She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti"

Transkript

1 Opontentský posudek na magisterskou diplomovou práci Hany Porkertové She-male, porno a kyborgové: Vytváření nové tělesnosti Doporučuji práci hodnotit známkou D Stručné zdůvodnění Navrhnout známku za tuto diplomovou práci bylo pro mne těžké. Je to ambiciózní, provokativní a náročný text, který zasahuje do komplikovaných oblastí sociální teorie a filosofie. Některé obtížné pasáže jsou napsané docela hezky a srozumitelně; jiné ovšem strašně a to říkám jako někdo, kdo je podobně zaměřené texty docela zvyklý číst. Formálně je práce v pořádku. Snad až na drobné nedostatky formátování seznamu literatury a nepřehlédnutelné množství překlepů. Autorka píše o tzv. she-males, lidech, kteří mají díky medicínskému zákroku jak ženské poprsí, tak mužský pohlavní úd. Ukazuje je jako výzvu moderní genderové binaritě, podle které jsme prý tak nějak samozřejmě každý buď muž, či žena, nic mezi tím. Všímá si pornoprůmyslu a moderní medicíny, bez kterých lze o zrodu a existenci she-males vyprávět jen těžko. A práci uzavírá kapitolami o metafoře kyborga a o pojmu post-human obojí lze k osobám s hybridní sexualitou tak nějak vztáhnout. Autorce to pak umožňuje pointovat práci tezí o tom, že she-males jsou pozoruhodní tím, že vytvářejí novou a pozitivní tělesnost a sexualitu (slovo pozitivní tu má dvojí možný a dle mého i skutečně použitý či implikovaný význam). Práce ve svém úhrnu she-males de facto heroizuje jako osoby, které se skutečně radikálním způsobem staví proti neudržitelným moderním pořádkům (a jsou za to taky všelijak postihovány a vylučovány) Je zřejmé, že autorka toho spoustu načetla; a taky že je bystrá a schopná. Chápu, že její text je svou polohou, formou i směrem uvažování v souladu s nemalou částí dnešní sociálně vědné produkce. Nicméně kdybych býval byl nějakou shodou okolností vedoucím téhle práce, školitelem, v současné podobě bych ji vůbec nepustil k obhajobě. A to ne jako nějaký zavilý odpůrce feminismu, ale naopak jako někdo, komu na teoretických základech, ze kterých autorka vychází a které hájí, dost záleží a nechce je zatratit. Diplomka totiž v některých podstatných ohledech představuje jejich pokleslou, nešťastnou podobu. Feminismus tak vylučuje z disciplíny, ve které chce autorka svou diplomku obhájit. A z autorů jako Foucault či Haraway dělá podle mne neprávem tak trochu nebezpečné blázny, odtržené od reality. Vím, že místy jsou moje námitky namířené ani ne tak proti tomu, co píše sama autorka, ale spíš proti tomu, co píšou (v citovaných pasážích) autority, na které se autorka odvolává. Ale to není omluva. Takhle ambiciózní práce by měla držet i od autorit vlastního oboru kritický odstup (nebo k nim pěstovat pečlivější, jemnější přístup) zejména v takových ohledech, které jsou sporné z hlediska jakési dobré praxe sociologické analýzy a argumentace. Přihlásit se k nějaké škole nás neosvobozuje od nutnosti udržovat si k ní kritický a opatrný vztah. Zkrátka, technicky vzato, jde o náročný a v jednotlivých částech ne úplně nesmyslný text, formálně zvládnutý, vykazující nemalý rozhled a schopnost teoretického uvažování. Místy trochu nesrozumitelný, v úvodu poněkud nedostatečně zarámovaný a vysvětlený, s několika prokazatelnými nedorozuměními (např. tam, kde autorka píše o Latourovi), při bližším pohledu povrchní a šablonovitý, s naprosto nejasnou úlohou americké skupiny she-males, se kterou autorka konsultovala či co. To by mohlo být C. Jako oponent, který se cítí zodpovědný za podobu sociologie, která se na fakultě za veřejné peníze pěstuje, bych však práci (i s nemalým respektem pro rozmanitost sociologických tradic) zamítnul, tedy hodnotil známkou F. Je to totiž nebezpečná karikatura sociálně-vědných přístupů, jejichž ctností není ani tak to, že je lze použít jako kladivo vůči rozumu a 1

2 společnému světu, ale spíš schopnost postihnout jemnosti, nejednoznačnosti a zdánlivé protimluvy. Autorka účtuje s (moderními) dualismy tak, že je obrací na hlavu; tím je ale rozhodně nepřekonává, nevymaňuje se z nich. Její práce přetéká neargumentovanou ideologií převlečenou za scientistní abstrakce Z bezradnosti co s tím, volím nakonec něco mezi: D. Podrobnější zdůvodnění pracovní poznámky Uvítal bych, kdyby už na začátku autorka naznačila smysl otázek, které si v Úvodu klade. Mělo by to tak být. Měla by úvodem vysvětlit, proč se zaměřuje na she-males, proč zrovna takhle atd. Celé by se to pak lépe četlo. Pointa práce, jak se nakonec ukazuje, se zakládá na tezi Judith Butler o tom, že nás ovládá binární genderový systém (např. str. 30). Ten je vymezený jako zvláštní puristické zacházení se skutečností a jako takový si neumí poradit s čímkoli, co ho tak či onak přesahuje. Tento předpoklad je podle mne sporný, těžko vykazatelný a v práci málo kriticky diskutovaný. Aby bylo jasno: něco jako genderovou binaritu si pochopitelně dovedu představit. Všudypřítomné tlaky směrem ke správným klukům a správným holkám samozřejmě lze vykázat (stejně jako tlaky ke správným maminkám, pracovníkům, sportovkyním či důchodcům). Ale v žádném z těchto případů nechybí zároveň více či méně úspěšné úsilí o překonávání, otupování a obcházení těchto tlaků, všelijaké ohýbání příslušným norem a podobně. Ženství ostatně málokdy v dějinách představovalo tak rozmanitý a nesourodý terén jako v moderní době. Člověku je trochu divně z toho, když tohle autorka nevidí a z hvězd pornoprůmyslu dělá osamělé hrdinky bitvy proti stereotypům moderního rozumu. Kdyby she-males tak okázale nestavěla proti zbytku světa, kdyby je vykládala trochu víc/zřetelněji jako zvláštním způsobem vyhrocený příklad toho, co svými životy, dušemi a těly děláme vlastně všichni, ba možná jako příklad, který ukazuje nějaké určité stránky tohoto překračování a porušování normálnosti lépe než jiné příklady, měl bych z práce daleko lepší pocit. A autorka by také takovým posunem daleko plodněji navázala na to, co je na poststrukturalismu (a podobných směrech uvažování) opravdu plodné. Protože jestli se poststrukturalismus nebo úvahy o kyborzích staly uznávanými intelektuálními vzory, pak to bylo právě proto, že i když často vycházely z všelijakých krajností a z rozborů velmi neobvyklých situací, ve svých lepších momentech nezapomínaly na to, že smyslem podobných expozic bylo v konečném důsledku nahlédnutí nějakých obecněji sdílených podmínek života a vlastností toho, čemu říkáme skutečnost. Poststrukturalismus je dodnes (částí sociálně-vědné komunity) uznávaný nikoli proto, že emancipoval některé skupiny vedle ostatních a odděleně od nich, ale právě proto, že nás lépe (po)spojoval ano, složitěji, pracněji, dost nejednoznačně či neúplně a s citem pro rozepře a napětí, ale o to realističtěji, přesvědčivěji. Předložená práce jde však jinudy a já to považuji za selhání. Autorka jako by řečeno schválně přesilně stavěla všechny, kdo mají buď jen prsa nebo jen penisy, na hambu za to, že se nedostatečně kurážně a tvořivě stavějí proti útlaku jakési moderní iluze. (Vím, že o tohle autorce nejde. Bude jistě namítat, že jde o nepochopení. 1 Ale já se v tomto posudku snažím předvést a doložit, že právě takto její práce působí a dělá tím škodu.) Jasně, že k Západnímu myšlení patří sklon k objektivismu a k genderové binaritě. Ale stejně tak (a v souvislosti s tím) patří do této myšlenkové tradice i související pochyby a kritiky a vůbec ne jen feministické. Málokdy v dějinách byla subjektivita, emancipovanost, anti-esencialismus a pluralita tak vyhrocená a vyhrocovaná jako během moderní epochy. Fenomenologie a konstruktivismus, neodmyslitelné prvky moderního filosofického a sociologického uvažování, k tomu řekly svoje dávno (např. k vnitřní a neměnné esenci věcí a skutečností, které lze odrazit v neutrální povaze jazyka, str. 1 Místy jako by tuhle námitku dokonce předjímala, jako např. na str. 34. Tam v jedné specifické souvislosti píše, že co zde říká o she-male, platí pro jakékoli tělo, jen že zkušenosti she-male jsou specifické a viditelné. Ale tím to končí, zůstává na úrovni povšechného, nerozvedeného prohlášení, okrajové poznámky. To je málo. Tomuhle měly být věnovány celé odstavce mnohem dřív a také později, v závěru. 2

3 9) Jenže autorka, jako by tohle ignorovala, píše: Prostřednictvím dekonstrukce se tak otevírá cesta ke konstrukci. Ano, dekonstrukce možná vrátila konstruktivismu jeho radikální náboj, osvěžila ho; nicméně tvrdit, že teprve s dekonstrukcí lze začít uvažovat o konstruovanosti světa, je nemístné a sociolog by se toho měl prostě vyvarovat. Mimo jiné tenhle pohled na situaci zastírá, že sama dekonstrukce v mnohém selhala a zavdala vážným nedorozuměním. Některým pak příznačně podléhá sama autorka Je prostě zavádějící, když tohle autorka a mnozí další nechtějí vidět či nevidí. A feminismu to nedělá dobré jméno. Izoluje ho to a zatemňuje. Text je místy hrozně abstraktní a nesrozumitelný. Zvlášť velké potíže jsem měl s tím, jak autorka píše o materialitě a materializacích. Když například píše normalita zaručuje materialitu (str. 32), opravdu nevím, co si o tom mám myslet, co to vlastně znamená. Možná, že když je něco normální, snáze se toho prakticky dosáhne (jako když doktoři nemají problém operativně zařídit návrat k normální podobě těla, ale zdráhají se operativně dopomoci k podobě nenormální?) Pokud se domnívám správně, nejde takovéhle věci říkat nějak čitelněji, představitelněji, srozumitelněji? Na mnoha místech mi velmi vadí, jak je autorka necitlivá vůči jemné vyváženosti, jak přehání do krajností a absolutních tvrzení, jak se s dualitami vyrovnává tak, že je převrací do opaků. Tím vším se vyznačují pokleslé a vulgární podoby poststrukturalismu, feminismu a dekonstrukce. Příklady: - vše je / / neustále se přeznačující proces nezachytitelný v jednom okamžiku a neodkazující na esenci (str. 12) jako by neexistovaly (nepůsobily, nedělaly svou práci, nebyly skutečné) body stability, pevné hranice atd.; cit pro tekutost a nestálost nemá smysl, pokud chceme pevnost, struktury, esence, hranice tekutostí a spol. nahradit, a nikoli lépe osvětlit a začlenit je do obrazu světa, který dává smysl; - pohlaví a tělo jsou naturalizovány a materializovány praktikami diskurzu, jsou tedy výsledkem, nikoli základem (str. 14) ano, jsou naturalizovány a materializovány, souhlasím a chápu, a jsou tak, řekl bych, také výsledkem, a nikoli jen základem takhle jemně upraveno by to šlo; jenže autorčina formulace je tvrdá a výlučná, ona ten kritizovaný tvrdý a neskutečný vztah prostě převrací: není to takto, nýbrž docela opačně; avšak pouze tento vztah otočit naruby přece neznamená onen dualismus překonat (a nestačí pak o kus dál obecně ujistit, že touhle performativností Butler nesklouzává do sociálního determinismu, str. 14, to už nic moc nespraví) - gender jako rhizomatický totiž nejen že nestojí na žádných hierarchiích, ale postrádá pevné jádro, je ve svém charakteru fluidní a proměnlivý (str. 17) a má tedy pak vůbec cenu se jím zabývat? Znamená vůbec za takových podmínek něco? - nemůžeme si být již nadále jistí, že je to kultura, která je bezmezně tvárná, a příroda, která zůstává statická. Spíš to vypadá, že je tomu právě naopak (str. 19, kurzíva ZK) to je opět ten nešťastný sklon k tomu vyrovnat se s dualitou, že jí otočím do opaku - Tělo není stabilní entita existující sama o sobě. (str. 21) jakžtakž stabilní přece leckdy je, včetně situací, kdy s tím spíš bojujeme (třeba když se marně snažíme hubnout); nebo když she-males (nebo feministky) berou jako problém, jako něco, co je svazuje, jestliže jim pornoprůmysl, ve kterém se chtějí udržet, vnucuje velká prsa a jejich těla jako by nabývala autonomní existenci, nezávislou na tom, jak se dotyčná sama cítí a chce cítit Binární genderový systém není schopný fungovat nad rámec těchto opozic a není schopný pozitivního pojmenování jiných variant (str. 30) tomuhle ostrému a podle mne nemístnému odsudku (rozlišování na v zásadě kluky a holky evidentně nevylučuje cit pro různé odchylky a variace) schází také jistá sebereflexe: lze se vysmívat potížím s pozitivním pojmenováním hybridů konstruovaných prostředky současné techno-vědy a zároveň dotyčné nazývat osoby s prsy a penisy (i kvůli protestům vůči konvenčnímu pojmenování ze strany dotyčných)? Tohle označení nejenže stvrzuje (pře)sexualizované pojímání hlavních otázek feminismu, ale samo zároveň ztělesňuje genderovou binárnost, ze které je i přes veškerou vůli tak obtížné se vymanit. 3

4 Zdá se mi, že je tak nějak svízelné mluvit o she-males jako o plnohodnotném subjektu (a nebo nedocela plnohodnotném subjektu v rámci přístupu Judith Butler str. 32), případně emancipaci, a zároveň jako by vedle toho a mimo to popisovat, jak těsně (a zároveň dočasně a fatálně) jsou tyto osoby svázány s pornografickým průmyslem, který pase po nových a nových zvrácenostech a šocích, velmi často a typicky založených na zvěcnění, strojenosti a násilí. Souvislost s pornografickým průmyslem je zohledněná pouze ve strašně úzkém a zavádějícím smyslu. To říkám, aniž bych měl sklon porno paušálně zakazovat nebo přehlížet, v čem je vzrušující, zábavné, nebo dokonce tak nějak funkcionálně prospěšné a úlevné. Nebo aniž bych popíral, že v současné době i díky pornu se shemales tak trochu dostávají do zorného pole obecné veřejnosti (byť jsem přesvědčen, že je to stále naprosto okrajová věc). Zároveň pasáž o she-males a porno-průmyslu považuji za jednu z těch zdařilejších a v dílčích postřezích přesvědčivějších. S postupem textu se ukazuje, jako by pro autorku vytváření nové touhy a nových sexualit, vytváření něčeho nového (str. 47), bylo něco apriori ocenění-hodného, a to jen proto, že to přivádí běžný jazyk a rutinní pořádky do nesnází Problém není ani tak v tom, že tohle autorka předpokládá, ale spíš v tom, že tento předpoklad neargumentuje, nerozebírá, nevykazuje. Chápu, že ničení správného těla lze vidět také jako vytváření nového těla. Ale to je přece strašlivě abstraktní a vlastně nic neříkající teze. Máme snad jako sociologové rezignovat na správnost jako na něco, co mezi lidmi hraje neustále zcela klíčovou úlohu, a to jen proto, abychom absolutně, protože bez ohledu na souvislosti, adorovali novost, porušování norem a překračování jakýchkoli hranic? Tak, že bychom jako pozitivní vytváření nových sexualit, které otřásají moderními kategoriemi, popsali třeba taky nekrofilii a pedofilii (rovněž v některých pornokruzích oblíbené)? Že bychom kanibalismus převedli na vytváření nových metabolismů? Že bychom korupci pojmenovali jako odvážnou produkci nových ekonomik navzdory utlačivému působení moderních pořádků?... Jasně že občas je na místě použít nezvyklých, třeba i šokujících paralel, abychom postihli a zdůraznili vybrané souvislosti, které nám jinak unikají. Jenže v tomto případě jde podle všeho o něco jiného: she-males jako oceňovaný příklad tvorby nových těl navzdory utlačivé modernosti je tu vážně míněná, silná a konečná pointa, která si patrně sama nevidí do úst. Kašlete na normy, stačí, když přijdete s něčím novým. Pokud by vás za to někdo chtěl vyloučit (nevšímat si vás, bát se vás, postihovat vás za porušení zákona), odsoudíme ho jako někoho, kdo není schopen myslet mimo stupidně vymezenou binaritu Nechtěla autorka tohle říct? Pak měla psát jasněji, zřetelněji, opatrněji a výslovněji tohle všechno, co její řádky naznačují, vysvětlit. Svým tématem se autorka pohybuje na hraně. To je v pořádku. Ale musí být zároveň jasné, že to klade mimořádné nároky na to, aby takové ostří ustála a studované souvislosti podala s veškerou péčí a jemností. Ano, drobnosti tu hrají roli: když Haraway píše, že být jiný představuje emancipační potenciál, je důležité tomu rozumět právě tak: emancipaci jinakost otevírá dveře, takže k ní může, ale také nemusí dojít; nic víc. Autorka však jako by si z tohoto citátu vzala, že jinakost prostě emancipuje. Tečka. Podobně jako jsou podle autorky she-males hrdinové vzpoury proti moderní genderové binaritě, jsou také oběťmi dosud stále přetrvávajících mocenských vztahů, jakési moderní přesily. Protože nejsou jednoznačně genderově určitelné, čelí diskriminaci a někdy jim nezbývá nic jiného, než pracovat v sex průmyslu (str. 51). Kdyby tohle aspoň trochu odpovídalo tomu, jak o she-males a pornu psala v předcházejících kapitolách, dalo by se to pochopit. Jenže tam autorka popisovala skutečnost jinak, vlastně obráceně: velmi často (nejspíš většinově) jsou osoby s prsy a penisy produktem pornoprůmyslu a své vlastní snahy se v něm lépe udržet, protože zvýšit svoje šance obstát v konkurenci běžných žen a mužů. Jasně, jejich rozhodnutí má krajně nejednoznačné důsledky, ze kterých je nelehké se vymanit a v rámci kterých lze dotyčné i politovat. Jenže je to asi tak, jako když si celebrity stěžují na bulvár Výše charakterizovaný přístup prolíná celým textem. Tak silně, že ho pak ani nejde nakonec napravit větami jako Stejně jako kyborg, ani postčlověk nemusí být apokalyptický, ale naopak více zodpovědný. (str. 52) K takové větě totiž v celé práci o she-males nenajdeme nějaké empirické 4

5 odkazy, ba ani teoretickou argumentaci. Tomuto v samém závěru abstraktně deklarovanému apelu se autorka prostě vyhnula. Odpovědnost do jejího líčení jako by vůbec nepatřila. V Závěru autorka píše: Posun tedy není především v tom, že v éře postčlověka může vzniknout osoba, která má prsa i penis, ale především že tento člověk již není chápán negativně, netvoří linii, podle níž se určuje normalita a nenormalita, žitelnost a nežitelnost (str. 53). Jestli tohle chtěla autorka na příkladě she-males ukázat, pak podle mne naprosto selhala. Tam, kde věcně popisuje, jak she-males vznikají, jak žijí, co dělají, do jakých souvislostí vstupují, předvádí (asi bezděky), že shemales nijak pozitivně chápány nejsou, že jsou přijatelní takřka výhradně v rámci perverzní logiky extrémního porna, že genderovou binaritu v sítích svých reálných zapojení reprodukují a zesilují minimálně ve stejné míře, v jaké ji prvoplánově a brutální silou moderní medicíny narušují. Nepřesvědčila mne ani náhodou o tom, že tváří v tvář osobě s prsy a penisem lidé spontánně neuvažují o hranicích normálního a přirozeného (narůstající tržby za bizarní porno a she-male vyfocená na obálce magazínu, nemohu si pomoci, tu jako evidence nestačí). Autorka píše, že pro potřeby práce komunikovala se skupinou she-males z USA. Není ale jasné o čem a jak, s jakými výsledky a zda vůbec s nějakými (krom toho, že přišla s pojmem osoby s prsy a penisy ). To je škoda, protože jestli by něco práci velmi prospělo, pak to, kdyby byly abstraktní teoretické úvahy konfrontovány s tím, co všechno taková situace v životě prakticky a docela konkrétně znamená. Příklady nesrozumitelných, resp. obtížně čitelných formulací (namátkou vybráno, takových je v práci skutečně celá řada): - postihnout komplexitu a složitost jejich subjektivity a tělesnosti (str.29) vždycky jsem měl za to, že komplexita je složitost - tyto předpokládané a náležité normy jsou vlastně regulačními praktikami (str. 32) nějak nemůžu překousnout, že normy jsou/mohou být praktikami - Hodně obtížně přes veškerou snahu a relativní sečtělost v podobné literatuře rozumím autorce např. na str , zejména ve formulaci bodů (a-c) tam mám podezření na dost nešikovný převod z angličtiny - V západním rozdělení mysli a těla ale dochází k paradoxní situaci, kdy procedury zvláště v kontextu plastické chirurgie jsou pokládány za podřízené svrchovanému subjektu, který, v západní terminologii, je více či méně uchycen v prediskurzivní entitě, a v jeden okamžik jsou tyto procedury zamýšleny k mobilizaci určité části transformace identity. (str. 44) , Zdeněk Konopásek 5

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Školící materiál pro účastníky projektu Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK?

CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? S T A T E CO TO JE SOUKROMÝ JAZYK? Petr GLOMBÍČEK WHAT IS THE PRIVATE LANGUAGE? The article treats the issue of a private language as presented by Ludwig Wittgenstein in his whole work and it interprets

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

Přirozený svět u Husserla a Patočky -1-

Přirozený svět u Husserla a Patočky -1- Přirozený svět u Husserla a Patočky -1- OBSAH OBSAH... 1 I. ÚVOD... 2 Poznámka k terminologii... 7 II. SOUVISLOSTI TÉMATU PŘIROZENÉHO SVĚTA VE FILOSOFICKÉ TRADICI: NATURALIZACE... 8 Racionalizmus... 10

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA. Bohumil FIALA Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PODNIKATELSKÁ ETIKA Bohumil FIALA Karviná 2006 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 2 Bohumil FIALA, PODNIKATELSKÁ ETIKA 3 OBSAH MODULU

Více

skutek pomoci sborník konference Sdružení občanů Exodus Nett Podnos

skutek pomoci sborník konference Sdružení občanů Exodus Nett Podnos skutek pomoci 1 Nett 2010 Sestavil Josef Štogr, vydáno s podporou Sdružení občanů Exodus a Podnos Praha 2010 2 skutek pomoci sborník konference Sdružení občanů Exodus Nett Podnos 3 4 Na těžkých nohou dám

Více

Fenomenologie a (post)analytická filosofie

Fenomenologie a (post)analytická filosofie Fenomenologie a (post)analytická filosofie PEREGRIN, J.: Ve své recenzi Vaší knihy Fenomenologie a kultura slepé skvrny ([8]) jsem poukázal na problematičnost způsobu, kterým reprodukujete názory filosofů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana:

Redakční rada: Dita, Hedvika, Markéta, Tamara Markéta, Tery Markéta Aram. Korektury: Grafika: Titulní strana: editorial / obsah / info ČÍSLO 6 / BŘEZEN 2004 Vážení čtenáři a vážené čtenářky... Ještě než vás obeznámíme s obsahem tohoto již šestého čísla, rádi/y bychom vám objasnili/y změnu, které jste si pravděpodobně

Více

Sborník z larpové konference Odraz 2011

Sborník z larpové konference Odraz 2011 Sborník byl vydán při příležitosti pořádání Odrazu 2012 Sborník sestavil: D&D aneb Darien a Devid Sazba: Michal Mealtiner Truhlář Rok vydání: 2012 Drazí čtenáři, Tímto se vám dostává do ruky sborník těch

Více

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL

PŘÍRUČKA PRO GENDEROVĚ CITLIVÉ VEDENÍ ŠKOL Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Vzdělávání Organizace: Otevřená společnost, o.p.s. PŘÍRUČKA

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: CO MĚ PŘIVEDLO K FEMINISMU 1 IVA PECÁKOVÁ RECENZE KNIHY GLOBALIZOVANÁ ŽENA 5

Z OBSAHU ČÍSLA: CO MĚ PŘIVEDLO K FEMINISMU 1 IVA PECÁKOVÁ RECENZE KNIHY GLOBALIZOVANÁ ŽENA 5 První číslo letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum věnujeme převážně rekapitulaci nejvýznamnějších titulů, které u nás na téma genderu v poslední době vyšly a o kterých jsme Vás ještě

Více

možnosti výpočetního zpracování klasifikace

možnosti výpočetního zpracování klasifikace možnosti výpočetního zpracování klasifikace Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických

Více

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky

Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta Katedra teorie práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Teoretickoprávní aspekty zakotvení institutu soužití osob stejného pohlaví v právním řádu České republiky Diplomant:

Více

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ?

Úvod CO? PRO KOHO? KÝM? PROČ? PROČ BEZDOMOVECTVÍ? Úvod CO? Tato publikace slouží pedagogickým pracovníkům k zpřístupnění témat, které se nesnadno učí. Jejím cílem je zpracovat tři témata, jež souvisí se sociálním vyloučení, interaktivními metodami neformálního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 Název příspěvku: Co znamená interpretovat text? Autor: Zdeněk Konopásek Pracoviště: Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR Abstrakt: Jak analyticky vyložit text sebraných dat? Běžně se interpretace chápe

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseku rodinného práva Křiklavé, škodlivé a stereotypní determinanty

Více

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakalářská práce FENOMÉN MUŽSKÉ SKUPINY V PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY Vedoucí práce: Mgr.

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

v žákovských kolektivech Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách jak se projevuje a jak se proti ní bránit

v žákovských kolektivech Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách jak se projevuje a jak se proti ní bránit omo obie v žákovských kolektivech Homofobní obtěžování a šikana na základních a středních školách jak se projevuje a jak se proti ní bránit Doplňkový výukový materiál pro základní a střední školy Irena

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

SKUPINOVÁ IDEOLOGIE V MÉDIÍCH URČENÝCH LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

SKUPINOVÁ IDEOLOGIE V MÉDIÍCH URČENÝCH LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM Mediální Studia / Media Studies III/2013 SKUPINOVÁ IDEOLOGIE V MÉDIÍCH URČENÝCH LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM // Group ideology in the media dedicated to people with physical impairment FHS UK Praha ABSTRACT

Více