ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod Česká Čermná 65 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÁ ČERMNÁ Obsah: Čl. 1. Základní ustanovení Čl. 2. Provoz mateřské školy Čl. 3. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu Čl. 4. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy Čl. 5. Přijímací řízení do mateřské školy Čl. 6. Ukončení předškolního vzdělávání Čl. 7. Platby v mateřské škole Čl. 8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Čl. 9. Zacházení s majetkem mateřské školy Čl.10. Práva a povinnosti Čl.11. Závěrečná ustanovení Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod, Česká Čermná 65 Školní řád Mateřské školy Česká Čermná Vypracovala: vedoucí mateřské školy, Exnerová Jarmila Schválil: ředitelka školy, Libuše Prokopová Za pedagogickou radu: Exnerová Jarmila, Mikušíková Zlata, Sychrovská Eva Vzali na vědomí: Kulhánková Jitka, Mošnerová Ladislava, Mach Josef Aktualizace: Účinnost: od Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ, zákonné zástupce i děti

2 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. 1. Základní ustanovení Školní řád Mateřské školy Česká Čermná, okres Náchod, Česká Čermná 158, Česká Čermná (dále jen mateřská škola) upravuje podrobnosti výkonu práv a povinnosti rodičů, zákonných zástupců i dětí, organizaci školy, její provoz, řízení školy a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro děti, rodiče (zákonné zástupce dětí) a zaměstnance školy. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami (zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, Listinou základních práv a svobod, zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád), vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Čl. 2. Provoz mateřské školy Provozovatelem mateřské školy je Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod, Česká Čermná 65 Školní rok 2014/2015 začíná 1. září 2014 a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Provoz - chod školy Provoz mateřské školy je zajištěn od hodin Harmonogram dne: HODINA ČINNOSTI Scházení dětí, ranní svoz dětí Hry dle výběru a zájmu dětí, spontánní, řízené a relaxační činnosti, ranní kruh, pohybové aktivity Hygiena a svačina Pokračování v dopoledních činnostech Příprava a pobyt venku Hygiena, oběd Hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, klidové činnosti, činnosti pro nespavé děti /respektování individualit/ Oblékání, hygiena a odpolední svačina Hry dle výběru a zájmu dětí, spontánní a pohybové činnosti Oblékání a odchod z mateřské školy, odpolední svoz dětí

3 Scházení dětí Děti se obvykle scházejí do 8.00 hodin. Rodiče mají možnost přivádět děti i během dne, kromě doby vycházky. V případě, že rodiče chtějí přivádět dítě do MŠ jinak než do 8.00 hodin, je třeba tuto skutečnost předem nahlásit a individuálně dohodnout s učitelkou. Předávání dětí Děti se přijímají v mateřské škole od hodin. Do 7.00 přijímá děti učitelka Eva Sychrovská. Dovoz a odvoz dětí do a z MŠ probíhá dle Směrnice pro přivážení a odvážení dětí do a z MŠ Česká Čermná : - do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby na základě písemné dohody - rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné - rodiče či zákonní zástupci jsou povinni předat osobně dítě učitelce, teprve potom mohou opustit MŠ - učitelky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají - rodiče, zákonný zástupce předávají dítě do třídy učitelce zdravé, v opačném případě nahlásí tuto skutečnost učitelce - vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. - při příznacích onemocnění v době pobytu dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě - učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení po ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu Vyzvedávání dětí Vyzvedávání dětí se uskutečňuje dle potřeby rodičů, zpravidla po obědě od hodin nebo po odpoledním odpočinku od do hodin. V případě, že dítě vyzvedává někdo jiný než rodiče, je třeba s rodiči a školou sepsat dohodu o vyzvedávání dítěte. Bez sepsané dohody není možné dítě vydat ani nezletilému sourozenci dítěte. V případě, že si zákonný zástupce či jiná pověřená osoba dítě v provozní době nevyzvedne a ani nereaguje na telefonické upozornění, pedagogická pracovnice uvědomí ředitelku MŠ, která učiní další rozhodnutí. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. Jestliže se rodič po vyzvednutí dítěte i nadále s dítětem zdržuje v areálu školy (např. na školní zahradě), odpovídá za jeho bezpečnost. Omlouvání dětí Rodiče omlouvají děti na týž den do 7.00 hodin osobně nebo telefonicky. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně či telefonicky.

4 Otevírání a uzavírání MŠ MŠ je otevřena od 6.15 hod. do 8.00 hod. Od této doby je budova uzavřena. Rodičům se opět otevírá od do hod., kdy odcházejí děti po obědě. Do hod. se MŠ znovu uzavírá. Výchovně vzdělávací proces Výchovně vzdělávací proces zajišťují učitelky podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání dle RVP PV. Součástí vzdělávacího procesu v dopoledních i odpoledních hodinách (dle počasí a ročního období) je pravidelný pobyt dětí venku. Po obědě se věnují nespavé děti klidovým činnostem, které vycházejí z nabídky školy a z jejich vlastního zájmu. Dítě v mateřské škole potřebuje - vhodné a počasí přiměřené oblečení a obuv - náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pláštěnku - přezůvky, pyžamo, kapesník, zubní pastu a kartáček, umělohmotný hrníček, polštářek - vše řádně označené, aby nedošlo k záměně

5 Čl. 3. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu V období hlavních prázdnin Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Tento čas je využit k čerpání řádné dovolené zaměstnanců MŠ. V období přerušeného provozu se také provádějí případné opravy a rekonstrukce, malování a pravidelná údržba budovy. Rozsah omezení nebo přerušení stanovuje ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o přerušení nebo omezení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole. Zároveň zveřejní výsledky projednání s rozhodnutím. Docházku do jiných škol si zajistí zástupci dítěte sami. Čl. 4. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy Během vánočních prázdnin Během vánočních prázdnin bývá na základě dlouhodobého sledování provozu mateřská škola uzavřena. Rodiče jsou s touto možností seznámeni dva měsíce předem. Mateřská škola jiné prázdniny nemá. V průběhu roku Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Provoz mateřské školy může být omezen také z důvodu nízké docházky 5 a méně dětí. Čl. 5. Přijímací řízení do mateřské školy Do mateřské školy se dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., 1 MŠMT o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a dle 123 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let. Do MŠ mohou být přijaty i děti mladší 3. let po ověření samostatnosti a dodržování hygienických návyků. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V našem případě je to jedna třída. - třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí - o přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje stanovený počet dětí ve třídě rozhoduje ředitelka po dohodě se zřizovatelem na základě výjimky z počtu dětí - o zařazení dětí se speciálními potřebami rozhoduje ředitelka na základě žádosti zákonného zástupce a vyjádření a doporučení pediatra, odborného lékaře, příslušného SPC, PPP Zápis do mateřské školy Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá po dohodě se zřizovatelem v měsíci dubnu. Místo, termín a doba pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněno způsobem v místě obvyklém (web MŠ, vývěsková služba obce Česká Čermná a přilehlých obcí, plakáty na MŠ, na informační nástěnce v budově MŠ).

6 Přijetí do mateřské školy Dítě do MŠ přijímá na základě řádně vyplněné žádosti zákonných zástupců ředitelka MŠ. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče stáhnout z webu MŠ nebo ji obdrží při zápisu. Každé žádosti je přiděleno registrační číslo. Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka po ukončení zápisu na základě správního řízení. Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti je zveřejněn seznam uchazečů s registračními čísly a výsledkem přijímacího řízení. Seznam přijatých i nepřijatých uchazečů se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů na veřejně přístupném místě v mateřské škole, na webu MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Zákonným zástupcům dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, je předáno rozhodnutí osobně do vlastních rukou nebo zasláno poštou. O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy dle stanovených kritérií dle 34 školského zákona. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou v mateřské škole evidenční list, který řádně vyplněný a potvrzený lékařem včetně potvrzení o řádném očkování odevzdají ředitelce mateřské školy do června příslušného školního roku. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit škole všechny změny v osobních datech, změny zdravotní pojišťovny, tel. kontakty, změny bydliště. Děti, které jsou přijaty do mateřské školy, by ji měly navštěvovat pravidelně. Evidence dítěte V evidenčním listu dítěte bude uvedeno: - jméno a příjmení dítěte - datum a místo narození, rodné číslo - zdravotní pojišťovna - státní občanství a místo trvalého pobytu dítěte - jméno a příjmení zákonného zástupce - místo trvalého pobytu zákonných zástupců - adresa pro doručování písemností - telefonické a jiné spojení Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

7 Čl. 6. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rodičů dle 35 odst. 1 školského zákona ukončit vzdělávání dítěte v mateřské škole pokud: - dítě bez omluvy nepřetržitě nedochází 2 týdny do mateřské školy - zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za stravování podle 123 školského zákona ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady Ředitelka školy před ukončením předškolního vzdělávání přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte. Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za školní stravování Čl. 7. Platby v mateřské škole Viz.: Směrnice ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Česká Čermná a školní stravování. Dostupné na webových stránkách MŠ a informační tabuli v šatně MŠ a školní jídelny. Čl. 8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Viz.: Směrnice k zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví dětí Všeobecné bezpečnostní podmínky Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách školy, kromě prostor určených k převlékání dětí. Pokud zákonný zástupce využívá adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Rodiče se mohou zdržovat déle v mateřské škole pouze s vědomím ředitele školy např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči). Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti pouze učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou děti zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci, či infekce. Viz., čl. 2 - předávání dětí. V zimních měsících vodí zákonní zástupci své děti do MŠ z důvodu bezpečnosti (náledí na terase) pouze dolním vchodem. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) v mateřské škole nepodáváme. Rodiče nesou část odpovědnosti za své děti i po dobu, kdy je v mateřské škole: - odpovídají za to, co mají děti v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah šatní skříňky, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, kameny apod.)

8 - rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, aj.), které si dítě bere s sebou do mateřské školy (mohou například zapříčinit úraz dítěte). Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání - dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě v dokumentu Pověření pro předání dítěte po dobu docházky do mateřské školy - k zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pracovníka připadat nejvýše 20 dětí - při specifických činnostech, například sportovních, kulturních činnostech, výletech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka - v rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu apod.), které jsou připraveny podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi Při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: Přesun po pozemních komunikacích - děti se při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech - děti používají výstražné vesty - skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci - skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky - protože v České Čermné nejsou přechody pro chodce, přechází skupina pouze tehdy, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny - při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč Pobyt dětí v přírodě - využívají se pouze známá a bezpečná místa - při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství - učitelka stále sleduje počet dětí - pedagogičtí při pobytu venku odstraňují všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, dráty apod.)

9 Pobyt dětí na zahradě a sportovní činnosti - před vstupem na školní zahradu pedagogičtí pracovníci překontrolují zahradu a blízké okolí, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití herních konzol, tělocvičného náčiní i nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost - pedagogičtí pracovníci dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí Pracovní a výtvarné činnosti - při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, tavící pistole, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy děti používají nůžky pouze zakulacené - pedagogičtí pracovníci nikdy nenechají ostré nástroje bez dozoru v blízkosti dětí Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismem, kouřením, virtuální závislostí (počítače, televize), vandalismem, kriminalitou a jinými formami násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. - v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitoring vztahů mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomoci školských poradenských zařízení - důležitým prvkem prevence v naši mateřské škole v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí

10 Čl. 9. Zacházení s majetkem mateřské školy Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Způsob nakládaní s prádlem Způsob praní prádla (ručníky, prostěradla a povlečení) - perou rodiče. Výměna prádla: ručníky 1x týdně lůžkoviny 1x za 3 týdny V případě potřeby se výměna provádí ihned. Výměnu prádla zajišťuje provozní zaměstnanec v určených termínech. Čl. 10. Práva povinnosti Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodina a předškolního zařízení Dítě má právo: - na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností, dovedností a jeho osobnosti - na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi - užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole - na zvláštní péči a výchovu v případě postižení - na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy - na získávání vhodných a dětem přiměřených informací - v mateřské škole se může kdykoliv napít, jít na toaletu, do jídla není nuceno, dítě je vždy vyslechnuto, může si odpočinout, volit si hru, hru dokončit Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. Povinnosti dítěte: - respektovat pravidla vzájemného soužití v mateřské škole

11 Rodiče mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života - být po dohodě s učitelkou přítomni činnostem ve třídě - přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy - možnost zúčastňovat se akcí pořádaných mateřskou školou - projevit svá přání, nápady, připomínky k provozu MŠ, učitelce, ředitelce či provoznímu zaměstnanci - konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy s učitelkou nebo ředitelkou - na přímé zapojení do vzdělávacího procesu a akcí školy - na osobní jednání s ředitelkou MŠ po předchozí domluvě Rodiče mají povinnost: - omlouvat nepřítomnost dítěte - hradit úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu - hradit úplatu za stravování ve stanoveném termínu - nahlásit učitelkám změnu v adrese, telefonu, zdravotní pojišťovny apod. - onemocní-li dítě během dne, urychleně je vyzvednout a zařídit lékařské vyšetření - předávat dítě pouze učitelkám neposílat je samotné - zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání nebo výchovných problému dítěte - oznámit ředitelce školy skutečnost o odkladu školní docházky jejich dítěte, předat vyjádření PPP a pediatra (nejpozději do konce června příslušného školního roku) - v areálu mateřské školy dodržovat zákaz kouření - do areálu mateřské školy je zakázáno vodit psy bez vodítka, bez náhubku, bez sáčku na psí exkrementy - rodiče nedávají do MŠ dítěti cenné věci Práva a povinnosti pedagogů: - pedagog přispívá svou činností k výše uvedeným práv dítěte - pedagog má právo na zdvořilé chování a jednání ze strany rodičů - má právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci - je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem - má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nemocné v zájmu zachování zdraví ostatních dětí - rozhoduje o metodách, o postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy

12 Účinnost a platnost školního řádu Čl. 11. Závěrečná ustanovení Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od Změny a dodatky Školního řádu Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu. S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů nově přijatých dětí a na první schůzce rodičů a pedagogů v měsíci září. Jeden výtisk Školního řádu bude vyvěšen na informační nástěnce v šatně mateřské školy. Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne Za pedagogickou radu: Exnerová Jarmila Mikušíková Zlata... Sychrovská Eva. Vzali na vědomí: Kulhánková Jitka Mošnerová Ladislava.. Mach Josef.. Rodičům předložen:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více