Školní řád. MŠ G.Preissové 8,Brno. Řád školy vydaný dne: Nabývá platnosti dne: Aktualizace dne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. MŠ G.Preissové 8,Brno. Řád školy vydaný dne: 16.3.2008. Nabývá platnosti dne: 17.3.2008. Aktualizace dne: 28.8.2012"

Transkript

1 Školní řád MŠ G.Preissové 8,Brno Řád školy vydaný dne: Nabývá platnosti dne: Aktualizace dne: ředitelka MŠ G. Preissové 8 Brno

2 Obecná ustanovení Řád MŠ G. Preissové 8 Brno vychází z platných právních předpisů: - Zákona č. 561/2004 Sb. ( 30) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 2. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky A. Děti mají právo: - být kdykoliv vyslechnuty - být respektovány - mít vlastní názor - na ochranu před násilím a zanedbáváním - na rovný přístup ke vzdělání - na plný rozvoj osobnosti - na svobodnou hru - postižené dítě - na rovnoprávné začlenění do kolektivu v rámci svého postižení - na životní úroveň, zajišťující jeho rovnoměrný rozvoj po všech stránkách - svobodný pohyb pro uspokojování svých potřeb (pitný režim, toaleta, odpočinek) Děti mají povinnost: - dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc pokud ji potřebují) - dodržovat společná pravidla dohodnutá ve třídě, stanovená v třídním vzdělávacím programu B. Zákonní zástupci mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací týkající se jejich osobního rodinného života - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí - na informace o záměrech MŠ a její koncepci - na seznámení se Školním vzdělávacím programem (ŠVP) - podílet se na tvorbě ŠVP, přispívat svými náměty a nápady k jeho obohacení - konzultovat s učitelkou individuální vzdělávací program svého dítěte

3 -2- - konzultovat výchovné a vzdělávací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy - v rámci adaptace dítěte v MŠ - vstoupit do třídy a pohrát si s dítětem (po dohodě s učitelkou) - účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou - pohovořit s učitelkou nebo ředitelkou kdykoliv přímo ve třídě (v případě naléhavosti), jinak je možné domluvit si schůzku Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit docházku přihlášeného dítěte do MŠ - předat osobně dítě učitelce do třídy - včas nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ - vyzvedávat dítě v MŠ osobně, nebo ustanovit pověřené osoby na základě písemného zmocnění - předat učitelce dítě zcela zdravé ( v zájmu zachování a ochraně zdraví ostatních dětí) - oznámit v MŠ onemocnění dítěte přenosnou infekční chorobou - informovat učitelku o aspektech, které mohou negativně ovlivnit chování dítěte (nevolnost, rozvod manželství, atd.) - nahlásit okamžitě změny v důležitých datech dítěte (bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna) - dodržovat v daných termínech platby stravného a úplaty za předškolní vzdělání - dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ - řídit se řádem mateřské školy, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti C. Pedagogické pracovnice mají právo: - utvářet Školní vzdělávací program - vyjadřovat se k organizaci a provozu mateřské školy, navrhovat podnětné změny a zlepšení - na výhody vycházející ze Zákoníku práce - na přiměřenou dobu pro poskytnutí oddechu a jídla (bez omezení provozu v MŠ - po dobu svačiny dětí, oběda). Přestávka v práci bude poskytnuta po ukončení přímé práce s dětmi. - odmítnout neoprávněné požadavky rodičů na styk s dítětem, pokud je v rozporu se soudním rozhodnutím (doloženo u osobního spisu dítěte) - na zapůjčení inventáře školy (např. odborná literatura) se souhlasem ředitelky školy - využívat fondu FKSP - navrhovat a schvalovat jeho čerpán

4 být informovány o čerpání rozpočtů školy - na další odborné vzdělání Pedagogické pracovnice mají povinnost: - dodržovat Zákoník práce a Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení - dodržovat pracovní náplně - dodržovat stanovenou pracovní dobu, vést evidenci pracovní doby, provádět zápisy do knihy příchodů a odchodů - pracovat podle stanoveného ŠVP, TVP - vést předepsanou dokumentaci třídy - dodržovat předpisy BOZP a PO - dbát o ochranu a zdraví dětí po celou dobu, kdy jsou jim svěřené do péče - chránit majetek školy, inventář třídy - uchovávat služební tajemství - dodržuje diskrétnost při jednání se zákonnými zástupci (při sdělení týkajících se vnitřního života rodiny, důvěrných informacích o dítěti) - respektuje práva rodičů a dětí 3. Provoz a vnitřní režim školy: ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ: Zápis se provádí 1x ročně. Ředitelka stanoví po dohodě s obcí místo náboru a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok. Oznámení o místu, datu a době zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ G. Preissové 8, Brno Dle elektronického zápisu, zřízeného MMB - OŠMT

5 - 4 - PROVOZ ŠKOLY: Je v pracovní dny stanoven od pondělí do pátku od 6, 30 do 16, 15 hodin. Povinnost rodičů je včas si vyzvednout své dítě. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci prosinci (vánoční prázdniny) a v měsící červenci a srpnu. Přerušení provozu školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte dva měsíce před uzavřením. Pokud zástupce dítěte potřebuje, vydá mu potvrzení o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ: Třída A - Od 6:30 15:45 Třída B - Od 7:00 do 16:00 Třída C - Od 6:45 do 16:00 Třída D - Od 7:30 do 16:15 Třída E - Od 7:00 do 16:00 V případě nutných změn, budete vždy včas informováni! Při odpoledním rozcházením dětí při příznivém počasí se učitelky s dětmi soustředí na zahradě školy. Odpoledne mohou děti odcházet až po svačině, to je asi ve 14:45 hodin. Nevyžadujte od učitelek, aby Vám vydávaly děti s jídlem v ruce! Dopřejte vašim dětem při jídle klid - čekejte na ně v šatně. Pokud si chcete své dítě odvést po obědě nebo dříve odpoledne, uvědomte o tom učitelku. Ráno přiveďte své dítě nejpozději v 8:30 hodin až do šatny a předejte učitelce. Učitelka není zodpovědná za děti, které rodiče nebo jejich zákonná zástupce ponechá samotné v šatně nebo je samotné pošle do školy.

6 - 5 - V 8:30 hodin se budova školy z bezpečnostních důvodů zamyká. Otevřena je opět je opět z důvodu vyzvedávání dětí v době od 12:30 do 13:00 hodin a odpoledne od 14:15 do 16:15 hodin. V 16:15 hodin se areál mateřské školy zamyká, prosíme proto o dodržování provozní doby mateřské školy. V nutných případech mimo dobu je možné použít zvonek u každého vchodu budovy. PŘEDÁNÍ DĚTÍ: Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu výchovně vzdělávací práce s dětmi pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí dětí od jejich rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby jejich předání rodičů nebo jimi pověřeným zástupcům. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobně jen na základě písemného pověření nebo zmocnění podepsaného rodiči dítěte. Nezletilým sourozencům je možno dítě předat po uzavření - předání písemného zmocnění třídní učitelkou. Formuláře vydá třídní učitelka. Zmocnění platí po dobu uvedenou na zmocnění, pokud je rodiče nezruší dříve nebo nedojde - li ke zrušení ze strany ředitelky školy pro nedodržení řádu školy. Je - li manželství rodičů rozvedeno a dítě je soudem přičteno jednomu z nich jo péče, je nutno o tom uvědomit učitelku ve třídě i ředitelku školy a upozornit je, komu mohou případně nesmějí dítě na základě soudního rozhodnutí vydat. Kromě ústního dojednání je třeba učitelce odevzdat písemné prohlášení. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE: Zástupce dítěte oznámí mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není - li nepřítomnost předem známa, omluví dítě jeho zástupce mateřské škole neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem (obcí) a po předchozí písemné zprávě zástupci dítěte jestliže: A) dítě bez omluvy zástupcem dítěte do mateřské školy nejméně jeden den měsíc nedochází B) zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně provoz mateřské školy a jednání ředitelky se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy bylo bezúspěšné Po absenci delší něž 5 dnů je nutno předložit prohlášení o bezinfekčnosti, které obdrží rodiče u učitelky ve třídě (tiskopis)

7 - 6 - STRAVNÉ: Placení, přihlášky a odhlášky obědů - pokyny vedoucí kuchyně: Stravné se platí zálohově - dopředu, vždy do 15. předešlého měsíce (září + říjen nutno uhradit do 15. září). Ke stravování musíte dítě přihlásit nejpozději 24 hodin předem, před započetím stravování. Při odhlašování musíte rovněž počítat s 24 hodinovou lhůtou. Pokud nestihnete odhlásit dítě 24 hodin předem, máte právo vyzvednout v první den nepřítomnosti dítěte jeho stravu, a to od 12:00 do 12:30 v místnosti před vchodem do kuchyně. Dítě přihlašujte a odhlašujte osobně zápisem do sešitu v místnosti u vchodu do kuchyně školy. Pokud dítě ze stravování neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné Vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v mateřské škole, a to dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (cena nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, to je včetně režijních nákladů na stravu, hrazených zřizovatelem.!!! Proto důsledně dbejte na odhlašování stravy v době nepřítomnosti vašeho dítěte!!! Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 30 kč denně. Slevy na stravné se neposkytují. Pro placení používejte, prosím, bezhotovostní platební styk. Vyúčtování a vratky peněz budou prováděny v hotovosti v pravidelných termínech dle informací vedoucí kuchyně. Veškeré změny ve stravování (odhlášení odpoledních svačin, obědů) je nutno dohodnout na počátku školního roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy osobně s vedoucí kuchařkou. Dle vyhlášky MŠMT ČŘ č. 107/05 Sb. o školním stravování ( ) 4 + 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazen do věkové skupiny 7-10 let. Z tohoto důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a i finanční normativ stravy je vyšší. Pro tyto děti je určena cena stravy takto : Výše stravného pro 7 leté děti činní 34 Kč denně. ŠKOLNÉ: Stanovení výše školného vyplývá z výše uvedeného zákona a vyhlášky. Školné je stanoveno ve výši 450 Kč měsíčně, splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.děti s odkladem školní docházky, budou platit Kč od ledna Výše částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce (s výjimkou výdajů na platy).základní částka je stanovena pro všechny děti ve stejné výši. V době hlavních školních prázdnin (červenec - srpen), kdy bude mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz, bude rodičům stanovena částka na základě písemné přihlášky k prázdninové docházce dítěte poměrnou částkou - tedy 22 Kč za dítě na den. Tato částka je splatná do 15. června příslušného roku.

8 - 7 - Osvobozen od úplaty (školného) bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek ( 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy, a to každé čtvrtletí. Osvobození nelze uznat zpětně za uplynulé čtvrtletí. STYK RODIČŮ S UČITELKOU: Při předávání dítěte sdělte učitelce krátké informace o zdravotním stavu dítěte nebo vyřiďte stručné dotazy. Záležitosti vyžadující delší dobu lze vyřídit jen odpoledne, kdy učitelky končí práci u dětí a mohou se Vám věnovat. Jinou dobu je nutné osobně domluvit. ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITEKY: vždy, po telefonické domluvě POKYNY: Oblečení - oblékejte děti úměrně počasí a teplotě vzduchu. Pamatujte, že se s dětmi pobýváme venku za každého počasí, mimo silného větru a mrazu -15 stupňů a deště (pozor na těsnou obuv v zimě, studené a promokavé sněhule) Přezutí - vyhovující jsou papučky na klínku - uzavřené. Nevyhovující jsou cvičky bez podpatku, tenisky nebo pantofle bez paty! Všechno oblečení a obutí dítěte označte jeho příjmením nebo iniciál jména. za záměny neoznačených věcí nelze vinit učitelky a nespoléhejte na to, že si Vaše dítě své věci pozná. Prosíme rodiče aby svá přání, návrhy sdělili třídní učitelce nebo ředitelce školy.

9 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - hlavní vchody MŠ jsou uzamčeny. Otevřeny jsou jen po dobu příchodu a odchodu dětí (viz provoz a vnitřní režim škol) - zakonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce třídy - po celou dobu pobytu dítěte v MŠ zodpovídají za jejich bezpečnost pedagogické pracovnice to od doby jejich převzetí zákonným zástupcům nebo jimi pověřenými osobami až do doby jejich převzetí od zákonným zástupců nebo jimi pověřeným osobami. - pověřeným osobám k převzetí dítěte předá učitelka dítě pouze na základě platného zmocnění podepsaného rodiči nebo jiného individuálního písemného pověření doloženého občanským průkazem pověřené osoby - učitelka převezme od rodiče dítě pouze zdravé, bez viditelných příznaků onemocnění (např. zánětu spojivek, vyrážky, ). V případě, že se během pobytu dítěte v MŠ projeví příznak choroby, ihned informuje telefonicky rodiče a postižené dítě izoluje od kolektivu ostatních dětí - při nástupu do MŠ předají učitelce písemné potvrzení o bezinfekčnosti dítěte - po nepřítomnosti dítěte v MŠ delší než 5 dnů, vyžádá učitelka od zákonných zástupců dítěte potvrzení o bezinfekčnosti ne starší jednoho dne (totéž si vyžádá při odjezdu na školu v přírodě) - učitelka pracuje ve třídě maximálně s 25 dětmi. mimo území MŠ odpovídá učitelka za bezpečnost 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starší 3 let,nejméně 12 dětí, nejvíce 19 dětí pokuj jsou ve třídě zařazeny děti se zdravotním postižením - při specifických činnostech mimo MŠ (plavání, výlet, divadlo) a vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí, určí ředitelka další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí - v době realizace kroužků dětí za bezpečnost zodpovídá učitelka, která je po celou dobu přítomná - učitelka nikdy nenechá děti samotné - bez dozoru!!!!! - v případě, že musí ze závažných důvodů odejít zajistí dohled jiné pracovnice MŠ - učitelka vede děti po celou dobu pobytu v MŠ k tomu, aby dodržovaly stanovená pravidla bezpečnosti ve třídě i přilehlých místnostech - při pobytu na školní zahradě zajišťuje učitelka dohled dětí na skluzavkách, nedovolí jim samotné vzdálení se do prostor zahrady, kde na ně nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled - při vycházkách učí učitelka chodit děti tak, aby byly v útvaru a měla přehled o všech dětech, seznamuje je s pravidly bezpečného chování a ulici, v dopravě, v dopravních prostředcích - děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazu o pojišťovny Kooperativa. V případě úrazu dítěte vyplněný formulář k čerpání pojistné události - každý, i drobný úraz zaznamenává učitelka do knihy úrazů a ošetří jej - učitelka uvědomí rodiče dítěte o úrazu - v případě úrazu, kde je nutné lékařské ošetření, zajistí to ihned učitelka spolu s informací zákonným zástupcům dítěte a ředitelky MŠ. zapíše toto ihned do knihy úrazů sepíše to 3x: 1x předá zákonným zástupcům dítěte 2x zůstává na škole 3x pro pojišťovnu Kooperativa

10 děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla,se kterými jsou seznámeny na začátku školního rok a jsou jim průběžně připomínána - rodiče zodpovídají za bezpečnost vnesených věcí dětmi do MŠ. Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah políček v šatnách - rodiče zodpovídají za vhodné oblečení a obutí dětí, připraví do šatny dostatek variabilního oblečení, aby učitelky mohly reagovat na změny počasí a zajistili přiměřené oblečení dětí pro pobyt venku vzhledem k počasí - v letním období zajistí zákonní zástupci dítěti vhodnou pokrývku hlavy, brýle proti slunci,případně opalovací krém s ochranným faktorem - pokud se koná akce školy ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, odpovídají za děti a jejich bezpečnost jejich zákonní zástupci, v případě odchodu toto oznámí učitelce, aby měla přehled o odchodu dítěte z prostor MŠ - pokud se koná akce školy mimo prostor MŠ, jsou rodiče povinni seznámit se včas na nástěnce třídy s touto akcí a přivést děti včas. Není možné ponechat dítě v MŠ provozní pracovnici - učitelky odpovídají za dodržování pitného režimu po celý den v MŠ - učitelky odpovídají za dodržování hygienických pravidel, přiměřeného větrání, přizpůsobení délky pobytu venku klimatickým podmínkám. V případě inverze nevycházejte s dětmi ven. - v celém objektu MŠ včetně zahrady školy je zákaz kouření 5. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - učitelky zajistí ve spolupráci s rodinou podporování zdraví a zdravého životního stylu - učitelky děti seznamují postupně s tím co je zdravé, co zdraví škodí, jaké jídloje zdravé, které nám škodí - vedení dětí ke správné životosprávě včetně pohybových aktivit jako prevenci proti sociálně patologickým jevům - ve spolupráci s rodinou - přiměřeně k věku dětí, vhodnou formou, vysvětlí učitelky dětem škodlivost koření,pití alkoholu, užívání drog, styku s cizími lidmi - v průběhu všech činností a celého dne v MŠ zdůrazňují učitelky dětem, že jsem všichni kamarádi, hrajeme si společně přesto, že je každý jiný - povahově, vzrůstem, barvou pleti, mateřským jazykem - učitelky seznamují děti s odlišností ras a kultur - vysvětlují dětem klady těchto odlišností - učitelky podporují kladné vztahy mezi dětmi, vhodným způsobem se snaží předcházet sporům, náznakům nepřátelství anebo násilí - učitelky vštěpují dětem základy k sobě úcty k sobě navzájem, obětavosti, solidarity. - v případě náznaku konfliktech mezi dětmi řeší vznikající problém s rodiči s pedagogickým taktem a trpělivostí -učitelka musí jít v této oblasti dětem příkladem

11 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí - pravidla zacházení s hračkami, materiálem k výtvarným činnostem jsou stanovena na počátku roku - děti jsou vedeny k jejich dodržování - materiálu si vezmu tolik kolik je potřeba, zbytek vrátím, neplýtvám - při neúmyslném poškození hraček nebo zařízení MŠ vedeme děti k vyřešení problému - požádá učitelku o pomoc při opravě, pokud se to nepodaří požádá o pomoc rodiče - pro šetření s energiemi jsou děti vedeny průběžně (zavírání vody,..) - děti se podílí na výzdobě třídy, haly - jsou vedeny k úctě k vlastní práci, neničí co vytvořily - ve spolupráci s rodinou jsou děti vedeny k údržbě zahrady škol, netrháme kytky, větve stromů, nové výhonky, neznečišťujeme zahradu, atd 7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí - při nástupu dítěte do MŠ jsou stanoveny tyto požadavky: a) samostatnost dítěte v oblasti stravování (samostatně pít ze sklenice, jíst lžící, dodržovat čistotu u stolu) b) samostatnost dítěte v oblasti osobní hygieny (používat WC, umývat ruce) c) sebeobsluha při oblékání (snaha o samostatné oblečení a obutí) - hodnocení postupných výsledků dětí jsou zaznamenána průběžně do záznamů o dětech (portfolií) - dvakrát ve školním roce jsou výsledky dětí hodnoceny v diagnostických listech dětí - jedenkrát ročně jsou výsledky vzdělávání hodnoceny jako součást autoevaluace MŠ 8. Závěrečná ustanovení - pedagogické pracovnice škol, děti i jejich zákonní zástupci mají práva a povinnosti stanovené tímto Řádem školy - nedodržování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců dětí může mít za následek vyloučení dítěte z docházky MŠ - nedodržení tohoto řádu ze strany pedagogických pracovnic může mít za následek postih ve formě právních následků stanovených při porušení pracovních povinností vyplývajících ze

12 Zákoníku práce, Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení a pracovní náplně zaměstnance školy. - podle 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje učitelka školy tento řád vyvěšením v šatnách jednotlivých tříd. - řád školy vydaný dne nabývá platnosti dne aktualizace dne Božena.Filková ředitelka MŠ G. Preissové Brno

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem. v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace se sídlem v Hradci nad Svitavou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. HRS II Vypracoval

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9.

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěvková organizace Vnitřní řád mateřské školy Č.j.:ZšTr/920/2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace provozu mateřské školy

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vnitřní předpis č.: V2/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ TENTO PROVOZNÍ ŘÁD JE VYPRACOVÁN V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT Č.107/2005 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYHLÁŠKY Č. 17/2015 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Více

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od 1. 9. 2016 Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o. p. s. Školní řád byl zpracován v souladu s platnými

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD platný od

ŠKOLNÍ ŘÁD platný od Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 Tel.: 244403877 FAX : 244403880 příspěvková organizace IČ: 63109701 Praha 4 Modřany, Krouzova 3036 E-mail: mskrouzova@volny.cz http: www.volny.cz/mskrouzova Č.j.: 65 /

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí :

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : Do mateřské školy jsou přijímány přednostně děti předškolní a zaměstnaných matek. Přijímány jsou děti zdravé ve věku

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd okres Olomouc, příspěvková organizace PSČ: 783 55 ZŠ Velký Újezd 321 tel., fax: 585 358 109 IČO: 750 276 40 MŠ Velký Újezd 315 mobil: 774 112 213 Č.j.: ZŠMŠVÚ/239/16

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy (Součást Školního řádu Základní školy a mateřské školy Liběšice, okr. Louny, příspěvkové organizace) Č. j.: ZSMS/128/2016 Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy je vytvářen

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čl. 1. Základní ustanovení Tato směrnice je v souladu s 35 a 123 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Organizační řád školy ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 248/2011 Vypracoval: Schválil: Bc. Ivana Bláhová Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 Č.j.: ZŠŠ 354/2015 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 VNITŘNÍ PŘEDPIS, kterým se stanoví výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a provoz

Více

Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví Š K O L N Í Ř Á D OBSAH:

Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví Š K O L N Í Ř Á D OBSAH: Š K O L N Í Ř Á D OBSAH: 1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Práva dětí 1.2. Práva jejich zákonných

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola OSTRAVA, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovaný ředitelkou Mateřské školy Na Jízdárně 19a, Ostrava dne 1.9.2007 v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013

Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Vnitřní řád ŠD č.j. 452/2013 Aktualizace k 1.9.2016 1. Školní družina je umístěna v přízemí pavilonu A a v přízemí pavilonu C a 3.patře pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost náplň

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1 tel. 493 696 302 e-mail : skola@zscerekvice.org IČO : 70 981 817 bankovní spojení : č.ú. 181 165 292/0300 ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY)

ŠKOLNÍ ŘÁD (ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY) ŠKOLNÍ ŘÁD (ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY) Vnitřní předpis č.: 12/2016 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi a pedagogickými

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní řád školy platnost od

Vnitřní řád školy platnost od Mateřská škola města Benátky nad Jizerou,okres Mladá Boleslav Třída Osvobozených politických vězňů 241,294 71 Benátky nad Jizerou ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Spisový znak 2/1 Skartační znak A5 Vypracoval Bc. Jitka Svobodová Schválil Mgr. Šárka Vondrová Zaměstnanci seznámeni dne Viz podpisové

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 I. Úvodní ustanovení Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (k 3. 10. 2016) 1. Školní řád mateřské školy (dále MŠ) je součástí vnitřních předpisů příspěvkové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

Vnitřní řád MŠ Paršovice

Vnitřní řád MŠ Paršovice Vnitřní řád MŠ Paršovice 1) Provoz a režim dne mateřské školy Mateřská škola je otevřena od 6:00 do 16:00 Kapacita mateřské školy je 25 dětí v jedné třídě MŠ je zabezpečena videotelefonem sloužícímu k

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v zákonem stanoveném termínu

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2015 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy 1 Školní řád mateřské školy OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Podrobnosti k výkonu práv dětí a práv a povinností jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. zaměstnanci školy, děti přijaté k předškolnímu vzdělávání, zákonní zástupci přijatých dětí. Vydal: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

ŠKOLNÍ ŘÁD. zaměstnanci školy, děti přijaté k předškolnímu vzdělávání, zákonní zástupci přijatých dětí. Vydal: Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád je vydán ředitelkou školy na základě ustanovení 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vydal:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OBSAH: I. Údaje o zařízení II. Režimové požadavky III. Kroužky IV. Přijímání dětí do MŠ Doctrina V. Práva a povinnosti rodičů VI. Práva dětí VII. Práva a povinnosti pedagogů VIII. Ukončení docházky dítěte

Více

Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou

Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, Č. J. 10/16 příspěvková organizace Školní 177 588 22 Luka nad Jihlavou Školní řád mateřské školy Luka nad Jihlavou Obsah: I. Základní ustanovení II. Stanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KESTŘANY Je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 280/2016, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

Více

Zpracovala: Lenka Lavičková Platnost: Provozní řád ŠJ

Zpracovala: Lenka Lavičková Platnost: Provozní řád ŠJ Zpracovala: Lenka Lavičková Platnost: 31.8.2016 Provozní řád ŠJ Projednáno a schváleno na provozní poradě: 30.8.2016 OBSAH: 1Všeobecná část... 3 2Organizace provozu stravování... 3 2.1Výdej stravy a provozní

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více