Sylabus Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sylabus Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci"

Transkript

1 Sylabus Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci

2 projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

3 Sylabus Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ ( ): Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace projekty.slu.cz/popularizace Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, Masarykova třída 343/37, Opava Tel.:

4 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci Ikonografická koncepce malířské výzdoby kostela sv. Benedikta v Krnově-Kostelci je unikátní a dosud obestřená řadou nejasností. Jedná se o původně románský jednolodní kostel s apsidou s pozdějšími stavebními úpravami. Již patrocinium původně románského kostela je v českých zemích značně neobvyklé, sugerující monastický kontext fundace kostela, jež však není nijak pramenně doložena. Význam kostela však nedlouho po jeho dostavbě ( ?) upadal, zejména v souvislosti s transformací vsi Krnova na kolonizační osadu a následně město Jegendorf v jeho těsné blízkosti s novým městským kostelem sv. Martina. Asi v roce 1262 král Přemysl Otakar II. daruje společně s dalšími statky ves Kostelec městu. Mezi léty 1440 a 1450 byly stěny a klenba bývalého presbytáře (dnes sakristie) kosteleckého chrámu [obr. 1] vymalovány rozsáhlými cykly nástěnných maleb. Malby na jižní stěně chóru představují Sedm smrtelných hříchů a Sedm skutků milosrdenství [obr. 2], protilehlou severní stěnu zaujímá rozsáhlá legenda života sv. Benedikta [obr. 3]. Moralizující ikonografie na jižní stěně presbytáře vyplňuje, podobně jako benediktýnská legenda, celou plochu zdi. Zcela nahoře je zobrazeno Nasycení hladových a Napojení žíznivých, přičemž stejně jako ve Zdětíně malíř spojil dva skutky milosrdenství do jedné scény. V pásu pod ní je postupně zobrazeno Odění nahého, Přijetí poutníků a Návštěva vězněného. Prostřední pás maleb je přerušen gotickým oknem a zachycuje Navštívení nemocného. Poslední skutek milosrdenství je zobrazen vpravo od okna tradičně Pohřbívání mrtvých. Symbolicky za touto scénou, jejíž námět se týká smrti, následuje cyklus Sedmi smrtelných hříchů uvedený tradičně Pýchou královnou všech hříchů, vyobrazenou jako pár jedoucí neobvykle na krásném koni, zatímco muž má na ruce sokola jako symbol kratochvíle typické pro aristokracii, žena v luxusních šatech hledí do zrcadla. Je zahleděna do vlastní krásy podle středověkých kazatelů obvyklý projev ženské pýchy. V dolním pásu následují další hříchy. Čteno zleva doprava je to nejprve Závist zobrazená tradičně jako pár v plamenech jedoucí na psu, který drží v tlamě kost. Přes poškození malby je patrné gesto ženy držící se za hlavu. Následuje dobře čitelná scéna Hněvu: Pár sedí na medvědu. Za ním je zobrazeno Obžerství představované párem jedoucím na lišce s husou v tlamě. Nejspodnější pás, kde jsou vymalovány zbývající tři scény, je bohužel dochován velmi špatně, patrná je pouze scéna zcela vlevo, která snad představuje Lenost jedoucí na oslu. Malby byly odkryty při restaurátorském průzkumu románské části kostela mezi lety 2000 a 2002 a jejich ikonografie i stylové aspekty byly naposledy podrobně popsány Zuzanou Všetečkovou a Daliborem Prixem, kteří je srovnávali s levočskými moralistními cykly v tamním kostele sv. Jakuba a bývalém františkánském kostele sv. Ladislava. Ve výtvarném umění vrcholného a pozdního středověku, se sedm skutků milosrdenství objevuje jak v knižní, deskové a nástěnné malbě, tak rovněž na vitrajích katedrál nebo v marginální sochařské výzdobě poutních či špitálních kostelů. Nezřídka přitom doprovázejí právě vyobrazení sedmi smrtelných hříchů. Společně pak byly nezřídka součástí ikonografie Posledního soudu (Bastia Mondovi v Itálii) [obr. 4]. Připomínaly věřícímu, že hřích, nebude-li napraven a potrestán, nevyhnutelně vede k zatracení duše, zatímco milosrdný skutek je nejen součástí duchovního boje s neřestí, ale může rovněž zcela vymazat či zkrátit dny strávené v očistci. Tato názorná a srozumitelná vizuální schémata neměla být pouhým obrazovým doprovodem liturgie a slova slyšeného z kazatelny, ale jejich vizuálním komentářem umožňujícím uchopení jednotlivých významových rovin kázání, podobenství, exempel a narací. Důraz na individuální zbožnost a mravní zodpovědnost každého jednotlivého věřícího patří k fenoménům pozdně středověké zbožnosti obecně. Zejména hnutí devotio moderna společně s kazatelskou činností františkánů ovlivňovalo vnímání smrtelných hříchů v souvislosti s Kristovými pašijemi. Kristova vykupitelská oběť byla morálním exemplem a imperativem k jeho následování (conformitatis Christi), modelem ztělesňujícím veškeré ctnosti a opakem neřestmi naplněného lidského života. Na rozdíl od sedmi smrtelných hříchů, jež ve výtvarném umění evropského Západu dostaly svou vizuální podobu ve formě neřestí bojujících s ctnostmi již v 5. století, sedm skutků 4 Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci

5 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ milosrdenství (opera misericordiae) představuje duchovní koncept, jehož ideový základ sice rovněž nalezneme v Bibli, nicméně ve výtvarném umění se s ním setkáme až od druhé poloviny 11. století. Můžeme jej vnímat jako typický projev městské kultury a mentality vrcholného středověku spojeného jak se socializací městského prostoru tohoto období, tak s pastoračními reformami IV. lateránského koncilu. Zásadní roli zde hraje důraz na svátost zpovědi a pokání a její nová organizace (tzv. modus confitendi). Milosrdné skutky byly v tomto kontextu vnímány jako biblický předobraz almužny udělované knězem hříšníkovi jako trest vykonaný v rámci odčinění vyznaných hříchů. Milosrdný skutek chápaný jako projev křesťanské lásky k bližnímu (caritas proximi) je zároveň nedílnou součástí křesťanského vita activa. Středověká teologie ovšem rozlišovala mezi tzv. duchovními a tělesnými skutky milosrdenství, mezi než v souladu s proroctvím týkajícím se Posledního soudu z Matoušova evangelia (25:31-46) patří sycení hladových a napájení žíznivých, poskytnutí přístřeší poutníkovi, návštěva nemocného, návštěva a útěcha vězněného, odívání nahého. Poslední skutek, pohřbívání mrtvých, byl mezi milosrdné skutky zařazen až na konci 12. století a vycházel ze starozákonní knihy Tóbiáš. Ve společnosti vrcholného středověku hrály milosrdné skutky důležitou roli zejména ve městech, kde se pro mnohé laické věřící staly, po vzoru světců a členů kléru, doslova novým životním stylem inspirovaným klášterním prostředím. Spočíval v dodržování přísných mravních zásad, v hluboce prožívané zbožnosti a v charitativní činnosti. V evropském umění pozdního středověku se s moralitami obvykle setkáme ve veřejném prostoru městského či špitálního chrámu, kde je ovšem častější zobrazení milosrdných skutků bez hříchů. Objevují se rovněž v mendikantském prostředí, kde tvořily (podobně jako v městském chrámu) vizuální doprovod kázání. Jak takováto audiovizuální komunikace nám dobře ukazuje příklad Zdětína, kostel Všech svatých, zde se v presbytáři dochovaly malby z konce 14. století desatero, milosrdné skutky, podobenství o Bohatém mládenci a sedm svátostí [obr. 5]. Stejně jako v Levoči nebo v Olkuszu je v Krnově-Kostelci pozadí scén milosrdných skutků tvořeno architekturou, navozující jak interiér, tak exteriér jednotlivých scén, ale zejména konkretizující jejich děj do městského prostředí, z něhož se rekrutovali recipienti a s největší pravděpodobností také donátoři maleb. Ve scénách, podobně jako ve Zdětíně nebo v Krumlovském sborníku, chybí průvodce, poutník či Kristus, který je vnímán jako exemplum a příjemce vykonaného dobra. Kostelecké malby byly doplněny o německy psané tituly identifikující jednotlivé hříchy. Zda byly nápisy přítomny také v lištách pod skutky milosrdenství, není zcela jasné. Označení scén tituly či písmeny dokládá, že tyto monumentální moralistní cykly, ať už deskové či nástěnné, plnily rovněž důležitou funkci v pastorační pedagogice, tj. při osvojování si základních principů křesťanské morálky a katechismu. Ikonografie cyklů moralit v kostele sv. Benedikta v Krnově-Kostelci je zajímavá zejména přítomností vzácného cyklu legendy sv. Benedikta, jež tvoří jejich vizuální i významový pendant. Zuzana Všetečková srovnala kosteleckou legendu s jejím vyobrazením v Mettenské bibli chudých a jako literární východisko správně rozpoznala zejména druhou knihu Dialogů Řehoře I. Rovněž upozornila na folio v Mettenské bibli chudých (95r), kde je zobrazen sv. Benedikt s křížem jako bojovník proti Satanovi [obr. 6]. Situace analogická s kosteleckou ikonografií. Benedikt bojuje proti Ďáblu ovládajícímu tento svět, proti Nevěstce babylónské, ztělesňující vše světské, hříšné, pohanské a nečisté. sv. Benedikt vyzbrojený křížem s nápisem: Crux sacra sit m/ichi/ lux n/on/ draco /sit/ michi dux [Svatý kříži buď mým světlem, nenech draka být mým vládcem.] a držící v ruce nápisovou pásku s textem: Vade retro sathana nunquam suade m/ichi/ vana. Sunt mala que libas ipsa verena bibas. [Ustup Satane, nikdy mne nesváděj pomíjivými věcmi. Je zlem co nabízíš, sám jed vypij.] Text nápisu vychází Kristových slov adresovaných sv. Petru: Jdi mi z cesty satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka! Text na nápisové pásce byl rovněž používán exorcisty a nošen jako amulet na krku na ochranu proti ďáblu. V mettenské bibli zobrazená Žena neřestí má blanitá netopýří křídla, v pravé ruce drží pohár symbolizující Obžerství (Gula), zatímco levá ruka označená jako Lenost (Accidia) je odseknuta od těla. Luxuria (Smilstvo, Chlípnost), která na předešlém vyobrazení nebyla, zde ve formě nápisu lemuje poprsí ženy. Kolem pasu má děravý měšec, z něhož vypadávají mince symbolizující světskou pomíjivost bohatství a Chamtivost (Avaritia). Z měšce vyčnívají hlavy dvou psovitých šelem - vlka a psa, označené nápisy jako Hněv (Ira) a Závist (Invidia). Pokud bychom v zakomponování cyklu legendy 5

6 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ sv. Benedikta do ikonografické koncepce kosteleckých maleb připustili hypotetickou angažovanost řádu německých rytířů, mohli bychom uvažovat o Benediktovi jako vzoru Kristova rytíře (miles christianus). Žena neřestí v Liber depictus a v Mettenské bibli chudých rovněž reflektuje hermetickou tradici středověku. V alchymistických rukopisech vrcholného a pozdního středověku se objevuje postava ďábelského hermafrodita, Antikrista, jenž je vyobrazován například v edicích oblíbeného alchymistického anonymního traktátu Das Buch der Heiligen Dreifaltigkeit z konce první dekády 15. století [obr. 7]. Hermafrodit-Antikrist je obvykle vyobrazován jako spojitá ženská a mužská postava s blanitými křídly, jejíž nohy stojí na těle hada či draka nebo jsou omotány hadovitým monstrem s ptačími pařáty a dvěma ženskými hlavami. Hermafrodit stojí, podle nápisů u jeho nohou, na Obžerství a Závisti (Gula a Invidia). Nad jeho dvěma hlavami je nápis Ira (Hněv), v pravici drží meč jako nástroj nepravosti, označený titulem contra iusticiam (proti spravedlnosti), držený v pyšně konající ruce s nápisem Superbia (Pýcha). Ve druhé třímá korunu, představující mravní nečistotu či Chtíč (Immunditia). Na krku je Avaritia (Chamtivost) a pod pasem aqua luxu/riae/ (voda smilstva). Hermafrodit neřestí je v alchymistických představách protipólem kamene mudrců (lapis philosophorum) a zdroje věčného života Ježíše Krista. Protože byl Antikrist zrozen z hříšné podstaty své matky, tvoří její tělo nedílnou součást jeho vlastního těla. Je vládcem temnoty, ve vyobrazeních ďábelského hermafrodita pak vyjádřené černou barvou jeho zbroje a koruny (jako tzv. ferreus rex král temnoty a nepravosti), případně i obličeje. Matka Antikrista je v představách alchymistů totožná s tzv. nevěstkou Díla, hermetickou analogií nevěstky babylónské popsané ve Zjevení sv. Jana jako žena...sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami, v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství (...) Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Představa duchovního rytíře božího bojovníka byla jistě blízká řádovým rytířům, stejně jako konání milosrdných skutků, jež ostatně vykonávali jakožto součást charitativních aktivit spojených s provozováním špitálu v nedalekém Krnově. Otázkou zůstává, zda morality v kostele sv. Benedikta skutečně nemohly souviset se špitálním kostelem v sousedním Krnově, jehož bohatá malířská výzdoba naopak podobný moralizující cyklus postrádá. Je zarážející, že morálně exponované téma nenalezlo své uplatnění ani v hlavním krnovském chrámu sv. Martina, jehož zasvěcení, kromě své obliby v německy mluvících regionech, v sobě rovněž nese étos lásky k Bohu a k bližnímu. Sv. Martin dělící se s chudákem o plášť je vzorem milosrdenství a vykonavatelem jednoho z milosrdných skutků. Zdá se, jakoby se všechny tři dnes krnovské chrámy vzájemně doplňovaly. Jejich společným jmenovatelem je přitom jediné téma: opera misericordiae. 6 Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci

7 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 1 Obrázek 2 7

8 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 3 Obrázek 4 8 Morality v kostele sv. Benedikta v Krnově Kostelci

9 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 5 9

10 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 6 10 Sochařská výzdoba all antica kolonády Květné zahrady v Kroměříži

11 OPVK Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, č. proj. CZ.1.07/2.3.00/ Obrázek 7 11

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Zuzana ČEVELOVÁ Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století Modlitební kniha jako pramen a literární útvar byla předmětem zájmu

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce 18. století, v umění lidovém ještě déle. Výraz svatý (latinsky

Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce 18. století, v umění lidovém ještě déle. Výraz svatý (latinsky SVĚTCI Zobrazování světců a výjevů s církevní tématikou převládalo v sochařství až do konce 18. století, v umění lidovém ještě déle. Výraz svatý (latinsky sanctus) se od raných dob křesťanství používal

Více

Evangelické sbory - vybavení

Evangelické sbory - vybavení Evangelické sbory - vybavení (včetně sborů CČSH) Proseminární práce Martin Šanda 1 2 ÚVOD Téma této práce je tématem velice zajímavým a z hlediska dějin umění prakticky neprobádaným. Práce které toto téma

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu

Nicholas R. Mann Posvátná geometrie Washingtonu / Integrita a síla původního plánu Tituly z volné řady Tajné dějiny světa Zdeněk Krušina Tajné dějiny světa 1 Atlantis - ztracená perla na úsvitu lidstva Tajné dějiny světa 2 Ráj versus evoluce Tajné dějiny světa 3 Velcí zasvěcenci starověku

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích

Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Anselm Pavel Skřivánek OSB 1. Od 5. století, kdy se v západní Evropě šíří mnišské hnutí, byla zde napsána celá řada pravidel klášterního života, tj. řeholí;

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04

MONITOR. Res Claritatis. Obrana víry a služba chudým TRADICE OTCŮ. Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 3 10. 2. 2013 / neprodejné Z OBSAHU Věřím v Boha. Katecheze Benedikta XVI. 04 Trpělivě nést Kristův kříž. Svatý Peregrin Laziosi 07 Cesta

Více

Mariánská apokalypsa K recepci mariánských zjevení v České republice

Mariánská apokalypsa K recepci mariánských zjevení v České republice Mariánská apokalypsa K recepci mariánských zjevení v České republice Martin Staněk Přes poměrnou rozšířenost je fenomén, zvaný v katolickém prostředí soukromá zjevení, z hlediska sociologie náboženství

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Hořlavině stačí jiskra

Hořlavině stačí jiskra 1 Obsah: Hořlavině stačí jiskra (úvodník) 1 P. Gorazd Cetkovský,O.Carm. Čtyři klíčové pojmy k dalšímu růstu (3. část) 2 P. Fernando Millán Romeral, O.Carm., generální převor Panna Maria Matka naděje 3

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1

Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1 334 ČLÁNKY ARTICLES UMĚNÍ ART 4 LXII 2014 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE STRAHOVSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Výtvarná složka Skorinovy Bible ruské jako součást české knižní grafiky 1 Francisk Heorhij

Více

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9)

Připravujeme se na slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry (s. 7 9) Předáváme, co jsme poznali Praktická příloha revue Cesty katecheze č. 1/2013 Nedílnou součástí každého čísla revue Cesty katecheze je od roku 2011 tzv. praktická příloha. V letošním ročníku bude mít nový

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Zelený muž v Čechách.. Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla

Zelený muž v Čechách..  Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla Ročník VIX. Číslo 1 - Září 2005 Zelený muž v Čechách.. Václav Cílek. Řadu lidí zaujal Zelený muž jako duch vegetace a strážce lesa. Jeden z nejkrásnějších českých zelených mužů je v záhadném kostele svatého

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

Přednášky Magičtí Lucemburkové

Přednášky Magičtí Lucemburkové Přednášky Magičtí Lucemburkové 1) Úterý 19. 5. 2015 17:00 Karel IV. ve vizuálních pramenech středověku Římský císař a český král Karel IV. ( 1378) je považován za prvního českého panovníka, jehož portréty

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1

Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1 L i d é m ě s t a / u r b a n p e o p l e 1 1, 2 0 0 9, 3 Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1 Blanka Altová Fakulta humanitních studií UK Praha The Possibilities of Studying Protestant

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra výtvarné kultury Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Vizuální kultura Bakalářská práce SPRÁVNOST PŘI INTERPRETACI OBRAZU

Více

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ

DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání DĚJINY KULTURY POJIZEŘÍ textová část: Mgr. Jaromír Šebek, Mgr. Jana Vyšohlídová fotografie:

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Plzeň 2012 Andrej Janík Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMPARACE SVÁTKU PESACH A VELIKONOC Andrej

Více