Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10"

Transkript

1 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská škola Opava, Na Pastvisku příspěvková organizace Adresa: Na Pastvisku Opava 5 Telefon: E:mail: Web: Typ MŠ: Stanovená kapacita: Kapacita pro šk. rok 2013/2014 Provoz školy: Zřizovatel: Statutární zástupce školy: MŠ s celodenním provozem 3třídní 84 dětí 84 dětí hodin Statutární město Opava ředitelka školy: Jaroslava Kuráková Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Do mateřské školy jsou přijímány děti při zápisu do mateřské školy ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Mohou se přijmout i děti od 2,5 let lékařské vyjádření. Termín přijímacího řízení pro nadcházející školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej v 1. čtvrtletí nadcházejícího roku.. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti se mohou přijímat do mateřské školy také během celého kalendářního roku, pokud není naplněna kapacita tříd. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce dítěte ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si zákonný zástupce může vyzvednout v mateřské škole nebo vyhledat na webových stránkách. Každý zákonný zástupce dítěte obdrží 1

2 u zápisu registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Po ukončení zápisu bude zveřejněn seznam registračních čísel přijatých dětí, zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude vydáno nevyhovění žádosti o přijetí v písemné formě. Ředitelka školy přijímá děti dle stanovených kritérií, s kterými jsou zákonní zástupci seznámeni. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Před začátkem školního roku se zákonný zástupce dítěte dostaví do mateřské školy na informativní schůzku, vyzvedne si k vyplnění Evidenční list dítěte a ředitelka školy ho seznámí s informacemi o organizaci provozu mateřské školy, vzdělávání a dalších aktivitách školy. Zákonný zástupce si domluví průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy. II. Evidence dítěte Při nástupu dítěte do MŠ předá zákonný zástupce dítěte třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. Za pravdivost a úplnost poskytnutých informací zodpovídají zákonní zástupci dítěte. Za zdravotní stav dítěte před nástupem do mateřské školy zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy: Provoz mateřské školy je od hodin. V I. třídě. začíná provoz v 7 00 hodin. V II. třídě. začíná provoz v 6 00 hodin. Ve III. třídě. začíná provoz v 7 00 hodin. Děti z I.a III. třídy, které přicházejí do MŠ v době od 6 00 do 7 00 hodin se scházejí ve II. třídě. Po této době si je převezmou učitelky na své třídy. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 30 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby zákonných zástupců dětí. 2

3 Zabezpečení budovy v 9 00 hodin se budova školy uzamyká. Pokud dítě odchází po obědě, vyzvedávají si je zákonní zástupci od do hodin. Aby se děti i dospělí mohli v klidu najíst, je nutné dodržovat tento časový limit. Odpoledne se děti rozcházejí od hodin. Provoz ve 2. třídě končí v hodin kromě pondělí, kdy provoz končí v hodin.v 1.třídě končí provoz v hodin. Po této době jsou děti převáděny do 3. třídy, kde končí provoz v hodin. V případě, že dítě není vyzvednuto do ukončení provozu MŠ a není možné se telefonicky spojit se zákonnými zástupci dítěte, nahlásí učitelka tuto skutečnost Městské policii v Opavě a dítě jim bude po jejich příjezdu předáno. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit. Omezení nebo přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem a oznámí je zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem. Ředitelka školy je povinna seznámit zákonné zástupce dětí s možností náhradní péče o děti. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí, školní výlety a další akce související se vzdělávací činností školy. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách školy. Doporučujeme zákonným zástupcům dětí pravidelně sledovat tyto informace. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Vzdělávací činnost je zajišťována šesti pedagogickými pracovnicemi 1. třída p. učitelky Štýbarová Julie, Teichmannová Marcela 2. třída p. učitelky Zborajová Kamila, Váňová Ivana 3. třída p. učitelka Bartesková Martina, p. ředitelka Kuráková Jaroslava Úklid, čistotu a výdej stravy v MŠ zajišťují p. Šínová Jana, Vlčková Marie, Maková Anna. Úřední den ředitelky školy každé pondělí od hodin (předchozí domluva) IV. Hodnocení výsledků vzdělávání Učitelky hodnotí vzdělávání dětí a jejich pokroky ve vzdělávání v diagnostických záznamech, v evaluačních zprávách, informují zákonné zástupce o vzdělávání jejich dětí, domlouvají se s nimi na postupu při řešení problému ve vzdělávání. Ředitelka školy hodnotí vzdělávání dětí v hodnotící zprávě školy. 3

4 V. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte Zákonný zástupce dítěte je povinen: zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy předat dítě osobně p. učitelce, teprve potom může opustit MŠ vyzvednout si dítě do ukončení provozu MŠ na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání dítěte informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání hlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonní spojení, zaměstnání apod. dbát na bezpečnost dítěte po dobu trvání akcí v mateřské škole, popřípadě na školní zahradě, kdy jim bylo dítě předáno p. učitelkou Zákonný zástupce dítěte má právo: znát školní vzdělávací program - v písemné podobě je k dispozici u učitelek v každé třídě a na webových stránkách školy podílet se na dění v mateřské škole po dohodě s vedením MŠ účastnit se programů v mateřské škole po dohodě s p. učitelkou podle zájmu volně vstupovat po dohodě s p. učitelkou do tříd a to v době do 8 30 hod. ráno a odpoledne od hodin dostatečně být informován o prospívání dítěte, jeho pokrocích v učení domlouvat se na společném postupu při jeho výchově a vzdělání na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce Práva a povinnosti dítěte Povinnosti dítěte: respektovat p. učitelku pěstovat vstřícné vztahy mezi dětmi obou pohlaví vzájemně si pomáhat, neubližovat si dodržovat osobní hygienu oznámit učitelce jakékoliv přání nebo potřebu oznámit učitelce jakékoliv tělesné nebo duševní násilí šetrně zacházet s majetkem školy 4

5 Právo dítěte: dítě má právo zvolit si činnost, která mu vyhovuje, v případě potřeby využívá klidovou zónu má právo na vlastní názor a svobodu vyjádřit se ve všech záležitostech, které se ho týkají má právo na odpočinek a volný čas má právo na uspokojování každodenních potřeb se zřetelem k jeho věkové a individuální zvláštnosti má právo na ochranu před použitím násilí / zneužívání, použití narkotik apod/ má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v jedince zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...). Tato práva a povinnosti dítěte jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte z roku Dítěti musí být poskytnuto vedení při výkonu jeho práv a povinností uznávaných touto úmluvou a v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi VI. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy dítě nachlazené, s infekčním onemocněním apod. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení infekční nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo jimi pověřených zástupcům předají. Pokud se zákonní zástupci dítěte nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ. 5

6 Dohled nad dětmi Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. Počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Pokud je počet dětí ve třídě na pobyt venku vyšší než 20 a nelze z provozních důvodů zajistit dalšího pedagogického pracovníka v této třídě, zajistí učitelka dané třídy s předstihem přechod nadpočetných dětí do ostatních tříd, kde bezpečnost dětí při pobytu venku zajišťují dvě pedagogické pracovnice. Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí: dětí z běžných tříd. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěno vzdělávání dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Opatření v průběhu vzdělávacích činností: Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od zákonných zástupců, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání zákonným zástupcům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Učitelka nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku. 6

7 Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného zmocnění zástupcem dítěte,(zmocnění se vydává na období 1 školního roku). V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní vždy vedoucí zájmového kroužku (učitelka), a to od doby převzetí dětí od třídní učitelky do doby jejich předání třídní učitelce. Opatření při pobytu dětí venku: Bezpečnost dětí při pobytu venku je zajišťována překrýváním služeb pedagogů tak, aby byly obě učitelky s dětmi venku. Pokud to není možné, zajišťuje 1 učitelka bezpečnost nejvíce 20 dětí z běžné třídy. Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru vstupovat na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Při vycházkách chodí každá třída samostatně, učitelky učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby byla maximálně zajištěna jejich bezpečná chůze. Jedna učitelka je vždy na začátku zástupu, druhá na jejím konci. V případě, že je učitelka na vycházce sama, je vždy na začátku zástupu a nepřestává mít přehled o dětech na jeho konci. S dětmi chodí učitelky po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě / přechody pro chodce, semafory apod./. Opatření při sportovních akcích, výletech: Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích. Ozdravné pobyty dohled nad dětmi na pobytu je stanoven zvláštním předpisem. Do ozdravného pobytu nemohou být na základě posudku lékaře vysláni děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit a děti, které by ohrožovaly zdraví ostatních přenosnými nemocemi. Zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 3 dnů. Opatření při úraze: Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. 7

8 Opatření k zajištění budovy Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a to vždy v době od 9 00 do hodin, po odchodu dětí, které odcházejí po obědě se budova v cca hodin opět zamyká až do hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu. VII. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí Učitelky mateřské školy vedou děti k hospodárnému a šetrnému zacházení s majetkem školy, zejména nábytku, pomůcek, hraček, stavebnic, výtvarného a pracovního materiálu apod. Pokud dítě úmyslně poškodí majetek školy, jsou zákonní zástupci dítěte povinni tento majetek opravit, v případě úmyslného zničení hračky zakoupit novou. Mateřská škola nenese odpovědnost za ztrátu či zničení hraček, které si dítě přinese z domova bez souhlasu učitelky. VIII. Platby v mateřské škole Úplata za předškolní vzdělávání dětí Platnost od do úplata činí 435,- Kč. Úplata se stanoví podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., a č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání: Úplatu tvoří základní měsíční částka, která se stanoví při přijetí dítěte do MŠ a k 1.září příslušného kalendářního roku. Výše základní částky nepřesáhne 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá finanční příplatek hmotné nouze nebo dávku pěstounské péče. Žádost o prominutí úplaty si zákonný zástupce dítěte vyzvedne u ředitelky školy. K vyplněné žádosti doloží zákonný zástupce oznámení o přiznání sociální dávky. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den v měsíci z důvodu dlouhodobé nemoci nebo ozdravného pobytu, může ředitelka školy snížit úplatu na polovinu, pokud zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce školy žádost o snížení úplaty. Žádost musí být podána v následujícím měsíci, po kterém dítě nedocházelo do mateřské školy. V případě přerušení provozu MŠ ( např. školní prázdniny) se podle 3 vyhlášky 43 o předškolním vzdělávání úplata poměrně snižuje. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného měsíce, pokud se ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte na jiném termínu úhrady. Úplatu je možné uhradit: - v bance ČSOB Opava, Hrnčířská ul.- č.ú.: /0300,VS na pošt. poukázce 8

9 - poštovní poukázkou na poště Při opakovaném neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za stravování ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců ( zákon 472/2011 Sb.) platnost od Úplata za školní stravování dětí Strava je do mateřské školy přivážena denně ze Zařízení školního stravování Opava, Otická pracoviště Šrámkova Opava. Výše poplatku za celodenní stravu pro celý školní rok je pro dítě do 6 let 29,- Kč, z toho dopolední přesnídávka: 7,- Kč, oběd: 15,- Kč, odpolední svačina: 7,- Kč, pro dítě starší 6 let je výše poplatku 31,- Kč z toho dopolední přesnídávka 7,- Kč, oběd 17,- Kč, odpolední svačina 7,- Kč. Přihlašování a odhlašování stravy v MŠ je povinné! Na pondělí se děti ke stravování přihlašují a odhlašují již v pátek předcházejícího týdne do 11 hodin dopoledne. V případě, že dítě onemocní, mají zákonní zástupci možnost vyzvednout si oběd do jídlonosiče (první den nemoci). V dalších dnech nemoci nebo neodhlášení stravy činí cena oběda do jídlonosiče pro děti do 6 let: 61,- Kč, pro děti od 7 let: 63,- Kč. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada. Stravné se platí složenkou do 5 dnů po obdržení, nejpozději však do 10 dne příslušného měsíce nebo sporožirem. Pokud zákonný zástupce neuhradí stravné opakovaně v daném termínu, může být dítě vyloučeno z MŠ. Případné nesrovnalosti s placením stravného konzultujte přímo s vedoucí školní jídelny p. Dubcovou tel Další podrobnosti ohledně stravování viz Provozní řád školní jídelny. IX. Ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně 2x a více neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. V Opavě dne: ředitelka školy Kuráková Jaroslava 9

10 Režim dne: scházení dětí, ranní zájmové hry, pohybová chvilka, spontánní a programově řízená činnost dopolední přesnídávka komunitní kruh, spontánní a programově řízená činnost příprava na pobyt venku pobyt venku příprava na oběd, oběd příprava na odpočinek, odpočinek dětí odpolední svačina spontánní a řízená činnost, individuální činnosti, zájmové kroužky dětí, rozcházení dětí Režim dne je časově variabilní, zařazeny jsou rovněž hygienické a pracovní návyky dětí, spontánní a řízená činnost se prolíná celým dnem. V Opavě dne: ředitelka školy 10

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100

Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2 100 (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více