Mateřská škola speciální DIC a MŠ, s.r.o. Hurbanova 1285, Praha 4, zastoupená ředitelkou Ing. Mgr. Sevilou Kačenovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola speciální DIC a MŠ, s.r.o. Hurbanova 1285, Praha 4, 142 00 zastoupená ředitelkou Ing. Mgr. Sevilou Kačenovou."

Transkript

1 V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - 30) a v jeho pozdějších zněních vydává Mateřská škola speciální DIC a MŠ, s.r.o. Hurbanova 1285, Praha 4, zastoupená ředitelkou Ing. Mgr. Sevilou Kačenovou Školní řád I. Základní ustanovení Mateřská škola speciální Dětského integračního centra a MŠ, s.r.o. /MŠS/ je rozhodnutím MŠMT ČR č.j / ze dne zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení ČR s účinností od a od do Rejstříku škol a škol. zařízení. MŠS má statut fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze a je institucí pro vykonávání praxí studentů několika vyšších a středních odborných škol. V rámci programu EU vykonávají zde zahraniční mladí lidé Evropskou dobrovolnou službu. Školní vzdělávací program (povinný dokument školy) vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVPPV Č.j / ze dne ). II. Charakteristika mateřské školy speciální Mateřská škola speciální /MŠS/ je součástí Dětského integračního centra a MŠ /DIC/ poskytuje komplexní, tj. výchovnou, vzdělávací, léčebnou a sociální péči a služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou zařazeny ve věkově smíšených třídách, které jsou doplněny dětmi zdravými. MŠS spolupracuje s Nestátním zdravotnickým zařízením /NZZ/, Speciálně pedagogickým centrem /SPC/a občanským sdružením SAOP. Charakteristika tříd MŠS a SPC 1. třída - integrační dvojjazyčná - pro děti se zájmem o anglický jazyk, integrující děti s lehkým tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním 2. třída - speciální - logopedická převážně pro děti s logopedickými vadami, integrující mobilní děti s tělesným postižením 3. třída - speciální pro děti s lehkým tělesným postižením, začleňující děti s těžším tělesným postižením 4. třída - integrační začleňující převážně děti s logopedickými vadami 5. třída - speciální zejména pro děti se závažným zdravotním postižením 6. třída - speciální - logopedická převážně pro děti s logopedickými vadami, ekotřída s akcentováním environmentální výchovy 7. třída - speciální převážně pro děti se závažným zdravotním postižením vyžadující intenzivní rehabilitaci Centrum diagnostická třída Speciálně pedagogického centra III. Organizace a provoz Provoz MŠS začíná v 7 hodin a končí v hodin, za prodloužení odborné péče o dítě po po ukončení řádného provozu) bude účtována za každých započatých 15 min. úhrada 100,- Kč. MŠS je v provozu po dobu trvání škol. roku, zpravidla od 1.9. do 30.6., v době

2 hlavních škol. prázdnin není povinna zajistit náhradní péči, je možné využít nabídku ozdravných pobytů /táborů/. Mezi vánočními svátky je zavřeno. Škola si vyhrazuje právo na mimořádnou organizaci provozu v době prázdnin, svátků a zvýšeného výskytu virových onemocnění (slučování tříd). Děti ze tříd s kratším provozem jsou převedeny do tříd s prodlouženou dobou provozu. Příchod dětí do MŠS je zpravidla stanoven do 9.00 hodin. Dobu individuálního nástupu do MŠS lze domluvit předem s učitelkami ve třídě, zejména u dětí se zdravotním postižením a dětí dojíždějících ze vzdálenějších oblastí. Rodiče s dětmi mohou využívat k odpočinku a hrám zahradu DIC a MŠ, a to na vlastní zodpovědnost a s ohledem na vybavení zahrady, avšak v době od 15 do 17 hod je vyhrazena pouze dětem v MŠS. Provoz v jednotlivých třídách: 1.tř tř tř tř tř tř tř Centrum /Út/ MŠS je povinna zabezpečovat stravování pro dítě v rámci racionální výživy při dodržování hygienických zásad a platných předpisů. Rozsah stravování dítěte v MŠS stanoví ředitelka školy po dohodě se ZZD tak, že je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy (kromě adaptace). Školné a ostatní pravidelné poplatky se platí předem v měsíčních splátkách přímo v kanceláři MŠS, a to vždy 1. úterý v měsíci, popř. jiným domluveným způsobem převod na účet do 10. dne v měsíci. IV. Práva zodpovědného zástupce dítěte /ZZD/ ZZD má právo na dostupné informace o svém dítěti a jeho výsledcích ve výchovném a vzdělávacím procesu, popř. jiné informace vyplývající z činnosti vztahující se k pobytu dítěte v MŠS (konzultace s pedagogickými odborníky). ZZD se může vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí předškolního vzdělávání. ZZD má právo spolurozhodovat při řešení výchovných a vzdělávacích problémů svého dítěte v souladu s koncepcí MŠS. ZZD může vstupovat do her svých dětí, vždy však s ohledem na probíhající aktivity a na základě domluvy s učitelkami ve třídě. ZZD má právo na oznámení, připomínky a stížnosti, které jsou v zákonné lhůtě vyřizovány. ZZD má právo na odborné konzultace při výchově svého dítěte a odbornou poradenskou pomoc v náležitostech týkajících se předškolního vzdělávání. V. Povinnosti zodpovědného zástupce dítěte /ZZD/ ZZD je povinen se seznámit se vzdělávací koncepcí MŠS, se školním řádem a ostatními směrnicemi MŠS vztahujícími se k pobytu dítěte v MŠS a řídit se jimi, účastnit se školních schůzek. Na vyzvání je povinen se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte a respektovat závěry těchto ujednání. ZZD je povinen sledovat informace o aktivitách MŠS na nástěnkách či ZZD je povinen sdělovat MŠS skutečnosti rozhodné pro pobyt dítěte v MŠS, zejména individuální zvláštnosti dítěte, zdravotní stav, případná omezení apod. ZZD je povinen dítě přivádět do MŠS bez zjevného infekčního onemocnění, čisté, upravené a řádně oblečené. Po skončení infekční nemoci je nutné potvrzení ošetřujícího lékaře.

3 ZZD je povinen na vyzvání MŠS předložit lékařské potvrzení o bezinfekčnosti dítěte. ZZD je povinen po přijetí dítěte do MŠS řádně vyplnit Evidenční list dítěte ( hlásit neprodleně všechny změny, zvláště telefon. čísla rodičů, adresu), a to do 5 dnů. ZZD je povinen v souladu se Zákonem č.306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškol. a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů neprodleně předložit lékařské a jiné odborné zprávy potvrzující diagnózu a aktuální zdravotní stav dítěte. ZZD je povinen oznámit MŠS předem známou nepřítomnost dítěte telefonicky po 17. hodině záznamník, elektronickou poštou nebo do sešitu vzkazů v šatně příslušné třídy nejlépe do hodin den předem. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví ZZD dítě v MŠS neprodleně. O předem plánované nepřítomnosti dítěte je třeba uvědomit především učitelky ve třídě. Pracovnice kanceláře sdělují učitelkám pouze aktuální nepřítomnost dítěte, nikoli předem plánované nepřítomnosti dítěte oznámené v době provedení platby /z důvodu možných změn/. ZZD je na základě výzvy MŠS povinen neprodleně zajistit převzetí nemocného dítěte do domácího ošetřování. ZZD je povinen z důvodu předcházení výchovným problémů a zkvalitnění odborné péče poskytované dětem spolupracovat s odborníky DIC a MŠ / poradenské služby speciálně pedagogického centra /. Rodiče dítěte berou na vědomí, že bude provedena s jejich souhlasem pedagogicko psychologická diagnostika dítěte (např. školní zralost, atd souhlas v rámci podpisu smlouvy o přijetí). ZZD je povinen zajistit včasný příchod dítěte k předem dohodnutým terapeutickým a rehabilitačním aktivitám (bazén, sauna). Na pozdější příchody nemusí být brán zřetel. ZZD zodpovídá za obsah věcí svého dítěte v šatně MŠS a za kvalitu hraček (povinný atest) a předmětů přinášených z domova, za poškození a ztrátu MŠS nezodpovídá. ZZD je povinen při společném pobytu se svým dítětem ve vnitřních i vnějších prostorách DIC a MŠ zajistit klidný a bezpečný průběh také s ohledem na ostatní přítomné osoby, materiální vybavení a na probíhající výchovné, vzdělávací, rehabilitační a terapeut. aktivity. VI. Péče o zdraví a bezpečnost dětí MŠS zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s tím přímo souvisejících a při poskytování školských služeb (spolupráce s NZZ, SPC). Provoz rehabilitace v NZZ (sauna, vodoléčba, cvičení) je řízen vlastním provozním řádem. Za bezpečnost dětí a dodržování hygienických podmínek zodpovídají pověřené odborné pracovnice. Samostatný pohyb dětí je umožněn s ohledem na věk, rozumovou vyspělost a s přihlédnutím k možným rizikům. MŠS má zabezpečovací systém, který zabraňuje vstupu osob zvenčí a odchodu dítěte z budovy. Pro bezpečnost dětí je důležité, aby ZZD a jimi pověřené osoby vstupovali do budovy jednotlivě a nevpouštěli s sebou cizí, neznámé osoby a dveře za sebou zavřeli. MŠS, pedagog. pracovníci průběžně a každodenně děti seznamují s pravidly bezpečného chování a zacházení s předměty ve třídě i při pobytu venku, možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními. Velkou pozornost věnují zacházení s otevřeným ohněm v přítomnosti dětí, respektive se svíčkami (čaj.svíčky v aromalampách při oslavách, svíčky se stojánkem na adventním věnci pouze v bezprostřední blízkosti pedagoga na stole, vždy v bezpečné vzdálenosti od dětí). Rovněž jsou zařazovány vhodné programy na ochranu před patolog.jevy. MŠS je povinna převzít dítě od ZZD nebo jím písemně pověřené osoby v dohodnuté době, nebrání-li tomu zdravotní stav dítěte. Rodiče vyčkají na řádné převzetí dítěte učitelkou. MŠS vydává dítě po skončení jeho pobytu v MŠS pouze ZZD, osobě starší 18 let nebo na základě předání písemného pověření vlastnoručně podepsaného ZZD. Bude-li mít MŠS pochybnosti o oprávněnosti pověření, má právo dítě nevydat a neprodleně kontaktovat ZZD.

4 MŠS zabezpečuje dohled a výchovnou a vzdělávací činnost bezúhonným a odborně zdatným pedagogickým personálem. Studenti vykonávající pedagogickou a jinou odbornou praxi a dobrovolníci za děti nezodpovídají. MŠS je povinna vytvořit podmínky pro včasné a odborné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních (také odstranění zdroje způsobujícího nebezpečí, doprovod do zdravotnického zařízení zletilou osobou v pracovně právním vztahu ke škole, informovanost rodičů). MŠS je povinna v případě vzniklého úrazu objektivně zjistit příčiny úrazu, učinit nápravná opatření a provést neprodleně záznam dle vyhl.č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,. MŠS má uzavřenu smlouvu s pojišťovnou dobré pověsti na pojištění dětí pro náhradu újmy na zdraví nebo škod na věcech dítěte. MŠS zajišťuje bezpečný průběh zooterapie a řádnou a pravidelnou veterinární kontrolu zvířat, která se účastní zooterapie ( např. pes, králíci, morče, křeček atd.). MŠS doporučuje rodičům, aby dětem nedávali přívěsky a prstýnky, pantofle za možné úrazy v této souvislosti MŠS nezodpovídá. Akce pořádané školou mimo areál DIC a MŠ jsou zabezpečeny s mimořádnou pozorností (dostatek doprovázejících osob, psychohygienické podmínky, doprava, bezpečnost, informovanost rodičů). MŠS pedagogičtí pracovníci dítěti nepodávají žádné léky, pouze na základě písemného souhlasu rodičů, v době pobytů je aplikace léků zajištěna zdravotníkem. MŠS zakazuje odkládání jakýchkoli věcí v prostorách DIC a MŠ (kola, koloběžky, ) MŠS prezentuje svou činnost v rámci propagace školy prostřednictvím fotografií a videonahrávek na veřejně přístupných místech, na webových stránkách nebo sociální síti Facebook rodiče souhlasí. MŠS pedagogové zodpovídají za nezávadnost prostředí mimo areál, které vybrali k hrám dětí. Pobyt venku je zrušen při -10 C a níže, smogové situaci v lokalitě MŠS. DIC a MŠ pověření vedoucí pracovníci - jsou povinni kontrolovat dodržování podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí (proškolenost personálu v otázkách BOZP a PO, kontroly vybavení DIC a MŠ, pravidelné technické revize, expirace léků, atd.) MŠS v rámci ochrany před sociálně patologickými jevy seznamuje děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a vysvětluje jim pozitiva zdravého životního stylu. VII. Přijímání nových dětí MŠS má celoroční - průběžný zápis s uzávěrkou koncem února. Rozhodnutí o přijetí dítěte je zveřejněno ve vývěsce MŠS a na webových stránkách koncem března. MŠS přednostně přijímá děti se zdravotním postižením, děti se zdravotním oslabením, děti s odkladem školní docházky, děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, sourozence a děti starší 3 let. MŠS v souladu s ustanovením 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů přijímá pouze dítě, které má doklad, že se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. MŠS stanovuje adaptační dobu dětí zpravidla na 14 dní, rodič dítě doprovází, vše se přizpůsobuje probíhajícímu chování dítěte, následující měsíc je umožněna celoden. docházka. MŠS umožňuje zkušební dobu k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠS, 3 měsíce u zdravého dítěte, u dítěte se speciál. vzdělávacími potřebami až 6 měsíců.

5 MŠS může ukončit docházku dítěte v průběhu zkušební doby po dohodě s ZZD, na základě doporučení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, v případě opakovaného narušování provozu MŠS závažným způsobem a v případě nezaplacení pravidelných poplatků (viz smlouva). VIII. Práva a povinnosti dětí Dítě má právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností, na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi přispívajícími pozitivně k jeho vzdělávání a výchově, na ochranu před prací, na užívání vlastní kultury, jazyka i náboženství, na zvláštní péči a výchovu v případě postižení. Dítě má právo na získávání vhodných a dětem přiměřených informací a na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy. Dítě se může kdykoliv napít, jít na toaletu, do jídla není nuceno, je vždy vyslechnuto, může si odpočinout, volit si hru. Dítě je povinno v rámci svých možností (intelektových, zdravotních) respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠS a dodržovat stanovenou organizaci. IX. Zacházení s majetkem DIC a MŠ MŠS v rámci vzdělávání a při pobytu dítěte v mateřské škole poučuje prostřednictvím pověřených pracovníků všechny děti o vhodném chování při zacházení s majetkem mateřské školy. MŠS zajišťuje, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole. ZZD a pověřené osoby doprovázející dítě pobývající v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou, respektují a dodržují školní řád, zacházejí s majetkem DIC a MŠ šetrně, tak aby nedocházelo k jeho poškození. Účinnost a platnost školního řádu od V Praze dne Ing. Mgr. Sevila Kačenová, ředitelka DIC a MŠ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr.

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM - SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Č.j. ZŠPO/137/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156 733 01 Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156/2, tel.č.: 596

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S.

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Úvodní ustanovení ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÉ BUDĚJOVICE O. P. S. Pracoviště mateřská škola Rudolfov (dále jen škola ) ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více