca 2809 ha lesù a 226 pozemkù ZPF, ve II. Zónì je již 1978 ha pozemkù lesa a 1256 ha pozemkù na ZPF (zemìdìlském pùdním fondu), III. zóna má již pøevážnì pole ZPF = 4476 ha, lesy = 109 ha. Celkovì lze øíci, že v CHKO Èeský kras je nedostateèné množství luk a pastvin (pøevažuje les a pole) a zároveò i jakýchkoliv vodních ploch. Nedostatek vodních ploch a vody je typickou vlastností støedoevropského krasu. Zastavìných ploch je cca 179 ha, ostatních ploch je cca 1186 ha, kde významnou roli hrají lomy (Èertovy schody východ a západ = cca 670 ha odkryté plochy). Nadmoøská výška Èeského krasu se pohybuje od 199 do 499 m.n.m. Klima je definováno jako mírnì teplé, mírnì suché s mírnou zimou. Prùmìrná roèní teplota se pohybuje nad 8 stupòù C, prùmìrný Protected Landscape Area (PLA) The Czech Karst The landscape of the Czech Karst was proclaimed as PLA by an edict of Department of Culture No II-2 on March 4, Eighteen small-size protected areas were established for protection of environment in its territory. National nature reserves Karlstejn, Koda, national nature monuments Black ravine, Klonk, Kotyz, Golden Horse, nature reserve Karlik valley, Klapice, Mare, Kuliva hill, Radonin valley, Stankovka, Tetin rocks, Voskov, nature monuments Hvizdalka, Kozolupy quarry, Pointed hill, Zmrzlik. Unique territory of the Czech Karst is situated to the south-west from Prague in the central Barrandien region as far as the town of Beroun. The total area of PLA makes ha out of which the acreage of small-size protected areas makes ha. The PLA territory is divided into 4 zones of nature protection. (1. The best and untouchable - 4. the worst, mostly built up and devastated areas). Since 1995 a special regimen of graded nature and PLA protection has been introduced. In zone 1 there are approx ha of forests and 226 estates of agricultural land resources, in zone 2 there are 1978 ha of forest estates and 1256 estates situated on agricultural land resources, zone 3 includes predominantly fields on agricultural land resources = 4476 ha, forests 109 ha. In general one can say that there is insufficient number of pastures and meadows in PLA Czech Karst (forests and fields prevail) as well as water planes. The lack of water planes and water in general is a typical property of Central European karst. Built up areas make approx. 179 ha, other areas make approx ha in which distinctive role is played by quarries (Devils stairs East and West = approx. 670 ha of uncovered area.).

8 8 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 roèní úhrn srážek dosahuje 530 mm. Srážkové maximum pøipadá na èervenec v zimních mìsících jsou srážky minimální, snìhová pokrývka leží krátce a je nízká. Uplatòují se zde velmi výraznì vlivy mikroklimatické a to díky pestrosti terénu a charakteru rostlinného pokryvu. Hydrologické pomìry této oblasti tvoøí øeka Berounka která je osou CHKO a její pøítoky. Hydrogeologická prozkoumanost je nerovnomìrná, vìtšina vrtù se používá úèelovì k získání pitné vody a provádí se blízko území její spotøeby. Specifický odtok všech povrchových tokù CHKO se pohybuje v rozmezí 1,4-2,2 litru za sekundu na kilometr ètvereèní a objemový souèinitel roèního odtoku je 9-12 procent roèních ovzdušných srážek. Z toho vyplývá že velikost ztrát je procent a zbytek je tedy prùmìr odtoku. Èást srážkové vody je tedy infiltrována do pùdy, odtéká do nespojité puklinové krasové zvodnì podzemních vod které jsou odvodòovány øekou Berounkou. Celkový odtok z území Èeského krasu je tedy zhruba 3,9 litrù za sekundu na km ètvereèní a výpar èiní 77 procent roèních srážek. Z hlediska dlouhodobého specifického odtoku je CHKO je klasifikována jako oblast ze zvýšeným odtokem podzemních vod. Aktuální geomorfologie CHKO Èeský kras byla vytvoøena z paleogenní pahorkatiny za výrazného pøispìní erozní èinnosti øeky Berounky a jejích pøítokù. V roce 1972 na Montrealském geologickém kongresu byl schválen svìtový základní standardní profil mezi silurem a devonem na území CHKO Èeský kras Klonsko u Suchomast a na Budòanské skále která byla vybrána jako pomocný mezinárodní stratotyp, díky bohatým nálezùm fosilních organismù velké druhové rozmanitosti. Vyskytují se zde nálezy trilobitù, ramenonožcù, lilijic, ale i pancéønatých rybovitých obratlovcù a suchozemských rostlin. Èeský kras je i známým speleologickým místem. Objevují se zde èetné krasové jevy jak povrchové, jako kaòonovité údolí Berounky, Kaèáku, Budòanského a Bubovického potoka, ale nalézají se zde The Czech Karst s altitude above sea level varies from 199 to 499 m. The klimate is defined as mildly warm, mildly dry with mild winters. The average year temperature is above 8 degrees Celsius, average amount of precipitation makes 530 mm. Precipitation maximum comes in July, during winter the precipitation is minimal, snow cover lasts shortly and is thin. Microclimatic effects are very strong in the region owing to terrain variety and character of plant cover. Hydrological conditions of the region are determined by the Berounka river with its tributaries which makes an axis of the PLA. Hydrological knowledge is uneven, most of the drills are intentiously used for gaining drinking water, the drills are executed close to the areas of water consumption. Specific runoff of all surface streams in PLA makes litres/s/square kilometer and volume coefficient of the year runoff makes 9-12 % of yearly air precipitation. Thus % are lost, the rest is the average runoff. Part of the precipitation water infiltrates the soil, flows to broken karst groundwater bodies which are drained by the Berounka river. The total runoff from the Czech Karst area makes roughly 3.9 litres /s/square km, evaporation makes 77% of yearly precipitation. From the point of view of long term specific runoff the PLA is classified as an area with elevated underground water flow. The current geomorphology of the PLA Czech Karst was created from paleogenic hilly country with considerable help of erosive activity of the Berounka river and its tributaries. In 1972 at Montreal Congress on Geology the world basic standard profile between silur and devon was agreed, which is located in the PLA Czech Karst Klonsko u Suchomast and at the Budnanska rock, which was chosen as auxiliary international stratotype thanks to rich finds of fossil organisms of great species variety. The trilobite finds occurs here as well as finds of tentaculates, armoured fish-like vertebrates and

9 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu i drobná škrapová pole a závrty. Nejznámìjším podzemním krasovým jevem jsou asi Konìpruské jeskynì na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb pøes 2 km. Krasovými jevy jsou zde i drobné podzemní toky, krasové komíny a malé jeskyní systémy. Èeský kras je dìlen na 31 krasových oblastí celkový poèet jeskyní se eviduje na 413. Pùdní pomìry jsou rozmanité. CHKO Èeský kras je samostatnou fytogeografickou oblastí. Floru ovlivòují dva geobotanické fenomény øíèní a krasový. Spoleèenstva jsou zde zastoupeny spoleèenstvem skal a sutí pøecházejících od skal po stepi svahù. Na jižních svazích lesostepními spoleèenstvy, doubravami a Šípákovými lesostepmi, které mají mimoøádný vìdecký význam. Na severních svazích jsou zastoupeny vápnomilné buèiny i su ové lesy, nelesními spoleèenstvy jsou xerotermní trávníky a keøové porosty. Posledním charakteristickým spoleèenstvem jsou subxerofilní teplomilné smíšené doubravy. Na území CHKO Èeský kras roste zhruba 30 druhù stromových døevin stejný poèet keøù. Opravdu pestré je zastoupení bylin.v Èervené seznamu ÈSR je uvedeno 469 taxonù v rùzném stupni ohrožení, v oblasti CHKO z tohoto množství roste 73 druhù. Lze zde nalézt zbytky vápencových buèin kde buk dosahuje nejnižšího pøirozeného rozšíøení v nadmoøských výškách 200 m.n.m. CHKO Èeský kras je bohatá také na bezcévné rostliny. Z 37 druhù hub chránìných ve všech kategoriích v Èeském krasu je doloženo 7 druhù. Území CHKO Èeský kras je tvoøeno pøedevším listnatými lesy a stepními stanovištìmi, fauna je zastoupena evropskými druhy které do tìchto lokalit patøí. Dlouhodobé pùsobení aktivit èlovìka ochudilo tuto oblast o druhy které jsou na tento vliv citlivé. Zástupci bezobratlých jsou druhy stepních spoleèenstev které se dobøe pøizpùsobují k výraznìjším zmìnám teploty prostøedí a lesních spoleèenstev vyžadujících konstantní teplotu a vlhkost. Nejlépe prostudovanou skupinou jsou mìkkýši. Jejich výzkum soustavnì terrestrial plants. The Czech Karst is also a famous speleological place. Frequent karst surface formations as canyon -like Berounka valley, Kacak valley, Budnansky creek valley and Bubovicky creek valley, but also karren fields and limestone sinks are found here. The most famous underground karst formation is probably Koneprusy caves on the Golden horse with the total length of corridors over 2 km. Karst formated also tiny underground streams, karst chimneys and small cave systems. The Czech Karst is divided into 31 karst regions and the total number of caves amounts to 413. The soil conditions are varied. PLA Czech Karst is an independent phytogeographic region. Flora is under influence of two geobotanical phenomena - river and karst. The communities are represented by rock community and debris coming from the rocks down the steppe slopes. There are forest steppe communities on the southern slopes as well as oak woods and dwarf oak forest steppes of extraordinary scientific importance. The northern slopes host limephilic beech woods and debris woods, non-forest communities are represented by xerothermic grasslands and bushy growth. The last characteristic community is composed of subxerophilic mixed beech woods. Approx. 30 wood species and the same number of bush species grow in the area of the PLA. Plant representation is really varied. There are 469 endangered taxa listed on the Red list of the Czech republic, out of which 73 grow in the PLA. The rests of limephilic beech woods are found here with the lowest natural beech distribution in the altitude of 200 m above sea level. The PLA Czech Karst is also rich in veinless plants. Out of 37 mushroom species protected in all categories there are 7 found in the Czech karst.

10 10 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 probíhá na území CHKO už 50 let. Z ochranáøského hlediska slouží jejich populace jako bioindikátor stavu životního prostøedí. Mimoøádnì bohatý je výskyt motýlù, celkový poèet se odhaduje na 1390 druhù. Nejbohatší rybí faunu má Kaèák. V roce 1989 pøi odlovu agregátem pod Hostímí zde bylo zjištìno 9 druhù ryb. Mezi nimi i úhoø a vranka obecná. I pøes zneèistìní vod se v CHKO vyskytuje uspokojivý poèet druhù obojživelníkù. Zajímavý je v CHKO Èeský kras výskyt plazù. Žije zde ještìrka obecná a zelená která je biogeograficky a ochranáøsky velice dùležitá, protože propojuje známé rozšíøení na Køivoklátsku s územím dolního a horního Povltaví. CHKO Èeský kras je svou hnízdní a potravní nabídkou vhodná pro znaèné množství druhù ptákù. Nejvýznaènìjší druhy nacházející se v oblasti Èeského krasu jsou ptáci obývající skalní prostøedí. Hnízdí zde napøíklad výr, kavka, rehek, krkavec. Bìhem tahu slouží Berounka jako zastávka pro vodní druhy. Díky krasovým jevùm a dalším pøírodním podmínkám je tato lokalita velmi bohatá na netopýry a bylo popsáno 17 druhù vyskytujících se v lokalitì CHKO. V jedné kolonii se zde vyskytuje sysel obecný. K prvnímu osídlení Èeského krasu dochází zhruba v období let pøed naším letopoètem pøíchodem neolitických zemìdìlcù. Dochází k prvnímu antropogenímu ovlivnìní životního prostøedí a krajina se zaèíná rozdìlovat na èást kulturní krajiny a druhou èást s pøirozeným vývojem. Èím více roste osídlení tím výraznìji je patrná zmìna prostøedí. Dùkazy po èlovìku v podobì archeologických nálezù se nacházejí na odlehlých místech a v malých jeskyních. Kolem roku 400 pøed naším letopoètem pøicházejí do oblasti Èeského krasu Keltové pøinášející novou vyspìlou kulturu. V prvních stoletích našeho letopoètu osídlení z dosud neobjasnìných dùvodù doèasnì ustupuje. The PLA Czech Karst is covered mostly by deciduous trees and steppe sites, fauna is represented by European species belonging to such localities. Long term activities of man exterminated species sensitive to such treatment. Vertebrate representatives are species of steppe communities which adapt well to more pronounced temperature changes of the environment together with communities requiring constant temperature and wetness. The best studied group are mollusca. Their research in the PLA has continually proceeded for 50 years. From the environmental activity point of view their populations serve as bioindicator of the environmental situation. Occurence of butterflies is extraordinary rich, total number of species is estimated to The richest fish fauna is in the Kacak river. In fish species were found here using the voltage technique. There were even eels and bullheads among them. Despite the water pollution a satisfying number of amphibian species occurs in the PLA Czech Karst. Occurence of reptiles is of much interest in the PLA Czech Karst. Sandlizards and green lizards are biogeographically and environmentally very important because they interconnect their well known occurence in Krivoklatsko with the territory of lower and upper part of the Vltava river. The nesting possibilities and food offer make the PLA Czech Karst attractive for many bird species. The most important species are the birds dwelling in rocky environment, as eagle owl, jackdaw, raven. During bird migration the Berounka river serves as a stop for water species. Owing to karst formations and other natural conditions this locality is rich in bats, 17 species of which were described in the PLA locality. European suslik occurs here in one colony. First settlements in the Cezch Karst date back to B. C., when Neolithic farmers invaded

11 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Na tomto území žije asi trvale bydlících obyvatel. Celková hustota obyvatelstva je 175 osob na km ètvereèní. Tato oblast je z hlediska regionálních vztahù vázaná na hlavní mìsto Prahu, která tvoøí její východní hranici. Území má venkovský charakter. Svojí silnou turistickou proslulostí vyniká Karlštejn. Lesní tìžba v Èeském krasu je nahodilá a provádí se pouze po vlivu kalamit zpùsobených sérií suchých let. Lesy v CHKO jsou v pásmu ohrožení D a C. Do pásma D se øadí lesní pozemky s porosty s nejnižším imisním zatížením, kde zhoršení zdravotního stavu zatím nelze definovat a do pásma ohrožení C se øadí lesní pozemky s porosty s imisním zatížením kdy u listnatých porostù odumøe z celkového množství 2-5 procent stromù roènì. Na témìø celém území CHKO Èeský kras jsou ve smyslu zákona uznávané honitby. Již na poèátku historické doby byla tato oblast vyhledávaným loveckým místem èeských knížat. Myslivci peèují o zvìø bìžným zpùsobem. Je potøeba zamezit pøísunùm a soustøeïování zvìøe která není pøirozeným prvkem této lokality. Díky nerostným zdrojùm se na území Èeského krasu soustøedí tìžební prùmysl. V CHKO se nalézá 9 schválených dobývacích lokalit, které zaujímají prostor 752 ha což pøedstavuje cca 7 procent z celkové plochy oblasti. Nejvìtší negativní vliv na životní prostøedí Èeského krasu mají imise produkované prùmyslovými komplexy. Hlavnì imise prachu a NOx. Koncentrace tìchto škodlivin pøesahují bìžnì limity a zpùsobují škody na vegetaci a snižují životnost lesù. Pøi hodnocení úrovnì kvality životního prostøedí v roce 1989 bylo území ÈR rozdìleno do pìti tøíd kvality. Prostøedí vysoké úrovnì 1. tøídy, prostøedí vyhovující 2. tøídy se na území Èeského krasu this territory. First antropogenic influences upon the environment is here and the landscape starts to divide into the cultural part of landscape and naturally developing landscape. The denser the population the bigger effect upon the landscape. Proofs of human activities found in excavations are located in remote sites and small caves. In approx. 400 B.C. the Celts invaded the Czech Karst region with their new and advanced culture. In the first centuries A.D. the density of population decreases temporarily for unknown reasons. There are permanent residents in this area. The average population density is 175 people / square km. This region is strongly bound to the capital city of Prague which makes its eastern boundary. The area displays a rural character. Karlstejn is famous for its tourist attractiveness. Forest exploitation in the Czech Karst is random and is carried out only as a consequence of calamities caused by dry year sequences. The forests in the PLA are in zone D and zone C on the endangering scale. The D zone includes forest estates with growths with lowest air pollution load. In this case it is not possible to define any deterioration of the health situation whereas the C zone includes forest estates with growths affected by air-pollution load, where 2-5% of deciduous trees perish every year. There are hunting grounds complying with the law in the PLA Czech karst. Already at the beginning of the historic period this region was a favorable hunting ground of the Czech princes. Gamekeepers care about the game in a common way. It is necessary to prevent immigration and concentration of such game which is not a natural element of this locality. Due to mineral resources the mining industry concentrates to the region of the Czech Karst. There are

12 12 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 nevyskytuje. Zastoupeny jsou tøídy 3. a 5. prostøedí rozporné a extrémnì narušené. Nacházíme zde hlavní støet z vysoké krajináøské hodnoty krasového území a hospodáøských zájmù na tìžbì a zpracování vápencù. V poslední dobì zde však došlo k øadì technických i technologických opatøení a tedy snížení pùsobení negativních vlivù na životní prostøedí. Vznik CHKO Èeský kras zaruèuje ze své podstaty ochranu životního prostøedí této jedineèné krajiny, snahu její správy omezit negativní pùsobení antropogeních èinitelù a vytvoøit nejlepší podmínky pro další pøirozený vývoj pøírody na tomto území. Správa CHKO ve svém Plánu péèe o Èeský kras charakterizovala úkoly a cíle ochrany pøírody tohoto prostøedí. Podle délky èasové proveditelnosti jsou tyto úkoly rozdìleny na dlouhodobé, støednìdobé a krátkodobé. Dlouhodobým cílem ochrany pøírody a krajiny je obnova ekologické stability a zabezpeèení trvale udržitelného rozvoje celé CHKO. Je snaha o zachování tradièní regionální venkovské architektury a sídelní struktury ovšem bez dalšího rozšiøování. 9 approved mining localities on the Czech Karst territory which cover the area of 752 ha - about 7% of the total area. The most negative influence on the Czech Karst environment is brought by pollution produced by industry plants - most of all dust pollution and NOx pollution. Concentration of these pollutants exceed the limits, cause harm to vegetation and lower the forest life expectancy. With respect to grading the environmental quality in 1989 the Czech Republic territory was divided into 5 quality classes. Class 1 - environment with high standard and class 2 - satisfying standard do not occur in the Czech Karst area. There are classes 3-5 (contradictory - extremely harmed) here. The main contradiction between the landscape value of the karst area and economy interests in mining and procession of limestone is found here. However, recently many technological and technical measures have been introduced and are effective in lowering the negative environmental effects. The origin of the PLA Czech Karst ensured (by definition) the environmental protection of this unique countryside. Its administration strives to limit the negative effects of antropogenic factors and to create the best natural conditions for further development of nature in this region. In its Plan of Czech Karst management the PLA administration outlined the goals and tasks of environmental protection of this region. These tasks are divided into long term, middle term and short term goals The long term goal of nature and landscape protection is renewal of ecological stability and maintaining permanent development of the whole PLA. The traditional rural architecture and municipal structure should be preserved but not extended.

13 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Organizátoøi a pøípravná skupina QLF/Atlantic Center for the Environment Posláním Nadace Quebec-Labrador spolu s Atlantickým støediskem pro životní prostøedí je podpora venkovských spoleèenství a péèe o životní prostøedí v Kanadì a Nové Anglii se zvláštním dùrazem na výchovu mládeže a vytváøení modelù péèe o pøírodní zdroje a kulturní dìdictví, které mohou být využity celosvìtovì. Atlantické støedisko pro životní prostøedí uskuteèòuje mezinárodní programy od roku 1980 a ve støední a východní Evropì pùsobí od roku Program Atlantického støediska je založen na filosofii, která èerpá ze zkušenosti práce v regionu jeho pùsobení a podporuje vzájemnou výmìnu zkušeností s ostatními svìtovými regiony. The Environmental Parthership for Central Europe Jde o konsorcium pìti národních nadací v Èeské republice, Maïarsku, Polsku, ve Slovenské republice a od roku 2000 také v Rumunsku, jehož èinnost je zamìøena na podporu aktivit smìøujích ke péèi o životní prostøedí na úrovni komunit s úèastí veøejnosti ve støední Evropì. Tato nadace je v souèasné dobì nejvýznamnìjším soukromým zdrojem pro financování tìchto projektù ve støední Evropì a od svého založení úzce spolupracuje s výše jmenovanými organizacemi na projektech péèe o krajinu. Team of organizers QLF/Atlantic Center for the Environment The mission of the Quebec-Labrador Foundation along with its Atlantic Center for the Environment is to support the rural communities and environment of eastern Canada and New England with special emphasis on encouraging education and leadership in young people as well as to create models for stewardship of natural resources and cultural heritage that can be applied worldwide. The Atlantic Center for the Environment has conducted international programs since 1980, and has been active in Central and Eastern Europe since early Atlantic Center's International Program is based on a philosophy that experience from work in the organization's original geographic area provides a foundation for mutually beneficial exchange with other regions of the world. Environmental Partnership for Central Europe The Environmental Partnership for Central Europe is a consortium of five indigenous foundations in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and, since 2000, Romania that are focused on stimulating community-based environmental action and citizen participation in Central Europe. The foundations are currently the most significant private source of funding for community-based environmental initiatives in Central Europe. The foundations have been working since their establishment with above mentioned organizations to foster landscape stewardship in Central Europe.

14 14 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Správa Chránìné krajinné oblasti Èeský kras Správa CHKO Èeský kras je resortním orgánem Ministerstva životního prostøedí, který vykonává speciální státní správu v územích zvláštì chránìných zákonem v regionu Èeského krasu. Správa CHKO Èeský kras spolupracuje od roku 1998 s Agenturou Koniklec na projektu regionálního rozvoje Èeského krasu v souladu s principy udržitelného života na platformì místní Agendy 21. Agentura Koniklec Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí založené v roce Jeho posláním je vyhledávat a uskuteèòovat projekty v oblasti environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty, environmentálních informaèních systémù a podpory myšlenek udržitelného života se zvláštním dùrazem na výchovu mládeže a zapojení veøejnosti do péèe o životní prostøedí. Adresáø pøípravné skupiny Michael Pondìlíèek, SCHKO Èeský kras, 0311/ , Mirek Lupaè, Agentura Koniklec, 02/ , Zdeòka Francová, Obec Moøina, 02/ Richard Feifer, Obec Kosoø, 02/ , Jan Hošek, ekolog, 0311/ , Michal Štingl, Dìti Zemì, 0311/ Administration of the Protected Landscape Area Czech Karst Administration of the PLA Czech Karst is a department of the Czech Ministry for the Environment acting as a special state authority in areas especially protected by law in the region of Czech Karst. The PLA Administration has co-operated with Agentura Koniklec in a project of regional development of Czech Karst based on principles of sustainable living and local Agenda 21 since Agentura Koniklec (Pasque flower Agency) Agentura Koniklec is a non governemental organization for human rights and the environment established in Its mission is to identify and implement projects in the sphere of environmental education and public awareness, environmental information systetms and to promote ideas of sustainable living with special emphasis on education of young people and public participation in environmental protection. Team of organizers Michael Pondìlíèek, Protected Landscape Area Èeský kras, , Mirek Lupaè, Agentura Koniklec, , Zdeòka Francová, mayor of the Moøina Municipality, Richard Feifer, Kosoø Municipality, , Jan Hošek, ecologist, ,

15 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Tomáš Trojan, SCHKO Èeský kras, 0311/681023, Ludìk Bogdan, Èeskomoravský cement, 05/ Vojtìch Matìjèek, Praha Karlštejn Golf Klub a.s., 0311/ Josef Pavelka, Èeskomoravský cement, 05/ , Tomáš Rùžièka, Nadace Partnerství, Petr Kohutek, Michal Štingl, Children of The Earth, Tomáš Trojan, Protected Landscape Area Èeský kras, , Ludìk Bogdan, Czech-Moravian Cement Company, Vojtìch Matìjèek, Praha Karlštejn Golf Club, Josef Pavelka, Czech-Moravian Cement Company, , Tomáš Rùžièka, Environmental Partnership, Petr Kohutek,

16 16 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Expertní skupina Odborníci: Wojciech Bosak je zamìstnanec Národního parku Ojcow, který se nachází nedaleko Krakowa, povìøený environmentální výchovou. Pracuje na velice zajímavém projektu ochrany rozsáhlého území Jurského krasu prostøednictvím alternativního rozvoje. Zároveò pùsobí jako manažer konzultaèní a školící firmy poskytující služby obcím. W. Bosak je pøedsedou Polského sdružení pìstitelù vína. Ojców National Park, PL Ojców 45, tel.: / , Alix Hopkins je viceprezidentkou land trustu Pownal v Maine a donedávna též byla první výkonnou øeditelkou mìstského land trustu Portland Trails. Je èlenkou maineského Smart Growth Forum a pøedsedkyní øídícího výboru Severní sítì udržitelných komunit (Northern Sustainable Communities Network). Pownal Land Trust / Mountain Division Alliance, home:259 Libby Rd. Pownal, ME USA, tel.: Robert Kneeland je pøedsedou mìstské rady a výboru dlouhodobého plánování v Suttonu (Massachusetts). Je také manažerem jednoho z posledních textilních závodù v chránìné oblasti øeky Blackstone a je pøedsedou mìstské rady v Suttonu. Town of Sutton, Mass. Ocean State Finishing Co., 12 Lanes End Sutton, MA USA, Team of experts Experts: Wojciech Bosak is education officer at Ojcow National Park just outside Krakow, Poland. He is working on a very interesting project to protect the larger Jura karst area through alternative development. Manager of consulting and training company providing services to municipalities. He is also the chairman of association of Polish wine growers. Ojców National Park, PL Ojców 45, tel.: / , Alix Hopkins is Vice President of the Pownal (Maine) Land Trust and was, until recently, the first Executive Director of Portland Trails, an urban land trust. She is a member of the Maine Smart Growth Forum and chair of the steering committee of the Northern Sustainable Communities Network. Pownal Land Trust / Mountain Division Alliance, home:259 Libby Rd. Pownal, ME USA, tel.: Robert Kneeland is the Chair of the Board of Selectmen and Long-Range Planning Committee of Sutton, Massachusetts. He is also manager of one of the last textile mills in the Blackstone River National Coridor and he is chair of Sutton Municipality Council.. Town of Sutton, Mass. Ocean State Finishing Co., 12 Lanes End Sutton, MA USA,

17 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Expertní skupina, odshora zleva doprava T. Toth, R. Kneeland, B. Mitchell, A. Hopkins, G. Roberts, L. Ptáèek, M. Puc, V. Sipos, M. Pondìlíèek, T. Rùžièka Team of experts, from the top and the left T. Toth, R. Kneeland, B. Mitchell, A. Hopkins, G. Roberts, L. Ptáèek, M. Puc, V. Sipos, M. Pondìlíèek, T. Rùžièka

18 18 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Matjaž Puc je poradce slovinského ministra zahranièních vìcí. Døíve pracoval jako poradce Slovinského institutu ochrany kulturního a pøírodního dìdictví. Jeho specializací je speleologie a problematika krasové krajiny. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia, Gregorèièeva 25, 1000 Ljubljana Slovenia tel.: , Gareth Roberts je pøedsedou Welšské rady pro rekreaci a evropské záležitosti. Je øeditelem Skupiny pro výzkum krajiny a pokouší se založit Evropské centrum pro studie krajiny ve spolupráci s Èeskou akademií vìd. Countryside Council for Wales, Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Bangor Gwynedd LLAIASP Victoria Siposs je pracovnicí maïarské poboèky WWF pro zemìdìlství a rozvoj venkova. Zabývá se problematikou zlepšování polního hospodáøství prostøednictvím nástrojù extenzivního zemìdìlství. Je koordinátorkou projektu udržitelného využití krajiny v okolí øeky Tiszy a zabývá se také monitoringem a výzkum tohoto vodního toku. WWF Hungary, Némefödgyi út 78/B, Budapest H-1124, Hungary, Tamas Toth vystudoval biologii a pracuje pro Národní park Körös Maros. Má na starosti jednu z èástí parku, kde pùsobí jako regionální supervizor. Zabývá se vlivem prùmyslové aktivity na životní prostøedí a také environmentální výchovou. Körós-Maros National Park, Szawas, 5540 pf. 72, Hungary Matjaz Puc is Minister Counsellor at the Ministry of Foreign Affairs, Analysis and Development of Slovenia. Before worked as Consultant in the Slovenian Institute of Conservation of the Cultural and Natural Heritage, specialisation: Caves and Carst Landscapes. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia, Gregorèièeva 25, 1000 Ljubljana Slovenia tel.: , Gareth Roberts is the Head of Recreation, Access and European Affairs for the Countryside Council of Wales. He is a director of the Landscape Research Group and he is trying to establish a European Center for Landscape Studies in partnership with the Czech Academy of Sciences. Countryside Council for Wales, Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Bangor Gwynedd LLAIASP Victoria Siposs is Agriculture and Rural Development Officer for WWF Hungary. She is engaged with the improvement and maintenance of fields by the tools of extensive farming. She coordinates a sustainable land use scheme along the Tisza River and deals with monitoring and recovering of Tisza. WWF Hungary, Némefödgyi út 78/B, Budapest H-1124, Hungary, Tamas Toth has degree in biology and works for the Körös Maros NP Directorate. He is responsible for certain parts of the NP as a regional supervisor on the field. He deals with the impact of industrial activity on natural environment and also with environmental education. Körós-Maros National Park, Szawas, 5540 pf. 72, Hungary

19 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Supervizoøi a konzultanti: Brent Mitchell je øeditelem programu Landscape Stewardship QLF - Atlantického centra pro životní prostøedí. Organizoval semináøe k péèi o krajinu v karibské oblasti, Latinské Americe, na støedním východì, v Èeské republice, na Slovensku a v Polsku. Ladislav Ptáèek byl konzultantem land trustù v Èeské republice a také spolupracovníkem QLF. Koordinoval první výmìnu (LSE) ve støední Evropì na Pálavì. V rámci pobytu Lanscape Stewardship Exchange v Èeském krasu pracoval jako tlumoèník. Tomáš Rùžièka je projektový manažer Nadace Partnerství a je zodpovìdný za problematiku biodiverzity a projekty ochrany pøírody podporované touto nadací a je také supervizorem specializovaných nadaèních programù. Supervisors and consultants: Brent Mitchell is a Landscape Stewardship director of the QLF-Atlantic Center for the Environment. He has organized landscape stewardship seminars in the Caribbean, Latin America, Middle East, Czech Republic, Slovakia, Poland. Ladislav Ptacek has been a consultant to land trusts in the Czech Republic, and is a former fellow of QLF. He coordinated first Exchange in Central Europe at Palava. He served as an interpreter for the group in Czech Carst. Tomas Ruzicka is a projects manager at the Czech Environmental Partnership Foundation, he is responsible for biodiversity and nature conservation projects supported by the Foundation, and is a supervisor to the Foundation specialized programs.

20 20 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Program akce Nedìle Pøíjezdy na Správu CHKO v prùbìhu odpoledne a veèera Seznámení èlenù expertního týmu a úvod k celkovému pojetí studijního pobytu Pondìlí Uvítání na S-CHKO, pøedání informaèních materiálù, seznámení s pøípravným výborem, seznámení s probíhajícími a pøedcházejícími aktivitami (místní Agenda 21) Odchod po nauèné stezce do Golf Clubu, návštìva Golf klubu Praha Karlštejn a.s. a diskuze k rozvoji regionálního konceptu turistiky (Ing. V. Matìjíèek, starostové, Bohemia Centralis, cestovní kanceláøe - p. Douša). úèastníci diskusí: Vojtìch Matìjèek øeditel Golfového klubu pánové Hanzlík and Neuberk Oživení Zdenìk Myslbek, Stanislava Myslbeková prùodci v chránìných územích Milan Pelant èlen Karlštejnského zastupitelstva, bývalý vedoucí karlštejnského kempu The Programme Sunday, June 25th Arrivals during afternoon and evening Introduction of the Expert Team members and introduction to the LSE concept. Monday, June 6th Welcome in Landscape Protected Area Administration, information materials available, introduction to the Preparation Team and actvities in the Cesky kras area (Local Agenda 21) Walk on the educational trail to Karlstej Golf Club and discussion on the theme of regional concept of tourism at Golf Club (Ing. Matìjíèek - director of Golf Club, mayors, Bohemia Centralis - association of villages nad towns, tourist agencies - Mr. Douša) discussions participants: Vojtìch Matìjèek managing director of Golf Club Mr. Hanzlík and Neuberk Oživení Zdenìk Myslbek, Stanislava Myslbeková protected area guides Milan Pelant member of Karlstejn municipality council, former manager of camp in Karlštejn

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Kanada základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm.

PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE THE MINING CULTURAL LANDSCAPE KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE. The National Technical Museum in Prague www.ntm. PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HORNICKÁ KULTURNÍ KRAJINA KRUŠNOHOŘÍ/ERZGEBIRGE K NOMINACI NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO Národní technické muzeum v Praze www.ntm.cz PROGRAMME OF THE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více