Školní řád. MŠ G.Preissové 8,Brno. Řád školy vydaný dne: Nabývá platnosti dne: Aktualizace dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. MŠ G.Preissové 8,Brno. Řád školy vydaný dne: 16.3.2008. Nabývá platnosti dne: 17.3.2008. Aktualizace dne: 28.8.2012"

Transkript

1 Školní řád MŠ G.Preissové 8,Brno Řád školy vydaný dne: Nabývá platnosti dne: Aktualizace dne: ředitelka MŠ G. Preissové 8 Brno

2 Obecná ustanovení Řád MŠ G. Preissové 8 Brno vychází z platných právních předpisů: - Zákona č. 561/2004 Sb. ( 30) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 2. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky A. Děti mají právo: - být kdykoliv vyslechnuty - být respektovány - mít vlastní názor - na ochranu před násilím a zanedbáváním - na rovný přístup ke vzdělání - na plný rozvoj osobnosti - na svobodnou hru - postižené dítě - na rovnoprávné začlenění do kolektivu v rámci svého postižení - na životní úroveň, zajišťující jeho rovnoměrný rozvoj po všech stránkách - svobodný pohyb pro uspokojování svých potřeb (pitný režim, toaleta, odpočinek) Děti mají povinnost: - dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc pokud ji potřebují) - dodržovat společná pravidla dohodnutá ve třídě, stanovená v třídním vzdělávacím programu B. Zákonní zástupci mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich osobního rodinného života - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí - na informace o záměrech MŠ a její koncepci - na seznámení se Školním vzdělávacím programem (ŠVP) - podílet se na tvorbě ŠVP, přispívat svými náměty a nápady k jeho obohacení - konzultovat s učitelkou individuální vzdělávací program svého dítěte

3 -2- - konzultovat výchovné a vzdělávací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy - v rámci adaptace dítěte v MŠ - vstoupit do třídy a pohrát si s dítětem (po dohodě s učitelkou) - účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou - pohovořit s učitelkou nebo ředitelkou kdykoliv přímo ve třídě (v případě naléhavosti), jinak je možné domluvit si schůzku Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit docházku přihlášeného dítěte do MŠ - předat osobně dítě učitelce do třídy - včas nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ - vyzvedávat dítě v MŠ osobně, nebo ustanovit pověřené osoby na základě písemného zmocnění - předat učitelce dítě zcela zdravé ( v zájmu zachování a ochraně zdraví ostatních dětí) - oznámit v MŠ onemocnění dítěte přenosnou infekční chorobou - informovat učitelku o aspektech, které mohou negativně ovlivnit chování dítěte (nevolnost, rozvod manželství, atd.) - nahlásit okamžitě změny v důležitých datech dítěte (bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna) - dodržovat v daných termínech platby stravného a úplaty za předškolní vzdělání - dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ - řídit se řádem mateřské školy, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti C. Pedagogické pracovnice mají právo: - utvářet Školní vzdělávací program - vyjadřovat se k organizaci a provozu mateřské školy, navrhovat podnětné změny a zlepšení - na výhody vycházející ze Zákoníku práce - na přiměřenou dobu pro poskytnutí oddechu a jídla (bez omezení provozu v MŠ - po dobu svačiny dětí, oběda). Přestávka v práci bude poskytnuta po ukončení přímé práce s dětmi. - odmítnout neoprávněné požadavky rodičů na styk s dítětem, pokud je v rozporu se soudním rozhodnutím (doloženo u osobního spisu dítěte) - na zapůjčení inventáře školy (např. odborná literatura) se souhlasem ředitelky školy - využívat fondu FKSP - navrhovat a schvalovat jeho čerpán

4 být informovány o čerpání rozpočtů školy - na další odborné vzdělání Pedagogické pracovnice mají povinnost: - dodržovat Zákoník práce a Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení - dodržovat pracovní náplně - dodržovat stanovenou pracovní dobu, vést evidenci pracovní doby, provádět zápisy do knihy příchodů a odchodů - pracovat podle stanoveného ŠVP, TVP - vést předepsanou dokumentaci třídy - dodržovat předpisy BOZP a PO - dbát o ochranu a zdraví dětí po celou dobu, kdy jsou jim svěřené do péče - chránit majetek školy, inventář třídy - uchovávat služební tajemství - dodržuje diskrétnost při jednání se zákonnými zástupci (při sdělení týkajících se vnitřního života rodiny, důvěrných informacích o dítěti) - respektuje práva rodičů a dětí 3. Provoz a vnitřní režim školy: ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: Zápis se provádí 1x ročně. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo náboru a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ G. Preissové 8, Brno Dle elektronického zápisu, zřízeného MMB - OŠMT

5 - 4 - PROVOZ ŠKOLY: Je v pracovní dny stanoven od pondělí do pátku od 6, 30 do 16, 15 hodin. Povinnost rodičů je včas si vyzvednout své dítě. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci prosinci (vánoční prázdniny) a v měsící červenci a srpnu. Přerušení provozu školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte dva měsíce před uzavřením. Pokud zástupce dítěte potřebuje, vydá mu potvrzení o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ: Třída A - Od 6:30 15:45 Třída B - Od 7:00 do 16:00 Třída C - Od 6:45 do 16:00 Třída D - Od 7:30 do 16:15 Třída E - Od 7:00 do 16:00 V případě nutných změn, budete vždy včas informováni! Při odpoledním rozcházením dětí při příznivém počasí se učitelky s dětmi soustředí na zahradě školy. Odpoledne mohou děti odcházet až po svačině, to je asi ve 14:45 hodin. Nevyžadujte od učitelek, aby Vám vydávaly děti s jídlem v ruce! Dopřejte vašim dětem při jídle klid - čekejte na ně v šatně. Pokud si chcete své dítě odvést po obědě nebo dříve odpoledne, uvědomte o tom učitelku. Ráno přiveďte své dítě nejpozději v 8:30 hodin až do šatny a předejte učitelce. Učitelka není zodpovědná za děti, které rodiče nebo jejich zákonná zástupce ponechá samotné v šatně nebo je samotné pošle do školy.

6 - 5 - V 8:30 hodin se budova školy z bezpečnostních důvodů zamyká. Otevřena je opět je opět z důvodu vyzvedávání dětí v době od 12:30 do 13:00 hodin a odpoledne od 14:15 do 16:15 hodin. V 16:15 hodin se areál mateřské školy zamyká, prosíme proto o dodržování provozní doby mateřské školy. V nutných případech mimo dobu je možné použít zvonek u každého vchodu budovy. PŘEDÁNÍ DĚTÍ: Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu výchovně vzdělávací práce s dětmi pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí dětí od jejich rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby jejich předání rodičů nebo jimi pověřeným zástupcům. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobně jen na základě písemného pověření nebo zmocnění podepsaného rodiči dítěte. Nezletilým sourozencům je možno dítě předat po uzavření - předání písemného zmocnění třídní učitelkou. Formuláře vydá třídní učitelka. Zmocnění platí po dobu uvedenou na zmocnění, pokud je rodiče nezruší dříve nebo nedojde - li ke zrušení ze strany ředitelky školy pro nedodržení řádu školy. Je - li manželství rodičů rozvedeno a dítě je soudem přičteno jednomu z nich jo péče, je nutno o tom uvědomit učitelku ve třídě i ředitelku školy a upozornit je, komu mohou případně nesmějí dítě na základě soudního rozhodnutí vydat. Kromě ústního dojednání je třeba učitelce odevzdat písemné prohlášení. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE: Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není - li nepřítomnost předem známa, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem (obcí) a po předchozí písemné zprávě zástupci dítěte jestliže: A) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do mateřské školy nejméně jeden den měsíc nedochází B) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně provoz mateřské školy a jednání ředitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy bylo bezúspěšné Po absenci delší něž 5 dnů je nutno předložit prohlášení o bezinfekčnosti, které obdrží rodiče u učitelky ve třídě (tiskopis)

7 - 6 - STRAVNÉ: Placení, přihlášky a odhlášky obědů - pokyny vedoucí kuchyně: Stravné se platí zálohově - dopředu, vždy do 15. předešlého měsíce (září + říjen nutno uhradit do 15. září). Ke stravování musíte dítě přihlásit nejpozději 24 hodin předem, před započetím stravování. Při odhlašování musíte rovněž počítat s 24 hodinovou lhůtou. Pokud nestihnete odhlásit dítě 24 hodin předem, máte právo vyzvednout v první den nepřítomnosti dítěte jeho stravu, a to od 12:00 do 12:30 v místnosti před vchodem do kuchyně. Dítě přihlašujte a odhlašujte osobně zápisem do sešitu v místnosti u vchodu do kuchyně školy. Pokud dítě ze stravování neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné Vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v mateřské škole, a to dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (cena nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, to je včetně režijních nákladů na stravu, hrazených zřizovatelem.!!! Proto důsledně dbejte na odhlašování stravy v době nepřítomnosti vašeho dítěte!!! Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 30 kč denně. Slevy na stravné se neposkytují. Pro placení používejte, prosím, bezhotovostní platební styk. Vyúčtování a vratky peněz budou prováděny v hotovosti v pravidelných termínech dle informací vedoucí kuchyně. Veškeré změny ve stravování (odhlášení odpoledních svačin, obědů) je nutno dohodnout na počátku školního roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy osobně s vedoucí kuchařkou. Dle vyhlášky MŠMT ČŘ č. 107/05 Sb. o školním stravování ( ) 4 + 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazen do věkové skupiny 7-10 let. Z tohoto důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a i finanční normativ stravy je vyšší. Pro tyto děti je určena cena stravy takto : Výše stravného pro 7 leté děti činní 34 Kč denně. ŠKOLNÉ: Stanovení výše školného vyplývá z výše uvedeného zákona a vyhlášky. Školné je stanoveno ve výši 450 Kč měsíčně, splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.děti s odkladem školní docházky, budou platit Kč od ledna Výše částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (s výjimkou výdajů na platy).základní částka je stanovena pro všechny děti ve stejné výši. V době hlavních školních prázdnin (červenec - srpen), kdy bude mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz, bude rodičům stanovena částka na základě písemné přihlášky k prázdninové docházce dítěte poměrnou částkou - tedy 22 Kč za dítě na den. Tato částka je splatná do 15. června příslušného roku.

8 - 7 - Osvobozen od úplaty (školného) bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek ( 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, a to každé čtvrtletí. Osvobození nelze uznat zpětně za uplynulé čtvrtletí. STYK RODIČŮ S UČITELKOU: Při předávání dítěte sdělte učitelce krátké informace o zdravotním stavu dítěte nebo vyřiďte stručné dotazy. Záležitosti vyžadující delší dobu lze vyřídit jen odpoledne, kdy učitelky končí práci u dětí a mohou se Vám věnovat. Jinou dobu je nutné osobně domluvit. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITEKY: vždy, po telefonické domluvě POKYNY: Oblečení - oblékejte děti úměrně počasí a teplotě vzduchu. Pamatujte, že se s dětmi pobýváme venku za každého počasí, mimo silného větru a mrazu -15 stupňů a deště (pozor na těsnou obuv v zimě, studené a promokavé sněhule) Přezutí - vyhovující jsou papučky na klínku - uzavřené. Nevyhovující jsou cvičky bez podpatku, tenisky nebo pantofle bez paty! Všechno oblečení a obutí dítěte označte jeho příjmením nebo iniciál jména. za záměny neoznačených věcí nelze vinit učitelky a nespoléhejte na to, že si Vaše dítě své věci pozná. Prosíme rodiče aby svá přání, návrhy sdělili třídní učitelce nebo ředitelce školy.

9 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - hlavní vchody MŠ jsou uzamčeny. Otevřeny jsou jen po dobu příchodu a odchodu dětí (viz provoz a vnitřní režim škol) - zakonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce třídy - po celou dobu pobytu dítěte v MŠ zodpovídají za jejich bezpečnost pedagogické pracovnice to od doby jejich převzetí zákonným zástupcům nebo jimi pověřenými osobami až do doby jejich převzetí od zákonným zástupců nebo jimi pověřeným osobami. - pověřeným osobám k převzetí dítěte předá učitelka dítě pouze na základě platného zmocnění podepsaného rodiči nebo jiného individuálního písemného pověření doloženého občanským průkazem pověřené osoby - učitelka převezme od rodiče dítě pouze zdravé, bez viditelných příznaků onemocnění (např. zánětu spojivek, vyrážky, ). V případě, že se během pobytu dítěte v MŠ projeví příznak choroby, ihned informuje telefonicky rodiče a postižené dítě izoluje od kolektivu ostatních dětí - při nástupu do MŠ předají učitelce písemné potvrzení o bezinfekčnosti dítěte - po nepřítomnosti dítěte v MŠ delší než 5 dnů, vyžádá učitelka od zákonných zástupců dítěte potvrzení o bezinfekčnosti ne starší jednoho dne (totéž si vyžádá při odjezdu na školu v přírodě) - učitelka pracuje ve třídě maximálně s 25 dětmi. mimo území MŠ odpovídá učitelka za bezpečnost 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starší 3 let,nejméně 12 dětí, nejvíce 19 dětí pokuj jsou ve třídě zařazeny děti se zdravotním postižením - při specifických činnostech mimo MŠ (plavání, výlet, divadlo) a vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí, určí ředitelka další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí - v době realizace kroužků dětí za bezpečnost zodpovídá učitelka, která je po celou dobu přítomná - učitelka nikdy nenechá děti samotné - bez dozoru!!!!! - v případě, že musí ze závažných důvodů odejít zajistí dohled jiné pracovnice MŠ - učitelka vede děti po celou dobu pobytu v MŠ k tomu, aby dodržovaly stanovená pravidla bezpečnosti ve třídě i přilehlých místnostech - při pobytu na školní zahradě zajišťuje učitelka dohled dětí na skluzavkách, nedovolí jim samotné vzdálení se do prostor zahrady, kde na ně nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled - při vycházkách učí učitelka chodit děti tak, aby byly v útvaru a měla přehled o všech dětech, seznamuje je s pravidly bezpečného chování a ulici, v dopravě, v dopravních prostředcích - děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu o pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu dítěte vyplněný formulář k čerpání pojistné události - každý, i drobný úraz zaznamenává učitelka do knihy úrazů a ošetří jej - učitelka uvědomí rodiče dítěte o úrazu - v případě úrazu, kde je nutné lékařské ošetření, zajistí to ihned učitelka spolu s informací zákonným zástupcům dítěte a ředitelky MŠ. zapíše toto ihned do knihy úrazů sepíše to 3x: 1x předá zákonným zástupcům dítěte 2x zůstává na škole 3x pro pojišťovnu Kooperativa

10 děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla,se kterými jsou seznámeny na začátku školního rok a jsou jim průběžně připomínána - rodiče zodpovídají za bezpečnost vnesených věcí dětmi do MŠ. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah políček v šatnách - rodiče zodpovídají za vhodné oblečení a obutí dětí, připraví do šatny dostatek variabilního oblečení, aby učitelky mohly reagovat na změny počasí a zajistili přiměřené oblečení dětí pro pobyt venku vzhledem k počasí - v letním období zajistí zákonní zástupci dítěti vhodnou pokrývku hlavy, brýle proti slunci,případně opalovací krém s ochranným faktorem - pokud se koná akce školy ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, odpovídají za děti a jejich bezpečnost jejich zákonní zástupci, v případě odchodu toto oznámí učitelce, aby měla přehled o odchodu dítěte z prostor MŠ - pokud se koná akce školy mimo prostor MŠ, jsou rodiče povinni seznámit se včas na nástěnce třídy s touto akcí a přivést děti včas. Není možné ponechat dítě v MŠ provozní pracovnici - učitelky odpovídají za dodržování pitného režimu po celý den v MŠ - učitelky odpovídají za dodržování hygienických pravidel, přiměřeného větrání, přizpůsobení délky pobytu venku klimatickým podmínkám. V případě inverze nevycházejte s dětmi ven. - v celém objektu MŠ včetně zahrady školy je zákaz kouření 5. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - učitelky zajistí ve spolupráci s rodinou podporování zdraví a zdravého životního stylu - učitelky děti seznamují postupně s tím co je zdravé, co zdraví škodí, jaké jídloje zdravé, které nám škodí - vedení dětí ke správné životosprávě včetně pohybových aktivit jako prevenci proti sociálně patologickým jevům - ve spolupráci s rodinou - přiměřeně k věku dětí, vhodnou formou, vysvětlí učitelky dětem škodlivost koření,pití alkoholu, užívání drog, styku s cizími lidmi - v průběhu všech činností a celého dne v MŠ zdůrazňují učitelky dětem, že jsem všichni kamarádi, hrajeme si společně přesto, že je každý jiný - povahově, vzrůstem, barvou pleti, mateřským jazykem - učitelky seznamují děti s odlišností ras a kultur - vysvětlují dětem klady těchto odlišností - učitelky podporují kladné vztahy mezi dětmi, vhodným způsobem se snaží předcházet sporům, náznakům nepřátelství anebo násilí - učitelky vštěpují dětem základy k sobě úcty k sobě navzájem, obětavosti, solidarity. - v případě náznaku konfliktech mezi dětmi řeší vznikající problém s rodiči s pedagogickým taktem a trpělivostí -učitelka musí jít v této oblasti dětem příkladem

11 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí - pravidla zacházení s hračkami, materiálem k výtvarným činnostem jsou stanovena na počátku roku - děti jsou vedeny k jejich dodržování - materiálu si vezmu tolik kolik je potřeba, zbytek vrátím, neplýtvám - při neúmyslném poškození hraček nebo zařízení MŠ vedeme děti k vyřešení problému - požádá učitelku o pomoc při opravě, pokud se to nepodaří požádá o pomoc rodiče - pro šetření s energiemi jsou děti vedeny průběžně (zavírání vody,..) - děti se podílí na výzdobě třídy, haly - jsou vedeny k úctě k vlastní práci, neničí co vytvořily - ve spolupráci s rodinou jsou děti vedeny k údržbě zahrady škol, netrháme kytky, větve stromů, nové výhonky, neznečišťujeme zahradu, atd 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí - při nástupu dítěte do MŠ jsou stanoveny tyto požadavky: a) samostatnost dítěte v oblasti stravování (samostatně pít ze sklenice, jíst lžící, dodržovat čistotu u stolu) b) samostatnost dítěte v oblasti osobní hygieny (používat WC, umývat ruce) c) sebeobsluha při oblékání (snaha o samostatné oblečení a obutí) - hodnocení postupných výsledků dětí jsou zaznamenána průběžně do záznamů o dětech (portfolií) - dvakrát ve školním roce jsou výsledky dětí hodnoceny v diagnostických listech dětí - jedenkrát ročně jsou výsledky vzdělávání hodnoceny jako součást autoevaluace MŠ 8. Závěrečná ustanovení - pedagogické pracovnice škol, děti i jejich zákonní zástupci mají práva a povinnosti stanovené tímto Řádem školy - nedodržování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců dětí může mít za následek vyloučení dítěte z docházky MŠ - nedodržení tohoto řádu ze strany pedagogických pracovnic může mít za následek postih ve formě právních následků stanovených při porušení pracovních povinností vyplývajících ze

12 Zákoníku práce, Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení a pracovní náplně zaměstnance školy. - podle 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje učitelka školy tento řád vyvěšením v šatnách jednotlivých tříd. - řád školy vydaný dne nabývá platnosti dne aktualizace dne Božena.Filková ředitelka MŠ G. Preissové Brno

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610 ŠKOLNÍ ŘÁD č. j.: Úvodní ustanovení 1. Školní řád Mateřské školy Hrotovice (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více