She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti"

Transkript

1 Opontentský posudek na magisterskou diplomovou práci Hany Porkertové She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti Doporučuji práci hodnotit známkou D Stručné zdůvodnění Navrhnout známku za tuto diplomovou práci bylo pro mne těžké. Je to ambiciózní, provokativní a náročný text, který zasahuje do komplikovaných oblastí sociální teorie a filosofie. Některé obtížné pasáže jsou napsané docela hezky a srozumitelně; jiné ovšem strašně a to říkám jako někdo, kdo je podobně zaměřené texty docela zvyklý číst. Formálně je práce v pořádku. Snad až na drobné nedostatky formátování seznamu literatury a nepřehlédnutelné množství překlepů. Autorka píše o tzv. she-males, lidech, kteří mají díky medicínskému zákroku jak ženské poprsí, tak mužský pohlavní úd. Ukazuje je jako výzvu moderní genderové binaritě, podle které jsme prý tak nějak samozřejmě každý buď muž, či žena, nic mezi tím. Všímá si pornoprůmyslu a moderní medicíny, bez kterých lze o zrodu a existenci she-males vyprávět jen těžko. A práci uzavírá kapitolami o metafoře kyborga a o pojmu post-human obojí lze k osobám s hybridní sexualitou tak nějak vztáhnout. Autorce to pak umožňuje pointovat práci tezí o tom, že she-males jsou pozoruhodní tím, že vytvářejí novou a pozitivní tělesnost a sexualitu (slovo pozitivní tu má dvojí možný a dle mého i skutečně použitý či implikovaný význam). Práce ve svém úhrnu she-males de facto heroizuje jako osoby, které se skutečně radikálním způsobem staví proti neudržitelným moderním pořádkům (a jsou za to taky všelijak postihovány a vylučovány) Je zřejmé, že autorka toho spoustu načetla; a taky že je bystrá a schopná. Chápu, že její text je svou polohou, formou i směrem uvažování v souladu s nemalou částí dnešní sociálně vědné produkce. Nicméně kdybych býval byl nějakou shodou okolností vedoucím téhle práce, školitelem, v současné podobě bych ji vůbec nepustil k obhajobě. A to ne jako nějaký zavilý odpůrce feminismu, ale naopak jako někdo, komu na teoretických základech, ze kterých autorka vychází a které hájí, dost záleží a nechce je zatratit. Diplomka totiž v některých podstatných ohledech představuje jejich pokleslou, nešťastnou podobu. Feminismus tak vylučuje z disciplíny, ve které chce autorka svou diplomku obhájit. A z autorů jako Foucault či Haraway dělá podle mne neprávem tak trochu nebezpečné blázny, odtržené od reality. Vím, že místy jsou moje námitky namířené ani ne tak proti tomu, co píše sama autorka, ale spíš proti tomu, co píšou (v citovaných pasážích) autority, na které se autorka odvolává. Ale to není omluva. Takhle ambiciózní práce by měla držet i od autorit vlastního oboru kritický odstup (nebo k nim pěstovat pečlivější, jemnější přístup) zejména v takových ohledech, které jsou sporné z hlediska jakési dobré praxe sociologické analýzy a argumentace. Přihlásit se k nějaké škole nás neosvobozuje od nutnosti udržovat si k ní kritický a opatrný vztah. Zkrátka, technicky vzato, jde o náročný a v jednotlivých částech ne úplně nesmyslný text, formálně zvládnutý, vykazující nemalý rozhled a schopnost teoretického uvažování. Místy trochu nesrozumitelný, v úvodu poněkud nedostatečně zarámovaný a vysvětlený, s několika prokazatelnými nedorozuměními (např. tam, kde autorka píše o Latourovi), při bližším pohledu povrchní a šablonovitý, s naprosto nejasnou úlohou americké skupiny she-males, se kterou autorka konsultovala či co. To by mohlo být C. Jako oponent, který se cítí zodpovědný za podobu sociologie, která se na fakultě za veřejné peníze pěstuje, bych však práci (i s nemalým respektem pro rozmanitost sociologických tradic) zamítnul, tedy hodnotil známkou F. Je to totiž nebezpečná karikatura sociálně-vědných přístupů, jejichž ctností není ani tak to, že je lze použít jako kladivo vůči rozumu a 1

2 společnému světu, ale spíš schopnost postihnout jemnosti, nejednoznačnosti a zdánlivé protimluvy. Autorka účtuje s (moderními) dualismy tak, že je obrací na hlavu; tím je ale rozhodně nepřekonává, nevymaňuje se z nich. Její práce přetéká neargumentovanou ideologií převlečenou za scientistní abstrakce Z bezradnosti co s tím, volím nakonec něco mezi: D. Podrobnější zdůvodnění pracovní poznámky Uvítal bych, kdyby už na začátku autorka naznačila smysl otázek, které si v Úvodu klade. Mělo by to tak být. Měla by úvodem vysvětlit, proč se zaměřuje na she-males, proč zrovna takhle atd. Celé by se to pak lépe četlo. Pointa práce, jak se nakonec ukazuje, se zakládá na tezi Judith Butler o tom, že nás ovládá binární genderový systém (např. str. 30). Ten je vymezený jako zvláštní puristické zacházení se skutečností a jako takový si neumí poradit s čímkoli, co ho tak či onak přesahuje. Tento předpoklad je podle mne sporný, těžko vykazatelný a v práci málo kriticky diskutovaný. Aby bylo jasno: něco jako genderovou binaritu si pochopitelně dovedu představit. Všudypřítomné tlaky směrem ke správným klukům a správným holkám samozřejmě lze vykázat (stejně jako tlaky ke správným maminkám, pracovníkům, sportovkyním či důchodcům). Ale v žádném z těchto případů nechybí zároveň více či méně úspěšné úsilí o překonávání, otupování a obcházení těchto tlaků, všelijaké ohýbání příslušným norem a podobně. Ženství ostatně málokdy v dějinách představovalo tak rozmanitý a nesourodý terén jako v moderní době. Člověku je trochu divně z toho, když tohle autorka nevidí a z hvězd pornoprůmyslu dělá osamělé hrdinky bitvy proti stereotypům moderního rozumu. Kdyby she-males tak okázale nestavěla proti zbytku světa, kdyby je vykládala trochu víc/zřetelněji jako zvláštním způsobem vyhrocený příklad toho, co svými životy, dušemi a těly děláme vlastně všichni, ba možná jako příklad, který ukazuje nějaké určité stránky tohoto překračování a porušování normálnosti lépe než jiné příklady, měl bych z práce daleko lepší pocit. A autorka by také takovým posunem daleko plodněji navázala na to, co je na poststrukturalismu (a podobných směrech uvažování) opravdu plodné. Protože jestli se poststrukturalismus nebo úvahy o kyborzích staly uznávanými intelektuálními vzory, pak to bylo právě proto, že i když často vycházely z všelijakých krajností a z rozborů velmi neobvyklých situací, ve svých lepších momentech nezapomínaly na to, že smyslem podobných expozic bylo v konečném důsledku nahlédnutí nějakých obecněji sdílených podmínek života a vlastností toho, čemu říkáme skutečnost. Poststrukturalismus je dodnes (částí sociálně-vědné komunity) uznávaný nikoli proto, že emancipoval některé skupiny vedle ostatních a odděleně od nich, ale právě proto, že nás lépe (po)spojoval ano, složitěji, pracněji, dost nejednoznačně či neúplně a s citem pro rozepře a napětí, ale o to realističtěji, přesvědčivěji. Předložená práce jde však jinudy a já to považuji za selhání. Autorka jako by řečeno schválně přesilně stavěla všechny, kdo mají buď jen prsa nebo jen penisy, na hambu za to, že se nedostatečně kurážně a tvořivě stavějí proti útlaku jakési moderní iluze. (Vím, že o tohle autorce nejde. Bude jistě namítat, že jde o nepochopení. 1 Ale já se v tomto posudku snažím předvést a doložit, že právě takto její práce působí a dělá tím škodu.) Jasně, že k Západnímu myšlení patří sklon k objektivismu a k genderové binaritě. Ale stejně tak (a v souvislosti s tím) patří do této myšlenkové tradice i související pochyby a kritiky a vůbec ne jen feministické. Málokdy v dějinách byla subjektivita, emancipovanost, anti-esencialismus a pluralita tak vyhrocená a vyhrocovaná jako během moderní epochy. Fenomenologie a konstruktivismus, neodmyslitelné prvky moderního filosofického a sociologického uvažování, k tomu řekly svoje dávno (např. k vnitřní a neměnné esenci věcí a skutečností, které lze odrazit v neutrální povaze jazyka, str. 1 Místy jako by tuhle námitku dokonce předjímala, jako např. na str. 34. Tam v jedné specifické souvislosti píše, že co zde říká o she-male, platí pro jakékoli tělo, jen že zkušenosti she-male jsou specifické a viditelné. Ale tím to končí, zůstává na úrovni povšechného, nerozvedeného prohlášení, okrajové poznámky. To je málo. Tomuhle měly být věnovány celé odstavce mnohem dřív a také později, v závěru. 2

3 9) Jenže autorka, jako by tohle ignorovala, píše: Prostřednictvím dekonstrukce se tak otevírá cesta ke konstrukci. Ano, dekonstrukce možná vrátila konstruktivismu jeho radikální náboj, osvěžila ho; nicméně tvrdit, že teprve s dekonstrukcí lze začít uvažovat o konstruovanosti světa, je nemístné a sociolog by se toho měl prostě vyvarovat. Mimo jiné tenhle pohled na situaci zastírá, že sama dekonstrukce v mnohém selhala a zavdala vážným nedorozuměním. Některým pak příznačně podléhá sama autorka Je prostě zavádějící, když tohle autorka a mnozí další nechtějí vidět či nevidí. A feminismu to nedělá dobré jméno. Izoluje ho to a zatemňuje. Text je místy hrozně abstraktní a nesrozumitelný. Zvlášť velké potíže jsem měl s tím, jak autorka píše o materialitě a materializacích. Když například píše normalita zaručuje materialitu (str. 32), opravdu nevím, co si o tom mám myslet, co to vlastně znamená. Možná, že když je něco normální, snáze se toho prakticky dosáhne (jako když doktoři nemají problém operativně zařídit návrat k normální podobě těla, ale zdráhají se operativně dopomoci k podobě nenormální?) Pokud se domnívám správně, nejde takovéhle věci říkat nějak čitelněji, představitelněji, srozumitelněji? Na mnoha místech mi velmi vadí, jak je autorka necitlivá vůči jemné vyváženosti, jak přehání do krajností a absolutních tvrzení, jak se s dualitami vyrovnává tak, že je převrací do opaků. Tím vším se vyznačují pokleslé a vulgární podoby poststrukturalismu, feminismu a dekonstrukce. Příklady: - vše je / / neustále se přeznačující proces nezachytitelný v jednom okamžiku a neodkazující na esenci (str. 12) jako by neexistovaly (nepůsobily, nedělaly svou práci, nebyly skutečné) body stability, pevné hranice atd.; cit pro tekutost a nestálost nemá smysl, pokud chceme pevnost, struktury, esence, hranice tekutostí a spol. nahradit, a nikoli lépe osvětlit a začlenit je do obrazu světa, který dává smysl; - pohlaví a tělo jsou naturalizovány a materializovány praktikami diskurzu, jsou tedy výsledkem, nikoli základem (str. 14) ano, jsou naturalizovány a materializovány, souhlasím a chápu, a jsou tak, řekl bych, také výsledkem, a nikoli jen základem takhle jemně upraveno by to šlo; jenže autorčina formulace je tvrdá a výlučná, ona ten kritizovaný tvrdý a neskutečný vztah prostě převrací: není to takto, nýbrž docela opačně; avšak pouze tento vztah otočit naruby přece neznamená onen dualismus překonat (a nestačí pak o kus dál obecně ujistit, že touhle performativností Butler nesklouzává do sociálního determinismu, str. 14, to už nic moc nespraví) - gender jako rhizomatický totiž nejen že nestojí na žádných hierarchiích, ale postrádá pevné jádro, je ve svém charakteru fluidní a proměnlivý (str. 17) a má tedy pak vůbec cenu se jím zabývat? Znamená vůbec za takových podmínek něco? - nemůžeme si být již nadále jistí, že je to kultura, která je bezmezně tvárná, a příroda, která zůstává statická. Spíš to vypadá, že je tomu právě naopak (str. 19, kurzíva ZK) to je opět ten nešťastný sklon k tomu vyrovnat se s dualitou, že jí otočím do opaku - Tělo není stabilní entita existující sama o sobě. (str. 21) jakžtakž stabilní přece leckdy je, včetně situací, kdy s tím spíš bojujeme (třeba když se marně snažíme hubnout); nebo když she-males (nebo feministky) berou jako problém, jako něco, co je svazuje, jestliže jim pornoprůmysl, ve kterém se chtějí udržet, vnucuje velká prsa a jejich těla jako by nabývala autonomní existenci, nezávislou na tom, jak se dotyčná sama cítí a chce cítit Binární genderový systém není schopný fungovat nad rámec těchto opozic a není schopný pozitivního pojmenování jiných variant (str. 30) tomuhle ostrému a podle mne nemístnému odsudku (rozlišování na v zásadě kluky a holky evidentně nevylučuje cit pro různé odchylky a variace) schází také jistá sebereflexe: lze se vysmívat potížím s pozitivním pojmenováním hybridů konstruovaných prostředky současné techno-vědy a zároveň dotyčné nazývat osoby s prsy a penisy (i kvůli protestům vůči konvenčnímu pojmenování ze strany dotyčných)? Tohle označení nejenže stvrzuje (pře)sexualizované pojímání hlavních otázek feminismu, ale samo zároveň ztělesňuje genderovou binárnost, ze které je i přes veškerou vůli tak obtížné se vymanit. 3

4 Zdá se mi, že je tak nějak svízelné mluvit o she-males jako o plnohodnotném subjektu (a nebo nedocela plnohodnotném subjektu v rámci přístupu Judith Butler str. 32), případně emancipaci, a zároveň jako by vedle toho a mimo to popisovat, jak těsně (a zároveň dočasně a fatálně) jsou tyto osoby svázány s pornografickým průmyslem, který pase po nových a nových zvrácenostech a šocích, velmi často a typicky založených na zvěcnění, strojenosti a násilí. Souvislost s pornografickým průmyslem je zohledněná pouze ve strašně úzkém a zavádějícím smyslu. To říkám, aniž bych měl sklon porno paušálně zakazovat nebo přehlížet, v čem je vzrušující, zábavné, nebo dokonce tak nějak funkcionálně prospěšné a úlevné. Nebo aniž bych popíral, že v současné době i díky pornu se shemales tak trochu dostávají do zorného pole obecné veřejnosti (byť jsem přesvědčen, že je to stále naprosto okrajová věc). Zároveň pasáž o she-males a porno-průmyslu považuji za jednu z těch zdařilejších a v dílčích postřezích přesvědčivějších. S postupem textu se ukazuje, jako by pro autorku vytváření nové touhy a nových sexualit, vytváření něčeho nového (str. 47), bylo něco apriori ocenění-hodného, a to jen proto, že to přivádí běžný jazyk a rutinní pořádky do nesnází Problém není ani tak v tom, že tohle autorka předpokládá, ale spíš v tom, že tento předpoklad neargumentuje, nerozebírá, nevykazuje. Chápu, že ničení správného těla lze vidět také jako vytváření nového těla. Ale to je přece strašlivě abstraktní a vlastně nic neříkající teze. Máme snad jako sociologové rezignovat na správnost jako na něco, co mezi lidmi hraje neustále zcela klíčovou úlohu, a to jen proto, abychom absolutně, protože bez ohledu na souvislosti, adorovali novost, porušování norem a překračování jakýchkoli hranic? Tak, že bychom jako pozitivní vytváření nových sexualit, které otřásají moderními kategoriemi, popsali třeba taky nekrofilii a pedofilii (rovněž v některých pornokruzích oblíbené)? Že bychom kanibalismus převedli na vytváření nových metabolismů? Že bychom korupci pojmenovali jako odvážnou produkci nových ekonomik navzdory utlačivému působení moderních pořádků?... Jasně že občas je na místě použít nezvyklých, třeba i šokujících paralel, abychom postihli a zdůraznili vybrané souvislosti, které nám jinak unikají. Jenže v tomto případě jde podle všeho o něco jiného: she-males jako oceňovaný příklad tvorby nových těl navzdory utlačivé modernosti je tu vážně míněná, silná a konečná pointa, která si patrně sama nevidí do úst. Kašlete na normy, stačí, když přijdete s něčím novým. Pokud by vás za to někdo chtěl vyloučit (nevšímat si vás, bát se vás, postihovat vás za porušení zákona), odsoudíme ho jako někoho, kdo není schopen myslet mimo stupidně vymezenou binaritu Nechtěla autorka tohle říct? Pak měla psát jasněji, zřetelněji, opatrněji a výslovněji tohle všechno, co její řádky naznačují, vysvětlit. Svým tématem se autorka pohybuje na hraně. To je v pořádku. Ale musí být zároveň jasné, že to klade mimořádné nároky na to, aby takové ostří ustála a studované souvislosti podala s veškerou péčí a jemností. Ano, drobnosti tu hrají roli: když Haraway píše, že být jiný představuje emancipační potenciál, je důležité tomu rozumět právě tak: emancipaci jinakost otevírá dveře, takže k ní může, ale také nemusí dojít; nic víc. Autorka však jako by si z tohoto citátu vzala, že jinakost prostě emancipuje. Tečka. Podobně jako jsou podle autorky she-males hrdinové vzpoury proti moderní genderové binaritě, jsou také oběťmi dosud stále přetrvávajících mocenských vztahů, jakési moderní přesily. Protože nejsou jednoznačně genderově určitelné, čelí diskriminaci a někdy jim nezbývá nic jiného, než pracovat v sex průmyslu (str. 51). Kdyby tohle aspoň trochu odpovídalo tomu, jak o she-males a pornu psala v předcházejících kapitolách, dalo by se to pochopit. Jenže tam autorka popisovala skutečnost jinak, vlastně obráceně: velmi často (nejspíš většinově) jsou osoby s prsy a penisy produktem pornoprůmyslu a své vlastní snahy se v něm lépe udržet, protože zvýšit svoje šance obstát v konkurenci běžných žen a mužů. Jasně, jejich rozhodnutí má krajně nejednoznačné důsledky, ze kterých je nelehké se vymanit a v rámci kterých lze dotyčné i politovat. Jenže je to asi tak, jako když si celebrity stěžují na bulvár Výše charakterizovaný přístup prolíná celým textem. Tak silně, že ho pak ani nejde nakonec napravit větami jako Stejně jako kyborg, ani postčlověk nemusí být apokalyptický, ale naopak více zodpovědný. (str. 52) K takové větě totiž v celé práci o she-males nenajdeme nějaké empirické 4

5 odkazy, ba ani teoretickou argumentaci. Tomuto v samém závěru abstraktně deklarovanému apelu se autorka prostě vyhnula. Odpovědnost do jejího líčení jako by vůbec nepatřila. V Závěru autorka píše: Posun tedy není především v tom, že v éře postčlověka může vzniknout osoba, která má prsa i penis, ale především že tento člověk již není chápán negativně, netvoří linii, podle níž se určuje normalita a nenormalita, žitelnost a nežitelnost (str. 53). Jestli tohle chtěla autorka na příkladě she-males ukázat, pak podle mne naprosto selhala. Tam, kde věcně popisuje, jak she-males vznikají, jak žijí, co dělají, do jakých souvislostí vstupují, předvádí (asi bezděky), že shemales nijak pozitivně chápány nejsou, že jsou přijatelní takřka výhradně v rámci perverzní logiky extrémního porna, že genderovou binaritu v sítích svých reálných zapojení reprodukují a zesilují minimálně ve stejné míře, v jaké ji prvoplánově a brutální silou moderní medicíny narušují. Nepřesvědčila mne ani náhodou o tom, že tváří v tvář osobě s prsy a penisem lidé spontánně neuvažují o hranicích normálního a přirozeného (narůstající tržby za bizarní porno a she-male vyfocená na obálce magazínu, nemohu si pomoci, tu jako evidence nestačí). Autorka píše, že pro potřeby práce komunikovala se skupinou she-males z USA. Není ale jasné o čem a jak, s jakými výsledky a zda vůbec s nějakými (krom toho, že přišla s pojmem osoby s prsy a penisy ). To je škoda, protože jestli by něco práci velmi prospělo, pak to, kdyby byly abstraktní teoretické úvahy konfrontovány s tím, co všechno taková situace v životě prakticky a docela konkrétně znamená. Příklady nesrozumitelných, resp. obtížně čitelných formulací (namátkou vybráno, takových je v práci skutečně celá řada): - postihnout komplexitu a složitost jejich subjektivity a tělesnosti (str.29) vždycky jsem měl za to, že komplexita je složitost - tyto předpokládané a náležité normy jsou vlastně regulačními praktikami (str. 32) nějak nemůžu překousnout, že normy jsou/mohou být praktikami - Hodně obtížně přes veškerou snahu a relativní sečtělost v podobné literatuře rozumím autorce např. na str , zejména ve formulaci bodů (a-c) tam mám podezření na dost nešikovný převod z angličtiny - V západním rozdělení mysli a těla ale dochází k paradoxní situaci, kdy procedury zvláště v kontextu plastické chirurgie jsou pokládány za podřízené svrchovanému subjektu, který, v západní terminologii, je více či méně uchycen v prediskurzivní entitě, a v jeden okamžik jsou tyto procedury zamýšleny k mobilizaci určité části transformace identity. (str. 44) , Zdeněk Konopásek 5

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Detail posudků k projektu Posudek č. 1

Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Originalita Téma zcela nové a důležité i v mezinárodním kontextu, zásadním způsobem posouvající úroveň poznání v dané oblasti. Cíle a hypotézy Cíle jednoznačně definované,

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

(ÚISK FF UK); Mgr. Mediální a komunikační studia: Elektronická kultura a sémiotika; Bc. Studium humanitní vzdělanosti (FHS UK)

(ÚISK FF UK); Mgr. Mediální a komunikační studia: Elektronická kultura a sémiotika; Bc. Studium humanitní vzdělanosti (FHS UK) Niklas Luhmann (*1927 +1998) - německý sociolog, právník, teoretik vědy - teorie společenských systémů (Parsons) - přesah do kybernetiky, termodynamiky, biologie (Maturana a Varela) Katrin Vodrážková PhD.

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Úvod do sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0101 Mgr. Jaroslav Knesl

Úvod do sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0101 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0101 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie Se sociologií se setkáte na každém kroku (průzkumy veřejného mínění). Sociolog by měl mít odstup od reality, právě pro

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Opsaná diplomová práce

Opsaná diplomová práce Opsaná diplomová práce Opsaná diplomová práce 9.5.2011 21:30, pořad: Reportéři ČT Marek WOLLNER, moderátor Slyšeli jste témata, která jsme připravili na dnešní večer. Jsou tu Reportéři ČT s novými kauzami

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady:

( ) ( ) Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 1.8.6 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání) Předpoklady: 010805 Pedagogická poznámka: Na začátku každé rozkládací hodiny jsou přidány příklady na opakování úprav mnohočlenů. Důvod je jediný, čtyři

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A3 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A3 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Výbor textů k moderní logice

Výbor textů k moderní logice Mezi filosofií a matematikou 5 Logika 20. století: mezi filosofií a matematikou Výbor textů k moderní logice K vydání připravil a úvodními slovy opatřil Jaroslav Peregrin 2006 Mezi filosofií a matematikou

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr.

Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Dějiny sociologie I. Periodizace, protosociologie a klasická sociologie (Comte, Spencer) VY_32_INOVACE_ZSV3r0103 Mgr. Jaroslav Knesl Dějiny sociologie - periodizace 1. Protosociologie: Antika 40 léta 19.stol.

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce

Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Pokyny k vypracování závěrečné maturitní práce Závěrečná maturitní práce je autorské dílo žáků maturitních ročníků vymezené ve školském zákoně č. 56/2004 Sb., formálně a procesně vymezené ve vyhlášce MŠMT

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

SOCIÁLNÍ KON SOCIÁL STRUKT NÍ KON IVISMU STRUKT

SOCIÁLNÍ KON SOCIÁL STRUKT NÍ KON IVISMU STRUKT Vladan Hodulák SOCIÁLNÍ KONSTRUKTIVISMUS Anglická škola Od 60. let hlavně ve Velké Británii Střední proud mezi realismem a liberalismem Důraz na interpretativní přístup Představa mezinárodních vztahů Mezinárodní

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 27 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně:

Více

1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů 1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů Předložený návrh je učebnicovou ukázkou nepochopení smyslu a účelu podzákonné

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

///// recenze ///////////////// HUMANISTICKÁ KOMUNITA V ČESKÝCH ZEMÍCH SPOJENI NEJEN CHUDOBOU

///// recenze ///////////////// HUMANISTICKÁ KOMUNITA V ČESKÝCH ZEMÍCH SPOJENI NEJEN CHUDOBOU způsobu života a lze ho označit za nejvýznamnějšího německého osvícence. Albert je ten, kdo nám důrazně připomněl, že je to právě otázka, kterou Markétka položí Faustovi: Nyní řekni, jak to máš s náboženstvím?,

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář

Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Rétorika a komunikační dovednosti I. seminář Potřeba sociální interakce jsme společenští tvorové, potřebujeme komunikovat a sdělovat si to se odehrává v nějakém sociálním kontextu jsme součástí nějaké

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ:

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor IČ: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Laboratorní a měřicí technika (II.) 018-2016 zadávanou v dynamickém nákupním systému Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (II.) Zadavatel:

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

H2020, jak psát projekt, zkušenosti z pohledu hodnotitele. Miloš Tichý

H2020, jak psát projekt, zkušenosti z pohledu hodnotitele. Miloš Tichý H2020, jak psát projekt, zkušenosti z pohledu hodnotitele Miloš Tichý Úvod Hodnotitel při hodnocení representuje jen sebe (nikoli stát nebo právní entitu) Hodnocení je důvěrné: hodnotitel je vázán mlčenlivostí

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Měření výsledků výuky 2. Taxonomie učebních úloh 3. Standardy vzdělávání Závěry Úvod Měření výsledků

Více

Flattr v Česku Je vhodný čas, aby jej vyzkoušela 'tradiční' česká média? 6. listopadu 2012

Flattr v Česku Je vhodný čas, aby jej vyzkoušela 'tradiční' česká média? 6. listopadu 2012 Flattr v Česku Je vhodný čas, aby jej vyzkoušela 'tradiční' česká média? 6. listopadu 2012 Kdo jsem David Antoš září 2012 konzultant BCG proto je celá prezentace zelená duben 2012 skupina Český Flattr

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Czech. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Czech Higher Level SCHÉMA HODNOCENÍ ČESKÝ JAZYK Celkem 100 bodů Část 1 [30 bodů] 1. Vysvětlete vlastními

Více