Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne :

2 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické radě a v radě školy tento Š k o l n í ř á d m a t e ř s k é š k o l y : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Evidence dětí Při nástupu do mateřské školy předají zákonní zástupci učitelce Žádost o přijetí do předškolního zařízení a Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány jen pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1.2. Přijímání dětí do MŠ * zápis do MŠ je vyhlašován v květnu rodičovská veřejnost je informována vyvěšením oznámení na veřejné obecní vývěsce * dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Základní školy a mateřské školy Mgr. Jana Kunstová. Přihlášku dítěte si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. * děti jsou přijímány podle závazných kritérií, platných pro naši mateřskou školu * rodičům je nabídnuta postupná adaptace dětí do kolektivu. Adaptace je uzpůsobena jejich individuálním potřebám. * integrace postižených a znevýhodněných dětí je možná a podmínky jsou upravovány podle potřeb dítěte, v úzké spolupráci s PPP a SPC pro dítě je vypracován individuální vzdělávací plán

3 3 * odchodem do ZŠ je ukončena docházka dítěte * odklad školní docházky dítě zůstává v MŠ, kde je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán * pokud není naplněna kapacita mateřské školy, jsou přijímány i děti matek pobírající rodičovský příspěvek, které jsou mladší tří let, na dobu 5 dní v měsíci a tříleté děti matek, pobírající mateřský příspěvek, dochází do MŠ na čtyři hodiny denně 1.3. Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno takto: * děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, tj. děti, kterým je od do šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, 123 odst. 2) * úplata za předškolní vzdělávání v daném období je stanovena na 120,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, 6, odst. 2) * osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, 6, odst. 3) * rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku * o osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy (školský zákon, 164, odst. a) * děti, které dochází na čtyři hodiny denně hradí poplatek ve výši 80,- Kč, děti, které navštěvují MŠ 5 dní v měsíc hradí poplatek ve výši 80,- Kč Úplata za školní stravování Výše stravného je: základní škola II. 24,- děti, které mají trvalé bydliště v obci 22,- základní škola I. 22,- děti, které mají trvalé bydliště v obci 20,- mateřská škola, dopoledne 21,- děti, které mají trvalé bydliště v obci 19,- mateřská škola, celý den 27,- děti, které mají trvalé bydliště v obci 25,- Platby za školní stravování probíhají v hotovosti u vedoucí školní jídelny Aleny Vítové, Stravné je nutné uhradit do 20. v měsíci za daný měsíc. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1d)

4 Práva a povinností rodičů Rodiče mají právo: Na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života Po dohodě s učitelkou mohou být přítomni při všech činnostech ve škole Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí Konzultovat výchovné i jiné problémy s učitelkou nebo ředitelkou školy Přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy Projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ Rodiče mají povinnosti: Jsou povinni oznamovat veškeré změny do školní matriky ( evidence dětí ) Jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech Jsou povinni na vyzvání ředitelky školy nebo vedoucí učitelky osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte Pokud bude rodič porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy ( pozdě vyzvedávat dítě z MŠ po ukončení provozu), může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy. 2. Provoz mateřské školy a vnitřní režim Provoz mateřské školy je od 7.00 do hodin. Děti přicházejí do mateřské školy nejpozději do 8.00 hodin! Děti dojíždějící z jiných obcí do 9,00 hodin. Možnost pozdějšího příchodu po domluvě s učitelkami. Rodiče omlouvají dítě tentýž den nejpozději do 8.00 hodin, telefonicky na č Na následující dny se děti omlouvají kdykoliv během dne, osobně nebo telefonicky. Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu ve škole (teplota, bolesti břich, aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Dítě by mělo přijít do mateřské školy vhodně oblečené. Prosíme rodiče, aby dětem dali do MŠ i náhradní oblečení i vhodnou obuv (gumovky, pláštěnka).

5 Děti v mateřské škole pravidelně odpočívají po obědě, nikdo je však nenutí spát. Po určité době (pokud neusnou) je jim nabídnuta klidová činnost. Odpočinek je individuální dle potřeb dítěte. V MŠ máme denní režim, který je ale natolik flexibilní, aby mohl pružně reagovat na aktuální změny či aktuální změněné potřeby dítěte příchod dětí, hry a činnosti dle volby dětí, individuální činnosti, svačina řízené činnosti, pobyt venku oběd příprava k odpočinku, odchod dětí domů pohádka, odpočinek na lehátku, spánek, nespící děti mají možnost klidné činnosti ve třídě svačina, zájmové hry a činnosti dětí, pobyt venku, odchod domů 5 Dítě má právo: Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, Právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) Na emočně kladné prostředí, projevování lásky Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, a jejich ochrany před sociálně - patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zákonným zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci písemně škole. Dítě předává rodič nebo jeho zástupce osobně. Do mateřské školy mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod, Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy! Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned učitelkám MŠ, popřípadě ředitelce školy (neštovice, žloutenka aj.) Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě pouze s potvrzením od lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

6 6 Dojde-li k úrazu dětí při pobytu v mateřské škole, zajistí učitelky v souladu s dikcí vyhlášky č.64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů zpracování záznamu o úrazu ve stanoveném termínu - do 24 hodin od úrazu. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj hřeben. 4. Zacházení s majetkem mateřské školy Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. Marta Juklová, vedoucí učitelka V Potůčkách Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014

Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Školní řád Mateřská škola Kamínek Pardubice Školní řád mateřské školy Č.j.: 134/2013 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3 Skartační znak: A5 Změny: od 1.9.2013 Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK odloučené pracoviště Mateřská škola Pletařská 203, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.: 102/2014 Platnost od: 1. 1. 2015 Spisový a skartační znak: Účinnost od: 1. 1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121. Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád

Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice. Školní řád Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252, Praha 10 Strašnice Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice Školní řád MŠ Ke Kašně Účinnost od: 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v MŠ a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní řád Mateřská škola Pyšely,

Školní řád Mateřská škola Pyšely, Školní řád Mateřská škola Pyšely, se sídlem Na Prádle 252, 251 67 Pyšely Obsah : strana Základní charakteristika MŠ Pyšely 2 Organizace provozu 3 Omluvy dětí, přerušení provozu školy, přijímací řízení

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více