Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011 Praha, červen 2012

2 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2012 ISBN

3 Předmluva Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) za rok 2011 je zpracována ve smyslu ustanovení zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen zákon), a podle rámcové osnovy, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Správní rada VŠE nepožadovala žádné další údaje dle 21 odst. 2 písm. d) zákona. Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2011 byla projednána Kolegiem rektora VŠE dne 15. května 2012, projednána Správní radou VŠE a schválena Akademickým senátem VŠE dne 21. května Výroční zpráva VŠE za rok 2011 je zpřístupněna na internetových stránkách VŠE ( a v tištěné podobě ve studovně Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.

4

5 Obsah výroční zprávy o činnosti VŠE za rok ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE a) Vysoká škola ekonomická v Praze a její fakulty b) Organizační schéma c) Složení orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze d) Zastoupení Vysoké školy ekonomické v Praze v reprezentaci vysokých škol e) Poslání, vize a strategické cíle f) Změny v oblasti vnitřních předpisů STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST a) Akreditované studijní programy b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR e) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou f) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠE uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo g) Metodika výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání h) Kreditový systém studia i) Další vzdělávací aktivity STUDENTI a) Studenti v akreditovaných studijních programech b) Studenti samoplátci c) Studenti ve věku nad 30 let d) Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech e) Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti ABSOLVENTI a) Absolventi akreditovaných studijních programů b) Spolupráce a kontakt s absolventy c) Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů d) Spolupráce s budoucími zaměstnavateli ZÁJEM O STUDIUM a) Zájem o studium na Vysoké škole ekonomické v Praze b) Charakter přijímacích zkoušek c) Absolventi předchozího stupně studia na jiné vysoké škole d) Spolupráce se středními školami

6 7 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI a) Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků b) Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků c) Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace d) Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím e) Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce f) Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků g) Kariérní řád pro akademické pracovníky SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ a) Stipendia studentům dle počtu studentů b) Stipendia studentům dle finančních částek c) Stipendijní programy d) Poradenské služby e) Přístup ke studentům se specifickými potřebami f) Mimořádně nadaní studenti g) Ubytovací a stravovací služby h) Péče o zaměstnance INFRASTRUKTURA a) Fondy knihoven b) Úroveň informačních a komunikačních služeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ a) Kurzy celoživotního vzdělávání (počty kurzů) b) Kurzy celoživotního vzdělávání (počty účastníků) VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST a) Dlouhodobý záměr b) Propojení tvůrčí činnosti s činností vzdělávací c) Zapojení studentů do tvůrčí činnosti na VŠE d) Finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce e) Vědecké konference f) Podpora studentů doktorských studijních programů g) Podíl výdajů na VaVaI na celkových výdajích VŠE h) Spolupráce s aplikační sférou v oblasti pedagogiky i) Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací j) Smlouvy uzavřené se subjekty aplikační sféry k) Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce l) Počty studijních oborů s povinnou odbornou praxí m) Příjmy VŠE z prodeje licencí v roce n) Příjmy VŠE ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního výzkumu a vývoje o) Podnikové vzdělávání v roce

7 p) Příjmy VŠE z úhrady činností provedených v rámci odborných konzultací a poradenství nebo odborné činnosti pro subjekty aplikační sféry q) Počet spin-off/start-up podniků podpořených VŠE v roce r) Strategie pro komercializaci s) Působení VŠE v regionu INTERNACIONALIZACE a) Strategie a rozvoj mezinárodních vztahů b) Zapojení VŠE do mezinárodních vzdělávacích programů včetně mobilit c) Zapojení VŠE do mezinárodních programů výzkumu a vývoje včetně mobilit d) Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ a) Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání b) Vnější hodnocení kvality c) Finanční kontrola d) Certifikáty kvality e) Benchmarking f) Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo VŠE NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VŠE a) Členství VŠE v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích b) Členství VŠE v profesních asociacích, organizacích a sdruženích c) Národní a mezinárodní ocenění VŠE (platná v roce 2011) d) Hodnocení VŠE provedené týmem mezinárodních expertů (mezinárodní akreditace) ROZVOJ VŠE a) Zapojení VŠE do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU b) Zapojení VŠE do Rozvojových projektů MŠMT c) Zapojení VŠE do Fondu rozvoje vysokých škol ZÁVĚR TABULKOVÁ PŘÍLOHA

8 8

9 1 ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen VŠE) za rok 2011 podává souhrnný přehled o hlavních aktivitách této univerzity. Během roku 2011 VŠE především zahájila konkrétní realizaci Dlouhodobého záměru rozvoje na období let , tedy klíčového dokumentu vymezujícího další směřování univerzitního prostředí. Aktualizace tohoto dokumentu, jak ji předpokládá i MŠMT ČR, se opírá o konsensus fakult, Akademického senátu VŠE i jednotlivých součástí univerzity a vytváří základní koncept pro naplňování klíčových aktivit VŠE v tomto období. Vysoká škola ekonomická v Praze v roce 2011 rovněž dosáhla mimořádných úspěchů v realizaci mezinárodní strategie. Za rozvoj internacionalizace získala již počtvrté za sebou prestižní ocenění 1 st Business School in Eastern European Zone v rámci hodnocení cca tisícovky rektorů a děkanů z celého světa. Toto významné ocenění bylo zástupcům VŠE předáno v říjnu 2011 v Číně. Rok 2011 přinesl v souladu s konceptem MŠMT ČR i první kroky vedoucí k redukci počtu přijímaných studentů, zejména pak počtu studentů přijímaných do navazujícího magisterského studia. Pokračující snižování výdajů státního rozpočtu a s tím spojený pokles výdajů na veřejné vysoké školy jako celku vedl i k meziročnímu snížení rozpočtových příjmů VŠE v rámci příspěvku na vzdělávací činnost. Částečnou kompenzaci výpadku rozpočtových zdrojů na vzdělávací činnost umožnily v roce 2011 prostředky na institucionální podporu rozvoje vědecké činnosti výzkumné organizace. Tuto situaci VŠE vnímá jako příležitost pro další zefektivnění výzkumných aktivit a činností. Neméně důležitý je ale také fakt, že ani v období hospodářské recese nikterak neklesal zájem zaměstnavatelů o absolventy VŠE. Jejich nezaměstnanost se v letech negativního vývoje ekonomiky navýšila pouze nepatrně a pohybovala se trvale pod celkovou průměrnou úrovní obecné míry nezaměstnanosti absolventů vysokých škol. Rostl rozsah smluvních vztahů s univerzitami ve světě, přibylo zahraničních studentů a výměnných programů. VŠE je stále častěji vyhledávanou hostitelskou institucí významných mezinárodních kongresů, konferencí a společenských událostí, jejichž dimenze často přesahuje evropský kontext. V mnohem širší míře se odborníci VŠE zapojují také do reálného ekonomického života a jejich názory jsou stále častěji prezentovány i ve veřejných diskusích a ve sdělovacích prostředcích. Rovněž podíl odborníků z praxe na přípravě studentů VŠE roste. Systematická pozornost proto byla věnována spolupráci s korporátní sférou a monitorování trhu práce. Skutečnost, že v nejrůznějších průzkumech jsou současní absolventi VŠE nejvyhledávanější cílovou skupinou, čemuž odpovídá i jejich mzdové ohodnocení, je pro vedení školy trvalou výzvou. Významnou měrou pokračovaly práce na zkvalitňování a zhodnocení prostor školy. To vše spolu s podporou studentských sportovních a kulturních aktivit dlouhodobě přispělo k dalšímu zlepšování akademického prostředí na Vysoké škole ekonomické v Praze. V Praze dne 7. května 2012 prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 9

10 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE a) Vysoká škola ekonomická v Praze a její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto fakulty. Fakulta financí a účetnictví (FFÚ); Fakulta mezinárodních vztahů (FMV); Fakulta podnikohospodářská (FPH); Fakulta informatiky a statistiky (FIS); Národohospodářská fakulta (NF) Šestá fakulta, Fakulta managementu (FM), má sídlo na adrese Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec. b) Organizační schéma 10

11 c) Složení orgánů Vysoké školy ekonomické v Praze Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. prorektorka pro zahraniční vztahy a public relation statutární zástupce prof. Ing. Hana Machková, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. prorektor pro sociální záležitosti a finance prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. prorektor pro strategii doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. kvestor Ing. Libor Svoboda ředitel Výpočetního centra RNDr. Karel Nenadál kancléřka Ing. Alena Jarkovská Správní rada Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Jiří Volf, CSc. předseda Správní rady poradce, Ministerstvo financí ČR, Praha Ing. Marie Čadová poradce (do ) Ing. Jan Fischer, CSc. doc. Ing. Jiří Havel, CSc. Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. PhDr. Miroslava Kopicová Milena Kozumplíková Ing. Pavel Kysilka, CSc. Ing. Jiří Nekovář viceprezident, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Londýn poslanec Evropského parlamentu viceprezident, Svaz průmyslu ČR, Praha ředitelka, Národní vzdělávací fond, Praha Nadační fond Karla Hartiga, Praha generální ředitel, Česká spořitelna, a.s., Praha jednatel, Euro-Trend, s.r.o., Praha Ing. Michal Petrman, CSc. Regional managing Partner, Deloitte Praha (od ) prof. Ing. František Střeleček, CSc., dr.h.c. doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Ing. Alena Jarkovská profesor, Jihočeská univerzita České Budějovice ( ) zastupitel, Magistrát hl. m. Prahy rektor, Vysoká škola hotelová v Praze tajemnice Správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze 11

12 Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Ing. Jan Fischer, CSc. prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Robert Holman, CSc. prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. prof. Radim Jiroušek, DrSc. Ing. Zdeněk Juračka prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. prof. Ing. Bohumil Král, CSc. prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc. prof. Ing. Hana Machková, CSc. prof. Ing. Martin Mandel, CSc. doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ, děkan Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) Vysoká škola ekonomická v Praze, FM Vysoká škola ekonomická v Praze, rektor Vysoká škola ekonomická v Praze, NF Česká zemědělská univerzita, PEF, děkan Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka Vysoká škola ekonomická v Praze, NF Vysoká škola ekonomická v Praze, FM, děkan Svaz českých a moravských spotřebních družstev, předseda Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH Univerzita Karlova, CERGE-EI Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ Ekonomická univerzita v Bratislavě, prorektorka Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS, děkan prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. ÚTIA AV ČR, vedoucí centra ( ) doc. Ivo Mathé Akademie múzických umění v Praze, rektor doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektorka Mgr. Václav Novák, MBA M. L. Moran, a.s., předseda představenstva prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH, proděkan doc. Ing. Václav Petříček, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. Univerzita Karlova v Praze, FSV, CESES prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FM, proděkan prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. Univerzita Pardubice, FChT doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ předsedkyně AS VŠE prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. České vysoké učení technické v Praze, FEL doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc. Český statistický úřad, předsedkyně doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, NF prof. Ing. Rudolf Sivák, Ph.D., dr.h.c. Ekonomická univerzita Bratislava, rektor prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, NFH, děkan doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. Univerzita Karlova, prorektor doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, FFÚ prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FPH, děkan prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FIS Ing. Bohdan Wojnar ŠKODA AUTO, a.s., člen představenstva (od ) prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, FMV 12

13 Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze Akademičtí pracovníci: prof. Ing. Petr Berka, CSc. prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr.h.c. Mgr. Alena Češková Ing. Radek Fiala Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. prof. Ing. Petr Marek, CSc. Ing. Petr Mazouch doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. Mgr. Eliška Novotná Ing. Jan Nový Ing. Alena Plášková, CSc. doc. RNDr. Jarmila Radová. Ph.D Ing. Patrik Sieber, Ph.D. PhDr. Radek Soběhart Ing. Miroslav Svoboda doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. FIS FMJH FMV místopředsedkyně CTVS FIS FFÚ FIS FPH FMJH FMJH FPH FFÚ předsedkyně FPH NF NF FMV FMV FFÚ NF Zástupci studentů: Bc. Ondřej Bayer FFÚ (do ) Bc. Michal Bobek FPH místopředseda (do ) Michal Budinský FIS (do ) Matěj Gottwald FMJH Ing. Václav Gráf zástupce doktorandů Bc. Petra Kozejová FFÚ (od ) Bc. Tomáš Janda FPH (od ) Bc. Jana Langhamrová FIS (od ) Barbora Ondejčíková FMV (do ) Bc. Martin Regéczy NF (do ) Bc. Pavlína Sládková FIS (od ) Daniel Šíma FMJH Petr Vančura FPH Pavla Vašíčková NF tajemnice Bc. Zdeněk Vondra FIS (do ) Šárka Vorlová FFÚ Bc. Jana Vránová FMV místopředsedkyně (od ) 13

14 d) Zastoupení Vysoké školy ekonomické v Praze v reprezentaci vysokých škol Česká konference rektorů prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr. h. c. místopředseda (od ) Rada vysokých škol prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr.h.c. člen sněmu doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. člen předsednictva, předseda ekonomické komise Ing. Lenka Hudrlíková členka studentské komory Bc. Adam Krčál člen studentské komory (do ) Ing. Přemysl Průša, Ph.D. člen sněmu doc. Ing. Zora Říhová, CSc. členka sněmu Ing. Jakub Stránský (CEMS MIM) člen sněmu prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. člen sněmu doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. člen sněmu prof. RNDr. René Wokoun, CSc. člen sněmu (do ) e) Poslání, vize a strategické cíle VŠE spatřuje svou misi v poskytování vzdělání v širokém spektru ekonomických a dalších studijních programů na bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Při jejich realizaci se opírá o kvalifikované a vysoce motivované akademické pracovníky a o studenty doktorských studijních programů. VŠE je výrazně orientována na vědecko-výzkumnou činnost včetně přípravy studentů v doktorských studijních programech, a to při respektování neoddělitelnosti pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. VŠE je intenzivně zapojena do mezinárodní spolupráce včetně výuky v cizích jazycích, mobility učitelů a studentů, nabídky studia v cizím jazyce a je respektovaným partnerem při spolupráci s vládními i nevládními institucemi, jakož i s podnikatelskou sférou. Vizí VŠE je být mezinárodně respektovanou výzkumnou univerzitou poskytující elitní magisterské a doktorské vzdělání v ekonomických a příbuzných oborech na všech fakultách. To bude doplněno jak akademickým, tak na některých fakultách i nově formovaným profesně orientovaným bakalářským studiem se silnou regionální vazbou a kvalitními programy celoživotního a manažerského vzdělávání. VŠE plně podporuje přechod terciárního vzdělávání v ČR od kvantity ke kvalitě. Mise a vize VŠE je naplňována strategickými záměry školy v jednotlivých oblastech její činnosti. V oblasti kvality a relevance akademické činnosti je záměrem VŠE zvyšovat kvalitu akademických bakalářských studijních programů, jejichž absolventi pokračují ve studiu v navazujícím magisterském, případně doktorském studijním programu. Dále pak vybudovat na některých fakultách 14

15 v úzké spolupráci s praxí nové obory profesně orientovaného studia a výrazně je oddělit od akademických programů. Dalším záměrem je vybudovat na podkladě současných akademicky pojatých studijních programů elitní magisterské a doktorské studijní programy se silným propojením pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. K dalším strategickým cílům školy v této oblasti patří: využití případného snížení zátěže učitele v pedagogické oblasti ke zvýšení výkonnosti ve vědě a výzkumu; trvalé zvyšování konkurenceschopnosti absolventů v mezinárodním měřítku; výrazné zvýšení účasti VŠE na trhu celoživotního a manažerského vzdělávání; zajištění nejen formálního, ale i faktického vnitřního a vnějšího hodnocení kvality včetně mezinárodní akreditace či evaluace vedoucí k trvalému zvyšování kvality pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti. V neposlední řadě pak je strategickým cílem školy zavedení distanční či kombinované formy studia i pro profesně orientované bakalářské obory, případně pro obory navazujícího magisterského studia a trvalé zvyšování kvality akademického prostředí včetně podpory studentských spolků a organizací. V oblasti personálního zabezpečení akademické činnosti je strategickým cílem získat a udržet nejlepší absolventy doktorského studia pro jejich další působení na VŠE a motivovat pracovníky s kvalitními vědecko-výzkumnými výsledky k jejich akademickému působení výlučně na VŠE. Strategickým záměrem školy v oblasti internacionalizace je posílit konkurenceschopnost VŠE na mezinárodním trhu vzdělávacích služeb nabídkou kvalitní odborné cizojazyčné výuky na úrovni evropských standardů, jež umožní zvýšení kapacity pro přijímání zahraničních studentů, a to jak v programech výměn studentů, tak v mezinárodních akreditovaných studijních programech. S tím úzce souvisí záměr umožnit co možná největšímu počtu studentů zejména na úrovni navazujících magisterských a doktorských studijních programů studovat alespoň jeden semestr v zahraničí. Zvýšit individuální mobility studentů formou free movers. Cílem školy je dále umožnit všem zájemcům, kteří studují akreditovaný magisterský studijní obor v angličtině, absolvovat alespoň jeden semestr na zahraniční partnerské škole (mobility window), u vybraných oborů absolvovat zahraniční praxe. To je podmíněno cílem zvýšit počet přijíždějících zahraničních studentů a vytvořit tak na půdě VŠE inspirující multikulturní studijní prostředí. Dalšími strategickými záměry školy v oblasti internacionalizace jsou: zvýšení počtu nabízených odborných kurzů v cizích jazycích na všech fakultách VŠE a rozšíření spektra oborů, které každý semestr zajistí výuku smíšených studijních skupin českých a zahraničních studentů v rozsahu minimálně 30 ECTS. Na každé fakultě je realizován alespoň jeden mezinárodní studijní obor v anglickém jazyce na jednom ze stupňů studia. Vybudování společného bakalářského studijního oboru v anglickém jazyce. Rozšíření nabídky studijních programů (zejména magisterských a doktorských) akreditovaných a uskutečňovaných v cizích jazycích a společných studijních programů joint/double/multiple degree. Zvýšení krátkodobého i dlouhodobého pedagogického působení hostujících profesorů na všech šesti fakultách VŠE, které povede ke zlepšení oborové profilace studentů, posílení jazykové kompetence studentů, zvýšení připravenosti studentů na studijní pobyty v zahraničí a práci v mezinárodních týmech, jakož i na možnosti zlepšení mezinárodní pedagogické a vědecko-výzkumné spolupráce pro akademické pracovníky. Zvýšení počtu akademických pracovníků VŠE, kteří hostují na zahraničních univerzitách, které je nezbytné pro plnoprávné členství VŠE v mezinárodním vzdělávacím prostoru a vede ke zlepšení kvality výuky i ke zvýšení mezinárodního renomé akademického pracovníka i jeho pracoviště. Získání certifikátů ECTS Label i DS Label na období Zvýšení mobility administrativních pracovníků formou školení na zahraničních partnerských školách. Zvýšení počtu podaných a následně realizovaných mezinárodních vědeckých projektů. 15

16 Oblast spolupráce s praxí bude posílena těmito strategickými záměry: podporou vzniku a rozvoje podnikatelských inkubátorů a technologických a inovačních center; zvýšením zapojení fakult a jejich pracovišť do poradenské činnosti; zvýšením zapojení odborníků z praxe do akademické činnosti školy a využitím potenciálu práce s absolventy. Dostupnost vysokoškolského vzdělání bude posílena na základě podpory studia sociálně znevýhodněných studentů a studentů se specifickými potřebami. Ve sféře poradenství na vysokých školách je strategickým záměrem školy rozvíjet poradenské služby pro zájemce o studium, psychologické poradenství určené členům akademické obce a kariérové poradenství. Cílem je též snižovat studijní neúspěšnost. V oblasti propagace a marketingu je strategickým záměrem analyzovat cílové skupiny uchazečů o jednotlivé stupně studia a zaměřit na ně marketingové akce; zlepšovat prezentaci VŠE navenek i dovnitř pomocí vhodné marketingové strategie. Do svých strategických záměrů ve sféře efektivity a běžného financování VŠE zahrnula úsilí prohloubit znalosti a dovednosti managementu na všech stupních řízení; prohloubení spolupráce fakult v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti; zvýšení efektivity vynakládaných prostředků na vzdělávací, vědecko-výzkumnou a další činnosti; navázání systému interního rozdělování prostředků v rámci školy jak na systém rozdělování prostředků ze strany MŠMT, zvýšení efektivity administrativních procesů a zvýšené využití vícezdrojového financování. V investičním financování je strategickým záměrem obnovovat a dále rozvíjet stávající infrastrukturu podporující přechod od kvantity ke kvalitě, a to jak v oblasti výuky, tak v oblasti výzkumu a kultury akademického prostředí na základě dlouhodobého investičního plánu školy a zajištění dobré úrovně a rozvoje efektivních informačních a komunikačních technologií podmiňujících a podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a výzkumu i dalších aktivit školy. Z hlediska ubytování a stravování studentů je strategickým záměrem VŠE zvyšovat kvalitu poskytovaných ubytovacích služeb; zajistit ekonomický provoz kolejí, využívat energetické úspory, efektivně využívat majetek kolejí, reflektovat posun v preferencích studentů od levnějšího méně komfortního bydlení k bydlení dražšímu a komfortnějšímu; zajistit v souvislosti se snahou o vybudování elitních magisterských a doktorských programů studentům těchto programů z jiných regionů či států kvalitní ubytování, podporovat ubytování osob s omezenou pohyblivostí formou bezbariérových pokojů, vytvořit z areálu kolejí pohodlné a bezpečné místo pro odpočinek a studium; umožnit v oblasti stravování konkurenci dodavatelů a zároveň podporovat nabídku, jež bude brát ohled na stravovací potřeby osob s dietami a studentů či pracovníků z mezinárodního prostředí. f) Změny v oblasti vnitřních předpisů Důvodem k aktualizaci Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech (dále SZŘ DS) byly náměty proděkanů pro vědu a výzkum vyplývající ze změn podmínek studia (zejména větší náročnosti na práci doktorandů a školitelů), přechod k ISIS na VŠE a připomínky ze strany studijních referentek pro doktorské studium. Doktorské studium není studiem v pravém slova smyslu, ale vědeckou přípravou. Samotný průběh studia ve smyslu skládání zkoušek, který je základem v nižších stupních, je v doktorském studiu méně podstatný. Důležitá je především individuální práce doktoranda (studium literatury, účast na konferencích, publikační činnost, zapojení do výzkumné činnosti katedry, spolupráce se školitelem apod.), která vyústí do disertační práce. Proto byl v rámci aktualizace SZŘ DS kladen větší důraz právě na tyto aspekty doktorského studia. 16

17 Aktualizace SZŘ DS přinesla zpřesnění zejména do pravidel pro přechod do vyššího ročníku, malé obhajoby, významu Zprávy o průběhu studia a přerušení studia, a nově zavádí publikační činnost jako jednu z povinností doktoranda, vazbu na ISIS, problematiku zveřejňování disertačních prací, způsob doručování rozhodnutí, podmíněný zápis, povinnost v placeném studiu zaplatit poplatek, přeřazení z prezenční do kombinované, resp. distanční formy studia. 17

18 3 STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST a) Akreditované studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze měla v roce 2011 akreditováno celkem čtrnáct studijních programů, z toho osm ve dvou jazykových verzích a jeden ve třech jazykových verzích: Aplikovaná informatika, v anglické verzi Applied Informatics Economics of International Trade and European Integration Economics of Globalisation and European Integration Ekonomické teorie, v anglické verzi Economic Theory Ekonomie a hospodářská správa, v anglické verzi Economics and Economic Administration Ekonomika a management, v anglické verzi Economics and Management, v ruské verzi Ekonomika i menedžment Finance a účetnictví, v anglické verzi Finance and Accountancy Finance and Accounting for Common Europe Hospodářská politika a správa Kvantitativní metody v ekonomice, v anglické verzi Quantitative Methods in Economics Kvantitavní metody v ekonomii Mezinárodní ekonomické vztahy, v anglické verzi International Economic Relations Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu, v anglické verzi Entrepreneurship and Commercial Engineering in Industry Politologie, v anglické verzi Political Science Studium se uskutečňuje především prezenční formou, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta mezinárodních vztahů a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci nabízejí výuku také v kombinované a distanční formě. Počty studijních programů podle typu a formy studia k jsou uvedeny v tabulce 3.1 přílohy. V rámci studijních programů nabízí VŠE širokou škálu studijních oborů celkem 135 oborů pro všechny stupně a formy studia. Tato nabídka pokrývá prakticky veškerou poptávku jak ze strany uchazečů, tak ze strany potenciálních zaměstnavatelů. Řada studijních oborů je vyučována též v cizím jazyce (převážně v angličtině) a některé obory jsou nabízeny i v kombinované či distanční formě. 18

19 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů k Fakulta (škola) VŠE v Praze VŠE v Praze a ČVUT Fakulta financí a účetnictví Typ studia: Forma a jazyk studia: Kód studijního programu N6208 N3927 N3927 Název studijního programu Economics and Management Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Entrepreneurshi p and Commercial Engineering in Industry Hospodářská politika a správa Finance Kód studijního oboru (KKOV) 6210T016 Název studijního oboru International Business Central European Business Realities Standardní doba studia v letech Forma a jazyk Typ studia studia B MN P 2 P; A 6208T128 Podnikání a management v průmyslu 2 PK 6208T128 Entrepreneurship and Management in Industry 2 PK; A M T010 Finance 5 P M T052 Účetnictví a finanční řízení podniku 5 P B R003 Bankovnictví a pojišťovnictví 3 P B6217 a účetnictví 6202R010 Finance 3 P B R012 Finance daně a fin. kontrola 3 P B R064 Zdanění a daňová politika 3 PK B R034 Pojišťovnictví 3 P B R052 Účetnictví a fin. řízení podniku 3 P B R088 Učitelství praktického vyučování 3 P v ekonomickém vzdělávání M T010 Finance 5 P M T052 Účetnictví a fin. řízení podniku 5 P N T003 Bankovnictví a pojišťovnictví 2 P N T010 Finance 2 P N T052 Účetnictví a finanční řízení podniku 2 P N T064 Zdanění a daňová politika 2 P N T080 Finance a oceňování podniku 2 P N T101 Finanční inženýrství 2 P N T167 Učitelství ekonomických předmětů pro 2 P střední školy P V010 Finance 3 PK P V052 Účetnictví a finanční řízení podniku 3 PK P V015 Teorie vyučování ek. předmětů 3 PK N6217 Finance and 6202T010 Finance 2 P; A N6217 Accountancy 6202T077 Accountancy and Financial 2 P; A Management P V010 Finance 3 PK; A P V052 Accountancy and Financial 3 PK; A Management N6220 Finance and 6202T000 Studijní program bez oboru 2 P; A Accountancy for Common Europe P6232 Kvantitavní metody v ekonomii 6207V022 Výpočtová ekonomie a finance* 4 PK B bakalářské, M magisterské, N navazující magisterské, P doktorské P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia, D distanční forma studia, A studijní obor (program) je vyučován i v anglickém nebo jiném cizím jazyce * společná akreditace s ČVUT v Praze a Masarykovým ústavem vyšších studií Akreditace vypršela v průběhu roku

20 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů k (pokračování) Fakulta Fakulta mezinárodních vztahů Kód studijního programu B6210 Název studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy Kód Standardní doba studijního Název studia v letech Forma a jazyk oboru studijního oboru Typ studia studia (KKOV) B MN P 6210R010 Mezinárodní obchod 3 P B R017 Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 P B R018 Mezinárodní studia-diplomacie 3 P B R004 Podnikání a právo 3 P B R020 Manažer obchodu 3 K M T010 Mezinárodní obchod 5 P M T001 Mezinárodní a evropská studia 5 P diplomacie M T002 Podnikání a právo 5 P N T005 Evropská integrace 2 P N T010 Mezinárodní obchod 2 P N T001 Cestovní ruch 2 P N T004 Mezinárodní politika a diplomacie 2 P N T002 Podnikání a právo 2 P P V009 Mezinárodní ekonomické vztahy 3 PK P V010 Mezinárodní obchod 3 PK P V002 Mezinárodní politické vztahy 3 PK; A P V002 Evropská studia 3 PK P V013 Obchodní a mezinárodní hospodářské 3 PK; A právo N6210 International 6701T004 International and Diplomatic Studies 2 P; A P6210 Economic Relations 6210V009 International Business 3 PK; A P V002 International Political Relations 3 PK; A P V002 European Studies 3 PK; A N6219 Economics of 6210T000 Studijní program bez oboru 1,5 P; A Int. Trade and European Integration N6235 Economics of 6210T000 Studijní program bez oboru 1,5 P; A Globalisation and European Integration B6701 Politologie 6701R008 Politologie 3 P N T008 Politologie 2 P P V008 Political Science 3 PK; A P V008 Politologie 3 PK; A Typ studia: Forma a jazyk studia: B bakalářské, M magisterské, N navazující magisterské, P doktorské P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia, D distanční forma studia A studijní obor (program) je vyučován i v anglickém nebo jiném cizím jazyce 20

21 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů k (pokračování) Fakulta Fakulta podnikohospodářská Fakulta informatiky a statistiky FIS a VOŠ inf. služeb Praha Kód Standardní doba Kód Název studijního Název studia v letech Forma studijního studijního a jazyk oboru studijního oboru Typ studia programu programu studia (KKOV) B MN P B6208 Ekonomika 6208R086 Podniková ekonomika a management 3 P B6208 a management 6208R144 Arts Management 3 PK N T086 Podniková ekonomika a management 2 PKD N T144 Arts Management 2 PK P V086 Podniková ekonomika a management 3 PK B6208 Ekonomika i 6208R086 Ekonomika predprijatija i menedžment 3 P; R menedžment N6208 Economics and 6208T158 International Management 2 P; A P6208 Management 6208V086 Business Economics and Management 3 PK; A P6201 Ekonomické 6201V004 Ekonomie 3 PK teorie P6201 Economic 6201V004 Economics 3 PK; A Theory B1802 Aplikovaná 1801R001 Informatika 3 P B1802 informatika 1802R034 Multimédia v ekonomické praxi 3 P M T001 Informatika 5 P N T005 Znalostní technologie 2 P N T018 Informační systémy a technologie 2 P N T028 Kognitivní informatika 2 P N T015 Informační management 2 P N T036 Podniková informatika 2 D P V001 Aplikovaná informatika 3 PK P V001 Aplied informatics 3 PK; A P V001 Informatics 3 PK; A P V001 Informatika 3 PK B6207 Kvantitativní 6207R006 Matematické metody v ekonomii 3 P B6207 metody 6207R013 Statistika a ekonometrie 3 P B6207 v ekonomice 6207R016 Statistické metody v ekonomii 3 P B R020 Sociálně-ekonomická demografie 3 P M T006 Matematické metody v ekonomii 5 P M T010 Statistické a pojistné inženýrství 5 P N T002 Ekonometrie a operační výzkum 2 P N T011 Statisticko-pojistné inženýrství 2 P N T023 Ekonomická demografie 2 P P V002 Ekonometrie a operační výzkum 3 PK P V012 Statistika 3 PK P6207 Quantitative 6207V002 Econometrics and Operation Research 3 PK; A P6207 Methods in Economics 6207V012 Statistics 3 PK; A B1802 Aplikovaná informatika 6209R027 Podnikové informační systémy 3 P Typ studia: Forma a jazyk studia: B bakalářské, M magisterské, N navazující magisterské, P doktorské P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia, D distanční forma studia A studijní obor (program) je vyučován i v anglickém nebo jiném cizím jazyce 21

22 Seznam akreditovaných studijních programů a oborů k (pokračování) Fakulta Národohospodářská fakulta Kód Standardní doba Kód Název studijního Název studia v letech Forma studijního studijního a jazyk oboru studijního oboru Typ studia programu programu studia (KKOV) B MN P P6201 Ekonomické 6201V007 Obecná ekonomická teorie a dějiny 3 PK teorie ekonomických teorii B6202 Hospodářská 6202R027 Národní hospodářství 3 P B6202 politika 6202R059 Veřejná správa a regionální ekonomika 3 P B6202 a správa 6208R105 Aplikovaná environmentální ekonomie, 3 P politika a management M T027 Národní hospodářství 5 P M T037 Regionalistika a veřejná správa 5 PK N T025 Hospodářská politika 2 P N T037 Regionalistika a veřejná správa 2 P N T076 Ekonomika a správa životního prostředí 2 P P V025 Hospodářská politika 3 PK P V036 Regionalistika veřejná správa 3 PK B6216 Ekonomie 6201R004 Ekonomie 3 P B6216 a hospodářská 6202R027 Národní hospodářství 3 P B6216 správa 6202R065 Veřejná správa a reg. rozvoj 3 P N T025 Hospodářská politika 2 P N T056 Veřejná správa 2 P N T083 Ekonomická analýza 2 P N T086 Regionální studia 2 P N T091 Hospodářské a politické dějiny 2 P N T097 Ekonomická a regionální studia 2 P Latinské Ameriky P V025 Hospodářská politika 3 PK P V036 Regionalistika veřejná správa 3 PK P V103 Hospodářské a politické dějiny 3 PK 20. století P V093 Ekonomická teorie 3 PK N6216 Economics and 6202T025 Economic Policy 2 P; A N6216 Economic 6202T076 Environmental Economics and 2 P; A Administration Administration N T083 Economics Analysis 2 P; A N T086 Regional Studies 2 P; A N T097 Economic and Regional Studies of Latin 2 P; A America P V025 Economic Policy 3 PK; A P V036 Regional Science Public 3 PK; A Administration P V103 Economic and Political History of the 3 PK; A 20 th Century P V093 Economic Theory 3 PK; A Fakulta managementu B6208 Ekonomika 6208R037 Management 3 PK N6208 a management 6208T037 Management 2 PK P V037 Management 3 PK P6208 Economics and Management 6208V037 Management 3 PK; A Typ studia: B bakalářské, M magisterské, N navazující magisterské, P doktorské Forma a jazyk studia: P prezenční forma studia, K kombinovaná forma studia, D distanční forma studia, A studijní obor (program) je vyučován i v anglickém nebo jiném cizím jazyce; Akreditováno ve spolupráci s Ústavem teorie a automatizace AV ČR 22

23 b) Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce VŠE má poměrně bohatou nabídku akreditovaných programů pro navazující magisterské studium realizovanou v cizím jazyce. Ve spolupráci se čtyřmi zahraničními vysokých školami realizuje celoškolský program Economics and Management (se studijním oborem International Business Central European Business Realities) typu double degree. Na třech fakultách jsou nabízeny programy typu joint degree: na Fakultě financí a účetnictví Finance and Accounting for Common Europe, na Fakultě mezinárodních vztahů programy Economics of International Trade and European Integration a Economics of Globalisation and European Integration, na Fakultě podnikohospodářské program Economics and Management (se studijním oborem International Management). Kromě toho má Fakulta financí a účetnictví akreditován program Finance and Accountancy (se studijními obory Finance a Accountancy and Financial Management) a program Kvantitavní metody v ekonomii (ve spolupráci s ČVUT a Masarykovým ústavem vyšších studií), Fakulta mezinárodních vztahů má program International Economic Relations (se studijním oborem International and Diplomatic Studies), Fakulta podnikohospodářská má program v ruském jazyce Ekonomika i menedžment (se studijním oborem Ekonomika predprijatija i menedžment), a Národohospodářská fakulta má akreditován program Economics and Economic Administration (se studijními obory: Economic Policy, Environmental Economics and Administration, Economic Analysis, Regional Studies a Economic and Regional Studies of Latin America). Na celoškolské úrovni je ve spolupráci s ČVUT akreditován program Entrepreneurship and Commercial Engineering in Industry (se studijním oborem Entrepreneurship and Management in Industry). V cizích jazycích je nabízena celá řada doktorských studijních programů a oborů viz tabulka 3.2 přílohy. c) Studijní programy tzv. joint/double/multiple degrese Ve spolupráci se čtyřmi zahraničními vysokých školami VŠE realizuje celoškolský program Economics and Management (se studijním oborem International Business Central European Business Realities) typu double degree. Na třech fakultách jsou nabízeny programy typu joint degree: na Fakultě financí a účetnictví Finance and Accounting for Common Europe, na Fakultě mezinárodních vztahů programy Economics of International Trade and European Integration a Economics of Globalisation and European Integration, na Fakultě podnikohospodářské program Economics and Management (se studijním oborem International Management) viz tabulka 3.3 přílohy. d) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR Ve spolupráci s ČVUT realizuje VŠE dva navazující magisterské studijní programy (Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu, Entrepreneurship and Commercial Engineering in Industry) a jeden doktorský (Kvantitativní metody v ekonomii) viz tabulka 3.4 přílohy. 23

24 e) Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze úzce spolupracuje s Vyšší odbornou školou informačních služeb (VOŠIS), Pacovská 350/4, Praha 4. VOŠIS nabízí od září 2002 ve spolupráci s VŠE bakalářský studijní program Aplikovaná informatika, obor Podnikové informační systémy. Standardní délka denních programů je tři a půl roku. Studijní obor Podnikové informační systémy připravuje odborníky schopné navrhovat informační strategii organizace, podílet se na realizaci informačních systémů a následném provozu informačních systémů za účelem podpory poznávacích a řídících činností organizace. Absolventi nacházejí uplatnění zejména v obsluze informačních systémů bank, pojišťoven, nakladatelských domů apod., v obsluze informačních systémů podniků, v informačních agenturách, v softwarových firmách zaměřených na vývoj informačních systémů a v konzultačních a projekčních firmách (jako systémoví integrátoři). Důležitým rysem studijního programu je jeho praktická orientace, jejímž vyjádřením je i dlouhodobá odborná praxe na závěr studia viz tabulka 3.5 přílohy. f) Akreditované studijní programy nebo jejich části, které VŠE uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo Vysoká škola ekonomická v Praze nemá žádné studijní programy, které by uskutečňovala mimo obec, ve které má sídlo viz tabulka 3.6 přílohy. g) Metodika výstupů z učení v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání VŠE se v roce 2011 zapojila do pilotní implementace projektu Národní kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání. V rámci pilotní implementace bylo na bakalářském stupni studia popsáno 13 oborů, na navazujícím magisterském stupni studia taktéž 13 oborů a na doktorském stupni studia 7 oborů. Celkem se jedná o popis 43 % akreditovaných oborů metodikou výstupů z učení. h) Kreditový systém studia Kreditový systém byl na Vysoké škole ekonomické v Praze zaveden již v roce 1991 jako na jedné z prvních vysokých škol v České republice. Od roku 1993 má VŠE bohaté zkušenosti rovněž s transferem kreditů, který byl nutný jak pro naše studenty studující v zahraničí, tak pro zahraniční studenty studující na VŠE. Vysoká škola ekonomická v Praze také přešla na Evropský systém převodu a akumulace kreditů (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Evropský systém převodu a akumulace kreditů byl na třech fakultách zaveden v akademickém roce 2005/2006 a od akademického roku 2006/2007 přešly na tento systém i zbývající tři fakulty. Od roku 2006 vydává Vysoká škola ekonomická v Praze Dodatek k diplomu (Diploma Supplement DS), který odpovídá mezinárodním standardům. Dodatek k diplomu je od roku 2006 bezplatně vydáván všem absolventům. 24

25 Kreditový systém je od roku 2009 na jedné z fakult uplatňován také v doktorském studiu. Při hodnocení doktorských studijních programů jej Akreditační komise v roce 2011 vyzdvihla jako propracovaný a inspirativní. Od roku 2009 je Vysoká škola ekonomická v Praze držitelem certifikátu ECTS label, který osvědčuje, že kreditový systém odpovídá mezinárodním standardům, a usnadňuje tak přechod studentů mezi naší školou a školami zahraničními, a certifikátu DS label, který je oceněním za udílení dodatku k diplomu (Diploma Supplement) všem absolventům. Tyto certifikáty osvědčují, že Vysoká škola ekonomická v Praze splňuje náročná kriteria EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání. i) Další vzdělávací aktivity V rámci své vzdělávací činnosti nabízí VŠE možnost studia v programech celoživotního vzdělávání: mimořádné studium předmětů akreditovaných studijních programů, a to buď studium jednotlivých předmětů z nabídky fakult podle výběru zájemců, nebo studium uceleného ročního programu sestaveného z vybraných předmětů akreditovaného studijního oboru; specifické kurzy pořádané pro veřejnost instituty a katedrami VŠE v rámci doplňkové činnosti; univerzitu třetího věku (U3V); vzdělávání zaměstnanců. Mimořádné studium Mimořádné studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů slouží především k získání znalostí a dovedností podle specifického zájmu účastníka programu. Jednotlivé katedry fakult nabízejí po zápisu řádných studentů zbylou volnou kapacitu zájemcům o mimořádné studium. Takové studium je organizováno fakultně v rámci hlavní činnosti a je za ně vybírán určitý poplatek závislý na počtu hodin zapsaného předmětu. Fakulta managementu nabízí veřejnosti nejen možnost studia jednotlivých předmětů (individuální program), ale i možnost absolvovat ucelené jednoleté studium programu sestaveného z akreditovaných předmětů bakalářského nebo magisterského studijního programu. Tyto programy jsou určeny především zájemcům o studium bakalářského nebo magisterského stupně na Fakultě managementu a těm, kteří si chtějí doplnit ekonomické vzdělání. Specifické kurzy Vysoká škola ekonomická v Praze má tři instituty, jejichž činnost je zaměřena ve značné míře na celoživotní vzdělávání: Francouzsko-český institut řízení, Institut krizového managementu a Institut oceňování majetku. Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem Vysoké školy ekonomické v Praze pro dospělé. Je jedinou vzdělávací institucí v České republice, která se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Cílem institutu je podporovat formou vzdělávacích programů ekonomickou spolupráci mezi Francií a Českou republikou. Činnost IFTG je podporována velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. Hlavním projektem je postgraduální kurz Master Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA). V roce 2011 v něm studovalo 22 posluchačů. Kromě toho Institut zajišťuje výuku francouzského jazyka pro podniky a státní instituce a zorganizoval i semináře pro studenty MBA z partnerské vysoké školy IAE de Paris. 25

26 Institut krizového managementu (IKM) pokračoval v roce 2011 v pořádání kurzů poskytujících v rámci celoživotního vzdělávání řídícím pracovníkům státní správy, samosprávy a hospodářské sféry rozšiřující, aktualizační a specializační vzdělání v oblasti krizového managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy. Kurzy jsou pořádány ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv a jsou akreditovány Ministerstvem vnitra pro vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků v souladu s požadavky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2011 v nich studovalo 115 posluchačů. Kromě toho byly v roce 2011 úspěšně ukončeny čtyři výzkumné projekty se zaměřením na kritickou infrastrukturu, typové krizové plány a úlohu podnikohospodářské sféry v systému krizového řízení ČR. Institut oceňování majetku je znaleckým ústavem a zároveň školicím pracovištěm pro znalce a odhadce. V současné době probíhá už sedmnáctý ročník čtyřsemestrálních kurzů pro znalce a odhadce v oborech oceňování podniků (nyní je v ročníku 41 účastníků) a oceňování nemovitostí (nyní je v ročníku 106 účastníků). Dále se podařilo zahájit desátý ročník kurzu oceňování cenných papírů (16 účastníků). Čtyřsemestrálních kurzů se zatím zúčastnilo celkem posluchačů, kteří v současnosti tvoří důležitou část znalců a odhadců působících v České republice. Absolvování kurzů je uznáváno Ministerstvem spravedlnosti jako splnění zákonné podmínky teoretického vzdělávání při jmenování soudním znalcem, případně živnostenskými úřady jako naplnění podmínky stanoveného odborného vzdělání při získávání koncesované živnosti odhadce majetku. Institut oceňování také pořádá jedno až čtyřdenní odborné semináře k vybraným otázkám oceňování, v roce 2011 zejména oceňování nehmotného majetku a výnosového oceňování podniků. Institut oceňování dále zpracoval řadu revizních znaleckých posudků, především pro potřeby soudů a policie České republiky. V roce 2011 byl rovněž připraven návrh oceňovacích standardů pro podmínky České republiky. Univerzita třetího věku Výuka na Univerzitě třetího věku je organizována v Praze a v Jindřichově Hradci. V rámci Univerzity třetího věku byly v Praze nabízeny následující předměty: společenskovědní U009 Proč u nás politika nefunguje? U011 Mezinárodní politika a diplomacie U013 Podnikání pro seniory U014 Finance U016 Dějiny umění U018 Politologie U022 Účetnictví živnostníka U035 Účetnictví 5 jazykové U041 Angličtina 1 U042 Angličtina 2 U040 Angličtina 3 U026 Management zvládání života 1 U028 Management zvládání života 2 U027 Osobní a rodinné finance 1 U032 Ochrana spotřebitelů U033 Psychologie lidské komunikace 1 U036 Psychologie lidské komunikace 2 U037 Humor hygiena života U043 Angličtina 4 U045 Španělština 2 U047 Němčina 1 26

27 informatické základy a internet U051 Základy práce na počítači 1 U052 Služby Internetu 1 U075 Základy práce na počítači 2 U052 Služby Internetu 1 U059 Služby Internetu 2 U067 Služby Internetu 3 U070 Služby Internetu 4 kancelářský balík U053 Word 1 U077 Word 2 U054 Tabulky ve Wordu a Excelu U055 PowerPoint 1 multimédia U056 Zoner Photo Studio editace fotografií 1 U057 Zoner Photo Studio editace fotografií 2 U062 Úpravy digitální fotografie pro začátečníky U063 Úpravy digitální fotografie pro pokročilé U064 Prezentování fotografií individuální práce U060 Senior Foto Klub U078 Tvorba webových stránek pomocí WebNode U084 Jak pracuje Internet U086 Poznejte svůj notebook U088 Internet a jeho programové vybavení U089 Od Windows k Linuxu U085 PowerPoint 2 U072 OneNote U087 Kancelářské aplikace na Internetu U065 Digitální fotografování 1 U066 Digitální fotografování 2 U073 Digitální fotografování 3 U069 Digitální video 2 U071 Střih videa od teorie k praxi zdravotně-tělovýchovný předmět U091 Pohyb v prevenci a péči o zdraví umělecký předmět U092 Malba a kresba V Jindřichově Hradci byly nabízeny následující předměty: 6UJH014 Kapitoly z psychologie a kulturní antropologie 6UJH016 Kulturní a sociální antropologie 6UJH038 Angličtina pro život začátečníci 1 6UJH040 Angličtina pro začátečníky 6UJH041 Angličtina pro život mírně pokročilí 1 6UJH042 Angličtina pro život mírně pokročilí 2 6UJH043 Angličtina pro život pokročilí 1 6UJH044 Angličtina pro život pokročilí 2 6UJH045 Němčina pro život pokročilí 6UJH046 Němčina pro život začátečníci 1 6UJH047 Němčina pro život začátečníci 2 6UJH048 Němčina pro život pokročilí 1 6UJH050 Němčina na prázdniny 6UJH051 Základy výpočetní techniky a internet 1 6UJH052 Základy výpočetní techniky a internet 2 6UJH053 Výpočetní technika a internet pro pokročilé 1 6UJH054 Výpočetní technika a internet pro pokročilé 2 27

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2014 Praha, červen 2015 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2015 ISBN 978-80-245-2082-7 Předmluva Výroční zpráva

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

1 Úvod. 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty

1 Úvod. 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty 1 Úvod 1.1 Vysoká a ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká a ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto fakulty:

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Kód. studijního oboru (KKOV)

Kód. studijního oboru (KKOV) 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností V následujícím textu se používají zkratky pro fakulty: FFÚ Fakulta financí a účetnictví FIS Fakulta informatiky a statistiky FMV Fakulta mezinárodních

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Praha, červen 2015 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013 Praha, červen 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2014 ISBN 978-80-245-2026-1 Předmluva Výroční zpráva

Více

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012

Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 J:\EPI\epi_2012_2013\a35_vyzkum_DZ_publikace\dlouhodoby_zamer\inovace_dz_2012.doc - 1 - Inovace Dlouhodobého záměru EPI, s.r.o. 2012 Cíle stanovené akademické obci EPI, s.r.o. k plnění požadavků MŠMT ČR

Více

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 11/09-12 Strana 1

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 11/09-12 Strana 1 Strana 1 Předmět Zasedání 11/09-12 Datum 14. června 2010 Místo VŠE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, zasedací místnost děkana č. 408 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová Fakulta

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti

Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV. 1. Internacionalizace a mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze na rok 2012 Východiska realizace Dlouhodobého záměru FMV Aktualizace Dlouhodobého záměru FMV na rok 2012 vychází z Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2015 Praha, červen 2016 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2016 ISBN 978-80-245-2140-4 Předmluva Výroční zpráva

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 4 OBSAH 1. ÚVOD...8 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O UTB...9 2.a Název a adresa univerzity a fakult...9 2.a.1 Fakulty...9 2.a.2 Objekty UTB...9 2.b Organizační

Více

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

1 Úvod 1.1 Vysoká a ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká a ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto fakulty:

Více

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 6/09-12 Strana 1

Akademický senát. Vysoké školy ekonomické v Praze. Program jednání. Zápis č. 6/09-12 Strana 1 Strana 1 Předmět Zasedání 6/09-12 Datum 14. prosince 2009 Místo VŠE v Praze, NB 224 Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Radová, Marek, Zelenka, Bayer Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková,

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Praha, září 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Východiska Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 3. Aktualizace Dlouhodobého záměru ČVUT pro rok 2014 4. Závěr Str. 1

Více

4 Studijní a pedagogická činnost

4 Studijní a pedagogická činnost 4 Studijní a pedagogická činnost 4.1 Studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze uskutečňuje výuku v celkem sedmi studijních programech: Hospodářská politika a správa Ekonomika a management Mezinárodní

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 1. ÚVOD Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ): SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Používaná zkratka názvu SVŠ: SVŠE Adresa SVŠ: Loucká 656 /21, Znojmo 669 02 Adresa studijního střediska

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2016 o Praha 2015 Obsah 1. Výchozí dokumenty...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) Vypracování. Výroční zprávy Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) Vypracování. Výroční zprávy Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2013 B3-14/2-P UNIVEZIT PLCKÉH V LMUCI PŘÍKZ EKT UP (P) B3-14/2-P Vypracování Výroční zprávy Univerzity Palackého v lomouci za rok 2013 bsah: Zpracoval: Tento příkaz rektora UP je vydán za účelem vypracování

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.

Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2. 1 Obsah 1 Úvod...5 2 Základní údaje o vysoké škole...7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):...7 2.2 Složení akademické rady...8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých škol...9

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI PRO ROK 2011 České Budějovice, září 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností

2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností 2.1 Možnosti studia na VŠE 2.1.1 Studijní programy Vysoká škola ekonomická v Praze měla v roce 2008 akreditováno celkem dvanáct studijních programů,

Více

11 Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze

11 Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze 11 Činnost fakult a dalších součástí VŠE v Praze 11.1 Fakulty VŠE v Praze Základní informace o činnosti fakult VŠE v Praze jsou uvedeny v kapitolách 4 Studijní a pedagogická činnost, 7 Výzkum a vývoj,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HODNOCENÍ Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HODNOCENÍ Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2014 č. j. VŠPJ/01460/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HODNOCENÍ Vysoké školy polytechnické Jihlava za rok 2014 Projednaná ve Správní radě VŠPJ dne 15. dubna 2015 Schválená v Akademickém senátu VŠPJ dne 22.

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY. nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fis.vse.cz STUDIJNÍ PROGRAMY STUDIJNÍ PLÁN E Akademický rok 2006/2007 1 Studijní obory bakalářské

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Informace pro nové studenty navazujícího magisterského studijního programu Akademický rok 2014/2015 Fakulta

Více

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě

výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě 2007 výroční zpráva Ostravská univerzita v Ostravě Obsah výroční zpráva Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2007 strana (1) Úvod..........................................................................

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016)

(VČETNĚ AKTUALIZACE PRO ROK 2016) DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O.P.S. NA OBDOBÍ 2016-2020 (VČETNĚ AKTUALIZACE PRO

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015

Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Zápis z 13. zasedání kolegia rektora dne 19. ledna 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc.

Více

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 012 FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 Výroční zpráva o činnosti Fakulty životního prostředí za rok 2012 1. ÚVOD V roce 2012 Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Výroční zpráva. Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. za rok 2012

Výroční zpráva. Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. za rok 2012 Výroční zpráva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2012 Praha, květen 2013 Obsah ÚVOD...4 1. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...6 1.1. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ...

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 KVĚTEN 2004 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ, WWW.VSEM.CZ Obsah 1. ÚVOD

Více

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE

KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČZU V PRAZE Úvodem Historická předchůdkyně dnešní katedry zemědělské patřila ke třem zakládajícím katedrám Provozně ekonomické fakulty (PEF) Vysoké

Více

Olympijská stipendia

Olympijská stipendia Olympijská stipendia Společný projekt Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomie a managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studium všem! 1 www.vsem.cz ww w ww w..v.vs vse em m.cz..ccz

Více

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Zpráva o hodnocení Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice AK vlády ČR rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004, že bude v souladu s par. 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 S.,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2007 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: 572 549 018, 572 549 018, http://www.vos.cz/epi, e-mail: epi@vos.cz Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

STRATEGIE ČVUT V PRAZE

STRATEGIE ČVUT V PRAZE STRATEGIE ČVUT V PRAZE České vysoké učení technické v Praze STRATEGIE ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Praha, 2011 OBSAH STRATEGICKÉ VIZE A MISE ČVUT V PRAZE 4 1 STRATEGICKÉ CÍLE PROCESŮ ČVUT

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy na období 2016 2020 Říjen 2015 ŠKODA AUTO Vysoká škola 1 Aktualizace DZ na rok 2016

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015

Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Institucionální plán VFU Brno na rok 2015 předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. rektor VFU Brno zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA prorektor

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

Za ÚPS se návštěvy zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Milan Růžička, CSc. a prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojního Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013. Prezenční a kombinované studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU STUDIJNÍ ROK 2012/2013 Prezenční a kombinované studium OLOMOUC 2012 3 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Rektorát, Křížkovského 8, 771

Více

Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015

Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015 Zápis z 19. zasedání kolegia rektora dne 16. března 2015 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK MUDr. Josef Fontana člen kolegia rektora Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

Návrh Děkana fakulty 3/14 na zřízení katedry podnikání

Návrh Děkana fakulty 3/14 na zřízení katedry podnikání Datum: 1. 12. 2014 Předkládá: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan Fakulty podnikohospodářské Zpracoval: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan Fakulty podnikohospodářské Návrh Děkana fakulty 3/14 na zřízení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015

Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Dlouhodobý záměr PF UJEP na léta 2011 2015 Aktualizace na rok 2015 Projednáno VR PF UJEP dne: 20. listopadu 2014 Schváleno AS PF UJEP dne: 17. prosince 2014 doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. děkan PREAMBULE

Více

5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU

5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 5. NÁRODNÍ POLITIKA VaV A NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU 5.1. NÁRODNÍ POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE ČR 2004 2008 Národní politika výzkumu a vývoje ČR na léta 2004 2008 (dále NPVaV) byla schválena usnesením vlády

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2014/2015 (v některých činnostech za kalendářní rok 2015) Textová část Praha leden 2016 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu

Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch. Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Navazující magisterský studijní obor Cestovní ruch Garant: doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc., Katedra cestovního ruchu Cílem studia oboru Cestovní ruch je získání kvalifikace pro podnikatelskou i manažerskou

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Fakulta Financí a účetnictví 2010 Obsah Události roku 2009 v ţivotě fakulty 3 Úvodní slovo děkana

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU OBSAH: 1) CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 2) ODBORNÁ VÝCHODISKA A TERMINOLOGIE PROGRAMU 3) CÍLE PROGRAMU 4) HLAVNÍ PILÍŘE PROJEKTU 5) ZÁŠTITY PROGRAMU 6) REALIZACE PROGRAMU 7) SOUTĚŽE PRO STUDENTY TECHNICKÝCH

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 4. srpna 2014

Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 4. srpna 2014 Zápis z 26. zasedání kolegia rektora dne 4. srpna 2014 Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor UK Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. prorektor UK Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. prorektor UK Doc. RNDr.

Více

Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Verze pro Akademický senát PřF ze dne 10. 6. 2014 schválená kolegiem děkana 1 1. ÚVOD... 4 2.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S. NA ROK 2013 Akademický senát

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci

Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Studijní obor Management zdravotnictví na LF UP v Olomouci Autoři: Prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Mgr. Lenka Špirudová Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Seminář Jindřichův Hradec

Více

2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností

2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností V následujícím textu se používají zkratky pro fakulty: FFÚ Fakulta financí a účetnictví FIS Fakulta informatiky a statistiky FMV Fakulta mezinárodních

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2 0 0 9 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2009 vypracovanou podle 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha pro roky 2016-2020 Projednáno Vědeckou radou MUP a schváleno ředitelem

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více