Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, , Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, 544 01, Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Školní řád MŠ Lanžov, Lanžov 2, , Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novelizací vyhl. č.43/2006, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Cíl předškolního vzdělání Cílem předškolního vzdělání ( 33 zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami." Základní cíle školního vzdělávacího programu: /vychází z RVP/ Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Přijímání dětí do mateřské školy Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín je obvykle stanoven na začátek měsíce dubna (vyřešení odkladů školní docházky). O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

2 Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. Do mateřské školy lze zařadit i děti, jejichž zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek a to na 4 hodiny denně nebo na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Doba docházky se stanoví po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Rodiče při zápisu obdrží Žádost o přijetí dítěte do MŠ, po jejím vyplnění a odevzdání ředitelce školy obdrží Přihlášku a Evidenční list dítěte, Zmocnění k odvádění dítěte, Přihlášku ke stravování. Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Na Evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, změny pracovního poměru, změny telefonních čísel, změny příjmení dítěte, v případě rozvodu soudní rozhodnutí, kdo bude dítě z MŠ vyzvedávat). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné státní orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti a odevzdání všech vyplněných příslušných dokumentů do rukou ředitelky MŠ obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí, v posledním roce před zahájením školní docházky. Rodič se může účastnit v rámci adaptace vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky školy (vždy po domluvě s ředitelkou a učitelkou). Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou používá po celý rok. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrnečku, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly ve svých věcech pořádek. Pomáhají škole při vytváření základních společenských návyků u děti, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebe úctě, k úctě k práci jiných lidí, k tomu, aby se děti v MŠ i mimo ni chovaly bezpečně vůči sobě i vůči ostatním. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy.

3 Předčasné ukončení předškolního vzdělávání Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud: se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než čtyři týdny, zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady. Provoz mateřské školy 1. Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 hodin do hodin.rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v hod. uzamčena. 2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6.30 hodin. Provozní pracovnice jsou zodpovědné za převzetí dítěte pouze ve vyjímečných případech. Rodiče mohou děti přivádět do 8.15 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.škola se v 8.30 hodin uzamkne.pokud bude chtít rodič dítě po této době z MŠ vyzvednout, stačí zaťukat na okno kuchyně nebo zazvonit na zvonek MŠ. 3. Děti docházející do mateřské školy na 4 hodiny denně si nesmí rodiče vyzvednout později z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, evidujeme příchod i odchod těchto dětí. Ostatní děti je možno vyzvednout po odpolední svačině od hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Děti, které odcházejí domů po obědě, si rodiče vyzvednou do hodin, aby nenarušovaly četbu a odpočinek dětí. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce na třídě. 4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden ve Zmocnění o předávání dítěte v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička a nezletilým osobám = sourozencům). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku rodičem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce.tato je povinna při vyzvednutí dítěte předložit učitelce občanský průkaz. 5. Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6-7 týdnů z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Ředitelka školy zajistí dle potřeby rodičů možnost navštěvovat dítěti jinou MŠ v době letních prázdnin, která je v provozu. 6. Provoz může být omezen i v jiném období - např. v období vánočních svátků, podzimních, jarních nebo velikonočních prázdnin. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně po projednání se zřizovatelem o rozhodnutí přerušení

4 provozu. 7. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je známa - předem, pokud není známa - neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě (ústně, telefonicky). Rodič musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu.rodiče omlouvají dítě nejdéle do 14. hodiny předešlého dne, pokud vědí, že do MŠ nepřijde. V případě onemocnění dítěte lze vyzvednout stravu tentýž den do 12. hodin ve školní jídelně.rodič oznámí pravděpodobnou délku nemoci a přihlásí dítě do MŠ opět do 14. hodiny předešlého dne. Rodiče tímto respektují, že v obci není prodejna potravin. 8. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných (výlety, plavecký výcvik, ). Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole 1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. že se rodiče mohou s ředitelkou a učitelkou dohodnout na nejvhodnějším postupu. 3. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky. V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví Pokud rodiče lékaře nenavštívili a dítě bylo doma déle než 3 dny z důvodu krátkodobé nemoci, podepíší rodiče čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte při nástupu do MŠ. 4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. 5. V případě školního úrazu je pedagogická nebo pracovnice pověřená ředitelkou povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se

5 zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Pokud to podmínky nedovolují (inverze, trvalý déšť, silný mráz, bouřka, hustá mlha, vichřice, aj.) ven s dětmi nevycházejí. 7. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. 8. Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, bačkory, teplákovou soupravu pro pobyt venku, holinky, pokrývku hlavy, tričko a krátké kalhoty na cvičení, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek( kartáček na zuby a kelímek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku! Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, který je potřeba po půl roce vyměnit za nový. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny. Každé dítě má svůj kelímek a hřeben označený značkou.pro pitný režim si děti přinesou do MŠ umělohmotný hrnek nebo kelímek. Organizace předškolního vzdělávání 1. Mateřská škola je druhem školy, vyučovacím jazykem je jazyk český. 2. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.rodiče do něj mohou kdykoli nahlížet. Stravování 1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu u vedoucí školní jídelny. 2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Odhlaste dítěti stravu nejpozději do 14 hodin předešlého dne. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít - a to v době od do 12 hodin do výdejny stravy (kuchyňky). Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon , , na tato telefonní čísla je možno odhlásit nebo přihlásit dětí pomocí SMS. Mateřská škola nemá pevnou linku,

6 v případě odhlašování nebo přihlašování dětí stačí poslat SMS, nastane-li problém se signálem mobilního telefonu. 3. Změnu způsobu stravování (př.svačina + oběd na svačina + oběd + svačina) je možno uskutečnit vždy od nového měsíce. 4. Rodiče uhradí stravu hotově ve školní jídelně vedoucí ŠJ nejdéle do posledního dne v měsíci. Veškeré informace poskytne vedoucí školní jídelny (viz úřední hodiny) nebo ředitelka MŠ. 5.Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 6.Úplata za školní stravování: cena dopolední svačiny činí 7,- Kč, odpolední svačiny činí 7,- Kč, cena oběda činí 16,- Kč.Cena celodenního stravného činí 30,- Kč, OÚ přispívá částkou 1,- Kč, rodiče platí tedy za celodenní stravné částku 29,- Kč. Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí Výše úplaty za předškolní vzdělávání je nově upravena 6 novelizované vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (v.č 43/06 Sb.)Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné výši. Základní částka pro období od činí 200,- Kč měsíčně. Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání: a/ rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo b/ příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, se stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz.platí se zálohově spolu se stravným vedoucí ŠJ nejdéle v poslední den v měsíci. Děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hod. denně z důvodu uvedených v odst.3 6 vyhlášky, stanoví se výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz -130,- Kč. Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 261/ 2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který ve své části patnácté mění také zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.rodiče dětí, které dovršily věku 3 let, mohou zvolit ze dvou variant. Buď bude dítě navštěvovat MŠ denně, nejvýše však 4 hodiny denně, nebo může navštěvovat MŠ 5 kalendářních dní v kalendářním měsíci.je nutné, aby rodiče písemně požádali ředitel MŠ o změnu délky docházky do MŠ ze čtyřhodinové na pětidenní včas. Pokud se týká stanovení úplaty podle 6 odst.3 písm.a ) vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, platí výše úplaty stanovená pro školní rok 2008/2009 pro děti, které budou MŠ i nadále navštěvovat nejvýše 4 hodiny denně 130, - Kč.Děti, které budou podle nové právní úpravy navštěvovat MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, budou hradit úplatu stanovenou pro děti v celodenním provozu 200,- Kč.Rodiče, kteří požádají o změnu délky docházky do MŠ ze 4 hodin denně na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, mohou požádat ředitele MŠ o snížení úplaty.ředitel v tomto případě rozhoduje ve správním řízení. Dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje MŠ nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci.návštěvou dítěte v MŠ v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě v MŠ

7 pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu. Úplata je stanovena na 2/3 výše úplaty pro celodenní děti- 130,-Kč. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, jedná se o děti, které v období od daného roku do následujícího roku dovrší 6 let věku, nebo dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Osvobození od úplaty Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a to na základě písemné žádosti doložené potvrzením místně příslušného odboru sociální a státní sociální podpory pro každé čtvrtletí kalendářního roku a to do 15 dne následujícího měsíce. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ ( školský zákon, 164, odst. a). Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část základní stanovené výše úplaty. Další práva a povinnosti rodičů: Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Kontakt rodičů s učitelkou a ředitelkou je umožněn denně při předávání dětí. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt). Rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. Mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě. Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího a výchovného programu školy. Zapojit se do práce mateřské školy. Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

8 Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. Práva dítěte Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...). Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...). Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí Dítě je vedeno k šetrnému zacházení s hračkami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, ostatních dětí, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče dítěte, které poškození způsobilo. Platnost a účinnost Tento školní řád vstupuje v platnost dnem jeho vyhlášení Vypracovala: Irena Černá ředitelka MŠ Seznámeni: rodiče na společné schůzi dne Seznámeni všichni zaměstnanci školy dne na společné poradě.

9 Dodatek ke Školnímu řádu MŠ Lanžov účinného od S ohledem na zákon č. 366/2011 Sb., jímž se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), která se týká dětí s omezenou docházkou do mateřské školy. Od 1. ledna 2012 se mění podmínky, za kterých může dítě navštěvovat mateřskou školu, aniž by zákonný zástupce (rodič) ztratil nárok na pobírání rodičovského příspěvku. Tyto podmínky se týkají pouze zákonných zástupců, kterým vznikl nárok na pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2012, popř. po tomto datu došlo ke změně pobírání rodičovského příspěvku: dítě, které nedosáhlo věku dvou let, může navštěvovat mateřskou školu v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci, u dítěte staršího dvou let se docházka neeviduje (v praxi to znamená, že pokud se zákonný zástupce rozhodne pro čerpání rodičovského příspěvku podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2012, může dítě navštěvovat mateřskou školu bez omezení, aniž by zákonný zástupce ztratil nárok na vyplácení rodičovského příspěvku). Pokud zákonnému zástupci vznikl nárok na rodičovský příspěvek před účinností novely zákona a nezažádá o jeho změnu, podmínky docházky dítěte do mateřské školy se nemění. Platí stále, že rodičovský příspěvek náleží, jestliže: dítě, které nedosáhlo věku tří let, navštěvuje mateřskou školu nejvýše pět kalendářních dnů v kalendářním měsíci, dítě, které dosáhlo věku tří let, navštěvuje mateřskou školu v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Ostatní podmínky (docházka dětí se zdravotním postižením, ) zůstávají nezměněny. Dle 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů se bezúplatně poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy nejvýše 12 měsíců. Tzn., že od 1. ledna 2012 jsou povinni zákonní zástupci dětí, které mají odklad povinné školní docházky, a které vyčerpaly dvanáct bezúplatných měsíců, platit úplatu za předškolní vzdělávání. V Lanžově dne Irena Černá ředitelka MŠ Lanžov Obecní úřad Lanžov

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51

Školní řád MŠ Pomněnky, Brno, Oblá 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ POMNĚNKY, BRNO, OBLÁ 51 1 Obsah: I. Základní ustanovení II. III. IV. Práva a povinnosti dětí a rodičů Provoz a vnitřní režim školy Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice.

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice. Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí 2 386 01 Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul. 264 386 01 Strakonice Součást mateřské školy:

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014

Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Škola: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 443/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: 2.2 Skartační znak: A 5 Počet stran: 13 Podpis ředitelky

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více