NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC"

Transkript

1 NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC Načichlý Načichlý není páchnoucí něčím, páchnoucí po něčem. Co něčím páchne, je svým pachem prostoupeno naskrz celou hmotou; co je načichlé, chytilo pach a to cizí, nesvůj pach jen na povrchu, proto bude načichlost alespoň někdy případem nikoli beznadějným. Ňadro Propracovanost názvosloví, jež se točí kolem této tělesné krajiny: prs prsa prsy ňadro ňadra poprsí záňadří. K poprsí ještě přejatá busta, s poprsím sice zhruba shodná významem, nikoli však aplikací, pročež nepřímo přece jen neshodná významem; neboť nečiní rozdílu, zda řeknu, že sochař vytvořil bustu nebo poprsí, ale nemohu říci, že ta neb ona krasavice na plesu měla nádhernou bustu. Hned Němci to slovně splývá: die Büste je mu jak výtvor sochařův, tak i výtvor sochařky Přírody. Nehledíme -li k úzu básnickému, jsou ňadra výsadou pohlaví ženského, muž má v občanské češtině jen prsa. Je to názvoslovné rozlišení, jak je nezná každý jazyk. Čeština jde ještě dál, a to koexistencí pomnožného tvaru prsa a plurálního prsy: muž má pro češtinu jen prsa, žena má prsa i prsy. Za zmínku stojí i singulár prs. Proč, vynikne srovnáním s němčinou. Ta obsadila již singulár die Brust významem prsa; i musí Němec, chce -li mluvit o prsu, říci die rechte Brust, die linke Brust. Což Čech může (pravý prs, levý prs), ale nemusí. Výhodu má čeština i u slova prsatý; jeho obsah může Němec vyjádřit jen složeninou nebo souslovím vollbrüstig (mit prallen, schweren Brüsten). Nadšenec osvícenec probuzenec Nevím, jak je vnímáte vy, ale mně se ta slova zdají tvarovou strůjí dost podivnou. Jak bych to jen řekl jsou to takové trpné tvary. Řeklo by se, že člověk, na kterého přišlo nadšení, je pln akce; že kdo je osvícen, dává a šíří světlo; že kdo se 255

2 NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC probudil, probudil se k dělnosti ať jen mozkové, ať trojrozměrné a přec ta slova mají podobu stejně trpnou jako šílenec, utopenec, oběšenec, zaprodanec, odchovanec, kříženec. Říkám -li však, že ta slova mají pro mne podivnou tvarovou podobu, neříkám, že bych je hanil. Neboť snad si jejich tvar smím vykládat tak, že odkazuje na živelnou a neodolatelnou sílu toho nadšení, toho osvícení, toho impulzu budivého. Myslil -li to jazyk takto, je všechno v pořádku; neboť o to jde, abych byl posedlý svým nadšením, světlem, jež do mne vtrhlo a ve mně se rozhostilo, probuzením, jež do mne uhodilo jako blesk z čistého nebe. Jinak se mi daří se slovem učenec, i věnuji mu zvláštní heslo. Nadutý Při zaznění, při spatření tohoto slova dostaví se automatické spojení s dutý; spojení legitimní ostatně, vždyť nadutý je od nadouti, dutý od douti. Jenže ze slova dutý se nám ta představa foukání už vytratila, kdežto v nadutém představa nafouklosti trvá. Spojem s dutý zmnoží se ta představa o spolupředstavu dutiny, dutosti a právě to je tak dobré. Nadutost jako prázdnota, jako nafouklá měchuřina zaručeně prázdná. A mohu také s jakýmsi účinkem též jazykově estetickým říci: je dutý a nadutý; je dutý a proto nadutý. Což je věc zcela výborná mohu -li tak říci, ne snad, jsem -li takový. Nafoukaný Všimněte si za prvé, že říkáme nafouklý balon, ale nafoukaný člověk, nafoukanec (němčině to splývá, der Ball ist aufgeblasen, ein aufgeblasener Mensch), kterýmž rozrůzněním projevujeme, že člověku trvalo jeho nectné nafukování déle než balonu jeho nevinné nafouknutí. Všimněte si za druhé, jak nám představa arogance splývá s představou nepřirozeného, neslušného rozšíření tělesného objemu: naditý nadutý nařvaný nádiva nabubřelý 256

3 NÁCHYLNÝ bubřina. A řadil bych sem i slova bublina a bluma, pokud jimi výraznou metaforou charakterizujeme protivnou odrůdu svých spoluobčanů. Naháč Není k němu ženského protějšku. Ale zároveň se sotva odhodláte, abyste nahou ženskou bytost nazvali naháčem. Takže nahou ženu nelze označit jediným slovem. Naháček zas, lidové jméno ocúnu, je jeden z rozkošných jmenných výtvorů české lidové botaniky. Nahlas Nahlas je nad hlas, nad normální zvukovou intenzitu hovorovou. Nahost Stojí za povšimnutí, že čeština rozlišuje nahost a nahotu. Obnaženosti tělesné říkáme nahota; duševní nahotě, nepokrytosti projevu, svědectví, zpovědi říkáme nahost. Netřeba snad podotýkat, že to je rozlišování pěkné, třebaže trochu přepychové vždyť by ho ani nebylo třeba. Ale jaképak třebaže: právě jazyku se přepych vždy vyplácel, vždy svědčil o jeho jemnosti, citlivosti, kráse. Náchylný Jeden z případů je jich mnoho ve všech jazycích v nichž v slově označujícím určité duševní rozpoložení vězí metafora prostorová. Jak praví hned slovo, jehož jsme právě použili: rozpoložení. Stejně sklon. Stejně třeba inklinace a tendence. Tak tedy náchylný. Všimněte si, že čeština rozlišuje náchylnost s tím, co je náchylné, od nachýlenosti a všeho nachýleného. Nachýleno (někam) může být každé fyzikální těleso, náchylné k něčemu může být jen nitro živoucí bytosti alespoň zvířecí, zpravidla však lidské. Všimněte si dále, že velmi blízké metaforické slovo pro takový příklon, totiž 257

4 NÁJEMNÍK slovo nakloněný, na rozdíl od rozlišující dvojice nachýlený náchylný má platnost pro fyzikální tělesa i také pro duše, takže mluvíme o nakloněné tyči i také o nakloněném člověku. Vraťme se k té náchylnosti podotknutím, že z náchylnosti snadno vznikne příchylnost, z té pak, je -li nad rozumnou míru a zdolá -li nějaké ty zábrany duševní rovnováhy, může povstati úchylnost. Náchylnost příchylnost úchylnost jsou však vesměs představy prostorové. Nájemník Do slova nájemník vkládáme představu akce, jež vycházejíc od nájemníka, zřídila nájemní poměr, stav: nájemníkem je nám člověk, který si něco najal. Jinak starší čeština. Té byl nájemník člověk, který se v nájemním poměru octl tak, že se v něj uvolil tedy člověk, který pracuje za mzdu, který byl najat k práci. Proto znamenalo i slovo nájem plat, za který byl nájemník najat, tedy jeho mzdu. Nájezd Slovo dokonale malebné, předmětné, akční; je v něm škůdný vpád i bleskový úder. Nájezdy Avarů. Slovo rapsodické. Neuškodila mu dokonce ani okolnost, že se v dobách již drahně poavarských mluví také o nájezdech literárních kritiků. Nákrčník S plným úspěchem se to slovo neprobojovalo proti importní kravatě nikdy, a nedivím se ani. Nákrčník je slovo tuze škrobené, škrtí nějak. Vedle soupeřky kravaty má nákrčník ještě konkurentku i ve vázance. Ta znamená i jako slovo mezník kulturněhistorický totiž kravatu vázanou, na rozdíl od té šité hrůzy na knoflíček. Vázanka k nám přišla se značným zpožděním, což je jeden z indexů našeho hodně obecného zpoždění civilizačního; a pořád ještě chodí mezi námi povážlivě mnoho kravat na knoflíček. 258

5 NÁMLUVY Nakvašený Určení duševního stavu, které se zakládá na poznání, že v nás napořád pracuje jakýsi kvásek, jakési droždí nespokojenosti se světem. Někdy to těsto v díži vzkypí, v takovou chvíli raději uhněte, jsmeť nakvašeni a mohli bychom překypět, mohli bychom ten obsah nitra svého na vás vylít. Třeba byste za to ani nemohli, a přec by na vás vykypělo požehnání, jemuž se říká abreakce šejdrem. A ceterum censeo, aby čeština byla povstáním všech přítomných zvolena za čestného člena Lékařské komory, sekce psychiatrická. Nalézti Lézti za něčím tak dlouho, až to najdu. To by byl význam původní. Ale nemyslíme na to. Nalézti nám splývá s na -jíti, slovem, jež výborně vyjadřuje stav věcí při náhodném nálezu: jíti a jen tak za chůze mimoděk stanouti před něčím, naraziti na něco. Nalítnouti Nalítnouti komu na něco. Je v tom téměř představa křídlatce, který se oslepen řítí k světlu pro něho nikoli životodárnému. Je-li můj výklad správný, byl by zároveň člověk, jemuž nalítneme, jakousi zrádnou lampou naší noční touhy po světle. Namíchaný Představa, že na dně duše je jakási sedlina, která se hnutím mysli zvíří. Ještě spíš představa, že člověk je šumivý prášek a že záporné hnutí citové je lžičkou, kvedlačkou; zamíchá to v tobě, a už je nádoba plná po kraj a přeteče, ťukneš -li do ní. Někdy ani ťuknout nemusíš. Námluvy Po rozumu češtiny se nejdůležitější věci v životě uskutečňují mluvením. Tak světové dějiny: pakt se česky řekne 259

6 NANIC smlouva, tedy výsledek mluvení. Pak i dějiny rodinné: námluvy. Všimněme si též toho plurálu: naprosto nikoli námluva, vždy jen námluvy. Ať státní smlouva, ať námluvy v kruhu rodinném nějaký krach z nich pak kouká vždycky. Aby jej spravily, od toho jsou smiřovačky, zas taková pomnožnost. Vizte jejich heslo. Nanic Je mi nanic. Ačkoli je to na nic, vzdává se zde čeština svého jinak povinného dvojího záporu: nikoli není mi na nic, nýbrž velmi kladně v tom záporném smyslu je mi nanic. K nanic pak nanicovatý, slovo s dvojí významovou frontou, jednou míří ke kvalitám výkonnostním, jindy a častěji má na mysli kvality mravní; a s tím bude souviset jeho zvláštnost, že je v používání omezeno na bytosti lidské, takže nemluvíme o nanicovatém džbánu, nanicovatém bytu, ale o nanicovatém bližním svém. Naobědvaný Dovršenost ne děje, ale stavu je v tom slově, taková živočišná nasycenost a satisfakce siestová; a obdobně v rodných bratřích jeho nasnídaný, navečeřený. To mají po otcích, po svých slovesech rodných naobědvati se, nasnídati se, navečeřeti se. Neboť hleďte, obědvati a naobědvati se, toť dvojí, toť rozdíl nejiný než mezi každým konáním a stavem, kdy naše konání dospělo k metě vrcholné. A všimněte si také, že nemohu říci obědvaný oběd, aniž mohu říci poobědvaný oběd, dosnídaná snídaně, svečeřená večeře, kdežto nejen mohu říci, ale také rád a blažen řeknu, že jsem nasnídán, naobědván, navečeřen, zaplať pánbůh, dobré to bylo, už si popouštím knoflík. Ne snad jen někdy, často a často je mi líto, že české sloveso není fyzickou osobou, že to není nějaký pán, který bydlí tam a tam. Zajel bych k němu a dal mu pusu, jen tak, za to, že je na světě. Co jen dovede a svede s prostinkou předponou 260

7 NÁRAMNĚ na-! Považte jen to přejemné rozlišení trojího faktu, trojí skutečnosti: dáti facku nafackovati zfackovati. Promyslete ten rozrod tvarů od slovesa se beroucích, už jen ta přídavná jména typu nařvaný namíchaný navrčený navoněný nabumbaný. Není -li to krása, nemáte ani tušení, co to je krása. Nápadník Je to člověk, který čeká na nějaký nápad, tj. že mu s právními důsledky připadne nějaký statek. Proto nápadník trůnu, proto název Ibsenovu dramatu Nápadníci trůnu. Díváme -li se takto, optikou původního významu, na nápadníka ne už dynastického, nýbrž zcela občanského, tedy na uchazeče o nevěstu, oživne nám to slovo do zcela slušné zábavnosti: čekatel ženitby, čekatel nevěsty, člověk, který čeká na svůj nápad, tj. že mu připadne určitý statek, ta nevěsta totiž. S právními důsledky držebními a vlastnickými. Může to být jen muž. Nápadnici nezná ani slovník, ani život. I nápadnice trůnu by znělo divně. Řekli bychom snad spíš pretendentka. Napadnouti Napadá mi i napadá mě. Kdo zde dává přednost pádu čtvrtému, může se odvolat na to, že napadá mě, napadlo mě vyjadřuje bezprostředněji prudkou náhlost vnuknutí. Náramně Čeho je tolik, že to lze unést, odnést jen na ramenou, jako napěchovaný žok a pytel. To slovo valem mizí, i z mluvy hovorové, a spisovatelé je patrně škrtli ze svého slovníku nadobro. Mnoho je lidských pošetilostí, ale jednou z největších je ohlížet se smutně po zašlých slovech. To všechno vím, a přec si nemohu pomoci, líto je mi toho slova. Tak dobře udělané slovo, tak vidoucí slovo! Škoda ho. 261

8 NÁRUČ NÁRUČÍ Náruč náručí Víc a víc zatlačuje tvar náruč tvar náručí, už jej z normální prózy skoro zatlačil, už jej skoro pohltil. Už se náručí začíná zamžívat lehýnkým nádechem archaismu, a takovému slovu není pak už pomoci, putuje třeba do poezie, může tam se ctí žít ještě drahnou dobu, ale s jeho normálním životem v jazyce je konec. A bylo to pěkné slovo, to náručí. Prostornější než náruč, vždyť mělo a podnes má tu skvělou příponu -í, tu kouzelnici, jež dovede naší představě přičarovat rozlohy, výseče z prostoru, celičké prostory, hájené i nehájené, od nádvoří do podhůří, od pomoří do Povislí, od olší a rokytí až do podstřeší a podsklepí. Nářečí Mluvíme o nářečí, nikoli o nájazyčí, a to znamená, že jazyk sám a jeho nutkání v nás vystihlo dávno před jazykovědou rozdíl mezi langue a parole. Nářečí je parole, nikoli langue, a nomen budiž omen, nepište nářečím, leda pohádky a nemůžete -li jinak nějaké ty verše humorné a šprýmovné. Česká literatura si ostatně toho rozdílu mezi langue a parole hleděla. Máj jaké štěstí! není napsán buláčtinou, aniž jsou Zpěvy páteční textovány nářečím podkrkonošským a Legenda o sv. Prokopu slovácky. Jaké štěstí, že nejsou! Naříkati Má dvojí význam. Znamená bědovati, ale je to i termín právní: naříkati rozhodnutí soudu, rozsudek, odvolati se z něho. Taková významová dvoukolejnost je ostatně dána též u slovesa žalovati jednak bědovati, jednak podati soudní žalobu. Svým dvojvýznamem jsou to slovesa jímavá: jako bychom svým bědováním, žalováním, naříkáním podávali k jakési vyšší a nejvyšší instanci žalobu, zmateční stížnost na své utrpení, svou bídu. Jenže nejvyšší správní soud, na který se takto obracíme, pracuje s pověstnou pomalostí. 262

9 NASTUDITI SE Násilí Teprv při bližším popatření sluchem si uvědomíme, že zde je dáno jakési -silí, jež se má k prosté síle jako přadeno nebo klubko sil k jediné niti. Nastojte Zastará -li podstatné nebo přídavné jméno, též sloveso, stane se z něho výrazový archaismus se všemi dojmovými a účinovými možnostmi, jež archaismus v sobě chová: podle dané situace působí jednou starobylou velebností, jindy malebnou přesností popisnou, zas jindy vytváří náladovost, nebo působí pitvorně, groteskně, humorně, satiricky. Jinak je tomu, zastará -li příslovce, citoslovce a podobná drobná slovce. Ta nabudou zpravidla rázu komického. Třeba ajta, slovo dávno již jen a jen směšné. Někdy se takto přebarví i sloveso, zejména určitým svým tvarem. Dobrý příklad: nastojte! Možné dnes opravdu již jen ve slohu parodickém. Není to jen náhoda, že jde o tvar způsobu rozkazovacího, tedy o tvar s náplní citoslovečnou. Jakési memento samotného jazyka autorům: pozor na cit, ten rád zastará! Což se i mimo oblast v užším smyslu jazykovou potvrzuje na všech knihách psaných s velkou dávkou citu. Zastarají a krušno je vydržet u nich a dočíst. Nastokrát Oč výraznější je představou i dojmově nastokrát proti pouhému stokrát. A věru bez logického důvodu. Buď pozdravena stokrát ne, to opravdu nejde. A zas bez logického důvodu. Nastuditi se To catch a cold mohu po česku na dvojí způsob, mám na vybranou. Buď se lidově nastudím a mám pak nastuzení, jsa nastydlý, anebo se vybraněji nachladím, mám pak nachlazení a jsem nachlazen. To jsem pak lepší člověk, kdežto obyčejní 263

10 NASUPITI SE lidé jsou jen nastydlí. Doktorovi je to celkem jedno, influence, angíně a chřipce rovněž. Nasupiti se A nasupený a posupný. Zvláštní věc, že pták tak cizokrajný jako sup inspiroval češtinu, a tak zdárně. Našinec Slovo svým psychickým pozadím velmi české. Zrodilo se v malém národě z puzení dostředivého, z životní taktiky vozové hradby, abych to řekl obrazně. Přičemž našincem nemusí být každý příslušník národa může jít stejně o lidi z jedné vrstvy, strany, třídy, kasty. Vždy však je v něm představa obranné, defenzivní pozice a taktiky. K našinci marně hledáme logický protějšek vašinec. Marně? Starší čeština vašince opravdu měla. Znamenal člověka nikoli z mých, nýbrž z vašich řad, člověka mně cizího původem, příslušností, příklonem. Nate! Množné číslo od na! Mluvnická senzace. Neboť to na! je přec citoslovce; a jak je možné, aby citoslovce tvořilo množné číslo? Nu, je to možné, čeština to zde dokazuje nakládá s tím na, jako by to bylo sloveso. A jak sympatické slovo. A jak mravní. Mělo by ho v tom českém životě být víc. Navzdory Zas ten příznačně český plurál citového vzrušení. Přidávají se k němu i slova přejatá. Tak truc: dělati někomu trucy. Truc je z der Trotz, a od toho není v němčině plurál vůbec možný, není prostě od der Trotz nijakého die Trotze. Nažvaniti se Co ten se toho nažvaní! Jakožto mluvnická konstrukce je to česká specialita. Příslušníku jazyků románských 264

11 NEBÁT SE A NEKRÁST a germánských je třeba vyložiti již tu předponu na-. To se vám ještě jakžtakž podaří, dovedete -li vysvětlit kouzla slovesných vidů. Zbývá pro cizince ještě záhada té náměstky zvratné. A ta vám při výkladu zatopí, jak se patří. Budete té sfinze ještě nejspíš právi, řeknete -li milému cizinci, že to je slovce osobního zadostučinění, ne tak našeho, kdo posloucháme, nýbrž toho, kdo žvanil a žvanil, až se toho nažvanil, quod satis est, až měl dost a dožvanil, až měl dožvaněno. Nu, nemusí jít zrovna o žvanění, vymožeností češtiny a oříškem pro jejího vykladače Nečechům je celý ten typ dokonavých sloves s předponou na- a se zvratnou náměstkou se. Je jich mnoho a lze je tvořit skoro ad libitum, od nachoditi se, načekati se, nalítati se až po namluviti se. Spadají sem dokonce i slovesa vyjadřující základní úkony jedlické: nasnídati se, naobědvati se, nasvačiti se, navečeřeti se. Mohl bych, kdybych zrovna chtěl, říci třeba i nalunchovati se. Mezi posnídati, poobědvati atd. atd. a nasnídati se, naobědvati se je rozdíl: řada první vyjadřuje děj dovršený, řada druhá přidává k té dovršenosti děje samotného i náznak, že zároveň bylo splněno poslání téhož děje, že bylo nasnídáno, quod satis est. Nebát se a nekrást Autor: T. G. M. Ujalo se. Právem. Smysl: lidstvo lze rozdělit na čtverou odrůdu, totiž: kradu, a proto se bojím; kradu, ale přesto se nebojím, čelo jak poplužní dvůr majouce; nekradu, ale přesto se bojím, mám strach už v krvi, strach a ohnutý hřbet a rabskou náturu; nekradu a nebojím se, a nebojím se nejen proto, že nekradu, ale nebojím se vůbec, nebát se mám prostě v krvi; a nekradu nikoli proto, abych se nemusil bát, nýbrž protože nekrást mám prostě v krvi. 265

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ.

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné ROZLIŠUJEME DESET SLOVNÍCH DRUHŮ. ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Slovní druhy ohebné Milé děti, možná si ani neuvědomujete, kolik pěkných slov a slovíček každý den slyšíte nebo kolik takových slov vyslovíte, když si chcete popovídat s kamarádem

Více

P O P I S A CHARAKTERISTIKA. slohový postup

P O P I S A CHARAKTERISTIKA. slohový postup P O P I S A CHARAKTERISTIKA slohový postup Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Denisa Šafářová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě

Přísudek. Vytvořeno dne: ve větě Přísudek Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: VY_32_INOVACE_CJ3r0108 Skladba pro 3.ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Téma: Jméno autora: Přísudek Kateřina

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková SLOVESA VY_32_INOVACE_CJ_3_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy sloves, slovesné kategorie, slovesné tvary určité

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace:

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace: SLOVESA (VERBA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0111 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Vedlejší věta přísudková

Vedlejší věta přísudková Vedlejší věty Druhy vedlejších vět určujeme: podle jejich větněčlenské platnosti podle spojovacích výrazů, kterými jsou připojeny k větě řídící podle vztahu jejich obsahu k obsahu věty řídící Vedlejší

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: Josef Gajdoš (Autor) čeština. - žádné. výklad.

Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: Josef Gajdoš (Autor) čeština. - žádné. výklad. Identifikátor materiálu: EU-3-3, Č, 8.r., Prezentace Přísudek Vytvořeno: 27.12. 2013 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje OPAKOVÁNÍ SLOHOVÝCH ÚTVARŮ I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Riedlová Opakování slohových útvarů I. Vypravování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ještě předtím než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě.

Ještě předtím než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě. 01 Český jazyk Otázka číslo: 1 Vyberte souvětí, v němž jsou správně doplněny čárky: Ještě předtím než se z pohádky stal literární žánr se pohádka objevila v ústní a lidové podobě. Ještě předtím, než se

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Darina Kosťunová

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace  Darina Kosťunová Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_750_Kompozice_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05 Kód DUM : VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné

Kurz č PhDr. Hana Peterková. Skladba. Souvětí podřadné Souvětí souřadné Kurz č. 5 19. 03. 2015 PhDr. Hana Peterková Skladba Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí větný celek, který vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek; skládá se ze dvou nebo více vět jednoduchých;

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.:

VY_12_INOVACE_72 Základní škola a mateřská škola Herálec, Herálec 38, ; IČ: ; tel.: Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Číslo materiálu: 72 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_CJL_5.13. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_5.13

Více

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod:

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod: III/2-CJ1/2.1/Šv Alexandreida Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Charakterizujte společenské poměry v Čechách v období rozvoje česky psané literatury (poslední čtvrtina 13. století počátek 15. století).

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov

Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov Pracovní list 27 Práce s textem kategorie ohebných slov Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 2.

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur

EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur EU_12_sada2_02_ČJ_Literatura_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_5_ČJL_2.04 Název tematického

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Ještě než si začneme hrát s nadpisy pro vaše produkty a prodejní texty, ukážeme si na příkladu, jaké pocity by takový sexy nadpis měl vyvolat.

Ještě než si začneme hrát s nadpisy pro vaše produkty a prodejní texty, ukážeme si na příkladu, jaké pocity by takový sexy nadpis měl vyvolat. Pouliční Šok Ještě než si začneme hrát s nadpisy pro vaše produkty a prodejní texty, ukážeme si na příkladu, jaké pocity by takový sexy nadpis měl vyvolat. Představte si, že je pondělí ráno. Jste ještě

Více

ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY

ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY ZÁJMENA VÝZNAM A DRUHY; TVARY A JEJICH VÝZNAMY Zájmena jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná substantiva a adjektiva, popř. určitou nebo neurčitou

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: HEFQXHIF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Pravopis a mluvnice

Více

Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu

Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu Jak Mach a Šebestová vyléčili Kropáčkovi angínu Úkol: Přečtěte text, přiřaďte k jednotlivým odstavcům správné nadpisy.... Jednou ve škole řekla paní učitelka dětem: Děti, zítra půjdeme do ZOO, doneste

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Popis pracovního postupu

Popis pracovního postupu Popis pracovního postupu sloh Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Denisa Šafářová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního

Více