ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah: 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování výchovy a vzdělání 2. Základní práva dětí přijatých do MŠ 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání 4. Povinnosti zákonných zástupců 5. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v MŠ 6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 7. Povinnosti všech zaměstnanců MŠ 8. Zacházení s majetkem mateřské školy 9. Podmínky pro zařazení dítěte do MŠ 10. Provozní doba 11. Organizace dne dětí v MŠ 12. Předávání a vyzvedávání dětí v MŠ 13. Úplata za předškolní vzdělávání 14. Platba stravného 15. Potřeby dětí v MŠ 16. Režimové požadavky Č.j.: Vypracoval: Schválil: VS30/2006 Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Věra Gottwaldová, zástupce ředitele RNDr. Ivana Preyová, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 1 (celkem 10)

2 Tento školní řád mateřské školy se vydává na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání na pedagogické radě. 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji podílí se na osvojování základních pravidel chování podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání poskytuje speciální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí cíle, zaměření, formy a obsah upřesňuje školní vzdělávací program 2. Základní práva dětí přijatých do mateřské školy Každé přijaté dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole při vzdělávání mají práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte 3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy stanoví dny docházky, délku pobytu, způsob a rozsah stravování, změnu sjednaných podmínek v případě dohodnutí individuální délky pobytu dítěte v mateřské škole bude i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání mohou pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte na základě vystaveného písemného pověření podepsaného zákonným zástupcem dítěte mohou se informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný ve třídě mohou si domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ke vzdělávání dítěte 4. Povinnosti zákonných zástupců zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno po příchodu do mateřské školy a převlečení dítěte v šatně předat dítě pedagogickým pracovníkům ve třídě MŠ a přebrat dítě po skončení jeho vzdělávání přímo ve třídě popřípadě na zahradě mateřské školy dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy řídí se školním řádem dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti na vyzvání ředitelky mateřské školy se mohou osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 2 (celkem 10)

3 v případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu mateřské škole, oznámení je možné i telefonicky den předem nebo nejpozději první den nemoci do 7,00 hodin ráno. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ žvýkačky, cukrovinky, drobné hračky z domova, cenné předměty nebo jakékoliv finanční částky pro přijetí k předškolnímu vzdělávání předložit: žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem oznámení rodičů vyzvedávání dítěte přihlášku ke stravování potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle školského zákona č. 561/2004 Sb., 28, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky): jméno, příjmení, rodné číslo, st. občanství, místo trvalého pobytu datum zahájení vzdělávání informace o zdravotním postižení, druh postižení informace o zdravotním znevýhodnění informace o sociálním znevýhodnění (jen dobrovolná inf.) jméno, příjmení zákonného zástupce (ZZ) místo trvalého pobytu ZZ adresa ZZ pro doručování písemností telefonické spojení ZZ 5. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v tomto školním řádu v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená školním řádem, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole přístup ke vzdělání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Rozumí se tím osoby, které nemají občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývají však oprávněně na území České republiky. 6. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky informuje telefonicky ředitelku školy řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči případně se obrátí na Policii ČR Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 3 (celkem 10)

4 při pořádání akcí jako jsou výlety, exkurze, apod., informovat o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dítěte při předávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně v případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí na takovéto akci pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis se zák. zástupcem a informovat ředitelku školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním projevům. Ped. pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech a o povinnosti je okamžitě nahlásit, provádějí o tom zápis do dokumentace nejméně 2x ročně, dle potřeby častěji. řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy dodržovat zásady BOZP a PO, dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních v rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu přijímat do MŠ děti pouze zdravé v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky počínajícího nachlazení při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem. Úraz ihned hlásit zástupci ředitele pro MŠ, vždy provést záznam do knihy úrazů, případně vyplnit předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 7. Povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, Organizačním řádem školy a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými pro oblast školství, BOZP, PO a hygieny. dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinnost informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Nevodit do celého areálu cizí osoby v době pracovní i mimo pracovní. Při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit zástupci ředitele pro MŠ. efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se svou pracovní náplní, zapisovat pravidelně příchody a odchody do docházkového sešitu. Vést si pracovní výkaz a předávat jej zástupci ředitele pro MŠ každý měsíc ( pro provozní zaměstnance). Povinnost neprodleně oznámit svou plánovanou i neplánovanou nepřítomnost na pracovišti zástupci ředitele pro MŠ, a ten řediteli školy. 8. Zacházení s majetkem mateřské školy ztrátu věcí hlásí zákonný zástupce nebo dítě neprodleně své učitelce všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozily zdraví své ani svých spolužáků či jiných osob, jsou poučeny před každou akcí mimo budovu po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných osob hradí zákonný zástupce dítěte, které poškození způsobilo zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 4 (celkem 10)

5 po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, každý z pracovníků školy který otevírá budovu cizím příchozím je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově; během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena 9. Podmínky pro zařazení dítěte do mateřské školy Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. V druhém, které ve stejném období dovršily 5 let věku. Ve třetím, které v již uvedeném období dovršily 6 let věku nebo kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Ředitelka školy informuje zákonné zástupce dětí o přijetí zasláním Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Dětem je před nástupem do mateřské školy poskytován adaptační program, rodiče mají možnost chodit se svým dítětem do MŠ na adaptaci po dobu, kterou si vyžaduje zvykání dítěte na nové prostředí. Adaptační program je nutné domluvit s třídní učitelkou předem. Zápis do mateřské školy probíhá každoročně v měsíci květnu. Termín konání je oznamován prostřednictvím plakátů a místního tisku. Zápisu předchází Den otevřených dveří, aby si rodiče mohli prostředí mateřské školy prohlédnout, seznámit se s učitelkami a programem školy. 10. Provozní doba Mateřská škola ul. Smetanova 6,00 16,00 Mateřská škola ul. Masarykova 6,00 15,30 1. Budova se otevírá v 6,00 hodin, uzavírá v 15,30 hodin (v 16,00 hodin). V tuto dobu probíhá provoz MŠ. 2. Děti se přijímají v době od 6,00 hodin do 8,00 hodin. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování). 3. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. 4. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. 11. Organizace dne dětí v mateřské škole Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, hry a činnosti dle výchovných projektů Pohybové aktivity, činnosti dle výchovných projektů, hry 8,30 9,00 Osobní hygiena, dopolední svačina 9, Hry a činnosti dle výchovných projektů Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku Osobní hygiena, oběd Spánek, odpočinek, náhradní zájmová činnost Osobní hygiena, odpolední svačina (16.00) Hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity, aktivity řízené pedagogickými pracovníky Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 5 (celkem 10)

6 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. 12. Předávání a vyzvedávání dětí děti se přijímají v době od 6.00 hod. do 8.00 hod. Poté se MŠ až do 14 hod. bezpečnostních důvodů uzamyká po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době ( nutnost nahlásit změny ve stravování rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce rodiče nenechávají děti v šatně samotné děti lze přijmout do MŠ před zahájením provozu po dohodě s učitelkou děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené v případě, že jde dítě po obědě, budova se odemkne ve hod. 13. Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání dítěte je řešena samostatnou směrnicí. 14. Platba stravného Rodiče jsou povinni přihlásit dítě ke stravování, platit stravné pouze ve stanovenou dobu. Stravování odhlásit den předem nebo nejpozději první den nemoci do 7,00 hod ráno. Stravné se platí zálohově vždy na měsíc dopředu: hotově - v kanceláři školy dne nebo převodním příkazem. celodenní stravné činí 20 Kč polodenní stravné činí 16 Kč 15. Potřeby dětí v mateřské škole bačkory (nedávejte dětem pantofle) domácí oděv tepláky, zástěrka. hrací kalhoty, šortky oblečení na pobyt venku starší tepláková souprava, sportovní obuv pyžamo nebo noční košilka jedno velké balení papírových kapesníků porcelánový hrneček nebo sklenička z tvrzeného skla kartáček a pasta na zuby pro předškolní děti Všechny věci musí být podepsané. 16. Režimové požadavky Nástup dětí: (po dohodě s rodiči i později) Spontánní hra: 1. ranní spontánní činnost od 6.00 do 8.30 hod. je prokládána org. říz. činností ve skupinách, dle věku dětí a jejich zájmu 2. v době pobytu venku, opět prokládána říz. org. činností 3. odpoledne od do (16.00) hod. s využitím individuálního přístupu k dítěti, což umožňuje menší počet dětí 4. v době náhradních činností, opět kombinované s org. říz. Činností Činnosti řízené pedagogem: Jsou v průběhu celého dne, především pak od 9.00 do 9.30 hod., kdy už jsou v MŠ všechny děti. Třídy jsou heterogenní, proto jsou činnosti organizované tak, aby vyhovovaly všem věkovým kategoriím (v MŠ ul. Smetanova jsou třídy homogenní). Sledování televize: Velmi málo, pouze v době náhradních činností po dobu max. 30 minut. Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 6 (celkem 10)

7 Pohybové aktivity: Podmínky MŠ, školní zahrada, hřiště u panelové výstavby, hřiště u ZŠ. Pohyb. aktivity spontánní hra skákací míče, trampolína, švihadla, lano řízené činnosti překážkové dráhy, pohybové hry, cvičení na overbalech pobyt venku s pomůckami, bez pomůcek Vybavení herna je vybavena žebřinami, žíněnkou, trampolínou, lavičkami a jiným náčiním. Od jara do podzimu je využívána školní zahrada pro všechny druhy pohybových činností. Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu mezi hod. pobyt venku mezi: hod. a (l6.00) hod. Pobyt venku: Uskutečňuje se formou vycházky, pobytem na školní zahradě, školním hřišti, hřišti u panelové výstavby, lesoparku. Vycházka je součástí plánované pedagogické práce s dětmi, děti jsou motivovány především k pohybovým aktivitám, střídají se činnosti spontánní i řízené. Na školní zahradě mají děti k dis pozici kolo, tříkolky, koloběžky, průlezky, skluzavka, houpačky, houpadla, kolotoč, koš, pískoviště, hračky na písek. Denně je zajištěn pitný režim. Na hřištích jsou dětem k dispozici průlezky, houpačky, šplhadla, stěny. Školní zahradu udržuje školnice a zaměstnanec ZŠ pravidelným sekáním trávy, zametáním chodníků, shrabováním listí, kropením pískoviště. Odpočinek a spánek: hod. Na odpočívárně je pouze 18 lehátek (v MŠ Smetanova pro všechny spící děti), více prostor neumožňuje. Děti nejsou nuceny do spaní, klidové činnosti se provozují v prostoru odpočívárny, před odpočívárnou (v herně), pyžama se ukládají do umělohmotných košíčků (na věšáčky). Pyžama se mění 1 krát týdně. Ložní prádlo a ručníky jsou uloženy ve skříních před ložnicí. Výměnu prádla provádí školnice dle požadavků KHS a dle potřeby. Stravování: Dopolední svačina se servíruje od 8.30 hod., děti ji mají připravenu předem (připravují si samostatně). Oběd se podává od hod. Polévku dětem nalévá kuchařka, roznášejí ji učitelky ( předškolní děti si nalévají samostatně z polévkových mís připravených na každém stolečku). Mladším dětem pomáhají zpočátku starší kamarádi nebo učitelky. Děti mají k dispozici příbor. Mladším dětem necháváme na zvážení, zda použijí příbor nebo pouze vidličku. Odpolední svačina je podávána ve hod., je předem naservírována. Po každém jídle děti odkládají nádobí na servírovací vozík nebo stoleček. Ke každému jídlu je podáváno pití a jsou k dispozici přídavky. Pitný režim: Děti si nalévají pití po celý den z termosky s pumpou do vlastních porcelánový hrnečků. Pití je ze zdrojů MŠ, pravidelně je doplňuje kuchařka. která hrnky 1x denně myje v myčce. Odpolední služba vylévá zbylé pití a oplachuje hrnky. Otužování: Probíhá formou dostatku pohybových aktivit, většina činností se provozuje na čerstvém vzduchu. Pravidelně větráme třídy i ložnici. Děti mají možnost každoročně navštěvovat plavecký kurz ve Varnsdorfu. Osobní hygiena: Děti se pravidelně myjí před každým jídlem a po jídle, důsledně dbáme na mytí rukou po použití klozetu. S osobní hygienou pomáhá mladším dětem učitelka. Každé dítě má svůj hřeben umístěný v kapsáři pod svoji značkou. Před pobytem venku si děti čistí zuby vlastním kartáčkem umístěným ve vlastní skleničce. Děti mají k dispozici papírové kapesníky, které pravidelně doplňujeme. Použité vyhazují do uzavřených odpadkových košů. Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 7 (celkem 10)

8 15. Závěrečné ustanovení Tento vnitřní řád mateřské školy byl schválen pedagogickou radou dne a nabývá účinnosti dnem 15. září Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.:vs7/2005. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem. V Krásné Lípě RNDr. Ivana Preyová, v.r. ředitelka školy Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 8 (celkem 10)

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY dodatek č.1 Č.j.: VS30/2006-D1 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Dodatek nabývá platnosti ode dne: RNDr. Ivana Preyová RNDr. Ivana Preyová, ředitel školy Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 9 (celkem 10)

10 Dodatek nabývá účinnosti ode dne: Dodatkem č. 1 se mění školní řád takto: Odstavec 14. Platba stravného se nahrazuje: Rodiče jsou povinni přihlásit dítě ke stravování, platit stravné pouze ve stanovenou dobu. Stravování odhlásit den předem nebo nejpozději první den nemoci do 7,00 hod ráno. Stravné se platí zálohově vždy na měsíc dopředu: hotově - v kanceláři školy dne nebo převodním příkazem. celodenní stravné činí 22 Kč polodenní stravné činí 17 Kč 2. Ostatní ustanovení směrnice zůstavují beze změny. 3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem V Krásné Lípě dne RNDr. Ivana Preyová, v.r. ředitelka školy Organizační řád školy část 3 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ - strana 10 (celkem 10)

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: 17. 3. 2011 Platnost ode dne: 1. 4. 2011 Aktualizováno: 15.4.2014,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více