NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC"

Transkript

1 NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC Načichlý Načichlý není páchnoucí něčím, páchnoucí po něčem. Co něčím páchne, je svým pachem prostoupeno naskrz celou hmotou; co je načichlé, chytilo pach a to cizí, nesvůj pach jen na povrchu, proto bude načichlost alespoň někdy případem nikoli beznadějným. Ňadro Propracovanost názvosloví, jež se točí kolem této tělesné krajiny: prs prsa prsy ňadro ňadra poprsí záňadří. K poprsí ještě přejatá busta, s poprsím sice zhruba shodná významem, nikoli však aplikací, pročež nepřímo přece jen neshodná významem; neboť nečiní rozdílu, zda řeknu, že sochař vytvořil bustu nebo poprsí, ale nemohu říci, že ta neb ona krasavice na plesu měla nádhernou bustu. Hned Němci to slovně splývá: die Büste je mu jak výtvor sochařův, tak i výtvor sochařky Přírody. Nehledíme -li k úzu básnickému, jsou ňadra výsadou pohlaví ženského, muž má v občanské češtině jen prsa. Je to názvoslovné rozlišení, jak je nezná každý jazyk. Čeština jde ještě dál, a to koexistencí pomnožného tvaru prsa a plurálního prsy: muž má pro češtinu jen prsa, žena má prsa i prsy. Za zmínku stojí i singulár prs. Proč, vynikne srovnáním s němčinou. Ta obsadila již singulár die Brust významem prsa; i musí Němec, chce -li mluvit o prsu, říci die rechte Brust, die linke Brust. Což Čech může (pravý prs, levý prs), ale nemusí. Výhodu má čeština i u slova prsatý; jeho obsah může Němec vyjádřit jen složeninou nebo souslovím vollbrüstig (mit prallen, schweren Brüsten). Nadšenec osvícenec probuzenec Nevím, jak je vnímáte vy, ale mně se ta slova zdají tvarovou strůjí dost podivnou. Jak bych to jen řekl jsou to takové trpné tvary. Řeklo by se, že člověk, na kterého přišlo nadšení, je pln akce; že kdo je osvícen, dává a šíří světlo; že kdo se 255

2 NADŠENEC OSVÍCENEC PROBUZENEC probudil, probudil se k dělnosti ať jen mozkové, ať trojrozměrné a přec ta slova mají podobu stejně trpnou jako šílenec, utopenec, oběšenec, zaprodanec, odchovanec, kříženec. Říkám -li však, že ta slova mají pro mne podivnou tvarovou podobu, neříkám, že bych je hanil. Neboť snad si jejich tvar smím vykládat tak, že odkazuje na živelnou a neodolatelnou sílu toho nadšení, toho osvícení, toho impulzu budivého. Myslil -li to jazyk takto, je všechno v pořádku; neboť o to jde, abych byl posedlý svým nadšením, světlem, jež do mne vtrhlo a ve mně se rozhostilo, probuzením, jež do mne uhodilo jako blesk z čistého nebe. Jinak se mi daří se slovem učenec, i věnuji mu zvláštní heslo. Nadutý Při zaznění, při spatření tohoto slova dostaví se automatické spojení s dutý; spojení legitimní ostatně, vždyť nadutý je od nadouti, dutý od douti. Jenže ze slova dutý se nám ta představa foukání už vytratila, kdežto v nadutém představa nafouklosti trvá. Spojem s dutý zmnoží se ta představa o spolupředstavu dutiny, dutosti a právě to je tak dobré. Nadutost jako prázdnota, jako nafouklá měchuřina zaručeně prázdná. A mohu také s jakýmsi účinkem též jazykově estetickým říci: je dutý a nadutý; je dutý a proto nadutý. Což je věc zcela výborná mohu -li tak říci, ne snad, jsem -li takový. Nafoukaný Všimněte si za prvé, že říkáme nafouklý balon, ale nafoukaný člověk, nafoukanec (němčině to splývá, der Ball ist aufgeblasen, ein aufgeblasener Mensch), kterýmž rozrůzněním projevujeme, že člověku trvalo jeho nectné nafukování déle než balonu jeho nevinné nafouknutí. Všimněte si za druhé, jak nám představa arogance splývá s představou nepřirozeného, neslušného rozšíření tělesného objemu: naditý nadutý nařvaný nádiva nabubřelý 256

3 NÁCHYLNÝ bubřina. A řadil bych sem i slova bublina a bluma, pokud jimi výraznou metaforou charakterizujeme protivnou odrůdu svých spoluobčanů. Naháč Není k němu ženského protějšku. Ale zároveň se sotva odhodláte, abyste nahou ženskou bytost nazvali naháčem. Takže nahou ženu nelze označit jediným slovem. Naháček zas, lidové jméno ocúnu, je jeden z rozkošných jmenných výtvorů české lidové botaniky. Nahlas Nahlas je nad hlas, nad normální zvukovou intenzitu hovorovou. Nahost Stojí za povšimnutí, že čeština rozlišuje nahost a nahotu. Obnaženosti tělesné říkáme nahota; duševní nahotě, nepokrytosti projevu, svědectví, zpovědi říkáme nahost. Netřeba snad podotýkat, že to je rozlišování pěkné, třebaže trochu přepychové vždyť by ho ani nebylo třeba. Ale jaképak třebaže: právě jazyku se přepych vždy vyplácel, vždy svědčil o jeho jemnosti, citlivosti, kráse. Náchylný Jeden z případů je jich mnoho ve všech jazycích v nichž v slově označujícím určité duševní rozpoložení vězí metafora prostorová. Jak praví hned slovo, jehož jsme právě použili: rozpoložení. Stejně sklon. Stejně třeba inklinace a tendence. Tak tedy náchylný. Všimněte si, že čeština rozlišuje náchylnost s tím, co je náchylné, od nachýlenosti a všeho nachýleného. Nachýleno (někam) může být každé fyzikální těleso, náchylné k něčemu může být jen nitro živoucí bytosti alespoň zvířecí, zpravidla však lidské. Všimněte si dále, že velmi blízké metaforické slovo pro takový příklon, totiž 257

4 NÁJEMNÍK slovo nakloněný, na rozdíl od rozlišující dvojice nachýlený náchylný má platnost pro fyzikální tělesa i také pro duše, takže mluvíme o nakloněné tyči i také o nakloněném člověku. Vraťme se k té náchylnosti podotknutím, že z náchylnosti snadno vznikne příchylnost, z té pak, je -li nad rozumnou míru a zdolá -li nějaké ty zábrany duševní rovnováhy, může povstati úchylnost. Náchylnost příchylnost úchylnost jsou však vesměs představy prostorové. Nájemník Do slova nájemník vkládáme představu akce, jež vycházejíc od nájemníka, zřídila nájemní poměr, stav: nájemníkem je nám člověk, který si něco najal. Jinak starší čeština. Té byl nájemník člověk, který se v nájemním poměru octl tak, že se v něj uvolil tedy člověk, který pracuje za mzdu, který byl najat k práci. Proto znamenalo i slovo nájem plat, za který byl nájemník najat, tedy jeho mzdu. Nájezd Slovo dokonale malebné, předmětné, akční; je v něm škůdný vpád i bleskový úder. Nájezdy Avarů. Slovo rapsodické. Neuškodila mu dokonce ani okolnost, že se v dobách již drahně poavarských mluví také o nájezdech literárních kritiků. Nákrčník S plným úspěchem se to slovo neprobojovalo proti importní kravatě nikdy, a nedivím se ani. Nákrčník je slovo tuze škrobené, škrtí nějak. Vedle soupeřky kravaty má nákrčník ještě konkurentku i ve vázance. Ta znamená i jako slovo mezník kulturněhistorický totiž kravatu vázanou, na rozdíl od té šité hrůzy na knoflíček. Vázanka k nám přišla se značným zpožděním, což je jeden z indexů našeho hodně obecného zpoždění civilizačního; a pořád ještě chodí mezi námi povážlivě mnoho kravat na knoflíček. 258

5 NÁMLUVY Nakvašený Určení duševního stavu, které se zakládá na poznání, že v nás napořád pracuje jakýsi kvásek, jakési droždí nespokojenosti se světem. Někdy to těsto v díži vzkypí, v takovou chvíli raději uhněte, jsmeť nakvašeni a mohli bychom překypět, mohli bychom ten obsah nitra svého na vás vylít. Třeba byste za to ani nemohli, a přec by na vás vykypělo požehnání, jemuž se říká abreakce šejdrem. A ceterum censeo, aby čeština byla povstáním všech přítomných zvolena za čestného člena Lékařské komory, sekce psychiatrická. Nalézti Lézti za něčím tak dlouho, až to najdu. To by byl význam původní. Ale nemyslíme na to. Nalézti nám splývá s na -jíti, slovem, jež výborně vyjadřuje stav věcí při náhodném nálezu: jíti a jen tak za chůze mimoděk stanouti před něčím, naraziti na něco. Nalítnouti Nalítnouti komu na něco. Je v tom téměř představa křídlatce, který se oslepen řítí k světlu pro něho nikoli životodárnému. Je-li můj výklad správný, byl by zároveň člověk, jemuž nalítneme, jakousi zrádnou lampou naší noční touhy po světle. Namíchaný Představa, že na dně duše je jakási sedlina, která se hnutím mysli zvíří. Ještě spíš představa, že člověk je šumivý prášek a že záporné hnutí citové je lžičkou, kvedlačkou; zamíchá to v tobě, a už je nádoba plná po kraj a přeteče, ťukneš -li do ní. Někdy ani ťuknout nemusíš. Námluvy Po rozumu češtiny se nejdůležitější věci v životě uskutečňují mluvením. Tak světové dějiny: pakt se česky řekne 259

6 NANIC smlouva, tedy výsledek mluvení. Pak i dějiny rodinné: námluvy. Všimněme si též toho plurálu: naprosto nikoli námluva, vždy jen námluvy. Ať státní smlouva, ať námluvy v kruhu rodinném nějaký krach z nich pak kouká vždycky. Aby jej spravily, od toho jsou smiřovačky, zas taková pomnožnost. Vizte jejich heslo. Nanic Je mi nanic. Ačkoli je to na nic, vzdává se zde čeština svého jinak povinného dvojího záporu: nikoli není mi na nic, nýbrž velmi kladně v tom záporném smyslu je mi nanic. K nanic pak nanicovatý, slovo s dvojí významovou frontou, jednou míří ke kvalitám výkonnostním, jindy a častěji má na mysli kvality mravní; a s tím bude souviset jeho zvláštnost, že je v používání omezeno na bytosti lidské, takže nemluvíme o nanicovatém džbánu, nanicovatém bytu, ale o nanicovatém bližním svém. Naobědvaný Dovršenost ne děje, ale stavu je v tom slově, taková živočišná nasycenost a satisfakce siestová; a obdobně v rodných bratřích jeho nasnídaný, navečeřený. To mají po otcích, po svých slovesech rodných naobědvati se, nasnídati se, navečeřeti se. Neboť hleďte, obědvati a naobědvati se, toť dvojí, toť rozdíl nejiný než mezi každým konáním a stavem, kdy naše konání dospělo k metě vrcholné. A všimněte si také, že nemohu říci obědvaný oběd, aniž mohu říci poobědvaný oběd, dosnídaná snídaně, svečeřená večeře, kdežto nejen mohu říci, ale také rád a blažen řeknu, že jsem nasnídán, naobědván, navečeřen, zaplať pánbůh, dobré to bylo, už si popouštím knoflík. Ne snad jen někdy, často a často je mi líto, že české sloveso není fyzickou osobou, že to není nějaký pán, který bydlí tam a tam. Zajel bych k němu a dal mu pusu, jen tak, za to, že je na světě. Co jen dovede a svede s prostinkou předponou 260

7 NÁRAMNĚ na-! Považte jen to přejemné rozlišení trojího faktu, trojí skutečnosti: dáti facku nafackovati zfackovati. Promyslete ten rozrod tvarů od slovesa se beroucích, už jen ta přídavná jména typu nařvaný namíchaný navrčený navoněný nabumbaný. Není -li to krása, nemáte ani tušení, co to je krása. Nápadník Je to člověk, který čeká na nějaký nápad, tj. že mu s právními důsledky připadne nějaký statek. Proto nápadník trůnu, proto název Ibsenovu dramatu Nápadníci trůnu. Díváme -li se takto, optikou původního významu, na nápadníka ne už dynastického, nýbrž zcela občanského, tedy na uchazeče o nevěstu, oživne nám to slovo do zcela slušné zábavnosti: čekatel ženitby, čekatel nevěsty, člověk, který čeká na svůj nápad, tj. že mu připadne určitý statek, ta nevěsta totiž. S právními důsledky držebními a vlastnickými. Může to být jen muž. Nápadnici nezná ani slovník, ani život. I nápadnice trůnu by znělo divně. Řekli bychom snad spíš pretendentka. Napadnouti Napadá mi i napadá mě. Kdo zde dává přednost pádu čtvrtému, může se odvolat na to, že napadá mě, napadlo mě vyjadřuje bezprostředněji prudkou náhlost vnuknutí. Náramně Čeho je tolik, že to lze unést, odnést jen na ramenou, jako napěchovaný žok a pytel. To slovo valem mizí, i z mluvy hovorové, a spisovatelé je patrně škrtli ze svého slovníku nadobro. Mnoho je lidských pošetilostí, ale jednou z největších je ohlížet se smutně po zašlých slovech. To všechno vím, a přec si nemohu pomoci, líto je mi toho slova. Tak dobře udělané slovo, tak vidoucí slovo! Škoda ho. 261

8 NÁRUČ NÁRUČÍ Náruč náručí Víc a víc zatlačuje tvar náruč tvar náručí, už jej z normální prózy skoro zatlačil, už jej skoro pohltil. Už se náručí začíná zamžívat lehýnkým nádechem archaismu, a takovému slovu není pak už pomoci, putuje třeba do poezie, může tam se ctí žít ještě drahnou dobu, ale s jeho normálním životem v jazyce je konec. A bylo to pěkné slovo, to náručí. Prostornější než náruč, vždyť mělo a podnes má tu skvělou příponu -í, tu kouzelnici, jež dovede naší představě přičarovat rozlohy, výseče z prostoru, celičké prostory, hájené i nehájené, od nádvoří do podhůří, od pomoří do Povislí, od olší a rokytí až do podstřeší a podsklepí. Nářečí Mluvíme o nářečí, nikoli o nájazyčí, a to znamená, že jazyk sám a jeho nutkání v nás vystihlo dávno před jazykovědou rozdíl mezi langue a parole. Nářečí je parole, nikoli langue, a nomen budiž omen, nepište nářečím, leda pohádky a nemůžete -li jinak nějaké ty verše humorné a šprýmovné. Česká literatura si ostatně toho rozdílu mezi langue a parole hleděla. Máj jaké štěstí! není napsán buláčtinou, aniž jsou Zpěvy páteční textovány nářečím podkrkonošským a Legenda o sv. Prokopu slovácky. Jaké štěstí, že nejsou! Naříkati Má dvojí význam. Znamená bědovati, ale je to i termín právní: naříkati rozhodnutí soudu, rozsudek, odvolati se z něho. Taková významová dvoukolejnost je ostatně dána též u slovesa žalovati jednak bědovati, jednak podati soudní žalobu. Svým dvojvýznamem jsou to slovesa jímavá: jako bychom svým bědováním, žalováním, naříkáním podávali k jakési vyšší a nejvyšší instanci žalobu, zmateční stížnost na své utrpení, svou bídu. Jenže nejvyšší správní soud, na který se takto obracíme, pracuje s pověstnou pomalostí. 262

9 NASTUDITI SE Násilí Teprv při bližším popatření sluchem si uvědomíme, že zde je dáno jakési -silí, jež se má k prosté síle jako přadeno nebo klubko sil k jediné niti. Nastojte Zastará -li podstatné nebo přídavné jméno, též sloveso, stane se z něho výrazový archaismus se všemi dojmovými a účinovými možnostmi, jež archaismus v sobě chová: podle dané situace působí jednou starobylou velebností, jindy malebnou přesností popisnou, zas jindy vytváří náladovost, nebo působí pitvorně, groteskně, humorně, satiricky. Jinak je tomu, zastará -li příslovce, citoslovce a podobná drobná slovce. Ta nabudou zpravidla rázu komického. Třeba ajta, slovo dávno již jen a jen směšné. Někdy se takto přebarví i sloveso, zejména určitým svým tvarem. Dobrý příklad: nastojte! Možné dnes opravdu již jen ve slohu parodickém. Není to jen náhoda, že jde o tvar způsobu rozkazovacího, tedy o tvar s náplní citoslovečnou. Jakési memento samotného jazyka autorům: pozor na cit, ten rád zastará! Což se i mimo oblast v užším smyslu jazykovou potvrzuje na všech knihách psaných s velkou dávkou citu. Zastarají a krušno je vydržet u nich a dočíst. Nastokrát Oč výraznější je představou i dojmově nastokrát proti pouhému stokrát. A věru bez logického důvodu. Buď pozdravena stokrát ne, to opravdu nejde. A zas bez logického důvodu. Nastuditi se To catch a cold mohu po česku na dvojí způsob, mám na vybranou. Buď se lidově nastudím a mám pak nastuzení, jsa nastydlý, anebo se vybraněji nachladím, mám pak nachlazení a jsem nachlazen. To jsem pak lepší člověk, kdežto obyčejní 263

10 NASUPITI SE lidé jsou jen nastydlí. Doktorovi je to celkem jedno, influence, angíně a chřipce rovněž. Nasupiti se A nasupený a posupný. Zvláštní věc, že pták tak cizokrajný jako sup inspiroval češtinu, a tak zdárně. Našinec Slovo svým psychickým pozadím velmi české. Zrodilo se v malém národě z puzení dostředivého, z životní taktiky vozové hradby, abych to řekl obrazně. Přičemž našincem nemusí být každý příslušník národa může jít stejně o lidi z jedné vrstvy, strany, třídy, kasty. Vždy však je v něm představa obranné, defenzivní pozice a taktiky. K našinci marně hledáme logický protějšek vašinec. Marně? Starší čeština vašince opravdu měla. Znamenal člověka nikoli z mých, nýbrž z vašich řad, člověka mně cizího původem, příslušností, příklonem. Nate! Množné číslo od na! Mluvnická senzace. Neboť to na! je přec citoslovce; a jak je možné, aby citoslovce tvořilo množné číslo? Nu, je to možné, čeština to zde dokazuje nakládá s tím na, jako by to bylo sloveso. A jak sympatické slovo. A jak mravní. Mělo by ho v tom českém životě být víc. Navzdory Zas ten příznačně český plurál citového vzrušení. Přidávají se k němu i slova přejatá. Tak truc: dělati někomu trucy. Truc je z der Trotz, a od toho není v němčině plurál vůbec možný, není prostě od der Trotz nijakého die Trotze. Nažvaniti se Co ten se toho nažvaní! Jakožto mluvnická konstrukce je to česká specialita. Příslušníku jazyků románských 264

11 NEBÁT SE A NEKRÁST a germánských je třeba vyložiti již tu předponu na-. To se vám ještě jakžtakž podaří, dovedete -li vysvětlit kouzla slovesných vidů. Zbývá pro cizince ještě záhada té náměstky zvratné. A ta vám při výkladu zatopí, jak se patří. Budete té sfinze ještě nejspíš právi, řeknete -li milému cizinci, že to je slovce osobního zadostučinění, ne tak našeho, kdo posloucháme, nýbrž toho, kdo žvanil a žvanil, až se toho nažvanil, quod satis est, až měl dost a dožvanil, až měl dožvaněno. Nu, nemusí jít zrovna o žvanění, vymožeností češtiny a oříškem pro jejího vykladače Nečechům je celý ten typ dokonavých sloves s předponou na- a se zvratnou náměstkou se. Je jich mnoho a lze je tvořit skoro ad libitum, od nachoditi se, načekati se, nalítati se až po namluviti se. Spadají sem dokonce i slovesa vyjadřující základní úkony jedlické: nasnídati se, naobědvati se, nasvačiti se, navečeřeti se. Mohl bych, kdybych zrovna chtěl, říci třeba i nalunchovati se. Mezi posnídati, poobědvati atd. atd. a nasnídati se, naobědvati se je rozdíl: řada první vyjadřuje děj dovršený, řada druhá přidává k té dovršenosti děje samotného i náznak, že zároveň bylo splněno poslání téhož děje, že bylo nasnídáno, quod satis est. Nebát se a nekrást Autor: T. G. M. Ujalo se. Právem. Smysl: lidstvo lze rozdělit na čtverou odrůdu, totiž: kradu, a proto se bojím; kradu, ale přesto se nebojím, čelo jak poplužní dvůr majouce; nekradu, ale přesto se bojím, mám strach už v krvi, strach a ohnutý hřbet a rabskou náturu; nekradu a nebojím se, a nebojím se nejen proto, že nekradu, ale nebojím se vůbec, nebát se mám prostě v krvi; a nekradu nikoli proto, abych se nemusil bát, nýbrž protože nekrást mám prostě v krvi. 265

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Slovní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Základní větné členy

Základní větné členy 1 Základní větné členy - základní větné členy nesou základní informaci jaký děj probíhá a kdo ho koná - jsou to podmět Po a přísudek Př, které tvoří tzv. základní skladební dvojici - jestliže ji chceme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: HEFQXHIF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 10 14 Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Pravopis a mluvnice

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Deník duchovních cvičení

Deník duchovních cvičení Třetí meditace: Horské kázání. Bylo nutné omezit námět této meditace. Horské kázání je nepochybně nejvznešenějším projevem mravní a náboženské pravdy, jaký lidstvo zná. Vždyť je to dílo Ježíše Krista!

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se liší od svobody a kultury toliko občanské a nahlédl člověka jako

Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se liší od svobody a kultury toliko občanské a nahlédl člověka jako Rád bych ztratil slovo za přírodu, za svrchovanou svobodu a divočinu, jež se liší od svobody a kultury toliko občanské a nahlédl člověka jako obyvatele, jako součást a odnož přírody, nikoli jako člena

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012 krajské kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 38. ročník, 2011/2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_5_ČJL_2.04 Název tematického

Více

Ještě než si začneme hrát s nadpisy pro vaše produkty a prodejní texty, ukážeme si na příkladu, jaké pocity by takový sexy nadpis měl vyvolat.

Ještě než si začneme hrát s nadpisy pro vaše produkty a prodejní texty, ukážeme si na příkladu, jaké pocity by takový sexy nadpis měl vyvolat. Pouliční Šok Ještě než si začneme hrát s nadpisy pro vaše produkty a prodejní texty, ukážeme si na příkladu, jaké pocity by takový sexy nadpis měl vyvolat. Představte si, že je pondělí ráno. Jste ještě

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA

UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA UMĚLECKÉ SMĚRY 1. POLOVINY 20. STOLETÍ PROLETÁŘSKÁ LITERATURA Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Přehled základních faktů o základním uměleckém směru 1. pol. 20. století. Ukázky textů, opakování, interpretace.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ÚVOD DO TVAROSLOVÍ VY_32_INOVACE_CJ_3_01 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ÚVOD DO TVAROSLOVÍ Základní pojmy, slovní

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

I. O cizozemcích všeobecně. Upozornění pro začátečníky

I. O cizozemcích všeobecně. Upozornění pro začátečníky I. O cizozemcích všeobecně Upozornění pro začátečníky V Anglii* je všechno jinak. Na evropské pevnině je v neděli zvykem, že si i prostý lid vezme svoje nedělní šaty, a to i ten nejprostší lid, a tváří

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 3. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_29_CJL_NP2 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy

IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy IV. Gramatika A. Tvarosloví 1. Slovní druhy Slovní druhy jsou soubory slov vymezené podle hledisek významového, tvaroslovného a skladebního. V podstatě se shodují s kategoriemi, s jejichž pomocí starořecký

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod:

Alexandreida. Zopakujme si. III/2-CJ1/2.1/Šv. Otázky k diskusi na úvod: III/2-CJ1/2.1/Šv Alexandreida Zopakujme si Otázky k diskusi na úvod: 1. Charakterizujte společenské poměry v Čechách v období rozvoje česky psané literatury (poslední čtvrtina 13. století počátek 15. století).

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Boženy Němcové na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Národní báchorky a pověsti (svazek 1) tak, jak bylo vydáno ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1956 (NĚMCOVÁ, Božena. Národní báchorky a

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.192 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu : VY_32_INOVACE_38_11 Tématický celek : Gramatika, skladba, sloh Autor : Kateřina

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Surrealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Surrealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Surrealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Plnění dluhu osobě odlišné od věřitele Dluh zanikne splněním jen tehdy, plní-li dlužník věřiteli, případně osobě oprávněné přijmout plnění namísto věřitele. Plní-li

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ podle SERRJ Kvinta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Nekomunikace je největší problém lidstva!

Nekomunikace je největší problém lidstva! Nekomunikace je největší problém lidstva! Průměrný Američan vytvoří o 57 % hodnot víc než Evropan! Jsou Američané lepší? Kritické množství informace USA: 310 milionů 1 jazyk Kritické množství informace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více