Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka Město VALTICE. 9. února SEVA-FLO RA s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Valtice na veletrhu TAXI LEV. Tříkrálová sbírka +420 605 10 22 10. Město VALTICE. 9. února 2009. SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 9. února 2009 Valtice na veletrhu Ve dnech 15. až 18. ledna se již tradičně otvírá veletrh cestovního ruchu na brněnském výstavišti. Město Valtice bylo zastoupeno v expozici Lednicko-valtického areálu spolu s dalšími obcemi dobrovolného svazku. Své místo mělo i ve velkolepě pojaté expozici Jihomoravského kraje. Dva pracovníci městského úřadu po celou dobu veletrhu podávali informace, rozdávali propagační materiály a zodpověděli stovky různých dotazů. Zájem byl hlavně o celý areál, samozřejmě o vinařskou turistiku, cyklistické stezky a ubytování. Valtice se prezentovaly jako hlavní město vína a je potěšitelné, že tento náš slogan je veřejnosti znám. Akceptuje ho i odborná veřejnost, o čemž svědčí zájem různých médií o navázání kontaktů a nespočetné nabídky inzerce v různých odborných časopisech. Příjemné bylo i dokazování, že naše město je skutečně městem vína. Vinné sklepy Valtice a Vinařství Sedláček věnovali vzorky vína, které ocenili starostové Podyjí i areálu, kteří se zde pracovně setkali. Oběma vinařstvím patří dík za tuto spolupráci. Vinařství Sedláček mělo i vlastní, velmi působivý stánek. Z dalších valtických subjektů se zúčastnil Národní salon vín a nový penzion Klaret na Střelecké ulici. Velmi milé bylo sobotní vystoupení valtických mažoretek v expozici Jihomoravského kraje. Je potěšitelné, že jsme se této prestižní mezinárodní akce zúčastnili a v tom moři informací neztratili. Byli jsme nejen viděni a ochutnáváni, ale také slyšeni, protože o dobrou náladu se postaraly i cimbálové muziky Břeclavan a Notečka. Za zvážení stojí a bylo by to velkým úspěchem, kdyby se spojili valtičtí vinaři, ubytovatelé a podnikatelé a prezentovali se ve vlastním stánku pod hlavičkou Valtice - Hlavní město vína. František Schulz, kultura TAXI LEV Tříkrálová sbírka Začátek nového roku je již tradičně ve znamení charitní Tříkrálové sbírky, pořádané Českou katolickou charitou. Valtičtí koledníci tuto tradici v letošním roce pořádali poosmé, kdy po dvě sobotní a jedno nedělní odpoledne, procházela skupinka koledníků Valticemi s koledou a novoročním přáním, přičemž přijímala do zapečetěné pokladničky finanční dary od spoluobčanů. Se stejným posláním vyšli koledníci pod patronací Mgr. Adama Poláška v neděli do ulic v Úvalech. V pondělí byly na radnici za účasti paní starostky Ing. Lvové a obou vedoucích skupinek koledníků, Mgr. Poláška a paní Režňákové, zapečetěné pokladničky otevřeny, obsah přepočítán, sepsán protokol a celkový výnos sbírky ve výši ,- Kč odveden na účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny. Z celkové částky bylo vybráno v Úvalech Kč 2.909,- Kč a ,- Kč ve Valticích. pokr. na str. 2 SEVA-FLO RA s.r.o. Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 25 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. ledna 2009 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Bc. Lucie Klepáčkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č.22 ze dne Zprávu o kontrole plnění usnesení z předcházejícího zastupitelstva města. 4. Zápis a usnesení z jednání rady města č.30 ze dne Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb.,o dani z nemovitostí. II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení pan Ing. Petr Zelinka, pan Jiří Špaček a paní Leona Sobotková. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města paní Mgr. Slávku Janků a pana Bohumila Filipa. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Uzavření smlouvy č /001/08 na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par.č. 607, 1333, 1335, 1336, 1337/1, 1372, 1374/1, 1429, 1450/1, 1683/1 a 1702 v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. na dobu neurčitou v částce ,- Kč a pověření starostky podpisem smlouvy. 5. Prodej části pozemku par.č. 1429, ostatní plocha, komunikace a části pozemku par.č. 1472/2, zastavěná plocha v k.ú. Valtice manželům Stanislavu a Boženě Svobodovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemků a pověření starostky podpisem smlouvy. 6. Prodej pozemku par.č. 1592, zahrada v k.ú. Valtice paní Vlastě Rackové za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 7. Prodej části pozemku par.č. 34, zahrada v k.ú. Valtice panu Radku Hoštickému za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 8. Prodej pozemku par.č. 2581, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Valtice panu Radimu Kočárovi za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem kupní smlouvy. 9. Prodej pozemku par.č. 17/3, zahrada v k.ú. Úvaly u Valtic manželům Adamu Janu a Martině Poláškovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem smlouvy. 10. Požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Břeclav o bezúplatný převod pozemku par.č. 1649/2 v k.ú. Valtice, ostatní plocha, komunikace na Město Valtice. 11. Uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemku par.č. 2/2 a 3/2, ostatní plocha v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a Římskokatolickou farností a pověření starostky podpisem smlouvy. 12. Uzavření smlouvy na bezúplatný převod pozemku par.č. 18/2 ostatní plocha v k.ú. Valtice dle geom. plánu č /2008 mezi Městem Valtice a manžely Nguyen Quang Hau a Tham Tran Thi a pověření starostky podpisem smlouvy. 13. Prodej pozemku par.č.2681, zahrada v k.ú. Valtice paní Ludmile Ťulpové za cenu 366,00 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starostky podpisem kupní smlouvy. 14. Smlouvu o dílo na provedení stavby Valtice jihovýchod stavba vozovky, ul. Okružní mezi zhotovitelem OHL ŽS, a.s. Brno a městem Valtice jako objednatelem a pověření starostky podpisem smlouvy. 15. Mandátní smlouvu č. 437/2009-M na provedení TDI na stavbě Valtice komunikace v ul. Okružní mezi mandatářem Jančálek s.r.o. Břeclav a městem Valtice jako mandantem a pověření starostky podpisem mandátní smlouvy. 16. Smlouvu o dílo na provedení zakázky Úprava a obnova zeleně ve Valticích mezi zhotovitelem AVE komunální služby s.r.o. Praha 5 a městem Valtice jako objednatelem a pověření starostky podpisem smlouvy. 17. Podání žádosti k VaK Břeclav, a.s. k převzetí nepeněžitého vkladu části vodohospodářské infrastruktury, a to vodovodu a kanalizace na ul. Sluneční, prodloužení vodovodního řadu na ul. Růžové a ATS na ul. Okružní (odbočující z 21. dubna). III. ZMV souhlasí: 1. Se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na území dobývacího prostoru Valtice VI., parc.č. 3057/3 investora Zechmeister spol. s r.o. Valtice, bude-li tato stavba realizována v souladu s ÚPN SÚ Valtice. IV. Zastupitelstvo rozhodlo: 1. O přidělení zakázky Valtice jihovýchod stavba vozovky, ul. Okružní uchazeči OHL ŽS, a.s. Brno. 2. O přidělení zakázky Úprava a obnova zeleně ve Valticích uchazeči AVE komunální služby s.r.o. Praha Dle 85 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o přijetí úvěru na dokončení stavby Tělocvična ZŠ Valtice ve výši 14 mil. Kč. V. Zastupitelstvo jmenuje: 1. Hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Technický dozor investora na zakázku Úprava a obnova zeleně ve Valticích ve složení: Ing. Jaroslav Pokorný, Ing. Pavlína Vlková, Ing. Jaroslav Klíma, Mgr. Slávka Janků, Vlasta Burská jako řádné členy, Ing. Terezie Lvová, Bc. Milan Sedláček, Martin Grbavčic, Špaček Jiří, Anna Režňáková jako náhradníky. 2. Hodnotící komisi pro zakázku Úvěr města Valtice ve složení Ing. Petr Sláčala, Ing. Pavel Trojan, Miluše Crhonková, Anna Režňáková a Bc. Dagmar Uherková jako řádné členy, Ing. Terezie Lvová, Mgr. Adam Jan Polášek, Mgr. Ing. Marek Šťastný, Mgr. Bc. Milan Večeřa, Jana Chlubnová jako náhradníky. 2 Ing. Pavlína Vlková v.r. místostarostka Ing. Terezie Lvová v.r. starostka Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice Tříkrálová sbírka pokr. ze str. 1 Děkuji tímto všem, kteří pochopili význam této charitní akce a ochotně a rádi přispěli. Jejich finanční dary pomáhají zmírnit utrpení, strádání a bolest těch, kteří jsou odkázáni na ušlechtilost a obětavost ostatních spoluobčanů. Děkuji koledníkům, kteří vyměnili trávení volného času v teple svých domovů u počítačů, televizorů a her, v lepším případě bruslením či lyžováním v přírodě, za několik hodin strávených koledováním v mrazivých lednových odpoledních. Poděkování patří také rodičům koledníčků, kteří tím, že děti na tuto akci uvolnili, dali najevo svůj přístup k tomu, že je třeba myslet také na druhé a v rámci svých schopností tak pomoci. -ar-

3 Městská policie informace o činnosti - leden byla provedena kontrola kamerového zabezpečení na dětském hřišti. Dále byla provedena kontrola veřejného pořádku v Úvalech, na Raisně, na Belvedéru a v přilehlých lokalitách poskytovali strážníci součinnost při smutečním obřadu na místním hřbitově. Dále byla provedena kontrola v zámeckém parku, v ulicích Nová, Česká, Sadová a K Venérii. Téhož dne byla poskytována strážníkům součinnost PČR na přechodech pro chodce byla poskytována součinnost Exekutorskému úřadu Hodonín a to ve dvou případech byla provedena kontrola v některých restauračních zařízeních na podávání alkoholu mladistvým byla udělena bloková pokuta za veřejné pohoršování. Téhož dne bylo zjištěno několik auto vraků, které zanechali nezodpovědní majitelé na veřejných prostranstvích. Upozorňujeme řidiče, že tato vozidla budou odstraněna na jejich náklady byla provedena kontrola bývalé skládky v Úvalech a dále v ulicích Střelecká, Krátká, Nová, Zahradní, Malá strana, Jabloňová, K lesíku atd. Zjištěné nedostatky byly řešeny hned na místě byla udělena bloková pokuta za porušení dopravního značení B2 na ulici Rudé armády ve večerních hodinách poskytovali strážníci součinnost PČR při šetření vykradení auta poskytovala MěP součinnost Technickým službám při kácení stromů na ulici Mikulovská. Dále byla poskytována součinnost Exekutorskému úřadu Hodonín byla odchycena fena Bígla, která byla následně odvezena do útulku v Bulharech. Téhož dne byla provedena kontrola bývalé skládky v Úvalech a na ulicích Zahradní, Modřínová, Tří bratří atd byl MěP předán zatoulaný labrador a následně dne byl tento pes odevzdán majiteli byla poskytována součinnost Technickým službám při kácení stromů na ulici Mikulovská poskytovala MěP součinnost při smutečních obřadech na místním hřbitově. zapsal strážník M. Šesták Kontakty na MěP: telefon: ; mobil: ; Jak zajistit pohřeb ve Valticích Pro pohřební službu Mikulov pana Chromého zajišťuje pohřby ve Valticích paní Anna Molčíková, ulice Jabloňová čp. 592, tel.: nebo mob.: Paní Molčíkovou stačí kontaktovat či navštívit a ona již zajistí kompletní vybavení pohřbu parte, věnce, kytice a vše ostatní Právě ve smutných chvílích chceme Vám být nápomocni a zajistit Vám velmi důstojné poslední rozloučení -am- Platba poplatku za komunální odpad ve městě Valtice v roce 2009 Vážení občané, Oznamujeme Vám, že v roce 2009 zůstává výše poplatku za komunální odpad stejná jako loni, a sice 500,- Kč. Stejně tak zůstává v platnosti jednotný termín pro úhradu poplatku do na pokladně Městského úřadu Valtice. Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Valtice č. 3/2007 Výše poplatku: 500,- Kč Termín splatnosti poplatku: Správce poplatku: Městský úřad Valtice, Náměstí Svobody 21 Místní poplatek platí: 1) každá fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt 2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k inviduální rekreaci Úlevy a osvobození od poplatkové povinnosti nejsou poskytovány Ekonomický odbor, pokladna Vyčteno odjinud Cesta z Vínové čtvrti do Česka Tři hraniční přechody v okrese budou vyasfaltovány a vylepšeny. Z Katzelsdorfu, Zwingendorfu a Bernhardsthalu bude jízda do Česka v budoucnu ještě jednodušší. Přírodní nezpevněné cesty budou asfaltovány. Jedná se o tři dopravní spojení mezi okresy Mistelbach a jižní Moravy, která budou do konce příštího roku vystavěna a vylepšena. Silnice budou sloužit pouze příhraniční dopravě a jsou dimenzovány na dopravní omezení do 7,5 tuny. Těžká nákladní doprava tedy přes tyto silnice nebude projíždět. Větší díl prací připadá na českou stranu. Zde budou silnice asfaltovány do šířky 4 a 5m a budou vybaveny výhybnami (místy pro míjení). Na jaře 2009 bude započato se silnicí mezi Katzelsdorfem a Valticemi, pak bude následovat Zwingendorf Seefeld Kadily Jaroslavice a na podzim Bernhardsthal Poštovná Břeclav. Doposud jsou spojení vyznačena jako přírodní silnice, nyní jsou nutné právní změny, aby je bylo možné asfaltovat. Projektové náklady obnáší na české straně kolem 4 miliónů Euro, na dolnorakouské straně jsou náklady význačně nižší a jsou odhadovány na 300 až 400 tisíc Euro. Z okresních listů Mistelbach přeložil Jan Polak 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZA JÍ MA VOS TI Kulturní kalendář únor Kuželkářský turnaj Memorial Pavla Helešice Termín: , , , , , , Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013 Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, , Utkání v kuželkách Termín: A mužstvo: 6.2., 20.2., od hod. B mužstvo: 7.2., od 9.00 hod. C mužstvo: 7.2., od hod. dorost: 8.2., od hod. Místo konání: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, ul. Boční 1013 Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, , mažoretkový ples Termín: Místo konání: Valtice, hotel Hubertus Organizátor: Klub mažoretek Valtice, , Kurz Sommelier II. část Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie, nám. Svobody 2 Organizátor: Vinařská akademie Valtice, o.s., , , Dětský karneval - soutěže, vystoupení mažoretek a tanečních kroužků z Valtic a z Mikulova, dětská diskotéka s překvapením. Vstupné dobrovolné Termín: od 16:00 hod. Místo konání: Disco Club Kinopolis Organizátor: ZŠ Valtice, Kinopolis a město Valtice Maškarní disco ples - maskovaná obsluha, ukázka tanců taneční skupiny z Mikulova a mini lekce tanečních kroků. Hraje DJ T.I.B.O.R. Masky vstup zdarma ostatní 50,-Kč Termín: od 20:00 hod. Místo konání: Disco Club Kinopolis Organizátor: Kinopolis Krojovaný ples Termín: Místo konání: Kulturní dům v Hlohovci Organizátor: Valtická krojovaná společnost, , Co nového nás čeká nebo co pokračuje v březnu 2009: Valtický košt: tradiční výstava moravských a rakouských vín z okolí Valtic Kurz Sommelier II. část: kurz vedoucí k získání osvědčení Sommelier Utkání v kuželkách: mužstvo A ; B ; dorost Víkendový seminář o víně: základní informace o víně přímo v hlavním městě vína Valtické včelařství: termín bude upřesněn - přednáška RNDr. Petra Macháčka Školní karneval: termín bude upřesněn Kinopolis a ZŠ Valtice zve všechny malé děti z Valtic Bližší informace v březnovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: Albero pro Karolínku Zaměstnanci restaurace Albero se již podruhé sešli, aby všichni společně zakončili při bowlingovém turnaji další úspěšný rok. V rámci tohoto turnaje udělali všichni zaměstnanci sbírku na pomoc Karolínce Horské. Tentokrát se však uskutečnil kuželkový turnaj. Pro Karolínku byla vybrána částka 3.000,- Kč a příspěvek dal i provozovatel kuželny pan S. Vařák. Příspěvek byl předán paní Ditě Horské. Rádi bychom touto cestou Karolínce popřáli do roku 2009 hodně radosti, štěstí a hlavně zdraví. kolektiv zaměstnanců Albero Advokátní kancelář JUDr. Ivany Lorenzové oznamuje všem obyvatelům Valtic otevření své nové pobočky kanceláře, kterou můžete navštívit v pondělí a ve čtvrtek v době od do hodin nebo po předchozí telefonické dohodě kdykoli. Kancelář se nachází vedle zámku na adrese nám.svobody 3, v budově Městského kulturního a informačního centra, v prvním poschodí. S hájením Vašich práv Vám pomůžeme zejména v oblasti občanského, rodinného a obchodního práva, ale i práva trestního či správního. Zajistíme sepisy a uzavírání smluv kupních, darovacích, nájemních, zástavních a zřizování věcných břemen. Nabízíme také možnost úschovy peněžních prostředků u advokáta a ověření podpisu na listinách. Právní pomoc poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, podnikatelům i široké veřejnosti, včetně zastoupení před soudy a dalšími institucemi. Telefonické objednávky na čísle adresa kanceláře náměstí Svobody 3, Valtice Půjčky 6 000,- až ,- Kč pro všechny zaměstnance, důchodce, podnikatele a ženy na MD bez ručitele, rychle, levně a hlavně BEZ POPLATKU Tel.: Česká podnikatelská pojišťovna a.s. oznamuje že dne otevírá svojí pobočku ve Valticích, která bude poskytovat občanům a firmám veškeré služby v oblasti pojišťovnictví. Provozní doba: pondělí a středa od 9:00 do 17: 00 hodin Kancelář najdete na adrese: náměstí Svobody č.3, v budově Městského kulturního a informačního centra ve druhém poschodí dveře č. 12. Bližší informace na tel :

5 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Bruslení Teplot pod bodem mrazu hbitě využili žáci sedmého ročníku, kteří se v rámci hodiny tělesné výchovy vydali, společně s panem ředitelem, bruslit na zamrzlou pískovnu. Led byl ovšem pokryt vrstvou sněhu, a tu bylo potřeba samozřejmě odstranit, což sedmáci pojali jako takou malou rozcvičku. Tento pán kradl v obchodě, ale více zarážející bylo, že kradl čokolády, šampony a řasenky. Já sám jsem si myslel, že tento soud je docela zbytečný, ale obžalovaný byl pod vlivem drog a, jak sám vypověděl, nic si nepamatoval a ještě to udělal už 19krát. To se mi zdálo už jako pádný důvod. Obhajoba obžalovaného se moc nepředvedla. Na otázku, jestli chce něco dodat, odpověděla: Ne, nic... děkuji. My jsme samozřejmě čekali ostré konflikty, jak to vidíme ve filmech, ale vlastně se nic hájit nedalo, obžalovaný se přiznal, takže nebylo co řešit. Po vyslechnutí svědka, hlídače nejmenovaného obchodu, se vše potvrdilo. Byli jsme na chvíli požádáni k odchodu, protože se musely projednat výpovědi. Během doby, kterou jsme využili k diskuzi o případu, jsme si vyměnili různé názory na věc. Poté jsme byli zase přivoláni, abychom si vyslechli konečný verdikt. Obžalovanému bylo uděleno 20 měsíců vězení s ostrahou. Obhajoba se přikláněla k tomu, že se obžalovaný přiznal, ale více se zohledňovalo to, že tento čin provedl vícekrát. Takže my jsme jeli zpátky domů a vězeň do vězení. Tomáš Polák, 9.A Zápis do 1. třídy Všichni si poté pohyb na čerstvém vzduchu užili a ti, kterým bruslení moc nešlo, si mohli své umění zdokonalit. Pokud počasí dovolí, třeba bude možné tento netradiční tělocvik opět zopakovat. V pondělí proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Zápisu se zúčastnilo 34 dětí, které za doprovodu svých rodičů předvedly paním učitelkám své znalosti a dovednosti. Určovaly barvy, geometrické tvary, počítaly, skládaly puzzle, kreslily atd. Všichni předškoláci své 1. školní zkoušení zvládli výborně a byli zapsáni do 1. třídy. Na závěr bylo pro předškoláky připraveno malé pohoštění a také dárečky, které jim vyrobili starší kamarádi ze školní družiny. Renata Kopřivová Planetárium Ve středu jsme o5 navštívili Planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Přivítala nás zde velice příjemná paní a usadila nás do pohodlných sedadel v kulatém sále. Zde nás čekal výukový program na téma ŽIVÁ PLANETA. Potom jsme poděkovali potleskem za pěkný výstup. Nastoupili jsme do autobusu a výlet jsme zakončili v nákupním centru OLYMPIA BRNO. Všem se nám výlet moc líbil. Návštěva na okresním soudu Ráno jsme přijeli do Břeclavi. Do budovy, kde se nacházel soud, jsme se dostali bez jakýchkoliv problémů. Všude procházelo mnoho policistů, a tak jsme si říkali, jestli nejsme souzeni i my, ale my jsme vlastně ani nevěděli, na jaký soud půjdeme a jaký trest tam bude řešen. Po delší době čekání jsme dostali pokyn k vejití do místnosti, kde už byli nachystáni pan soudce, rada, zapisovatelka apod. Ještě jsme čekali na pana obžalovaného. Když přišel do místnosti s doprovodem dvou policistů, měli jsme na něj každý jiný názor. Soudce přednesl, co obžalovaný vlastně udělal. To, co jsme slyšeli, z nás nikdo nečekal. Vzhledem k počtu zapsaných žáků předpokládáme otevření dvou prvních tříd, což je příznivá zpráva nejen pro nás, ale i pro rodiče budoucích školáků. Dovolím si zde připomenout i dvě akce, které pro předškoláky chystáme. První z nich proběhne v měsíci dubnu pod názvem Hrajeme si na školu. Zde se děti hravou formou seznamují s prostředím školy i se svou budoucí paní učitelkou. Druhou akcí je tradiční Písmenkov, který se uskuteční před nástupem do školy. Chtěl bych poděkovat paním učitelkám za profesionální přístup, paním kuchařkám za přípravu občerstvení, paní ředitelce a učitelkám mateřské školy za podporu předškoláků a rodičům za důvěru, kterou nám projevili zápisem svého dítěte na naši školu. Předškoláci, už se na vás těšíme! Mgr. Michal Hyčka 5

6 Plesovou sezónu zahájil školní ples Večer 23. ledna 2009 patřil těm, kteří přišli do zámeckého hotelu Hubertus strávit příjemné chvíle plné zábavy, tance i překvapení. Klub rodičů a přátel při ZŠ Valtice zde pořádal tradiční, letos již devátý, reprezentativní školní ples. Ples byl slavnostně zahájen programem, který si pro plesové hosty i svoje rodiče připravily valtické děti. V průběhu večera jsme měli možnost zhlédnout vystoupení Klubu valtických mažoretek, dále ukázky lidových tanců a zpěvů lidového souboru Borověnka za doprovodu cimbálové muziky Valtičánek a působivá vystoupení tanečního kroužku pod vedením paní Lady Kománkové. Zpestřením večera bylo také hudební číslo, které si připravil Jan Grbavčic. Dětem se jejich program velmi vydařil a všichni jsme byli překvapeni, co dokáží pod vedením svých uměleckých vedoucích. Touto cestou jim ještě jednou děkujeme a v další činnosti přejeme hodně úspěchů a trpělivost. Ke každému plesu neodmyslitelně patří dobrá nálada, o kterou nebyla nouze, bohatá tombola, ale především hudební kapela. I letos se o skvělou atmosféru postarala skupina Raffael. Letošní ples měl velmi dobrou úroveň, za což patří poděkování všem členům KRAPu, kteří věnovali svůj volný čas přípravě i samotné realizaci plesu, dále všem sponzorům, především hotelu Hubertus a všem jeho zaměstnancům za vstřícnost a profesionální přístup během večera, valtické firmě Seva, která nám sponzorsky poskytla květiny na výzdobu, firmě POB Auto s.r.o., která věnovala sladké pohoštění na stoly. Naše poděkování patří také Střední vinařské škole Valtice, zejména paní Ivě Janíkové, paní Ludmile Kasalové a jejich studentkám, které se pod jejich vedením postaraly o krásnou květinovou výzdobu. Přejme si, aby školní ples byl stále hojně navštěvován, neboť výtěžek plesu je věnován dětem ZŠ Valtice a uměleckým souborům.všichni jste již dnes srdečně zváni na příští jubilejní 10. školní ples. Za členy KRAPu Markéta Nedělová Rádio Jih Ve středu jsme navštívili Rádio Jih v Hodoníně. Hned na začátku nás přivítala milá Promotion manažerka Jana Lúčková a provedla nás po celém patře Rádia JIH. Zhlédli jsme, jak to v rádiu chodí a byli jsme u živého vysílání, kde jsme vás zdravili. Poté jsme se vyfotografovali s moderátory Petrou Vaculíkovou a Petrem Indrou a dostali od nich malé pozornosti. Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko Tři regiony vzdálené od sebe stovky kilometrů, jiné geografické a klimatické podmínky, obyvatelstvo rozdílných mentalit. A přece mají mnoho společného. Hlučínsko a město Hlučín leží mezi řekami Pštinou a Opavou na severní Moravě. Centrem Vitorazska jsou České Velenice v jižních Čechách. Valticko představovat snad nemusíme. Všechny tři regiony jsou pohraniční, mají zajímavou historii a byly připojeny k Československu později. V roce 1938 byly připojeny k Velkoněmecké říši. Obyvatelstvo se většinou přihlásilo k německé národnosti, muži byli ihned nasazeni na frontu a po válce museli své domovy opustit. V roce 2007 na tuto skutečnost upozornila putovní výstava, na které se podílela tato tři města. Letos město Hlučín iniciovalo vydání knihy, a ta je vlastně její knižní obdobou. Výstava bude instalována také ve Valticích. V úterý 27. ledna se sešli starostové a zástupci tří měst v Hlučíně, kde slavnostně představili tuto novou knihu. Každé město se prezentovalo po svém, Valtice se představily jako Hlavní město vína. Řízenou degustaci vedl somelier Luboš Velecký, předsedkyně Muzejního spolku paní Lada Rakovská pohovořila o spolku samém a historii. Paní starostka pozvala k návštěvě Valtic i celého areálu. Pracovník pro kulturu František Schulz seznámil přítomné s kulturními, společenskými a vinařskými aktivitami. Vystoupení zástupců města bylo přijato s velkým zájmem, kdy dominoval samozřejmě zájem o kvalitní valtická vína. Moc děkujeme Rádiu JIH, že nám umožnili podívat se, jak to vypadá v živém vysílaní. Jana Petrová a Nikola Klepáčková (za předmět Mediální výchova) Výše zmíněná publikace bude k vypůjčení ve valtické knihovně, milovníci historie si mohou tuto knihu objednat prostřednictvím Městského úřadu Valtice. Kniha je v tříjazyčné mutaci, obsahuje množství faktů i dobových fotografií. František Schulz foto L. Velecký ml. 6

7 Rozhovor s paní Gofrovou Paní Gofrojová vaše příjmení se sice píše česky, ale česky zrovna nezní. Znáte původ svého příjmení? Máte pravdu paní Rakovská. Můj manžel totiž pocházel z Přerovska a údajně byl potomkem nějakého francouzského vojáka, který tady zůstal po napoleonských válkách. Určitě se psalo naše příjmení původně jinak, ale za těch skoro dvě stě let se příjmení počeštilo. Já jsem však rozená Němečková a moje rodina byla vždycky česká. Maminčin tatínek, tedy můj dědeček Šťastný byl zaměstnán u Liechtensteina jako hospodář na Genži, tedy Bořím dvoře, a tam se také narodila moje maminka. Když se maminka vdala, ještě rok pak bydlela s tatínkem u dědečka na Genži a já jsem se v roce 1921 na Genži narodila také. Rodiče si pak koupili dům na Břeclavské ulici, kde bydlím dodnes. u Němečků na dvoře Tam jsem prožila celý svůj život. Začala jsem chodit do pětitřídní české obecné školy, která byla tenkrát na radnici. Ředitelem byl pan Grunt a mne učila pani učitelka Trčková rozená Gazdová. Už od třetí obecné jsme se učili německy. Moc se nám to nelíbilo, ale v životě jsem to pak hodně využila. Nejvíc dětí do školy přicházelo z Výchovny. Na Břeclavské ulici tenkrát bydleli převážně německé rodiny. Česká menšina držela při sobě a tak jsme se nejvíce přátelili s rodinou Macháčkovou, která bydlela naproti nám na Břeclavské. Byla to učitelská rodina. Pan Rudolf Macháček byl učitelem na Měšťanské škole, která byla umístěna v prvním patře správní budovy Výchovny města Brna, pozdější Železniční škole. Paní Vlasta Macháčková učila v Mateřské školce na Lednické ulici dnes Bezručové. V dětství jsem se hodně kamarádila s jejich synem Karlem Macháčkem, který byl sice mladší, ale spojovalo nás to češství. Pan Macháček miloval hudbu a věnoval se zpěvu i výuce hudby. Já jsem k nim domů docházela učit se na housle. Hodně jsem chodila s rodiči nebo s rodinou Macháčkovou do bývalé Výchovny, která byla jakýmsi centrem národního rozvoje českých Valtic. Vzpomínám si, že jsme tam chodili cvičit, do divadla, na loutkové divadlo a různé jiné kulturní akce. Svoji spolkovou činnost tu provozoval Sokol, ale já jsem nebyla členkou, tak blíže vám o tom nemohu nic říct. Dospělí se také hodně scházeli v českém hostinci Pod lipou. Centrem české menšiny byl také kostel Milosrdných bratří a nemocnice, kde bohoslužby byly konány v češtině. V této souvislosti se mi vybavuje katecheta Josef Bělohlávek, který nás měl v hodinách náboženství a také býval hodně činný v kostele. Varhaníkem u milosrdných býval pan učitel Macháček. Ve farním kostele probíhaly bohoslužby pouze v němčině a taky se mu říkalo německý kostel. V roce 1932 jsem začala chodit do českého gymnázia v Břeclavi. V roce 1938 bylo gymnázium uzavřeno a já jsem musela jezdit do českého gymnázia v Hodoníně. Mikulovské gymnázium bylo totiž německé. Můj tatínek v Hodoníně pracoval u Okresní nemocenské pojišťovny a tak mi tam našel ubytování. Dva roky jsem pak jezdila do Valtic jen v neděli a trávila jsem tu prázdniny. V roce 1936 se Macháčkovi museli z Valtic odstěhovat. Pan učitel Macháček byl přeložen do Nového Šanova a já jsem přišla o společnost paní Macháčkové, se kterou jsem se velmi spřátelila, i jejího syna Karla. Ve skutečnosti jsme se ale nikdy nerozešli, protože já jsem jezdila k nim a oni zase k nám. Hlavně Karel k nám často jezdil. 7 Po ukončení studia jsem byla zaměstnána u Langeho v Mikulově jako účetní. Kdybych neuměla německy, tak bych místo u této firmy, která vyráběla zemědělské stroje, nikdy nemohla získat. Tam jsem se také v němčině hodně zdokonalila, i když musím říct, že tento německý šéf dost Čechy podporoval a Čechů v jeho firmě bylo zaměstnáno hodně. Byli na Břeclavské ulici, dříve Lundenburg Strasse, nějací řemeslníci? Ještě za mého dětství na levé straně byl malý dřevěný domek a v něm byla fotografka Obsiegrová, ale záhy tato služba byla zrušena. Pak tam byla rukavičkářská dílna paní Julie Hippmannové. Na pravé straně pak byla kovárna a tu později přestavěl a provozoval Josef Furch. Paní Gofrojová, přišla jste někdy do kontaktu s lichtensteinskou rodinou? Dědeček byl jejich zaměstnancem a často mi vyprávěl o oslavách, kterých se na zámku zúčastnil. To víte, že jsem v dětství zahlédla knížecí kočár, ale osobně jsem se setkala několikrát s princeznami na Novém Dvoře, kde bydlela moje teta. Její manžel, strýc Barvínek, byl správcem na Novém Dvoře. Princezny ze zámku jezdily na koních na Nový Dvůr na svačinu - na mlíko. Byli to úplně obyčejní lidé, žádní namyšlení. Mohla jste je potkat přes léto při vyjížďce na koních kdekoliv. Zimu trávilo panstvo v Liechtensteinsku. A jak to bylo za války, jaké panovaly vztahy mezi oběma národnostmi? To bylo různé, ono většinou nezáleželo ani tak na národnosti, ale spíš na povaze člověka. Víte, oni se různé živly našly na obou stranách. V poslední době se dost přetřásá osobnost bývalého starosty pana Weisse. Jsem stejného názoru jako pan Polák. Pokud vím, Weiss nedělal rozdílu mezi lidmi, když mohl, tak pomohl každému. Doba byla těžká. Myslím, že byl odsouzen neprávem. Byl to podle mne dobrý člověk. Já jsem se během války moc neúčastnila dění ve Valticích. Na různé propagandy jsme jako Češi nechodili a já sama jsem chodila pouze do kina. To fungovalo celou válku. Před koncem války jsem musela chodit budovat tzv. šance (zákopy) do prostoru nádraží. Maminka byla nemocná a tak jsem chodila sama. Výkopy tam chodili dělat samí mladí lidé, hlavně dívky. Konec války jsme prožili ve starostech, protože náš dům byl při jednom z náletů vybombardován. Našli se dobří lidé, manželé Vorlíkovi z České ulice, kteří nás ubytovali a kde jsme bydleli až do opravení našeho domu. Tam jsem měla možnost poznat také mladé ruské vojáky. Bylo jich pět či šest a patřili k tzv. ruské elitě. Byli to radisté, kteří bydleli na bývalém domě pana Fintajsla. Nebyli to žádní násilníci, spíš nás chránili. Na zámku byla ubytovaná úplně jiná posádka Rusů. Ti si prý dělali na parketách uprostřed zámeckých pokojů ohníčky a vytáli z kočárovny zlatý vůz, zapřáhli do něj koně a jezdili po Valticích. Podařilo se vám po válce sehnat práci ve Valticích? V červenci roku 1945 jsem začala pracovat jako účetní ve valtické nemocnici Milosrdných bratří. Tenkrát tam byl převorem bratr Tharsitius Král, který s nadšením a velkým úsilím se spolubratry obnovil

8 provoz nemocnice, konventu i přilehlých hospodářství. Začaly opět fungovat skleníky a zahradník prodával zeleninu i valtičanům. V roce 1947 se stal převorem bratr Dismas Vrbík a službu vykonávali bratří: Servulus, Prokopus, Bertinus, Vítus, Ambrož, Jordán a lékárník Masopust. Na jména některých si samozřejmě dnes již nevzpomenu. Za převora bratra Generose Krejčího byla nemocnice 1. ledna 1949 zestátněna, bratří museli postupně opustit konvent i nemocnici. Když pak došlo k slučování okresních zdravotních účtáren, tak jsem přešla na ředitelství OÚNZ Břeclav. Paní Gofrojová, děkuji vám, že jste byla ochotná se mnou zavzpomínat na doby minulé a přispěla tak svými vzpomínkami k zaznamenání části historie města. Přeji vám do dalších let hodně zdraví a pohody. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Významné životní výročí Letošní měsíc leden byl významným životním jubileem paní Ludmily Bartošové. Paní Bartošová oslavila své osmdesátiny. Vážená jubilantko, Muzejní spolek Valtice se připojuje ke gratulantům a děkujeme Vám za všechno, co jste nejen pro náš spolek, ale pro naši obec učinila a ze srdce Vám přejeme pevné zdraví, veselou mysl a radost ze svých blízkých. Vždy, když jsme něco z historie Valtic potřebovali, byla vstřícná a objektivní, stojící si za svým slovem a svojí pravdou. Nikdy se nebála pomlouvačů a hrdě jim čelila ve věcech, kdy věděla, že pravda je na její straně. Ráda vzpomínám na doby, kdy manželé Bartošovi bydleli přechodně v přízemí konventu Milosrdných bratří. Chodník byl vždy vzorně zametený a sníh odklizený. Po zazvonění jste byli vlídně přijati do vnitřních prostor, které byly s péčí a láskou udržovány. Klášterní kvadratura byla osazena nejrůznějšími květinami a kolem sv. Jana z Boha nádherně kvetly jiřiny, které byly řezány pro okrasu špitálního i farního kostela. Již koncem roku 2008 paní Bartošová s manželem a celou rodinou oslavila šedesáté výročí svatby, tedy svatbu diamantovou. Není tajemstvím, že manželé Bartošovi se k sobě chovali vždy hezky, tolerantně a vážili si jeden druhého. Manželé Bartošovi věnovali celý svůj život nejen výchově svých dětí, ale také přispěli v poválečných Valticích k rozvoji folklorních kulturních tradic města, ať již pořádáním hodů či dožínek či aktivní divadelní činností. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Právě při uzávěrce nás zastihla smutná zpráva o úmrtí pana Ludvíka Bartoše. Vyslovujeme upřímnou soustrast paní Bartošové i celé její rodině. Čest jeho památce. Pozvánka na 10. ročník Valtického koštu Sdružení Vinaři Valtice 2000 zve širokou vinařskou obec k účasti na jubilejním ročníku místního koštu. I když nejde o stoleté jubilem, stojí takové výročí za ohlédnutí a malou bilanci uplynulých ročníků. Novodobá historie Valtického koštu byla založena v roce 1998 z popudu tehdejší ředitelky Střední vinařské školy Elišky Těšínské, která dala impuls ke spolupráci školy a místních vinařů založením Mikulášského koštu, tehdy ještě mladých vín. Košt byl pořádaný v hotelu Hubertus a došlo k domluvě mezi školou a zástupci valtických malovinařů a středních vinařů o založení zájmového sdružení, které mimo osvětovou a školící činnost bude pořádat všeobecný místní valtický košt, tedy soutěž a výstavu vín. Předsednictví se ujal Aleš Černý, zakládajícími členy sdružení dále byli: Mirek Račický, bratři Milan a Petr Macháčkovi, Milan Hradil, Ludvík Bartoš, Martin Štěpánek, Mirek Doleček, Vlastík Černý, Milan Sedláček a František Šrámek. Valtický košt byl poprvé uspořádaný jako nultý ročník již v roce Sdružení si dalo název Vinaři Valtice 2000, vše s vidinou blížícího se milénia, proto první ročník byl až v roce 2000, aby vinaři vstoupili důstojně do nového tisíciletí. Již od nultého ročníku byly nastaveny některé prvky, které se v dalších letech plně osvědčily a mnoho okolních vinařských obcí je napodobovalo. Předně je na místním koštu udělováno více pohárů, v současné době již pět: Champion, Pohár za nejvýše hodnocené víno, Kníže bílých vín, Kníže červených vín a Pohár za nejvýše hodnocené jakostní víno. Při hodnocení vín došlo velmi rychle k ústupu od dvacetibodové stupnice k pětibodové, poslední roky ke stobodové hodnotící stupnici. Těmto krokům předcházelo několik praktických školení pořádaných tehdy střední Vinařskou školou. Hodnotitelé při bodování vín sedí v komisích jako na velkých soutěžích individuálně a vyhodnocování výsledků bylo od prvních ročníků plně zpracovávané elektronicky. Dnes to zní spíše úsměvně, ale ještě před deseti roky se košty v okolí vyhodnocovaly klasicky a na většině koštů sedí ještě dnes členové komisí u jednoho stolu. Za deset let si Valtický košt získal dobré jméno a prestiž nejen mezi vystavovateli, ale hlavně mezi návštěvníky, kteří první březnovou sobotu přijíždějí v hojném počtu do Valtic a prakticky tak zahajují turisticko vinařskou sezonu v Hlavním městě vína. Nejinak tomu bude i letos, kdy mírně obměněný výstavní výbor se ujme svého úkolu a posune štafetu koštů ve Valticích do druhé desítky. Sdružení VV 2000 nyní pracuje v tomto složení: předseda Martin Štěpánek, členové - bratři Macháčkové, Jirka a Hanka Slunští, Víťa Balabán, Zdeněk Marouš, Milan Hradil, Lukáš Najbrt, František Šrámek, Ludvík Bartoš, Josef Suchomel, Mirek Doleček, Milan Sedláček. Jaké jsou podmínky pro vystavovatele v letošním ročníku? Jeden vzorek představuje 3 láhve o objemu 0,75 nebo 0,7 l. Každá láhve bude označena štítkem na kterém budou vypsané základní údaje o vzorku: odrůda, ročník, jakostní třída, jméno a vinařská obec vystavovatele. Láhve, štítky a zátky budou k dispozici ve sběrných místech na ulici Josefské ve sklepích Martina Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek Relaxclub Valtice nabízí posezení v restauraci, sportovní vyžití - tenis, bowling, petangue, pin-pong, odreagování v luxusním casinu, poučení a zábavu v kongresovém salonku. 8

9 Štěpánka, Josefa Suchomela a Milana Macháčka. Sklep, který bude mít službu bude vždy viditelně označený nápisem sběr vzorků. Vzorky budou vybírané ve dnech: sobota a neděle února od 14:00 18:00 hod, pondělí čtvrtek února od 16:00 18:00 hod, poslední sběr vzorků na košt bude v pátek 20. února do 12:00 hod. Vystavovatel, který vystaví 3 a více vzorků vína, získá volnou vstupenku a katalog jubilejního 10. ročníku. Hodnotící ochutnávka, na kterou jsou zváni všichni vystavovatelé, držitelé degustátorských osvědčení všech stupňů a všichni znalci vína se uskuteční v sobotu 21. února 2009 od 9:00 hod v jídelně Základní školy na Náměstí Svobody, prezentace od 8,30 hod. Vlastní košt bude v sobotu 7. března od 10,00 do 22,00 hod. ve víceúčelové hale Vinařské školy na ulici Střelecké. Pořadatelé chystají u příležitosti výročního ročníku některé doplňkové akce, jako například výstavu vývrtek na víno soukromého sběratele, který jich vlastní mnoho stovek. Na setkání u první vinařské akce v letošním roce se těší výstavní výbor Výzva pro předplatitele Vyzýváme předplatitele Valtického zpravodaje, aby nejpozději do konce února zaplatili předplatné na rok Předplatné můžete zaplatit v hotovosti u pana Milana Lva nebo bankovním převodem na účet /0600 u GEMB. Variabilní symbol platby vám sdělí také pan Milan Lev na tel. čísle Stačí však do avisa k platbě udat Vaše příjmení, případně adresu bydliště a pak nemusíte variabilní symbol zjišťovat. Dodáváme, že po výše uvedeném datu bude v případě nezaplacení předplatného donáška Zpravodaje až do zaplacení pozastavena. Ing. Josef VLK Stavební projekce Redakce VZ Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil:

10 Povídání o perníčkách názvu je zřejmě podle biblického příběhu o apoštolu Markovi, který se se svými lidmi na poušti živil sladkým chlebem, vyrobeným z medu a kukuřičné mouky, upečeným na slunci. Chléb se nazýval Markův (Marcipane). Proto má perníkářský cech ve svém znaku sv. Marka. určitě všichni znáte perníčky, medovníčky, marcipánky. Je to medové pečivo staré jak samo lidstvo. Historie perníků a jiného medového pečiva sahá do nejdávnějších časů. První výrobky z medu vznikly vlastně už tehdy, když člověk poznal med, mouku a oheň. Perník medovník je prastarý a možná, že ještě starší než chleba, protože med divokých včel byl jednou z prvních potravin člověka. Aby placka, kterou pravěký člověk vyrobil z mouky a vody, měla chuť, přidal k ní med. Je pravdou, že v začátcích měly výrobky jen primitivní podobu a skromnou chuť. Perníkům zadělávaným z pšeničné mouky se dříve říkalo marcipán. Původ tohoto Receptů na perníčky je nespočet. Tento je takový základní: 650 g hladké pšeničné mouky (lze nahradit 150g žitnou moukou), 250 g moučkového cukru, 50g HERY, 100 g tekutého medu, 4 vejce, 1 čl jedlé sody, 3 čl perníkového koření.(čl.= čajová lžička). Postup: postupně zpracujeme všechny suroviny v těsto, které necháme do druhého dne odpočinou v chladu (není třeba v ledničce). Druhý den se dáme do vykrajování různých tvarů, které pečeme v předehřáté troubě na 180 C po dobu 5 až 8 min. podle velikosti tvarů. Chutné jsou i nezdobené bílkovou polevou, stačí je poslepovat dobrou marmeládou i krémem a polít třeba troškou rozpuštěné čokolády, přidat oříšek či mandličku a určitě nikdo neodolá. Každému se perníčky podaří. Medový perníček do srdce chodníček Pokračování příště Regina Schneiderová 10

11 Mantinely Hledáte někoho, madam? vytrhl Veronu ze zamyšlení příjemný baryton. Seděla na kufru a fascinovaně hleděla na úplně novou školu, na své první působiště. Vůbec si nevšimla, že se v otevřených vstupních dveřích objevil sympatický vousáč. Až ten nádherný hlas Ano. Vás. Tedy, pokud jste ředitelem této úžasné školy. Vstala z kufru a uklonila se. Jsem školník, usmál se zeširoka. Vy jste určitě ta nová učitelka. Pojďte, zavedu vás do sborovny. Je tam ředitel a sešlo se už i několik učitelů. Na nic nečekal a popadl kufr. Verona se snažila držet s ním krok. On si ji cestou bezostyšně prohlížel. Vyvolalo to na jejich tvářích ruměnec. Ozval se v ní celoživotní komplex. Určitě na ni zírá proto, že je Cikánka. To je jistě ten důvod Jste fešanda. Mladá a ty vlasy, tmavé, dlouhé A jistě jich máte hodně, když je ten váš cop tak tlustý! A což teprve vaše kukadla! Jen se netvařte tak přísně. Je v každém z nich pár čertíků. Pusinka k nakousnutí a pas jako vosa Už dost. Je to sice od vás milé, ale já o lichotky nestojím, vážně se Verona bránila flirtování. Vedu vám novou slečnu učitelku, upozornil školník mezi dveřmi sborovny. Postavil kufr a měl se k odchodu. Jdu se ještě poohlédnout po těch dvou dalších slečnách, co mají přijet. Verona se představila skutečnému řediteli a seznámila se s několika přítomnými, teď už i jejími kolegy. Všechno napětí bylo to tam. Potěšilo ji milé přivítání. Ani si nevšimla významných pohledů, které učitelé na sebe vrhali. Cikánka. Ředitel měl pravdu. Ona se však cítila skvěle. Opravdu skvěle? Ne tak docela. Ozval se hlad. Vzpomněla si na maminčinu svačinu a rozbalila chleba se sádlem. Vedu vám další dvě slečny, ozval se ode dveří známý baryton vousatého školníka. Jano! Jano, kde se tu bereš?! Verona položila jídlo na stůl a objala svou ročníkovou spolužačku. Na umístěnku, Veroniko, na umístěnku. Stejně jako ty. Vysoká blondýnka opětovala objetí. Jsem tak ráda. Jsem tak moc ráda. Kdybych to byla věděla, že tu budeš, netrápila bych se tolik Já jsem Margita Kováčová. Doufám, že i mě ráda vidíš, připomněla se ta další sleč- An ti ka restaurování a kon zer vo vá ní sta ro žit nos tí Perly kniha na pokračování... na. Ta byla pro všechny nová, neznámá. *** Tímto končím poradu Ještě se sejdeme v pátek. Teď si jděte připravit své třídy. Všechny tři nové učitelky prosím, aby mi neutekly. Jen si dám věci do ředitelny. Musíme se ještě domluvit na ubytování. Hned jsem u vás. No, to jsem zvědavá, jaké ubytování pro nás mají, napjatě vyhrkla Jana. Jen aby se dalo na těch cizích postelích dobře ležet, zapochybovala i zadoufala Verona. Uvítala bych oddělený vchod, aby mě nikdo nesledoval, kdy a kam jdu a kdy se vracím. Už jsem si toho doma užila dost, postěžovala si Margita. Tak už jsem u vás, děvčata. Pojďte se mnou. A všechna zavazadla si vezměte, nic tu nezapomeňte. S tím bydlením se to má následovně. Budete spát ve škole. V tomto týdnu vám všem zajistím podnájem Zatím to tedy bude tady, otevřel dveře do kabinetu. Tak ať se vám tu dobře spí, řekl a rychle zmizel. Nestál o dotazy. Několik žíněnek, bradla, můstek, míče a pár švihadel. To nemůže být pravda! Dívky překvapeně zíraly s ústy dokořán. Že by to ředitel myslel vážně? No a co! Je to paráda! Jaké jiné dobrodružství si můžeme přát? Už to, že jsme v přízemí, nám dává naději něco prožít. Co na to říkáte? vzpamatovala se Jana. Ano. Vypadá to romanticky, ale na čem budeme spát? Myslíte, že postačí žíněnky? Vždyť nemáme ani polštáře. A čím se přikryjeme? položila několik praktických otázek Margita. Já se vrátím domů, vyhrkla zklamaně Verona. Neblázni. Přece to nevzdáme při první překážce. Máte něco s sebou na spaní? Tedy kromě pyžama, ujala se organizování Jana. Daly dohromady jeden polštář a dvě deky, což bylo naprosto dostačující. Jednou dekou pokryly žíněnku, na ne příliš velký polštář složily své hlavičky a zbývající dekou se přikryly. Co se nám dnes v noci bude zdát, to se vyplní, bylo poslední, co usínající Margita zašeptala. *** Počítače, internet Ředitel svůj příslib dodržel. Zajistil podnájem, avšak pouze Janě a Margitě. Veronu všichni, které oslovil, odmítali. Kdo by si také vzal na byt Cikánku? Po několika odmítnutích to vzdal. Pro vás zatím nemám nic. Budete to muset nějak vydržet. Umínil si, že se jí při nejbližší příležitosti zbaví. Přece si proti sobě nepoštve celou obec. Kdyby to nemělo jít jinak, tak si na ni něco vymyslí. Verona se snažila být dobrou učitelkou. Vzorů pro sebe měla dost ještě ze základní školy. Dostala devítku jako třídní a k tomu několik výchovných hodin. Přijala bez připomínek. Po třech týdnech se ve dveřích objevil ředitel. Dobrý den. Jdu se podívat na vaši hodinu. Cože? vyhrkla Verona. Udiveně se na nadřízeného zahleděla. Ale my máme tělocvik a jdeme ven. V tom okamžiku to byl živý obraz Kobra a králíček. Já vím. Nevadí. Půjdu s vámi. Celou hodinu stál u mantinelu hřiště a pozorně ji sledoval. Zůstal ještě na hodinu zpěvu. Na tom Verona nemohla nic zkazit. Byla ve svém živlu. Dokonce zapomněla i na vztek, který se jí zmocnil, když po tělocviku neodešel. *** Vaše hodiny se mi líbily, byl ředitel ač nerad nucen při rozboru hospitace přiznat. Co mi ke svým hodinám můžete říct vy? Učím velmi ráda. Vždycky jsem chtěla být učitelkou, protože mě práce s dětmi přitahuje. Snažím se vytvářet příznivou atmosféru a zapojovat všechny žáky, jenomže Jenomže? Jenomže bych potřebovala ty dvě hodiny prohodit. Děti bývají po tělocviku na zpívání unavené. Dobrá. Přiznávám, že mne při vašich hodinách překvapila kázeň. Znamená to, že jste očekával něco jiného? Já to nechápu. Proč bych neměla mít ve třídě kázeň? Připadá mi, že jste očekával, že děti nezvládnu, hleděla na něj podezíravě, ale nedala se zaskočit. Kroťte se! Nebo snad stojíte o to, abych k vám chodil na hospitace každý den? Ta drzá holka mi nahrává, pomyslel si. Jasně, že nechci. Jen chci mít stejné postavení jako ostatní. Dosud jste se mi nepostaral ani o slíbený podnájem. Možná 11

12 se vám zdám drzá, ale já vždycky říkám všechno, co si myslím! Víte co, milá rozmilá, ukončíme to. Jako každý, tak i vy dostanete celoroční úkol. Získáte pro zemědělské družstvo tři soukromě hospodařící sedláky. Tečka. Měl to promyšlené. Byl si jist, že to Verona nezvládne. Odmítnout to nesmí, protože jde o politickou záležitost. Na takovém úkolu si určitě vyláme zuby. *** Verona s Janou založily dětský amatérský divadelní soubor, zajišťovaly programy na významné dny a sehrály s dětmi divadelní představení. Pro svou potěchu se zapojily do pěveckého souboru a každé úterý dojížděly na zkoušky do okresního města. Ředitel byl stále nesnesitelnější, protože mu jeho plán nevycházel. Ke všemu ještě se Veroně podařilo získat ty tři sedláky pro družstvo. Místní lidé si ji oblíbili natolik, že se na jaře stěhovala do podnájmu. Co jen udělat, aby se jí zbavil? Začátkem června po vyučování vběhla Verona do sborovny. Překvapením zírala na své rodiče. Vítám vás. Co tu děláte? Stalo se něco? Vždyť jsem byla v neděli doma a bylo všechno v pořádku, ptala se mezi polibky. To já jsem je pozval, jásavě se naparoval ředitel, který se objevil mezi dveřmi své pracovny. Musel jsem je pozvat, protože za vás cítím zodpovědnost. Řekl jsem jim, jak se touláte po nocích a bůhvíco vyvádíte. Vracíte se z okresního města posledním autobusem. Co kdyby se vám něco stalo? Je to nebezpečné a vaši rodiče se o vás bojí. Děkuji vám za vaši starost! až zamrazilo z jejího hlasu a pohledu. Bylo to zbytečné. Nic špatného nedělám. Jezdím zpívat. I s Janou. Jak to, že tu nevidím její rodiče? O ni starost nemáte? Místo toho, abyste byl na nás hrdý, že reprezentujeme, trápíte mého tatínka a maminku. No tak, kde jsou Janini rodiče? Asi je to trochu jinak, že? Otec Daňo, když slyšel svou dceru, skočil po ředitelovi a chytil ho pod krkem. Tak to tedy ne, chlapče. Ty mé dceři ubližovat nebudeš! No, řekni! Proč jsi nás volal? Jen zopakuj, co jsi nám napovídal, když tu Veronka ještě nebyla! Proč to děláš? Ale já vím proč. Chci to slyšet od tebe. Tak povídej! Tati, prosím tě ne! Tati, nedělej to, prosím! Běž se sbalit, Veronko. Pojedeš s námi domů. My tě tady nenecháme. To kdybych věděl, jak ti ubližuje, už dávno bys tu nebyla. Tati, prosím tě, ne. Poslouchej mě, Veroně se podařilo otce od ředitele odtrnout. Pomalu se uklidňoval. S vámi nepojedu. Musím tu zůstat do prázdnin. Jinak to nejde. Ale slibuji, že se sem po prázdninách už nevrátím. Ty si zkus jí nějak ubližovat! Kdyby ses na ni jen křivě podíval, tak přijedu a bude s tebou zle! volal otec Daňo za odcházejícím ředitelem. Ten na Veronu do konce školního roku nepromluvil a ani se nerozloučil. Táňa Tichá příště: Bojovnice "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka k zamyšlení Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Taky nemáte na nic čas? Abyste si uvědomili cenu deseti let, zeptejte se nově rozvedeného páru. Abyste si uvědomili cenu čtyř let, zeptejte se maturanta. Abyste si uvědomili cenu jednoho roku, zeptejte se studenta co propadl u závěrečné zkoušky. Abyste si uvědomili cenu jednoho měsíce zeptejte se matky, která dala život předčasně narozenému dítěti. Abyste si uvědomili cenu jednoho týdne, zeptejte se redaktora týdeníku. Abyste si uvědomili cenu jedné minuty, zeptejte se člověka, který zmeškal vlak, autobus, letadlo Abyste si uvědomili cenu jedné sekundy, zeptejte se člověka, který přežil nehodu. Čas na nikoho nečeká a tak si važte každé chvíle, kterou máte! a ještě malá Bajka ze života Na větvi usnul v třeskutém mrazu malý ptáček. Zmrznul a spadl na zem. Naštěstí šla okolo kráva a vyklopila své lejno přímo na ptáčka. Ptáček v teple procitl, pookřál, začal se uvelebovat, vesele si prozpěvoval a vyzobával zrníčka a semínka. Šla okolo kočka. Když uslyšela cvrlikání, hrábla do lejna, ptáčka vytáhla ven a sežrala ho. Z toho plynou následující poučení: 1. Když se na tebe někdo vysere, neznamená to, že je to tvůj nepřítel. 2. Když tě někdo vytáhne ze sraček, nemusí to nutně znamenat, že je to tvůj přítel. 3. Když už máš teplý místečko, drž hubu a neprozpěvuj si. Přeji hezký únor a veselou mysl! Pavlína Vlková, šéfredaktorka KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 300,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXX. prodejné, cena 5.- Kč vydává Klub valtických podnikatelů, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet únorové číslo, vyšlo

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků

Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků Valtický zpravodaj 7. ledna 2013 Na prahu roku 2013 však říci, že tento, ve svém počátku široce diskutovaný projekt, znamená pozitivní přínos pro životní prostředí ve Valticích. Mysleli jsme na zlepšení

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Dámský klub v Galerii Reistna. a naši nejlepší žáci. Konec školního roku. 4. července 2012. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 4. července 2012 Dámský klub v Galerii Reistna Pátek 15. června 2012 Galerie Reistna uspořádala benefiční akci nadace Yasminka, kde byla prezentována krása, móda a zdraví. Občerstvení

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Sezione Aurea a Italské slunce. Královny v Galerii Reisna uspěly. 9. července 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 9. července 2013 Sezione Aurea a Italské slunce Unikátní koncert staré hudby - Valtice SEVA-FLO RA s.r.o. V pátek 28. 6. ožil valtický zámecký taneční sál tóny staré hudby. Soubor Sezione

Více

Tříkrálová sbírka 2015

Tříkrálová sbírka 2015 Tříkrálová sbírka 2015 Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. J.W. Goethe Výše uvedený citát je pro mne, a troufám si tvrdit, že i pro ostatní mé spolupracovníky a koledníky, každoročně hnacím

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války Duben před sedmdesáti lety tedy rok 1945, kdy ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná fašistickým a hitlerovským Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615

Valtický zpravodaj. 100. výročí 1.světové války. 1. srpna 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615 Valtický zpravodaj 1. srpna 2014 100. výročí 1.světové války Na počátku 20.století byly Valtice střediskem liechtensteinského panství a obecní rada dokázala pro budování města získat podporu vládnoucího

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

Nemocnice zůstává městu

Nemocnice zůstává městu 5/2013 8. března 2013 24. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka ÚNOR 2006 2 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................. 4 Obec Kratochvilka, společenská kronika........ 5 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva..........

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec

Vranovické dýňování zakončila cyklojízda. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA. Nový projekt Sociální obec ČÍSLO 5 ŘÍJEN 2013 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: Nový projekt Sociální obec Grzegorz Zych ohlédnutí za uplynulým rokem Co nového ve škole Premiéra tradičních hodů v režii vinařů

Více