Česká média a feminismus. Barbora Osvaldová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká média a feminismus. Barbora Osvaldová"

Transkript

1 Česká média a feminismus Barbora Osvaldová Libri/Slon 2004

2 Odborný recenzenti: Prof. Andrew Lass, Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., PhDr. Marie Čermáková Barbora Osvaldová, 2004 Libri/ Slon, 2004 ISBN (Libri) ISBN (Slon)

3 Obsah Předmluva 9 Úvod 13 Feminismus, jeho historie a teorie 17 Feminismus kde se to vzalo? 17 Feminismus po česku 23 Po první světové válce druhá fáze 32 Po první světové válce bez druhé fáze 37 Feministické teorie 40 Poznámky 47 Feminismus a česká tištěná média 51 Předznamenání kudy kam? 51 Zpravodajství 54 Publicistika 59 Feminismus a časopisy 63 Feminismus a deníky 69 Feminismus a tzv. ženské časopisy 73 Feminismus a odborné časopisy 76 Feminismus a internet 80 Poznámky 85 Prostě tam nejsme mediální kontext feministického diskursu 89 Možnost projít branou 96 Poznámky 104 Anebo tam možná někde jsme feminismus v českých médiích 106 Poznámky 113 Závěr 115 Přílohy 117 Chronologický přehled zpravodajství ČTK o ženské otázce a feminismu 117 5

4 Článek Josefa Škvoreckého 123 Slovník pojmů 130 Poznámky 135 Věcný rejstřík 137 Jmenný rejstřík 140 Literatura a prameny 145

5 Jsme současně dcerami mužské tradice, odchovankyněmi našich učitelů, univerzitních profesorů, vedoucích našich doktorských disertací a našich vydavatelů tradice, která po nás žádá, abychom byly racionální, moc se nezviditelňovaly a byly vděčné; a na druhé straně sestrami v novém ženském hnutí, které s sebou nese zcela jiný druh uvědomění a závazku, který vyžaduje, abychom odhodily pseudoúspěchy nominálního ženského zastoupení a ironickou masku akademické debaty. Jak snadnější a méně osamocené je neprobudit se zůstat kritičkami a učitelkami mužské literatury, antropoložkami mužské kultury a psycholožkami mužských literárních reakcí a přitom tvrdit, že jsme přece univerzální. A přesto se nemůžeme při nutit zase usnout. Jako ženy akademičky sedmdesátých let jsme dostaly obrovskou příležitost, obrovskou intelektuální výzvu. Anatomie, rétorika, poetika, historie čekají na naše psaní. (Elaine Showalterová)

6 Předmluva Většina autorů a autorek v předmluvách konstatuje, že jejich téma bylo obtížné, vyžadovalo velkou koncentraci a mnoho hodin práce. Krom těchto problémů má moje téma ještě jeden aspekt. Bylo a je kontroverzní a výbušné. Vyvolává totiž velmi rozporuplné a často emotivní reakce. Feminismus jako pojem se v českém prostředí začal opět více objevovat po roce I když nebyl nový, byl spíše vnímán jako termín importovaný, vnucovaný české společnosti různými feministickými skupinami, zejména z USA a Spolkové republiky Německo. Tyto skupiny a organizace se rozhodly, že své východní sestry přivedou na správnou cestu pomocí osvěty, grantů a trvalého tlaku. Feminismus prožíval na západ od našich hranic již svou třetí a možná čtvrtou fázi, dokonce se už dostal tak daleko, že jeho zastánkyně na univerzitách začaly kritizovat vlastní teorie. U nás však byl vnímán jako něco neprobádaného a i některé dnešní aktivní feministky přiznávají, že pouze instinktivně cítily, že problémy žen jako komunity jsou přítomné, ale pojmenovat a zařadit je buď neuměly, nebo si jejich zařazením nebyly jisté. Zpočátku se zdálo, že otevřené hranice, možnost cestování a studia v zahraničí, příliv literatury a všechny další výhody svobody slova přinesou řadu témat, o kterých budou odborné i laické kruhy s potěšením diskutovat, a z těchto diskusí že vzejdou obohacující podněty, které rozhýbou několik desetiletí uměle umrtvované společenské vědy. Polemizovalo se o národních specifikách, tradicích a mýtech, o postmodernismu, občanské odpovědnosti, občanské společnosti atd. Také feminismus měl ambici se mezi tato témata zařadit. Pak však místo odborné diskuse převládly emoce, zastánci a odpůrci mezi sebou vytyčili nesmiřitelnou hranici a třetí, neutrální strana, představovaná většinovou společností, o feministická témata zvláštní zájem neprojevovala. V důsledku toho původní diskuse přerostla spíš v zákopovou válku a hlásit 9

7 se k feminismu znamenalo něco podobného jako veřejně deklarovat čarodějnictví. Režisérka Olga Sommerová ještě v roce 2000 svůj dojem shrnula větou, že feminismus je u nás dnes sprosté slovo. Spolu s dalšími autorkami a autory jsem se utvrdila v názoru, že emancipační teorie, dnes souhrnně nazývané feministické, nejsou v našem prostředí tak nečekané. Celá řada vzdělaných žen a mužů, kteří si zaslouží pozornost, se emancipačními hnutími žen zabývala už ve vzdálenější i relativně nedávné minulosti a byla při tom vedena těmi nejlepšími pohnutkami. Z české, moravské a slezské historie uveďme především skupinu obrozenců (Rettigovou, Němcovou, Rajskou, Amerlinga, Náprstka, Světlou, Krásnohorskou, Novákovou), později Masaryka, jeho ženu Charlottu a dceru Alici, senátorku Plamínkovou, poslankyně Zemínovou a Horákovou. Jak jsem pronikala na základě studia pramenů a literatury do tohoto problému, bylo mi čím dál jasnější, že hnutí má své přirozené kořeny i v naší společnosti, a má tedy své místo i na mediální scéně. Z přípravných diskusí vyplynulo několik poznatků: zatímco jedna skupina, ve které převažovaly akademicky vzdělané ženy, zpracování mediální reflexe feminismu chápala jako zajímavé a potřebné, jiná skupina poukazovala na to, že jde o problém cizorodý, neústrojný a uměle implantovaný. Vycházela při tom z razantního nástupu zahraničních feministek, které se bez znalosti českého kontextu snažily otázky považované feministickými teoriemi za důležité vnutit do našeho mediálního diskursu. O pojmu feminismus kolovala také celá řada mýtů. Důvodem bylo mimo jiné to, že jde zároveň o teorii, politické hnutí i jeho praktické projevy. Byl vnímán jako další -ismus, tedy ideologie, navíc levicová, a na tu byla naše společnost po mnohaleté zkušenosti s různými diktaturami velmi alergická, ať už šlo o ženské, nebo mužské příjemce. Naopak feministicky orientovaní autoři a autorky si stěžovali, že většinová společnost pojem, hnutí i jeho projevy bagatelizuje, zlehčuje, zesměšňuje a nepopřává jim ve veřejném prostoru odpovídající místo. Tím samozřejmě mínili mediální scénu, protože to je prostředí, kde se podobné diskuse v našem světě odehrávají především. To všechno mne vedlo k tomu, že jsem nakonec téma česká média a feminismus, respektive feminismus na stránkách našich médií zpracovala. Snažila jsem se při tom pochopit jak pozice skupiny feministů a feministek, tak většinové společnosti i kritiků, protože v každém z názorů je podle mne určité racionální jádro. Byla jsem v rozporuplném postavení. Viděla jsem celou řadu diskriminačních faktorů, které ženy musejí snášet, některé jsem také zažila. 10

8 Na druhé straně jsem chápala i argumenty oponentů, kteří upozorňovali na to, že otřeseme-li některými základy, na kterých se po mnohá staletí společnost vyvíjela, vyvoláme dominový efekt a nedobereme se lepšího řádu, ale spíš chaosu. Snažila jsem se tedy zachovat si odstup a nepřistupovat k materiálu zaujatě, vyvarovat se apriorních soudů s vědomím, že v obou krajních polohách na straně zastánců i odpůrců se mohu setkat s netolerancí nebo fanatismem. Připouštím ovšem, že pokud se člověk dlouhodobě nějakému námětu věnuje, většinou si k němu vytvoří kladný vztah. 11

9 Úvod Při práci na tématu Česká média a feminismus se brzo vynořil problém. Jaký bude okruh zkoumání? Stručně řečeno, bude předmětem zpracování medializace feministického způsobu myšlení a vnímání obecně, nebo konkrétní zveřejněné projevy, které se jako feministické (antifeministické) označují a tento termín používají? Součástí feministického diskursu jsou totiž i jevy typu znevýhodňování žen na trhu práce, interrupce, násilí v rodině, páchané především na ženách a dětech, netolerance k odlišnosti, potřeba projevovat cit atd. Lidé o těchto problémech diskutují, aniž by si uvědomovali, že vlastně mluví o tématech také feministických. Ale je jasné, že nelze vést paralelu mezi feminismem a ženskou otázkou. Pojem ženská otázka je historicky starší, navíc je spojen s konkrétními sociálními projekty, kdežto feminismus má aspekty teoretické, vycházející z filosofie, sociologie, psychologie, antropologie, komunikace a od praktické roviny přechází v abstraktní. Nakonec jsem se rozhodla pro alternativu druhou a zaměřila se pouze na materiály, které se přímo týkaly feminismu jako teorie a myšlenkového směru, včetně používání tohoto pojmu. Práci jsem rozdělila do dvou větších celků. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje dostatečné obecné povědomí o kořenech feminismu, jako první jsem zařadila kapitoly mapující vznik a vývoj emancipačního, později feministického hnutí v našem prostředí na pozadí událostí světových, respektive euroamerických. Ve zkratce tak seznamuji čtenáře s cestou, kterou jsem absolvovala sama, abych byla schopna pochopit, oč feministkám šlo a jde. Tyto kapitoly mohly být ovšem jen nástinem, byla jsem nucena vybrat pouze záchytné body a některé představitelky a představitele domácího i zahraničního hnutí. Kde to bylo možné, odkazuji v poznámkách na studie, ve kterých zájemce získá podrobnější informace. Také česká odborná literatura má dnes už několik zajímavých titulů, které tuto oblast postihují. Feminismus vzhledem ke své 13

10 interdisciplinární nezakotvenosti má ovšem tu zvláštnost, že mnoho důležitých teoretických článků bylo publikováno i v našich denících a časopisech. Dále jsem se pokusila definovat, co feministické teorie obsahují. Domnívám se, že právě neznalost vývoje feminismu (včetně vývoje na našem území), jeho kontextu a teorií, způsobuje obvyklé emocionální reakce na tento pojem i jeho mediální projevy. Z teoretické feministické literatury jsem se zaměřila na zásadní zahraniční tituly a dále především na literaturu dostupnou v češtině, která reflektovala oblast, na niž jsem se chtěla koncentrovat, protože mi jde o feminismus v českém kontextu. Na tomto místě je třeba upozornit, že se velmi slibně rozvíjí feministické bádání na Slovensku a že zde také vychází reprezentativní feministický kulturní časopis Aspekt, věnovaný jak odborným studiím, tak i recenzím a cizojazyčné a domácí beletrii. Zahraniční pramenný materiál je dnes už natolik rozsáhlý, že bylo nutné výběr zúžit, aby bylo možné věnovat se vlastnímu obsahu studie: reflexi feminismu v českých médiích. Zde jsem sáhla ještě k další redukci: na média psaná. Rozhlas a televize se pochopitelně tématu dotýkají také, nicméně zatím v míře menší (některé vazby naznačuji) a nebylo v mých silách (ani ambicích) postihnout také tuto sféru. Považovala jsem však za nutné zaměřit se v oblasti psané žurnalistiky vedle médií klasických i na médium relativně nové, na internet. Vedl mne k tomu předpoklad, že internet umožňuje vyjádření i těm skupinám, které do oficiálních médií mají z různých důvodů ztížený přístup. Materiál zahrnul texty týkající se feminismu a uveřejněné v českém tisku od roku 1989, respektive 1990, do roku Přelom roku 1989/90 jsem jako počátek zvolila proto, že se v té době zásadně začala měnit česká mediální krajina. Tato změna zahrnovala mimo jiné zrušení cenzury, celkovou restrukturalizaci, privatizaci médií, pronikání zahraničních mutovaných titulů na náš trh (pro naše téma to bylo podstatné zejména u časopisů pro ženy) a další. Po roce 1989 se také postupně profilovalo internetové sdělování. Rok 2001 jsem zvolila jako hraniční, třebaže nemá do té míry přelomový charakter. V té době však už většina novin a časopisů stabilizovala svou podobu a v této podobě vstoupila do nového tisíciletí. Jako doplněk jsem ještě prostudovala produkci Československé, později České tiskové kanceláře, která přinášela především zpravodajské informace. Celý soubor ČTK je pro ilustraci zařazen do přílohy, jedna kapitola obsahuje shrnutí a příslušné tabulky. Samostatně jsou zpracovány tzv. časopisy pro ženy. 14

11 Zkoumání se opíralo o písemné projevy, které se bezprostředně týkaly feminismu. Do databáze ČTK, Národní knihovny a internetových vyhledávačů jsem zadávala trojici slov feminismus, ženská otázka, žena. Z tohoto materiálu jsem oddělila texty o ženské otázce obecně (kam lze například zahrnout témata jako znásilnění, domácím násilí, údaje o menších platech žen apod.) a koncentrovala se na texty přímo se dotýkající feminismu a doplnila jejich soubor vlastním výstřižkovým archivem a materiálem získaným excerpcí ženských časopisů. V publikovaném výkladu se zaměřuji na skutečně relevantní projevy a média, tedy nikoli na nahodilé zmínky a jednotlivé články, zachycené v podkladové databázi. Proto se koncentruji na tituly, které se tématu věnovaly soustavně a jsou také považovány z hlediska mediálního či feministického diskursu za normotvorné. Na závěr několik poznámek jazykových. Citáty ponechávám v zásadě v původní podobě, termín filosofie však užívám důsledně v podobě se s, a to jak v textu autorském, tak v citacích. Současní čeští filosofové vesměs užívají v odborné literatuře tuto podobu a zdůrazňují tak záměrně odlišnost od filozofie marxistické minulých čtyřiceti let. Přidržuji se tohoto úzu v autorském textu, pravopis citací v tomto bodě s textem autorským sjednocuji. V bibliografických odkazech na zahraniční literaturu nepřechyluji cizí ženská příjmení. Dovoluje to současná spisovná norma, krom toho čerpám z textů feministických autorek, které příjmení také nepřechylují, protože mají za to, že taková změna vždy ženu podřizuje vlastnictví muže otce nebo manžela. Volila jsem tedy v poznámkách přizpůsobení autorského textu pramenům. 15

12 Feminismus, jeho historie a teorie Feminismus? Kde se to tu vzalo? Výklad o hnutí, které budeme pro zjednodušení nazývat feminismem, lze začít v různém časovém horizontu. Nicméně obecná shoda panuje především o dvou meznících: boji amerických osad za nezávislost a francouzské revoluci. To jsou tedy okamžiky, kdy dochází k posunu ve vnímání rolí, podmíněnému původně důvody vnějšími (válka, revoluce), kdy dochází k rozkolísání tradičních hodnot a tvorbě hodnot nových. Ženy byly okolnostmi nuceny přejímat role mužské a zároveň si uvědomovaly, že jsou schopny je převzít. V březnu 1776 napsala Abigail Adamsová ( ), manželka druhého amerického prezidenta Johna Adamse, svému muži dopis, kde mimo jiné píše: přeji si, abyste v novém zákoníku, o němž předpokládám, že ho budete muset vytvořit, pamatovali na dámy ( ) Nedávejte do rukou manželů tak neomezenou moc ( ) Jinak dámy rozdmýchají vzpouru a nebudou se považovat za spoutané žádnými zákony, v nichž nemají hlas ani zastoupení. 1 Ve Francii předkládá Olympie de Gougesová ( ), zakladatelka prvních ženských politických spolků, Prohlášení práv žen a občanek jako reakci na La déclaration des droits de l homme et du citoyen (1789), které, jak ostatně poukazují feministické lingvistky na materiálech z mnoha dalších jazyků, mělo jednoznačný výklad člověk a občan rovná se muž. Také v Anglii se objevuje Obhajoba ženských práv (1792) formulovaná Mary Wollstonecraftovou ( ), která poukazuje na to, že ženy byly vmanipulovány do určité role a jejich podřadné postavení bylo vytvořeno uměle. Nyní už je ovšem (říká autorka) toto pojetí natolik samozřejmé, že je jejich méněcennost považována za přírodní zákon. Svoboda je matkou ctnosti, a pokud jsou ženy už svou povahou otrokyně a není jim dovoleno dýchat ostrý a posilující duch svobody, pak musejí navždy malátnět jako exoti a nutně být považovány za krásné chyby přírody. 17

13 Příznačný pohled na ženskou emancipaci v 19. století přináší heslo Ženská emancipace (feminismus) z Ottova slovníku naučného. Kromě obsahu je text pozoruhodný ještě ze dvou hledisek: jeho autorkou byla známá senátorka a feministka Františka Plamínková ( ) a jsou zde pregnantně formulovány teze feministického myšlení platné dodnes. Krom toho je to také v českých podmínkách natolik fundovaný text o tomto problému, že se k němu vracejí i dnešní bádání, oživená po roce Autorka zde říká: Hlavní složky hnutí emancipačního jsou: 1. úsilí o uvolnění individuální s praktickým požadavkem neobmezovaného vzdělání pro ženy; 2. sociální a éthické s požadavkem přístupu ke všem povoláním a oborům lidské práce, odstranění dvojí morálky, nuceného celibátu, prostituce; 3. politické, bojující za právo volného sebeurčení ve státě, tedy volební právo, změny některých zákonů; 4. rodinné, snažící se o mravní a právní rovnost v rodině, nezávislost hospodářskou a rodičovskou moc ( ) Jádro sporu: platí individualismus také pro ženy, nebo jest žena určena podříditi se prospěchu rodiny a společnosti, tedy místo svobodného sebeurčení a volby povolání, jak chce feminismus uzavříti ji do sféry dané tradicionální dělbou práce pouze do domácnosti jak chtí odpůrci. Důvody těchto: žena určena mateřstvím, její psychika inferiorní: není géniův ani velkých myslitelů žen. Důvody feminismu jsou: žena je především člověk, život její není vyčerpán úkolem manželky a matky. 2 Přestože postupně vznikající americké státy měly své konzervativní evropské kořeny a přestože Thomas Jefferson, když byl tázán na vo lební právo žen, odpověděl že něžná poprsí dam nebyla stvořena pro politická zemětřesení, bylo to právě na americkém kontinentě, kde se myšlenky emancipace prosazovaly nejrychleji. 3 Už v roce 1826 byla v Bostonu otevřena střední škola pro dívky a byly také, jako předchůdci vysokých škol, zřizovány semináře pro ženy např. Troy Female Seminary ve státě New York, který založila Emma Willardová v roce 1824, nebo seminář na Mount Holyoke v městě South Hadley ve státě Massachusetts, založený Mary Lyonovou roku Tento tříletý studijní program nabízel výuku gramatiky, starověké a moderní geografie, algebry, fyziologie, botaniky, filosofie, estetiky, hudby a francouzštiny. Aby se snížily náklady na provoz školy, studentky si samy vařily a uklízely. 18

14 Za první vysokou školu pro ženy, aplikující standardní akademický program, je považován Vassar, fungující od roku 1865 v Poughkeepsie ve státě New York. Oberlinská vysoká škola v Ohiu začala jako první od roku 1837 přijímat vedle studentů také studentky. Právě koedukace byla jedním z požadavků emancipačního hnutí. Největší intelektuální hvězdou mezi ženami své doby posměšně nazývanými modré punčochy byla Margaret Fullerová. Jako předčasně vyspělé dítě ji otec cpal vzděláním, např. s latinou začal, když jí bylo šest. Později prohlásila: V Americe není intelekt srovnatelný s mým. Jako mladá žena se sebevědomě připojila k literárním kruhům v Bostonu a Concordu, dva roky redigovala The Dial a stala se literární redaktorkou a kritičkou New York Tribune Horace Greeleyho. Od roku 1839 do roku 1844 vedla konverzace s kultivovanými bostonskými dámami. Z těchto napůl salónů, napůl seminářů vzešel mnohý z nápadů publikovaných později v průkopnické knize Žena v devatenáctém století (1845), ve které se dovolávala odstranění všech intelektuálních a hospodářských překážek. Tvrdila, že duše a mysl nejsou ani mužské, ani ženské génius je bezpohlavní. Žena nepotřebuje vládnout či jednat jako žena, potřebuje přirozeně růst, poznávat intelektem a její duše potřebuje žít svobodně a nerušeně, aby odkryla síly, které jí byly dány, když jsme opustily náš společný domov. 4 Po USA, kde první ženy absolvovaly univerzitu ve čtyřicátých letech, promovaly další v šedesátých letech v Paříži a v Curychu, v sedmdesátých ve Stockholmu, Helsinkách, Cambridge, Bernu, Kodani, Oslu a Haagu. V Rakousku-Uhersku a Německu se studentky na univerzity dostaly až v letech devadesátých. Dalším požadavkem feministek byl rovnoprávný přístup k povoláním. Hospodářský život devatenáctého století dávno přestal probíhat lineárně, výroba se stále víc přenášela mimo domov, charakter práce (i rolí) se začal měnit. Proti tradičnímu tvrzení, že domácnost je pro ženu vlastní, se objevuje názor, že domov se pro ženu postupně změnil v past, protože se stále víc odcizovala společenskému dění a nedokázala reflektovat složitost nových vztahů v průmyslové společnosti. Ženy nepoznávaly nové podněty, nesetkávaly se s novými technologiemi, přístroji, zatímco muži nabývali na sociální smělosti, nových zkušenostech a měli také daleko snadnější přístup k informacím. O to složitější bylo pak postavení žen v případě nečekaných rodinných tragédií (úmrtí manžela, starost o nezaopatřenou rodinu), neřku-li dějinných zvratů, např. válečných konfliktů, v Americe ve válce Severu proti Jihu, ale také v Evropě při konfliktech války prusko-francouzské, prusko-rakouské, 19

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Julie Dlabajová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední škola hotelová

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze duben 2011 1) Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový

Slohové postupy: úvahový, ale také informační a výkladový Recenze Teoretická část útvar publicistického stylu hodnotící a analyzující žánr, určený většinou poloodbornému či odbornému publiku posuzuje umělecké dílo knihy, filmy, divadelní hry, výstavy...atd. Autor

Více

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle)

PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) EL DŮM - PORTÁL PRO PODPORU E-LEARNINGU (nejenom v systému Moodle) Jiří Zounek http://www.zounek.cz Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav pedagogických věd A. Nováka 1 602 00 Brno Obsah prezentace

Více

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_0260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 OSKAR KREJČÍ MEZINÁRODNÍ POLITIKA Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s. r. o., K Mostu 124,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

Stará a nová média, participace a česká společnost

Stará a nová média, participace a česká společnost MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta Fakulta sociálních studiísociálních studií Stará a nová média, participace a česká společnost Výzkumná zpráva, 2015 Alena Macková Jakub Macek Tato výzkumná

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5 Autor: Ladislava Městková Datum: 1. 10. 2012 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Boj o nezávislost amerických osad Klíčová

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Stimulancia a opioidy z pohledu médií

Stimulancia a opioidy z pohledu médií Stimulancia a opioidy z pohledu médií Kateřina Grohmannová AT konference, Měřín 24. května 2006 Obsah Představy a postoje o užívání a uživatelích drog Role médií Cíle výzkumu Výzkumné otázky Základní a

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Metody zpracování informací - 2

Metody zpracování informací - 2 Základní vymezení témat přednášek: Informační služby Informační střediska Knihovny Uživatelé a čtenáři Informace Informační služby služby mohou být individuální nebo skupinové poskytují je komerčně i nekomerčně

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie

Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie Vyhláška garanta bakalářského studijního programu Geologie o požadavcích na bakalářské práce v bakalářském studijním programu Geologie I. Úvodní ustanovení 1) Tento předpis se týká bakalářských prací (dále

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_770_Pygmalion_ pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28.

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY New Trends in Education of the Military Professional Managers in the Army of the Czech Republic pplk. Mgr. Janusz Mika,

Více

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR

Příklad č. 1. Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Příklady pochybení vzniklých při studiu doktorských studijních programů na FPR Zveřejněno na žádost představitelů studentské komory AS ZČU Příklad č. 1. - pro obor pracovního práva na katedře pracovního

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? NEBEZPEČNÉ OBRÁZKY Klíčové otázky: Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Analýza mediální prezentace vítězných filmů 41. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Analýza mediální prezentace vítězných filmů 4. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Období: 0..00 8.7.00 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o. Politických vězňů 0,0 00 Praha E-mail: obchodni@newtonit.cz

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář"

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět Diplomový seminář leden 2010 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět "Diplomový seminář" Diplomová práce je písemný nebo grafický dokument. Je výsledkem

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více