Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Platnost od Obsah: 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti dětí ve škole 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 1.3 Pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí s pedagogickými pracovníky. 2. Provoz a vnitřní režim školy. 2.1 Docházka do MŠ 2.2 Přijímání dětí 2.3 Úplata za předškolní vzdělávání 2.4 Předčasné ukončení docházky do MŠ 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí A Školní řád 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva dětí Děti mají právo: - na výchovně vzdělávací působení podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - na výchovně vzdělávací působení v důstojném a estetickém prostředí, které škola vytváří jako celek - na přiměřený a důstojný přístup ze strany pedagogických a nepedagogických pracovníků - jedná-li se o děti handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - vybrat si kamarády podle svého uvážení - na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

2 1.2 Povinnosti dětí Děti mají povinnost: - přicházet do školy nejpozději do 8.00 hod., později v případě domluvy s učitelkou. - chodit ve škole přezuti ve vhodné obuvi - neubližovat ostatním kamarádům - ke všem dospělým se chovat slušně - umět pozdravit, poprosit a poděkovat - neničit majetek školy a ostatních dětí 1.3 Práva zákonných zástupců dětí Zákonní zástupci dětí mají právo: - na informace o svém dítěti - na vstup do třídy a zapojit se do hry dětí - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, - na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se výchovně vzdělávacího působení podle školního vzdělávacího programu, - požádat o omluvení svého dítěte v případě potřeby 1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí Zákonní zástupci dětí mají povinnost: - zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy -předat dítě učitelce ve třídě nelze opustit v šatně -vodit dítě zdravé, bez známek nemoci (teplota, zvracení, bolest břicha) -učitelka má právo požadovat lékařské potvrzení o ukončení nemoci -neporušovat ŠŘ pozdními příchody a odpoledními odchody -závazně dodržovat školní řád MŠ - na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se jejich dítěte - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech - oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku ( 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro bezpečnost a žáka, a změny v těchto údajích - na vyžádání přinést po návratu dítěte po nemoci lístek od lékaře, kde je uvedeno, že je dítě zdravé - vyzvednout si dítě do 16 hod., kdy je provoz mateřské školy ukončen - vstupovat do třídy pouze v přezutí - pokud si dítě nevyzvedávají sami, vyplnit a podepsat lístek o plné moci, kterou tímto dávají svému zástupci. Veškerou zodpovědnost za toto rozhodnutí přebírají na sebe. Plnou moc si mohou vyzvednout u p. učitelky. Platí jeden školní rok (1.září 31. srpna). Jakoukoliv změnu musí nahlásit včas a podepsat novou Plnou moc. - vyzvednout si dítě (pokud jde před obědem) od hod., (pokud jde po obědě) od hod. - dávat dětem vhodné oblečení pro pobyt venku a zároveň také náhradní oblečení -důkladně se seznámit se ŠŘ, respektovat jej a potvrdit seznámení se ŠŘ svým podpisem

3 1.5 Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. Všichni zaměstnanci školy budou děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost, ) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se jejich dítěte, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce dětí podle jejich zájmu. 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1 Docházka do MŠ Provoz začíná ráno v 6.30 hod. a končí v 16,00hod. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let. Pokud dítě onemocní, obědy se odhlašují do 8 hodin. Po 8. hodině nebude již oběd odhlášen. V první den nemoci si může rodič odebrat oběd domů do vlastních nádob v době od hodin Vstup do prostor MŠ je uzamčen, vstup je umožněn po zazvonění a domluvě telefonem. Děti nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Denní program je uspořádán podle režimu dne, který je přílohou školního řádu.

4 2.2 Přijímání dětí do MŠ Zápisu se může zúčastnit každé dítě, které dosáhne k daného roku 3 let. Dítě je přijímáno na základě žádosti zákonného zástupce. O zápisu je rodič včas informován. Po ukončení zápisu obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Do MŠ budou přijaty děti podle data narození. K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2.3 Úplata za předškolní vzdělávání Úplata za předškolní vzdělávání se může každý rok měnit, podle výše nákladů na dítě. Stravování dětí 3-6 let celodenní 33 Kč, polodenní 27 Kč Stravování dětí 7 9 let celodenní 36 Kč, polodenní 30 Kč Úplata za školné a stravné je splatná vždy do konce měsíce nadcházejícího dalšího měsíce. 2.4 Předčasné ukončení docházky do MŠ Docházka dítěte může být ukončena předčasně v případě, že : - Dítě bez omluvy zákonného zástupce se nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu 14 dnů - Zákonný zástupce i přes upozornění závažným způsobem porušuje školní řád MŠ - Zákonný zástupce opakovaně neuhradí včas úplatu za stravné a školné - Na doporučení lékaře, PPP Bezpečnost a ochrana zdraví dětí Děti se přezouvají do vhodné obuvi.. Učí se dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. Děti jsou vedeny tak, aby při pobytu ve škole, na školní zahradě a vycházkách se chovaly tak, aby neohrozily zdraví svoje ani svých kamarádů. Z bezpečnostního hlediska je zakázáno nosit do MŠ nebezpečné předměty. Rodiče mají plnou zodpovědnost za to, že dítě do MŠ nepřinese nic, co by odporovalo bezpečnosti a mohlo způsobit úraz (ostré špičaté předměty, nevhodné hračky, zlaté či jiné řetízky, náramky) Do MŠ chodí dítě zdravé, nepřijímá se s lékem nebo nedoléčené (kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky apod.)

5 Při vycházkách v blízkosti hlavní silnice, děti užívají výstražné vesty (1 vepředu a 1 vzadu) učí se řídit pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při přecházení Hlavní silnice a při výletech učitelka užívá výstražného terčíku. Při výuce v tělocvičně zachovávají děti specifické bezpečnostní předpisy, dané provozním řádem tělocvičny. Učitelka je povinna s nimi seznámit děti při první návštěvě ve školním roce a dodatečně poučit děti, kteří při první hodině chyběly. O poučení dětí provede učitelka záznam do třídní knihy. Poučení na počátku školního roku provádí učitelka, která děti seznámí zejména: a) se školním řádem, b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, na školní zahradě, při vycházkách, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, c) s postupem při úrazech, d) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky, výlety, exkurze, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování. V celém objektu školy je zakázáno kouření! Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi Při bezpečnosti dětí se zaměřujeme na ochranu: -před úrazem -před nebezpečím při hře, sportu a jiných činnostech -před nebezpečnými předměty a jejich manipulací -před nebezpečím ohně -před nebezpečím otravy -před zneužíváním technického zařízení -před zneužíváním cizími lidmi -před chorobami -před nebezpečnými zvířaty -před drogami Záznam o školním úrazu Kniha úrazů je uložena v MŠ. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy úrazu provádí učitelka, které se úraz přihodil. V knize úrazů se uvede a) pořadové číslo úrazu, b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, číslo zdr. pojišťovny

6 c) popis úrazu, d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, e) zda a kým byl úraz ošetřen, f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. Záznam o úrazu Záznam o úrazu škola vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci se ředitelkou školy, jde-li o a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole, nebo b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy. Na žádost zákonného zástupce dítěte, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitelka školy. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost dítěte ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. Hlášení úrazu O každém úrazu je informována ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti zástupce ředitelky vedoucí učitelka ZŠ. O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který zpracoval zápis do knihy úrazů, bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. O úrazu podá ředitelka bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví dětí. Ředitelka bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce. Zasílání záznamu o úrazu Záznam o úrazu zasílá ředitelka školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce a) zřizovateli, b) zdravotní pojišťovně dítěte a c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce. Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení a) zřizovateli, b) zdravotní pojišťovně dítěte, c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

7 Jak postupovat, stane-li se úraz dítěte Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem. Informovat ředitelku školy nebo zástupce ředitele školy. Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. Oznámit skutečnost zákonným zástupcům dítěte, požádat je o převzetí dítěte. Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy Všichni pedagogičtí pracovníci, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Projevy násilí, ubližování kamarádovi, omezování osobní svobody, ponižování a pod., kterých by se dopouštěly jednotlivé děti nebo skupiny dětí vůči jiným dětem nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), je třeba přísně a důsledně sledovat a vhodně vysvětlovat nesprávnost jejich jednání Podle okolností zástupkyně ředitelky školy uváží možnost o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova prolínala celým dnem v mateřské škole. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí, rodičů Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s hračkami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, ostatních dětí, učitelů, či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče dítěte, které poškození způsobilo. V době pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškodili majetek MŠ. V případě poškození nahlásí zaměstnancům MŠ. Vysoký Újezd Mgr. Olga Reiterová ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY JEVIŠOVICE Obsah: A Školní řád 1.Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. Práva

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice srpen 2014 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více