Valaösk slovì. aby se neřeklo, jen tak ledabyle aj zutra bude deň. aby čert za złè nemňèł. je dost času ale co tam na tom

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valaösk slovì. aby se neřeklo, jen tak ledabyle aj zutra bude deň. aby čert za złè nemňèł. je dost času ale co tam na tom"

Transkript

1 Valaösk slovì aby čert za złè nemňèł aby se neřeklo, jen tak ledabyle aj zutra bude deň je dost času ale co tam na tom co je na tom ani by sa do měcha nevlèz je velk ani do oka padènì ani trochu ani dyby kr pa za groö była ani za nic ani heble ani vindry ani na vołsk koûu by to nenaps ł je toho velmi mnoho ani ovoňať! ani přičichnout ani rici, ani cici ötìhl ûena aû popröì a nebude blata nikdy aû sa bud błechy podökub vať nikdy bere jak v ł na rohy r d přijìm platky biť do kule t hnout za jeden provaz bodaj by ťa hus kopła zadnì noh ty bys zaslouûil bodaj zdrav! dej Bůh zdravì! bûjì sa had nenì Valach budeö tenkè hovna srať nebudeö mìt blahobyt b chnut měchem přihloupl b ł by pravìł uû vŕbě tetko byl opil b ł s tich duö byl potichu, zatajil, co věděl b ł v dereöi dost val v prask b ł v d mě zmizel byli za rû prov děli necudnosti było ťa tam třeba jak čerta v Častochově byl jsi tam zbytečn byť bosky od hłavy aû k patě b t plně nah byť dobře obsedłan b t bohat byť jak poö lan błecha b t cel rozl man, neb t ve svè kůûi byť moc v sobě b t mazan byť na istèm roku mìt domluvu o svatbě byť na n jhornějöìm öčebli b t přest rl byť na nekeho dubov m nosem b t na někoho neurval byť na přìky hněvat se na někoho byť na srnčìch noh ch b t připraven na těk byť od huby b t v mluvn byť s haňb jedna ruka nestydět se byť s tich duö nepřiznat se k ničemu byť övorc nemìt penìze byť v des tèm nebi b t velice spokojen byť v sobě h dat se byť věcèj jeden ge druhèmu v ûit si jeden druhèho byť z nepřikrytèj dědiny b t loupeûnìkem cìtiť sa v chybě uvědomovat si chybu, vinu co moûe byť z řiti dobrèho pohrd nì vejci

2 co přèjde přes krk, přes řiť jak dyö přep lì nebuď vybìrav co rok prorok kaûd rok nově narozenè dìtě co sem chťèł řècť a nic nedať nevìm co poradit co si napor č me? vûdyť to na n s nez leûì co tu nabudu čeho se dočk m cûl û dn mìra nemusì to b t přesnè cpe sa jak ûid na palèrňu musì tam b t za kaûdou cenu čechmant v něm sedì čert vì, co si myslì ček na to jak na boûì smilov nì netrpělivě ček m na to jak na boûì smiłov nì uû na to ček m velmi dlouho a nedočkavě čern jak öorec (boc ň, cig n) s tmavou pletì čert mu mł tìł hrach na hubě měl neötovice čerti vzali! na tom nez leûì (při vyj dřenì vlastnì převahy) čìh na to jak kura na sopel je nedočkav čist jak Vizovice nem nic d ti to po smrti za rok nikdy d ł hovnu pac ponimrat se v pr ci d ł, vz ł, kočce řiť vylìz ł! posměch tomu, kdo chce darovan předmět zpět dało sa syčať začalo drobně pröet d m ti baňu d m ti facku dať do myku utèci, upl chnout dať do noh, do kyt utèci dať na lepöì chleba d t někoho na studie dať psovi střeva prať d t to tomu "pravèmu" de jak noha kdekdo, kdejak, vöichni de nic, tam ani čert nebere nic nem de sa hrabeö v papuč ch na b ł sem nepatřìö, nesmìö děl o duöu horlivě děł s nìm jak s malovan m vajcem rozmazluje ho děłaj jak rozumìö dělej si po svèm děłať na utìčky předh nět se dělať naser mater bez ladu a skladu děłať natoö dělat schv lnosti děłať si z nekeho sv tek dělat si z někoho dobr den děłať za groö pracovat levně deset hodin - a chłapa s penězi nic! nenì spolehliv do p tku zpìve, v nedělu płače m těûk ûivot dohadovať sa gv liv cìsařov m f som h dat se pro maličkost dost ł z koł ča ď ru nedostal nic dostať sa do lidsk ch hub b t pomlouv n dostať sa na buben přijìt do draûby drû jak neboûka pevně, bez hnutì drûať sa nad vod mìt se vöelijak

3 drûeť zkr tka drûet na uzdě drûì jak helvìtsk vìra drûì pevně drûì jak hłuch dveři drûì pevně drûì na sebe pečuje o sebe drûì sa jak hovno koöule je neodbytn dřisty łapty mnoho řečì a nic po nich dřìť bez noûa okr dat, vykořisťovat dřìť ja k ň tvrdě pracovat ď ra jak do řiti velk otvor dv sa zeöli a nic si neřekli nic nedohodli dvořiť sa nad t m zakl dat si na tom, b t na to pyön dyby nakr sně dejme tomu dyö sa zèjde rok s rokem za rok dyť nèni noha zl man vûdyť se nic nestalo enem kradenè sa ölechtì jen kraden dobytek m chovnou cenu enem tak na obyło jen tak na oko enem tak pro mèno aby se neřeklo enem tak, aby čert za złè nemňèł jen tak trochu Francek Ozef cìsař Frantiöek Josef I. fučì jak sto jeû je ud chan fučì mu do janč r m strach hładu na ťa a polsk ch vöì jsi neskromn hleděť do huby vöìmat si upřeně co se povìd, civět hleděť sam m bìł m zlostně rozzlobeně hledì jak hrom do baně hledì, ale ničemu nerozumì hledì jak hrom do buka zamračeně hledì jak vrana do kosti nahlìûì zvědavě hledì jak ûaba z k öky je vyjeven hleďte vy sa! podìvejme se! hluch jak peň je nahluchl hł p jak troky plně hloup hn ł by za ökej k veö do Hołom ca, po strniskoch, bosky je lakom hneď b ł doma rychle pochopil hneď jak s medem, hneď jak s jedem chov se prchlivě hneď, enem co koh t vajco znese nikdy hodiť řeč promluvit si, popovìdat si holaj duöa, pekła nèni o bezstarostnèm člověku hořk jak pol nek velmi hořk hovno jak komisň k obrovskè hraje mu v řiti oves je bujn, rozvern hr ť z jednèho listu hr t bez not, zpaměti hřìön duöo! ty filuto! huba jak papuč zakaboněn huba jì jede jak tragač je v řečn hubu m jak papuču je nazloben h by rost ve stavèň! je zle

4 hupkem hybaj! utìkej! chce umřìť uû m na kah nku, brzy zemře chcu tak kłob su, co sa ň třikr ť op öu! m m velk hlad chodì jak bł dn duöa postihlo ho neötěstì chodì o třoch noh ch chodì o holi chodì s t m jak Jura s cedul jejìmuû obsahu nerozumì (neumì čìst) chodì z pr znèho do pustèho nevì si rady chťèł a ned ł dobr vůle nestačì chud jak pes (kosť, öindeł, lunt) je huben chybì mu enem ptačì mlèko m vöeho dostatek ide jak dyby mňèł v gať ch zeöiroka ide jak posran zeöiroka ide jak v luftě jde lehce ide mu to jak psovi paöa nevì si s tìm rady Ìť dołu vod propìt a pozb t vöechno Ìť na k sek řeči jìt na n vötěvu Ìť naopak mluvit jinak neû bylo dohodnuto j nejsu lèhł na sněhu nejsem hlup k ja o vozi, ty o kozi nemůûeme se shodnout Ja, natentovať! odpověď na ne měrnè poûadavky jak bachory velice mokr, promočen jak by to do vody hodìł vöe zmařil, zničil, vöe zaniklo jak by zmèt stejně takov, û dn rozdìl jak duöa r čì spokojeně jak dyby z motyky střelìł öpatně jak je, tak je o nerozhodnèm člověku jak kameň do vody mlčì, nic nevyzradì jak metele mnoho jak nah v tŕň nenì ve svè kůûi, necìtì se dobře jak noha ztł öča velmi silně, hlasitě jak po řet zku plynně, bez zadrhnutì jak rybì oko jasn jak sa pravì, jak sa řìk povìd se to jak sem k pìł, tak sem prod ł řìk m to, co jsem slyöel jak st ł, tak sr ł měl běhavku jak ve vředě v z chvatu zlosti jak z bobu gajdy nenì to k ničemu jak z brka vyraûen divok, nezkrotn jak hopk ł, tak potk ł oba jsou stejnì jak öèł, takèho střetn ł hledali se, aû se naöli Jane, kobyła je v jamě! kdyû se přihodì něco nepřìjemnèho jasn jak rybì oko bez mraků jazyk mu łepoce m velkou chuť je bìł jak křìda je pobledl je bled jak stěna je pobledl je čèrn jak uhel je sp len

5 je červen jak rak je čuť chlebem je do luftu je dobr tak do měcha a nìm o peň je hładn na horkè öiöky je hłuch jak pantok je hłuch jak peň je hł p aû bečì je hł p jak poleno je chud, tajak by błoöčky ł öčìł je jagby ho vyd vìł je jak blèm je jak bl öč je jak by övrčky ł p ł je jak čert na hřìön duöu je jak hrč je jak hrom dka neöčestì je jak led je jak łusk je jak motovidło je jak na obrtlìku je jak obracan měch je jak svìca je jak tr d je jak zařezan je jich jak kaöe v hrnci je jist jak v koöi voda je m dr jak Han kovy gatě je nadut jak sotor je neokonan je od huby je s haňb jedna ruka je to jak łuh je to jak û r je to na prûjìt je to na öpatu je to na vidìku je to tak papuča je to třeba zapsat bìl křìd do komìna je tu jak na kerchově je tu jak po vyhořènì je tu jak v psìrni je tu k řu, ûe moûe pantoky věöať je tu tma jak v měchu je v labètě je v s jak Vałach u zabijačky je vz cn jak metła u dvèřì je zarudl jì jen chlèb, je öetrn je lehkomysln nebude ho ökoda je chtiv, nedočkav je nahluchl je zcela hluch je hloup je hloup je vychrtl je velmi unaven je pobledl je pobledl je pochudl je chtiv zesìlil je smutn je studen je zdrav je nemotorn st le měnì svè n zory kaûdou chvìli jinèho n zoru je rovn je velmi such je nemluvn je jich mnoho je nespolehliv rozumem neopl v je pyön je s nìm k nevydrûenì je v mluvn m z ostudy kab t je to teplè, vlaûnè je to kalnè je to na ubytì (dobrè ani öpatnè) je to na ostudu bije to do očì nekňuba, d si vöechno lìbit vz cn ud lost je tu ticho je tu smutno je tuzima je tu nakouřeno nenì nic vidět je v koncìch přiölo v s sem zbytečně mnoho je na obtìû

6 je z divok ch vajec je prchliv je zima aû öindeły praöčij je velk mr z je û t jak vosk je nemocn jèł jak s hnojem jel velmi pomalu jezdì s kopca seďaci je lìn, öpatn hospod ř jeziva doboha jìdla je nadbytek jì po plnèj hubě jì s chutì, nenasytně jìdla bylo dosť, ale ponuku było m ło m lo pobìzeli k jìdlu ker kerèho? kdo s koho, kdo koho přemůûe kopa handlèř, öedes t złoděj vöichni kradou kopec přèjdi, lebo obèjdi na ničem nez leûì krajte si z małèho hrub nem m v s čìm uhostit kr vy (koze) sem s teb nep s! netykej mi! krtica mu podr v stavènì někdo mu kope hrob krv tečky by sa v něm nedořez ł byl vylekan, měl velk strach křičì, jak by ho z koûe dřèł nařìk bolestì kura zpìve přijde neötěstì kury sa staraj (tarazgaj ) jsou hladovè kydať cuzì hn j vyt kat chyby druhèmu lapì tu jak hovno v tr vě nelze se ho zbavit łata sp len öibal łatu na łatu bije, přìďa do öenku, pije nic nem, vöe propije lèce jak trpjèłka je star, ale čil ledva hubu otevře je nemluvn łepoce, jak dyö koza na łub sere je koktav lepöì jabłoň neû jabko bliûöì koöile neû kab t leûeť na duöi mìt na srdci, tr pit se lèzť (kemu) do zel chodit za jeho milou łoziť po psìch ď r ch po vöech čertech ł pe sa v tem jak ûebr k v zel nechutn mu łûe, jak by pokł d ł lûe jak kdyû tiskne m delöì sobotu neû nedělu je jì vidět spodnička m dłuh jak kvìtì je zadluûen m ď rav hłavu snadno zapomìn m handrav hłavu m slabou paměť m hłavu jak koleno je holohlav m ho r d jak osť v řiti nen vidì ho m ho r d, jak ökvořa v uöe nem ho r d m hrub k ru m hroöì kůûi m hubu jak papuč je nazloben m hubu jak ölajfìř m ostr jazyk m jeûka v gať ch nevydrûì sedět v klidu m moc rozumu, ale darebnìho ničemu nerozumì m na sobě pag če öpiny je nemyt, zanedban m nohy jak brco křivè m nohy jak masnice je otyl m nos do vrchu je pyön

7 m nos jak za dva groöe oharek je nosat m nos, jak rozvařen zemň k nos opilce m oči na öpajdloch m oči vykulenè m peněz jak öupek je bohat m peněz jak ûab po Juř nem nic (û by se jiû nechytajì) m popsutè oči m lo vidì m pr ce ja cap na podzim nem času na zbytečnosti m pudło mezi kolenama m kalhoty pod břichem m ruky jak hrabě drsnè, hrubè m řiť jak dva kmìny je vyhubl m řiť, jak dyö stařenka ruky zepn je vychrtl m sa jak Jura v Peötě blahobytně m sa jak nah v tŕň vede se mu öoatně m sa jak öiöka v m sle ûije v blahobytu m sa jak ûaba pod kameněm m se zle m sa k temu jak hladn k sraň nechce se mu do toho m slepičì nemoc charakteristika nevěrnè manûelky m sopeľ jak ör ky m r mu m teho ze smrť ublìûil si velice (můûe zemřìt) m to u řiti m to po ruce (nablìzku) m v řiti vöi nem nic m vole jak pančuchu je volat maj to na zadrhmo vede se jim zle mał duöa v něm była měl strach m łody sa ně to podařì obvykle se mi to nest v mał, ale zrał! mal, ale öikovn m m v hubě jak v kapsi jsem bezzub m m z teho radosť jak vałach z hřìbjata je mi to nemilè m me my sa co obìrať m me bìdu m ö to jak deň z noc jsi nepoř dn m ö v řiti oje? proč nezavìr ö dveře? mečì jak koza zpìv faleöně, vysok m hlasem měť dobr hlavu b t nadan měť mał duöu b t se měť na husto psanè mìt strach měť nat hłè mìt spadeno (na někoho) měť peněz jak öupek hodně měť s t m tři světy mìt s tìm mnoho starostì měť s t m z polè mìt s tìm co dělat měť sa jak k ň na poöčaji dřìt do moru měť svèho do novèho netrpět nouzì, mìt vöeho dostatek měť to v n dbě mìt naději měť v hłavě sečku b t hloup miłovansk duöo! co j ti mohu řìci ml vì a duöa v něm spì je duchem nepřìtomn mł vì hen-sem-tam mluvì nesouvisle, o nepodstatn ch věcech

8 mł viť podla noty se vöìm souhlasit mňèł mał ď rku do řiti b l se moc sa s t m sere je velk puntičk ř moja řeč souhlasìm s tìm, je to pravda mokr jak plusk promokl naskrz mot sa jak kača v ûupici je dezorientovan mrkva chłap nekňuba m dr jak äałom nova řiť nic nevì, je hloup na hłavu převr těn vzhůru nohama na hovno je to dobrè a piökûty z teho jednak nebud tr pìö se s tìm zbytečně na hubě mu čert mł tìł hrach byl poďoban od neötovic na chłup přesně na m hřìön duöu na mou duöi na m miłovansk... na mou duöi na ruky napluť, na pr cu nasrať nehrnout se do pr ce na srnčìch noh ch ve střehu na tem nestûjì na tom nez leûì na třoch větroch v nejistotě na ty bohy naötěstì na věčn opł tku nikdy to nevr tì na zabit ranu surově s něk m zach zet nabrzgł čłověk nepřìvětiv člověk nadať jak svini do koryta vynadat najezen a napit do boha dobře nasycen napěk mu je v zk ch napřeď s hody, potem podhodky kaûd sl va jednou skončì nasadiť si veö do koûucha spř telit se s bezcharakternìm člověkem nasrať do ruk a t deň nepustiť g vodě povzdech nad neöikovnostì jinèho nat h papuče umřel (pejor.) nat hn ť koty zemřìt naťat jak pantok namazan, opil nebude uû dł ho světła p liť nebude uû dlouho ûiv necìtiť sa steky zuřit ned si hrubě pod nosem öm rať je nedůtkliv nedaj Boûe! nesmì se to st t; snad ne nedb na sebe je neupraven a öpinav neděłaj s t m û dnè ötr chy nep rej se s tìm; buď r zn, přìm nech ňa załoûì, do ňa załoûì, öak j vyjedu s pomoci boûì nějak to dopadne nech ťa haňba obö stne! styď se! nechať na třoch větroch nechat bez pomoci nechať ve ötychu nechat na holičk ch Nechte byť... obvykl vodnì slova věty nejde mu to pod nos nesouhlasì s tìm, m k tomu v hrady nejde o to, ûe mu dała, ale proč ju bìł v raz podivenì nejs dycky hody, nedy ani podhodky nedařì se vûdycky

9 nełûi - jed si chleba ze rûi! mluv pravdu nem m ani grejcar (ani floka, ani vindru) nem m penìze nem m ani hebła nem m nic neměť s t m co do čiňènì nemìt s tìm nic společnèho nemjèł v kostele vykřikovať měl drûet jazyk za zuby nemohli sa na něm słova dobiť mlčel, neřekl ani muk nenavěřiť sa nahleděť nevěřìcně zìrat, nevěřit sv m očìm nenavěřiť sa nachv liť vychvalovat se neuvěřitelně nèni ho s chłapa je slab nèni mu rady nenech si poradit, je svèhlav nèni na m ło pozvan je neskromn, nenasytn nèni svojì řiti macocha dopř v si (na jìdle) nèni to k světu nenì to k ničemu nèni to słanè ani masnè nestojì to za mnoho nèni to s cì nesluöì se to nèni třeba n hliť na horkè öiöky netřeba spěchat nepod v ti to ruky! neber to neřvi, nèjsi na pasek ch! buď zticha! neser do vody, dyö to ryby neûer děl ö zbytečnou pr ci netrhaj, nesadìłs! neber to! neviďèł ho jagûivo a před t m nidy nezn ho nevyzv ňaj na bìdu! neťukej noûem po stole neû daj si ňa! nezlob!, dej si na mne pozor! nohy jak öpajle tenkè nohy mu zełhały upadl nosì dvě koöule často střìd přesvědčenì nosì to jak kočka koťata z mìsta na mìsto jejda, st vały sa prvèj věci... obvykl vodnì slova věty O, ja! To je bez oja, jak s ojem! marn snaha obhlèdať ohniöče navötìvit rodinu před n mluvami oči jak valdůfky vykulenè odběhne chasnìka jak hovno u cesty lehkomyslně se s kaûd m rozejde odejìť v jednom vrzi odejìt vöichni najednou odesp ł na věčnè věky zemřel oďèť sa lechk płacht nezìskat nic (û dn majetek) Oh, Jezusky rači! ach, jejda! Och to je öak lebeda, přeběda! to je leniv ûena okna beč jsou opocen okřìły mu hnidy ulevilo se mu on jì nevonì nenì jì sympatick ostało to na star ch kolaj ch při starèm otrčìł hučky (koty) zemřel (pejor.) otrčiť paprče, otrčiť koty umřìt (pejor.) oûhrał jak pantok do němoty p mbu chraň a opatruj! aby se, proboha, nic zlèho nestalo p n nad zdechł ma h satama nem nic a hraje si na p na

10 p nbu mu zhodìł hałuz z cesty vöe se mu dařì P nbu s nama a złè pryč! nech se nic zlèho nestane pasuje mu to jak prasati vesta vůbec mu to nesluöì pes psa nehryze dareb ci drûì spolu pije jak duha nezřìzeně pije jak holendr nezřìzeně piť jak na vlčì koûu opìjet se často a nezřìzeně pl sť si gule s baňama plèst si hruöky s jablky pĺc do m čky, fajka v gul öi nemotornè chov nì, plan řeč po troöe, po troöe, nezebereö do noöe m lo k m lu d mnoho Pocem chlebe, öibnu tebe! ukrojìm si velk kus poctiv od kořeňa sluön člověk Počkaj, aû koh t vajco znese! nikdy se nedočk ö pohn ť rozumem mìt dobr n pad pochodìł jak złoděj u zbojnìka nevyřìdil nic Pojedeö, ani nebudeö měť dy zapřìhať! v hrůûka vyhazovem Polub ňa v řiť! neobtaûuj mě, nevyhovìm ti! pomastiť si vole pochutnat si posłať po dratařoch nejistè doručenì (nejsou zn mi podle jmèna, ani bydliötě, či zda se někdy jeötě vůbec vr tì) postaviť sa na nohy opět zbohatnout potì sa, jak dveři od chlèva je zchv cen Pověďa po pravdě, nestojì to za řeč. nenì to valnè PovÌm v m... obvykl vodnì slova věty pr ca mu ide od ruky je zručn, pracovit Pravte si co chcete... obvykl vodnì slova věty prdì do hliny uû umřel pro korunu by hn l veö aû do VÌdňa je skoup prop lìł boty, chodìł bosky! dobře ti tak proscať ceł grunt po płotoch propìt majetek přestupuje jak na ûhavèm uhlì je nedočkav přilèť horkè k tepłèmu jeötě vìc rozdr ûdit, rozzlobit přiletěť jak na koni rychle přiběhnout psì hłavu by naň strčiła pomlouvala ho pustìł sa do teho jak v ł do otèpky sł my jedl s chutì pustiť ökut slevit rači sem sa moh v řiť uk siť neměl jsem to dělat r z vedla r zu r na za ranou raz za uhersk rok m lokdy, jednou za čas roku r nsk ch dvacet d vno roky mu utěkaj st rne roste mu to v hubě jì s nechutì rozökrknu ťa jak ûabu! vyřìdìm si to s tebou rozt hł sa jak ûaba nečekaně upadl na zem

11 rozumì penězom po ob ch stran ch je marnotratn rozumì temu jak cig n płuhu (koza petrûelu, ûaba ořechom, tela varhanom) nerozumì tomu rozumì tomu jak koza petrûel nerozumì ničemu řeč jak rozpr vka řeč o ničem Řeknu v m... obvykl vodnì slova věty řičica, řičica! takt při ml cenì ve třech řiť stařeninu! nic s t m je, jak ze ûebřem do hor neumì si s ničìm poradit s m na rodě jedin ček seděť na dvoch łav ch chovat se neskromně seděť na nekom hub st le mu nad vat sedì tam jak kura na vajcoch tiöe, trpělivě sedì tu jak dudek v kobylinci nechce se mu odejìt sedl kovi dycky motyka z řiti trčì kaûd se pozn podle vzhledu sedm voda z peček vzd lenè přìbuzenstvo sk če mu do huby sk če mu do řeči směje sa jak hł p na jelita směje se a nevì čemu smrad jak v palèrni nesnesiteln smrdì jak ras měch p chne nesnesitelně smrdì mu dobrè bydlo nev ûì si dobrèho ûivobytì sněh roste bude sněûit spadn ť z lopatky vyjìt z obliby sp ł, jak by ho do vody hodìł usnul tvrdě spì jak zabit tvrdě srał pes na tom nez leûì star roûni, sn ď sem sa posr l, lebo v hodin ch hŕhklo nevìm, co se mohlo st t star ölajfuj, koně s v plotě uû to nezachr nìme st ť v hapt ku čekat st vať hore řiť vst vat ve öpatnè n ladě stûjì jak opařen je nemile překvapen stûjì jak svat v rampuchu (F) nehnutě, netečně stûjì jak svat za dědin post v a nic neděl stûjì jak vydûjen nevì co d l strhn ť vřed polekat strhn ť z cesty vyruöit při umìr nì (k tomu, kdo uû "chťèł umřìť", nesměl nikdo vejìt, aby se mohl odebrat na věčnost) střapat jak dratař neučesan Su öčasn, jak dyö kr py přèjd nem m ötěstì svěčì jì to jak kr vě sedło nesluöì jì to sviňu nechcu, dyby ně tato praviła s lumpy nem m slitov nì äak to m u mňa skovanè! přìleûitostně se mu pomstìm äak ty dûjdeö čełem mìsta! ty na to doplatìö! öałum nskè köefty chytrè obchody

12 öčij ně hlìsty öč řiť sa do f s öelma vybìjan ökrk do rûi! ökŕkať na öpag toch öło to dołu vod ötvrť sem nasèł, ötvrť sem namł tìł, sł mu m m za pr cu a tobě Pane Boûe nem m za co děkovať t hne sa jak smoła tajak by prstama łuöčìł tak sa patřì tak radu za řiť kladu tam ho hnali, kady on öèł tancuje jak vřeteno teče ně z nosa jak z r ny tedov, dyö b ł čert eöče mał ogar tela Machovo ten je neuhoven jak Matěj Ten ně d ł v słuûku! ten umì věcèj neû enem chleba jesť tł cť sa pěsť do hłavy tł cť sa po chałup ch tma jak v měöe tmě uû visij nohy To je jahňa! to je jedna maděra to je k smìchu aj k hřìchu to je masa, jak u rasa to je nalej, vylej to je o duöu to je odtel aû potel to je pizda aû to hvìzd! to je pr ca, jak dyö sere a maluje to je star čepica To je öak kostka! To je öak mistr pizdra! (pypła) to je öak pravda, tajak by z motyky střelìł To je tam chvìla! to je ťu čì hnìzdo to je věc moûnè, neû nè to nenasere, ale zabude l to to s ranty! tobě tak nasrať do ruk a t deň nepustiť k vodě p lì mne û ha sm t se öibal, taök ř ukryli se, aby je nikdo neviděl co spolu vyv dějì hr t na basu přiölo to vniveč lìtost nad v sledkem loud se, jde velmi pomalu v okamûiku tak je to spr vnè o takovè rady nestojìm n mitka na něčì vymlouv nì hbitě, mrötně m m r mu je to uû velmi d vno přihloupl člověk nelze mu ničìm vyhovět odměnil se mně zl m za dobrè nenì hloup uvědomit si svoji chybu obtěûovat sousedy naprost bude brzo tma, uû se stmìv to je mazan chlapìk! je to stejnè je to neobvyklè zbytečně mnoho v sledek je nejist o ûivot nenì vöe dovoleno to je hlup k k pohled nì! nekvalitnì, nepečliv to je d vno zn m věc mazan chlapìk nic neumì, vöe zkazì nemluvì pravdu öpatnè počasì ta rodina za moc nestojì je to určitě tak v raz nespokojenosti to je toho! povzdech nad pracì neöikovnèho

13 točì sa jak hołub na bani naparuje se točì sa jak Kača v čepici chov se připitoměle (ûeny sedl ků nosily jejich koupenè čepice na hlav ch přes ö tky, coû bylo směönè) trčì mu sł ma z bot ukazuje co je zač trhały sa jim na břuöe ûiły přejedli se ty budeö voj kem, aû bude hovno pt kem nikdy Tys öak d ł hovnu pac! vykonal jsi m lo, pokazil jsi to u Mik ö błechy k ö majì tam nečisto udělať ď ru do plota vd t se před staröì sestrou udělat ötrych přes rozpočet zmařit z měry umì dvě řeči: poöepty a nahłas neumì nic umìněn jak koza tvrdohlav umřìť hładn smrť umřìt hladem uťať pnìčka u chodnìčka vybìrat a zm lit se utopìł by ho v liûici vody velmi ho nen vidì utrhn ť na mlèku mèně dojit, d vat mèně mlèka uû je ho zatolèj uû je s to; uû je rozumn, dospěl uû je jak snop je opil uû je jak öutky je podnapil uû mu huňa tlì hrozì mu nebezpečì, je v zk ch uû ně łutky chł dn je mi zima uû nem v sobě hrubèho ducha umìr uû to v řiti öčìpe uû se to zajìd v hłavě sa mu popudiło zbl znil se v hubě sa mu muchy jeb mluvì sprostě v jednom hypě skokem v jednom kusi neust le v jednom pajzi bez přest nì v lať kładu přes peň marně se snaûit vem si h łku s bìł p łk a dva groöe na gořałku nehrej si na p na vevalì to jak kyjem do błata řekne to nezdvořile, neomaleně vchodiť do ł sky mìt někoho st le vìce v oblibě viděť přes vìzu b t předvìdav, jasnozřiv vidiöteho! PodÌvejme se! Hleďme! (citosl. vyjadř. překvapenì) vìno co sa čaganem obìře ûertovn n zev borovičky vrana to na ocasi unese je toho velice m lo vraziť sa do dłuh zadluûit se vöecko vyöło hore d mem přiölo vniveč vtrhn ť si papuče na nohy rychle se obout vyjìť mezi svět jìt mezi lidi vyłoûiť na talèř vysvětlit, řìci po lopatě

14 vymècť od muzigy potrestat za odmìtnutì tance (děvče, kterè dalo chlapci koöem, bylo za zvuků pochodu v hanbě vyvedeno ze s lu, přičemû cesta mu byla umet na koötětem) vynèsť grunt na hrnčìřovo pole propìt svůj grunt vyvaluje oči, jak dyö koc r do plev sere je vyděöen vyzvlèkať pan čka přijìt na konec möe vzať si na duöu vzìt si na svědomì z hovna bič neukr tìö nechtěj nemoûnè z huby vytrhn ť sk kat do řeči z pece do papučì naspěch, nahonem z pr znèho do pustèho bez čelně, beze smyslu, zbytečně z ruky do ruky, netřeba skřìčky za hotovè zabiť čerta pr zn m měchem snaûit se o nemoûnè zacpať ď ru zaplatit dluh zadřèl si s t m třìsku (do řiti) nepoötěstilo se mu, m smůlu zahlèdať, jak zpoza bučka chovat se nepř telsky zahłobiť duöičku zahnat hlad zařvať v leku polekat se zasr ł sa jak lèsa cel se pok lel zať ł ho vřed měl z chvat padoucnice zdechł aû smrdì velmi lìn zdravas, Vaöku, tancov ł! pracoval zadarmo zdrav jak buk netrpì û dnou nemocì ûe ťa haňba neobö stne! ûe se nestydìö! ze vöìm čìnem se vöìm vöudy zełûe, jak by pèrko odrh lûe a vůbec se nestydì zemlèł na hody měl ötěstì zhnil jak cap lìn zhořeło to něm jak na psovi nic si z toho nedělal ûhr ł bych płot m m ukrutn hlad zì aj přist penè noh je nevybìrav zima jak v psìrni nesnesiteln ûiť na kniûku ûìt spolu neodd ni zjèło to z něho jak voda po husìm pèř nic si z toho nedělal zkopu ťa jak financ kozu budeö tvrdě potrest n zn haňbu, jak pes robotu vůbec se nestydì zr bu ťa jak koňa, (aû sa posereö) budeö potrest n zvalìł sa jak snop upadl na zem

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí.

Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí. Kominíci Těžký život kominíků samo jejich jméno věstí. Lidé po nich stále chtějí, by v komíně našli štěstí. Verbování Slon Jumbo se smutně motá, co mu zbývá ze života? Jen to pití, jen ten chlast, tak

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 16. Cvičení na větné členy - souhrn Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 1. Zapište do tabulky

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi VÝBORNÉ SLADKOSTI Krémové košíčky s koktejlovými višněmi Rozpočet: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g másla, špetka soli, citrónová kůra, vanilkový cukr. Nastavovaný máslový krém

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Číže sú to koně. Čí to húsky na tej vodě Číže ste husličku, čí že? Čože je to za prekrásne ftáča Dalmácia

Číže sú to koně. Čí to húsky na tej vodě Číže ste husličku, čí že? Čože je to za prekrásne ftáča Dalmácia A dyž já pojedu na dolino orať A dyž sa valášek narodí A já dobre vím A já su synek z Polanky A já taká dzivočka A tere Hranice A v tých Nových zámkoch A vy páni muzikanti Aby nás pán Bůh miloval Aj hájek,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda Hruškové řezy - Babická 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 ½ hrnku cukru krupice 2 lžičky sody Do všeho přidat rozmixovaný hruškový kompot. Upéct na plechu, po vychladnutí namazat krém. 4 pomazánková másla 2

Více

Můj milý deníčku To mi hlava nebere!

Můj milý deníčku To mi hlava nebere! Můj milý deníčku To mi hlava nebere! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Můj milý deníčku To mi hlava nebere! e-kniha Copyright Fragment, 2013 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP

Výp la ta mzdy. Obec ná pra vid la KAPITOLA 3 3.1. 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2720 2730 19. SPLATNOST A VÝPLATA MZDY (PLATU) KAPITOLA 3 Výp la ta mzdy 3.1 Obec ná pra vid la 2720 142 odst. 1, 143 odst. 2 a 3, 2 odst. 1 ZP 2725 142 ZP 2730 Výp la ta mzdy se pro vádí v české měně

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

Příloha 1) Pohybové hry

Příloha 1) Pohybové hry Příloha 1) Pohybové hry Had leze z díry Chůze ve vázaném zástupu v rytmu říkadla: Had leze z díry, vystrkuje kníry, Bába se ho lekla, na kolena klekla. Sledujeme, zda si děti pamatují říkanku, jaká je

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice PRAVIDLA SOUŽITÍ Toto jsou pravidla, na kterých

Více

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje

5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje 5.6.16.6. Dřevoobráběcí stroje http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/drevoobrabeci-stroje Bezpečnostní pravidla pro obsluhu dřevoobráběcích strojů koutočové

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

(13)(5)(B)(14)(F)(12)(15)

(13)(5)(B)(14)(F)(12)(15) LIST ŠIFER 1.1 červeně je napsáno řešení, nebo alespoň návod, jak řešit Šifra 02 - šestnáctková soustava, Šifra 05 - Braillovo písmo, Ř: Číslo z hodin, ke kterému je otvor nejblíž Šifra 10 Ř: Zvíře v sektoru

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni

KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni KNIHOVNÕ Ř D MěstskÈ knihovny v Třeboni V souladu se zakl dacì listinou InformačnÌho a kulturnìho střediska města Třeboně, schv lenou Městskou radou v Třeboni dne 22. 4. 1992 podle ß 14/2/b z. č. 367/90

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

Vaříme s babičkami. Str. 1

Vaříme s babičkami. Str. 1 Str. 1 2 kg brambor 1 kg kysaného zelí 1 kg uzené maso 1 kg polohrubé mouky 1 sádlo 2 vajíčka cukr sůl Brambory oloupeme a nastrouháme. Přimícháme mouku, vajíčka a sůl. Těsto nesmí být tuhé. Do vařící

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍNOS K ROZVOJI OSOBNOSTI ŽÁKA PODLE RVP ZV: poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách v české a evropské společnosti; rozvíjí dovednost orientovat se v pluralitní společnosti

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Marta leží v posteli. S přivřenýma očima si prodlužuje tu chvíli procitnutí ze spánku, ty jedinečné minuty plavného vznášení, kdy necítí prožitá

Marta leží v posteli. S přivřenýma očima si prodlužuje tu chvíli procitnutí ze spánku, ty jedinečné minuty plavného vznášení, kdy necítí prožitá Marta leží v posteli. S přivřenýma očima si prodlužuje tu chvíli procitnutí ze spánku, ty jedinečné minuty plavného vznášení, kdy necítí prožitá léta, kdy se potuluje mezi všemi těmi uplynulými roky. Přesouvá

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Liščí mazurka (taneček)

Liščí mazurka (taneček) Liščí mazurka (taneček) Metla liška pokojíček, metla taky síň, našla v koutku žlutý knoflík, chlubila se s ním. Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej, dej, dej! Lišák na ní hej, ten knoflík mi dej. Metla

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji,

Princezna z Persie. Janek se dostává z vězení dupnutím poskokovi na nohu to trochu kazí smysluplnost scén se souboji, Princezna a písař Hlášky (titulky) Tak nám zase dali pohádku akční. Nutno přiznat, že šermířské souboje mají šmrnc a je za nimi kus práce. Salta jsou přehnaná, budiž, ale takový přeskok princezny ze střechy

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ

Micro plus nádoba. Zpracovala: Simona VRABCOVÁ Micro plus nádoba Mikrovlnná trouba (dále jen MT) (osvětové okénko) Mikrovlny nemají ionizující účinek (jako rentgenové záření) proto nedochází k rozbíjení chemických vazeb a ani změně nutričních hodnot.

Více

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Závěrečné shrnutí jednoduché

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce.

Brad : Misha: Už opravuju poslední hrubky...jejda je jich tam více. Snad nejsme zas takové trubky, učitelka si na nás vyřve plíce. Sbirka Street Básni Brad : Bílé, bílé, všechno je bílé, Všude leži snih, Nadšená děti, veselé babičky, I já jsem v nebi. Stromy jsou krásnějši Lidé jsou štastnějši, Život je prostě přijemný. Mikuláš přijede,

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

Svatopluk Václav Vobejda. Kérkonošské poudačky a pšouky vysočiny

Svatopluk Václav Vobejda. Kérkonošské poudačky a pšouky vysočiny 1 Svatopluk Václav Vobejda Kérkonošské poudačky a pšouky vysočiny 2 Kérkonošské poudačky a pindy Na tech našich horách se toho nažvanilo až hanba. Ale to, co vám budu vyprávět je svatá pravda, poňáč vám

Více

Vkaždé rodině se najde alespoň jedna stará otylá tetička. Jak uniknout pusinkám od tetičky

Vkaždé rodině se najde alespoň jedna stará otylá tetička. Jak uniknout pusinkám od tetičky Jak uniknout pusinkám od tetičky Vkaždé rodině se najde alespoň jedna stará otylá tetička či pratetička, kmotřička nebo seschlá postarší švagrová sestřenice tvé babičky a její návštěvy jsou pro každé dítě

Více

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!!

Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Mňau, mňau, mňau!!! Štěňátko štěká: Vše nejlepší k narozkám Starcovi a Veverkovi!!! Mňau, mňau, mňau!!! Taky se těšíte na tábor? Já moc a moc. Mňau, mňau, mňau!!! Tak nám přineste přihlášky na tábor a pošlete penízky, ať

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Až já půjdu povandruju

Až já půjdu povandruju ch bože z nebe mi ch bože z nebe mi já prosím tebe mi Starého muže mám mi : Rač mi ho vzáti mladého dáti mi mi ť hříchu nepáchám : ch bože z nebe, já prosím tebe Jak já mu zvonit dám : Na staré hrnce hotové

Více

Jesenické nebe podzimní

Jesenické nebe podzimní 3. esoterický festival Jesenické nebe podzimní 26. až 27. 9. 2013 Téma: Songaré souznění a porozumění Program festivalu Sobota 26. 10. 2013 Velká třída 9,00 10, 00 Iva Radulayová Jak přijmout svou temnou

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Proč stromy ztrácejí na podzim listy?

Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Proč stromy ztrácejí na podzim listy? Důvodem je uchování vlhkosti. Široké listy mají velké povrchové plochy a vypařováním vydávají obrovské množství vlhkosti. V zimě ustane zásobování kořenů vláhou. Kdyby

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více