Česká média a feminismus. Barbora Osvaldová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká média a feminismus. Barbora Osvaldová"

Transkript

1 Česká média a feminismus Barbora Osvaldová Libri/Slon 2004

2 Odborný recenzenti: Prof. Andrew Lass, Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., PhDr. Marie Čermáková Barbora Osvaldová, 2004 Libri/ Slon, 2004 ISBN (Libri) ISBN (Slon)

3 Obsah Předmluva 9 Úvod 13 Feminismus, jeho historie a teorie 17 Feminismus kde se to vzalo? 17 Feminismus po česku 23 Po první světové válce druhá fáze 32 Po první světové válce bez druhé fáze 37 Feministické teorie 40 Poznámky 47 Feminismus a česká tištěná média 51 Předznamenání kudy kam? 51 Zpravodajství 54 Publicistika 59 Feminismus a časopisy 63 Feminismus a deníky 69 Feminismus a tzv. ženské časopisy 73 Feminismus a odborné časopisy 76 Feminismus a internet 80 Poznámky 85 Prostě tam nejsme mediální kontext feministického diskursu 89 Možnost projít branou 96 Poznámky 104 Anebo tam možná někde jsme feminismus v českých médiích 106 Poznámky 113 Závěr 115 Přílohy 117 Chronologický přehled zpravodajství ČTK o ženské otázce a feminismu 117 5

4 Článek Josefa Škvoreckého 123 Slovník pojmů 130 Poznámky 135 Věcný rejstřík 137 Jmenný rejstřík 140 Literatura a prameny 145

5 Jsme současně dcerami mužské tradice, odchovankyněmi našich učitelů, univerzitních profesorů, vedoucích našich doktorských disertací a našich vydavatelů tradice, která po nás žádá, abychom byly racionální, moc se nezviditelňovaly a byly vděčné; a na druhé straně sestrami v novém ženském hnutí, které s sebou nese zcela jiný druh uvědomění a závazku, který vyžaduje, abychom odhodily pseudoúspěchy nominálního ženského zastoupení a ironickou masku akademické debaty. Jak snadnější a méně osamocené je neprobudit se zůstat kritičkami a učitelkami mužské literatury, antropoložkami mužské kultury a psycholožkami mužských literárních reakcí a přitom tvrdit, že jsme přece univerzální. A přesto se nemůžeme při nutit zase usnout. Jako ženy akademičky sedmdesátých let jsme dostaly obrovskou příležitost, obrovskou intelektuální výzvu. Anatomie, rétorika, poetika, historie čekají na naše psaní. (Elaine Showalterová)

6 Předmluva Většina autorů a autorek v předmluvách konstatuje, že jejich téma bylo obtížné, vyžadovalo velkou koncentraci a mnoho hodin práce. Krom těchto problémů má moje téma ještě jeden aspekt. Bylo a je kontroverzní a výbušné. Vyvolává totiž velmi rozporuplné a často emotivní reakce. Feminismus jako pojem se v českém prostředí začal opět více objevovat po roce I když nebyl nový, byl spíše vnímán jako termín importovaný, vnucovaný české společnosti různými feministickými skupinami, zejména z USA a Spolkové republiky Německo. Tyto skupiny a organizace se rozhodly, že své východní sestry přivedou na správnou cestu pomocí osvěty, grantů a trvalého tlaku. Feminismus prožíval na západ od našich hranic již svou třetí a možná čtvrtou fázi, dokonce se už dostal tak daleko, že jeho zastánkyně na univerzitách začaly kritizovat vlastní teorie. U nás však byl vnímán jako něco neprobádaného a i některé dnešní aktivní feministky přiznávají, že pouze instinktivně cítily, že problémy žen jako komunity jsou přítomné, ale pojmenovat a zařadit je buď neuměly, nebo si jejich zařazením nebyly jisté. Zpočátku se zdálo, že otevřené hranice, možnost cestování a studia v zahraničí, příliv literatury a všechny další výhody svobody slova přinesou řadu témat, o kterých budou odborné i laické kruhy s potěšením diskutovat, a z těchto diskusí že vzejdou obohacující podněty, které rozhýbou několik desetiletí uměle umrtvované společenské vědy. Polemizovalo se o národních specifikách, tradicích a mýtech, o postmodernismu, občanské odpovědnosti, občanské společnosti atd. Také feminismus měl ambici se mezi tato témata zařadit. Pak však místo odborné diskuse převládly emoce, zastánci a odpůrci mezi sebou vytyčili nesmiřitelnou hranici a třetí, neutrální strana, představovaná většinovou společností, o feministická témata zvláštní zájem neprojevovala. V důsledku toho původní diskuse přerostla spíš v zákopovou válku a hlásit 9

7 se k feminismu znamenalo něco podobného jako veřejně deklarovat čarodějnictví. Režisérka Olga Sommerová ještě v roce 2000 svůj dojem shrnula větou, že feminismus je u nás dnes sprosté slovo. Spolu s dalšími autorkami a autory jsem se utvrdila v názoru, že emancipační teorie, dnes souhrnně nazývané feministické, nejsou v našem prostředí tak nečekané. Celá řada vzdělaných žen a mužů, kteří si zaslouží pozornost, se emancipačními hnutími žen zabývala už ve vzdálenější i relativně nedávné minulosti a byla při tom vedena těmi nejlepšími pohnutkami. Z české, moravské a slezské historie uveďme především skupinu obrozenců (Rettigovou, Němcovou, Rajskou, Amerlinga, Náprstka, Světlou, Krásnohorskou, Novákovou), později Masaryka, jeho ženu Charlottu a dceru Alici, senátorku Plamínkovou, poslankyně Zemínovou a Horákovou. Jak jsem pronikala na základě studia pramenů a literatury do tohoto problému, bylo mi čím dál jasnější, že hnutí má své přirozené kořeny i v naší společnosti, a má tedy své místo i na mediální scéně. Z přípravných diskusí vyplynulo několik poznatků: zatímco jedna skupina, ve které převažovaly akademicky vzdělané ženy, zpracování mediální reflexe feminismu chápala jako zajímavé a potřebné, jiná skupina poukazovala na to, že jde o problém cizorodý, neústrojný a uměle implantovaný. Vycházela při tom z razantního nástupu zahraničních feministek, které se bez znalosti českého kontextu snažily otázky považované feministickými teoriemi za důležité vnutit do našeho mediálního diskursu. O pojmu feminismus kolovala také celá řada mýtů. Důvodem bylo mimo jiné to, že jde zároveň o teorii, politické hnutí i jeho praktické projevy. Byl vnímán jako další -ismus, tedy ideologie, navíc levicová, a na tu byla naše společnost po mnohaleté zkušenosti s různými diktaturami velmi alergická, ať už šlo o ženské, nebo mužské příjemce. Naopak feministicky orientovaní autoři a autorky si stěžovali, že většinová společnost pojem, hnutí i jeho projevy bagatelizuje, zlehčuje, zesměšňuje a nepopřává jim ve veřejném prostoru odpovídající místo. Tím samozřejmě mínili mediální scénu, protože to je prostředí, kde se podobné diskuse v našem světě odehrávají především. To všechno mne vedlo k tomu, že jsem nakonec téma česká média a feminismus, respektive feminismus na stránkách našich médií zpracovala. Snažila jsem se při tom pochopit jak pozice skupiny feministů a feministek, tak většinové společnosti i kritiků, protože v každém z názorů je podle mne určité racionální jádro. Byla jsem v rozporuplném postavení. Viděla jsem celou řadu diskriminačních faktorů, které ženy musejí snášet, některé jsem také zažila. 10

8 Na druhé straně jsem chápala i argumenty oponentů, kteří upozorňovali na to, že otřeseme-li některými základy, na kterých se po mnohá staletí společnost vyvíjela, vyvoláme dominový efekt a nedobereme se lepšího řádu, ale spíš chaosu. Snažila jsem se tedy zachovat si odstup a nepřistupovat k materiálu zaujatě, vyvarovat se apriorních soudů s vědomím, že v obou krajních polohách na straně zastánců i odpůrců se mohu setkat s netolerancí nebo fanatismem. Připouštím ovšem, že pokud se člověk dlouhodobě nějakému námětu věnuje, většinou si k němu vytvoří kladný vztah. 11

9 Úvod Při práci na tématu Česká média a feminismus se brzo vynořil problém. Jaký bude okruh zkoumání? Stručně řečeno, bude předmětem zpracování medializace feministického způsobu myšlení a vnímání obecně, nebo konkrétní zveřejněné projevy, které se jako feministické (antifeministické) označují a tento termín používají? Součástí feministického diskursu jsou totiž i jevy typu znevýhodňování žen na trhu práce, interrupce, násilí v rodině, páchané především na ženách a dětech, netolerance k odlišnosti, potřeba projevovat cit atd. Lidé o těchto problémech diskutují, aniž by si uvědomovali, že vlastně mluví o tématech také feministických. Ale je jasné, že nelze vést paralelu mezi feminismem a ženskou otázkou. Pojem ženská otázka je historicky starší, navíc je spojen s konkrétními sociálními projekty, kdežto feminismus má aspekty teoretické, vycházející z filosofie, sociologie, psychologie, antropologie, komunikace a od praktické roviny přechází v abstraktní. Nakonec jsem se rozhodla pro alternativu druhou a zaměřila se pouze na materiály, které se přímo týkaly feminismu jako teorie a myšlenkového směru, včetně používání tohoto pojmu. Práci jsem rozdělila do dvou větších celků. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje dostatečné obecné povědomí o kořenech feminismu, jako první jsem zařadila kapitoly mapující vznik a vývoj emancipačního, později feministického hnutí v našem prostředí na pozadí událostí světových, respektive euroamerických. Ve zkratce tak seznamuji čtenáře s cestou, kterou jsem absolvovala sama, abych byla schopna pochopit, oč feministkám šlo a jde. Tyto kapitoly mohly být ovšem jen nástinem, byla jsem nucena vybrat pouze záchytné body a některé představitelky a představitele domácího i zahraničního hnutí. Kde to bylo možné, odkazuji v poznámkách na studie, ve kterých zájemce získá podrobnější informace. Také česká odborná literatura má dnes už několik zajímavých titulů, které tuto oblast postihují. Feminismus vzhledem ke své 13

10 interdisciplinární nezakotvenosti má ovšem tu zvláštnost, že mnoho důležitých teoretických článků bylo publikováno i v našich denících a časopisech. Dále jsem se pokusila definovat, co feministické teorie obsahují. Domnívám se, že právě neznalost vývoje feminismu (včetně vývoje na našem území), jeho kontextu a teorií, způsobuje obvyklé emocionální reakce na tento pojem i jeho mediální projevy. Z teoretické feministické literatury jsem se zaměřila na zásadní zahraniční tituly a dále především na literaturu dostupnou v češtině, která reflektovala oblast, na niž jsem se chtěla koncentrovat, protože mi jde o feminismus v českém kontextu. Na tomto místě je třeba upozornit, že se velmi slibně rozvíjí feministické bádání na Slovensku a že zde také vychází reprezentativní feministický kulturní časopis Aspekt, věnovaný jak odborným studiím, tak i recenzím a cizojazyčné a domácí beletrii. Zahraniční pramenný materiál je dnes už natolik rozsáhlý, že bylo nutné výběr zúžit, aby bylo možné věnovat se vlastnímu obsahu studie: reflexi feminismu v českých médiích. Zde jsem sáhla ještě k další redukci: na média psaná. Rozhlas a televize se pochopitelně tématu dotýkají také, nicméně zatím v míře menší (některé vazby naznačuji) a nebylo v mých silách (ani ambicích) postihnout také tuto sféru. Považovala jsem však za nutné zaměřit se v oblasti psané žurnalistiky vedle médií klasických i na médium relativně nové, na internet. Vedl mne k tomu předpoklad, že internet umožňuje vyjádření i těm skupinám, které do oficiálních médií mají z různých důvodů ztížený přístup. Materiál zahrnul texty týkající se feminismu a uveřejněné v českém tisku od roku 1989, respektive 1990, do roku Přelom roku 1989/90 jsem jako počátek zvolila proto, že se v té době zásadně začala měnit česká mediální krajina. Tato změna zahrnovala mimo jiné zrušení cenzury, celkovou restrukturalizaci, privatizaci médií, pronikání zahraničních mutovaných titulů na náš trh (pro naše téma to bylo podstatné zejména u časopisů pro ženy) a další. Po roce 1989 se také postupně profilovalo internetové sdělování. Rok 2001 jsem zvolila jako hraniční, třebaže nemá do té míry přelomový charakter. V té době však už většina novin a časopisů stabilizovala svou podobu a v této podobě vstoupila do nového tisíciletí. Jako doplněk jsem ještě prostudovala produkci Československé, později České tiskové kanceláře, která přinášela především zpravodajské informace. Celý soubor ČTK je pro ilustraci zařazen do přílohy, jedna kapitola obsahuje shrnutí a příslušné tabulky. Samostatně jsou zpracovány tzv. časopisy pro ženy. 14

11 Zkoumání se opíralo o písemné projevy, které se bezprostředně týkaly feminismu. Do databáze ČTK, Národní knihovny a internetových vyhledávačů jsem zadávala trojici slov feminismus, ženská otázka, žena. Z tohoto materiálu jsem oddělila texty o ženské otázce obecně (kam lze například zahrnout témata jako znásilnění, domácím násilí, údaje o menších platech žen apod.) a koncentrovala se na texty přímo se dotýkající feminismu a doplnila jejich soubor vlastním výstřižkovým archivem a materiálem získaným excerpcí ženských časopisů. V publikovaném výkladu se zaměřuji na skutečně relevantní projevy a média, tedy nikoli na nahodilé zmínky a jednotlivé články, zachycené v podkladové databázi. Proto se koncentruji na tituly, které se tématu věnovaly soustavně a jsou také považovány z hlediska mediálního či feministického diskursu za normotvorné. Na závěr několik poznámek jazykových. Citáty ponechávám v zásadě v původní podobě, termín filosofie však užívám důsledně v podobě se s, a to jak v textu autorském, tak v citacích. Současní čeští filosofové vesměs užívají v odborné literatuře tuto podobu a zdůrazňují tak záměrně odlišnost od filozofie marxistické minulých čtyřiceti let. Přidržuji se tohoto úzu v autorském textu, pravopis citací v tomto bodě s textem autorským sjednocuji. V bibliografických odkazech na zahraniční literaturu nepřechyluji cizí ženská příjmení. Dovoluje to současná spisovná norma, krom toho čerpám z textů feministických autorek, které příjmení také nepřechylují, protože mají za to, že taková změna vždy ženu podřizuje vlastnictví muže otce nebo manžela. Volila jsem tedy v poznámkách přizpůsobení autorského textu pramenům. 15

12 Feminismus, jeho historie a teorie Feminismus? Kde se to tu vzalo? Výklad o hnutí, které budeme pro zjednodušení nazývat feminismem, lze začít v různém časovém horizontu. Nicméně obecná shoda panuje především o dvou meznících: boji amerických osad za nezávislost a francouzské revoluci. To jsou tedy okamžiky, kdy dochází k posunu ve vnímání rolí, podmíněnému původně důvody vnějšími (válka, revoluce), kdy dochází k rozkolísání tradičních hodnot a tvorbě hodnot nových. Ženy byly okolnostmi nuceny přejímat role mužské a zároveň si uvědomovaly, že jsou schopny je převzít. V březnu 1776 napsala Abigail Adamsová ( ), manželka druhého amerického prezidenta Johna Adamse, svému muži dopis, kde mimo jiné píše: přeji si, abyste v novém zákoníku, o němž předpokládám, že ho budete muset vytvořit, pamatovali na dámy ( ) Nedávejte do rukou manželů tak neomezenou moc ( ) Jinak dámy rozdmýchají vzpouru a nebudou se považovat za spoutané žádnými zákony, v nichž nemají hlas ani zastoupení. 1 Ve Francii předkládá Olympie de Gougesová ( ), zakladatelka prvních ženských politických spolků, Prohlášení práv žen a občanek jako reakci na La déclaration des droits de l homme et du citoyen (1789), které, jak ostatně poukazují feministické lingvistky na materiálech z mnoha dalších jazyků, mělo jednoznačný výklad člověk a občan rovná se muž. Také v Anglii se objevuje Obhajoba ženských práv (1792) formulovaná Mary Wollstonecraftovou ( ), která poukazuje na to, že ženy byly vmanipulovány do určité role a jejich podřadné postavení bylo vytvořeno uměle. Nyní už je ovšem (říká autorka) toto pojetí natolik samozřejmé, že je jejich méněcennost považována za přírodní zákon. Svoboda je matkou ctnosti, a pokud jsou ženy už svou povahou otrokyně a není jim dovoleno dýchat ostrý a posilující duch svobody, pak musejí navždy malátnět jako exoti a nutně být považovány za krásné chyby přírody. 17

13 Příznačný pohled na ženskou emancipaci v 19. století přináší heslo Ženská emancipace (feminismus) z Ottova slovníku naučného. Kromě obsahu je text pozoruhodný ještě ze dvou hledisek: jeho autorkou byla známá senátorka a feministka Františka Plamínková ( ) a jsou zde pregnantně formulovány teze feministického myšlení platné dodnes. Krom toho je to také v českých podmínkách natolik fundovaný text o tomto problému, že se k němu vracejí i dnešní bádání, oživená po roce Autorka zde říká: Hlavní složky hnutí emancipačního jsou: 1. úsilí o uvolnění individuální s praktickým požadavkem neobmezovaného vzdělání pro ženy; 2. sociální a éthické s požadavkem přístupu ke všem povoláním a oborům lidské práce, odstranění dvojí morálky, nuceného celibátu, prostituce; 3. politické, bojující za právo volného sebeurčení ve státě, tedy volební právo, změny některých zákonů; 4. rodinné, snažící se o mravní a právní rovnost v rodině, nezávislost hospodářskou a rodičovskou moc ( ) Jádro sporu: platí individualismus také pro ženy, nebo jest žena určena podříditi se prospěchu rodiny a společnosti, tedy místo svobodného sebeurčení a volby povolání, jak chce feminismus uzavříti ji do sféry dané tradicionální dělbou práce pouze do domácnosti jak chtí odpůrci. Důvody těchto: žena určena mateřstvím, její psychika inferiorní: není géniův ani velkých myslitelů žen. Důvody feminismu jsou: žena je především člověk, život její není vyčerpán úkolem manželky a matky. 2 Přestože postupně vznikající americké státy měly své konzervativní evropské kořeny a přestože Thomas Jefferson, když byl tázán na vo lební právo žen, odpověděl že něžná poprsí dam nebyla stvořena pro politická zemětřesení, bylo to právě na americkém kontinentě, kde se myšlenky emancipace prosazovaly nejrychleji. 3 Už v roce 1826 byla v Bostonu otevřena střední škola pro dívky a byly také, jako předchůdci vysokých škol, zřizovány semináře pro ženy např. Troy Female Seminary ve státě New York, který založila Emma Willardová v roce 1824, nebo seminář na Mount Holyoke v městě South Hadley ve státě Massachusetts, založený Mary Lyonovou roku Tento tříletý studijní program nabízel výuku gramatiky, starověké a moderní geografie, algebry, fyziologie, botaniky, filosofie, estetiky, hudby a francouzštiny. Aby se snížily náklady na provoz školy, studentky si samy vařily a uklízely. 18

14 Za první vysokou školu pro ženy, aplikující standardní akademický program, je považován Vassar, fungující od roku 1865 v Poughkeepsie ve státě New York. Oberlinská vysoká škola v Ohiu začala jako první od roku 1837 přijímat vedle studentů také studentky. Právě koedukace byla jedním z požadavků emancipačního hnutí. Největší intelektuální hvězdou mezi ženami své doby posměšně nazývanými modré punčochy byla Margaret Fullerová. Jako předčasně vyspělé dítě ji otec cpal vzděláním, např. s latinou začal, když jí bylo šest. Později prohlásila: V Americe není intelekt srovnatelný s mým. Jako mladá žena se sebevědomě připojila k literárním kruhům v Bostonu a Concordu, dva roky redigovala The Dial a stala se literární redaktorkou a kritičkou New York Tribune Horace Greeleyho. Od roku 1839 do roku 1844 vedla konverzace s kultivovanými bostonskými dámami. Z těchto napůl salónů, napůl seminářů vzešel mnohý z nápadů publikovaných později v průkopnické knize Žena v devatenáctém století (1845), ve které se dovolávala odstranění všech intelektuálních a hospodářských překážek. Tvrdila, že duše a mysl nejsou ani mužské, ani ženské génius je bezpohlavní. Žena nepotřebuje vládnout či jednat jako žena, potřebuje přirozeně růst, poznávat intelektem a její duše potřebuje žít svobodně a nerušeně, aby odkryla síly, které jí byly dány, když jsme opustily náš společný domov. 4 Po USA, kde první ženy absolvovaly univerzitu ve čtyřicátých letech, promovaly další v šedesátých letech v Paříži a v Curychu, v sedmdesátých ve Stockholmu, Helsinkách, Cambridge, Bernu, Kodani, Oslu a Haagu. V Rakousku-Uhersku a Německu se studentky na univerzity dostaly až v letech devadesátých. Dalším požadavkem feministek byl rovnoprávný přístup k povoláním. Hospodářský život devatenáctého století dávno přestal probíhat lineárně, výroba se stále víc přenášela mimo domov, charakter práce (i rolí) se začal měnit. Proti tradičnímu tvrzení, že domácnost je pro ženu vlastní, se objevuje názor, že domov se pro ženu postupně změnil v past, protože se stále víc odcizovala společenskému dění a nedokázala reflektovat složitost nových vztahů v průmyslové společnosti. Ženy nepoznávaly nové podněty, nesetkávaly se s novými technologiemi, přístroji, zatímco muži nabývali na sociální smělosti, nových zkušenostech a měli také daleko snadnější přístup k informacím. O to složitější bylo pak postavení žen v případě nečekaných rodinných tragédií (úmrtí manžela, starost o nezaopatřenou rodinu), neřku-li dějinných zvratů, např. válečných konfliktů, v Americe ve válce Severu proti Jihu, ale také v Evropě při konfliktech války prusko-francouzské, prusko-rakouské, 19

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic TRITON PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE MARTIN SAIC TRITON Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Autor: Mgr. et Mgr. Martin Saic Interní doktorand na Katedře psychologie

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POLITICKÉ IDEOLOGIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Specifikace cíle práce

Specifikace cíle práce Specifikace cíle práce Pravidlo č. 1 Odborný text musí mít jasně stanovený a formulovaný cíl výzkumu = cíl práce. Cíl práce formulujeme na základě zvoleného tématu, z kterého vycházíme. Zvolit téma pro

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 OSKAR KREJČÍ MEZINÁRODNÍ POLITIKA Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s. r. o., K Mostu 124,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle)

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) EL DŮM - PORTÁL PRO PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) Jiří Zounek http://www.zounek.cz Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav pedagogických věd A. Nováka 1 602 00 Brno Obsah prezentace

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Zaměření a zpracování bakalářské práce

Zaměření a zpracování bakalářské práce 22.2.2006 Zaměření a zpracování bakalářské práce Napsat dobrý vědecký text je umění svého druhu. Napsat první vědecký text je vůbec nejtěžší. Vždyť ti, kteří budou usilovat o dokonalost, i když jí nedosáhnou,

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Plán hodiny. Výklad. přehledová stať Rozhovor jako kritický žánr? Poznámky k práci s rozhovorem

Plán hodiny. Výklad. přehledová stať Rozhovor jako kritický žánr? Poznámky k práci s rozhovorem Plán hodiny Výklad přehledová stať Rozhovor jako kritický žánr? Poznámky k práci s rozhovorem Interpretace mluvené formy do formy psané Eliminovat ukazovací zájmena Eliminovat hovorové výrazy Překládat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Socialistické teorie

Socialistické teorie Socialistické teorie Co nás čeká Utopický socialismus Socialismus na přelomu 18. a 19. století včetně H. Saint-Simon Karel Marx Marxovi součastnicí a následovníci Výzvy socialismu v 21. století Utopický

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Analýza mediální prezentace vítězných filmů 4. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Období: 0..00 8.7.00 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace

Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců. AUTORSKÁ PRÁVA Citace Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců AUTORSKÁ PRÁVA Citace Citace v autorském zákoně Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon bezúplatné zákonné

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 25. 08. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií

Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Co jsou uměnovědná studia? Úvod do uměnovědných studií Požadavky Zpracovat slovníkové heslo z minimálně 2 různých zdrojů Umělecké dílo; Otevřené dílo; Mimoumělecké estetično; Funkce umění; Umělecká hodnota;

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Katedra estetiky FF UK

Katedra estetiky FF UK Estetika na FF UK Na pražské Katedře estetikysedoplňují dva hlavní přístupy k estetické problematice systematický a historický. V rámci systematického přístupu jsou zkoumány hlavní estetické a filozofické

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Změny územního plánu a volební období 2010-2014 na pražském magistrátu

Změny územního plánu a volební období 2010-2014 na pražském magistrátu Změny územního plánu a volební období 2010-2014 na pražském magistrátu Pavel Bém propojil pražský magistrát s kmotry a korupcí a Praha byla řadu let vydána na milost a nemilost developerům. Po volbách

Více

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI

TULLIO DE MAURO: BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI OBSAH Slovo úvodem (V. Skalička) 13 Ferdinand de Saussure a jeho Kurs (F. Čermák) 15 K českému překladu a vydání Kursu obecné lingvistiky (F. Čermák) К druhému českému vydání (F. Čermák) 31 Předmluva к

Více

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis se týká bakalářských prací (dále

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA

UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA UČEBNICE PRO DĚTI S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM SLUCHU Z NAKLADATELSTVÍ SEPTIMA Miroslava Nouzová Nakladatelství SEPTIMA se od svého vzniku zaměřilo na vydáváni učebnic a dalších učebních i metodických materiálů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více