Broumovský zpravodaj záøí 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj záøí 2009"

Transkript

1

2 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna :29:10

3 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost odehrávala. Uprostøed byl speciálnì postaven zdìný pavilón s terasou coby pódiem pro císaøský dvùr (è. 2 + obálka minulého èísla). Pøi následné veselici pak Broumovtí tanèili na stanoviti è. 3. V detailu zde také vidíte poslední královský pár, který na sebe nechal vloit èeské korunovaèní klenoty. O tom, e do Prahy jeli holdovat i broumovtí ostrostøelci jsem psal ji v jiném seriálu vyobrazení z jejich kroniky reprodukujeme jetì jednou, tentokrát v barvì. Broumovský zpravodaj záøí 2009 Obsah... Seriál... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Zajímavosti... str. 8 Poární stanice Broumov... str. 9 Na cestách... str. 10 kolství... str. 11 Alejka... str. 12 Mykologické okénko... str. 13 Okénko broumovských en... str. 13 Výzva... str Kultura... str. 16 Sport... str. 17 Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. záøí 2009 foto obálka: ilustraèní foto k èlánku Karla Franze 3 BROUMOVTÍ PØI KRÁLOVSKÉ KORUNOVACI 4. èást Korunovace roku 1792 se tedy ne zrovna vyvedla. Jak jsme èetli, nìkteøí aktéøi se duovali, e k podobné takaøici navìky víc nepøijdou. Ale dorostla nová generace, dorostl i nový císaø Ferdinand a v záøí roku 1836 jelo se holdovat znovu. Jakoby ani nevadilo, e uplynulo pouhých dvacet let od vyèerpávajících, po ètvrt století se vlekoucích napoleonských válek, které pøivedly Rakousko a ke státnímu bankrotu. Sedlákùm dokonce jako by nevadilo, e jejich hold novému panovníkovi má probìhnout na prostranství pøed praskou Invalidovnou. Jejich pradìdeèkùm zde toti roku 1775 zle vypráila koichy Ferdinandova prabába Marie Terezie. Bylo to za oné selské vzpoury, která zachvátila i Broumovsko a nechvalnì skonèila u Chlumce. U Invalidovny, na tzv. pitálském poli, dolo také k jedné sráce s vojskem, po ní zde byl popraven rebelantský vùdce Josef Èerný, øeèený Miran, rychtáø z nedalekých Pøezletic. Obraznì øeèeno, na jeho hrobì mìli tedy tanèit vnuci pøed pøedstavitelem tée represivní moci to jsou ty paradoxy! Nutno ovem øíci, e napøíklad broumovským sedlákùm se navzdory výe uvedenému patnì nedaøilo (na inflaci a státní bankrot se jim podaøilo nìjak vyzrát) a v podstatì vstupovali do svého zlatého období. Korunovaèní slavnost organizovaly èeské stavy prostøednictvím krajských úøadù a ty pak povìøily výbìrem aktérù jednotlivé vrchnostenské kanceláøe. Kadý kraj mìl presentovat prùvod selského lidu a padla zde ji otázka, jak se stalo, e hradeckému kraji dominovali právì Broumovtí? Pokusím se o odpovìï: Byrokratická mainérie stála pøed obtíným úkolem. Aè se pøi slavnosti pøedpokládala znaèná míra stylizace a spektakulárnosti, selský lid mìl pøeci jen pùsobit autenticky a zároveò charakteristicky, originálnì. Svým vystoupením v rázovitých krojích mìl demonstrovat regionální pestrost, bohatství a tradice zemì. A zde byl podle veho hlavní kámen úrazu. Z dobové úøední korespondence vyplývá, e nalézt svébytnì vyhlíející venkovany byl docela oøíek modernizaèní a unifikaèní vlivy byly ji tehdy pøekvapivì znaèné. Zejména u muù byl vliv mìstské módy zøetelný, a pokud mohu jako laik soudit, pak s odkazem na vyobrazení z prvního dílu tohoto cyklu je jasnì patrný i na broumovských sedlácích. Jinde na tom ale asi byli jetì hùøe, take jak praví dochovaný nìmecky psaný program slavnosti: Svatební prùvod byl vybrán z okolí Broumova, kde se kroj muù a en výraznì lií od krojù ostatních obyvatel kraje. Èerná sametová èelenka, krátké suknì lemované barevnými stuhami, kabátky s výrazným výstøihem a hedvábné, barevnì pruhované zástìry králí strojení en. Mui se vyznaèují zelenými sametovými spodními èapkami, pøes nì pak nasazují jetì klobouky. Kabáty, kazajky a vesty mají osazené støíbrnými groi. Z pohledu od èeského vnitrozemí bylo odlehlé, geograficky a jazykovì vyhranìné Broumovsko pøeci jen kulturnì odliné. Knoflíky zhotovené z mincí v hustých øadách a hojné zastoupení støíbra v doplòcích kroje obecnì byly opravdu asi místnì charakteristické. Pod krátkými suknìmi si nesmíme samozøejmì pøedstavovat ádné mini, nýbr délku nejvýe do poloviny lýtek. A aè bychom moná s postupující moderní dobou oèekávali nárùst jisté frivolnosti, suknì se naopak pozdìji prodlouila a ke kotníkùm. Sametové èelenky jsou mi záhadou, i kdy jistou teorii bych mìl, nerad bych se na tenkém ledu propadnul - ke spøádání vlastních úvah Vás mohu odkázat na probíhající výstavu a vydaný katalog. Ve zmínìném programu se ale, jak jetì uvidíme, vyskytují nepøesnosti. Z nìkolikrát pouitého budoucího èasu vyplývá, e jeho autor asi vycházel z nìjakých pøípravných úøedních relací a zdùvodnìní a e Broumováky v reálu vidìl nanejvýe a poté. Dalí pikantní komplikací organizátorù byla skuteènost, e prostý lid mnohde trpìl nedùvìøivostí a za mnohým, co od pánù pøicházelo, hledal nekalost. Dokonce se íøila povìst, e aktéøi slavnosti mají být zavleèeni do Afriky ke kolonizaci Egypta, naèe byla úèast mnohde odøíkána. Broumovtí vak nebyli hlupáci vìøící povídaèkám, nebo - mono s trochou ironie pro obveselení dodat - byli takoví dobrodruzi, e se na pøípadnou egyptskou anabázi tìili. Mám vak podezøení, e v pøípadì takovýchto fám by se mohlo jednat o druhotnì vymýlené krkolomné záminky, které mìly skrýt nechu k úèasti. Z jedné strany lo sice o prestiní záleitost, ta vak pøedpokládala i jistou obì. Na nìkterých panstvích se prý konaly prùby ji od ledna a navíc si vekeré spojené náklady museli úèastníci hradit sami. Pøitom tìdré náplasti se pøi slavnosti doèkal jen svatební pár obdrel 200 zlatých do výbavy; zúèastnìní rychtáøové pak po pamìtním støíbrném korunovaèním etonu, který se od tolaru èi dukátu liil velikostí a provedením reversu - viz obr. na obálce. (pokraèování pøítì) Karel Franze, Muzeum Broumovska

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne è. 73 Výbìrové øízení RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve výbìrovém øízení na dodavatele akce Èesko- -polské infocentrum v Broumovì ve sloení p. tefek, JUDr. Rùèková, p. Uzel, p. Machková, p. Slezák, náhradník ing. Hrubý. Rada mìsta dne è. 74 Finanèní záleitosti RM schvaluje bankovní ústavy poptané na zajitìní krátkodobého úvìru na financování akcí roku 2009, dle pøedlo- eného návrhu. Výbìrová øízení RM schvaluje zadávací podmínky pro výbìr zhotovitele akce Program regenerace panelového sídlitì Spoøilov 2009, seznam oslovených firem dle pøedlohy a jmenuje výbìrovou komisi. RM schvaluje firmu Broumovské stavební sdruení, s.r.o., Broumov, jako vítìze výbìrového øízení na dodavatele akce Èesko-polské infocentrum v Broumovì. RM schvaluje jako vítìze výbìrového øízení akce Intenzifikace ÈOV dodateèné èinnosti firmu Dabona s.r.o., Rychnov nad Knìnou. RM schvaluje zadávací podmínky pro výbìr zhotovitele stavby Oprava místní komunikace Máchova (u Alejky), seznam oslovených firem dle pøedlohy a jmenuje výbìrovou komisi. Rùzné RM souhlasí s uzavøením Dodatku è. 2 k veøejnoprávní smlouvì uzavøené dne 19. èervence 2003 mezi mìstem Broumov a obcí Hejtmánkovice, a to doplnìní Èl. 2. smlouvy, odst. 1), o pøestupky na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi - dle pøedlohy. RM souhlasí s uzavøením Dodatku è. 3 k veøejnoprávní smlouvì uzavøené s obcí Boanov dne 19. èervence 2003, s obcí Heømánkovice dne 19. èervence 2003, s obcí Køinice dne 25. èervence 2003, s obcí Martínkovice dne 25. èervence 2003, s obcí Otovice dne 25.èervence 2003, s obcí onov dne 24. bøezna 2004, a to doplnìní Èl. 2. smlouvy, odst. 1), o pøestupky na úseku ochrany pøed alkoholismem a jinými toxikomaniemi - dle pøedlohy. RM schvaluje ádost paní Kláry Janeèkové o udìlení výjimky z Obecnì závazné vyhláky è. 3/2004 k poøádání hudební produkce dne 15. srpna 2009 na stadionu Stanislava Opoèenského do 0.30 hodin dne 16. srpna RM schvaluje ádost pana Tomáe Rejla o udìlení výjimky z Obecnì závazné vyhláky è. 3/2004 k poøádání hudební produkce v Baru H2O2 dne 26. záøí 2009 do 24 hodin. Rada mìsta dne è. 75 Majetkové záleitosti RM zamítá ádost manelù Jaklových o prodlouení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru garáí v Broumovì IV, ikova 55. RM schvaluje ádost manelù Jaklových o prodlouení termínu vyklizení garáí Broumov IV, ikova 55 a nebytového prostoru Broumov, Pøadlácká 38, a to do RM schvaluje Smlouvu o pronájmu kanceláøského zaøízení, a to tiskárny/kopírky (Konica Minolta) umístìné v Informaèním centru Broumov uzavøenou s Dobrovolným svazkem obcí Broumovsko dne dle pøedlohy. Investice a výbìrová øízení RM schvaluje zadávací podmínky pro výbìr Technický dozor investora a koordinátora BOZP Èesko-polské infocentrum v Broumovì, seznam oslovených firem dle pøedlohy a jmenuje výbìrovou komisi. RM schvaluje zadávací podmínky pro výbìrové øízení na nákup dopravního automobilu pro JSDH Broumov dle pøedlohy, seznam oslovených firem dle pøedlohy a jmenuje výbìrovou komisi. RM doporuèuje ZM schválit poøízení dopravního automobilu pro JSDH dle pøedlohy. RM bere na vìdomí informaci starostky o podaných ádostech mìsta o dotaci na realizaci úspor energií (zateplení) dle pøedlohy. RM schvaluje projekty do výzvy è. 1 Místní akèní skupiny Broumovsko+ na realizaci Strategického plánu Leader Plus pro nae Broumovsko z Programu rozvoje venkova ÈR, Osa IV. Opatøení Realizace místní rozvojové strategie, a to Odstavné plochy na Køinickém sídliti, Restaurování kany na Malém námìstí a Rekonstrukce Kulturního centra Støelnice dle pøedlohy. RM bere na vìdomí ádost øeditelky Masarykovy základní koly Broumov o øeení povrchu volejbalového høitì na kolním høiti s tím, e realizace probìhne dle pùvodního projektu. Rùzné RM schvaluje ádost achového oddílu TJ Slovan Broumov o partnerství v achovém turnaji dne , konaném na Mírovém námìstí nebo v pøízemí divadla. RM schvaluje pøíspìvek 1 000,- Kè urèený na zajitìní akce. RM schvaluje ádost volejbalového oddílu TJ Slovan Broumov o udìlení výjimky z obecnì závazné vyhláky mìsta è. 3/2004 k provozování reprodukované hudby dne do h v rámci Memoriálu Slávky Streubelové, konaného na dìtském høiti. RM zamítá ádost o. s. CENTRED, Pardubice ze dne o pøíspìvek. RM schvaluje ádost o. s. Agentura pro rozvoj Broumovska podanou dne v souvislosti s konáním oslav 60 let znaèky VEBA, a to výpùjèku skládacích lavièek a stanu, povolení vjezdu vozidel technického zajitìní akce ke gymnáziu a výjimku z obecnì závazné vyhláky mìsta è. 3/2004 ke konání ohòostroje ve veèerních hodinách dne Jak pokraèujeme v projektech Mezi zprávami z jednání Rady a Zastupitelstva mìsta se objevují v posledních tøech letech více ne døíve usnesení, jimi se schvalují projekty. Jsou to pøedevím projekty, na jejich realizaci chceme èerpat finance z Evropské unie. Ale i ti, kdo ètou Broumovský zpravodaj pravidelnì, nemusí mít pøehled, nebo kadý projekt je pøipravován postupnì. Stavebním projektùm musí èasto pøedcházet zpracování studie a následnì projektové dokumentace ve smyslu stavebního zákona, tj. zpravidla dokumentace k územnímu øízení a dokumentace ke stavebnímu øízení. U nìkterých projektù schvaluje zastupitelstvo jejich financování pøi schvalování rozpoètu, financování jiných projektù schvaluje zastupitelstvo jako samostatný bod jednání (buï projekty finanènì nároènìjí nebo takové, které nebyly pøi schvalování rozpoètu jetì pøipraveny). Domnívám se, e psát o tìchto fázích pøípravy projektù není zajímavé, dokud není jistota jejich realizace. Jistota, e se jakýkoliv projekt uskuteèní, nastává ve chvíli, kdy se podaøí na základì podané ádosti

5 získat finance. Take v rubrice pod názvem Jak pokraèujeme v projektech bych ráda informovala kadý mìsíc o realizaci toho, na co mìsto Broumov získalo finanèní prostøedky mimo rozpoèet mìsta. Samozøejmì jsou týdny, kdy se pøi realizaci odehrává nìco zajímavého, a jsou týdny, kdy se zdánlivì nic nedìje. V zájmu alespoò èásteèné ètivosti informací nebude vdy pouitá pøesná terminologie a plné názvy projektù èi zdrojù financí. I èástky budou uvádìny v pøibliné výi, nebo jinak bych musela vdy rozepisovat a vysvìtlovat, co jsou celkové výdaje, co zpùsobilé èi nezpùsobilé výdaje, z èeho se vypoèítává spoluúèast mìsta a kolik budou èinit celkové náklady mìsta. Obnova parku Alejka. Tento projekt má v Broumovském zpravodaji samostatnou pravidelnou rubriku, v ní informují pracovnice Nadace Promìny o postupu realizace. Z mostu u Autokoly nebo z ulice Máchovy u zaèínají být nìkteré provedené práce v Alejce vidìt. Obnova parku Alejka je moná díky finanènímu pøíspìvku Nadace Promìny ve výi pøiblinì 23 mil. Kè, pøíspìvek mìsta bude èinit 7 mil. Kè. Cyklostezka Olivìtín Broumov. Od zaèátku èervence pracuje Dopravnì inenýrská kanceláø, s. r. o., z Hradce Králové na pøípravì projektové dokumentace, na ni mìsto získalo dotaci pøiblinì 800 tis. Kè z Fondu mikroprojektù z Operaèního programu Pøeshranièní spolupráce. Obdobnou dotaci získala obec Otovice, tudí cyklostezka bude vyprojektovaná z Olivìtína na hranice s Polskem v Otovicích. Podle podmínek dotace musí mít mìsto Broumov do stavební povolení v právní moci. Intenzifikace èistírny odpadních vod (ÈOV). V prosinci 2008 byla mìstu schválena finanèní podpora z Operaèního programu ivotní prostøedí. Nutnost stavebních úprav a zmìny technologie v ÈOV vyplynula z jiného sloení odpadních vod, které do ÈOV pøitékají, ne se na pøelomu 80. a 90. let pøedpokládalo, a ze zpøísòujících se poadavkù na kvalitu vod vypoutìných z ÈOV. Mìsto získalo dotaci pøiblinì 80% z celkových výdajù, ale i tak bude spoluúèast mìsta èinit pøiblinì 20 mil. Kè. V souèasné dobì je projednávána ádost o stavební povolení. Revitalizace kolního høitì u Z Masarykova. Dotaci 5 mil. Kè mìsto získalo z tzv. dìlení medvìda, tj. financí, které se poslanci snaí získat pro podporu konkrétních projektù. Kdy jsem monost této dotace dojednávala, pøedevím jsem chtìla, aby zmizel kvárový bìecký ovál a áci základních kol, studenti gymnázia i sportovci TJ Slovan mohli bìecké disciplíny trénovat na oválu s umìlým povrchem. Jeho poloení vak musí pøedcházet odvodnìní terénu. Dodavatelem je Broumovské stavební sdruení, s. r. o., které dalo finanènì nejvýhodnìjí nabídku. Na pøelomu záøí a øíjna letoního roku bude ve hotové. Èesko-polské infocentrum bude vybudováno v budovì bývalého kina na velkém námìstí místo nynìjí prodejny elektro. Spolu s novým infocentrem budou rekonstruovány prostory bývalého kina, vyuívané od 90. let jako kinokavárna a následnì diskotéka. Do prostoru bývalého kina bude vrácena sedadlová úprava pøiblinì pro 300 divákù, vybudováno malé pódium s osvìtlením, ozvuèením a také promítací technika. Souèasnì bude rekonstruován dvùr za Café Herzog a zadní budova Café Herzog, a to jako zázemí pro úèinkující v sále bývalého kina. Rovnì jedna místnost v pøízemí Café Herzog (zadní èást pøízemí) bude propojena s bývalým kinem a bude v ní podáváno obèerstvení. Celá rekonstrukce zaène 14. záøí 2009 a hotova bude do øíjna Celkové náklady èiní pøiblinì 40 mil. Kè s DPH (pøiblinì 34 mil. Kè bez DPH). Mìsto získalo finanèní dotaci ve výi 90% z Operaèního programu Pøeshranièní spolupráce, a to z prostøedkù urèených na podporu cestovního ruchu. Spoluúèast mìsta na rekonstrukci bude èinit podle podané ádosti pøiblinì 4 mil. Kè. Pøi vyuívání sálu bývalého kina se soustøedíme na spolupráci s Radkowem a Nowou Rudou, a to rovnì pøi promítání filmù zamìøených na cestovní ruch.ve veøejné soutìi byla jako dodavatel vybrána firma Broumovské stavební sdruení, s. r. o. Program Leader je urèený na rozvoj venkovských regionù jako souèást Programu rozvoje venkova. Letos v bøeznu místní akèní skupina Broumovsko+ byla vybrána mezi ty, které budou od letoního roku do roku 2013 kadý rok získávat finanèní prostøedky, o nì se budou moci ucházet obce, mìsta, neziskové organizace, drobní podnikatelé èi zemìdìlci pùsobící na Broumovsku na realizaci svých drobných projektù. Letos takto místní akèní skupina bude rozhodovat o èástce 7 mil. Kè, k ní vak kadý ze adatelù pøidá své finance, take celkový rozpoèet podpoøených projektù bude vyí. To, e místní akèní skupina Broumovsko+ uspìla, je výsledek snahy zahájené v roce 2003 zpracováním Programu rozvoje Broumovska, následnì dvou ádostí do Leaderu ÈR, pøièem úspìná byla ádost v roce Od èervence do záøí 2008 místní akèní skupina zpracovala Strategický plán Leader a v bøeznu 2009 byla ádost schválena. I mìsto Broumov se bude nyní snait z tìchto finanèních prostøedkù získat podporu napø. na opravu kany na Malém námìstí, na rozíøení parkovacích míst na sídlitích, na výmìnu oken èi rekonstrukci WC na Støelnici, na úpravy smuteèní sínì apod. Místní akèní skupina Broumovsko+ je obèanským sdruením, jeho èleny jsou vak i nìkteré obce a mìsta regionu, neziskové organizace, nìkteré firmy èi zemìdìlci. Za úspìchem vak je nìkolikaletá práce øady konkrétních lidí ve prospìch celého Broumovska. Regenerace veøejné zelenì v Broumovì. Z Operaèního programu ivotní prostøedí získalo mìsto témìø 5,5 mil. Kè. dotaci a se spoluúèastí mìsta tak budou provedeny práce na veøejné zeleni za více ne 6 mil Kè. Na Dìtském høiti a v zahradì Mateøské koly I (ve Masarykova tøída), v parku kolem Z v Olivìtínì, na høbitovì a v Parèíku padlých u høbitova èi na Køinickém sídliti vèetnì Kolonky a ul. U Vodojemu budou provedeny výchovné øezy stromù, u starích døevin bezpeènostní, pøípadnì zdravotní øezy, tj. na 11,44 ha bude zajitìna regenerace sídelní zelenì a na 0,74 ha bude zaloena sídelní zeleò nová, oetøeno bude celkem 472 ks døevin a vysázeno 1676 ks døevin nových. To ve na základì inventarizace zelenì, která byla zpracována v letech Take oetøení stromù má své dùvody v inventarizaci popsané a rovnì výsadba nových stromù bude mít svùj øád. Od èervna probíhá výbìrové øízení na dodavatele. Regenerace sídlitì Spoøilov. V letoním roce se podaøilo získat opìt dotaci ze státních prostøedkù na úpravy sídlitì. Po projednání s veøejností budou rekonstruovány èásteènì chodníky a èásteènì veøejné prostory uvnitø sídlitì, vèetnì umístìní hracích prvkù pro dìti ve vìkové skupinì 7 15 let. K dotaci ve výi 1,75 mil. Kè mìsto pøidá èástku v totoné výi, take celkem budou provedeny úpravy za 3,5 mil. Kè. Sousedská setkávání. S tímto projektem uspìlo mìsto ve Fondu mikroprojektù v Operaèním programu Pøeshranièní spolupráce a získalo èástku pøiblinì 800 tis. Kè, spoluúèast je 10%. Do tohoto projektu jsou svými aktivitami zapojeny 4 subjekty. Infocentrum mìsta, které v èervnu a v záøí seznámí s naím mìstem dìti z polského Radkowa, k tomu pracovnice infocentra pøipravila k vydání Pexeso s fotografiemi Broumovska. Pokraèovaní na str. 7 5

6 6 KRONIKA Zaèít spoleèný ivot se rozhodli snoubenci Helena Donátová a Milan Knittel Renata Èermáková a Filip Eichler Kristýna Køenková a Martin Hajdù Ilona Sodomková a Jan Holý Denisa Èeplová a Jakub Stach Gabriela Boldiová a Martin Dohnal Eva Horáková a Miloslav Bartoò Marcela Bastlová a Jan Pleinger Monika imková a Josef Pohl Jana Jirmanová a Jiøí Jiroudek Pøejeme Vám do ivota mnoho slunných dnù, a ádné pøeháòky a bouøky. Rozlouèili jsme se Frantikem Sukem Emilii Novákovou Milanem Deòo Boenou Jirmanovou Petrem Holmanem Annou Scholzovou Josefem Stejskalem Vladimírou idovou MVDr. Janem Hlaviznou Jiøinou olcovou Zdenou Adamcovou Frantikem Janeèkem V letních mìsících èervenci a srpnu se uskuteènila dalí milá setkání s naimi jubilanty v prostorách spoleèenské místnosti Domova dùchodcù v Jiráskovì ulici. Setkání bylo zpøíjemnìno poslechem hudby v podání p. Kastnara a ing. Bílého, v srpnu pak p. Nováka z Otovic Nai milí jubilanti tato setkání oceòují a my jim pøejeme do dalích let pevné zdraví a rodinné pohody. 15.èervence jsme se seli s tìmito jubilanty: Vìrou Gurovièovou., Ludmilou Pollakovou, Miloem Francem, Karlem Bùnou, Amalií Flégrovou, Jaroslavou Zítkovou, Martou Bitnarovou, Jaroslavou Bùnovou, Jaroslavou Soukupovou, Libuí Svobodovou, Jaromírem Krejèím, Veronou Lánskou, Mariií Brahovou, Karlem Boháèkem, Jaroslavem Janeèkem, Miloslavem Hartmannem, Bohumilem Kubíkem a Vìrou Gocníkovou. 9. srpna se setkání zúèastnili tito jubilanti: Alfred Katzer, Ludmila Klímová, Soòa Fridríková, Zuzana Burdychová, Kvìtue Ptáèková a Ludmila Krèmáøová Za SPOZ Naïa Burdychová - matrikáøka Podìkování Tímto bych rád podìkoval vem, kteøí se podíleli na pøípravách a na samém prùbìhu oslav první zmínky o Romitále které se konaly Myslím, e se akce velmi vydaøila, vèetnì poèasí. Hlavnì bych chtìl na tomto místì vyzdvihnout práci paní Ireny Èápové a její dcery Michaely, které celý program pøepravily, vèetnì akcí pro nae nejmení, s kterými to nebylo urèitì jednoduché. Jetì jednou vem dìkuji za celý osadní výbor. Pøedseda osadního výboru Jan Nìmec Dìkuji SPOZu pøi MìÚ a Klubu seniorù v Broumovì za pìkné pohotìní a dárkové balení k mým 75. narozeninám. Kvìta Ptáèková, Olivìtín Omluva Váení spoluobèané, ráda bych se vám touto cestou omluvila za ruení noèního klidu dne , na høiti Slovanu Broumov, kde se konala taneèní zábava s hudební skupinou PP. Vìøím, e se nezlobíte a pøítí rok se pøidáte ke spokojeným úèastníkùm. Dìkuji vám za pochopení a pøeji pøíjemný zbytek léta. Klára Janeèková Plánování sociálních slueb na území Broumovska Rádi bychom Vás informovali o dalím prùbìhu Komunitního plánování sociálních slueb, které se uskuteèòuje v rámci Individuálního projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních slueb. Posláním Komunitního plánování je zajitìní dostupnosti sociálních slueb. Jedná se o prùbìné zjiování stavu poskytování stávajících slueb v regionu a dále zjiování potøeb obèanù, které nejsou za souèasných podmínek naplnìny. Komunitní plánování se uskuteèòuje za pøítomnosti zástupcù uivatelù sociálních slu- eb, poskytovatelù a zadavatelù sociálních slueb. Dále pak za pøítomnosti veøejnosti, kterým je téma sociálních slueb blízké. Na Broumovsku byla pro tento proces ustanovena øídící skupina, která bude vést a zatiovat èinnost pracovních skupin. Aby byla postiena kompletní problematika sociálních slueb, byly ustanoveny 3 pracovní skupiny: pracovní skupina pro rodinu, dìti a mláde, pracovní skupina pro seniory a zdravotnì postiené obèany, pracovní skupina pro vylouèené obèany a meniny. Do tìchto pracovních skupin byli nominováni fundovaní odborníci v sociální oblasti v zastoupení uivatelù, poskytovatelù i zadavatelù, kteøí v pracovních skupinách stanoví potøeby a priority, z nich budou vypracovány analýzy dalího vývoje. Sestavování tìchto pracovních týmù bylo v souladu se zásadami komunitního plánování: zásada partnerství a spolupráce, potøeby a priority rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteøí v regionu ijí, a zásadou zapojování místního spoleèenství. Setkání tìchto skupin se uskuteèní v mìsíci záøí. O výstupech z tìchto skupin vás budeme dále informovat. V pøípadì zájmu o tuto problematiku prosím kontaktujte koordinátorku plánování sociálních slueb. Dìkujeme za vechny vae podnìty a pøipomínky. Na dalí spolupráci se tìí celý pracovní tým, zapojený do plánování sociálních slueb. Jana Jansová, koordinátorka Komunitního plánování sociálních slueb tel.:

7 Pokraèování ze str. 5 Sousedská setkávání. Mìstská knihovna uspoøádala besedu s polskou spisovatelkou Olgou Tokarczuk, výlet po stopách povìstí kladských Èechù a setká se s kolegy z polských knihoven. Broumovská farnost uspoøádá celkem 5 pøednáek. Paní Vìra Kopecká se zapojila s letoním 10. roèníkem Èesko-polských dnù poezie. Na tyto akce je zvaná veøejnost samostatnými plakáty nebo jejich organizátoøi informují v samostatných èláncích v Broumovském zpravodaji, proto podrobnosti nebudu rozepisovat. Tak jako Pat a Mat. V tomto projektu rovnì zamìøeném na kulturu je mìsto Broumov partnerem Nowe Rudy. Finanèní podporu jsme získali rovnì z Operaèního programu Pøeshranièní spolupráce. Realizace je v zaèátku a bude trvat témìø 3 roky. Kromì uspoøádání rockových koncertù místních hudebních skupin na èeské i polské stranì poøídíme nové výkryty do mìstského divadla (výkryty jsou èerné závìsy tvoøící pozadí jevitì) a idle do kreslírny starého gymnázia v Kláteøe. Na závìr: Souèasné programovací období Evropské unie trvá od poèátku roku 2007 do roku První projektové ádosti mohly být podávány pøiblinì ve 4. ètvrtletí roku Mìsto Broumov se o získání financí uchází v konkurenci jiných adatelù mìst a obcí. Dotaèní tituly nejsou nastaveny tak, abychom dostali dotaci na to, co si ve mìstì naplánujeme opravit èi postavit. Musíme hledat kompromis mezi dotaèními tituly a naimi zámìry napø. mezi opravou prostoru kdysi vyuívaného jako kino a cestovním ruchem, nebo poadavky kladené na rozvoj kontaktù mezi lidmi na èesko-polské hranici. Take díky vem èlenùm Rady mìsta a zastupitelùm, pracovníkùm Mìstského úøadu, zpracovatelùm projektových ádostí pøedevím za kreativitu, za nápady. Libue Rùèková, starostka Mìstský úøad Broumov Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví Vás zve na PØEDNÁKU DOMÁCÍ NÁSILÍ NA SENIORECH, která se bude konat dne v 10 hodin ve velké zasedací místnosti na hlavní budovì Mìstského úøadu. Pøednáí Intervenèní centrum Hradec Králové. Prosíme o potvrzení úèasti na tel.: nebo Pøednáka je urèena: - pro odbornou veøejnost (sociální pracovníci, pracovníci Policie ÈR, MìÚ a dalí), - pro laickou veøejnost (studenti, senioøi a dalí). Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými, žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu. Pozvánka pro veřejnost Prodejna Dárky květiny, E.D.A agentura Mírové náměstí 55, Broumov si Vás dovoluje v sobotu 3. října 2009 pozvat na poslední sešlost na téma Kouzelný podzim a Zimní mámení Místo konání: Hotel Praha Broumov (kongresový sál) Začátek: 14 hodin Vstupné: 50 Kč Host: Petr Kopáč, Vápno Po více než 60 seminářích a sešlostech pořádáme v pořadí poslední setkání. Připravujeme velkou závěrečnou show, kde se sejde většina předvádějících. Srdečně Vás zveme a těšíme se na poslední příjemné společně strávené odpoledne. Eva Novotná Bližší informace získáte přímo v prodejně Dárky-květiny, E.D.A Broumov nebo na telefonu , mobil GSM (nepřijímá sms) sklad internet: AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Jugowice 2009 Ve dnech 25 a jsme se zúèastnili mistrovství Polska závodù ruèních drezín. Soutìili jsme v kategorii let. Umístili jsme se na prvním místì v èase 1:24,09. Reprezentovali jsme Broumov a Èeskou republiku. Jezdili zde i motorové drezíny po nepouívaných kolejích, kde vlak projel naposled v roce Vìtina motorových drezín je domácí výroby a z toho, co se kde najde, motory jsou napø. z maluchu. Jako zajímavost letoního roku se zde objevil Fiat 126p Maluch, který jezdil po kolejích. Závodili jsme dva: Tomá Ságner a Martin Marek, na místo nás odvezl Josef Ságner. Jugowice jsou 40 km po silnici pøes hranièní pøechod Starostín, pøes Otovice to je 50 km. Na trati Walbrzych - Klodzko, která je také v blízkosti, se nachází nejdelí tunel v Polsku. Mìøí 1601 metrù a je z roku V blízkosti Jugowic se nachází podzemní pevnost Walim (8 Km od Jugowic), která je hodnì navtìvovaná zahranièními turisty. Tomá Ságner Expedice Gasherbrum I aneb Netík nejvýe ze vech Broumovákù Gasherbrum I.(8086 m) je jedenáctou nejvyí horou svìta a tøetím nejvyím vrcholem Pakistánu, hned po K2 a Nanga Parbat. A právì na tuto horu, vylezl spolu se svými kolegy Broumovák Jaroslav Netík. Blahopøejeme /MK/ Poukázkami proti zneuívání sociálních dávek Novelizovaný Zákon è. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi umoòuje výplatu sociálních dávek více rùznými zpùsoby, a to v penìní i nepenìní (vìcné) formì èi kombinací obou forem. Dávky, které nejsou primárnì urèeny k úhradì nákladù spojených s bydlením èi k pøímé úhradì jiného mimoøádného výdaje, mohou být zèásti vypláceny i formou nepenìní - napøíklad poukázkami k nákupu zboí. U opakované dávky, pøíspìvku na ivobytí, zákon umoòuje výplatu poukázkami v pomìru nejménì 35% a nejvíce 65% z mìsíènì vyplácené dávky. O zpùsobu výplaty pøíspìvku na ivobytí ve formì poukázek rozhoduje plátce dávky, potamo pøísluní sociální pracovníci, a to pøedevím v pøípadech, kdy jsou sociální dávky prokazatelnì zneuívány k jinému úèelu, ne na který jsou poskytovány, zejména k nákupu alkoholu a tabákových výrobkù, pøípadnì k plnìní hracích automatù. Obdobnì zákon stanoví i zpùsob výplaty jednorázové dávky mimoøádné okamité pomoci vyplácené z dùvodu ohroení klienta vánou újmou na zdraví adatele. Tento typ dávky se vyplácí v relativnì malém poètu, pøedevím v pøípadech, kdy se adatel ocitne úplnì bez finanèních prostøedkù a díky tomu mu hrozí váná újma na zdraví. Zde dávka musí poslouit pouze k poøízení stravy a nejzákladnìj- ích vìcí osobní potøeby, do nich rozhodnì nelze zahrnout alkohol ani jiné návykové látky. Zákon jednoznaènì neukládá, jaký druh poukázek k nákupu zboí lze klientùm poskytovat, a proto kadý úøad, který vyplácí dávky pomoci v hmotné nouzi, øeí tuto situaci individuelnì s pøihlédnutím k místním podmínkám i monostem obce. Lze vyuívat vlastních poukázek, které si obec zajiuje sama (na vlastní náklady), avak tyto lze uplatnit pouze v jedné nebo nìkolika pøedem nasmlouvaných prodejnách. Mìstský úøad Broumov rovnì zvaoval, jaký poukázkový systém dávek pomoci v hmotné nouzi bude vyuívat. Zamítnuta byla mylenka vyuití vlastních titìných poukázek, které mohou být pomìrnì snadno zneuity (kopírovány), protoe na nich nelze øeit ádné ochranné prvky. Proto vcelku jednoznaènì zvítìzil názor vyuívat typizované poukázky nìkterého z ji zavedených poukázkových systémù, jejich padìlání je ztíeno èi znemonìno rùznými ochrannými prvky, a navíc se dají uplatnit u výraznì vìtího poètu prodejcù. Pøi výbìru z nìkolika renomovaných firem pak dostal pøednost poukázkový systém Ticket Service, který nejlépe vyhovìl poadavkùm naí obce a navíc nabízí a dle poadavkù roziøuje svou pomìrnì irokou sí prodejcù, kde lze dané poukázky uplatnit. Distribuce tìchto poukázek i tvorba sítì prodejcù je provádìna naprosto zdarma, obec hradí vdy pouze celkovou nominální hodnotu dodaných poukázek, která je následnì zafinancována ze státních prostøedkù poskytovaných na dávky pomoci v hmotné nouzi. Èas od èasu se tedy budete v urèených prodejnách setkávat s tím, e nìkteøí zákazníci neplatí za nákup penìzi v hotovosti, ale poukázkami Ticket Service systému pomoci v hmotné nouzi, za které si mohou nakoupit témìø ve ze sortimentu zboí dané prodejny. V ádném pøípadì si vak za nì nikdo nepoøídí alkohol èi cigarety, co je jedním z hlavních úèelù tìchto poukázek. Ing. Milo Andr - vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

9 Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Teplice n. Metují, Dìdov poár zahradní kolny se slámou. Spolupráce s JSDH Police n.m., Teplice n.met., Bukovice Broumov, Olivìtín uvolnìní ucpané vpusti v místním potoce Jetøichov, Pasa dopravní nehoda, pád kolového rypadla mimo vozovku. Jednotka vyprostila zranìného øidièe a zabránila úniku provozních kapalin. Spolupráce se ZZS Broumov, LZS Hradec Králové a Policií ÈR Broumovské stìny, Strání hora jednotka provedla sputìní zranìného turisty ze skály a pøedala ho ZZS k oetøení. Dále následoval transport v nosítkách k vozidlu ZZS Teplice n. Metují, ul. A.Jiráska dopravní nehoda dvou osobních vozidel, bez zranìní Jetøichov, Pasa odstranìní spadlého stromu z vozovky Køinice odstranìní spadlého stromu z vozovky Romitál odstranìní spadlého stromu z vozovky Køinice poár odpadu. Spolupráce s Policií ÈR Police n.metují odstranìní stromu hrozícího pádem na vozovku. Pouita výková technika z PS Velké Poøíèí Èeská Metuje - odstranìní spadlého stromu z vozovky. Spolupráce s místní jednotkou SDH Broumov, Velká Ves výjezd na odstranìní roztíplého stromu hrozícího pádem na vozovku. Po pøíjezdu bylo zjitìno, e bezprostøední nebezpeèí nehrozí. Událost byla nahláena SÚS KHK k øeení Broumov, ul.èsa likvidace úniku benzínu z prora- ené nádre vozidla. Spolupráce s Policií ÈR Mezimìstí, Jiráskova ètvr pomoc ZZS s transportem pacienta do vozidla Broumov, Komenského ul. likvidace poáru odpadkového koe u prodejny Lidl Jetøichov výjezd na poár slámy na poli. Na místì zjitìno, e se jedná o pálení pod dozorem Jetøichov pomoc ZZS s transportem pacienta do vozidla Pìkov dopravní nehoda nákladního a uitkového vozidla. Bez zranìní. Jednotka provedla úkony k zabránìní vzniku poáru a k zamezení úniku provozních kapalin. Spolupráce s Policií ÈR Broumov, Olivìtín výjezd na hláené olejové skvrny na místním rybníku. Na místì zjitìno, e se jedná o planý poplach Horní Adrpach - odstranìní spadlého stromu z vozovky Broumov, ul. Na Pøíkopech za pøítomnosti ZZS Broumov otevøení uzamèeného bytu Mezimìstí výjezd k poranìní nìkolika osob vysokým napìtím. Na místì zjitìno, e byly zasaeny tøi osoby. Spolupráce s ZZS Broumov, Leteckou záchrannou slubou HK a Policií ÈR Police n. Met., ul. Pod Jasany dopravní nehoda automobilu a motocyklu. Jedna osoba zranìna. Spolupráce s ZZS Broumov a Policií ÈR Teplice n. Met. ul.a.jiráska pøi zemních pracech dolo k pokození plynového portubí a následnému úniku plynu. Jednotka provedla zamezení úniku plynu a vyèkala pøíjezdu servisního vozidla plynáren Broumov, Komenského ul. otevøení zabouchnutých dveøí automobilu. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov Informace Mìstské policie Trampolína na 14 dní, nesmyslné nièení ostatního zaøízení PROÈ? V parku u Ulity v Broumovì byla instalována za nemalé finanèní prostøedky trampolína, která mìla opravdu jepièí ivot. Vydrela zde 14 dnù, a jak dopadla, je zøejmé z pøiloené fotografie. Nyní je ji trampolína demontovaná, a to døív, ne mohla poslouit dìtským návtìvníkùm parku. Podobnì dopadlo i ostatní zaøízení zmínìného objektu: uøíznuté lano, znièená potovní schránka apod.. Ptáme se PROÈ? Odtah vozidel Mìstská policie ve spolupráci s pracovníky Technických slueb zaèala z dùvodù uvedených v z.è. 200/90Sb. podle 22/1l odtahovat motorová vozidla. Náklady na odtaení budou vymáhány dle zákona od vlastníkù takto odtaených motorových vozidel. Spolupráce s PèR, kamerový systém Stráníci MP spolupracovali v prùbìhu uplynulého mìsíce s PèR v Broumovì celkem ve 14 rùzných pøípadech. Záznamové zaøízení KS bylo pro potøeby Policie ÈR vyuito ve tøech pøípadech. Témìø na denním poøádku jsou drobné krádee v Penny marketu nebo v Lidlu. Nìkteøí nákupèí odváejí své nákupy od Penny marketu do svých domovù v pojízdných nákupních koích. Tento zpùsob dopravy se jim, ale ve vìtinì pøípadù znaènì prodraí. Zprávièky z útulku V souèasné dobì je v útulku na ÈOV v Broumovì umístìno pìt psù. Pøijïte se na nì podívat, tøeba nìkterý z nich èeká právì na VÁS. za MP str. Jan rytr 9

10 10 na cestách broumovský zpravodaj na cestách MALAJSIE Langkawi malajská pohoda Souostroví 99 tropických ostrovù v Andamanském moøi poblí thajských hranic. Pouze jeden s rozmìry 28 x 25 km je obydlený. Tropické detné pralesy, rýová políèka, kauèukovníkové plantáe, ale pøedevím pláe s bílým pískem. Mangrovníkové porosty, vápencové jeskynì, krokodýlí farma, vudypøítomné opice. Malajské Langkawi je pøímo pøedurèeno pro bájeènou dovolenou. Láká také svými lacinými nákupy hlavní ostrov Pulau Langkawi je toti také bezcelní zónou. Pod ochranou Unesco Geopark Langkawi pas. Czechoslovakia byla tou lepí variantou. Øada nás povaovala za bývalou souèást Sovìtského svazu, jetì èastìji za Jugoslávii. Radost nám udìlal ná hotelový portýr. Czech Republic- to je pøece Milan Baro, nejlepí støelec turecké fotbalové ligy. Lankgawi Sky Bridge nelze vynechat Za 30 rigitù / 1 rigit se pohybuje mezi 5-6 korunami/ vás lanovka vyveze k technické senzaci k mostu Langawi Sky Bridge. Lépe øeèeno k 1,8 metrù iroké a 125 metrù dlouhé zakøivené lávce visící nad 650 metrù hlubokou propastí. Máte-li tìstí na poèasí, tak se vám naskytne úasný výhled nejen na celé souostroví, ale i na nedaleké thajské ostrovy. Malajci jsou podnikavý národ, hned pøi výstupu z lanovky se mùete najíst nebo si nechat udìlat reflexní masá. Moøe po tropické bouøi Celé souostroví je chránìno Unescem. Detné pralesy pokrývají 2/3 území. Budete-li nabaeni odpoèinku na bìlostných moøských pláích, mùete podniknout procházku pralesem, obdivovat bujnou vegetaci, vodopády, jeskynì, pozorovat opice, budete-li mít trochu tìstí, tak i varany. Ostrov nabízí i nevední kulináøské záitky. Od stánkù na ulici, pøes lidové jídelny, a po vybrané luxusní restaurace s moøskými plody. Mezi nejznámìjí patøí restaurace USSR, specializovaná na ruskou k l i e n t e l u. Rutina je k u p o d i v u také jediným e v r o p s k ý m Kauèukovníkové plantáe tvoøily kdysi základ malajské prosperity, pùvodnì byl kauèuk dovezen z Jiní Ameriky jazykem mimo angliètinu, ve kterém jsou psány vechny dùleité turistické informace. Zemì Milana Baroe Pøi cestì Malajsií jsme dennì zodpovídali dotaz odkud e to vlastnì jsme? Nae odpovìï Czech Republic budila vìtinou jen údiv a pokrèení ramen. Nìkteøí se chytli a po vyslovení Czechoslovakia. Toto mi napsal do hotelové knihy i recepèní v hotelu na Lagkawi, pøestoe mìl v ruce èeský Zaplatíte pozdìji Na prozkoumání celého ostrova vám staèí nìkolik dní. Doporuèuji zapùjèení skútru /obvyklá cena je 40 rigitù na den/, automobil lze pùjèit ji od 70 rigitù. Pøi cenì benzinu 1,8 rigitù za litr vás projíïka po ostrovì nepøijde moc draho. Laciné jsou i taxíky. Pøi návtìvì hlavního mìsta ostrova Kuahu jsme si domluvili s øidièem, e za tøi hodiny nás odveze zase zpìt na druhý konec ostrova. Poté, co jsem chtìl cestu zaplatit, mnì s úsmìvem odvìtil, e zaplatíme a pøi cestì zpìt. Na dalí postøehy a zajímavosti z cesty po Singapuru a Malajsii se mùete tìit v dal- ích èíslech Broumovského zpravodaje. Milan Kulhánek

11 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Reportéøi v pohotovosti Tým reportérù od záøí ji 3.roèníku broumovského gymnázia nezahálel ani v létì. V rámci projektu Èeské televize Digináves nás Tomá Weissar a Tereza Nosková zavedli na Kláterní slavnost. Za kamerou byl ji tradiènì Marek Lichter.Více na klasterni-slavnost-v-broumove/. mk Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Vavøinecký den v Hronovì nabídl mnoho dobrého na zub i pro oko 11 kteøí jsou pro kadou legraci a v ádné soutìi se nenechají zahanbit. Parkem se nesla vùnì místních specialit. Návtìvníci s chutí kotovali pivní receptury - výteèné maso na pivì, pivní gulá, pivní závin, koktejly s pivem, dále torlily, steaky, smaené speciality, stylové vavøinecké koláèky a øadu dalích dobrot. Oku lahodily barevné míchané nápoje a pøekrásnými ornamenty zdobené vyøezávané ovoce výtvory studentù pod vedením zkuených mistrù. Velkolepá akce se neobela bez notného pøispìní celé øady sponzorù a spolupracujících subjektù. Dìti si nejvíce uívaly soutìí a dalích atrakcí, z nich mìl ji podruhé obrovský ohlas nafukovací skákací hrad. K dispozici byla tradiènì desítka stanovi nabízejících pøíle- itosti k vyzkouení nejrùznìjího umu pøekáková dráha, pøeprava vajíèka z kurníku do kuchynì, krabání brambor, malování apod. Na zdobení perníèkù a modelování z barevných mandlových tìst si byli malí návtìvníci pro velký zájem ochotni i poèkat. Odmìna byla sladká a lákavá nìkteøí malí umìlci nevydreli a do konce a svùj polotovar v prùbìhu tvorby zbatili. Otcem Vavøincem v tradièním prùvodu, pivními specialitami na sladko i na slano a pestrým programem v parku se mohli potìit návtìvníci ji 6. Vavøineckého dne, poøádaného místní hotelovou kolou. Oslavám svátku svatého Vavøince, ronìného muèedníka, patøila nedìle 2. srpna Byla tak vítaným zpestøením renomovaného festivalu amatérského divadla Jiráskùv Hronov. Veselý prùvod s uzenou vepøovou hlavou a otcem Vavøincem v doprovodu nejkrásnìjích dívek koly se vydal od budovy Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s.r.o. do Jiráskových sadù. áci koly odìní do rùzných druhù profesního obleèení pochodovali za doprovodu Dechového orchestru mladých ZU Hronov. Otec Vavøinec zde byl pøedstaven jako patron kuchaøù, cukráøù, hostinských, pivovarníkù a studentù. Za velkého zájmu návtìvníkù pokraèoval program v Jiráskových sadech. Na pódiu pøírodního amfiteátru vystoupila mimo jiné hereèka Urula Kluková, která i v letoním roce pobavila diváky øadou vtipných historek. Kuchaøské øemeslo si tu mohly pøed zraky divákù vyzkouet i pøítomné dìti. Soutìe byly proloeny hudebními výstupy a programem ma- oretek. Gastronomické umìní bylo tentokrát zastoupeno výrobky studené kuchynì, napøíklad plnìným hermelínem. V prùbìhu odpoledne pak pøedvedli áci veøejnosti sluivé a praktické odìvy v rámci módní pøehlídky profesního hotelového obleèení. Velkému ohlasu se tìila prezentace modelù svatebních atù, které oblékly letoní finalistky soutìe Miss hotelové koly Hronov a Vrchlabí v doprovodu svých muských protìjkù finalistù soutìe Mladý mu hotelové koly. K pøíjemné atmosféøe pøispìli i místní amatértí divadelníci, V náladovém letním poèasí se nael krásný, by trochu parný den, a tak mohl tým hotelové koly a pøátel pøispìt ke sváteèní náladì a krásným prázdninovým záitkùm mnoha zúèastnìných. Parkem korzovala mezi jinými i øada døívìj- ích absolventù koly, rodièe, kteøí mohli v praxi vidìt, èemu se jejich dìti v hotelové kole pøiuèily, mnoho rodin s malými dìtmi i návtìvníci z øad pøíznivcù divadla. Døíve se na den Sv. Vavøince na venkovì zvonívalo zvony. Tak zazvonil zvonec a zase pøítí rok. Renata Lelková broumovský zpravodaj píete nám Prohláení O.S. Music & Theatre S.G.Pita letos nebude dìlat Undergroundový dìtský den, nebo o víkendu, kdy jsme po dvì léta Dìtský den poøádali my a ji pøed více ne pùl rokem jsem toto datum tlumoèil pøedsedovi SDH, se pøesto rozhodli udìlat Dìtský den v onovì místní hasièi a myslivci. Já osobnì si myslím, e je to koda, a nerozumím tomu. Toto prohláení zveøejòujeme proto, e pøibývá dotazù a ádná odpovìï. Pøejme obìma slokám, aby se jim Dìtský den vydaøil a dìti byly astné alespoò tak, jako pøi naich Undergroundových dnech. Na závìr musím podotknout, e Dìtský den poøádaný O.S.Music & Theatre nestál OÚ v onovì ani korunu. Ve jsme dìlali bez sponzorù. Stanislav Pita

12 12 Park Alejka :BROUMOV Promìny Alejky Právì pøed dvìma lety zahájilo mìsto Broumov spoleènì s nadací PROMÌNY pøípravu projektu obnovy parku Alejka. Co se bìhem té doby událo? V létì 2007 probíhala první jednání se zástupci vech dotèených subjektù: mìsta Broumov, nadace PROMÌNY, architektonického atelieru AND, vlastníkù sousedních nemovitostí, Zemìdìlské hospodáøské správy Náchod a CHKO Broumovsko. Následovaly práce na architektonické studii a její pøedstavení lidem na veøejných projednáních na podzim Rok 2008 byl vìnován zpracování vech stupòù projektové dokumentace a zákonem stanovenému územnímu a stavebnímu øízení. Bìhem doby, kdy v Alejce jetì ádné promìny nebyly vidìt, jsme se setkávali s místními velkými i malými pøíznivci nové Alejky a diskutovali o její promìnì. Øada z vás se zúèastnila besed o promìnì parku a diskusí o kácení aleje, nìkteøí si zasoutìili o nejlepí Pøíbìh z Alejky, hlasovali v anketì Zvol alejový strom nebo si uili soutìní den v parku pod názvem Cesta Alejkou. Po dlouhé pøípravì nastaly v roce 2009 koneènì viditelné PROMÌNY. Bìhem února a bøezna provedla firma Okrasné zahrady arboristika s.r.o. kácení neperspektivních døevin a zmlazení keøù v parku. Kvùli houbovým chorobám a mechanickému pokození stromù musela být pokácena také jírovcová alej v horní èásti parku, a to na základì pøedchozího odborného posouzení a projednání s veøejností. Stavební práce v Alejce V souèasné dobì jsou ji v plném proudu stavební práce v parku, které zahájila firma Gardenline s.r.o. v èervnu tohoto roku. Po bouracích a zemních pracích následovala pøíprava základových konstrukcí pro nové stavební objekty v parku. V srpnu probíhala betoná základových pasù hlavních schodi, budoucích lávek pøes potok a svìtelné fontány. Kromì toho byly vytyèeny nové cesty, pokládaly se kabely veøejného osvìtlení a probíhaly terénní úpravy v èásti nového vstupu do parku pod autokolou. Následovat bude dládìní nových cest. Podzim bude vìnován stavbì nových lávek a schodi, sadovým úpravám, dále zaloení nového dìtského høitì a osazení parkového mobiliáøe. Blií informace o promìnì parku, kterou podpoøila nadace PROMÌNY nadaèním pøíspìvkem ve výi 23,5 milionù Kè, najdete na stránkách nadace PROMÌNY a mìsto Broumov

13 Mykologické okénko Nadúroda liek - Poradna pøipravena pomoci - Houevnatec- -jednièka v Singapuru - Neznámé kousky tamté Neznámé kousky tamté 13 Nadúroda liek Léto budi pochváleno, slovy klasika. V lesích na Broumovsku rostlo skuteènì vechno, od jarních hub a po ty pozdnì podzimní. Není to paráda, liky vedle modráka? Likám se skuteènì daøilo. V Hynèicích a Heømánkovicích byly skuteèné nì. Lika patøí k výborným houbám, takové liky na smetanì, to je kulináøský záitek. Mnoství liek je také dokladem toho, e lesy na Broumovsku jsou zdravé. Lika je takovým abrometrem zneèitìní ivotního prostøedí. Byly roky, kdy jste nenali ani jednu za sezonu. Poradna pøipravena pomoci Mykologická poradna vedená maneli Fatkovými je vdy ochotna pomoci. Pokud si nevíte rady, mùete pøijet osobnì do Husovy ulice, nebo poádat o konzultaci na èísle Mykologická poradne je oficiální poradnou registrovanou Èeským mykologickým svazem. Houevnatec jedlý - jednièka v Singapuru Pøi naí asijské cestì nás samozøejmì zajímaly také houby. Jednièkou na nároèném singpurském trhu je bezesporu shii také, u nás známá jako houevnatec jedlý. Houba patøí k elixírùm mládí, je hojnì pouívána k pøípravì omáèek, pod maso, jako koøení èi v sueném stavu. Na odbyt jde po kilech, v lidových jídelnách si ji mùete bìnì suenou pøisypat tøeba do polévky. Chutná výbornì. Na zajímavé exempláøe jsme narazili v parku za mìstem. Jaký to je druh houby, bohuel nevíme. Pokud houbu poznáte, mùete nás v pøítím èísle BZ informovat. Pro BZ text + fotografie Milan Kulhánek Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. NA MÌSÍC ZÁØÍ 2009 PØIPRAVUJEME Za poklady Broumovska v sobotu 5. záøí 2009 v 18: 00 hodin se v kláterním kostele sv. Vojtìcha v Broumovì uskuteèní závìreèný koncert festivalu Za poklady Broumovska. eny z naí organizace ÈS Broumov budou stejnì jako v loòském roce zajiovat závìreèný raut pro pozvané hosty. Výbor ÈS Broumov zve irokou broumovskou veøejnost na svoji dalí akci Køeslo pro hosta Povídat si budeme s panem Petrem Cirklem o vem moném i nemoném, co Vás zajímá. Ve ètvrtek 17. záøí 2009 v 16:00 hodin, Kongresový sál hotelu Praha Broumov Ve ètvrtek 24. záøí 2009 poøádáme léèebný zájezd do Solných lázní v Kudowì Zdroji. Odjezd autobusu v 7.30 hodin z obvyklých stanovi! Cena zájezdu 150,- (vèetnì dopravy a vstupenky). Návtìva trnice, monost nákupu, pøepokládaný návrat v 16 hodin. Dalí termíny léèebných zájezdù jsou v øíjnu a v listopadu. PØIPRAVUJEME V sobotu 3. øíjna 2009 zveme nae eny na závìreènou kvìtinovou selost pod názvem Kouzelný podzim a Zimní mámení. Zaèátek ve 14 hodin, hotel Praha Kongresový sál, vstup pro èlenky ÈS zdarma. Tuto akci poøádá firma EDA, agentura Broumov. Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov (na Mírovém námìstí)

14 14 Místní akèní skupina Broumovsko +, se sídlem Mírové námìstí 56, Broumov Vyhlauje VÝZVU è. 1 Na realizaci Strategického plánu Leader Plus pro nae Broumovsko z Programu rozvoje venkova ÈR OSA IV. Opatøení Realizace místní rozvojové strategie Výzva je vyhláena na následující fiche: Fiche è. 1 Venkov lepí místo pro ivot Hlavní opatøení: III Obnova a rozvoj vesnic Fiche podpoøí projekty zamìøené na zlepení dopravní a technické infrastruktury vesnic pro bydlení, podnikání a relaxaci. Tím se zlepí ivotní podmínky a zvýí atraktivita obcí. Typy adatelù: - Obce podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù - Nestátní neziskové organizace podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (obèanská sdruení), zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (obecnì prospìné spoleènosti), zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù (zákon o nadacích a nadaèních fondech), ve znìní pozdìjích pøedpisù (nadace). - Zájmová sdruení právnických osob podle 20f a následujících zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù. - Církve a jejich organizace podle zákona è. 3/ 2002 Sb., o svobodì náboenského vyznání a postavení církví a náboenských spoleèností a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboenských spoleènostech). - Svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a zákona è.40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Zpùsobilé výdaje: min Kè, max Kè od registrace projektu Max. výe dotace: 90 % zpùsobilých výdajù Fiche è. 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dìdictví Benediktinù Hlavní opatøení: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dìdictví venkova Fiche podpoøí programy pro obnovu, zhodnocení a vyuití kulturního dìdictví regionu Broumovska, jako odkazu sedmi set let pùsobení øádu benediktinù. Typy adatelù: - Obce podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù - Svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a zákona è.40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù - Církve a jejich organizace podle zákona è. 3/ 2002 Sb., o svobodì náboenského vyznání a postavení církví a náboenských spoleèností a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboenských spoleènostech) - Nestátní neziskové organizace podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (obèanská sdruení), zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (obecnì prospìné spoleènosti), zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní nìkterých - Zájmová sdruení právnických osob podle 20f a následujících zákona è.40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù, jsou-li jejich èleny obce, svazky obcí Zpùsobilé výdaje: min Kè, max Kè od registrace projektu Max. výe dotace: 90 % zpùsobilých výdajù Podpora je poskytována v reimu de minimis Fiche è. 6 Podpora drobného podnikání Hlavní opatøení: III.1.2. Podpora zakládání podnikù a jejich rozvoje Cílem fiche je zachování a rozvoj drobného podnikání na Broumovsku, zvýení zamìstnanosti a zajitìní dostupnosti základních podnikatelských èinností pro obèany. Cílem je té zlepení pracovního prostøedí v provozovnách malých podnikatelù. Typy adatelù: V rámci III.1.2 zámìr a) fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splòují podmínky pro zaøazení do kategorie mikropodnikù, adatel nesmí být zemìdìlský podnikatel dle zákona è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Zpùsobilé výdaje: min Kè, max Kè od registrace projektu Max. výe dotace: max. 60 % zpùsobilých výdajù Maximální výe procenta dotace se øídí mapou podpory pro opatøení III.1.2. Fiche è. 8 Plus ivotu na Broumovsku Hlavní opatøení: III Obèanské vybavení a sluby Posílení identity venkovské oblasti, vytvoøení lepích podmínek pro ivot lidí na venkovì. Doplnìní a zkvalitnìní obèanské vybavenosti a slueb. Typy adatelù: - Svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a zákona è.40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù - Obce podle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù - Nestátní neziskové organizace podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdruování obèanù, ve znìní

15 pozdìjích pøedpisù (obèanská sdruení), zákona è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìných spoleènostech a o zmìnì doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (obecnì prospìné spoleènosti), zákona è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù (zákon o nadacích a nadaèních fondech), ve znìní pozdìjích pøedpisù (nadace). - Zájmová sdruení právnických osob podle 20f a následujících zákona è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích pøedpisù. - Církve a jejich organizace podle zákona è. 3/ 2002 Sb., o svobodì náboenského vyznání a postavení církví a náboenských spoleèností a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o církvích a náboenských spoleènostech). Zpùsobilé výdaje: min Kè, max Kè od registrace projektu Max. výe dotace: 90 % zpùsobilých výdajù Alokovaná èástka na tuto výzvu pro vechny ètyøi fiche je Kè ádost o dotaci bude pøedloena na vyplnìném formuláøi a CD, projekt bude pøedloen v papírové podobì a elektronicky na CD, povinné a nepovinné pøílohy v papírové podobì, ve v jednom vyhotovení. ádosti budou pøijímány po pøedchozí telefonické domluvì od do do 14,00 hod. v Benediktinském kláteøe v Broumovì ( prostory bývalého gymnázia). Po tomto termínu nebudou ádosti pøijímány. Pøedloení ádosti musí uèinit adatel osobnì nebo jím povìøená osoba na základì zmocnìní (plná moc s vymezením obsahu a platnosti a s úøednì ovìøeným podpisem statutárního zástupce adatele). adatel mùe v jednom kole pøíjmu ádostí podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou ádost o dotaci. Samostatná pøíloha è. 9 Pravidel vèetnì Závazné osnovy projektu je umístìna na webových stránkách MAS Broumovsko + (http://mas.broumovsko.cz) Projekty musí být realizovány na území MAS Broumovsko +. Nejzazí termín pro pøedloení ádosti o proplacení výdajù na RO SZIF je maximálnì 24 mìsícù, resp. 36 mìsícù (v pøípadì financování formou leasingu) od podpisu Dohody se SZIF o poskytnutí dotace. Zpùsobilé náklady (zpùsobilé výdaje) projektu bude moné realizovat ode dne registrace ádosti na RO SZIF do data pøedloení ádosti o proplacení. Výdaje nutné k pøípravì projektu (podnikatelský zámìr, marketingová studie, výdaje spojené s nákupem nemovitosti apod.) je moné realizovat od do data pøedloení ádosti o proplacení. Vymezení území, formuláøe ádosti o dotaci, povinná osnova projektu, pøíruèka pro adatele, celé znìní fichí, Pravidla PRV IV.1.1. a IV a dalí informace získáte na /mas.broumovsko.cz a u manaerky sdruení Pavlíny Machkové na tel. è nebo POZVÁNKA 15 Sbor dobrovolných hasièù Broumov si Vás dovoluje pozvat na soutì v poárním útoku drustev O pohár starostky mìsta Broumov, která se uskuteèní dne od 9.00 hodin na stadionu ve Velké Vsi. Obèerstvení zajitìno! Srdeènì zve výbor SDH Broumov Advokátní kanceláø ZAVADIL & ZLESÁK Revoluèní 1, Praha 1 nabízí právní sluby v oblastech: obèanské právo obchodní právo daòové poradenství Pracovitì Broumov Mírové nám. 98 Tel.è STUDIO ZDRAVÉHO SPÁNKU Malé námìstí 189, Broumov Nabízíme: - Matrace pìnové, pruinové - Roty lamelové, polohovací - Postele masivní, laminové, èalounìné (standardní i atypické rozmìry) RÁDI VÁM PORADÍME

16 16 broumovský zpravodaj kultura kultura sport kultura VÝSTAVA OBRAZÙ DAVIDA KUBINY - PRÁZDNINY NA OSTROVÌ SNÙ Mìsto Broumov, oddìlní kultury Vás srdeènì zve na výstavu obrazù autora Davida Kubiny - Prázdniny na Ostrovì snù. Doba konání: , otevøeno dennì od 8 do 16 hodin. Místo konání: Výstavní síò na Staré radnici v Broumovì. Vstupné: Dobrovolné. Vernisá výstavy v úterý od 17 hodin. Podesáté vzlétne 16. øíjna Pegas nad Broumovem Opìt se sjedou do Broumova básníci z rùzných koutù Èech i Polska, básníci rùzného vìku a rozdílných literárních i ivotních zkueností, aby se podìlili s posluchaèi a mezi sebou navzájem o své vidìní svìta. Tentokrát vzlétne Pegas u dopoledne a doprovodí básníky na besedy do kol v Broumovì, Radkovì a Nové Rudì a stráví s dìtmi a autory poezie pro dìti i hodinku v Mìstském divadle v Broumovì, kde bude kromì jiného vyhodnocena soutì O nejhezèí ilustrovanou básnièku, jí se zúèastnila stovka dìtí z Broumovska, Nové Rudy a Radkova. Odpoledne se Pegas prolétne knihovnou, kde vystaví své obrazy jeden z úèastníkù setkání, Andrzej Nizewski, v 15 hodin zakrouí výstavní síní Staré radnice, aby si spolu s úèastníky a návtìvníky pøipomnìl pøedelé roèníky festivalu, prohlédl dìtské soutìní práce a ilustrace tìch, kteøí se podíleli na pøedelých roènících. A koneènì o 17. hodinì slétne do kreslírny kláterního gymnázia na Zrníèka pro Pegasa, autorské ètení úèastníkù setkání, urèené pro veøejnost. A zrníèek bude øádná porce, protoe pøihláených úèastníkù je letos 63! Zveme vás, Pegas se rád podìlí. Dalí dva dny pak bude Pegas létat nad broumovským letitìm, aby provázel básníky pøi jejich tvorbì. 10. roèník Dnù poezie v Broumovì probíhá jako souèást mikroprojektu Sousedská setkávání 2009 za finanèní podpory mìsta Broumov a Euroregionu Glacensis. To umonilo pøipravit kromì tradièního sborníku básní zúèastnìných autorù, letos s názvem Zrníèka pro Pegasa, i dalí publikace: dvì kníky poezie pro dìti Andrzeje Grabowského Vánì i vesele a dvojjazyèný sborník poezie èeských a polských autorù Básnièky v zrcadle, dvì kníky polských autorù v èeském pøekladu Básnì sibiøské a zakázané Andrzeje Grabowského a Nade mnou hluboké nebe Antoni Matuszkiewicze, antologii Desetkrát vzlétl Pegas nad Broumovem z verù vybraných úèastníkù minulých a letoního setkání a sborníèek dìtských prací Krmíme Pegásky drobeèky na dlani. Tìíme se na vás spolu s Pegasem a vemi úèastníky. Vìra Kopecká Daruji klávesový hudební nástroj - malé køídlo. Informace na tel.: Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Zuzana Navarová: Andìlská poèta Písòové texty legendární zpìvaèky doprovází výbìr rozhovorù s ní. Hana Whittonová: Dáma v modrém hedvábí Strhující umìlecký i ivotní pøíbìh anglického malíøe Williama Morrise a jeho manelky. Adam Chvaja: Divuplná Indonésie Autor cestopisu líèí rok, který strávil v Indonésii, jako rok v zemi divù. Chung-tün Wang: Chuej Kche hledá cestu Povìsti o kláteru ao-lin Pøíbìhy ze slavného èínského klátera, v nìm mnii po staletí spojovali meditaci s bojovým umìním. Christopher Hitchens: Bùh není velký O tom, jak náboenství vechno znièí Polemická kniha, v ní autor pøedkládá argumenty proti náboenstvím, je povauje za veobecnì kodlivý jev. Pauls Banskovkis: Èeka, bomba, rokenrol Hrdina kníky svéráznì líèí, jak proíval své dìtství a dospívání v Lotysku 70.a 80. let. R. I. M. Dunbar: Pøíbìh rodu homo - Nové dìjiny evoluce èlovìka Autor poutavou formou hledá odpovìdi na otázky, co znamená být èlovìkem a kde jsou poèátky toho, èím je ná ivoèiný druh specifický. Jacqueline Sheehanová: Ztráty a nálezy Pøíbìh psycholoky, která po ztrátì manela mìní svùj ivot a odchází na venkov. Tam jí do ivota vstoupí èerný labrador. Rodí se neobyèejný vztah mezi ranìnou enou a ranìným psem. Trevanian: Incident v Twenty-Mile Román z netradièního úhlu pohlíí na americký sen, zabalený do westernového ánru. Anne Enroghtová: Shledání Román ze souèasného Irska líèí pøíbìh eny, která musí z Anglie pøivézt tìlo mrtvého bratra po sebevradì. Hrdinka tìko snáí jeho smrt a jetì hùø se vyrovnává se vzpomínkami. Martin Nìmec: T. M. A. Novela podle scénáøe stejnojmenného hororového filmu. Lilian Jackson Braunová: Koèka, která shodila bombu Detektivka, v ní novináø a jeho koèky øeí vradu, k ní do- lo v souvislosti s oslavami ve mìstì. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. Vìnuji 14 ks starích, zasklených a natøených oken. Vhodné na skleník èi paøník. Okna jsou o rozmìrech 65x135 cm. Informace na tel.:

17 broumovský zpravodaj SPARTA V á s S o zv b o e ta sport sport na 5 KLUB BROUMOV t. 9 u.2 rn 0 aj 09 tro v jic 0 9 prihlášky Venda Malich sport sport Broumovtí Romové jsou mistøi v malé kopané Dne 27. èervna 2009 se konalo v Broumovì mistrovství republiky romských mustev v malé kopané. I za nepøíznivého poèasí se selo na høiti dvanáct mustev. Návtìvnost byla sluná, fandit pøily desítky divákù. Do semifinále se probojovala mustva z Úpice, dorostenci z Broumova, umperka a broumovtí Romové. O tøetí místo si to pak rozdali Úpice a Dorostenci, kteøí nakonec skonèili tøetí. V dramatickém utkání ve finále porazili Broumováci umperk 2-0, a vyhráli tak celý turnaj. Chtìl bych podìkovat vem sponzorùm a dárcùm, bez kterých by se tato sportovní akce nemohla konat. Velký dík patøí i Mìstu Broumov a technickým slubám. Vìøíme, e i pøítí rok se nám tuto akci podaøí zrealizovat. Jiøí Barto, jednatel fotbalového oddílu Velká Ves v : 0 0 no h ho e d jb in a le w w w. p r o p l a s t. b i z výroba montáž dodávky na klíč Pracujeme se světovou jedničkou na trhu okenních profilů Proplast K s.r.o., Polní 468, Nové Město n. Metují tel./fax: , mob.: startovné 150 kc na tým obcerstvení zajišteno prezentace od 08:00 hodin pri potvrzené úcasti 10ti druzstev bude prichystán gulášek a tocené pívecko Program fotbalového oddílu Slovan Broumov podzim Krajský přebor - muži Poznámka Ne :00 Náchod B Broumov Stř :00 Broumov Týniště n.o. Ne :00 Police n.m. Broumov Ne :30 Broumov Kunčice So :30 Jičín Broumov Krajská I.A třída dorostu st. So :45 Solnice Broumov Ne :45 Kostelec n.o. Broumov Ne :15 Broumov Albrechtice n.o. So :30 Týniště Broumov Krajský přebor starších a mladších žáků st. ml. Stř :15 17:00 Broumov Olympie Hradec So :30 11:15 Třebechovice Broumov So :30 11:15 Broumov Jičín Stř :45 16:30 Rychnov n.k. Broumov Ne :30 11:15 Třebeš H.K. Broumov So :30 11:15 Broumov Nový Bydžov B

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách

V tomto èísle. Svátek matek. Zmìny zákona o sociálních slu bách Unor 2007 Èíslo 5 kvìten 2007 Kdy válka pokraèovala a na vojnu odcházely postupnì další roèníky, muselo se to projevit v hospodáøství i v celém ivotì spoleènosti. Klesala výroba pro civilní spotøebu, objevil

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více