Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 1"

Transkript

1 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Studijní a konzultaèní pobyt zahranièních poradcù v Èeském krasu Landscape Stewardship Exchange se uskuteènil ve dnech 25. èervna 3. èervence 2000 za podpory QLF/Atlantic Center for the Environment a Nadace Partnerství. Organizaci pobytu za èeskou stranu zajiš ovala Agentura Koniklec ve spolupráci se Správou Chránìné krajinné oblasti Èeský kras. Následující zpráva obsahuje nejen závìreèné dokumenty ze studijního a konzultaèního pobytu, ale i jednotlivé pracovní podkladové materiály, které mìla skupina k dispozici. Podìkování za spolupráci patøí všem organizacím i jednotlivcùm, kteøí jsou dále uvedeni v této publikaci. Jde pøedevším o skupinu expertù, zástupce QLF/Atlanic Center for the Environment a Nadace Partnerství, organizaèní skupinu a úèastníky jednotlivých diskusí. Zvláštní podìkování patøí všem pracovníkùm Správy CHKO Èeský kras, kteøí poskytli unikátní odborné i technické zázemí pro uskuteènìní této výjimeèné akce. Vyšlo v roce 2000 v nákladu 200 ks. editoøi: Miroslav Lupaè, Michael Pondìlíèek autoøi pracovních textù: Zdeòka Francová, Jan Hošek, David Kunssberger, Josef Pavelka, Michael Pondìlíèek, Pavel Šamonil, Ondøej Šimunek, Pavel Špryòar, Vladimír Švihla, Tomáš Trojan, Ctibor Zástìra autoøi fotografií: Michael Pondìlíèek, Tomáš Rùžièka, Tomáš Trojan pøeklad závìreèné zprávy: Ladislav Ptáèek pøeklady ostatních dokumentù: Denisa Blažková, Josef Hausmann, Miroslav Lupaè, Petra Procházková, Petr Vopìnka výroba: Agentura Aladin, Baranova 31, Praha 3 poznámka vydavatele: Pracovní texty uveøejnìné v tomto dokumentu neprošly jednotnou jazykovou úpravou, a to ani v èeské, ani v anglické verzi. Pøeklady mezi obìma jazykovými verzemi zajiš ovalo více pøekladatelù, a proto texty nemusí být na stejné stylistické úrovni. Foreign experts study and consultative stay Landscape Stewardship Exchange" (LSE) in the Czech Karst took place on 25 June - 3 July 2000 in support of QLF/Atlanic Center for the Environment and Environmental Partnership for Central Europe. The Koniklec Agency and the Administration of the PLA Czech Karst had been arranged the stay for the Czech side. The following report consists not only of the final documents on the LSE stay but also of individual working facts which the group had at its disposal. Thanks for the cooperation belong to all the institutions and individuals who are further mentioned in this report. They are especially the group of experts, representatives of QLF/Atlanic Center for the Environment and Environmental Partnership, the group of organisers and participants in individual discussions. Special thanks belong to all the staff of the PLA Czech Karst Administration who provided this unique activity by their excellent expert and technical background. Published in 2000 in the edition of 200 issues. editors: Michael Pondìlíèek, Miroslav Lupaè authors of working documents: Zdeòka Francová, Jan Hošek, David Kunssberger, Josef Pavelka, Michael Pondìlíèek, Pavel Šamonil, Ondøej Šimunek, Pavel Špryòar, Vladimír Švihla, Tomáš Trojan, Ctibor Zástìra authors of photographies: Michael Pondìlíèek, Tomáš Rùžièka, Tomáš Trojan translation of the final report: Ladislav Ptáèek translation of other documents: Denisa Blažková, Josef Hausmann, Miroslav Lupaè, Petra Procházková, Petr Vopìnka press: Agentura Aladin, Baranova 31, Praha 3 Editor s note: The working texts further published have not passed through the consistent language correction either in the Czech version or in the English one. The individual translations of both language versions have been made by more translators and thus the texts may not be of the same stylistic standard.

2 2 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Obsah úvodní text...4 úvodní informace o území Chránìné krajinné oblasti Èeský kras...7 organizátoøi a pøípravná skupina...13 expertní skupina...16 program akce...20 Podkladové texty k odborným tématùm turistika...27 lesní hospodáøství...31 zemìdìlství...35 infrastruktura...40 tìžba...46 obce...51 Contents introduction...4 opening information on The Protected Landscape Area Czech Karst...7 team of organizers...13 team of experts...16 programme of the LSE...20 Basic texts on expert themes tourism...27 forestry...31 agriculture...35 infrastructure...40 mining...46 municipalities...51

3 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu závìreèná zpráva text závìreèné zprávy...54 poznámka k závìreènému setkání odborníkù...73 závìreèná statistika...74 final report text of the final report...54 a note about the final meeting of experts...73 final statistics...74

4 4 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Landscape Stewardship Exchange Chránìná krajinná oblast Èeský kras 25. èervna - 3. èervence 2000 The Atlantic Center for the Environment ve spolupráci s Nadací Partnerství a pøípravnou skupinou složenou ze zástupcù místních zájmových skupin zorganizovaly týdenní program diskusí o budoucnosti Èeského krasu s úèastí místních obyvatel a zahranièních expertù. Landscape Stewardship Exchange - LSE (výmìnná stáž zamìøená na ochranu pøírody a krajiny za úèasti všech zájmových skupin v daném území) je založen na návštìvì mezinárodního nezávislého týmu odborníkù, který pomáhá nalézt nová øešení problémù ochrany krajiny a místního rozvoje. Skupina odborníkù strávila v regionu Èeský kras jeden týden, bìhem kterého se seznámila s problémy území prostøednictvím diskusí se spektrem úèastníkù z oblasti zemìdìlství, lesnictví, ochrany pøírody, samosprávy, turistiky, tìžby a zpracování vápence, územního plánování a nevládních organizací. Ke konci pbytu byla pøipravena skupinou expertù závìreèná zpráva s doporuèeními, které byly veøejnì prezentovány v pondìlí 3. èervence 2000 na Mìstském úøadì v Berounì. Landscape Stewardship Exchange v Èeském krasu, již sedmý organizovaný ve støední Evropì od roku 1994, byl zamìøen na alternativní rozvoj území chránìné krajinné oblasti s dùrazem na ochranu pøírody a krajiny. Základním cílem LSE bylo stimulovat otevøenou diskusi a zapojení veøejnosti do procesù pøemìny okolí, podpoøit dialog mezi rùznými zájmovými skupinami v Krasu a seznámit se se skuteèným stavem území. LSE s orientací Alternativní - neprùmyslový rozvoj Èeského Krasu se Landscape Stewardship Exchange Stewardship is a way of relating to the environment that is as old as human consciousness. The urge to take care of the earth is certainly not new to Central Europe, where much of the landscape and its natural treasures have been shaped by centuries of human settlement. Only relatively recently has the symbiosis between humans and nature in the region been strained. Since 1989, new techniques for landscape stewardship many of them first developed in North America have helped people in Central Europe restore their ties to the earth. Landscape stewardship has provided powerful new tools for preserving landscape and heritage. It also has proven a valuable instrument for rural development and community revitalization. Perhaps most importantly, and somewhat unexpectedly, stewardship has been effective in fostering a vital civil society in the post-communist societies of the region. Caring for the Earth When the term stewardship is used with respect to natural resources, it means in its broadest sense people taking care of the earth. More specifically, it can be defined as efforts to create, nurture, and enable responsibility in landowners and resource users to manage and protect land and its natural and cultural heritage. Stewardship taps our basic human impulse to care for our home and its surroundings be it a parcel of land, a neighborhood, an historic building, or the larger area of a watershed, mountain range, or stretch of coastline. It builds on our sense of obligation to other people: our family, our community, and

5 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu uskuteènil ve dnech Èlenové mezinárodního týmu expertù (USA, Velká Británie, Maïarsko, Slovinsko, Polsko) se seznámili s prostøedím a zásadními problémovými okruhy Èeského krasu prostøednictvím neformálních besed a tématických exkurzí. Odborníci byli vybráni na základì znalostí a odborných schopností organizací the Atlantic Center for the Environment a Nadací Partnerství. Všichni experti se úèastnili pøínosného programu zcela dobrovolnì a veškeré náklady na tento program byly hrazeny organizátory a spolupracovníky. future generations. By fostering individual and community responsibility, the stewardship approach puts conservation in the hands of the people most affected by it. The stewardship approach offers a means of cultivating local involvement and reaching beyond the boundaries of conventional protected areas. It takes an overall view of the land and builds on traditional means of landscape management to meet changing needs. With education as its foundation, stewardship draws on a broad array of tools, including verbal or formal agreements by stakeholders to use the land in a sustainable manner, public/private partnerships in protected areas management, creation of direct income incentives for protecting land, or its outright acquisition. In responding to conservation challenges, stewardship can include sustaining traditional land uses, such as farming and small-scale forestry, which are important to ecological, economic and scenic values; creating biological corridors, greenways and trails across privately owned or managed land; through partnerships, enhancing the ability of government agencies to acquire and manage publicly owned parks and protected areas; protecting open space and fragile natural areas in the face of development pressures, especially in areas where planning controls are weak; as well as conserving biodiversity through protection of habitats. Though the focus of stewardship is often on private initiatives of individual landowners, resourceusers, businesses and nongovernmental organizations (NGOs) government control plays a key role, providing a framework in the form of tax and other incentives, land-use planning, and a supportive climate for private organizations.

6 6 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Základní charakteristika programu Landscape Stewardship Je založen na osobním a veøejnì - osobním pøístupu Snaží se vytváøet a posilovat odpovìdnost za péèi a udržbu krajiny a pøírodních zdrojù u uživatelù a vlastníkù Staví na tradièních metodách péèe v souladu s mìnícími se potøebami Bere v úvahu všezahrnující pohled na krajinu Posiluje místní a regionální identitu a kulturu Aktivizuje lidi a je dlohodobou spoleèenskou investicí Stewardship ve støední Evropì QLF/Atlantic Center for the Environment ve spolupráci s Nadací Partnerství pro støední Evropu aktivnì podporuje programy péèe o krajinu ve støední Evropì od samého poèátku devadesátých let. Tyto dvì organizace rozvinuly integrovaný program výmìnných stáží založených na metodách praktického tréninku, technické podpory, výmìny odborníkù a projektù komunitního plánování, do kterých se zapojily stovky osob odpovìdných za rozhodování a nejrùznìjší místní zájmové skupiny v regionu. Program malých grantù Nadace Partnerství podpoøil praktickou realiazaci øady iniciativ založených na uvedeném principu. Principal characteristics of stewardship Relies on private and public/private approaches Creates, nurtures and enables responsibility in users and owners to manage and protect land and natural resources Builds on traditional means of management to meet changing needs Takes an overall view of the landscape Strengthens local and regional identity and culture Empowers people and is a long-term social investment Bringing Stewardship to Central Europe QLF/Atlantic Center for the Environment in cooperation with the Environmental Partnership for Central Europe have been actively fostering the stewardship approach in Central Europe since the early 1990s. The two organizations have developed an integrated program of mutually-reinforcing methods for training, technical assistance, professional exchange and community-based planning projects that have involved hundreds of decision makers and a variety of local stakeholders from the region. Small grants from the Environmental Partnership foundations have supported practical implementation of dozens of stewardship initiatives.

7 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Chránìná krajinná oblast Èeský kras Krajina Èeského krasu byla vyhlášena za Chránìnou krajinnou oblast výnosem Ministerstva Kultury èíslo 4947/72-II/2 dne K ochranì životního prostøedí na jejím území bylo ustanoveno 18 maloplošných chránìných území. Národní pøírodní rezervace Karlštejn, Koda, Národní pøírodní památky Èerná rokle, Klonk, Kotýz, Zlatý kùò, Pøírodní rezervace Karlické údolí, Klapice, Kobyla, Kulivá hora, Radotínské údolí, Staòkovka, Tetínské skály, Voškov, Pøírodní památky Hvížïalka, Lom u Kozolup, Špièatý vrch, Zmrzlík. Jedineèné území Èeského krasu leží jihozápadnì od Prahy v centrální èásti Barandienu až k mìstu Beroun. Celková rozloha CHKO je ha z toho výmìra maloplošných chránìných území 2 701,97 ha. Území CHKO je rozdìleno do zón ochrany pøírody, které jsou ètyøi (I. Nejlepší a nedotknutelná IV. Nejhorší a vìtšinou v zastavìných a devastovaných územích. Pro zóny ochrany pøírody je od roku 1995 stanoven zvláštní režim odstupòované ochrany pøírody a krajiny v CHKO. V I. Zónì je cca 2809 ha lesù a 226 pozemkù ZPF, ve II. Zónì je již 1978 ha pozemkù lesa a 1256 ha pozemkù na ZPF (zemìdìlském pùdním fondu), III. zóna má již pøevážnì pole ZPF = 4476 ha, lesy = 109 ha. Celkovì lze øíci, že v CHKO Èeský kras je nedostateèné množství luk a pastvin (pøevažuje les a pole) a zároveò i jakýchkoliv vodních ploch. Nedostatek vodních ploch a vody je typickou vlastností støedoevropského krasu. Zastavìných ploch je cca 179 ha, ostatních ploch je cca 1186 ha, kde významnou roli hrají lomy (Èertovy schody východ a západ = cca 670 ha odkryté plochy). Nadmoøská výška Èeského krasu se pohybuje od 199 do 499 m.n.m. Klima je definováno jako mírnì teplé, mírnì suché s mírnou zimou. Prùmìrná roèní teplota se pohybuje nad 8 stupòù C, prùmìrný Protected Landscape Area (PLA) The Czech Karst The landscape of the Czech Karst was proclaimed as PLA by an edict of Department of Culture No II-2 on March 4, Eighteen small-size protected areas were established for protection of environment in its territory. National nature reserves Karlstejn, Koda, national nature monuments Black ravine, Klonk, Kotyz, Golden Horse, nature reserve Karlik valley, Klapice, Mare, Kuliva hill, Radonin valley, Stankovka, Tetin rocks, Voskov, nature monuments Hvizdalka, Kozolupy quarry, Pointed hill, Zmrzlik. Unique territory of the Czech Karst is situated to the south-west from Prague in the central Barrandien region as far as the town of Beroun. The total area of PLA makes ha out of which the acreage of small-size protected areas makes ha. The PLA territory is divided into 4 zones of nature protection. (1. The best and untouchable - 4. the worst, mostly built up and devastated areas). Since 1995 a special regimen of graded nature and PLA protection has been introduced. In zone 1 there are approx ha of forests and 226 estates of agricultural land resources, in zone 2 there are 1978 ha of forest estates and 1256 estates situated on agricultural land resources, zone 3 includes predominantly fields on agricultural land resources = 4476 ha, forests 109 ha. In general one can say that there is insufficient number of pastures and meadows in PLA Czech Karst (forests and fields prevail) as well as water planes. The lack of water planes and water in general is a typical property of Central European karst. Built up areas make approx. 179 ha, other areas make approx ha in which distinctive role is played by quarries (Devils stairs East and West = approx. 670 ha of uncovered area.).

8 8 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 roèní úhrn srážek dosahuje 530 mm. Srážkové maximum pøipadá na èervenec v zimních mìsících jsou srážky minimální, snìhová pokrývka leží krátce a je nízká. Uplatòují se zde velmi výraznì vlivy mikroklimatické a to díky pestrosti terénu a charakteru rostlinného pokryvu. Hydrologické pomìry této oblasti tvoøí øeka Berounka která je osou CHKO a její pøítoky. Hydrogeologická prozkoumanost je nerovnomìrná, vìtšina vrtù se používá úèelovì k získání pitné vody a provádí se blízko území její spotøeby. Specifický odtok všech povrchových tokù CHKO se pohybuje v rozmezí 1,4-2,2 litru za sekundu na kilometr ètvereèní a objemový souèinitel roèního odtoku je 9-12 procent roèních ovzdušných srážek. Z toho vyplývá že velikost ztrát je procent a zbytek je tedy prùmìr odtoku. Èást srážkové vody je tedy infiltrována do pùdy, odtéká do nespojité puklinové krasové zvodnì podzemních vod které jsou odvodòovány øekou Berounkou. Celkový odtok z území Èeského krasu je tedy zhruba 3,9 litrù za sekundu na km ètvereèní a výpar èiní 77 procent roèních srážek. Z hlediska dlouhodobého specifického odtoku je CHKO je klasifikována jako oblast ze zvýšeným odtokem podzemních vod. Aktuální geomorfologie CHKO Èeský kras byla vytvoøena z paleogenní pahorkatiny za výrazného pøispìní erozní èinnosti øeky Berounky a jejích pøítokù. V roce 1972 na Montrealském geologickém kongresu byl schválen svìtový základní standardní profil mezi silurem a devonem na území CHKO Èeský kras Klonsko u Suchomast a na Budòanské skále která byla vybrána jako pomocný mezinárodní stratotyp, díky bohatým nálezùm fosilních organismù velké druhové rozmanitosti. Vyskytují se zde nálezy trilobitù, ramenonožcù, lilijic, ale i pancéønatých rybovitých obratlovcù a suchozemských rostlin. Èeský kras je i známým speleologickým místem. Objevují se zde èetné krasové jevy jak povrchové, jako kaòonovité údolí Berounky, Kaèáku, Budòanského a Bubovického potoka, ale nalézají se zde The Czech Karst s altitude above sea level varies from 199 to 499 m. The klimate is defined as mildly warm, mildly dry with mild winters. The average year temperature is above 8 degrees Celsius, average amount of precipitation makes 530 mm. Precipitation maximum comes in July, during winter the precipitation is minimal, snow cover lasts shortly and is thin. Microclimatic effects are very strong in the region owing to terrain variety and character of plant cover. Hydrological conditions of the region are determined by the Berounka river with its tributaries which makes an axis of the PLA. Hydrological knowledge is uneven, most of the drills are intentiously used for gaining drinking water, the drills are executed close to the areas of water consumption. Specific runoff of all surface streams in PLA makes litres/s/square kilometer and volume coefficient of the year runoff makes 9-12 % of yearly air precipitation. Thus % are lost, the rest is the average runoff. Part of the precipitation water infiltrates the soil, flows to broken karst groundwater bodies which are drained by the Berounka river. The total runoff from the Czech Karst area makes roughly 3.9 litres /s/square km, evaporation makes 77% of yearly precipitation. From the point of view of long term specific runoff the PLA is classified as an area with elevated underground water flow. The current geomorphology of the PLA Czech Karst was created from paleogenic hilly country with considerable help of erosive activity of the Berounka river and its tributaries. In 1972 at Montreal Congress on Geology the world basic standard profile between silur and devon was agreed, which is located in the PLA Czech Karst Klonsko u Suchomast and at the Budnanska rock, which was chosen as auxiliary international stratotype thanks to rich finds of fossil organisms of great species variety. The trilobite finds occurs here as well as finds of tentaculates, armoured fish-like vertebrates and

9 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu i drobná škrapová pole a závrty. Nejznámìjším podzemním krasovým jevem jsou asi Konìpruské jeskynì na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb pøes 2 km. Krasovými jevy jsou zde i drobné podzemní toky, krasové komíny a malé jeskyní systémy. Èeský kras je dìlen na 31 krasových oblastí celkový poèet jeskyní se eviduje na 413. Pùdní pomìry jsou rozmanité. CHKO Èeský kras je samostatnou fytogeografickou oblastí. Floru ovlivòují dva geobotanické fenomény øíèní a krasový. Spoleèenstva jsou zde zastoupeny spoleèenstvem skal a sutí pøecházejících od skal po stepi svahù. Na jižních svazích lesostepními spoleèenstvy, doubravami a Šípákovými lesostepmi, které mají mimoøádný vìdecký význam. Na severních svazích jsou zastoupeny vápnomilné buèiny i su ové lesy, nelesními spoleèenstvy jsou xerotermní trávníky a keøové porosty. Posledním charakteristickým spoleèenstvem jsou subxerofilní teplomilné smíšené doubravy. Na území CHKO Èeský kras roste zhruba 30 druhù stromových døevin stejný poèet keøù. Opravdu pestré je zastoupení bylin.v Èervené seznamu ÈSR je uvedeno 469 taxonù v rùzném stupni ohrožení, v oblasti CHKO z tohoto množství roste 73 druhù. Lze zde nalézt zbytky vápencových buèin kde buk dosahuje nejnižšího pøirozeného rozšíøení v nadmoøských výškách 200 m.n.m. CHKO Èeský kras je bohatá také na bezcévné rostliny. Z 37 druhù hub chránìných ve všech kategoriích v Èeském krasu je doloženo 7 druhù. Území CHKO Èeský kras je tvoøeno pøedevším listnatými lesy a stepními stanovištìmi, fauna je zastoupena evropskými druhy které do tìchto lokalit patøí. Dlouhodobé pùsobení aktivit èlovìka ochudilo tuto oblast o druhy které jsou na tento vliv citlivé. Zástupci bezobratlých jsou druhy stepních spoleèenstev které se dobøe pøizpùsobují k výraznìjším zmìnám teploty prostøedí a lesních spoleèenstev vyžadujících konstantní teplotu a vlhkost. Nejlépe prostudovanou skupinou jsou mìkkýši. Jejich výzkum soustavnì terrestrial plants. The Czech Karst is also a famous speleological place. Frequent karst surface formations as canyon -like Berounka valley, Kacak valley, Budnansky creek valley and Bubovicky creek valley, but also karren fields and limestone sinks are found here. The most famous underground karst formation is probably Koneprusy caves on the Golden horse with the total length of corridors over 2 km. Karst formated also tiny underground streams, karst chimneys and small cave systems. The Czech Karst is divided into 31 karst regions and the total number of caves amounts to 413. The soil conditions are varied. PLA Czech Karst is an independent phytogeographic region. Flora is under influence of two geobotanical phenomena - river and karst. The communities are represented by rock community and debris coming from the rocks down the steppe slopes. There are forest steppe communities on the southern slopes as well as oak woods and dwarf oak forest steppes of extraordinary scientific importance. The northern slopes host limephilic beech woods and debris woods, non-forest communities are represented by xerothermic grasslands and bushy growth. The last characteristic community is composed of subxerophilic mixed beech woods. Approx. 30 wood species and the same number of bush species grow in the area of the PLA. Plant representation is really varied. There are 469 endangered taxa listed on the Red list of the Czech republic, out of which 73 grow in the PLA. The rests of limephilic beech woods are found here with the lowest natural beech distribution in the altitude of 200 m above sea level. The PLA Czech Karst is also rich in veinless plants. Out of 37 mushroom species protected in all categories there are 7 found in the Czech karst.

10 10 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 probíhá na území CHKO už 50 let. Z ochranáøského hlediska slouží jejich populace jako bioindikátor stavu životního prostøedí. Mimoøádnì bohatý je výskyt motýlù, celkový poèet se odhaduje na 1390 druhù. Nejbohatší rybí faunu má Kaèák. V roce 1989 pøi odlovu agregátem pod Hostímí zde bylo zjištìno 9 druhù ryb. Mezi nimi i úhoø a vranka obecná. I pøes zneèistìní vod se v CHKO vyskytuje uspokojivý poèet druhù obojživelníkù. Zajímavý je v CHKO Èeský kras výskyt plazù. Žije zde ještìrka obecná a zelená která je biogeograficky a ochranáøsky velice dùležitá, protože propojuje známé rozšíøení na Køivoklátsku s územím dolního a horního Povltaví. CHKO Èeský kras je svou hnízdní a potravní nabídkou vhodná pro znaèné množství druhù ptákù. Nejvýznaènìjší druhy nacházející se v oblasti Èeského krasu jsou ptáci obývající skalní prostøedí. Hnízdí zde napøíklad výr, kavka, rehek, krkavec. Bìhem tahu slouží Berounka jako zastávka pro vodní druhy. Díky krasovým jevùm a dalším pøírodním podmínkám je tato lokalita velmi bohatá na netopýry a bylo popsáno 17 druhù vyskytujících se v lokalitì CHKO. V jedné kolonii se zde vyskytuje sysel obecný. K prvnímu osídlení Èeského krasu dochází zhruba v období let pøed naším letopoètem pøíchodem neolitických zemìdìlcù. Dochází k prvnímu antropogenímu ovlivnìní životního prostøedí a krajina se zaèíná rozdìlovat na èást kulturní krajiny a druhou èást s pøirozeným vývojem. Èím více roste osídlení tím výraznìji je patrná zmìna prostøedí. Dùkazy po èlovìku v podobì archeologických nálezù se nacházejí na odlehlých místech a v malých jeskyních. Kolem roku 400 pøed naším letopoètem pøicházejí do oblasti Èeského krasu Keltové pøinášející novou vyspìlou kulturu. V prvních stoletích našeho letopoètu osídlení z dosud neobjasnìných dùvodù doèasnì ustupuje. The PLA Czech Karst is covered mostly by deciduous trees and steppe sites, fauna is represented by European species belonging to such localities. Long term activities of man exterminated species sensitive to such treatment. Vertebrate representatives are species of steppe communities which adapt well to more pronounced temperature changes of the environment together with communities requiring constant temperature and wetness. The best studied group are mollusca. Their research in the PLA has continually proceeded for 50 years. From the environmental activity point of view their populations serve as bioindicator of the environmental situation. Occurence of butterflies is extraordinary rich, total number of species is estimated to The richest fish fauna is in the Kacak river. In fish species were found here using the voltage technique. There were even eels and bullheads among them. Despite the water pollution a satisfying number of amphibian species occurs in the PLA Czech Karst. Occurence of reptiles is of much interest in the PLA Czech Karst. Sandlizards and green lizards are biogeographically and environmentally very important because they interconnect their well known occurence in Krivoklatsko with the territory of lower and upper part of the Vltava river. The nesting possibilities and food offer make the PLA Czech Karst attractive for many bird species. The most important species are the birds dwelling in rocky environment, as eagle owl, jackdaw, raven. During bird migration the Berounka river serves as a stop for water species. Owing to karst formations and other natural conditions this locality is rich in bats, 17 species of which were described in the PLA locality. European suslik occurs here in one colony. First settlements in the Cezch Karst date back to B. C., when Neolithic farmers invaded

11 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Na tomto území žije asi trvale bydlících obyvatel. Celková hustota obyvatelstva je 175 osob na km ètvereèní. Tato oblast je z hlediska regionálních vztahù vázaná na hlavní mìsto Prahu, která tvoøí její východní hranici. Území má venkovský charakter. Svojí silnou turistickou proslulostí vyniká Karlštejn. Lesní tìžba v Èeském krasu je nahodilá a provádí se pouze po vlivu kalamit zpùsobených sérií suchých let. Lesy v CHKO jsou v pásmu ohrožení D a C. Do pásma D se øadí lesní pozemky s porosty s nejnižším imisním zatížením, kde zhoršení zdravotního stavu zatím nelze definovat a do pásma ohrožení C se øadí lesní pozemky s porosty s imisním zatížením kdy u listnatých porostù odumøe z celkového množství 2-5 procent stromù roènì. Na témìø celém území CHKO Èeský kras jsou ve smyslu zákona uznávané honitby. Již na poèátku historické doby byla tato oblast vyhledávaným loveckým místem èeských knížat. Myslivci peèují o zvìø bìžným zpùsobem. Je potøeba zamezit pøísunùm a soustøeïování zvìøe která není pøirozeným prvkem této lokality. Díky nerostným zdrojùm se na území Èeského krasu soustøedí tìžební prùmysl. V CHKO se nalézá 9 schválených dobývacích lokalit, které zaujímají prostor 752 ha což pøedstavuje cca 7 procent z celkové plochy oblasti. Nejvìtší negativní vliv na životní prostøedí Èeského krasu mají imise produkované prùmyslovými komplexy. Hlavnì imise prachu a NOx. Koncentrace tìchto škodlivin pøesahují bìžnì limity a zpùsobují škody na vegetaci a snižují životnost lesù. Pøi hodnocení úrovnì kvality životního prostøedí v roce 1989 bylo území ÈR rozdìleno do pìti tøíd kvality. Prostøedí vysoké úrovnì 1. tøídy, prostøedí vyhovující 2. tøídy se na území Èeského krasu this territory. First antropogenic influences upon the environment is here and the landscape starts to divide into the cultural part of landscape and naturally developing landscape. The denser the population the bigger effect upon the landscape. Proofs of human activities found in excavations are located in remote sites and small caves. In approx. 400 B.C. the Celts invaded the Czech Karst region with their new and advanced culture. In the first centuries A.D. the density of population decreases temporarily for unknown reasons. There are permanent residents in this area. The average population density is 175 people / square km. This region is strongly bound to the capital city of Prague which makes its eastern boundary. The area displays a rural character. Karlstejn is famous for its tourist attractiveness. Forest exploitation in the Czech Karst is random and is carried out only as a consequence of calamities caused by dry year sequences. The forests in the PLA are in zone D and zone C on the endangering scale. The D zone includes forest estates with growths with lowest air pollution load. In this case it is not possible to define any deterioration of the health situation whereas the C zone includes forest estates with growths affected by air-pollution load, where 2-5% of deciduous trees perish every year. There are hunting grounds complying with the law in the PLA Czech karst. Already at the beginning of the historic period this region was a favorable hunting ground of the Czech princes. Gamekeepers care about the game in a common way. It is necessary to prevent immigration and concentration of such game which is not a natural element of this locality. Due to mineral resources the mining industry concentrates to the region of the Czech Karst. There are

12 12 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 nevyskytuje. Zastoupeny jsou tøídy 3. a 5. prostøedí rozporné a extrémnì narušené. Nacházíme zde hlavní støet z vysoké krajináøské hodnoty krasového území a hospodáøských zájmù na tìžbì a zpracování vápencù. V poslední dobì zde však došlo k øadì technických i technologických opatøení a tedy snížení pùsobení negativních vlivù na životní prostøedí. Vznik CHKO Èeský kras zaruèuje ze své podstaty ochranu životního prostøedí této jedineèné krajiny, snahu její správy omezit negativní pùsobení antropogeních èinitelù a vytvoøit nejlepší podmínky pro další pøirozený vývoj pøírody na tomto území. Správa CHKO ve svém Plánu péèe o Èeský kras charakterizovala úkoly a cíle ochrany pøírody tohoto prostøedí. Podle délky èasové proveditelnosti jsou tyto úkoly rozdìleny na dlouhodobé, støednìdobé a krátkodobé. Dlouhodobým cílem ochrany pøírody a krajiny je obnova ekologické stability a zabezpeèení trvale udržitelného rozvoje celé CHKO. Je snaha o zachování tradièní regionální venkovské architektury a sídelní struktury ovšem bez dalšího rozšiøování. 9 approved mining localities on the Czech Karst territory which cover the area of 752 ha - about 7% of the total area. The most negative influence on the Czech Karst environment is brought by pollution produced by industry plants - most of all dust pollution and NOx pollution. Concentration of these pollutants exceed the limits, cause harm to vegetation and lower the forest life expectancy. With respect to grading the environmental quality in 1989 the Czech Republic territory was divided into 5 quality classes. Class 1 - environment with high standard and class 2 - satisfying standard do not occur in the Czech Karst area. There are classes 3-5 (contradictory - extremely harmed) here. The main contradiction between the landscape value of the karst area and economy interests in mining and procession of limestone is found here. However, recently many technological and technical measures have been introduced and are effective in lowering the negative environmental effects. The origin of the PLA Czech Karst ensured (by definition) the environmental protection of this unique countryside. Its administration strives to limit the negative effects of antropogenic factors and to create the best natural conditions for further development of nature in this region. In its Plan of Czech Karst management the PLA administration outlined the goals and tasks of environmental protection of this region. These tasks are divided into long term, middle term and short term goals The long term goal of nature and landscape protection is renewal of ecological stability and maintaining permanent development of the whole PLA. The traditional rural architecture and municipal structure should be preserved but not extended.

13 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Organizátoøi a pøípravná skupina QLF/Atlantic Center for the Environment Posláním Nadace Quebec-Labrador spolu s Atlantickým støediskem pro životní prostøedí je podpora venkovských spoleèenství a péèe o životní prostøedí v Kanadì a Nové Anglii se zvláštním dùrazem na výchovu mládeže a vytváøení modelù péèe o pøírodní zdroje a kulturní dìdictví, které mohou být využity celosvìtovì. Atlantické støedisko pro životní prostøedí uskuteèòuje mezinárodní programy od roku 1980 a ve støední a východní Evropì pùsobí od roku Program Atlantického støediska je založen na filosofii, která èerpá ze zkušenosti práce v regionu jeho pùsobení a podporuje vzájemnou výmìnu zkušeností s ostatními svìtovými regiony. The Environmental Parthership for Central Europe Jde o konsorcium pìti národních nadací v Èeské republice, Maïarsku, Polsku, ve Slovenské republice a od roku 2000 také v Rumunsku, jehož èinnost je zamìøena na podporu aktivit smìøujích ke péèi o životní prostøedí na úrovni komunit s úèastí veøejnosti ve støední Evropì. Tato nadace je v souèasné dobì nejvýznamnìjším soukromým zdrojem pro financování tìchto projektù ve støední Evropì a od svého založení úzce spolupracuje s výše jmenovanými organizacemi na projektech péèe o krajinu. Team of organizers QLF/Atlantic Center for the Environment The mission of the Quebec-Labrador Foundation along with its Atlantic Center for the Environment is to support the rural communities and environment of eastern Canada and New England with special emphasis on encouraging education and leadership in young people as well as to create models for stewardship of natural resources and cultural heritage that can be applied worldwide. The Atlantic Center for the Environment has conducted international programs since 1980, and has been active in Central and Eastern Europe since early Atlantic Center's International Program is based on a philosophy that experience from work in the organization's original geographic area provides a foundation for mutually beneficial exchange with other regions of the world. Environmental Partnership for Central Europe The Environmental Partnership for Central Europe is a consortium of five indigenous foundations in the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and, since 2000, Romania that are focused on stimulating community-based environmental action and citizen participation in Central Europe. The foundations are currently the most significant private source of funding for community-based environmental initiatives in Central Europe. The foundations have been working since their establishment with above mentioned organizations to foster landscape stewardship in Central Europe.

14 14 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Správa Chránìné krajinné oblasti Èeský kras Správa CHKO Èeský kras je resortním orgánem Ministerstva životního prostøedí, který vykonává speciální státní správu v územích zvláštì chránìných zákonem v regionu Èeského krasu. Správa CHKO Èeský kras spolupracuje od roku 1998 s Agenturou Koniklec na projektu regionálního rozvoje Èeského krasu v souladu s principy udržitelného života na platformì místní Agendy 21. Agentura Koniklec Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí založené v roce Jeho posláním je vyhledávat a uskuteèòovat projekty v oblasti environmentální výchovy, vzdìlávání a osvìty, environmentálních informaèních systémù a podpory myšlenek udržitelného života se zvláštním dùrazem na výchovu mládeže a zapojení veøejnosti do péèe o životní prostøedí. Adresáø pøípravné skupiny Michael Pondìlíèek, SCHKO Èeský kras, 0311/ , Mirek Lupaè, Agentura Koniklec, 02/ , Zdeòka Francová, Obec Moøina, 02/ Richard Feifer, Obec Kosoø, 02/ , Jan Hošek, ekolog, 0311/ , Michal Štingl, Dìti Zemì, 0311/ Administration of the Protected Landscape Area Czech Karst Administration of the PLA Czech Karst is a department of the Czech Ministry for the Environment acting as a special state authority in areas especially protected by law in the region of Czech Karst. The PLA Administration has co-operated with Agentura Koniklec in a project of regional development of Czech Karst based on principles of sustainable living and local Agenda 21 since Agentura Koniklec (Pasque flower Agency) Agentura Koniklec is a non governemental organization for human rights and the environment established in Its mission is to identify and implement projects in the sphere of environmental education and public awareness, environmental information systetms and to promote ideas of sustainable living with special emphasis on education of young people and public participation in environmental protection. Team of organizers Michael Pondìlíèek, Protected Landscape Area Èeský kras, , Mirek Lupaè, Agentura Koniklec, , Zdeòka Francová, mayor of the Moøina Municipality, Richard Feifer, Kosoø Municipality, , Jan Hošek, ecologist, ,

15 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Tomáš Trojan, SCHKO Èeský kras, 0311/681023, Ludìk Bogdan, Èeskomoravský cement, 05/ Vojtìch Matìjèek, Praha Karlštejn Golf Klub a.s., 0311/ Josef Pavelka, Èeskomoravský cement, 05/ , Tomáš Rùžièka, Nadace Partnerství, Petr Kohutek, Michal Štingl, Children of The Earth, Tomáš Trojan, Protected Landscape Area Èeský kras, , Ludìk Bogdan, Czech-Moravian Cement Company, Vojtìch Matìjèek, Praha Karlštejn Golf Club, Josef Pavelka, Czech-Moravian Cement Company, , Tomáš Rùžièka, Environmental Partnership, Petr Kohutek,

16 16 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Expertní skupina Odborníci: Wojciech Bosak je zamìstnanec Národního parku Ojcow, který se nachází nedaleko Krakowa, povìøený environmentální výchovou. Pracuje na velice zajímavém projektu ochrany rozsáhlého území Jurského krasu prostøednictvím alternativního rozvoje. Zároveò pùsobí jako manažer konzultaèní a školící firmy poskytující služby obcím. W. Bosak je pøedsedou Polského sdružení pìstitelù vína. Ojców National Park, PL Ojców 45, tel.: / , Alix Hopkins je viceprezidentkou land trustu Pownal v Maine a donedávna též byla první výkonnou øeditelkou mìstského land trustu Portland Trails. Je èlenkou maineského Smart Growth Forum a pøedsedkyní øídícího výboru Severní sítì udržitelných komunit (Northern Sustainable Communities Network). Pownal Land Trust / Mountain Division Alliance, home:259 Libby Rd. Pownal, ME USA, tel.: Robert Kneeland je pøedsedou mìstské rady a výboru dlouhodobého plánování v Suttonu (Massachusetts). Je také manažerem jednoho z posledních textilních závodù v chránìné oblasti øeky Blackstone a je pøedsedou mìstské rady v Suttonu. Town of Sutton, Mass. Ocean State Finishing Co., 12 Lanes End Sutton, MA USA, Team of experts Experts: Wojciech Bosak is education officer at Ojcow National Park just outside Krakow, Poland. He is working on a very interesting project to protect the larger Jura karst area through alternative development. Manager of consulting and training company providing services to municipalities. He is also the chairman of association of Polish wine growers. Ojców National Park, PL Ojców 45, tel.: / , Alix Hopkins is Vice President of the Pownal (Maine) Land Trust and was, until recently, the first Executive Director of Portland Trails, an urban land trust. She is a member of the Maine Smart Growth Forum and chair of the steering committee of the Northern Sustainable Communities Network. Pownal Land Trust / Mountain Division Alliance, home:259 Libby Rd. Pownal, ME USA, tel.: Robert Kneeland is the Chair of the Board of Selectmen and Long-Range Planning Committee of Sutton, Massachusetts. He is also manager of one of the last textile mills in the Blackstone River National Coridor and he is chair of Sutton Municipality Council.. Town of Sutton, Mass. Ocean State Finishing Co., 12 Lanes End Sutton, MA USA,

17 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Expertní skupina, odshora zleva doprava T. Toth, R. Kneeland, B. Mitchell, A. Hopkins, G. Roberts, L. Ptáèek, M. Puc, V. Sipos, M. Pondìlíèek, T. Rùžièka Team of experts, from the top and the left T. Toth, R. Kneeland, B. Mitchell, A. Hopkins, G. Roberts, L. Ptáèek, M. Puc, V. Sipos, M. Pondìlíèek, T. Rùžièka

18 18 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Matjaž Puc je poradce slovinského ministra zahranièních vìcí. Døíve pracoval jako poradce Slovinského institutu ochrany kulturního a pøírodního dìdictví. Jeho specializací je speleologie a problematika krasové krajiny. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia, Gregorèièeva 25, 1000 Ljubljana Slovenia tel.: , Gareth Roberts je pøedsedou Welšské rady pro rekreaci a evropské záležitosti. Je øeditelem Skupiny pro výzkum krajiny a pokouší se založit Evropské centrum pro studie krajiny ve spolupráci s Èeskou akademií vìd. Countryside Council for Wales, Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Bangor Gwynedd LLAIASP Victoria Siposs je pracovnicí maïarské poboèky WWF pro zemìdìlství a rozvoj venkova. Zabývá se problematikou zlepšování polního hospodáøství prostøednictvím nástrojù extenzivního zemìdìlství. Je koordinátorkou projektu udržitelného využití krajiny v okolí øeky Tiszy a zabývá se také monitoringem a výzkum tohoto vodního toku. WWF Hungary, Némefödgyi út 78/B, Budapest H-1124, Hungary, Tamas Toth vystudoval biologii a pracuje pro Národní park Körös Maros. Má na starosti jednu z èástí parku, kde pùsobí jako regionální supervizor. Zabývá se vlivem prùmyslové aktivity na životní prostøedí a také environmentální výchovou. Körós-Maros National Park, Szawas, 5540 pf. 72, Hungary Matjaz Puc is Minister Counsellor at the Ministry of Foreign Affairs, Analysis and Development of Slovenia. Before worked as Consultant in the Slovenian Institute of Conservation of the Cultural and Natural Heritage, specialisation: Caves and Carst Landscapes. Ministry of Foreign Affairs of Republic of Slovenia, Gregorèièeva 25, 1000 Ljubljana Slovenia tel.: , Gareth Roberts is the Head of Recreation, Access and European Affairs for the Countryside Council of Wales. He is a director of the Landscape Research Group and he is trying to establish a European Center for Landscape Studies in partnership with the Czech Academy of Sciences. Countryside Council for Wales, Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, Bangor Gwynedd LLAIASP Victoria Siposs is Agriculture and Rural Development Officer for WWF Hungary. She is engaged with the improvement and maintenance of fields by the tools of extensive farming. She coordinates a sustainable land use scheme along the Tisza River and deals with monitoring and recovering of Tisza. WWF Hungary, Némefödgyi út 78/B, Budapest H-1124, Hungary, Tamas Toth has degree in biology and works for the Körös Maros NP Directorate. He is responsible for certain parts of the NP as a regional supervisor on the field. He deals with the impact of industrial activity on natural environment and also with environmental education. Körós-Maros National Park, Szawas, 5540 pf. 72, Hungary

19 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu Supervizoøi a konzultanti: Brent Mitchell je øeditelem programu Landscape Stewardship QLF - Atlantického centra pro životní prostøedí. Organizoval semináøe k péèi o krajinu v karibské oblasti, Latinské Americe, na støedním východì, v Èeské republice, na Slovensku a v Polsku. Ladislav Ptáèek byl konzultantem land trustù v Èeské republice a také spolupracovníkem QLF. Koordinoval první výmìnu (LSE) ve støední Evropì na Pálavì. V rámci pobytu Lanscape Stewardship Exchange v Èeském krasu pracoval jako tlumoèník. Tomáš Rùžièka je projektový manažer Nadace Partnerství a je zodpovìdný za problematiku biodiverzity a projekty ochrany pøírody podporované touto nadací a je také supervizorem specializovaných nadaèních programù. Supervisors and consultants: Brent Mitchell is a Landscape Stewardship director of the QLF-Atlantic Center for the Environment. He has organized landscape stewardship seminars in the Caribbean, Latin America, Middle East, Czech Republic, Slovakia, Poland. Ladislav Ptacek has been a consultant to land trusts in the Czech Republic, and is a former fellow of QLF. He coordinated first Exchange in Central Europe at Palava. He served as an interpreter for the group in Czech Carst. Tomas Ruzicka is a projects manager at the Czech Environmental Partnership Foundation, he is responsible for biodiversity and nature conservation projects supported by the Foundation, and is a supervisor to the Foundation specialized programs.

20 20 Závìreèná zpráva o studijním pobytu Péèe o krajinu v Èeském krasu 2000 Program akce Nedìle Pøíjezdy na Správu CHKO v prùbìhu odpoledne a veèera Seznámení èlenù expertního týmu a úvod k celkovému pojetí studijního pobytu Pondìlí Uvítání na S-CHKO, pøedání informaèních materiálù, seznámení s pøípravným výborem, seznámení s probíhajícími a pøedcházejícími aktivitami (místní Agenda 21) Odchod po nauèné stezce do Golf Clubu, návštìva Golf klubu Praha Karlštejn a.s. a diskuze k rozvoji regionálního konceptu turistiky (Ing. V. Matìjíèek, starostové, Bohemia Centralis, cestovní kanceláøe - p. Douša). úèastníci diskusí: Vojtìch Matìjèek øeditel Golfového klubu pánové Hanzlík and Neuberk Oživení Zdenìk Myslbek, Stanislava Myslbeková prùodci v chránìných územích Milan Pelant èlen Karlštejnského zastupitelstva, bývalý vedoucí karlštejnského kempu The Programme Sunday, June 25th Arrivals during afternoon and evening Introduction of the Expert Team members and introduction to the LSE concept. Monday, June 6th Welcome in Landscape Protected Area Administration, information materials available, introduction to the Preparation Team and actvities in the Cesky kras area (Local Agenda 21) Walk on the educational trail to Karlstej Golf Club and discussion on the theme of regional concept of tourism at Golf Club (Ing. Matìjíèek - director of Golf Club, mayors, Bohemia Centralis - association of villages nad towns, tourist agencies - Mr. Douša) discussions participants: Vojtìch Matìjèek managing director of Golf Club Mr. Hanzlík and Neuberk Oživení Zdenìk Myslbek, Stanislava Myslbeková protected area guides Milan Pelant member of Karlstejn municipality council, former manager of camp in Karlštejn

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. A N N U A L R E P O R T The Lower Morava Biosphere Reserve Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Národních hrdinů 23, 690 02 Břeclav info@dolnimorava.org,

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení

Povodňové škody a nástroje k jejich snížení IEEP Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2006 Povodňové škody a nástroje k jejich snížení Lenka Čamrová Jiřina Jílková a kol. Institut pro ekonomickou

Více

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011

KATALOG FILMŮ / FILM CATALOGUE 17. 21.10.2011 Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tematikou přírodních a zemědělských věd a trvale udržitelného rozvoje International Festival of Documentary Films on Natural and Agricultural Sciences and Sustainable

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007

Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007 Tourism in the Czech Republic in 2006/First Half of 2007 Česká republika Czech Republic Česká republika je ideálním místem pro aktivní turistiku a

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA

APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA APROXIMACE KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY v oblasti VODA Pracovní překlad SMĚRNICE 2000/60/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky MINISTERSTVO

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report M o r a v s k o s l e z s k ý k r a j M o r a v i a n - S i l e s i a n R e g i o n Výroční zpráva Annual Report 20 04 OBSAH: - Rozhovor s hejtmanem Moravskoslezského kraje...2 - Přehled základních informací

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL

OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL OPEN UP! CREATIVE PLACEMAKING FESTIVAL Praha Plzeň 6. 7. listopadu 2014 Aspen Institute Prague Plzeň 2015, o.p.s. CZ Partneři Aspen Institute Prague Partneři Plzeň 2015 Mediální partner Pořadatelé Účast

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více